Κανονισμός Μεταπτυχιακού


Αντικείμενο - σκοπός του Π.Μ.Σ.

Συνεκτιμώντας τις ανάγκες της χώρας, σκοπός του Π.Μ.Σ. «Μουσικές Τέχνες (Master in Musical Arts)» είναι η εξασφάλιση επιστημονικής επάρκειας και καλλιτεχνικής ολοκλήρωσης των σπουδαστών, η εξειδίκευση και η καλλιέργεια υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων και γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της μουσικής τέχνης που θεραπεύονται στο Τμήμα, η προώθηση της έρευνας καθώς και η ανάδειξη διαχρονικά του πλούτου της ελληνικής μουσικής δημιουργίας. Σε συνάρτηση με τις ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ., οι βασικοί στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι:

• η υψηλού επιπέδου καλλιέργεια και προαγωγή της Ευρωπαϊκής (Κλασσικής) μουσικής: α) στην οργανική/ φωνητική μουσική ερμηνεία, εκτέλεση και διδασκαλία, σε επιμέρους κύρια αντικείμενα σπουδών, β) στα διαφορετικής σύνθεσης οργανικά ή/και φωνητικά σύνολα μουσικής δωματίου, γ) στη διεύθυνση μουσικών συνόλων και δ) στη σύνθεση

• η εμβάθυνση στον τομέα της διδασκαλίας των μουσικών οργάνων όχι ως μονωμένο επιστημονικό πεδίο, αλλά στη βάση της διαλογικής του σχέσης με τη μουσική πράξη και με συγγενή επιστημονικά πεδία που διερευνούν τη Μουσική Δημιουργία στο ευρύτερο εννοιολογικό της πλαίσιο και μέσα από την ιστορική της προοπτική.

• η υψηλής στάθμης καλλιέργεια και προαγωγή της μουσικής πράξης - δημιουργίας και έρευνας μέσω της πράξης και της ποιητικής στο πεδίο των ελληνικών μουσικών παραδόσεων, καθώς και η προβολή του πλούτου και του γίγνεσθαι της ελληνικής μουσικής σε διαχρονική προοπτική. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση εξειδικευμένων και άρτια καλλιεργημένων μουσικών/καλλιτεχνών, παιδαγωγών, ερευνητών οι οποίοι θα δραστηριοποιούνται στα καλλιτεχνικά, επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία της καλλιτεχνικής δημιουργίας και πράξης, διδασκαλίας και έρευνας της μουσικής.

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα κατέχουν τις απαραίτητες, υψηλού επιπέδου δεξιότητες και γνώσεις, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν με αποτελεσματικότητα σε ένα ευμετάβλητο επαγγελματικό περιβάλλον, να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου ή/και ερευνητική δραστηριότητα σε αντίστοιχα πεδία της τέχνης και της επιστήμης της μουσικής. Αντικείμενα του Π.Μ.Σ. είναι η μουσική ερμηνεία και εκτέλεση (φωνητική/οργανική), η σύνθεση, η διεύθυνση μουσικών συνόλων, η έρευνα και η μεθοδολογία της διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής και της ελληνικής έντεχνης και σύγχρονης μουσικής.

 

ΦΕΚ Κανονισμού Τεύχος B’ 486/17.02.2020

ΦΕΚ Ίδρυσης Τεύχος B’ 542/20.02.2020