Κόστος Προγράμματος - Υποτροφίες


Κόστος Προγράμματος

1. Τα τέλη φοίτησης ανά φοιτητή ανέρχονται στο ύψος των 4.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένης της τελικής Μουσικής Παράστασης κατανεμημένα σε τέσσερις (4) ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις, που αποπληρώνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου, (τρεις (3) ισόποσες για την ειδίκευση «Παλαιά Μουσική και τροπικές μουσικές παραδόσεις της Μεσογείου»). Σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής της εξαμηνιαίας δόσης, λόγω των οικονομικών συγκυριών η κάθε εξαμηνιαία δόση χωρίζεται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις που θα καταβάλλονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και σε κάθε περίπτωση η τελευταία θα πρέπει να έχει καταβληθεί πριν την εξεταστική ειδάλλως δεν θα μπορεί ο/η φοιτητής/τρια να προσέρχεται στις εξετάσεις. Το συνολικό ποσό προβλέπεται να καλύψει την ανάπτυξη της υποδομής του προγράμματος, της σχετικής βιβλιογραφίας και εργογραφίας, τις αμοιβές των καθηγητών και διδασκόντων, τη γραμματειακή υποστήριξη και ότι άλλο αποφασίσουν τα αρμόδια όργανα.

2.  Επιστροφή τελών φοίτησης.

Επιστροφή των τελών φοίτησης επιτρέπεται αν υπάρχει σοβαρός λόγος για διακοπή σπουδών μετά από αίτηση του φοιτητή, και εφόσον ο φοιτητής αιτιολογήσει επαρκώς τους λόγους διακοπής του στη Συνέλευση Τμήματος, το αργότερο εντός 20 ημερών από την έναρξη των μαθημάτων.

3.  Οικονομικές Διευκολύνσεις Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης:

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης φοιτητές που δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εγγράφονται στο Π.Μ.Σ, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4485/2017, δηλαδή με εισοδηματικά κριτήρια. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.

Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών των Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.

4.   Υποτροφίες:

Το τμήμα δύναται να παρέχει υποτροφία στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. 


Τέλη επανέκδοσης πιστοποιητικών/πτυχίων

Τα τέλη επανέκδοσης πιστοποιητικών / πτυχίων και λοιπών βεβαιώσεων από τα (Δ.Π.Μ.Σ) θα γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό  5202-070107-503 της Τράπεζας Πειραιώς με IBAN: GR81  0172 2020 0052 0207 0107 503 όπου θα αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του φοιτητή, το (Δ)Π.Μ.Σ. που ανήκει, το λόγο κατάθεσης (π.χ. έκδοση πιστοποιητικού) και την αιτούμενη ποσότητα αυτών (π.χ. δύο πιστοποιητικά). 

Τυχόν έξοδα προμήθειας τραπεζών βαρύνουν αποκλειστικά τον φοιτητή