Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία


(α) Στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας προβλέπεται η συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε) σχετικής με τη Μουσική Παράσταση.

β) Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, ορίζεται από τη Σ.Τ. επιβλέπων καθηγητής, ο οποίος μπορεί να είναι: α) μέλος ΔΕΠ των συμμετεχόντων στο Π.Μ.Σ. ή β) μέλος ΔΕΠ τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που δε συμμετέχει στο Π.Μ.Σ. ή μέλος ΔΕΠ τμήματος άλλου ΑΕΙ που έχει μερική ή εξ' ολοκλήρου ανάθεση μαθήματος. Για την εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται από τη Σ.Τ. τριμελή επιτροπή.

Η τριμελής επιτροπή που ορίζεται για την εξέταση της Μ.Δ.Ε είναι η ίδια επιτροπή που παρίσταται στην εξέταση της μουσικής παράστασης.

(γ) Η επιλογή του θέματος γίνεται από τον φοιτητή σε συνεργασία με τον επιβλέποντα. Το θέμα της εργασίας πρέπει να εντάσσεται στη γνωστική περιοχή της συγκεκριμένης ειδίκευσης.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές κάθε ειδίκευσης και καλλιτεχνικού γνωστικού αντικειμένου, η μουσική παράσταση συνδέεται με το θέμα της Μ.Δ.Ε.

(δ) Ο φοιτητής κατά τη διάρκεια του προτελευταίου εξαμήνου σπουδών, οφείλει να υποβάλει στη Σ.Τ. σχέδιο της Μ.Δ.Ε, το οποίο περιλαμβάνει:

-  έναν αρχικό τίτλο της μελέτης,

-  μια συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου,

-  τους βασικούς άξονες του θέματος,

-  αιτιολογημένες υποθέσεις ή ανοικτά ερωτήματα σχετικά με το αντικείμενο της εργασίας,

- σύντομη τεκμηρίωση του θέματος με βάση την υπάρχουσα ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.

(ε) Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να παρουσιάζουν την πορεία εκπόνησης της εργασίας τους σε ανοιχτές συναντήσεις που διοργανώνονται στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος. Πρέπει επίσης να παρακολουθούν τις προγραμματισμένες από το Τμήμα επιστημονικές συναντήσεις και παρουσιάσεις των υποψηφίων διδακτόρων και των μεταπτυχιακών συμφοιτητών τους (Colloquia) καθώς και τις ανοικτές διαλέξεις ή τα ειδικά μαθήματα που διοργανώνει το Τμήμα.

(στ) Η Μ.Δ.Ε ολοκληρώνεται και υποβάλλεται για κρίση μέχρι το τέλος του τελευταίου εξαμήνου σπουδών, στη τριμελή εξεταστική επιτροπή (εδάφιο β΄ της παρούσας παραγράφου) που έχει ορισθεί με απόφαση της Σ.Τ. Μετά από την έγκριση της, ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ ορίζει την ημερομηνία της δημόσιας παρουσίασης της μουσικής παράστασης και της εργασίας ενώπιον ακροατηρίου, εφόσον ο φοιτητής έχει περατώσει επιτυχώς τις εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα.

(ζ) Αν ο φοιτητής δεν περατώσει τη Μ.Δ.Ε και τη Μουσική Παράσταση στο τέλος του τελευταίου εξαμήνου, πρέπει να ζητήσει από τη Σ.Τ. παράταση του χρόνου κατάθεσης/παρουσίασης. Δυνατότητα παράτασης παρέχεται από τη Σ.Τ. ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε., έως δύο φορές, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα ακαδημαϊκό έτος συνολικά και μόνο σε περίπτωση τεκμηριωμένου αιτήματος για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους, και μετά από θετική εισήγηση του επιβλέποντα Καθηγητή. Οι αιτήσεις για παράταση κατάθεσης της Μ.Δ.Ε. κατατίθενται στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. (η) Από την ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης της Μ.Δ.Ε., οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θεωρείται ότι ολοκλήρωσαν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις τους στο Π.Μ.Σ. και δικαιούνται βεβαίωσης αποφοίτησης από το Π.Μ.Σ υπό την αίρεση του εδαφίου ε, παράγραφος 4.6.

(θ) Ο φοιτητής υποχρεούται να καταθέσει τρία αντίτυπα της μεταπτυχιακής εργασίας/μεταπτυχιακού ρεσιτάλ σε ψηφιακή μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος (ένα κατατίθεται στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και δύο στις Γραμματείες του Τμήματος και του Π.Μ.Σ.).