Υποχρεώσεις των φοιτητών


Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωμένοι:

(α) Να παρακολουθούν κανονικά και ανελλιπώς τα μαθήματα του ισχύοντος προγράμματος σπουδών, υπογράφοντας στο παρουσιολόγιο. Μεταπτυχιακός φοιτητής που παρακολούθησε κάποιο μάθημα σε ποσοστό μικρότερο του 80% των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας ανά εξάμηνο [ήτοι ελάχιστος αριθμός παρουσιών δέκα (10)], θεωρείται ότι δεν παρακολούθησε το μάθημα και υποχρεούται να επαναλάβει την παρακολούθηση επανακαταβάλλοντας το σύνολο των διδάκτρων για το συγκεκριμένο μάθημα.

(β) Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις και να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις απαιτούμενες εργασίες για το κάθε μάθημα.

(γ) Να υποβάλλουν μέχρι την ημερομηνία που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία και ανάλογα με την ειδίκευση που παρακολουθούν, το έντυπο με το/α μάθημα/τα επιλογής που θέλουν να παρακολουθήσουν κάθε εξάμηνο.

(δ) Να υποβάλουν στη Γραμματεία, πριν από την αξιολόγηση της Μ.Δ.Ε υπεύθυνη δήλωση ότι στην εργασία τους δεν εμπεριέχονται στοιχεία αντιγραφής/ λογοκλοπής.

(ε) Να καταβάλλουν τα τέλη φοίτησης στις ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του προγράμματος. Να έχουν εξοφλήσει πριν από την ορκωμοσία όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις καθώς και όποια άλλη υποχρέωση προς το Ίδρυμα σύμφωνα με τις οριζόμενες από τις Ιδρυματικές υπηρεσίες (π.χ. δανεισμός βιβλίων, μουσικού υλικού ή μουσικών οργάνων, υποβολή άλλων εργασιών, κ.λπ.), διαφορετικά δεν θα έχουν δικαίωμα να λάβουν οποιοδήποτε έγγραφο ολοκλήρωσης σπουδών (πιστοποιητικό, αναλυτική βαθμολογία, βεβαίωση), να ορκιστούν και να παραλάβουν το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

(στ) Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.

(ζ) Η μη τήρηση όλων των παραπάνω, χωρίς σοβαρή και τεκμηριωμένη δικαιολογία, αποτελεί βάση απορριπτικού βαθμού ή αποκλεισμού από το πρόγραμμα.