Τζαναβάρη Μυρσίνη
 • 2310 891.372
 • myrsini uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ2, 207
 • 2310 891.351

  Τζαναβάρη Μυρσίνη

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
  Διδασκαλία Γλωσσών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΓΑΛΛΙΚΑ III
   (ΞΓ0203)

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΓΑΛΛΙΚΑ III
   (ΞΓ3208)

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα της Γαλλικής αποσκοπεί στην εκμάθηση, βελτίωση και τελειοποίηση της
  γλώσσας. Γι αυτό το λόγο, η διδασκαλία της γλώσσας είναι προσαρμοσμένη στις
  ανάγκες των φοιτητών του Τμήματος.
  Στο τρίτο εξάμηνο η διδασκαλία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε
  βασικά είδη γραπτού λόγου σχετικά με την επιστήμη των φοιτητών. Το μάθημα
  παρέχει στους φοιτητές εξοικείωση με το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο και τις δεξιότητες
  και στρατηγικές κατανόησης κειμένων. Αναπτύσσει δεξιότητες επεξεργασίας
  κειμένου και παραγωγής γραπτού λόγου. Επίσης, δίνεται έμφαση στην εκμάθηση των
  βασικών κανόνων γραμματικής (δομή της γλώσσας).
  Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με εξετάσεις ή με συνδυασμό τελικών
  εξετάσεων και συνεχούς αξιολόγησης προόδου.

   


  French Language III

  The lesson of French aims in learning, improving and perfecting the language. For
  this reason, the teaching of language is tailored to the needs of the students of the
  Department.
  In the third semester teaching focuses on developing skills in staple writing about
  science students. The course provides students familiarity with academic vocabulary
  skills and reading comprehension strategies. Develop word processing skills and the
  writing process. Also, the emphasis is on learning the basic rules of grammar
  (language structure).
  The evaluation of the course is an examination or a combination of final examinations
  and continuous assessment of progress.

  • ΓΑΛΛΙΚΑ III
   (ΞΓ0203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΓΑΛΛΙΚΑ III
   (ΞΓ0203)

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙΙ

  1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

   Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

  ΤΜΗΜΑ

   Οικονομικών Επιστημών

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Προπτυχιακό

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   ΞΓ 0203

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   Γ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   Γαλλικά ΙΙΙ - Γλωσσικές και Επικοινωνιακές δεξιότητες στη Γαλλική Γλώσσα

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ ΜΥΡΣΙΝΗ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

   

     ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

                  Διαλέξεις              

   

  4

   3,5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Γαλλική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/ECO156/index.php

             

   

  1. 2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

   

  - Βελτίωση των γλωσσολογικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων των φοιτητών (γραπτή και προφορική παραγωγή, γραπτή και προφορική κατανόηση)

  - Κατανόηση και σχολιασμός αυθεντικών γραπτών και προφορικών εγγράφων

  - Κατανόηση κυριότερων πληροφοριών ενός κειμένου

  - Κατανόηση εξειδικευμένου λεξιλογίου ενός κειμένου

  - Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη σωστή χρήση του εξειδικευμένου λεξιλογίου στο γραπτό λόγο

  - Ανάπτυξη ικανοτήτων  για τη σωστή χρήση  του εξειδικευμένου λεξιλογίου στην επαγγελματική η πανεπιστημιακή επικοινωνία

  -  Εκμάθηση  ή επανάληψη των βασικών κανόνων γραμματικής (δομή της γλώσσας).

  - Ανάπτυξη  των απαραίτητων γλωσσολογικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων ώστε ο φοιτητής να μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του η να εργαστεί  σε μια γαλλόφωνη χώρα.

   

   

  Γενικές Ικανότητες

  - Αυτόνομη εργασία

  - Ομαδική εργασία

  - Αναζήτηση, ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των νέων τεχνολογιών

   

   

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ    

  Το διδακτικό υλικό του μαθήματος της Γαλλικής γλώσσας Δ’ Εξαμήνου είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των φοιτητών του Τμήματος και υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση http://compus.uom.gr.

  Το επίπεδο των φοιτητών στην Γαλλική Γλώσσα στο τρίτο εξάμηνο βρίσκεται ανάμεσα στο B1 και B2 στην κλίμακα του «Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες» του Συμβουλίου της Ευρώπης, συγκεκριμένα:

  • B2 για το εξειδικευμένο λεξιλόγιο και την γραμματική
  • B2 για την κατανόηση γραπτού λόγου και την παραγωγή γραπτού λόγου
  • B1 για την κατανόηση προφορικού λόγου και την παραγωγή προφορικού λόγου
  • B1 για την διάδραση στον προφορικό και γραπτό λόγο

  Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα επιτρέψουν την ενίσχυση των εξής ικανοτήτων: επικοινωνία στη γαλλική γλώσσα, κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού κειμένου και ανάπτυξη παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου. Πιό συγκεκριμένα :

   

  H διδασκαλία σ’αυτό το εξάμηνο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε βασικά είδη γραπτού και προφορικού λόγου σχετικά με την επιστήμη των φοιτητών. Δηλαδή, το μάθημα δίνει έμφαση στην εξοικείωση των φοιτητών με την ορολογία της Οικονομίας. Στόχος του μαθήματος είναι να αναπτύξει επίσης δεξιότητες επεξεργασίας κειμένου και παραγωγής γραπτού λόγου, δεξιότητες επεξεργασίας προφορικού λόγου και παραγωγής προφορικού λόγου. Γιαυτό το λόγο  προσφεύγουμαι σε αυθεντικά έγγραφα προερχόμενα απο περιοδικά, εφημερίδες, συνεντεύξεις, εκπομπές, γραπτά έγγραφα και vidéos στο διαδίκτυο. Μ’αυτόν τον τρόπο επιτρέπουμε στούς φοιτητές να έρθουν σε άμεση επαφή με τον τομέα της ειδικότητάς τους.

  Τέλος, δίνεται έμφαση στην εκμάθηση ή επανάληψη όλων των βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Ο στόχος είναι να βοηθήσουμε τους φοιτητές να κατανοήσουν και να παράγουν προτάσεις χρήσιμες στην πανεπιστημιακή η επαγγελματική επικοινωνία τους.

   

  Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με εξετάσεις ή με συνδυασμό τελικών εξετάσεων και συνεχούς αξιολόγησης προόδου.

   

   

   

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

   Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

   Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή άσκηση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις/ Διδασκαλία δια ζώσης

  52

  Εργαστηριακή άσκηση

   15

  Μη καθοδηγούμενη μελέτη

  28

  Σύνολο Μαθήματος

  105

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης : Γαλλικά

   

  Γραπτή διαγνωστική εξέταση :

  Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής

  Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

  Ασκήσεις αντιστοίχισης

   

  Γραπτή τελική εξέταση:

  Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής

  Ασκήσεις αντιστοίχισης

  Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

   

   

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  • Tzanavari M. & Goussios Ch. (2014) Mon premier dictionnaire franco-grec de termes économiques et politiques, Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις: Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρησης Περιουσίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας

   

  • Boularès M. & Frérot J. (2016) Grammaire progressive du français- Niveau Avancé- 2ème édition, Paris. Éditions CLE International.

   

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

   

  2018-2019

   

   

  • ΓΑΛΛΙΚΑ III
   (ΞΓ0203)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΓΑΛΛΙΚΑ III
   (ΞΓ0203)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΓΑΛΛΙΚΑ IV
   (ΞΓ4207)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα της Γαλλικής αποσκοπεί στην εκμάθηση, βελτίωση και τελειοποίηση της
  γλώσσας. Γι αυτό το λόγο, η διδασκαλία της γλώσσας είναι προσαρμοσμένη στις
  ανάγκες των φοιτητών του Τμήματος.
  Στο τέταρτο εξάμηνο αφορά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την παραγωγή γραπτού
  και προφορικού λόγου αναγκαία για το ακαδημαϊκό περιβάλλον. Το μάθημα δίνει
  έμφαση στην εξοικείωση των φοιτητών με το λεξιλόγιο του επαγγελματικού
  περιβάλλοντος. Καλούνται οι φοιτητές να παράγουν συγκεκριμένα είδη γραπτού
  λόγου που βασίζονται στα συγκεκριμένα κείμενα. Η διδασκαλία προφορικού λόγου
  για ακαδημαϊκούς σκοπούς είναι μάθημα που αναπτύσσει τις γλωσσικές δεξιότητες
  που απαιτούνται για την παραγωγή προφορικού λόγου. Επίσης, τελειοποιεί την
  εκμάθηση των κανόνων γραμματικής (δομή της γλώσσας).
  Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με εξετάσεις ή με συνδυασμό τελικών
  εξετάσεων και συνεχούς αξιολόγησης προόδου.

   


  French Languge IV

  The lesson of French aims in learning, improving and perfecting the language. For
  this reason, the teaching of language is tailored to the needs of the students of the
  Department.
  In the fourth semester involves the development of skills in writing, listening and
  speaking necessary for the academic environment. The course focuses on
  familiarizing students with the vocabulary of professional environment. Invited
  students to produce specific types of writing based on specific texts. Teaching
  Speaking for Academic Purposes course is developed language skills needed for
  speaking. Also refines learning the rules of grammar (language structure).
  The evaluation of the course is an examination or a combination of final examinations
  and continuous assessment of progress.

  • ΓΑΛΛΙΚΑ IV
   (ΞΓ0204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΓΑΛΛΙΚΑ IV
   (ΞΓ0204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΓΑΛΛΙΚΑ IV

  1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

   Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

  ΤΜΗΜΑ

   Οικονομικών Επιστημών

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   Προπτυχιακό

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   ΞΓ 0204

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   Δ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   Γαλλικά IV- Παραγωγικές και Επικοινωνιακές δεξιότητες στη Γαλλική Γλώσσα

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ ΜΥΡΣΙΝΗ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

   

     ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

                  Διαλέξεις

        

   

  4

   3,5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΓΑΛΛΙΚΑ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/ECO154/index.php

             

   

  1. 2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

   

   

  - Βελτίωση των γλωσσολογικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων των φοιτητών (γραπτή και προφορική παραγωγή, γραπτή και προφορική κατανόηση)

  - Κατανόηση και σχολιασμός αυθεντικών γραπτών και προφορικών εγγράφων

  - Κατανόηση κυριότερων πληροφοριών ενός κειμένου

  - Κατανόηση εξειδικευμένου λεξιλογίου ενός κειμένου

  - Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη σωστή χρήση του εξειδικευμένου λεξιλογίου στο γραπτό λόγο

  - Ανάπτυξη ικανοτήτων  για τη σωστή χρήση  του εξειδικευμένου λεξιλογίου στην επαγγελματική η πανεπιστημιακή επικοινωνία

  - Ανάπτυξη γλωσσολογικών ικανοτήτων για την σύνταξηδιοικητικών ή επαγγελματικών γραμμάτων σύμφωνα με το σύγχρονο πρωτόκολλο αλληλογραφίας

   

  - Βελτίωση η τελειοποίηση των κανόνων γραμματικής (δομή της γλώσσας).

  - Ανάπτυξη  των απαραίτητων γλωσσολογικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων ώστε ο φοιτητής να μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του η να εργαστεί  σε μια γαλλόφωνη χώρα

   

   

  Γενικές Ικανότητες

  - Αυτόνομη εργασία

  - Ομαδική εργασία

  - Αναζήτηση, ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των νέων τεχνολογιών

   

   

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ    

  Το διδακτικό υλικό του μαθήματος της Γαλλικής γλώσσας Δ’ Εξαμήνου είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των φοιτητών του Τμήματος και υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση http://compus.uom.gr.

  Το επίπεδο των φοιτητών στην Γαλλική Γλώσσα στο τέταρτο εξάμηνο βρίσκεται ανάμεσα στο B2 και C1 στην κλίμακα του «Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες» του Συμβουλίου της Ευρώπης, συγκεκριμένα:

  • C1 για το εξειδικευμένο λεξιλόγιο και την γραμματική
  • C1 για την κατανόηση γραπτού λόγου και την παραγωγή γραπτού λόγου
  • B2 για την κατανόηση προφορικού λόγου και την παραγωγή προφορικού λόγου
  • B2 για την διάδραση στον προφορικό και γραπτό λόγο

  Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα επιτρέψουν την ενίσχυση των εξής ικανοτήτων: επικοινωνία στη γαλλική γλώσσα, κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού κειμένου και ανάπτυξη παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου. Πιό συγκεκριμένα :

   

  Το μάθημα αποσκοπεί στην βελτίωση και τελειοποίηση της γλώσσας. Σ’αυτό το εξάμηνο καλούνται οι φοιτητές να αναπτύξουν δεξιότητες επεξεργασίας κειμένου και παραγωγής γραπτού λόγου, δεξιότητες επεξεργασίας προφορικού λόγου και παραγωγής προφορικού λόγου αναγκαία για το ακαδημαϊκό περιβάλλον. Το μάθημα δίνει έμφαση στην εμβάθυνση των γνώσεων των φοιτητών με την ορολογία της Οικονομίας. Γιαυτό το λόγο προσφεύγουμαι σε αυθεντικά έγγραφα προερχόμενα απο περιοδικά, εφημερίδες, συνεντεύξεις, εκπομπές, γραπτά έγγραφα και vidéos στο διαδίκτυο. Μ’αυτόν τον τρόπο επιτρέπουμε στούς φοιτητές να έρθουν σε άμεση επαφή με τον τομέα της ειδικότητάς τους.

  Τέλος, δίνεται έμφαση στην βελτίωση και τελειοποίηση όλων των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Ο στόχος είναι να βοηθήσουμε τους φοιτητές να κατανοήσουν και να παράγουν προτάσεις χρήσιμες στην πανεπιστημιακή η επαγγελματική επικοινωνία τους.

   

  Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με εξετάσεις ή με συνδυασμό τελικών εξετάσεων και συνεχούς αξιολόγησης προόδου.

   

   

   

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

   Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

   Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή άσκηση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις/ Διδασκαλία δια ζώσης

   52

  Εργαστηριακή άσκηση

  15

  Μη καθοδηγούμενη μελέτη

  28

  Σύνολο Μαθήματος

  105

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

   

   Γλώσσα Αξιολόγησης : Γαλλικά

   

  Γραπτή διαγνωστική εξέταση :

  Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής

  Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

  Ασκήσεις αντιστοίχισης

   

  Γραπτή τελική εξέταση:

  Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής

  Ασκήσεις αντιστοίχισης

  Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

   

   

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  • Tzanavari M. & Goussios Ch. (2015) Dictionnaire de termes économiques et politiques Grec-Français, Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις: Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρησης Περιουσίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
  • Grégoire M. & kostucki A. (2017) Grammaire progressive du français- Niveau Perfectionnement, Paris. Éditions CLE International.

   

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

   

  2018-2019

   

   

  • ΓΑΛΛΙΚΑ IV
   (ΞΓ0204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΓΑΛΛΙΚΑ IV
   (ΞΓ0204)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΓΑΛΛΙΚΑ IV
   (ΞΓ0204)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Συνέδρια (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Άλλα (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.