Τζαναβάρη Μυρσίνη
 • 2310 891.372
 • myrsini uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ2, 207
 • 2310 891.351

  Τζαναβάρη Μυρσίνη

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
  Διδασκαλία Γλωσσών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΓΑΛΛΙΚΑ III
   (ΞΓ0203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0203

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Γ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙΙ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  3

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Ειδικού υποβάθρου, Ανάπτυξης δεξιοτήτων (Υποχρεωτικό)

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Γαλλική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  οpeneclass@uom.edu.gr

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  - Βελτίωση των γλωσσολογικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων των φοιτητών (γραπτή και προφορική παραγωγή, γραπτή και προφορική κατανόηση)

  - Κατανόηση και σχολιασμός αυθεντικών γραπτών και προφορικών εγγράφων

  - Κατανόηση κυριότερων πληροφοριών ενός κειμένου

  - Κατανόηση εξειδικευμένου λεξιλογίου ενός κειμένου

  - Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη σωστή χρήση του εξειδικευμένου λεξιλογίου στο γραπτό λόγο

  - Ανάπτυξη ικανοτήτων  για τη σωστή χρήση  του εξειδικευμένου λεξιλογίου στην επαγγελματική η πανεπιστημιακή επικοινωνία

  -  Εκμάθηση  ή επανάληψη των βασικών κανόνων γραμματικής (δομή της γλώσσας).

  - Ανάπτυξη  των απαραίτητων γλωσσολογικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων ώστε ο φοιτητής να μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του η να εργαστεί  σε μια γαλλόφωνη χώρα.

  Γενικές Ικανότητες

  - Αυτόνομη εργασία

  - Ομαδική εργασία

  - Αναζήτηση, ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των νέων τεχνολογιών

   
   

  (3)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το διδακτικό υλικό του μαθήματος της Γαλλικής γλώσσας Γ’ Εξαμήνου είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των φοιτητών του Τμήματος και υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση οpeneclass@uom.edu.gr

  Το επίπεδο των φοιτητών στην Γαλλική Γλώσσα στο τρίτο εξάμηνο βρίσκεται ανάμεσα στο B1 και B2 στην κλίμακα του «Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες» του Συμβουλίου της Ευρώπης, συγκεκριμένα:

  • B2 για το εξειδικευμένο λεξιλόγιο και την γραμματική
  • B2 για την κατανόηση γραπτού λόγου και την παραγωγή γραπτού λόγου
  • B1 για την κατανόηση προφορικού λόγου και την παραγωγή προφορικού λόγου
  • B1 για την διάδραση στον προφορικό και γραπτό λόγο

  Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα επιτρέψουν την ενίσχυση των εξής ικανοτήτων: επικοινωνία στη γαλλική γλώσσα, κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού κειμένου και ανάπτυξη παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου. Πιό συγκεκριμένα :

  H διδασκαλία σ’αυτό το εξάμηνο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε βασικά είδη γραπτού και προφορικού λόγου σχετικά με την επιστήμη των φοιτητών. Δηλαδή, το μάθημα δίνει έμφαση στην εξοικείωση των φοιτητών με την ορολογία της Οικονομίας. Στόχος του μαθήματος είναι να αναπτύξει επίσης δεξιότητες επεξεργασίας κειμένου και παραγωγής γραπτού λόγου, δεξιότητες επεξεργασίας προφορικού λόγου και παραγωγής προφορικού λόγου. Γιαυτό το λόγο  προσφεύγουμαι σε αυθεντικά έγγραφα προερχόμενα απο περιοδικά, εφημερίδες, συνεντεύξεις, εκπομπές, γραπτά έγγραφα και vidéos στο διαδίκτυο. Μ’αυτόν τον τρόπο επιτρέπουμε στούς φοιτητές να έρθουν σε άμεση επαφή με τον τομέα της ειδικότητάς τους.

  Τέλος, δίνεται έμφαση στην εκμάθηση ή επανάληψη όλων των βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Ο στόχος είναι να βοηθήσουμε τους φοιτητές να κατανοήσουν και να παράγουν προτάσεις χρήσιμες στην πανεπιστημιακή η επαγγελματική επικοινωνία τους.

  Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με εξετάσεις ή με συνδυασμό τελικών εξετάσεων και συνεχούς αξιολόγησης προόδου.

   

  4)ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή άσκηση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις/ Διδασκαλία δια ζώσης

  13 εβδομάδες x 4 ώρες= 52 ώρες

  Εργαστηριακή άσκηση

  20

  Σύνολο Μαθήματος

  72

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης : Γαλλικά

  Γραπτή διαγνωστική εξέταση :

  Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής

  Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

  Ασκήσεις αντιστοίχισης

  Γραπτή τελική εξέταση:

  Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής

  Ασκήσεις αντιστοίχισης

  Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • - Tzanavari M. & Goussios Ch. (2014) Mon premier dictionnaire franco-grec de termes économiques et politiques, Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις: Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρησης Περιουσίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας
  • Goliot-Lété A. & Miquel C. (2021) Grammaire progressive du français- Niveau Intermédiare- 3ème édition, Paris. Éditions CLE International.
  • ΓΑΛΛΙΚΑ III
   (ΞΓ3208)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα της Γαλλικής αποσκοπεί στην εκμάθηση, βελτίωση και τελειοποίηση της
  γλώσσας. Γι αυτό το λόγο, η διδασκαλία της γλώσσας είναι προσαρμοσμένη στις
  ανάγκες των φοιτητών του Τμήματος.
  Στο τρίτο εξάμηνο η διδασκαλία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε
  βασικά είδη γραπτού λόγου σχετικά με την επιστήμη των φοιτητών. Το μάθημα
  παρέχει στους φοιτητές εξοικείωση με το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο και τις δεξιότητες
  και στρατηγικές κατανόησης κειμένων. Αναπτύσσει δεξιότητες επεξεργασίας
  κειμένου και παραγωγής γραπτού λόγου. Επίσης, δίνεται έμφαση στην εκμάθηση των
  βασικών κανόνων γραμματικής (δομή της γλώσσας).
  Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με εξετάσεις ή με συνδυασμό τελικών
  εξετάσεων και συνεχούς αξιολόγησης προόδου.

   Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Βελτίωση των γλωσσολογικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων των φοιτητών (γραπτή και προφορική παραγωγή, γραπτή και προφορική κατανόηση)

  - Κατανόηση και σχολιασμός αυθεντικών γραπτών και προφορικών εγγράφων

  - Κατανόηση κυριότερων πληροφοριών ενός κειμένου

  - Κατανόηση εξειδικευμένου λεξιλογίου ενός κειμένου

  - Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη σωστή χρήση του εξειδικευμένου λεξιλογίου στο γραπτό λόγο

  -Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη σωστή χρήση του εξειδικευμένου λεξιλογίου στην επαγγελματική η πανεπιστημιακή επικοινωνία

  - Ανάπτυξη γλωσσολογικών ικανοτήτων για την σύνταξη διοικητικών ή επαγγελματικών γραμμάτων σύμφωνα με το σύγχρονο πρωτόκολλο αλληλογραφίας

  - Εκμάθηση ή επανάληψη των βασικών κανόνων γραμματικής (δομή της γλώσσας).

  - Ανάπτυξη των απαραίτητων γλωσσολογικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων ώστε να παρέχεται η δυνατότητα συνέχισης σπουδών του ή εργασίας σε μια γαλλόφωνη χώρα

  • ΓΑΛΛΙΚΑ III
   (ΞΓ0203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  • Βελτίωση των γλωσσολογικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων των φοιτητών (γραπτή και προφορική παραγωγή, γραπτή και προφορική κατανόηση)
  • Κατανόηση και σχολιασμός αυθεντικών γραπτών και προφορικών εγγράφων
  • Κατανόηση κυριότερων πληροφοριών ενός κειμένου
  • Κατανόηση εξειδικευμένου λεξιλογίου ενός κειμένου
  • Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη σωστή χρήση του εξειδικευμένου λεξιλογίου στο γραπτό λόγο
  • Ανάπτυξη ικανοτήτων  για τη σωστή χρήση  του εξειδικευμένου λεξιλογίου στην επαγγελματική η πανεπιστημιακή επικοινωνία
  • Εκμάθηση  ή επανάληψη των βασικών κανόνων γραμματικής (δομή της γλώσσας).
  • Ανάπτυξη των απαραίτητων γλωσσολογικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων ώστε ο φοιτητής να μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του η να εργαστεί  σε μια γαλλόφωνη χώρα.

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Το διδακτικό υλικό του μαθήματος της Γαλλικής γλώσσας Γ’ Εξαμήνου είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των φοιτητών του Τμήματοςσε μορφή πανεπιστημιακών παραδόσεων που υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση http://compus.uom.gr.

  Το επίπεδο των φοιτητών στην Γαλλική Γλώσσα στο τρίτο εξάμηνο βρίσκεται ανάμεσα στο B1 και B2 στην κλίμακα του «Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες» του Συμβουλίου της Ευρώπης, συγκεκριμένα:

  • B2 για το εξειδικευμένο λεξιλόγιο και την γραμματική
  • B2 για την κατανόηση γραπτού λόγου και την παραγωγή γραπτού λόγου
  • B1 για την κατανόηση προφορικού λόγου και την παραγωγή προφορικού λόγου
  • B1 για την διάδραση στον προφορικό και γραπτό λόγο

  Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα επιτρέψουν την ενίσχυση των εξής ικανοτήτων: επικοινωνία στη γαλλική γλώσσα, κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού κειμένου και ανάπτυξη παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου. Πιο συγκεκριμένα:

  H διδασκαλία σ΄αυτό το εξάμηνο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε βασικά είδη γραπτού και προφορικού λόγου σχετικά με την επιστήμη των φοιτητών. Δηλαδή, το μάθημα δίνει έμφαση στην εξοικείωση των φοιτητών με την ορολογία της εκπαίδευσης καθώς επίσης και της ειδικής αγωγής. Στόχος του μαθήματος είναι να αναπτύξει επίσης δεξιότητες επεξεργασίας κειμένου και παραγωγής γραπτού λόγου, δεξιότητες επεξεργασίας προφορικού λόγου και παραγωγής προφορικού λόγου. Γι’ αυτό το λόγο  προσφεύγουμε σε αυθεντικά έγγραφα προερχόμενα από περιοδικά, εφημερίδες, συνεντεύξεις, εκπομπές, γραπτά έγγραφα και vidéos στο διαδίκτυο. Μ΄αυτόν τον τρόπο επιτρέπουμε στους φοιτητές να έρθουν σε άμεση επαφή με τον τομέα της ειδικότητάς τους.Τέλος, δίνεται έμφαση στην εκμάθηση ή επανάληψη όλων των βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Ο στόχος είναι να βοηθήσουμε τους φοιτητές να κατανοήσουν και να παράγουν προτάσεις χρήσιμες στην πανεπιστημιακή η επαγγελματική επικοινωνία τους.

  Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με εξετάσεις ή με συνδυασμό τελικών εξετάσεων και συνεχούς αξιολόγησης προόδου.

  • ΓΑΛΛΙΚΑ III
   (ΞΓ0203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Α' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Γ’ εξάμηνο)

  ΞΓ0203 - ΓΑΛΛΙΚΑ  ΙΙΙ 

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0203

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Γ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΓΑΛΛΙΚΑ  ΙΙΙ - ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

  ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ

  ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ ΜΥΡΣΙΝΗ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  3,5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ : ΓΑΛΛΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  openeclass.uom.gr

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Το μάθημα αποσκοπεί κυρίως στις παρακάτω γενικές ικανότητες:

  -Βελτίωση των γλωσσολογικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων των φοιτητών/τριών (γραπτή και προφορική παραγωγή, γραπτή και προφορική κατανόηση)

  -Κατανόηση και σχολιασμός αυθεντικών γραπτών και προφορικών εγγράφων

  -Κατανόηση κυριότερων πληροφοριών ενός κειμένου

  -Κατανόηση εξειδικευμένου λεξιλογίου ενός κειμένου

  -Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη σωστή χρήση του εξειδικευμένου λεξιλογίου στο γραπτό λόγο

  -Ανάπτυξη ικανοτήτων  για τη σωστή χρήση  του εξειδικευμένου λεξιλογίου στην επαγγελματική η πανεπιστημιακή επικοινωνία

  -Εκμάθηση ή επανάληψη των βασικών κανόνων γραμματικής (δομή της γλώσσας)

  -Ανάπτυξη των απαραίτητων γλωσσολογικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων ώστε ο/η φοιτητής/τρια να μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του ή να εργαστεί  σε μια γαλλόφωνη χώρα

  Γενικές Ικανότητες

  - Αυτόνομη εργασία

  - Ομαδική εργασία

  - Αναζήτηση, ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των νέων τεχνολογιών


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το διδακτικό υλικό του μαθήματος της Γαλλικής γλώσσας 3ου Εξαμήνου είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των φοιτητών/τριών του Τμήματος και υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση  οpeneclass.uom.gr.

  Το επίπεδο των φοιτητών/τριών στη Γαλλική Γλώσσα στο τρίτο εξάμηνο βρίσκεται ανάμεσα στο B1 και B2 στην κλίμακα του «Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες» του Συμβουλίου της Ευρώπης, συγκεκριμένα:

  • B2 για το εξειδικευμένο λεξιλόγιο και την γραμματική
  • B2 για την κατανόηση γραπτού λόγου και την παραγωγή γραπτού λόγου
  • B1 για την κατανόηση προφορικού λόγου και την παραγωγή προφορικού λόγου
  • B1 για τη διάδραση στον προφορικό και γραπτό λόγο

  Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα επιτρέψουν την ενίσχυση των εξής ικανοτήτων: επικοινωνία στη γαλλική γλώσσα, κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού κειμένου και ανάπτυξη παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου. Πιό συγκεκριμένα :

  H διδασκαλία σ’αυτό το εξάμηνο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε βασικά είδη γραπτού και προφορικού λόγου σχετικά με την επιστήμη των φοιτητών. Δηλαδή, το μάθημα δίνει έμφαση στην εξοικείωση των φοιτητών με την ορολογία της Οικονομίας. Στόχος του μαθήματος είναι να αναπτύξει επίσης δεξιότητες επεξεργασίας κειμένου και παραγωγής γραπτού λόγου, δεξιότητες επεξεργασίας προφορικού λόγου και παραγωγής προφορικού λόγου. Γιαυτό το λόγο  προσφεύγουμαι σε αυθεντικά έγγραφα προερχόμενα απο περιοδικά, εφημερίδες, συνεντεύξεις, εκπομπές, γραπτά έγγραφα και videos στο διαδίκτυο. Μ’αυτόν τον τρόπο επιτρέπουμε στούς φοιτητές/τριες να έρθουν σε άμεση επαφή με τον τομέα της ειδικότητάς τους.

  Τέλος, δίνεται έμφαση στην εκμάθηση ή επανάληψη όλων των βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Ο στόχος είναι να βοηθήσουμε τους/τις φοιτητές/τριες να κατανοήσουν και να παράγουν προτάσεις χρήσιμες στην πανεπιστημιακή ή επαγγελματική επικοινωνία τους.

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Open eClass.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις/ Διδασκαλία δια ζώσης

  13 εβδομάδες x 4 ώρες =52

  Μη καθοδηγούμενη μελέτη

  20

  Ώρες μελέτης του/της φοιτητή/τριας

  31

  Γραπτές εξετάσεις

  2

  Σύνολο Μαθήματος

  105

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης : Γαλλική

  Γραπτή διαγνωστική εξέταση :

  Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής

  Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

  Ασκήσεις αντιστοίχισης

  Γραπτή τελική εξέταση:

  Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής

  Ασκήσεις αντιστοίχισης

  Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Tzanavari M. & Goussios Ch. (2014) Mon premier dictionnaire franco-grec de termes économiques et politiques, Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις: Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρησης Περιουσίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας
  • Goliot-Lété A. & Miquel C. (2021) Grammaire progressive du français- Niveau Intermédiare- 3ème édition, Paris. Éditions CLE International.

   

  • ΓΑΛΛΙΚΑ III
   (ΞΓ0203)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΓΑΛΛΙΚΑ III
   (ΞΓ0203)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΓΑΛΛΙΚΑ IV
   (ΞΓ4207)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα της Γαλλικής αποσκοπεί στην εκμάθηση, βελτίωση και τελειοποίηση της
  γλώσσας. Γι αυτό το λόγο, η διδασκαλία της γλώσσας είναι προσαρμοσμένη στις
  ανάγκες των φοιτητών του Τμήματος.
  Στο τέταρτο εξάμηνο αφορά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την παραγωγή γραπτού
  και προφορικού λόγου αναγκαία για το ακαδημαϊκό περιβάλλον. Το μάθημα δίνει
  έμφαση στην εξοικείωση των φοιτητών με το λεξιλόγιο του επαγγελματικού
  περιβάλλοντος. Καλούνται οι φοιτητές να παράγουν συγκεκριμένα είδη γραπτού
  λόγου που βασίζονται στα συγκεκριμένα κείμενα. Η διδασκαλία προφορικού λόγου
  για ακαδημαϊκούς σκοπούς είναι μάθημα που αναπτύσσει τις γλωσσικές δεξιότητες
  που απαιτούνται για την παραγωγή προφορικού λόγου. Επίσης, τελειοποιεί την
  εκμάθηση των κανόνων γραμματικής (δομή της γλώσσας).
  Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με εξετάσεις ή με συνδυασμό τελικών
  εξετάσεων και συνεχούς αξιολόγησης προόδου.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Βελτίωση των γλωσσολογικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων των φοιτητών (γραπτή και προφορική παραγωγή, γραπτή και προφορική κατανόηση)

  - Κατανόηση και σχολιασμός αυθεντικών γραπτών και προφορικών εγγράφων

  - Κατανόηση κυριότερων πληροφοριών ενός κειμένου

  - Κατανόηση εξειδικευμένου λεξιλογίου ενός κειμένου

  - Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη σωστή χρήση του εξειδικευμένου λεξιλογίου στο γραπτό λόγο

  - Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη σωστή χρήση του εξειδικευμένου λεξιλογίου στην επαγγελματική η πανεπιστημιακή επικοινωνία

  - Βελτίωση η τελειοποίηση των κανόνων γραμματικής (δομή της γλώσσας).

  - Ανάπτυξη των απαραίτητων γλωσσολογικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων ώστε ο φοιτητής να μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του η να εργαστεί σε μια γαλλόφωνη χώρα

  • ΓΑΛΛΙΚΑ IV
   (ΞΓ0204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  • Βελτίωση των γλωσσολογικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων των φοιτητών (γραπτή και προφορική παραγωγή, γραπτή και προφορική κατανόηση)
  • Κατανόηση και σχολιασμός αυθεντικών γραπτών και προφορικών εγγράφων
  • Κατανόηση κυριότερων πληροφοριών ενός κειμένου
  • Κατανόηση εξειδικευμένου λεξιλογίου ενός κειμένου
  • Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη σωστή χρήση του εξειδικευμένου λεξιλογίου στο γραπτό λόγο
  • Ανάπτυξη ικανοτήτων  για τη σωστή χρήση  του εξειδικευμένου λεξιλογίου στην επαγγελματική η πανεπιστημιακή επικοινωνία
  • Βελτίωση η τελειοποίηση των κανόνων γραμματικής (δομή της γλώσσας).
  • Ανάπτυξη των απαραίτητων γλωσσολογικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων ώστε ο φοιτητής να μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του η να εργαστεί  σε μια γαλλόφωνη χώρα.

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Το διδακτικό υλικό του μαθήματος της Γαλλικής γλώσσας Γ’ Εξαμήνου είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των φοιτητών του Τμήματοςσε μορφή πανεπιστημιακών παραδόσεων που υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση http://compus.uom.gr.

  Το επίπεδο των φοιτητών στην Γαλλική Γλώσσα στο τέταρτο εξάμηνο βρίσκεται ανάμεσα στο B2 και C1 στην κλίμακα του «Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες» του Συμβουλίου της Ευρώπης, συγκεκριμένα:

  • C1 για το εξειδικευμένο λεξιλόγιο και την γραμματική
  • C1 για την κατανόηση γραπτού λόγου και την παραγωγή γραπτού λόγου
  • B2 για την κατανόηση προφορικού λόγου και την παραγωγή προφορικού λόγου
  • B2 για την διάδραση στον προφορικό και γραπτό λόγο

  Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα επιτρέψουν την ενίσχυση των εξής ικανοτήτων: επικοινωνία στη γαλλική γλώσσα, κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού κειμένου και ανάπτυξη παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου. Πιό συγκεκριμένα:

  Το μάθημα αποσκοπεί στην βελτίωση και τελειοποίηση της γλώσσας. Σ’αυτό το εξάμηνο καλούνται οι φοιτητές να αναπτύξουν δεξιότητες επεξεργασίας κειμένου και παραγωγής γραπτού λόγου, δεξιότητες επεξεργασίας προφορικού λόγου και παραγωγής προφορικού λόγου αναγκαία για το ακαδημαϊκό περιβάλλον. Το μάθημα δίνει έμφαση στην εμβάθυνση των γνώσεων των φοιτητών με την ορολογία της εκπαίδευσης καθώς επίσης και της ειδικής αγωγής. Γι΄αυτό το λόγο προσφεύγουμε σε αυθεντικά έγγραφα προερχόμενα από περιοδικά, εφημερίδες, συνεντεύξεις, εκπομπές, γραπτά έγγραφα και vidéos στο διαδίκτυο. Μ΄αυτόν τον τρόπο επιτρέπουμε στους φοιτητές να έρθουν σε άμεση επαφή με τον τομέα της ειδικότητάς τους.

  Τέλος, δίνεται έμφαση στην βελτίωση και τελειοποίηση όλων των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Ο στόχος είναι να βοηθήσουμε τους φοιτητές να κατανοήσουν και να παράγουν προτάσεις χρήσιμες στην πανεπιστημιακή η επαγγελματική επικοινωνία τους.

  Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με εξετάσεις ή με συνδυασμό τελικών εξετάσεων και συνεχούς αξιολόγησης προόδου.

   

  • ΓΑΛΛΙΚΑ IV
   (ΞΓ0204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

   Α' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Δ’ εξάμηνο)

  ΞΓ0204 - ΓΑΛΛΙΚΑ  ΙV

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0204

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Δ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΓΑΛΛΙΚΑ  ΙV - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

  ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ

  ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ ΜΥΡΣΙΝΗ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  3,5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

   

  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ : ΓΑΛΛΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  openeclass.uom.gr

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Το μάθημα αποσκοπεί κυρίως στις παρακάτω γενικές ικανότητες:

  -Ανάπτυξη γλωσσολογικών ικανοτήτων για την σύνταξηδιοικητικών ή επαγγελματικών γραμμάτων σύμφωνα με το σύγχρονο πρωτόκολλο αλληλογραφίας

  -Βελτίωση η τελειοποίηση των κανόνων γραμματικής (δομή της γλώσσας).

  -Βελτίωση των γλωσσολογικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων των φοιτητών (γραπτή και προφορική παραγωγή, γραπτή και προφορική κατανόηση)

  -Κατανόηση και σχολιασμός αυθεντικών γραπτών και προφορικών εγγράφων

  -Κατανόηση κυριότερων πληροφοριών ενός κειμένου

  -Κατανόηση εξειδικευμένου λεξιλογίου ενός κειμένου

  -Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη σωστή χρήση του εξειδικευμένου λεξιλογίου στο γραπτό λόγο

  -Ανάπτυξη ικανοτήτων  για τη σωστή χρήση  του εξειδικευμένου λεξιλογίου στην επαγγελματική η πανεπιστημιακή επικοινωνία

  -Ανάπτυξη των απαραίτητων γλωσσολογικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων ώστε ο/η φοιτητής/τρια να μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του ή να εργαστεί  σε μια γαλλόφωνη χώρα

  Γενικές Ικανότητες

  - Αυτόνομη εργασία

  - Ομαδική εργασία

  - Αναζήτηση, ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των νέων τεχνολογιών

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το διδακτικό υλικό του μαθήματος της Γαλλικής γλώσσας Δ’ Εξαμήνου είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των φοιτητών/τριών του Τμήματος και υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση  openeclass.uom.gr.

  Το επίπεδο των φοιτητών/τριών στη Γαλλική Γλώσσα στο τέταρτο εξάμηνο βρίσκεται ανάμεσα στο B2 και C1 στην κλίμακα του «Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες» του Συμβουλίου της Ευρώπης, συγκεκριμένα:

  • C1 για το εξειδικευμένο λεξιλόγιο και την γραμματική
  • C1 για την κατανόηση γραπτού λόγου και την παραγωγή γραπτού λόγου
  • B2 για την κατανόηση προφορικού λόγου και την παραγωγή προφορικού λόγου
  • B2 για τη διάδραση στον προφορικό και γραπτό λόγο

  Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα επιτρέψουν την ενίσχυση των εξής ικανοτήτων: επικοινωνία στη γαλλική γλώσσα, κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού κειμένου και ανάπτυξη παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου. Πιο συγκεκριμένα :

  Το μάθημα αποσκοπεί στη βελτίωση και τελειοποίηση της γλώσσας. Σ’ αυτό το εξάμηνο καλούνται οι φοιτητές/τριες να αναπτύξουν δεξιότητες επεξεργασίας κειμένου και παραγωγής γραπτού λόγου, δεξιότητες επεξεργασίας προφορικού λόγου και παραγωγής προφορικού λόγου αναγκαία για το ακαδημαϊκό περιβάλλον. Το μάθημα δίνει έμφαση στην εμβάθυνση των γνώσεων των φοιτητών/τριών με την ορολογία της Οικονομίας. Γιαυτό το λόγο προσφεύγουμαι σε αυθεντικά έγγραφα προερχόμενα απο περιοδικά, εφημερίδες, συνεντεύξεις, εκπομπές, γραπτά έγγραφα και videos στο διαδίκτυο. Μ’ αυτόν τον τρόπο επιτρέπουμε στους/στις φοιτητές/τριες να έρθουν σε άμεση επαφή με τον τομέα της ειδικότητάς τους.

  Τέλος, δίνεται έμφαση στη βελτίωση και τελειοποίηση όλων των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Ο στόχος είναι να βοηθήσουμε τους/τις φοιτητές/τριες να κατανοήσουν και να παράγουν προτάσεις χρήσιμες στην πανεπιστημιακή ή επαγγελματική επικοινωνία τους.

  Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με εξετάσεις ή με συνδυασμό τελικών εξετάσεων και συνεχούς αξιολόγησης προόδου.

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Open eClass.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις/ Διδασκαλία διά ζώσης

  13 εβδομάδες x 4 ώρες =52

  Μη καθοδηγούμενη μελέτη

  20

  Ώρες μελέτης του/της φοιτητή/τριας

  31

  Γραπτές εξετάσεις

  2

  Σύνολο Μαθήματος

  105

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης : Γαλλική

  Γραπτή διαγνωστική εξέταση :

  Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής

  Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

  Ασκήσεις αντιστοίχισης

  Γραπτή τελική εξέταση:

  Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής

  Ασκήσεις αντιστοίχισης

  Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Tzanavari M. & Goussios Ch. (2015) Dictionnaire de termes économiques et politiques Grec-Français, Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις: Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρησης Περιουσίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας
  • Boularès M. & Frérot J. (2021) Grammaire progressive du français- Niveau Avancé- 3ème édition, Paris. Éditions CLE International

   

   

   

  • ΓΑΛΛΙΚΑ IV
   (ΞΓ0204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0204

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Δ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΓΑΛΛΙΚΑ ΙV

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  3

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Ειδικού υπόβαθρου,  Ανάπτυξης δεξιοτήτων (Υποχρεωτικό)

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Γλώσσα διδασκαλίας : Γαλλικά και Ελληνικά

  Γλώσσα εξετάσεων : Γαλλικά

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  οpeneclass@uom.edu.gr

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  - Βελτίωση των γλωσσολογικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων των φοιτητών (γραπτή και προφορική παραγωγή, γραπτή και προφορική κατανόηση)

  - Κατανόηση και σχολιασμός αυθεντικών γραπτών και προφορικών εγγράφων

  - Κατανόηση κυριότερων πληροφοριών ενός κειμένου

  - Κατανόηση εξειδικευμένου λεξιλογίου ενός κειμένου

  - Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη σωστή χρήση του εξειδικευμένου λεξιλογίου στο γραπτό λόγο

  - Ανάπτυξη ικανοτήτων  για τη σωστή χρήση  του εξειδικευμένου λεξιλογίου στην επαγγελματική η πανεπιστημιακή επικοινωνία

  - Ανάπτυξη γλωσσολογικών ικανοτήτων για την σύνταξηδιοικητικών ή επαγγελματικών γραμμάτων σύμφωνα με το σύγχρονο πρωτόκολλο αλληλογραφίας

  - Βελτίωση η τελειοποίηση των κανόνων γραμματικής (δομή της γλώσσας).

  - Ανάπτυξη  των απαραίτητων γλωσσολογικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων ώστε ο φοιτητής να μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του η να εργαστεί  σε μια γαλλόφωνη χώρα

  Γενικές Ικανότητες

  - Αυτόνομη εργασία

  - Ομαδική εργασία

  - Αναζήτηση, ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των νέων τεχνολογιών

   

   

  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το διδακτικό υλικό του μαθήματος της Γαλλικής γλώσσας Δ’ Εξαμήνου είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των φοιτητών του Τμήματος και υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση openeclass@uom.edu.gr

  Το επίπεδο των φοιτητών στην Γαλλική Γλώσσα στο τέταρτο εξάμηνο βρίσκεται ανάμεσα στο B2 και C1 στην κλίμακα του «Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες» του Συμβουλίου της Ευρώπης, συγκεκριμένα:

  • C1 για το εξειδικευμένο λεξιλόγιο και την γραμματική
  • C1 για την κατανόηση γραπτού λόγου και την παραγωγή γραπτού λόγου
  • B2 για την κατανόηση προφορικού λόγου και την παραγωγή προφορικού λόγου
  • B2 για την διάδραση στον προφορικό και γραπτό λόγο

  Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα επιτρέψουν την ενίσχυση των εξής ικανοτήτων: επικοινωνία στη γαλλική γλώσσα, κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού κειμένου και ανάπτυξη παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου. Πιό συγκεκριμένα :

  Το μάθημα αποσκοπεί στην βελτίωση και τελειοποίηση της γλώσσας. Σ’αυτό το εξάμηνο καλούνται οι φοιτητές να αναπτύξουν δεξιότητες επεξεργασίας κειμένου και παραγωγής γραπτού λόγου, δεξιότητες επεξεργασίας προφορικού λόγου και παραγωγής προφορικού λόγου αναγκαία για το ακαδημαϊκό περιβάλλον. Το μάθημα δίνει έμφαση στην εμβάθυνση των γνώσεων των φοιτητών με την ορολογία της Οικονομίας. Γιαυτό το λόγο προσφεύγουμαι σε αυθεντικά έγγραφα προερχόμενα απο περιοδικά, εφημερίδες, συνεντεύξεις, εκπομπές, γραπτά έγγραφα και vidéos στο διαδίκτυο. Μ’αυτόν τον τρόπο επιτρέπουμε στούς φοιτητές να έρθουν σε άμεση επαφή με τον τομέα της ειδικότητάς τους.

  Τέλος, δίνεται έμφαση στην βελτίωση και τελειοποίηση όλων των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Ο στόχος είναι να βοηθήσουμε τους φοιτητές να κατανοήσουν και να παράγουν προτάσεις χρήσιμες στην πανεπιστημιακή η επαγγελματική επικοινωνία τους.

  Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με εξετάσεις ή με συνδυασμό τελικών εξετάσεων και συνεχούς αξιολόγησης προόδου.


  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή άσκηση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις/ Διδασκαλία δια ζώσης

  13 εβδομάδες x 4 ώρες= 52 ώρες

  Εργαστηριακή άσκηση

  20

  Αυτοτελής μελέτη

  20

  Σύνολο Μαθήματος

  92

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης : Γαλλικά

  Γραπτή διαγνωστική εξέταση :

  Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής

  Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

  Ασκήσεις αντιστοίχισης

  Γραπτή τελική εξέταση:

  Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής

  Ασκήσεις αντιστοίχισης

  Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Tzanavari M. & Goussios Ch. (2015) Dictionnaire de termes économiques et politiques Grec-Français, Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις: Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρησης Περιουσίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
  • Grégoire M. & kostucki A. (2017) Grammaire progressive du français- Niveau Perfectionnement, Paris. Éditions CLE International.

   

  • ΓΑΛΛΙΚΑ IV
   (ΞΓ0204)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΓΑΛΛΙΚΑ IV
   (ΞΓ0204)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (ΓΑΛΛΙΚΑ)
   (ΞΓ0506)

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0506

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (ΓΑΛΛΙΚΑ)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  4

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Ειδικού υπόβαθρου

  Ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Γλώσσα διδασκαλίας : Γαλλικά και Ελληνικά

  Γλώσσα εξετάσεων : Γαλλικά

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  openeclass@uom.edu.gr

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  -  Εκμάθηση  ή επανάληψη των βασικών κανόνων γραμματικής και συντακτικών φαινομένων.

  - Βελτίωση των γλωσσολογικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων των φοιτητών (γραπτή και προφορική παραγωγή, γραπτή και προφορική κατανόηση)

  - Ανάπτυξη  των απαραίτητων γλωσσολογικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων ώστε ο φοιτητής να μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του η να εργαστεί  σε μια γαλλόφωνη χώρα.

  - Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη σωστή χρήση του εξειδικευμένου λεξιλογίου στο γραπτό λόγο

  - Ανάπτυξη ικανοτήτων  για τη σωστή χρήση  του εξειδικευμένου λεξιλογίου στην επαγγελματική η πανεπιστημιακή επικοινωνία

  - Κατανόηση και σχολιασμός αυθεντικών γραπτών και προφορικών εγγράφων

  Γιαυτό το λόγο  προσφεύγουμαι σε αυθεντικά έγγραφα προερχόμενα απο περιοδικά, εφημερίδες, συνεντεύξεις, εκπομπές, γραπτά έγγραφα και vidéos στο διαδίκτυο. Μ’αυτόν τον τρόπο επιτρέπουμε στούς φοιτητές να έρθουν σε άμεση επαφή με τον τομέα της ειδικότητάς τους. Ο στόχος είναι να βοηθήσουμε τους φοιτητές να κατανοήσουν και να παράγουν προτάσεις χρήσιμες στην πανεπιστημιακή η επαγγελματική επικοινωνία τους.

  Γενικές Ικανότητες

  - Αυτόνομη εργασία

  - Ομαδική εργασία

  - Αναζήτηση, ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των νέων τεχνολογιών

      

   3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Τοδιδακτικό υλικό του μαθήματος της Γαλλικής γλώσσας για επαγγελματικούς σκοπούς είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των φοιτητών του Τμήματος και υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση  openeclass@uom.edu.gr

  Το επίπεδο των φοιτητών στην Γαλλική Γλώσσα σ’αυτό το εξάμηνο βρίσκεται ανάμεσα στο B1 και B2 στην κλίμακα του «Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες» του Συμβουλίου της Ευρώπης .

  H διδασκαλία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε βασικά είδη γραπτού και προφορικού λόγου σχετικά με την επιστήμη των φοιτητών. Δηλαδή, το μάθημα δίνει έμφαση στην εξοικείωση των φοιτητών με την ορολογία των επιχειρήσεων.

  Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με εξετάσεις ή με συνδυασμό τελικών εξετάσεων και συνεχούς αξιολόγησης προόδου.

   

   

   

     4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή άσκηση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις/ Διδασκαλία δια ζώσης

  13 εβδομάδες x 3 ώρες= 39 ώρες

  Εργαστηριακή άσκηση

  20

  Αυτοτελής μελέτη

  20

  Εργασίες

                             15

  Συγγραφή εργασίας

                        25

   

   

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  119

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης : Γαλλικά

  Γραπτή διαγνωστική εξέταση :

  Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής

  Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

  Ασκήσεις αντιστοίχισης

  Γραπτή τελική εξέταση:

  Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής

  Ασκήσεις αντιστοίχισης

  Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • - Tzanavari M. & Goussios Ch. (2014) Mon premier dictionnaire franco-grec de termes économiques et politiques, Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις: Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρησης Περιουσίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας
  • Boularès M. & Frérot J. (2016) Grammaire progressive du français- Niveau Avancé- 2ème édition, Paris. Éditions CLE International.

  Δημοσιεύσεις


  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font