Νεγκάκης Χρήστος
 • 2310 891.632
 • negakis uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 322

  Νεγκάκης Χρήστος

  Καθηγητής
  Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (BSc in Accounting and Finance)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Λογιστική

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Α.Π.Θ. (1987)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Οικονομικά, Α.Π.Θ. (1992)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στη Λογιστική, Α.Π.Θ. (1992)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Χρηματοοικονομική Λογιστική
  • Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
  • Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου
  • Ελεγκτική - Εσωτερικός Έλεγχος

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
   (SMAF0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΣΛΧ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
   (MAF0205)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΛΧ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
   (ΕΛΕ0103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΛΕ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
   (ΕΛΕ0303)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΛΕ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ I
   (ΛΧ0315)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ II
   (ΛΧ0625)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
   (MAF0218)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΛΧ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
   (ΛΧ0805)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στα Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. Ειδικότερα μεταξύ άλλων το μάθημα καλύπτει ενότητες όπως: Εξειδικευμένα Θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών, Διαφορές Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών με Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Τραπεζική Λογιστική, Λογιστική των Μισθώσεων (Leasing), Λογιστική της Πρακτορείας Απαιτήσεων (Factoring), Λογιστική των Ομολόγων, Λογιστική των Παραγώγων Προϊόντων, Λογιστική της Αντιστάθμισης, Λογιστική των Χορηγήσεων, Λογιστική των Καταθέσεων. Οι ενότητες συνοδεύονται από παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων (case studies) και πρακτικές εφαρμογές από τον ελληνικό και διεθνή χώρο που βοηθούν στην κατανόηση των ενοτήτων.

  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
   (ΕΛΕ0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΛΕ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
   (SMAF0209)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΛΦΧΔ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
   (ΛΧ0527)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
   (ΛΧ0704)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
   (SMAF0104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΛΦΧΔ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
   (ΛΧ0519)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στη Λογιστική των Εταιρικών Επιχειρήσεων. Ειδικότερα μεταξύ άλλων το μάθημα καλύπτει ενότητες όπως: Λογιστική της Ομόρρυθμης Εταιρίας, Λογιστική της Ετερόρρυθμης Εταιρίας, Λογιστική της Αφανούς Εταιρίας, Λογιστική της Αστικής Εταιρίας, Λογιστική της Κοινοπραξίας, Λογιστική της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας, Λογιστική της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, Λογιστική της Ανώνυμης Εταιρίας, Λογιστική των Ομολογιακών Δανείων και Εταιρίες Ειδικού Σκοπού. Οι ενότητες συνοδεύονται από παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων (case studies) και πρακτικές εφαρμογές από τον ελληνικό και διεθνή χώρο που βοηθούν στην κατανόηση των ενοτήτων.

  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
   (MAF0102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΛΧ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
   (ΕΛΕ0301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΛΕ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (10 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2017

   • “The Effects of the Financial Crisis on the Creditworthiness of Banks”, 2017, in "The Greek Debt Crisis", Palgrave McMillan, (Ed. C. Floros and I. Chatziantoniou). (Σε συνεργασία με Α. Λαδά and Α. Σαμαρά).
   • Νεγκάκης, Χ. και Ταχυνάκης, Π. (2017), Ελεγκτική Εσωτερικός Έλεγχος, Θεωρία και Εφαρμογές, Εκδόσεις Αειφόρος Λογιστική

   2016

   • Νεγκάκης, Χ. (2016), Λογιστική Εταιριών Σύμφωνα με τα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Εκδόσεις Αειφόρος Λογιστική.

   2015

   • Νεγκάκης, Χ. και Κουσενίδης, Δ. (2015), Διοικητική Λογιστική, Εκδόσεις Αειφόρος Λογιστική.
   • Νεγκάκης, Χ. (2015), Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Θεωρία και Εφαρμογές, Εκδόσεις Αειφόρος Λογιστική.
   • Νεγκάκης, Χ. (2015), Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Ειδικά Θέματα, Εκδόσεις Αειφόρος Λογιστική

   2012

   • “The Information Content of Fixed Assets Revaluations in Greece: Implications from the Use of IFRS”, 2012, Μελέτες προς τιμήν του Καθηγητή Γ. Καφούση, του Παντείου Πανεπιστημίου, σσ. 38-44. (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά).

   2005

   • "Voluntary Disclosure: Empirical Evidence from Greek Listed and non Listed Companies", 2005, Τιμητικός Τόμος προς τιμήν του Καθηγητή Σ. Σαραντίδη, Πανεπιστήμιο Πειραιά, τομ. 2, σσ. 1213-1226, Πειραιάς, (σε συνεργασία με Χ. Σπαθή και Ι. Φλωρόπουλο).

   1998

   • "Business and Economic Education: Criteria for Choice of Studies and Student Expectations", Managing in Uncertainty: Theory and Practice, Kluwer Academic Publishers, 1998, (Ed. C. Zopounidis and P.M. Pardalos), (σε συνεργασία με Ι. Φλωρόπουλο, Χ. Σπαθή και Δ. Κουσενίδη).

   1997

   • "Recent Developments in Modeling Abnormal Stock Returns: A Review Essay", New Operational Approaches for Financial Modeling, Physica-Verlag, 1997, (Ed. C. Zopounidis), (σε συνεργασία με Ι. Φλωρόπουλο και Δ. Κουσενίδη).
   • Επιστημονικά Περιοδικά (27 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2020

    • "Regulation of Capital Flows: Effects on Liquidity and the Role of Financial Reporting Quality", Journal of Economic Behavior and Organization, Vol. 175, pp. 86-97. (Σε συνεργασία με Κ. Κοσμίδου, Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά).

    2019

    • Aggregate Accounting Data and the Prediction of Credit Risk”, The International Journal of Accounting, 2019, Vol. 54(1), pp. 1-30. (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά).

    2018

    • “Do Institutions Prevent Contagion in Financial Markets? Evidence from the European Debt Crisis”, European Journal of Finance, 2018, Vol. 25(7), pp. 632-646. (Σε συνεργασία με Κ. Κοσμίδου, Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά).

    2017

    • “Accounting Quality Deferred Tax and Risk in the Banking Industry”, International Journal of Banking, Accounting and Finance, 2017, Vol. 8, pp. 1-19. (Σε συνεργασία με Α. Λαδά and Α. Σαμαρά).
    • “Determinants of Risk in the Banking Sector during the European Financial Crisis”, Journal of Financial Stability, 2017, Vol. 33, pp. 285-296. (Σε συνεργασία με Κ. Κοσμίδου, Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά).

    2015

    • "The Impact of the EU/ECB/IMF Bailout Programs on the Financial and Real Sectors of the ASE during the Greek Sovereign Crisis", Journal of Banking and Finance, 2015, Vol. 50, pp. 440-454, (σε συνεργασία με Κ. Κοσμίδου και Δ. Κουσενίδη).

    2014

    • "Accounting Conservatism Quality of Accounting Information and Crash Risk of Stock Prices", The Journal of Economic Asymmetries, 2014, Vol. 11, pp. 120–137, (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά)

    2013

    • "The Explanatory Power of Earnings for Stock Returns in the pre and post-IFRS Era: Some Evidence from Greece", Managerial Finance, 2013, Vol. 39, Issue 9, pp. 815-824.
    • "The Effects of the European Debt Crisis on Earnings Quality", International Review of Financial Analysis, 2013, Vol. 30, pp. 351-362, (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά)
    • "The Underperformance of Young Closed-End Funds in Greece", Multinational Finance Journal, 2013, Vol.17, No.1/2, (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη)

    2010

    • "Value Relevance of Accounting Information in the Pre- and Post-IFRS Accounting Periods", European Research Studies, 2010, Vol. XIII, Issue 1, pp 143-152, (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά)

    2009

    • "Value Relevance of Conservative and Non-Conservative Accounting Information", International Journal of Accounting, 2009, Vol. 44, Issue 3, pp. 219-238, (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά)

    2007

    • "Highly Leveraged Firms and Corporate Performance in Distressed Industries", European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 2007, Vol. 8, pp. 93-101, (σε συνεργασία με Α. Μερίκα και Θ. Συριόπουλο)

    2006

    • "Disclosure Requirements and Voluntarily Reporting of Cash Flow Information in Greece", Managerial Finance, 2006, Vol. 32, Issue 8, pp. 685-699, (σε συνεργασία με Ι. Φλωρόπουλο και Δ. Κουσενίδη)
    • "Using Earnings and Residual Income in the Valuation of Newly Listed Firms", Σπουδαί, 2006, Vol. 56, Issue 3, pp. 7-16.
    • "The Relation between Earnings and Cash Flows: Evidence from the London Stock Exchange", Journal of Financial Decision Making, 2006, Vol. 2, Issue 2, pp. 53-63, (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά).

    2005

    • "Are Earnings more Informative than Residual Income in Valuation Models?" European Research Studies, 2005, Vol VIII, Ιssue 3-4, pp.45-58.

    2004

    • "Detecting Window Dressing Behavior among Firms that Go Public in the Athens Stock Exchange", European Research Studies, 2004, Vol. 7, Issue 1-2, pp. 3-28, (σε συνεργασία με Ν. Δριτσάκη και Δ. Κουσενίδη).

    2003

    • "Financial Disclosure in the Board of Directors' Management Reports and Annex". The Southeuropean Review of Business Finance & Accounting, January 2003, Vol. 1, No 1, pp.121-136, (σε συνεργασία με Ι. Φλωρόπουλο και Χ. Σπαθή).
    • "Value Relevance of Earnings and Income Smoothing: Greek Evidence on Causality Effects", European Research Studies, 2003, Vol. VI, Issue 3-4, pp. 84-94, (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Ι. Παπαναστασίου).
    • "The Performance of Greek Closed-End Funds", The European Journal of Management and Public Policy, 2003, Vol. 2, Issue 1, (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Π. Χατζόγλου).

    2000

    • "Size and Book–to-Market Factors in the Relationship between Average Stock Returns and Average Book Returns: Some Evidence from an Emerging Market", Τhe European Accounting Review, 2000, Vol. 9, Issue 2, pp. 225-243, (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Ι. Φλωρόπουλο).

    1998

    • "Analysis of Divisional Profitability Using the Residual Income Profile: A Note on Cash-Flows and Rates of Growth", Managerial and Decision Economics, 1998, Vol. 19, No 1, pp. 55-58, (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Ι. Φλωρόπουλο).

    1995

    • "Robustness of Greek Business Failure Prediction Models", International Review of Economics and Business, 1995, Vol. 42, No 3, pp. 203-215.

    1994

    • "Athens Stock Exchange: Organization, Management and behavior of Major Stock Market Indices", Managerial Finance, 1994, Vol. 20, No 5/6, pp.43-51, (σε συνεργασία με τον Δ. Καμπούρη).

    1993

    • "Stochastic Behavior of the Athens Stock Exchange", Applied Financial Economics, 1993, Vol. 3, No 2, pp. 119-126, (σε συνεργασία με Γ. Κούτμο και Π. Θεοδοσίου).
    • "The Intertemporal Relation between the U.S. and Greek Stock Markets: A Conditional Variance Τale Analysis", The International Journal of Finance, 1993, Vol, 5, No 2, pp. 492-508, (σε συνεργασία με Π. Θεοδοσίου και Γ. Κούτμο).
    • Συνέδρια (56 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2020

     • "Using Textual Analysis to Gauge Risk in the Banking Sector", Η εργασία παρουσιάστηκε στο 27th Annual Virtual Conference of the Multinational Finance Society, June 28 - 29, 2020. (Σε συνεργασία με Κ. Κοσμίδου, Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά).
     • "Tail Risk in the Banking Industry", Η εργασία παρουσιάστηκε στο 19th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Iraklion Crete, Greece, 18-19 December, 2020. (Σε συνεργασία με Κ. Κοσμίδου, Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά).

     2019

     • "Capital Controls Effects on Liquidity", Η εργασία παρουσιάστηκε στο 9th International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, Prague, Czech Republic, 30 May – 1 June, 2019, (Σε συνεργασία με Κ. Κοσμίδου, Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά).
     • "MA&D Textual Analysis and Future Performance of the Firm". Η εργασία παρουσιάστηκε στο 18th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Athens, Greece, 13-14 December, 2019. (Σε συνεργασία με Κ. Κοσμίδου, Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά).
     • “New Technologies and Accounting: The Effects of Big Data”. Η εργασία παρουσιάστηκε στο 6th Winter Conference of the Multinational Finance Society, San Juan, Puerto Rico, 6-8 January 2019. (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά).
     • “Read Between the Lines: Using Textual Analysis of Form 10-K Annual Reports to Examine Financial Reporting Transparency”. Η εργασία παρουσιάστηκε στο 42nd EAA Annual Congress of the European Accounting Association, Paphos, Cyprus, 29 - 31 May, 2019. (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά).
     • “Idiosyncratic Risk and Textual Analysis Attributes of SEC Comment Letters”. Η εργασία παρουσιάστηκε στο 26th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Jerusalem, Israel, 30 June - 3 July 2019. (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά).

     2018

     • “Analysing the Relation Between Aggregate Stock Returns and Aggregate Earnings”, Η εργασία παρουσιάστηκε στο 25th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Budapest, Hungary, 24-27 June 2018. (Σε συνεργασία με Δ. Γουνόπουλο, Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά).
     • “Better to Prevent than to Cure: Assessing Firms’ Health”. Η εργασία παρουσιάστηκε στο 41th EAA Annual Congress of the European Accounting Association, Milan, Italy, 30 May-1 June, 2018. (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά).

     2017

     • “Aggregate Accounting Profitability as an Explanatory Factor of Aggregate Stock Returns”, Η εργασία παρουσιάστηκε στο 24th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Bucharest, Romania, 25-28 June 2017. (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά).
     • “Do Institutions Prevent Contagion in Financial Markets? Evidence from the European Debt Crisis”. Η εργασία παρουσιάστηκε στο 7th International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, Glasgow, UK, 1-3 June, 2017. (Σε συνεργασία με Κ. Κοσμίδου, Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά).
     • “Macroeconomic Activity Inflation and Aggregate Downside Risk in Earnings”, Η εργασία παρουσιάστηκε στο 40th EAA Annual Congress of the European Accounting Association, Valencia, Spain, 10-12 May, 2017. (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά).

     2016

     • “Audit Effort, Audit Quality and Deferred Tax”. Η εργασία παρουσιάστηκε στο 15th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Athens, 16-17 December, 2016. (σε συνεργασία με Α. Λαδά και Α. Σαμαρά).
     • "Aggregate Earnings and Sovereign Debt Risk", 15th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Θεσσαλονίκη, 16-17 Δεκεμβρίου, 2016, (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά).
     • "Diffusion of Earnings Management: A Network Analysis Approach", 39th EAA Annual Congress of the European Accounting Association, Μaastricht, Τhe Νetherlands, 11-13 Μαΐου, 2016, (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά).
     • “On the Measurement of Idiosyncratic Risk”. Η εργασία παρουσιάστηκε στο 15th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Athens, 16-17 December, 2016. (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά).

     2015

     • "How Informative is Deferred Taxation in the Banking Sector", 14th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Αθήνα, 18-19 Δεκεμβρίου, 2015, (Σε συνεργασία με Α. Σαμαρά και Α. Λαδά).
     • "An Examination of Risk in the Banking Sector during the European Financial Crisis", 22nd Annual Conference of the Multinational Finance Society, Χαλκιδική, Ελλάδα, 28-30 Ιουνίου, 2015, (Σε συνεργασία με Κ. Κοσμίδου, Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά).

     2014

     • "Accounting Quality and Idiosyncratic Risk", 13th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Βόλος, 12-13 Δεκεμβρίου, 2014, (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά).
     • "Market Effects On Earnings Quality", 37th EAA Annual Congress του European Accounting Association, Paris, France, 21-23 Μαΐου, 2014, (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά).

     2013

     • "Fair Value Effects on the Information Content of Accounting Data", 36th EAA Annual Congress του European Accounting Association, Paris, France, 6-8 Μαΐου, 2013, (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά).
     • "The effectiveness of the EU/IMF Bailout Programs for Greece: Risk and Wealth Effects on the Financial and Real Sectors of the ASE during the Greek Sovereign Crisis", 3rd International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, Paris, France, 6-8 Ιουνίου, 2013, (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Κ. Κοσμίδου).
     • "Capital Market Effects on Financial Reporting Incentives", 20th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Izmir, Turkey, 30 Ιουνίου-3 Ιουλίου, 2013, (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά).
     • "Accounting Determinants of Stock Price Crash Risk", 12th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Θεσσαλονίκη, 13-14 Δεκεμβρίου, 2013, (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά).

     2012

     • "On the Measurement of Accounting Conservatism: A Unifying Approach", 35th EAA Annual Congress του European Accounting Association, Λιουμπλιάνα, Σλοβενία, 9-11 Μαΐου, 2012, (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά).
     • "Methodological Issues on the Estimation of Price and Return Models", 19th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Κρακοβία, Πολωνία, 24-27 Ιουνίου, 2012, (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά).
     • "Incentives for Earnings Management and Financial Crises: The Case of IAS 12", 11th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Αθήνα, 14-15 Δεκεμβρίου, 2012, (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά).

     2011

     • "Asset Impairments and Financial Reporting Quality", 18th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Ρώμη, 26-29 Ιουνίου, 2011, (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά).

     2010

     • "The Effects of the IFRS on the Earnings Attributes", 17th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Barcelona, Spain, 27-29 Ιουνίου, 2010, (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά)

     2009

     • "Unconditional Conservatism and Fair Value Accounting", 32nd Annual Congress of the European Accounting Association, Tampere, Φιλανδία, 12-15 Μαΐου, 2009, (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά).
     • "The Co-Movement between Book and Market Value", 16th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Ρέθυμνο, 28 Ιουνίου-1 Ιουλίου, 2009, (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά)
     • "Value Relevance of Earnings and Book Value of Equity in Greece: The Impact of International Financial Reporting Standards", 8th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Θεσσαλονίκη, 18-19 Δεκεμβρίου, 2009, (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά).

     2008

     • "Value Relevance of Conservative and Non-Conservative Accounting Information: Evidence from Greece", 2008 Conference of the European Financial Management Association, Αθήνα, 25-28 Ιουνίου 2008, (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά).
     • "Earnings-Returns Relation in Greece: The Impact of International Financial Reporting Standards", 2nd International Conference on Applied Business & Economics, Θεσσαλονίκη, 1-3 Οκτωβρίου 2008, (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά).

     2007

     • "On the Effects of Prices leading Earnings Phenomenon on Return Models", 2007 Conference of the European Financial Management Association, Βιέννη, 27-30 Ιουνίου 2007, (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά)
     • "Measuring Conservatism using the Co-Movement between Price and Earnings", 14th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Θεσσαλονίκη, 1-3 Ιουλίου 2007, (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά)

     2006

     • "Τhe Relation between Conservatism and Value Relevance", 1st International Conference of Accounting and Finance, Θεσσαλονίκη, 30 Αυγούστου-1 Σεπτεμβρίου 2006, (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά)
     • "On the Time Series Properties of Earnings: The Effects of Deflators and Results from Panel Unit Root Tests under Cross-Sectional Dependence", 5th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Θεσσαλονίκη, 15-16 Δεκεμβρίου 2006, (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη, Α. Λαδά και Α. Χατζή).
     • "The Long Run Relationship between Price and Earnings: Further Evidence", 5th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Θεσσαλονίκη, 15-16 Δεκεμβρίου 2006, (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά).

     2005

     • "Are Earnings More Informative than Cash-Flows in Predicting Future Cash Flows: Some Empirical Evidence", 12th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Αθήνα, 2-7 Ιουλίου 2005, (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά).

     2004

     • "The Asymmetric Performance of Greek Closed-End Funds: An empirical Examination", 11th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Κωνσταντινούπολη, 3-8 July 2004, (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Π. Θεοδοσίου)

     2003

     • "The Performance of Greek Closed-End Funds", International West-East Conference in Accounting and Finance in Transition: European and Asian Experiences and Public Policy Considerations, London, 10-12 July 2003, (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Π. Χατζόγλου).

     2002

     • "Disclosure in the Management Discussion Report and Annex by Listed and Not Listed Companies", 25th Congress of the European Accounting Association, Copenhagen, 2002, (σε συνεργασία με Ι. Φλωρόπουλο και Χ. Σπαθή).

     2001

     • "Value Relevance of Earnings and Income Smoothing: Greek Evidence on Causality Effects", 8th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Garda, Ιταλία, 23-27 Ιουνίου 2001, (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Ι. Παπαναστασίου).
     • "Financial Information in the Board of Directors' Management Report", 24th Congress of the European Accounting Association, Athens, Greece, 18-20 April 2001, (σε συνεργασία με Ι. Φλωρόπουλο και Χ. Σπαθή).

     2000

     • "Additional Accounting Information and the Required Content of Disclosures Given in the Annex", 23rd Congress of the European Accounting Association, Munich, Germany, 29-31 March 2000, (σε συνεργασία με Ι. Φλωρόπουλο και Χ. Σπαθή).
     • "Financial and Accounting Information Given in the Management Discussion Report and Annex", 7th International Congress of Economic Society of Thessaloniki - Economic and Financial Developments in the Era of the Euro, Καβάλα, 12-14 Οκτωβρίου, 2000, (σε συνεργασία με Ι. Φλωρόπουλο και Χ. Σπαθή).

     1999

     • "The Post-Issue Operating Performance of IPO Firms and Income Smoothing: Some Evidence from Greece", 6th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Τορόντο, Καναδάς 7-10 Ιουλίου 1999, (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Ι. Φλωρόπουλο).
     • "Incremental Accounting Information Content of Required Disclosures Contained in Appendage", Διεθνές Συνέδριο Preparing the Manager of the 21st Century, University of Macedonia, Thessaloniki, December 16-18 1999, Vol.1, pp. 261-270, (σε συνεργασία με Ι. Φλωρόπουλο και Χ. Σπαθή).

     1998

     • "Size and Book–to-Market Factors in the Relationship between Average Stock Returns and Average Book Returns: Some Evidence from an Emerging Market", 5th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Ελσίνκι, Φινλανδία, 24-27 Ιουνίου 1998, (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Ι. Φλωρόπουλο).

     1997

     • "Business and Economic Education: Criteria for Choice of Studies and Student Expectations", 6ο Διεθνές Συνέδριο του AEDEM - The European Association of Management and Business Economics, Χανιά, Κρήτη, 15-17 Σεπτεμβρίου 1997, (σε συνεργασία με Χ. Σπαθή, Δ. Κουσενίδη και Ι. Φλωρόπουλο).
     • "On the Practical Importance of Cash Flow Information in Countries with no Disclosure Requirements: The Case of Greece", 4th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Θεσσαλονίκη 25-29 Ιουνίου 1997, (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Ι. Φλωρόπουλο).

     1996

     • "Accounting Numbers and Yields in Valuation and Analytical Derivation of an Accounting Based Asset Pricing Model", 3rd Annual Conference of the Multinational Finance Society, Ουάσιγκτον, ΗΠΑ 20-22 Ιουνίου 1996, (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Χ. Σπαθή).
     • "Recent Developments in Modeling Abnormal Stock Returns: A Review Essay", 19ο Συνέδριο του EURO Working Group on Financial Modelling, Χανιά, Κρήτη, Νοέμβριος 1996, (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Ι. Φλωρόπουλο).

     1995

     • "Artificial Neural Networks Application to Forecasting Interim Financial Statements", 3rd Balkan Conference on Operational Research, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1995, (σε συνεργασία με Σ. Κιαρτζή και Α. Μπακιρτζή)

     1994

     • "Robustness of Greek Business Failure Prediction Models", 1st Annual Conference of the Multinational Finance Society, Atlantic City, New Jersey, ΗΠΑ, 2-4 Ιουνίου 1994.
     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font