Νικολαΐδης Ιωάννης
 • 2310 891.878
 • nikolai uom.edu.gr
 • Γραφείο: Γ3, 332

  Νικολαΐδης Ιωάννης

  Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Ph.D. - "Οικονομική σχεδίαση και συγκριτική ανάλυση μονόπλευρων δυναμικών διαγραμμάτων ελέγχου μέσης τιμής" - Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ, (2001).
  • Δίπλωμα Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ, (1992).
  Δράσεις

   

  • Επιτυχία στο διαγωνισμό Κυκλικής Οικονομίας της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας 2018.

  Στο πλαίσιο του διαγωνισμού Κυκλικής Οικονομίας της Αλεξάνδρειας ΖώνηςΚαινοτομίας που διενεργήθηκε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Ecocity Forum 2018 "Circular Economy in Smart Cities", η ιδέα που υπέβαλε η 4μελής ομάδα φοιτητών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής που δημιούργησα και καθοδήγησα, επελέγη στις 5 καλύτερες και παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
   (ISE701)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ISE701

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ζ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI196/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει να μπορούν
  να  κατανοούν τις στατιστικές μεθόδους μέσω των οποίων κάποιος υλοποιεί την παρακολούθηση (έλεγχο) και τη βελτίωση της Ποιότητας σε μια Επιχείρηση / Οργανισμό.
  να  κατανοούν τις βασικές έννοιες για τον Στατιστικό Έλεγχο (και την βελτίωση της) Ποιότητας.
  να  κατανοούν τα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν τα Συστήματα Ποιότητας.
  να επιλέγουν τις κατάλληλες μεθόδους για κάθε πρόβλημα παρακολούθησης (ελέγχου) και βελτίωσης ποιότητας.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

  Το μάθημα αποσκοπεί
  στην αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  στη λήψη αποφάσεων  σε σχέση με τα εν λόγω συστήματα στατιστικού ελέγχου ποιότητας
  στη λήψη αποφάσεων  σε σχέση με την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας κατά διάφορα δημοφιλή πρότυπα (ISO 9001, ISO 22000 ISO 14001 κλπ)
  στην αυτόνομη αλλά και στην ομαδική εργασία
  στην εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Βασικές έννοιες/ορολογία ποιότητας
  Βασικές έννοιες των Συστημάτων Διασφάλισης/Διαχείρισης Ποιότητας
  Έλεγχος ποιότητας αποδοχής με διαλογή και με μέτρηση
  Διαγράμματα ελέγχου χαρακτηριστικών διαλογής και μέτρησης
  Μέθοδοι σχεδίασης διαγραμμάτων ελέγχου
  Χρήση διαφόρων software για τη Διασφάλιση/Διαχείριση Ποιότητας: MINITAB, SPSS, εμπορικά πακέτα κλπ.

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Διαλέξεις με φυσική παρουσία (πρόσωπο με πρόσωπο)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  Η διδασκαλία πραγματοποιείται με τη χρήση διαφανειών
  (αρχεία PowerPoint), επισκέψεων σε ιστοτόπους (σχετικούς
  με συγκεκριμένες ενότητες της ύλης του μαθήματος)

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες, άρθρα βιβλίων και περιοδικών, λυμένες ασκήσεις, case studies κτλ.) στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο  Open eClass. Ανάρτηση ανακοινώσεων μέσω  Open eClass. Επίσης, υπάρχει επικοινωνία μέσω emails

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  30 ώρες

  Εκπόνηση εργασιών

  4 ώρες

  Επισκέψεις σε επιχειρήσεις

  5 ώρες

  Μελέτη

  60 ώρες

  Σύνολο Μαθήματος

  99 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική
  Οι φοιτητές αξιολογούνται από
  τις απαντήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος (bonus),
  τις γραπτές εργασίες τους
  τις γραπτές τελικές εξετάσεις που περιλαμβάνουν
  ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής,
  ερωτήσεις σύντομης απάντησης και
  επίλυση προβλημάτων / ασκήσεων

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  α) Ταγαράς Γεωργιος - «Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας» και
  β) Παπαργύρης Αθανάσιος  Δημήτριος «Ποιοτικός έλεγχος παραγωγής»

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  Quality Engineering
  International Journal of Productivity and Quality Management
  The TQM Journal
  • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
   (ISE803)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ISE803

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI132/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει να μπορούν
  να διακρίνουν τις βασικές έννοιες ενός συστήματος παραγωγής.
  να περιγράφουν τις έννοιες του σχεδιασμού παραγωγικής διαδικασίας - χώρου παραγωγής - εργασίας παραγωγής .
  να διακρίνουν το τρόπο λειτουργίας ενός συστήματος παραγωγής
  να εκτιμούν και να αξιολογούν την απόδοση ενός συστήματος παραγωγής
  να εκτιμούν τις ανάγκες ενός συστήματος παραγωγής
  να σχεδιάζουν, να ελέγχουν και να εκτελούν λειτουργίες που αφορούν τον προγραμματισμό και τον έλεγχο μιας τυπικής παραγωγικής διαδικασίας
  να σχεδιάζουν και να ελέγχουν διαδικασίες με σκοπό την μείωση του κόστους παραγωγής και την βελτίωση παραγωγικότητας ενός συστήματος παραγωγής.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

  Το μάθημα αποσκοπεί
  στην αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  στη δημιουργία μαθηματικών μοντέλων που αποτυπώνουν τη λειτουργία παραγωγικών συστημάτων
  στη λήψη αποφάσεων σε σχέση με τα εν λόγω παραγωγικά συστήματα
  στην αυτόνομη αλλά και στην ομαδική εργασία
  στην εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  - Λειτουργίες επιχείρησης
  - Στρατηγικός σχεδιασμός
  - Σχεδιασμός προϊόντος
  - Μελέτη - οργάνωση εργασίας
  - Σχεδίαση διοικητικής οργάνωσης
  - Σχεδιασμός δυναμικότητας
  - Αντίστροφες εφοδιαστικές αλυσίδες
  - Σχεδίαση (συνολικής) παραγωγής (πρότυπο μεταφοράς)
  - Διαχείριση αποθεμάτων
  - Χρήση τεχνολογιών και software για τη Διοίκηση Παραγωγής: π.χ. CAD, CAM, εμπορικά πακέτα για προγραμματισμό παραγωγής, συντήρηση εξοπλισμού κλπ.

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Διαλέξεις με φυσική παρουσία (πρόσωπο με πρόσωπο)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  Η διδασκαλία πραγματοποιείται με τη χρήση διαφανειών
  (αρχεία PowerPoint), επισκέψεων σε ιστοτόπους (σχετικούς
  με συγκεκριμένες ενότητες της ύλης του μαθήματος)

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες, άρθρα βιβλίων και περιοδικών, λυμένες ασκήσεις, case studies κτλ.) στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο  Open eClass. Ανάρτηση ανακοινώσεων μέσω  Open eClass. Επίσης, υπάρχει επικοινωνία μέσω emails

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  30 ώρες

  Εκπόνηση εργασιών

  4 ώρες

  Επισκέψεις σε επιχειρήσεις

  5 ώρες

  Μελέτη

  50 ώρες

  Σύνολο Μαθήματος

  89 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική
  Οι φοιτητές αξιολογούνται από
  τις απαντήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος (bonus),
  τις γραπτές εργασίες τους
  τις γραπτές τελικές εξετάσεις που περιλαμβάνουν
  ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής,
  ερωτήσεις σύντομης απάντησης και
  επίλυση προβλημάτων / ασκήσεων

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  α) «Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων» των Σωτήρη Δημητριάδη – Αθανάσιου Μιχιώτη
  β) «Διοίκηση Παραγωγής - ο Σχεδιασμός Παραγωγικών Συστημάτων» του Κωνσταντίνου Παππή
  γ) P.C.. Sharma, A Textbook Of Production Technology: Manufacturing Processes.

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  International Journal of Production Research
  Journal of advanced manufacturing technology
  Journal of Manufacturing Science and Technology
  European Journal of Operational Research
  Annals of Operations Research
  • ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
   (ISC201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ISC201

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Β

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI198/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει να μπορούν
  να εξάγουν πληροφορίες από στατιστικά δεδομένα με την εφαρμογή μεθόδων περιγραφικής στατιστικής
  να  εφαρμόζουν βασικές αρχές πιθανοτήτων
  να αναγνωρίζουν  τα  βασικά είδη  των  τυχαίων  μεταβλητών  και  να  μπορούν  να καταγράφουν δεδομένα προκειμένου να είναι δυνατή η επεξεργασία τους
  να εξάγουν συμπεράσματα για τα χαρακτηριστικά ενός πληθυσμού από ένα διαθέσιμο δείγμα μετρήσεων με συγκεκριμένο επίπεδο ακρίβειας, με την εφαρμογή μεθόδων στατιστικής επαγωγής
  να υπολογίζουν τα διαστήματα εμπιστοσύνης βασικών στατιστικών παραμέτρων
  να διενεργούν ελέγχους υποθέσεων σε σχέση με βασικές  στατιστικές παραμέτρους

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

  Το μάθημα αποσκοπεί
  στην αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  στη λήψη αποφάσεων
  στην αυτόνομη αλλά και στην ομαδική εργασία
  στην εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  - Εισαγωγή
  - Συλλογή και ταξινόμηση στατιστικών στοιχείων
  - «Θέση» και «διασπορά»: χαρακτηριστικές τιμές τους
  - Βασικές αρχές και εφαρμογές της Θεωρίας Πιθανοτήτων
  - Τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανότητας
  - Βασικές κατανομές ασυνεχών και συνεχών τυχαίων μεταβλητών
  - Κατανομές δειγματοληψίας - Κεντρικό οριακό θεώρημα
  - Σημειακές εκτιμήσεις - Ιδιότητες και κατανομές εκτιμητριών
  - Εκτιμήσεις με διάστημα εμπιστοσύνης
  - Θεωρία ελέγχου υποθέσεων
  - Έλεγχος προσαρμογής δεδομένων σε ορισμένη κατανομή

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Διαλέξεις με φυσική παρουσία (πρόσωπο με πρόσωπο)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  Η διδασκαλία πραγματοποιείται με τη χρήση διαφανειών
  (αρχεία PowerPoint), επισκέψεων σε ιστοτόπους (σχετικούς
  με συγκεκριμένες ενότητες της ύλης του μαθήματος), χρήση σχετικού λογισμικού για επίλυση ασκήσεων

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες, άρθρα βιβλίων και περιοδικών, λυμένες ασκήσεις, case studies κτλ.) στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο CoMPUs. Ανάρτηση ανακοινώσεων μέσω CoMPUs. Επίσης, υπάρχει επικοινωνία μέσω emails

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  30 ώρες

  Εκπόνηση εργασιών

  4 ώρες

  Επισκέψεις σε επιχειρήσεις

  5 ώρες

  Μελέτη

  70 ώρες

  Σύνολο Μαθήματος

  109 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική
  Οι φοιτητές αξιολογούνται από
  τις απαντήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος (bonus),
  τις γραπτές εργασίες τους
  τις γραπτές τελικές εξετάσεις που περιλαμβάνουν
  δοκιμασίες Πολλαπλής Επιλογής,
  ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης και
  επίλυση Προβλημάτων και Ασκήσεων

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  α) Ι. Κουτρουβέλη «Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Στατιστική»
  β) Δ. Π. Ψωϊνού, «Στατιστική»
  γ) Φ. Κολυβά – Μαχαίρα, Ε. Μπόρα – Σέντα, Χ. Μπράτσα «Στατιστική Θεωρία – Εφαρμογές – Παραδείγματα στην R»
  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  Annals of Statistics
  Biometrika
  Communications in Statistics -- Theory and Methods
  • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
   (CSC301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  CSC301

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Γ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI160/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει να μπορούν
  να εξάγουν πληροφορίες από στατιστικά δεδομένα με την εφαρμογή μεθόδων περιγραφικής στατιστικής
  να εξάγουν συμπεράσματα για τα χαρακτηριστικά ενός πληθυσμού από ένα διαθέσιμο δείγμα μετρήσεων με συγκεκριμένο επίπεδο ακρίβειας, με την εφαρμογή μεθόδων στατιστικής επαγωγής
  να υπολογίζουν τα διαστήματα εμπιστοσύνης βασικών στατιστικών παραμέτρων
  να διενεργούν ελέγχους υποθέσεων σε σχέση με βασικές  στατιστικές παραμέτρους
  να προσδιορίζουν μοντέλα απλής και πολλαπλής παλινδρόμησης

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

  Το μάθημα αποσκοπεί
  στην αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  στη λήψη αποφάσεων
  στην αυτόνομη αλλά και στην ομαδική εργασία
  στην εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  - Εισαγωγή
  - Συλλογή και ταξινόμηση στατιστικών στοιχείων
  - «Θέση» και «διασπορά»: χαρακτηριστικές τιμές τους
  - Κατανομές δειγματοληψίας - Κεντρικό οριακό θεώρημα
  - Σημειακές εκτιμήσεις - Ιδιότητες και κατανομές εκτιμητριών
  - Εκτιμήσεις με διάστημα εμπιστοσύνης
  - Θεωρία ελέγχου υποθέσεων
  - Έλεγχος προσαρμογής δεδομένων σε ορισμένη κατανομή
  - Απλή και πολλαπλή παλινδρόμηση

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Διαλέξεις με φυσική παρουσία (πρόσωπο με πρόσωπο)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  Η διδασκαλία πραγματοποιείται με τη χρήση διαφανειών
  (αρχεία PowerPoint), επισκέψεων σε ιστοτόπους (σχετικούς
  με συγκεκριμένες ενότητες της ύλης του μαθήματος), χρήση σχετικού λογισμικού για επίλυση ασκήσεων

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες, άρθρα βιβλίων και περιοδικών, λυμένες ασκήσεις, case studies κτλ.) στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο CoMPUs. Ανάρτηση ανακοινώσεων μέσω CoMPUs. Επίσης, υπάρχει επικοινωνία μέσω emails

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  30 ώρες

  Εκπόνηση εργασιών

  4 ώρες

  Επισκέψεις σε επιχειρήσεις

  5 ώρες

  Μελέτη

  70 ώρες

  Σύνολο Μαθήματος

  109 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική
  Οι φοιτητές αξιολογούνται από
  τις απαντήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος (bonus),
  τις γραπτές εργασίες τους
  τις γραπτές τελικές εξετάσεις που περιλαμβάνουν
  δοκιμασίες Πολλαπλής Επιλογής,
  ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης και
  επίλυση Προβλημάτων και Ασκήσεων

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  α) Ι. Κουτρουβέλη «Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Στατιστική»
  β) Δ. Π. Ψωϊνού, «Στατιστική»
  γ) Φ. Κολυβά – Μαχαίρα, Ε. Μπόρα – Σέντα, Χ. Μπράτσα «Στατιστική Θεωρία – Εφαρμογές – Παραδείγματα στην R»
  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  Annals of Statistics
  Biometrika
  Communications in Statistics -- Theory and Methods
  • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΜΕΤΡΙΑ
   (MLI0209)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΠ

  Τμήμα
  Δ.Π.Μ.Σ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
   (BC0210)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (4 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2016

   • Νikolaidis, Y. and Efthymiadis, G., 2016, Education on Corporate Social Responsibility in Greece: Is there any and does it affect students' perception?, in Duygu Turker et al. (eds.): Social responsibility education across Europe: A quantitative research project (2014-2015), pp. 161-184, Springer.

   2012

   • Quality Management in Reverse Logistics, Y. Nikolaidis Editor, Springer, London, 2012. ISBN 978 1-4471-4536-3

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Nikolaidis, Y., 2012, Reverse Logistics and Quality Management Issues: State-of-the-Art, in Nikolaidis, Y. (ed.): Quality Management in Reverse Logistics, pp. 1-19, Springer

   2010

   • Carayannis, E.G. and Nikolaidis, Y., 2010, "Enterprise Networks and Information and Communication Technologies (ICT) Standardization", in Wang, L. and Koh S.C.L. (eds.): Enterprise Networks and Logistics for Agile Manufacturing, pp. 99-118, Springer.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (23 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2023+

    • Sivena, S. and Nikolaidis, Y., Higher education teaching and exploitation of student evaluations through the use of control charts: revisited and expanded, Communications in Statistics - Simulation and Computation, to appear

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Madas, M. and Nikolaidis, Υ., Exploring the Relationship between Quality Management and Risks in Closed-loop Supply Chains, International Journal of Logistics Systems and Management, to appear

     Προβολή Δημοσίευσης

    2022

    • Sivena, S., and Nikolaidis, Y., 2022, Improving the Quality of Higher Education Teaching through the Exploitation of Student Evaluations and the Use of Control Charts, Communications in Statistics - Simulation and Computation
    • Sifaleras, A., Karakalidis, A. and Nikolaidis, Y., 2022, Shift Scheduling in Multi-item Production Lines: a Case Study of a Mineral Water Bottling Company, International Journal of Systems Science

    2021

    • Bai, Q., Chen, M., Nikolaidis, Υ. and Xu, J., 2021, Improving Sustainability and Social Responsibility of a Two-tier Supply Chain Investing in Emission Reduction Technology, Applied Mathematical Modelling, vol. 95, pp 688-714

     Προβολή Δημοσίευσης

    2019

    • Νikolaidis, Y., Efthymiadis, G. and Angelidis, P., 2019, Quality Assessment of a Second Opinion Telemedicine Service, Health and Technology, vol. 9, no. 5, pp. 659-678

    2017

    • Nikolaidis, Y. and Tagaras, G., New Indices for the Evaluation of the Statistical Properties of Bayesian X-bar Control Charts for Short Runs, European Journal of Operational Research, 259 (1), pp. 280-292.

    2016

    • Nikolaidis, Υ. and Adamidou, A., Quality Assurance Mapping in Greek Service Companies, The TQM Journal, vol. 28, no. 3, pp. 431-454.

    2015

    • Νikolaidis, Y., Developing Basketball Tactics and Strategies through Statistical Analysis: a Real Case, Annals of Operations Research, vol. 227, no. 1, pp. 137-159.
    • Nenes, G. and Nikolaidis, Y., A New Model for the Representation of the ISO 2859 Standard, Communications in Statistics - Theory and Methods, vol.44, no.1, pp. 159-170.

    2014

    • Nikolaidis, Y. and Dimitriadis, S.G., On the Student Evaluation of University Courses and Faculty Members' Teaching Performance, European Journal of Operational Research, vol. 238, no. 16, pp. 199-207.

    2013

    • Nikolaidis, Y., Fouskas, K. and Carayannis, E., Assisting regional policy by rapidly comparing enterprise innovation between regions, Journal of Innovation and Entrepreneurship, vol. 2, no. 16.

    2012

    • Nenes, G. and Nikolaidis, Y., A Multi-period Model for Managing Used Products Returns, International Journal of Production Research, vol. 50, no. 5, pp. 1360-1376.
    • Nikolaidis, Y., Bakouros, Y. and Skalkos, D., Innovative Efforts of SMEs: Exploring the Barriers to Successful Implementation, International Journal of Innovation and Regional Development, vol. 4, no. 6, pp. 509-535.

    2010

    • Nikolaidis, Y. and Terpos, C., "The Evolution of Quality Management in DOKPY, Magnisia, Greece: from Basic Quality Techniques to EFQM", International Journal of Productivity and Quality Management, vol. 5, no. 4, pp. 384-400.

    2009

    • Nikolaidis, Y. and Bakouros, Y., "Innovation Penetration in an Area with Special Characteristics: The Case of Crete, Greece", International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, vol. 9, no. 1/2, pp 118-138.
    • Nikolaidis, Y. and Nenes, G., "Economic Evaluation of ISO 2859 Acceptance Sampling Plans used with Rectifying Inspection of Rejected Lots", Quality Engineering, vol. 21, no. 1, pp 1-14.
    • Nikolaidis, Y., "A Modelling Framework for the Acquisition and Remanufacturing of Used Products", International Journal of Sustainable Engineering, vol. 2, no. 3, pp 154-170.
    • Nikolaidis, Y., Pilavachi, P.A. and Chletsis, A., "Economic Evaluation of Energy Saving Measures in Buildings", Applied Energy, vol. 86, no. 12, pp 2550-2559.

    2007

    • Nikolaidis, Y., Rigas, G. and Tagaras, G., "Using Economically Designed Shewhart and Adaptive Charts for Monitoring the Quality of Tiles", Quality and Reliability Engineering International, vol. 23, no. 2, pp 233-245.

    2006

    • Nikolaidis, Y., "Implementing Basic Quality Techniques in Social Services: The Case of DOKPY, Magnisia, Greece", International Journal of Services Technology and Management, vol. 7, no. 4, pp 383-402.

    2002

    • Tagaras, G. and Nikolaidis, Y., "Comparing the Effectiveness of Various Bayesian Control Charts", Operations Research, vol. 50, no. 5, pp 878-888.

    1997

    • Nikolaidis, Y., Psoinos, D. and Tagaras, G., "A More Accurate Formulation for a Class of Models for the Economic Design of Control Charts", IIE Transactions, vol. 29, no. 12, pp 1031-1037.
    • Συνέδρια (31 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2022

     • Gianni, M., and Nikolaidis, Y., 2022, Circular Economy and Standardization: A State-of-the-Art Review, icRS 2022, virtual, p. 112.

     2018

     • May, M., Muriel, A., Nikolaidis, Y., 2018, Analysis of Remanufacturing Suitability, Green Supply Chain – GSC 2018, Thessaloniki, pp. 229-240.
     • Tsamagdoupi, E., Nikolaidis, Y., Muriel, A., 2018, Cost Models for Remanufacturing vs. Manufacturing of Smartphones, Green Supply Chain – GSC 2018, Thessaloniki, pp. 329-340.

     2017

     • Sivena, S., and Nikolaidis, Y., 2017, Using SPC techniques to monitor students’ evaluation of university courses and faculty members’ teaching performance, 21st Conference of the International Federation of Operational Research Societies - IFORS 2017, Quebec, Canada
     • Karakalidis, A., Sifaleras, A., and Nikolaidis, Y., 2017, A case study on optimizing the performance of a production company using a new mathematical model, 6th International Symposium and 28th National Conference on Operational Research, Thessaloniki.
     • Sivena, S., and Nikolaidis, Y., 2017, Monitoring Students’ Evaluation of University Courses and Faculty Members using SPC Viewpoint, 6th International Symposium and 28th National Conference on Operational Research, Thessaloniki

     2016

     • Efthymiadis, G., Nikolaidis, Y. and Aggelidis, P., Evaluating the benefits of the Vodafone Telemedicine Program in primary healthcare, 12th national conference about Health Management, Economics and Policies, Athens, Greece.

     2015

     • Efthymiadis, G. and Nikolaidis, Y., Corporate Social Responsibility in Greece: are there any relevant educational programs and training activities?, 1st International Conference on Agrifood SCM & Green Logistics, Porto Carras, Greece (proceedings can be found only in an electronic form).

     2014

     • Nikolaidis, Υ. and Chen, M., Evaluating the Performance of Various Control Charts for Short Production Runs, INFORMS Annual Meeting, San Francisco, U.S.A.

     2013

     • Nikolaidis, Υ. and Zahariadis, A., 2013, "Potential exploitation of Statistical Quality Control techniques in SMEs aiming at their sustainable development", 10th Anniversary International Conference "Standardization and Related Activities - a Means of International and Balkan Collaboration", Sozopol, Bulgaria.

     2012

     • Nikolaidis, Υ. and Kaskalis, T.H., 2012, "Economically Optimum Acceptance Sampling Plans Depending on how Rejected Lots are Handled", DSI Annual Meeting, San Francisco, U.S.A.

     2011

     • Skalkos, D., Nikolaidis, Y. and Bakouros, Y., 2011, "Innovation Penetration into an Islanding Region: the Case of North Aegean, Greece", Proceedings of the International Conference on "Rethinking Business and Business Education in the Age of Crisis", Chios Island, Greece.
     • Nikolaidis, Υ., 2011, "A Multi-period Model for Managing Used Products Returns", Proceedings of the DSI Annual Meeting, Boston, U.S.A.
     • Adamidou, A. and Nikolaidis, Υ., 2011, "Quality Assurance Issues in Greek Companies Providing Services: a Literature Review", 8th International Conference on "Standardization, Protypes and Quality: A Means of Balkan Countries' Collaboration", Thessaloniki.

     2010

     • Kounias, A., Nenes, G. and Nikolaidis, Y., 2010, "Economic evaluation of the ISO 2859:2006 Acceptance Sampling plans: the case of a plastics company", Proceedings of the 4th National Conference for Standardization, Standards and Quality, Thessaloniki, Greece (in Greek).

     2009

     • Besiou, M. and Nikolaidis, Υ., 2009, "Choosing the Right Stage in a Production Process to Implement Quality Control, Using System Dynamics", 6th International Conference on "Standardization, Protypes and Quality: A Means of Balkan Countries' Collaboration", Thessaloniki.

     2008

     • Prikakis, G. and Nikolaidis, Y., 2008, "Development of Quality Management System According to ISO 9001:2000 in a Waste Management Company", Proceedings of the 3rd National Conference for Standardization, Standards and Quality, Thessaloniki, Greece (in Greek).
     • Margioris, G. and Nikolaidis, Y., 2008, "Performance and Quality of Public Services: Evaluation by Using Indexes, Multi-Criteria Analysis and Statistical Quality Control Techniques", Proceedings of the 3rd National Conference for Standardization, Standards and Quality, Thessaloniki, Greece (in Greek).
     • Nenes, G. and Nikolaidis, Y., 2008, "A thorough economic evaluation of the ISO 2859:2006 Acceptance Sampling Schemes", 2008 MSOM Conference Proceedings, Maryland, College Park, U.S.A.

     2007

     • Nikolaidis, Y. and Terpos, C., 2007, "Quality Management in DOKPY, Greece: the Transition from Basic Quality Techniques to EFQM", 12th EURAS Workshop on Standardisation and Networks, Thessaloniki, pp 147-156.
     • Chletsis, A., Nikolaidis, Y. and Pilavachi, P., 2007, "Economic Evaluation of Energy Saving Measures in Buildings", Heat SET 2007 - Heat Transfer in Components and Systems for Sustainable Energy Technologies, Chambery, pp 901-915.

     2006

     • Nenes, G. and Nikolaidis, Y., 2006, "Economic Dimension and Analysis of Acceptance Sampling Schemes Proposed by ELOT 398.0 - 398.1 Standards", Proceedings of the 2nd National Conference for Standardization, Standards and Quality, Thessaloniki, Greece, pp 653-665 (in Greek).
     • Athanasakis, D. and Nikolaidis, Y., 2006, "Software Development for Quality Control According to the ELOT 398.0 - 398.1 Standards", Proceedings of the 2nd National Conference for Standardization, Standards and Quality, Thessaloniki, Greece, pp. 611-622 (in Greek).
     • Athanasakis, D. and Nikolaidis, Y., 2006, "Software Development for Acceptance Sampling According to the ISO 2859 Standard", Proceedings of the 2nd International Symposium on Management, Engineering and Informatics (MEI) 2006, Orlando, U.S.A.

     2005

     • Nikolaidis, Y., 2005, "Simple Quantitative Models for the Acquisition and Remanufacture of Used Products: Application in the case of Cell Phones", Proceedings of the 9th National Conference of Logistics, Thessaloniki, Greece (in Greek, only in an electronic form).
     • Nikolaidis, Y. and Nenes, G., 2005, "Economic Evaluation of Sampling Schemes that are Proposed by Acceptance Sampling Standards", 10th EURAS Workshop on Standardisation and Networks, Tallinn, Esthonia, pp 111-116.

     2004

     • Nikolaidis, Y., 2004, "Design and Application of Basic Quality Techniques in Social Services: the Case Of D.O.K.P.I., N. Ionia Volos", Proceedings of the 1st National Conference for Standardization, Standards and Quality, Thessaloniki, Greece, 222-230 (in Greek).
     • Nikolaidis, Y. and Nenes, G., 2004, "Economic Evaluation of Sampling Schemes that are Proposed by Acceptance Sampling Standards", Proceedings of the 1st National Conference for Standardization, Standards and Quality, Thessaloniki, Greece, pp. 316-324 (in Greek).

     1998

     • Tagaras, G. and Nikolaidis, Y., 1998, "Economic Evaluation of Alternative Adaptive Control Charts for Variables", 1998 INFORMS MSOM Conference Proceedings, Seattle, U.S.A., pp 24-29.
     • Tagaras, G. and Nikolaidis, Y., 1998, "Adaptive Quality Control Charts", Proceedings of the 12th National Conference of Operations Research, Samos, Greece 885-895 (in Greek).

     1996

     • Nikolaidis, Y. and Tagaras, G., 1996, "Quality Assurance by Means of Dynamic Control Charts", Proceedings of the Euroconference - European Management in face of Knowledge Driven Competition, TMR program, Porto (only in an electronic form).
     • Άλλα (7 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      Από το 2010

      • Συμμετοχή σε Οργάνωση Συνεδρίων, Διαλέξεων, Ημερίδων κλπ.
       • 2019 International Conference on Engineering, Project, and Product Management (EPPM 2019), 2- 4 September 2019, Berlin, Germany.
       • 2018 International Conference on Engineering, Project, and Product Management (EPPM 2018), 24-26 September 2018, Cape Town, South Africa.
       • 2017 International Conference on Engineering, Project, and Product Management (EPPM 2017), 19-21 September 2017, Amman, Jordan.
       • 2016 International Conference on Engineering, Project, and Product Management (EPPM 2016), 22-23 September 2016, Bialystok, Poland.
       • 2015 International Conference on Engineering, Project, and Product Management (EPPM 2015), 2 - 4 September 2015, Gold Coast, Queensland.
       • 2ο Technology Forum, 8 Μαϊου 2015, Οργανωτική Επιτροπή-Συντονιστής Β’ Ενότητας – Εκπρόσωπος του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
       • 1ο Φοιτητικό Συνέδριο τμημάτων Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Διοίκησης Τεχνολογίας, και Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 5 Νοεμβρίου, 2010, Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή – Εκπρόσωπος του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

      Από το 2001

      • Κρίσεις επιστημονικών άρθρων
       Έχω επιλεγεί ως κριτής επιστημονικών άρθρων στα ακόλουθα περιοδικά:
       • Communications in Statistics - Theory and Methods
       • Computers & Industrial Engineering,
       • Educational Research,
       • European Journal of Operational Research,
       • Frontiers
       • Journal of Engineering, Project, and Production Management
       • Journal of the Operational Research Society
       • Institute of Industrial and Systems Engineers (IISE) Transactions
       • International Journal of Operations and Quantitative Management,
       • International Journal of Sustainable Engineering,
       • International Journal of Systems Science,
       • Knowledge-Based Systems
       • Operations Research,
       • Production and Operations Management,
       • Quality Engineering
       • Scientific Research and Essays,
       • Tamkang Journal of Science and Engineering,
       στα ακόλουθα συνέδρια
       • International Conference on Engineering, Project, and Production Management (από το 2015),
       • Management, Engineering and Informatics: MEI 2014,
       και ως κριτής προτάσεων συγγραφής βιβλίων του εκδοτικού οίκου Springer-Verlag, London.

      2015

      • Συμμετοχή στη συντακτική επιτροπή του Journal of Engineering, Project, and Production Management, από τον Ιανουάριο 2015.

      2007

      • Αδαμόπουλος Κων/νος, Νικολαϊδης Ιωάννης, 2007. “Στοιχεία και Προδιαγραφές Ελαστικών. Συστήματα Ελέγχων και Επιθεωρήσεων”, τεύχη κατάρτισης του «Εγχειριδίου Διεργασιών και Διαδικασιών του ΕσύΠρωτα», ΕΝΕΠΡΟΤ

      2001

      • Tagaras, G. and Nikolaidis, Y., 2001, "On the Performance of Alternative Adaptive Control Charts", 3rd Aegean International Conference on "Design and Analysis of Manufacturing Systems", Τήνος.

      1997

      • Tagaras, G. and Nikolaidis, Y., 1997, "Bayesian Control Charts for Variables", Managing Services in the next Millennium, San Diego, U.S.A.

      1996 - Σήμερα

      • Συμμετοχή σε επιστημονικές μελέτες
       • Στατιστική έρευνα μέτρησης της ικανοποίησης των συμμετεχόντων ιατρών και των εξεταζόμενων από το πρόγραμμα τηλεϊατρικής της Vodafone, Αύγουστος 2015 – Απρίλιος 2016.
       • «Ανάπτυξη συστήματος στατιστικού ελέγχου ποιότητας της εταιρείας γαλακτοκομικών προϊόντων ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.», Ιανουάριος 1998 - Ιούνιος 2000.
       • «Οικονομική σχεδίαση δυναμικά προσαρμοζόμενων διαγραμμάτων ελέγχου παραγωγικής διαδικασίας», Μάρτιος 1996 - Μάρτιος 1998.
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font