Μαραντζίδης Νίκος
 • 2310 891.467
 • nikosm uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ2, 231

  Μαραντζίδης Νίκος

  Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Πολιτική και Κοινωνικές Ταυτότητες

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Maîtrise en Sociologie, PARIS VII-Jussieu, (1990)
  • DEA Sociologie de la Culture et du Changement Social, PARIS VII-Jussieu (1991)
  • DEA en Sociologie Politique PARIS X-Nanterre (1991)
  • Doctorat (Nouveau Régime) en Sociologie Politiques Paris X-Nanterre (1994).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Πολιτική και εκλογική συμπεριφορά
  • Κομμουνιστικά κόμματα και κινήματα
  • Εμφύλιοι πόλεμοι στην Ευρώπη
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • PARTIES AND PARTY SYSTEMS IN POST-COMMUNIST CENTRAL EUROPE
   (Σ211-Ι)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  CODE: Σ211-I

  TITLE: Parties and Party systems in Post - Communist Central Europe 

  CYCLE 1ST

  YEAR OF STUDY 5th, 4 hours

  SEMESTER :WINTER

  ECTS 6

  NAME Nikolaos Marantzidis

  Contact

  Office: 231, Building ΚΖ

  Office hours: ……………..

  Email: nikosm@uom.edu.gr

  Tel: 2310 891467

   

   LEARNING OUTCOMES

   Using methodological tools and analytical categories from two disciplines, History and Political Science, the aims of the seminar is to provide an overview of the process of party development during the first two decades of post-communist life in Eastern Europe.

  .

  MODE OF DELIVERY Face to Face

  PREREQUISITES -

  CONTENT

   The aims of the seminar are a) to initiate the students in political party and party systems theory, b) to provide an overview of the process of party development during the first two decades of post-communist life in Eastern Europe, and c) to give emphasis and discuss in a detailed way the rise of the new extreme right-wing populism in Central Europe.

   

  Teaching Methods:  Seminar

  Assessment

  Students are expected to submit an essay based on case study from Central European party systems and political parties.

   There is no final examination.

   Language English

   

  ΚΩΔΙΚΟΣ: Σ211-Ι

  ΤΙΤΛΟΣ: Κόμματα και κομματικά συστήματα στη Μετακομμουνιστική Κεντρική Ευρώπη

  ΚΥΚΛΟΣ 1ος

  ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο, 4ωρο

  ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΩΝΑ

  ECTS 6

  ΟΝΟΜΑ Νικόλαος Μαραντζίδης

  Επικοινωνία

  Γραφείο: 231, Κτίριο ΚΖ

  Ωρες γραφείου: ……………..

  Email: nikosm@uom.edu.gr

  Τηλ: 2310 891467

   

    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

   Χρησιμοποιώντας μεθοδολογικά εργαλεία και αναλυτικές κατηγορίες από δύο πειθαρχίες, την Ιστορία και τις Πολιτικές Επιστήμες, στόχος του σεμιναρίου είναι να δώσει μια επισκόπηση της διαδικασίας ανάπτυξης των κομμάτων κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες της μετακομμουνιστικής ζωής στην Ανατολική Ευρώπη.

  .

   ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ -

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

   Στόχοι του σεμιναρίου είναι α) να μυήσει τους φοιτητές στη θεωρία των πολιτικών κομμάτων και των κομματικών συστημάτων, β) να δώσει μια επισκόπηση της διαδικασίας ανάπτυξης των κομμάτων κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες της μετακομμουνιστικής ζωής στην Ανατολική Ευρώπη και γ) να δώσει έμφαση και να συζητήσει  με αναλυτικό τρόπο την άνοδο του νέου ακροδεξιού λαϊκισμού στην Κεντρική Ευρώπη.

   Διδακτικές Μέθοδοι: Σεμινάριο

  Αξιολόγηση

  Οι μαθητές αναμένεται να υποβάλουν ένα δοκίμιο βασισμένο σε μελέτη περίπτωσης από κομματικά συστήματα και πολιτικά κόμματα της Κεντρικής Ευρώπης.

  • Δεν υπάρχει τελική εξέταση.

   Γλώσσα: Αγγλικά

   

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
   (ΒΣΑ201-Ι)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ201-Ι

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Α΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη και τις Διεθνείς Σχέσεις

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Γενικού Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

   

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

   2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτήτριες/ητές αναμένεται να έχουν αποκτήσει εισαγωγική γνώση, αλλά και να έχουν αναπτύξει τη διερευνητική τους ικανότητα πάνω σε μια σειρά ζητημάτων που συνδέονται με τις Διεθνείς Σχέσεις. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να εξοπλίσει τις/τους φοιτήτριες/ητές με τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια, ώστε να είναι σε θέση

  α) να χειρίζονται κριτικά τις βασικές θεματικές του μαθήματος,

  β) να συμμετέχουν σε μια γόνιμη ανταλλαγή απόψεων πάνω στις επιμέρους θεματικές και

  γ) να εμβαθύνουν σε σύνθετα σύγχρονα πολιτικά ζητήματα.

  Γενικές Ικανότητες

  • Άσκηση κριτικής, προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στόχος του πρώτου σκέλους του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητριών/ών με βασικές έννοιες από τον χώρο της Πολιτικής Επιστήμης. Οι έννοιες αυτές εισάγουν και καλύπτουν τα βασικά θεματικά πεδία της πολιτικής ανάλυσης (εξουσία, κράτος, πολιτικό σύστημα, πολιτικές ιδεολογίες, κόμματα και κομματικά συστήματα, εκλογές) και προετοιμάζουν τις/τους φοιτήτριες/ητές να υποδεχτούν περισσότερο πολύπλοκες αναλύσεις που θα ακολουθήσουν τα επόμενα εξάμηνα. Το δεύτερο σκέλος του μαθήματος («Διεθνείς Σχέσεις») εξετάζει βασικές έννοιες, υποκείμενα και ζητήματα της διεθνούς πολιτικής. Ειδικότερα, αναλύονται οι εξής θεματικές: εθνικισμός, τρομοκρατία, ασφάλεια και ανθρώπινη ασφάλεια, ανθρώπινα δικαιώματα, κουλτούρα.

   4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Προετοιμασία

  98

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Γραπτή εξέταση

   5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  – Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Baylis, John, Steve Smith, και Patricia Owens (2013) Η Παγκοσμιοποίηση της Διεθνούς Πολιτικής, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

  – Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  • Review of International Studies
  • European Journal of International Relations
  • International Studies Quarterly

   

  • ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ
   (ΒΣΑ207-Ι)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ207-Ι

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Δ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Πολιτικές Ιδεολογίες

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Γενικών Γνώσεων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Το μάθημα έχει σκοπό να εισάγει τις/τους φοιτήτριες/ητές του τμήματος και ειδικότερα εκείνες/ους που έχουν επιλέξει την ειδίκευση «Πολιτικές, Κοινωνικές και Πολιτισμικές Σπουδές» στη σημασία και στο ρόλο των πολιτικών ιδεολογιών, να αναπτύξει τα μεγάλα ιδεολογικά ρεύματα και να συζητήσει το μέλλον των πολιτικών ιδεολογιών. Η κατανόηση της φυσιογνωμίας και της λειτουργίας των πολιτικών ιδεολογιών στο σύγχρονο κόσμο είναι απαραίτητη προκειμένου οι φοιτήτριες/ητές να αντιληφθούν τις βασικές πολιτικές επιλογές και στρατηγικές των συλλογικών πολιτικών φορέων (κόμματα, κινήματα, κ.α.) και των πολιτικών ηγετών. Στο μάθημα παρουσιάζονται οι βασικές πολιτικές ιδεολογίες του 19ου και 20ου αιώνα: φιλελευθερισμός, συντηρητισμός, σοσιαλισμός, φασισμός, οικολογισμός, φεμινισμός, φονταμενταλισμός. Η/Ο φοιτήτρια/ητής πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει τους βασικούς μηχανισμούς ανάλυσης του κόσμου από την κάθε διδασκόμενη ιδεολογία.

  Γενικές Ικανότητες

  Οι φοιτήτριες/ητές πρέπει να εξοικειώνονται με την κριτική σκέψη. Επίσης διαμέσου της ατομικής εργασίας προάγεται η κριτική αναζήτηση των πηγών  και προάγεται η ελεύθερη σκέψη. Το μάθημα επιμένει στο δημιουργικό διάλογο και την δυνατότητα να υπάρχουν διαφορετικές αναγνώσεις της υπό μελέτη γνώσης.

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το μάθημα περιλαμβάνει εννέα ιδεολογίες συμπεριλαμβανομένου του μαρξισμού, του φασισμού και του εθνικισμού. Με τον όρο ιδεολογία εννοούμε ένα σύστημα ιδεών με το οποίο τα άτομα μπορούν να κατανοούν τον κόσμο και να σχεδιάζουν ένα πρόγραμμα δράσης, προκειμένου να αλλάξουν τον κόσμο σύμφωνα με τις δικές τους πεποιθήσεις. Οι πολιτικές ιδεολογίες είναι σημαντικές, γιατί διαμορφώνουν το πλαίσιο από το οποίο κυβερνώνται οι διάφορες χώρες και αποτελούν τη βάση του εκλογικού ανταγωνισμού.

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Όχι

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Συγγραφή εργασίας

  40

  Μελέτη και ανάλυση

  58

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

  Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Α. Heywood (2007) Πολιτικές Ιδεολογίες, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (18 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2019

   • Greek intellectuals and the fascination with communism. The draft that did not blossom (1924-1949).
   • Στο όνομα της Αξιοπρέπειας. Οι ανατροπές της κοινής γνώμης στα χρόνια των μνημονίων (με Γ. Σίάκα)

   2017

   • Crise économique et système politique : La crise de la représentation en Grèce actuelle

   2015

   • Εμφύλια Πάθη, 23 ερωτήσεις και απαντήσεις για τον εμφύλιο (με Στάθη Καλύβα)

   2012

   • Ο ελληνικός εμφύλιος και το διεθνές κομμουνιστικό σύστημα. Το ΚΚΕ μέσα από τα τσεχικά αρχεία (με Κ. Τσίβο) Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2012.

   2010

   • Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας 1946-1949, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2010.

   2003

   • Marantzidis N., «La cloche de l’église du village: héritage religieux et comportement politique des réfugiés turcophones grecs de la Macédoine occidentale», στο (συλλογικό τόμο) Regards croisés sur le patrimoine, Παρίσι, Presses Universitaires de Paris, pp.85-105, 2003.
   • Kalyvas St. and Marantzidis N., “The two paths of the Greek communism”, in Joan Botella and Ramiro, eds, The Crisis of Communism and Party Change: The evolution of Western European Communist and Post-communist parties, Barcelona, Institut de Ciènses Politiques i socials, pp.11-36, 2003.

   2002

   • Μαραντζίδης Ν., «Η γεωγραφία του αγροτικού κομμουνισμού στην Ελλάδα», στο Ι. Λαμπίρη-Δημάκη, (επ.), Η Κοινωνιολογία στην Ελλάδα σήμερα. Η ολοκλήρωση της τριλογίας 1959-2000, τόμος Γ’, 2002.
   • Μαραντζίδης Ν., Ζαφειρόπουλος Κ., «Kοινωνικές μεταβολές στην εκλογική βάση και τον πολιτικό λόγο του ΠΑΣΟΚ σήμερα», στο Η. Κατσούλης, (επ.), Η Νέα Σοσιαλδημοκρατία, Αθήνα, Παπαζήσης, 2002.
   • Μαραντζίδης Ν., «Εθνοτικές διαστάσεις του εμφυλίου πολέμου: η περίπτωση των τουρκόφωνων Ποντίων καπεταναίων της Μακεδονίας», στο Η. Νικολακόπουλος, Α. Ρήγος, Γρ. Ψαλλίδας, Ο Εμφύλιος Πόλεμος: Από τη Βάρκιζα στο Γράμμο Φεβρουάριος 1945-Αύγουστος 1949, Αθήνα, Θεμέλιο, 2002.

   2001

   • Μαραντζίδης Ν., Γιασασίν Μιλλέτ/Ζήτω το Έθνος:Προσφυγιά, Κατοχή και Εμφύλιος, εθνοτική ταυτότητα και πολιτική συμπεριφορά στους Τουρκόφωνους ελληνορθόδοξους του Δυτικού Πόντου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2001.

   2000

   • Αθανασιάδης Χ. και Μαραντζίδης Ν., «Το βάρος του παρελθόντος και η αβεβαιότητα του μέλλοντος: συγκρούσεις και σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στα εκπαιδευτικά συνδικάτα και την κυβέρνηση για το ζήτημα της επετηρίδας», Αθήνα, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, σελ.266-283, 2000.

   1999

   • Μαραντζίδης Ν., Εθνοτική ταυτότητα και πολιτική συμπεριφορά: η εκλογική συμπεριφορά μιας ομάδας μουσουλμάνων τσιγγάνων στη Θράκη, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 1999.
   • Μαραντζίδης Ν., Τα συνδικάτα των πρακτικών μηχανικών:Η Παμμηχανική Ένωση Διπλωματούχων Πρακτικών Μηχανικών Βορείου Ελλάδος, 1927-1999, Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 1999.

   1997

   • Αναστασιάδης Γ., Μαραντζίδης Ν. «Το εργατικό-συνδικαλιστικό κίνημα στη Θεσσαλονίκη 1941-1983», στο Γ. Αναστασιάδης, Ν. Μαραντζίδης, Χ. Κεραμοπούλου, Β. Τάταλας, Το εργατικό-συνδικαλιστικό κίνημα της Θεσσαλονίκης, η ιστορική φυσιογνωμία, Θεσσαλονίκη, ΕΚΘ-ΟΠΠΕ-Θ, σελ. 163-300, 1997.
   • Μαραντζίδης Ν., Οι Μικρές Μόσχες: Πολιτική και εκλογική ανάλυση του κομμουνισμού στον ελλαδικό αγροτικό χώρο, Παπαζήσης, Αθήνα 1997.

   1995

   • Μαραντζίδης Ν., Οργάνωση και συλλογική δράση: το συνδικάτο πωλητών-οδηγών και βοηθών εμφιαλωμένων ποτών βόρειας Ελλάδας, Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 1995.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (38 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2015

    • The Impact of the Greek Indignados on Greek Politics (with P. Aslanidis)

    2014

    • Communistes et post-communistes en Grèce 1991-2013

    2013

    • “The Greek civil war (1944-1946) and the international communist system”, Journal of Cold War Studies, 2013, 15(4).

    2012

    • “Sinistra e destra in Grecia dal XX al XXI secolo” (με L. Rori), Memoria e Ricerca, 2012, 44: 69-83.

    2011

    • “Le système communiste mondial et la guerre civile grecque”, Communisme, 2011, 99-100.

    2010

    • « Μεταβαλλόμενοι στόχοι, μεταβαλλόμενες συμμαχίες: το ΚΚΕ και ο κομματικός ανταγωνισμός στη Μεταπολίτευση» (με Λαμπρινή Ρόρη), Επιστήμη και Κοινωνία, 2010, τχ. 25.
    • “The Greek Civil War: 60 Years After”, Studia Territorialia, 2010, 1: 13-20.
    • “A stillborn totalitarianism: Building a Communist State in Greece 1943-1945”, Divinatio- Studia culturologica series, 2010, 31 (spring): 43-52.
    • “Political Data yearbook 2009: Greece”, (με George Mavrogordatos), European Journal of Political Research, 2010, 49(7-8): 991-1000.

    2008

    • «Για τη (χαμένη;) τιμή της ιστοριογραφίας: το «χαμένο» ημερολόγιο του Δ. Βλαντά (με Γ. Αντωνίου), Νέα Εστία, 2008.
    • «Από το προλεταριακό διεθνισμό στον εθνολαϊκισμό και από τον Αριστερό εκσυγχρονισμό στα κοινωνικά κινήματα: Οι στρατηγικές επιβίωσης του ελληνικού κομμουνισμού μετά τη δεκαετία του ’90», Επιστήμη και Κοινωνία, 2008, τχ. 19.

    2006

    • « The parliamentary elections of March 2004 in Greece » (με Costas Panagopoulos), Electoral Studies, 2006, 25(2): 404-409.

    2005

    • «“Οι άλλοι Καπετάνιοι”: Οι ένοπλοι εθνικιστές αρχηγοί στα χρόνια της Κατοχής. Πρώτη απόπειρα προσέγγισης στα γεωγραφικά όρια της Βόρειας Ελλάδας», Ίστωρ, 2005, 14: 1-24.
    • «Το γαλλικό δημοψήφισμα της 29ης Μαίου 2005 για την επικύρωση της ευρωπαϊκή συνταγματικής συνθήκης: πολιτικές και κοινωνιολογικές όψεις της ψήφου», (με Η. Νικολακόπουλο), Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 2005, 26: 144-156.

    2004

    • Marantzidis N. and Antoniou G., “The Axis Occupation and Civil War Bibliography: Changing Trends in Greek Historiography: 1941-2002”, Journal of Peace Research, 41(2), pp.223-231, 2004.
    • Marantzidis N., “Exit, Voice and Loyalty: Les stratégies des parties communistes de l’Europe de l’Ouest après 1989”, Communisme, n.76-77, pp.169-184, 2004.
    • Marantzidis N. and Mavrodi G., “The neglected sons of nationalism:“repatriated refugees in Greece and Germany”, Central and East European Studies Review, vol.6, no 2-3, 2004.

    2003

    • Μαραντζίδης Ν., «Τοπικές διαστάσεις του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 1943-1945: μεθοδολογικές επισημάνσεις», Αρχειοτάξιο, 5, σελ.112-120, 2003.
    • Marantzidis N., “Les réfugiés du Pont-Euxin en Grèce : des Grecs plus grecs que les Grecs?”, Espaces et Sociétés, 115, pp.197-213, 2003.
    • Marantzidis N. and Antoniou G.,“Greek Civil War Historiography:Towards a New Paradigm?”, Columbia Journal of Historiography, 1(1) 2003.

    2002

    • Kalyvas St. and Marantzidis N., “Greek Communism 1968-2001”, East European Politics and Societies, 16(3), pp.665-690, 2002.

    2001

    • Ζαφειρόπουλος Κ. και Μαραντζίδης Ν., «Για το κομματικό σύστημα στη μεταπολίτευση: κριτικό σημείωμα», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 18, σελ.129-138, 2001.

    2000

    • Marantzidis N. and Mavrommatis G., “Identité ethnique et comportement politique: le comportement électoral d’un groupe de tsiganes musulmans de Thrace de l’Ouest en Grèce”, Études Helléniques, 8(1), pp.71-97, 2000.
    • Marantzidis N., “Partis et élections dans la Grèce des années 1974-2000: la domination socialiste”, Méditérannée/Mésogeios, 8, pp.7-25, 2000.
    • Marantzidis N.,“Ethnic Identity, Memory and Political Behavior: the case of Turkish speaking Pontian Greeks”, South European Society and Politics, 5(3), pp.56-79, 2000.

    1999

    • Ζαφειρόπουλος Κ. και Μαραντζίδης Ν., «Εκλογικές μεταβολές στην κοινωνική βάση του Νέου ΠΑΣΟΚ: διεύρυνση του εκλογικού ακροατηρίου και ρωγμές στον σκληρό πυρήνα», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 14, σελ.24-49, 1999.
    • Μαραντζίδης Ν., Αθανασιάδης Χ. και Ζαφειρόπουλος Κ., «Συνδικαλιστική δράση και πολιτική συμπεριφορά: η περίπτωση των εκπαιδευτικών 1995-1997», Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, 16, σελ.4-18, 1999.
    • Marantzidis N., Raptis N. and Mavrommatis G., “The domination of traditional clientage relations in three communities of Greek Gypsies”, Journal of the Gypsy Lore Society, 9(1), pp.55-70, 1999.
    • Marantzidis N. and Mavrommatis G., “Political clientelism and social exclusion: the case of the Gypsies in the Greek town of Sofades”, International Sociology, 14(4), pp.443-456, 1999.
    • Marantzidis N., “Clientélisme politique et exclusion sociale: le cas des Tsiganes en Grèce”, Politique et Sociétés, 18(3), pp.145-161, 1999.

    1998

    • Μαραντζίδης Ν., «Το παράλογο στην εκλογική συμπεριφορά», Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 23, σελ.65-84, 1998.
    • Μαραντζίδης Ν., «Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα στα χρόνια της δικτατορίας των συνταγματαρχών:συνδικαλιστικές πρακτικές και ιδεολογία στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης στα χρόνια 1967-1974», Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, 11, σελ.7-21, 1998.

    1997

    • Μαραντζίδης Ν., «Οι πολιτικές ιδεολογίες στο ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα: η περίπτωση της άκρας δεξιάς στα χρόνια 1945-1967», Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, 8, σελ.24-40, 1997.

    1996

    • Μαραντζίδης Ν.,«Πολιτικό κόμμα και κοινωνικά κινήματα: οι σχέσεις ανάμεσα στα κομμουνιστικά κόμματα της μεσογειακής Ευρώπης και τα νέα κοινωνικά κινήματα», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 8, σελ.100-120, 1996.

    1995

    • Μαραντζίδης Ν. «Το θρησκευτικό μέσα στο πολιτικό: θρησκεία και πολιτική σε μια αγροτική κοινότητα της Λέσβου», Νέα Κοινωνιολογία, 20, σελ.36-44, 1995.
    • Μαραντζίδης Ν., «Η πόλη στην πολιτική ζωή του χωριού: χαρακτηριστικά και συνέπειες των νέων μορφών πολιτικής πρακτικής του πληθυσμού της υπαίθρου την περίοδο της τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 87, σελ.61-78, 1995.

    1993

    • Μαραντζίδης Ν. «Ο κομμουνισμός στον ελλαδικό αγροτικό χώρο: η περίπτωση του Μανταμάδου 1922-1985», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 2, σελ.101-124, 1993.

    1992

    • Marantzidis N.,“La deuxième mort de Nicos Zachariadis:L`itinéraire d`un chef communiste”, Communisme, 29/30, pp.183-189, 1992.
    • Συνέδρια (1 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2001

     • Marantzidis N., «Transformations ethniques dans la Grèce contemporaine: le cas des réfugiés d’Asie Mineure», Actes du colloque AISLF, Transition et ‘re’ construction des sociétés, σελ.77-84, 2001.
     • Άλλα (27 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2004

      • Μαραντζίδης Ν., «Τα δυτικο-ευρωπαϊκά κομμουνιστικά κόμματα στη μετα-κομμουνιστική εποχή», Σεμινάριο Συγκριτικής Πολιτικής, ΕΛΙΑΜΕΠ, Αθήνα, 2004.
      • Marantzidis N., “La guerre civile grecque: la logique communiste”, Colloque International de l’Association des sociologues de langue française, 2004.

      2003

      • Μαραντζίδης Ν., «Στρατηγικές επιβίωσης των κομμάτων της κομμουνιστικής αριστεράς στην Ευρώπη στην μετά το 1989 εποχή», Συνέδριο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και της Ελληνικής Εταιρίας Πολιτικής Επιστήμης, Αθήνα, 2003.
      • Μαραντζίδης Ν., “Το τοπικό και το γενικό: μεθοδολογικές επισημάνσεις σύζευξης των διαστάσεων του ελληνικού εμφυλίου πολέμου», Συνέδριο του Δικτύου για την Μελέτη των Εμφυλίων Πολέμων, Αθήνα, 2003.
      • Marantzidis N., “Turkish speaking Pontian refugees in Greece: Integration problems”, International Conference of the Lozan Foundation, Istanbul 2003.
      • Marantzidis N., “Communist and Post-Communist parties in the era of globalization”, International Conference of the University of Crete and the Hellenic Association of Political Science, 2003.

      2002

      • Μαραντζίδης Ν., «Η διαχείριση της μνήμης ως πολιτικό εργαλείο: η συλλογική μνήμη της βίας στο μεταπολεμικό πολιτικό σύστημα», Συνέδριο του Παν. Θεσσαλίας και Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφυλίων Πολέμων, Βόλος 2002.
      • Μαραντζίδης Ν., «Στρατηγικές κομματικής επιβίωσης της Αριστεράς στην Ελλάδα: Ορθοδοξία και Αναθεωρητισμός», επιστημονικό συνέδριο, διοργάνωση: Πάντειο Πανεπιστήμιο-VPRC, 2002.
      • Marantzidis N and Antoniou G., “Local dimensions of the Greek Civil war: An overview”, International Conference of the Civil War Group Studies and European University Institute, Φλωρεντία, 2002.
      • Marantzidis N., “Returning to the homeland; refugee parties: ethnic mobilization or pressure groups?”, International Political Science Association, Paris, 2002.

      2001

      • Kalyvas St. and Marantzidis N., “The two paths of the Greek communism”, International conference of the Mediterranean Studies Association, Aix-en-Provence, 2001.
      • Marantzidis N., “The other kapetanios: nationalist Chieftains, 1943-1949”, Conference of the Modern Greek Studies Association, Washington, 2001.
      • Kalyvas St. and Marantzidis N., “The two paths of the Greek communism”, International Conference of the Institut de Ciences Politiques I Socials, Barcelona, 2001.

      2000

      • Μαραντζίδης Ν., «Ζητήματα επιπέδων προσέγγισης, η ιστορία από «τα κάτω» και από «τα πάνω», Ημερίδα του Δικτύου για τη Μελέτη των Εμφυλίων Πολέμων, Θεσσαλονίκη, 2000.
      • Marantzidis N., “Transformations des identités ethniques en Grèce”, Colloque de l’ Association Internationale des Sociologues de Langue Française, Οhrid, 2000.

      1999

      • Αθανασιάδης Χ. και Μαραντζίδης Ν. «Το βάρος του παρελθόντος και η αβεβαιότητα του μέλλοντος: συγκρούσεις και σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στα εκπαιδευτικά συνδικάτα και την κυβέρνηση για το ζήτημα της επετηρίδας» (με Χ. Αθανασιάδη), Ίδρυμα «Σάκη Καράγιωργα», Αθήνα, 1999.
      • Μαραντζίδης Ν., «Εθνοτικές διαστάσεις του εμφυλίου πολέμου: η περίπτωση των τουρκόφωνων ποντίων καπεταναίων της Μακεδονίας», Συνέδριο για τον Ελληνικό εμφύλιο πόλεμο, διοργάνωση Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Παν. Αθηνών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Αθήνα, 1999.
      • Marantzidis N., “Ethnic identity, memory and political behavior: the case of the Turkish speaking Pontian Greeks”, Congress of the International Institute of Sociology, Tel-Aviv, 1999.
      • Marantzidis N., “La cloche de l’église du village: héritage religieux et comportement politique des réfugiés turcophones grecs de la Macédoine occidentale”, Colloque du Centre de Recherche sur l’ Extrême Orient- Laboratoire Espace et Culture, Paris, 1999.

      1998

      • Ζαφειρόπουλος Κ και Μαραντζίδης Ν., «Κοινωνικές μεταβολές στην εκλογική βάση και τον πολιτικό λόγο του ΠΑΣΟΚ σήμερα», Συμπόσιο Η Νέα Σοσιαλδημοκρατία στην αλλαγή του αιώνα, του Παντείου Πανεπιστημίου, 1998.
      • Μαραντζίδης Ν., «Εθνοτική ταυτότητα, μνήμη και εκλογική συμπεριφορά: η περίπτωση των τουρκόφωνων ποντίων της Μακεδονίας», Σεμινάριο Συγκριτικής Πολιτικής, τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Αθήνα, 1998.
      • Marantzidis N., Raptis N. and Mavrommatis G., “The domination of traditional clientage relations in three communities of Greek Gypsies”, International Conference of the Gypsy Lore Society, Arlington-Texas, 1998.
      • Marantzidis N., “Clientélisme politique et exclusion sociale: le cas des tsiganes en Grèce”, International Sociological Association, Montreal, 1998.

      1997

      • Μαραντζίδης Ν., «Οι κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες και το πολιτικό σύστημα: η κυριαρχία των παραδοσιακών πελατειακών σχέσεων στις κοινότητες των ελλήνων τσιγγάνων», (με Ν. Ράπτη, Γ. Μαυρομμάτη), Συνέδριο: Η κοινωνία των 2/3, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 1997.
      • Μαραντζίδης Ν., «Ένα εργατικό κέντρο στα χρόνια της δικτατορίας: συνδικαλιστικές πρακτικές και ιδεολογία στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης 1967-1974», Ελληνική Εταιρία Πολιτικής Επιστήμης, Αθήνα, 1997.

      1994

      • Μαραντζίδης Ν., «Η πόλη στην πολιτική ζωή του χωριού: χαρακτηριστικά και συνέπειες των νέων μορφών πολιτικής πρακτικής του πληθυσμού της υπαίθρου στην περίοδο της τρίτης ελληνικής Δημοκρατίας», Συνέδριο για την Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία, Ελληνική Εταιρία Πολιτικής Επιστήμης, Αθήνα, 1994.

      1992

      • Marantzidis N., “Le communisme rural en Grèce, l’exemple de Mandamados”, Centre d’ Histoire et de Sociologie du Communisme και Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα, 1992.
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font