Οκαλίδου Αρετή
 • 2310 891.358
 • okalidou uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 312

  Οκαλίδου Αρετή

  Καθηγήτρια
  Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Λογοπαθολογία και Αγωγή Λόγου"

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Παιδαγωγικής, Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης
  • Πτυχίο Ψυχολογίας, Βard College, N.Y., H.Π.A.
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα (M.S.) στη Λογοπαθολογία, Hunter College, N.Y., Η.Π.Α.
  • Δίπλωμα Κλινικής Ειδίκευσης στη Λογοπαθολογία (CCC), A.S.H.A.
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα (M. Phil.) στις Επιστήμες Λόγου και Ακοής, City University of New Υork, Η.Π.A.
  • Διδακτορικό δίπλωμα στις Επιστήμες Λόγου και Ακοής, City University of New Υork, Η.Π.A.
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Θέματα βασικής διερεύνησης των φαινομένων του λόγου, της ομιλίας και της φωνής.
  Θέματα αγωγής του λόγου τα οποία σχετίζονται με μεθόδους ανίχνευσης, αξιολόγησης και παρέμβασης σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, κυρίως με ακουστική απώλεια.
  Μελέτη της αντίληψης και της παραγωγής του λόγου σε άτομα με ακουστική απώλεια και ανάπτυξη του λόγου σε παιδιά με προγλωσσική κώφωση μετά από κοχλιακή εμφύτευση.
  Μελέτη των χαρακτηριστικών της ελληνόφωνης ομιλίας στα επίπεδα ανάπτυξης και τελείωσής της (δηλ. ενήλικοι και παιδιά προσχολικής ηλικίας), σε σύγκριση με διαγλωσσικά δεδομένα.

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΟΥ, ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
   (ΕΑ0605-3)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

   

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Οι φοιτητές/ τριες θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για τις διαταραχές λόγου, ομιλίας και επικοινωνίας (λεκτικής και μη λεκτικής) στα παιδιά.

  Ειδικότερα θα πρέπει να είναι σε θέση:

  • Να γνωρίζουν τις κυριότερες αναπτυξιακές και νευρολογικές διαταραχές του λόγου, ομιλίας και επικοινωνίας σε παιδιά και τα κυριότερα συμπτώματα αυτών
  • Να μπορούν να ανιχνεύουν προβλήματα λόγου, ομιλίας και επικοινωνίας σε παιδιά με ειδικές ανάγκες
  • Να προβαίνουν στην υποστήριξη της επικοινωνίας των παιδιών αυτών σε συνεργασία με τον λογοθεραπευτή

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Το μάθημα περιέχει τις εξής ενότητες:

  1. Επισκόπηση θεμάτων γλωσσικής ανάπτυξης και φυσιολογικής παραγωγή Λόγου
  2. Προβλήματα Λόγου :Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
  3.  Προβλήματα Λόγου: Εξελικτική Φωνολογική Διαταραχή – Δυσλαλίες
  4. Κεντρική Ακουστική Δυσλειτουργία
  5. Προβλήματα Λόγου: Νοητική Καθυστέρηση
  6. Προβλήματα Λόγου: Αυτισμός και συναφείς αναπτυξιακές διαταραχές
  7. Προβλήματα Λόγου σε Λοιπές Αναπτυξιακές Διαταραχές (τραυλισμός, εκλεκτική αλαλία, κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες)
  8. Προβλήματα Λόγου: Παιδική αφασία, ΚΕΚ
  9. Προβλήματα Λόγου: Απραξία, Δυσαρθρία
  10. Aρχές Παρέμβασης και Προγράμματα παρέμβασης λεκτικής και μη λεκτικής εναλλακτικής/επαυξητικής επικοινωνίας (AAC)
   
  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ
   (ΚΕ0408)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

   

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Οι φοιτητές/ τριες θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες γύρω από τις επιστήμες λόγου και ακοής, οι οποίες θα επιτρέψουν τη βαθύτερη κατανόηση των διαδικασιών της ανθρώπινης επικοινωνίας στα μαθήματα των κατευθύνσεων που ακολουθούν. Συγκεκριμένα, θα αποκτήσουν γνώσεις γύρω από την πρόσληψη και την αντίληψη της ομιλίας, την παραγωγή της ομιλίας, την κατανόηση και έκφραση της γλώσσας, καθώς και τη λεκτική και τη μη λεκτική επικοινωνία.  Ο λόγος, τόσο στον τομέα της ακρόασης και της αντίληψης όσο και στον τομέα της εκφοράς του αποτελεί το βασικό μέσο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων.  Oι φοιτητές/τριες θα μπορούν να περιγράφουν τις διεργασίες του λόγου και της ακοής στον εγκέφαλο και τα περιφερειακά συστήματα λόγου και ακοής, τους τρόπους και τις συνθήκες ακρόασης στο περιβάλλον καθώς και τα χαρακτηριστικά γλώσσας και ομιλίας του εκφερόμενου λόγου.  Τα παραπάνω θα αποτελέσουν χρήσιμη γνώση για την κατάρτιση και εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα επικοινωνίας (λεκτικής και μη λεκτικής), ομιλίας, λόγου, ακοής και γλώσσας. Οι γνώσεις και δεξιότητες που θα αναπτυχθούν αφορούν σε θεματικές ενότητες γλωσσολογίας, ακουστικής και φωνητικής, ανατομίας και φυσιολογίας των περιφερειακών συστημάτων λόγου και ακοής, οργάνωσης του λόγου στον εγκέφαλο, πρόσληψης/αντίληψης του λόγου, ψυχοακουστικής, γλωσσικής επεξεργασίας και ανάπτυξης γλώσσας και ομιλίας.

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Το μάθημα περιέχει τις εξής ενότητες:

  1. Ορισμοί και ταξινόμηση επιπέδων Λόγου, Γλώσσας, Ακοής κ’ Επικοινωνίας (λεκτικής και μη λεκτικής)
  2. Στοιχεία και δομές της Γλώσσας
  3. Σχέση Γλώσσας και Σκέψης
  4. Στοιχεία και δομές  της Ομιλίας 
  5. Περιγραφή των περιφερειακών συστημάτων ακοής  και ομιλίας
  6. Οργάνωση και Διεργασίες  της Ακοής και του Λόγου στον Εγκέφαλο
  7. Ακρόαση και Συνθήκες Ακρόασης 
  8.  Αντίληψη, Ψυχοακουστική
  9. Μοντέλα γλωσσικής επεξεργασίας
  10. Γλωσσική Ανάπτυξη
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ
   (ΕΑ0704-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα είναι:

  1. Να αποκτηθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες για την αξιολόγηση της επικοινωνίας των ατόμων με προβλήματα ακοής
  2. Να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις τεχνολογίες ενίσχυσης της ακοής και την υποστηρικτική επικοινωνία για τα άτομα με προβλήματα ακοής
  3. Να αποκτηθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες για την ανάπτυξη ή/και την αποκατάσταση της επικοινωνίας των ατόμων με προβλήματα ακοής, καθώς και για την εφαρμογή μεθόδων εκπαίδευσης
  4. Να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την Κουλτούρα και τη Γλώσσα των Κωφών
  5. Να αναπτύξουν στρατηγικές εκπαιδευτικής αξιολόγησης και αντιμετώπισης των μαθητών με προβλήματα ακοής
  6. Να αναπτύξουν δεξιότητες για την διεπιστημονική αντιμετώπιση

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Το μάθημα περιέχει τις εξής ενότητες:

  1. Ορισμοί και ορολογία της παιδικής βαρηκοΐας/κώφωσης. Αιτιολογία-  Ταξινόμηση.
  2. Ακοομετρικές μέθοδοι
  3. Ερμηνεία ακοογραμμάτων
  4. Μέθοδοι διδασκαλίας: Iστορική αναδρομή της εκπαίδευσης των κωφών
  5. Μέθοδοι διδασκαλίας: Σύγχρονες τάσεις
  6. Υποστηρικτική τεχνολογία
  7. Χαρακτηριστικά της ομιλίας και της γλώσσας των ατόμων με προβλήματα ακοής
  8. Eναλλακτικά κανάλια πρόσληψης του λόγου.
  9. Νοηματική Γλώσσα
  10. Ανάπτυξη ομιλίας και γλώσσας σε παιδιά με προβλήματα ακοής
  11. Κοινωνικοί παράμετροι της κώφωσης
  12. Οργανωτικά και εκπαιδευτικά προβλήματα για την αντιμετώπιση της παιδικής βαρηκοΐας/κώφωσης και μελλοντικές προοπτικές.
  • ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
   (NEU106)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΝΕ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΑ ΑΜΕΑ
   (ΕΑ102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΚΠ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (21 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2016

   • Lichtert, G., Miller, K., Okalidou, A., Simpson, P., & van Wieringen, A. (2016). High Standard Competencies for Teachers of the Deaf and Other Qualified Professionals: Always Necessary, Not Always Guaranteed. In M. Marschark, V. Lampropoulou & E.K. Skordilis (Εds.), Diversity in Deaf Education (pp. 135-170). Oxford University Press.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Stavrakaki, S., & Okalidou, A. (2016). Gr-LARSP: Towards a Greek Version of LARSP. In P. Fletcher, M. Ball & D. Crystal (Eds.), Profiling Grammar: More Languages of LARSP (pp. 27-41). Multilingual Matters.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2015

   • Knoors, H. & Marschack, M. (2015). Διδασκαλία Κωφών και Βαρηκόων: Aναπτυξιακή και Ψυχολογική Προσέγγιση. Επιμέλεια και Προσαρμογή: Λαμπροπούλου Β., Οκαλίδου Α. και Χατζηκακού Κ. Αθήνα: Eκδόσεις Πεδίο.

   2013

   • Αναγνώστου, Φ., Βουτσά, Ο., Γκούντα, Σ., Κατσίφα, Β., Κιτσώνα, Μ., Νικολόπουλος, Θ., Οκαλίδου, Α. Σαντζακλή, Σ., Τσουκαλά, Μ. (2013). Κοχλιακό Εμφύτευμα: Διεπιστημονική Προσέγγιση. Στο Μ. Βλασσοπούλου και Β. Μύρκος (Επιμ.) Λογοθεραπεία: διεπιστημονική θεώρηση. Αθήνα: Bήτα Ιατρικές Εκδόσεις ΜΕΠΕ, σελ. 59-65.

   2011

   • Οκαλίδου, Α., Κιτσώνα, Μ., Γκούντα, Σ., Σαντζακλή, Σ., Αναγνώστου, Φ. & Νικολόπουλος, Θ. (2011). Ωτογενείς αλαλίες και δυσλαλίες: Νέα δεδομένα. Στο Α. Φραγκούλη (Επιμ.) του Κ.Γ. Καλαντζή Διαταραχές του Λόγου στην Παιδική Ηλικία: Φωνή – Ομιλία – Ανάγνωση – Γραφή (σσ. 304-317). Εκδόσεις Παπαζήση.
   • Οκαλίδου, Α. & Χαρισοπούλου, Στ.  (2011). Η ομιλία παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας με βαρηκοΐα/κώφωση: μια ανάλυση τεμαχιακών και υπερτεμαχιακών στοιχείων. Στο Μ. Πλατσίδου & Β. Δαγδιλέλης (Επιμ.) Η Σύγχρονη Εκπαιδευτική Πραγματικότητα και το Πλαίσιό της: Συλλογή εργασιών προς τιμήν του Καθηγητή Αχιλλέα Καψάλη. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

   2010

   • Petinou K. & Okalidou A., (2010). Θεωρητικά και Κλινικά Θέματα Φωνητικής και Φωνολογίας: Δεδομένα από τον παιδικό λόγο στην Αστική Κυπριακή και Κοινή Νέα Ελληνική. Εκδόσεις Επιφανίου, Λευκωσία.
   • Οκαλίδου, Α. (2010). Μία διαχρονική μελέτη της ανάπτυξης της ομιλίας σε παιδί με κοχλιακό εμφύτευμα. Στο Ι. Βογινδρούκας, Α. Οκαλίδου, Στ. Σταυρακάκη (Επιμ.), Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές: από τη βασική έρευνα στην κλινική πράξη (σσ. 347-368). Επίκεντρο.
   • Βογινδρούκας, Ι., Οκαλίδου, Α., Σταυρακάκη, Σ. (2010) (επιμέλεια). Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές: από τη βασική έρευνα στην κλινική πράξη. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
   • Οκαλίδου, Α (2010). Η ενίσχυση των δεξιοτήτων ακρόασης λόγου κωφών παιδιών με κοχλιακό εμφύτευμα μέσα από μία παιδοκεντρική, παρεμβατική δόμηση του εκπαιδευτικού προγράμματος: Σχεδιασμός και δράσεις πιλοτικού προγράμματος. Στο Ν. Πολεμικός, Μ. Καΐλα, Ε. Θεοδωροπούλου & Β. Στρογγυλός  (επιμ.) Εκπαίδευση Ατόμων με ειδικές Ανάγκες: Mία πολυπρισματική προσέγγιση. Αθήνα:  Εκδόσεις πεδίο,  σελ. 63-90.

   2008

   • Τσιακπίνη Λ. & Οκαλίδου, Α. (2008). Βασικά εργαλεία που θα στηρίξουν το εκπαιδευτικό έργο. Στο Β. Λαμπροπούλου, Α. Οκαλίδου & Γ. Κυριαφίνης (Επιμ.), Οδηγός εκπαιδευτικών για παιδιά με κοχλιακά εμφυτεύματα. Μέτρο 1.1., Ενέργεια 1.1.4., Κατηγορία Πράξεων Α, Τίτλος Πράξης H ενίσχυση των δεξιοτήτων ακρόασης λόγου κωφών παιδιών με κοχλιακό εμφύτευμα μέσα από μία παιδοκεντρική παρεμβατική δόμηση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Υλοποίηση υποέργου 2: Aνάπτυξη και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. Πάτρα: Λογότυπο, σελ. 61-66.
   • Οκαλίδου, Α. (2008). Ακουστική Αγωγή – Πρόγραμμα, στόχοι και δραστηριότητες. Στο Β. Λαμπροπούλου, Α. Οκαλίδου & Γ. Κυριαφίνης (Επιμ.), Οδηγός εκπαιδευτικών για παιδιά με κοχλιακά εμφυτεύματα. Μέτρο 1.1., Ενέργεια 1.1.4., Κατηγορία Πράξεων Α, Τίτλος Πράξης H ενίσχυση των δεξιοτήτων ακρόασης λόγου κωφών παιδιών με κοχλιακό εμφύτευμα μέσα από μία παιδοκεντρική παρεμβατική δόμηση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Υλοποίηση υποέργου 2: Aνάπτυξη και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. Πάτρα: Λογότυπο, σελ. 67-86.
   • Οκαλίδου, Α. & Λαμπροπούλου, Β. (Επιμ.) (2008). Οδηγός για γονείς παιδιών με κοχλιακά εμφυτεύματα. Μέτρο 1.1., Ενέργεια 1.1.4., Κατηγορία Πράξεων Α, Τίτλος Πράξης H ενίσχυση των δεξιοτήτων ακρόασης λόγου κωφών παιδιών με κοχλιακό εμφύτευμα μέσα από μία παιδοκεντρική παρεμβατική δόμηση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Υλοποίηση υποέργου 2: Aνάπτυξη και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. Πάτρα: Λογότυπο.
   • Λαμπροπούλου, Β., Οκαλίδου Α. και Κυριαφίνης, Γ. (Επιμ.) (2008). Οδηγός εκπαιδευτικών για παιδιά με κοχλιακά εμφυτεύματα. Μέτρο 1.1., Ενέργεια 1.1.4., Κατηγορία Πράξεων Α, Τίτλος Πράξης H ενίσχυση των δεξιοτήτων ακρόασης λόγου κωφών παιδιών με κοχλιακό εμφύτευμα μέσα από μία παιδοκεντρική παρεμβατική δόμηση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Υλοποίηση υποέργου 2: Aνάπτυξη και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. Πάτρα: Λογότυπο.
   • Οκαλίδου, Α. (2008). Ομιλία: Ανάπτυξη της ομιλίας και διαταραχές τεμαχιακής δομής. Στο Δ. Νικολόπουλος (Επιμ.), Γλωσσική Ανάπτυξη και Διαταραχές. Αθήνα: Τόπος.

   2007

   • Οκαλίδου, Α.  (2007). Λογοθεραπεία [λήμμα]. Στο Π. Ξωχέλλης (επιμ.), Λεξικό της Παιδαγωγικής (σελ. 404-408). Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη.
   • Οκαλίδου, Α. (2007). Διεθνή πρότυπα για τον καθορισμό του  ρόλου του λογοπεδικού στην αποκατάσταση των δυσκολιών γραπτού λόγου. Στο Μ. Βλασσοπούλου, Α. Γιαννετοπούλου, Μ. Διαμαντή, Λ. Κιρπότιν, Ε. Λεβαντή, Κ. Λευτέρη, και Γ. Σακελαρίου (Επιμ.),  Γλωσσικές δυσκολίες και γραπτός λόγος στο πλαίσιο της σχολικής μάθησης. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη, σελ. 34-38.
   • Mennen, I., & Okalidou, A. (2007). Greek speech acquisition. In S. McLeod (Ed.), The International Guide to Speech Acquisition (pp. 398-411). Thomson Delmar Learning.
   • Μαλανδράκη, Γ. και Οκαλίδου, Α. (2007). Ανάπτυξη της Επικοινωνίας σε Παιδιά με Αυτισμό και Κώφωση: Mία μελέτη περίπτωσης. Στο Ι. Βογινδρούκας και Γ. Καλομοίρης, Αυτισμός: Θέσεις και Προσεγγίσεις. Θεσσαλονίκη: Π.Σ.Λ.-Ταξιδευτής.

   2002

   • Οκαλίδου, Α. (2002). Βαρηκοΐα-Κώφωση: Μελέτη της Παραγωγής του Λόγου και Θεραπευτική Παρέμβαση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

   1999

   • Okalidou, A., & Koenig, L. L. (1999). Patterns of vowel-to-vowel coarticulation in Greek and English. In Collected papers from the joint meeting "Berlin 99": 137th regular meeting of the Acoustical Society of America and 2nd convention of the EAA: Forum Acusticum. Oldenburg: Deutsche Gesellschaft fόr Akustik e.V. (ISBN3-9804568-5-4).
   • Επιστημονικά Περιοδικά (38 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2023

    • Adamidou, C., Okalidou, A., Fourakis, M., Printza, A., & Kyriafinis, G. (2023). Does Lexical Stress Pattern Affect Learning and Producing New Words in Greek for Children With Cochlear Implants? Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 66(8), 2535-2561.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Koupka, G., Okalidou, A., Nicolaidis, K., Constantinidis, J., Kyriafinis, G., & Menexes, G. (in press). Voice Onset Time of Greek Stops Productions by Greek Children with Cochlear Implants and Normal Hearing. Folia Phoniatrica et Logopaedica.

    2022

    • Valsamidis, K., Printza, A., Constantinidis, J., Okalidou, A., & Triaridis, S. (2022). Nasalance and perceived voice changes in patients undergoing septoplasty and turbinate hypertrophy reduction. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 279(4), 1899-1910.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Helidoni, M., Okalidou, A., Economou, A., Spyropoulou, E., & Petinou, K. (2022). Psychometric Properties of the Cyprus Lexical List in the Greek Language for Infants and Preschool Children and Preliminary Results. Frontiers in Psychology, 13, 846249.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2021

    • Martzos, T. G., Dinopoulou, P., & Okalidou, A. (2021). Use of Social Networking Sites among Greek Deaf People: Communication Accessibility or Preferences? Sign Language Studies, 21(2), 181-207.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2020

    • Hamza, Y., Okalidou, A., Dierckx, A., & van Wieringen, A. (2020). Sonority-Related Novel Word Learning Ability of Children With Cochlear Implants With Optimal Oral Language Exposure. Ear & Hearing, 41(6), 1715-1731.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2019

    • Hatzigiannakoglou, P. D., & Okalidou, A. (2019). Development of an Auditory Rehabilitation Tool for children with Cochlear Implants through a Mobile-Based VR and AR serious game. International Journal of Online and Biomedical Engineering (iJOE), 15(2), 81-90.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2018

    • Okalidou, A., Papavassiliou-Alexiou, I., Zourna, C., & Anagnostou, F. E. (2018). Managing Communication of Students With Cochlear Implants in Schools for the Deaf: Professional Practices. Communication Disorders Quarterly, 39(4), 451-465.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Hamza, Y., Okalidou, A., Kyriafinis, G., & van Wieringen, A. (2018). Sonority’s Effect as a Surface Cue on Lexical Speech Perception of Children with Cochlear Implants. Ear and Hearing, 39(5), 992-1007.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Sfakianaki, A., Nicolaidis, K., Okalidou, A., & Vlahavas, G. (2018). Coarticulatory dynamics in Greek disyllables produced by young adults with and without hearing loss. Clinical linguistics & phonetics, 32(12), 1162-1184.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Talli, I., Tsalighopoulos, M., & Okalidou, A. (2018). The relation between short-term memory and vocabulary skills in Greek children with cochlear implants: The role of hearing experience. First Language, 38(4), 359-381.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2016

    • Sfakianaki, A., Nicolaidis, K., & Okalidou, A. (2016). Vowel production and intelligibility in hearing-impaired speech: Evidence from Greek. Glossologia, 24, 75-92.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Thapa, K. B., Okalidou, A., & Anastasiadou, S. (2016). Teachers’ screening estimations of speech-language impairments in primary school children in Nepal. International Journal of Language & Communication Disorders, 51(3), 310-327.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Oktapoti, M., Okalidou, A., Kyriafinis, G., Petinou, K., Vital, V., & Herman, R. (2016). Investigating use of a parent report tool to measure vocabulary development in deaf Greek-speaking children with cochlear implants. Deafness & Education International, 18(1), 3-12.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2014

    • Okalidou, A., Kitsona, M., Anagnostou, F., Tsoukala, M., Santzakli, S., Gouda, S., & Nikolopoulos, T. P. (2014). Knowledge, experience and practice of SLTs regarding (re)habilitation in deaf children with cochlear implants. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 78(7), 1049-1056.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Okalidou, A. (2014). Prelinguistic vocalizations of children with cochlear implants: Clinical value for early assessment. Austin Journal of Otolaryngology, 1(3), 1-3.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Binos, P. & Okalidou, A. (2014). Canonical Babbling: A precursor to speech for young cochlear implant recipients. Hellenic Journal of Medicine, 105, 38-42.
    • Okalidou, A., Kitsona, M., Anagnostou, F., Tsoukala, M., Santzakli, S., Gouda, S. Nikolopoulos, P., Th. (2014). Knowledge, experience and practice of SLTs regarding (re)habilitation in deaf children with cochlear implants. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 78, 1049-1056.

    2013

    • Παρίζη, Σ., Οκαλίδου, Α., Χαχούδη, Α., & Πετεινού, Κ. (2013). Αποκλίσεις στην ανάπτυξη του λεξιλογίου σε παιδιά βρεφικής και πρώιμης προσχολικής ηλικίας. Ψυχολογία, 20(3), 247-265.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Binos, P., Okalidou, A., Botinis, A., Kyriafinis, G., & Vital, V. (2013). Suprasegmental features of CI children via classification of pre-linguistic utterances : two longitudinal case studies. Journal of Hearing Science, 3(1), 37-46.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2012

    • Helidoni, M., Murry, T., Chlouverakis, G., Okalidou, A., & Velegrakis, G. (2012). Voice Risk Factors in Kindergarten Teachers in Greece. Folia Phoniatrica et Logopaedica, 64(5), 211-216.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2011

    • Πλαδή, Μ., Οκαλίδου, Α. & Παπαγεωργίου Β.  (2011). Διαλεκτική παρείσφρηση στον προφορικό και γραπτό λόγο μαθητών τυπικής ανάπτυξης στο Πυργί Χίου και στο Λιτόχωρο Πιερίας: Προς μια τυπολογία της γλωσσικής συμπεριφοράς των διαλεκτόφωνων μαθητών. Γλωσσολογία/Glossologia, 19 23-31.
    • Okalidou, A., Syrika, A., Beckman, M., & Edwards, J. (2011). Adapting a receptive vocabulary test for preschool-aged Greek-speaking children. International Journal of Language & Communication Disorders, 46(1), 95-107.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Okalidou, A., Karathanasi, A., & Grigoraki, E. (2011). Nasalance norms in Greek adults. Clinical Linguistics & Phonetics, 25(8), 671-688.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2010

    • Οκαλίδου, Α. Καραθανάση, Α. και Γρηγοράκη, Ε. (2010). Μέτρηση της ρινικότητας σε ελληνόφωνο πληθυσμό: διαγλωσσική σύγκριση. Γλωσσολογία/Glossologia, 18, 25-36.
    • Okalidou, A., Petinou, K., Theodorou, E., & Karasimou, E. (2010). Development of voice onset time in Standard-Greek and Cypriot-Greek-speaking preschoolers. Clinical Linguistics & Phonetics, 24(7), 503-519.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Okalidou, A. (2010).What is needed in education for long-term support of children with cochlear implants. Cochlear Implants International, 11 (Suppl.1), 234-236.

    2009

    • Papadopoulos K., Koutsoklenis A., Katemidou E. & Okalidou, Α. (2009). Perception of synthetic and natural speech by adults with visual impairments. Journal of Visual Impairment and Blindness, 103, 403-414.
    • Οκαλίδου, Α., Βούλτσιος Η., Fourakis, M., & Γουδήρας, Δ. (2009). Αντίληψη των ελληνικών φωνηέντων από παιδιά με και χωρίς διαταραχή ελλειμματικής προσοχής / υπερκινητικότητα. Ψυχολογία, 16(3), 253-279.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Πλατσίδου, Μ. & Οκαλίδου, Α.  (2009). Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης σε μαθητές με κοχλιακό εμφύτευμα. Ελληνική Επιθεώρηση Ειδικής Αγωγής, 2, 9-29.

    2007

    • Petinou, K. & Okalidou, A. (2007). Early phonological development of Greek-Cypriot toddlers "at risk" for language delay. Cahiers de Psychopédagogie Curative et Interculturelle - Journal of Curative and Intercultural Psychopedagogy, 1-2, 121-131.
    • Malandraki, G., & Okalidou, A. (2007). The application of PECS in a deaf child with autism: A case study. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 22(1), 23-32.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2006

    2002

    • Οκαλίδου, Α. Καραθανάση, Α. και Γρηγοράκη, Ε. (2002). Μέτρηση της ρινικότητας σε ελληνόφωνο πληθυσμό: Διαγλωσσική σύγκριση. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, 17-19 Μαΐου, Τόμος Β', 889-900.

    2001

    • Οκαλίδου, Α., Τσολάκη, Μ., & Κάζης, Α. (2001). Διαταραχές στην ικανότητα της κατονομασίας που εμφανίζουν οι ασθενείς με νόσο Alzheimer». Ψυχολογία, 8 (1), 60-70.
    • Okalidou, A., & Kampanaros, M. (2001). Teacher perceptions of communication impairment at screening stage in preschool children living in Patras, Greece. International Journal of Language & Communication Disorders, 36(4), 489-502.

     Προβολή Δημοσίευσης

    1999

    • Okalidou, A., & Harris, K. S. (1999). Α comparison of intergestural patterns in deaf and hearing adult speakers: Implications from an acoustic analysis of disyllables. The Journal of the Acoustical Society of America (JASA), 106(1), 394-410.

     Προβολή Δημοσίευσης

    1998

    • Oκαλίδου, Α., Τσολάκη, Μ., & Κάζης, Α. (1998). Διαταραχές του λόγου σε έλληνες ασθενείς με νόσο Alzheimer: Σχέσεις μεταξύ νευρογλωσσικών, γνωστικών και λειτουργικών διαταραχών. Eγκέφαλος, 35 (3), 117-132.
    • Συνέδρια (73 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2023

     • Koenig, L. L., Okalidou, A., & Kyriafinis, G. (2023). Prenasalization in Greek-learning children with cochlear implants and typical hearing. In R. Skarnitzl, & J. Volín (Eds.), Proceedings of the 20th International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS) (pp. 3987-3991). Guarant International.

     2022

     • Kelmali, E., Nicolaidis, K., & Okalidou, A. (2022). Developmental characteristics of Greek fricatives: An acoustic study. In T. Alexiou, E. Agathopoulou, M. Dimitrakopoulou, T. Georgakopoulos, M. Moumtzi & N.Topintzi (Eds.). Book of abstracts of the 25th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics, Thessaloniki, Greece 2022 (pp. 128-129). Department of Theoretical and Applied Linguistics: School of English, Aristotle University of Thessaloniki, Greece.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Okalidou, A., Peng, E. Z., Banioti, A., Fourakis, M., & Kyriafinis, G. (2022). The Lombard effect in children with cochlear implants: suprasegmental aspects. In T. Alexiou, E. Agathopoulou, M. Dimitrakopoulou, T. Georgakopoulos, M. Moumtzi & N.Topintzi (Eds.) Book of abstracts of the 25th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics, Thessaloniki, Greece 2022 (pp. 130-131). Department of Theoretical and Applied Linguistics: School of English, Aristotle University of Thessaloniki, Greece.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Koupka, G., Okalidou, A., Nicolaidis, K., Constantinidis, J., & Kyriafinis, G. (2022). Perception of voicing contrast in children with cochlear implants. In T. Alexiou, E. Agathopoulou, M. Dimitrakopoulou, T. Georgakopoulos, M. Moumtzi & N.Topintzi (Eds.), Book of abstracts of the 25th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics, Thessaloniki, Greece 2022 (pp. 129-130). Department of Theoretical and Applied Linguistics: School of English, Aristotle University of Thessaloniki, Greece.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2021

     • Okalidou, A., Koenig, L.L., Moran, Th., & Kyriafinis, G. (2021). Vowel acoustics in Greek-speaking children with cochlear implants. The Journal of the Acoustical Society of America (JASA), 150 (4_supplement), A152.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2019

     • Hatzigiannakoglou, P., Okalidou, A., & Georgopoulos V. C. (2019). A Mobile 3D Serious Game that Operates like a Pure-Tone Air Conduction Hearing Test. In the 6th International Conference on Multimedia and Human-Computer Interaction (MHCI’19), August 21-23, Lisbon, Portugal.
     • Koupka, G., Okalidou, A., Nicolaidis, K., Konstantinidis, I. & Kyriafinis, G. (2019). Production of the Voicing Contrast by Greek Children with Cochlear Implants. In Proceedings of the 3rd International Conference on Natural Language and Speech Processing, Sept. 12-13, Trento, Italy. Association for Computational Linguistics, W19-7416, 114-119.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2018

     • Koenig, L. L., Okalidou, A., & Psillas, G. (2018). Velopharyngeal control in children with cochlear implants: Nasalance data in vowel and consonant segments. The Journal of the Acoustical Society of America, 144(3), 1965.
     • Okalidou, A., Peng, Z. E., Pantazidou P., Fels, J., Nistikakis, M. & Kyriafinis, G. (2018). Effects of background noise in vowel productions of children with cochlear implants. The Journal of the Acoustical Society of America, 144(3), 1893.
     • Okalidou, A., Adamidou, Ch., & Kyriafinis, G. (2018). Do articulation and phonological errors affect receptive vocabulary in children with cochlear implants? ASHA Convention, Nov. 15-17, Boston MA.
     • Koenig, L. L., Okalidou, A., & Psillas, G. (2018, November). Velopharyngeal control for speech in children with cochlear implants: Nasalance data in Greek VCV disyllables. In Proceedings of Meetings on Acoustics 176ASA (Vol. 35, No. 1, p. 060004). ASA.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2017

     • Okalidou, A., Koenig, L.L.. & Psillas G. (2017). Nasality patterns in word productions of children with cochlear implants: Evidence from Greek. Poster session presented at the 173rd Meeting of the Acoustical Society of America and the 8th Forum Acusticum, 25-29 June, Boston, U.S.A.
     • Pantazidou, P. & Okalidou, A. (2017). Measuring nasality in adults with hearing impairment. In Proceedings of the 14th International Conference of the Hellenic Educational Society “Educating Individuals with special needs: A challenge for school and society”, 1-4 December, Thessaloniki, University of Macedonia. [in Greek].
     • Ηatzigiannakoglou, P., & Okalidou, A. (2017). A mobile-based rehabilitation VR and AR serious game for cochlear implanted children. In proceedings of 11th International Technology, Education and Development Conference (INTED2017), p. 3933 doi: 10.21125/inted.2017.0959.
     • Sfakianaki, A., Nikolaidis, K., & Okalidou, A. (2017). Vowel-to-vowel coarticulation in Greek normal-hearing and hearing-impaired speech. In E. Babatsouli (Ed.), Proceedings of the International Symposium on Monolingual and Bilingual Speech 2017. Chania, GR: Institute of Monolingual and Bilingual Speech. ISBN: 978-618-82351-1-3.

     2016

     • Hamza, Y., Okalidou, A., & Van Wieringen, A. (2016). Sonority's effect as a surface cue on lexical speech perception in children with cochlear implants vs. normal hearing in the Greek language (pilot study). In Proceedings of DAGA 2016, Aachen, pp. 1132-1135.
     • Zourna, Ch., Papavassiliou-Alexiou, I., & Okalidou, A. (2016). How can communication disorders professionals develop personal/interpersonal skills? Answer: drama in education. Poster session presented at the annual ASHA Convention, November 17-19, Philadelphia, U.S.A.

     2015

     • Okalidou, A. (2015). Promoting child-centered approaches to speech/language therapy with children with cochlear implants. European CPLOL Congress " Open the doors to communication", Florence (Italy), 8-9 May 2015. (abstract).
     • Okalidou, A. (2015). Managing the communication needs of CI children in special schools for the deaf. In M. Kitsona (Chair), Interdisciplinary approach to the cochlear implant [Symposium]. In Proc. of the 22nd International Congress on the Education of the Deaf (ICED), Athens.
     • Okalidou, A., Kitsona, M., Anagnostou, F. Tsoukala, M., Santzakli, S., Gouda, S., Nikolopoulos, T. (2015). Knowledge, skills and practices of SLTs who work with children with hearing-impairment and cochlear implants in Greece: report from a needs assessment study. In G. Lichtert (Chair), High standard competencies for teachers of the deaf and οther professionals: always necessary, not always guaranteed [Symposium]. In Proc. of the 22nd International Congress on the Education of the Deaf ( ICED), Athens.
     • Talli, I., Okalidou, A., Tsalighopoulos, M. (2015). The role of short-term memory in the vocabulary of children with cochlear implants. In Proc. of the 22nd International Congress on the Education of the Deaf ( ICED), Athens.

     2013

     • Binos P., Okalidou A., Psillas G., Kiriafinis G., Vital V. (2013). Prosodic aspects of prelexical classification in Greek CI children. In Proc. 11th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, May23-26th, Istanbul. (abstract)
     • Παρίζη, Σ., Χαχούδη, Α., Οκαλίδου, Α. και Πετεινού, Κ . (2013). Η λεξιλογική ανάπτυξη παιδιών βρεφικής και νηπιακής ηλικίας με αργή εξέλιξη στον λόγο. Στα Πρακτικά του 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Εκπαίδευσης με τίτλο "Διλήμματα και Προοπτικές στην Ειδική Εκπαίδευση", Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος, 11-14 Απριλίου, Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια (http://synedrio2013.eepe.gr/).
     • Kitsona, Μ, Anagnostou, F., Tsoukala, M., Santzakli, S., Gouda, S., Nikolopoulos, T. & Okalidou, A. (2013). Knowledge, Experience and Practice of SLTs in Greece regarding CI. 11th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, May23-26th, Istanbul.

     2012

     • Οκαλίδου, A. (2012). Η λογοθεραπεία στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση: διλήμματα και προοπτικές. Στην στρογγυλή τράπεζα με θέμα "Εκπαίδευση Λογοπεδικών", στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοπεδικών με θέμα «Κλινικές παρεμβάσεις στις διαταραχές λόγου και επικοινωνίας: διεπιστημονική προσέγγιση", 27-29 Απριλίου, Αθήνα. (περίληψη)
     • Οκαλίδου, A., Λαμπροπούλου, B., Νικολόπουλος, Θ., Κυριαφίνης, Γ., Κιτσώνα, Μ., Κατσίφα, Β., Καρτασίδου, Λ., Αδαμίδου, Χ., Πλατσίδου, Μ., Αναγνώστου, Φ., Σταγιόπουλος, Π., Γκούντα, Σ., Σαντζακλή, Σ., Αηδονά, Σ., Μπίνος, Π., Τσουκαλά, Μ. (2012). Πιλοτικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της ακρόασης σε μαθητές με Κοχλιακό Εμφύτευμα: Μία διεπιστημονική προσέγγιση. Στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοπεδικών με θέμα «Κλινικές παρεμβάσεις στις διαταραχές λόγου και επικοινωνίας: διεπιστημονική προσέγγιση", 27-29 Απριλίου, Αθήνα. (ανηρτημένη ανακοίνωση, περίληψη)
     • Sfakianaki, A., Nicolaidis, K. & Okalidou, A. (2012). Intelligibility and production in Greek hearing-impaired speech. LISTA, May, Edinbourgh.

     2011

     • Πέτσα, A. & Oκαλίδου, A. (2011). Διερεύνηση του επιπέδου φωνολογικής ανάπτυξης και των προβλημάτων άρθρωσης των παιδιών με αυτισμό. 32η Συνάντηση Τομέα Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ., 6-8 Μαΐου, Θεσσαλονίκη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
     • Oκαλίδου, A. (2011). Αξιολόγηση ακρόασης, ομιλίας και λόγου σε παιδιά με προβλήματα ακοής και κοχλιακά εμφυτεύματα: Συμπεράσματα (στη στρογγυλή τράπεζα "Επικοινωνία και λόγος των ατόμων με προβλήματα ακοής") . Στο ΙΔ' Διεθνές Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με θέμα "Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες: Mία πρόκληση για το σχολείο και την κοινωνία". 1-3 Δεκεμβρίου 2011, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. (περίληψη)
     • Okalidou A., Anagnostou, F., Kitsona M., Tsoukala M., Gouda S., Santzakli Nikolopoulos Th. & Katsifa V. (2011). Enhancing listening skills through a child-centered intervening structure of the curriculum. Poster presented at the10th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, 12-15th May, Athens. Abstracts, ESPCI 2011 / International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 75 (2011) 61–82, p. 81.
     • Οκαλίδου, Α. (2011). Αξιολόγηση ακρόασης, ομιλίας και λόγου σε παιδιά με προβλήματα ακοής και κοχλιακά εμφυτεύματα: Συμπεράσματα. Στη στρογγυλή τράπεζα "Επικοινωνία και λόγος των ατόμων με προβλήματα ακοής", ΙΔ' Διεθνές Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με θέμα "Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες: Mία πρόκληση για το σχολείο και την κοινωνία". 1-3 Δεκεμβρίου 2011, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. (περίληψη)
     • Oktapoti, Μ., Herman, R., Okalidou, Α., Kyriafinis, G. & Vital, V. (2011). Vocabulary skills of cochlear-implanted Greek children. Presented at the 10th European Symposium of Pediatric Cochlear Implantation, 12-15th May, Athens. Abstracts, ESPCI 2011 / International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 75 (2011) 33–57, p. 44.
     • Oktapoti, Μ., Herman, R., Okalidou, Α., Kyriafinis, G. & Vital, V. (2011). Vocabulary skills of cochlear-implanted Greek children. Presented at the 10th European Symposium of Pediatric Cochlear Implantation, 12-15th May, Athens. Abstracts, ESPCI 2011 / International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 75 (2011) 33–57, p. 44.
     • Πανταζίδου, Π. και Οκαλίδου, Α. (2011). Μέτρηση της ρινικότητας σε άτομα με προβλήματα ακοής. Στρογγυλή τράπεζα "Επικοινωνία και λόγος των ατόμων με προβλήματα ακοής". Στα Πρακτικά του ΙΔ' Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με θέμα "Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες: Mία πρόκληση για το σχολείο και την κοινωνία". 1-3 Δεκεμβρίου 2011, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
     • Petinou, K. & Okalidou, A.  (2011). Phonological Process Use in children with NLD and SLI-expressive. EUCLDIS meeting, May19-21. Chalkidiki, Greece, 
     • Binos, P. & Okalidou, A., Botinis A., Vital V., Kyriafinis G. (2011). Protophone classification of speech in implanted toddlers using acoustic analysis of their suprasegmental features. European Symposium of Pediatric Cochlear Implantation, 12-15th May, Athens.
     • Okalidou A., Anagnostou, F., Kitsona M., Tsoukala M., Gouda S., Santzakli Nikolopoulos Th. & Katsifa V. (2011). Enhancing listening skills through a child-centered intervening structure of the curriculum. European Symposium of Pediatric Cochlear Implantation, 12-15th May, Athens.

     2010

     • Okalidou, A., Lampropoulou, V. Nikolopoulos, Th., Chute, P., Nevins, M.E. (2010). Piloting changes in education for CI students in Greece: Program outcomes of a teacher-centered and a student-centered approach. International Congress on the Education of the Deaf , July 18-22, Vancouver, Canada.
     • Οκαλίδου, Α. και Κιτσώνα, Μ. (2010). Επιδόσεις μαθητών με κοχλιακό εμφύτευμα στη Βαθμίδα Ακουστικής Ένταξης (Meaningful Auditory Integration Scale. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής της Εταιρείας Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδας, 16-20 Απριλίου, Αθήνα
     • Okalidou, A., Lampropoulou, V. Nikolopoulos, Th., Chute, P., Nevins, M.E. (2010). Piloting changes in education for CI students in Greece: Program outcomes of a teacher-centered and a student-centered approach. Presented at the 21st International Congress on the Education of the Deaf , July 18-22, Vancouver, Canada. (abstract)
     • Οκαλίδου, Α. και Κιτσώνα, Μ.  (2010). Επιδόσεις μαθητών με κοχλιακό εμφύτευμα στη Βαθμίδα Ακουστικής Ένταξης (Meaningful Auditory Integration Scale. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής της Εταιρείας Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδας, 16-20 Απριλίου, Αθήνα
     • Okalidou, A. & Kartasidou, L.  (2010). Supporting students with cochlear implant in integrative settings - three case studies. International Congress on the Education of the Deaf , July 18-22, Vancouver, Canada.

     2009

     • Πλαδή, Μ., Οκαλίδου, Α. και Παπαγεωργίου, Β. (2009). Διαλεκτική παρείσφρυση στον προφορικό και γραπτό λόγο μαθητών τυπικής ανάπτυξης στο Πυργί Χίου και στο Λιτόχωρο Πιερίας : προς μια τυπολογία της γλωσσικής συμπεριφοράς των διαλεκτόφωνων μαθητών. 30η συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ., 2-3 Μαίου, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη
     • Okalidou, A. (2009). What is needed in education for long-term support of children with cochlear implants. 9th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation, May 14-17, Warsaw, Polland.
     • Αδαμίδου, Α., Γουδήρας, Δ. και Οκαλίδου, Α. (2009). Τα ΚΕΔΔΥ (πρώην ΚΔΑΥ) ως φορείς υλοποίησης της εκπαιδευτικής πολιτικής της ένταξης. Στα Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 28-31 Μαΐου, Αθήνα.
     • Kitsona, M., Okalidou, A. Santzakli, S. Anagnostou, F. (2009). Language development after cochlear implantation. 3rd International Congress on Rhinology Otology and Skull base Surgery, 3-6 May, Athens.

     2008

     • Οκαλίδου, Α., Syrika, A., Beckman, M. & Edwards, J. (2008). Προσαρμογή δοκιμασίας δεκτικού λεξιλογίου στην ελληνική γλώσσα. Eπιστημονικό συμπόσιο με διεθνή συμμετοχή «Ειδική Γλωσσική Διαταραχή: Eρευνητικά Δεδομένα και Κλινικές Εφαρμογές», 29-20 Μαρτίου, Θεσσαλονίκη.
     • Οκαλίδου, Α., Syrika, A., Beckman, M. & Edwards, J. (2008). Προσαρμογή δοκιμασίας δεκτικού λεξιλογίου στην ελληνική γλώσσα. Eπιστημονικό συμπόσιο με διεθνή συμμετοχή «Ειδική Γλωσσική Διαταραχή: Eρευνητικά Δεδομένα και Κλινικές Εφαρμογές», 29-30 Μαρτίου, Θεσσαλονίκη. (περίληψη)
     • Οκαλίδου, Α., Syrika, A., Beckman, M. & Edwards, J.  (2008). Προσαρμογή δοκιμασίας δεκτικού λεξιλογίου στην ελληνική γλώσσα. Eπιστημονικό συμπόσιο με διεθνή συμμετοχή  «Ειδική Γλωσσική Διαταραχή:  Eρευνητικά Δεδομένα και Κλινικές  Εφαρμογές», 29-20 Μαρτίου, Θεσσαλονίκη.

     2007

     • Okalidou, A. (2007). The Voice Clinic Laboratory: Measures that count. Ιn Proc. of the 1st Practical Symposium on Voice-Swallowing and Their Disorders, Athens, April 20-22 2007.
     • Okalidou, A. (2007). Discovering Speech-Pathology Practices for Voice and Swallowing Disorders: The case of Greece. Ιn Proc. οf the 1st Practical Symposium on Voice-Swallowing and Their Disorders, Athens, April 20-22.
     • Οκαλίδου, Α. (2007). Ενίσχυση των δεξιοτήτων ακρόασης σε παιδιά με κοχλιακά εμφυτεύματα και λειτουργική χρήση λόγου. Στα Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι Κωφοί στην Ελληνική Πραγματικότητα», 8-9 Σεπτεμβρίου, Πάτρα.
     • Βούλτσιος, Η., Οκαλίδου, Α., Βενετούλια, Ο., Fourakis, M. & Γουδήρας Δ. (2007). Μία Μελέτη της φωνηεντικής αντίληψης σε παιδιά σχολικής ηλικίας με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/Υπερκινητικότητας. Στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδοψυχιατρικής, Αθήνα 8-10 Ιουνίου 2007, ΑΑ03, p.60 (περίληψη)

     2005

     • Μαλανδράκη, Γ. & Οκαλίδου, Α. (2005). Η εφαρμογή του PECS σε 10-χρονο άγλωσσο αγόρι με κώφωση και αυτισμό. Στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοπεδικών με θέμα "Αυτισμός: θέσεις και προσεγγίσεις", 20-22 Mαΐου, Θεσσαλονίκη. (περίληψη)

     2004

     • Okalidou, A. (2004). Hearing Loss and Communication Disorders in Children and Adults. In Proc. of the International Conference in Audiology & Otology, Joint Meeting of APA/MSOA, Childhood Deafness in the Mediterranean and Black Sea countries (Round Table), June 3-5, 2004 [Journal of Mediterranean Otology, Special Edition June 2004, pp. 22].
     • Okalidou, A. (2004). Research, Education and Clinical Practice in Audiology and Speech Pathology. In Proc. of the the International Conference in Audiology & Otology, Joint Meeting of IAPA/MSOA Childhood Deafness in the Mediterranean and Black Sea countries (Round Table), June 3-5, 2004 [Journal of Mediterranean Otology, Special Edition June 2004, pp. 31-32].
     • Πετεινού, Κ. & Οκαλίδου, Α. (2004). Πρώιμη φωνολογική ανάπτυξη ελληνοκυπρίων παιδιών σε «επικινδυνότητα» για γλωσσική καθυστέρηση. Πανευρωπαϊκό Συνέδριο: Η Ευρωπαϊκή Διάσταση της Ειδικής Αγωγής, 19-21 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη. (περίληψη)

     2003

     • Κoenig, L. & Okalidou A. (2003). Stress effects on coarticulation in English and Greek. In Proc. of the 145th Meeting of the Acoustical Society of America, June 2003 [J.A.S.A. 113 (4), p. 2330 (A), 2003].
     • Okalidou, A. (2003). Early Intervention of Speech and Language Development of Hearing- Impaired Children (invited Round Table). Presented at the 6th EFAS Congress (European Federation of Audiological Sciences), Crete, 28th May-1st June 2003.
     • Geronikou, E. & Okalidou, A. (2003). The production of voicing contrasts in the speech of Greek hearing-impaired children. In 6th European Federation of Audiological Sciences (EFAS), 28th May - June 1st, Crete, Greece. (abstract)
     • Οκαλίδου, Α., Καραθανάση, Α. και Γρηγοράκη Ε. (2003). Μέτρηση της ρινικότητας σε ελληνόφωνο πληθυσμό: Διαγλωσσική σύγκριση. Στα Πρακτικά της 23ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας Α.Π.Θ., Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, Mάιος, Θεσσαλονίκη, B' τόμος, σελ. 889-900.
     • Okalidou, A., Karathanasi, A., & Grigoraki, E. (2003). Nasalance norms in the speech of greek normal adults: Linguistic, phonetic, gender effects and crosslinguistic comparisons. In M. J. Solé, D. Recasens and J. Romero (eds.), Proceedings of the 15th International Congress of Phonetic Sciences, pp. 1659-1662.

     2002

     • Okalidou, A., Petinou, K., Τheodorou, E. & Karasimou, E. (2002). Development of voice onset time in Greek and Cypriot Greek preschoolers. Proceedings of the 5e Colloque International De Linguistique Grecque. Sorbonne, Recearch de Linguistique Greque, pp. 127-130.

     2001

     • Okalidou, A. (2001). Cochlear implantation in children and its effect on the development of speech and language. In E. Helidonis (Ed.), Proceedings of the 2nd World Congress of Otorhinolaryngologic Allergy Endoscopy and Laser Surgery, 11th Panhellenic Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Joint Meeting of the American Academy of Otolaryngology- Head and Neck Surgery and the Panhellenic Society of Otolaryngology-Head and Neck Surgery (pp. pp. 185-192). Italy: Monduzzi Editore – International Proceedings Division. (invited)
     • Οκαλίδου, Α. (2001). Παρεμβολές θορύβου στην επικοινωνία. Στα Πρακτικά του 16ου Πανελλήνιου Ιατρικού Συμποσίου με θέμα «Οι Επιπτώσεις του Θορύβου στην Ακοή». Πάτρα: Aντικωφωτική Οργάνωση Ελλάδος, σελ. 67-71.

     2000

     • Οκαλίδου, Α., Chute, P., Popp, A. (2000). Μελέτη Περιπτώσεων με Προγλωσσική Κώφωση μετά από Κοχλιακή Εμφύτευση. Στα Πρακτικά 1ης Ημερίδας για τη Βαρηκοΐα και την Κώφωση, Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας και Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ., Σεπτέμβριος 2000, σελ. 19-28.

     1999

     • Okalidou, A., & Koenig, L., (1999). Patterns of vowel-to-vowel coarticulation in Greek and English, In Proc. of the 137th Meeting of the Acoustical Society of America, March 1999 [J.A.S.A. 105(2) pt. 2, p. 1094 (A), 1999].

     1998

     • Petinou, K., Gravel, J., Schwartz, R.G., & Okalidou, A. (1998). The effects of Otitis Media on language development in young children. In Proc. of the International Conference on Developmental/Intellectual Disabilities, Larnaca, Cyprus: NDCPD, March 27-29, pp.218-219.

     1997

     • Okalidou A. & Harris, K. S. (1997). Coarticulation of disyllables by deaf and hearing speakers. In Proc. of the 133th Μeeting of the Acoustical Society of America, June 1997 [J.A.S.A., 101(5), Pt. 2, 5pSC6, p. 3200, 1997].
     • Okalidou A. & Harris, K. S. (1997). Coarticulation of disyllables by deaf and hearing speakers. Poster presented at the 133th Μeeting of the Acoustical Society of America. JASA, 101(5), Pt. 2, 5pSC6. (abstract)

     1994

     • Okalidou A. & Boothroyd A. (1994). Phonetic Contrast Perception: Predicting human performance from acoustical measures. In Proc. of the127th Meeting of the Acoustical Society of America, June 1994 [J.A.S.A., 95(5), S4pPP30, p.2968, 1994].
     • Okalidou A. & Boothroyd A, (1994). Phonetic Contrast Perception: Predicting human performance from acoustical measures. Poster presented at the 127th Meeting of the Acoustical Society of America. JASA, 95(5), S4pPP30. (abstract)
     • Okalidou A. & Boothroyd A., “Phonetic Contrast Perception: Predicting human performance from acoustical measures”, in Proc. of the127th Meeting of the Acoustical Society of America, June 1994 [J.A.S.A., 95(5), S4pPP30, p.2968, 1994].
     • Άλλα (10 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2021

      • Helidoni, M., Okalidou, A., Economou, A., Petinou, K., & Spyropoulou, E. (2021, May 28-30). Adaptation of the Cylex Questionnaire in Greek Typically-Developing Children Aged 6 Months to 3 Years and 6 Months [Poster session]. 14th Panhellenic - 1st International Congress on Speech and Language Therapy ‘Building Bridges’ (Digital conference), Panhellenic Association of Logopedists-Logotherapists.

       Προβολή Δημοσίευσης

      2020

      • Koenig, L.L., Okalidou, A., & Kyriafinis, G. (2020, December 14-18). Comparing short- and longer-term measures of nasal coarticulation in Greek children with cochlear implants and normal-hearing peers [Conference presentation]. 12th International Seminar on Speech Production (ISSP 2020) (virtual conference).

      2017

      • Hamza, Y., Okalidou, A., Kyriafinis, G., & Van Wieringen, A. (2017, June 24-28). Sonority's Effect as a Surface Cue on Lexical Speech Perception of Children with Cochlear Implants (in Greek Language) [E-Poster]. IFOS Congress 2017, Paris, France.

      2010

      • Οκαλίδου, Α. και Κιτσώνα, Μ. (2010). Επιδόσεις μαθητών με κοχλιακό εμφύτευμα στη Βαθμίδα Ακουστικής Ένταξης (Meaningful Auditory Integration Scale. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής της Εταιρείας Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδας, 16-20 Απριλίου, Αθήνα.

      2009

      • Οκαλίδου, Α. (2009). Ανάγκες παιδιών με κοχλιακό εμφύτευμα: διεπιστημονική αντιμετώπιση. Διεθνής ημερίδα Αντιμετώπιση παιδιών με κοχλιακό εμφύτευμα: Σύγχρονες τάσεις, 21 Νοεμβρίου, Αθήνα.

      2008

      • Λαμπροπούλου, Β., Οκαλίδου, Α. και Κατσίφα, Β. (2008) (επιμέλεια DVD). Καλές πρακτικές ενίσχυσης της ακρόασης λόγου για παιδιά με κοχλιακό εμφύτευμα μέσα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον του σχολείου. Μέτρο 1.1., Ενέργεια 1.1.4., Κατηγορία Πράξεων Α, Τίτλος Πράξης H ενίσχυση των δεξιοτήτων ακρόασης λόγου κωφών παιδιών με κοχλιακό εμφύτευμα μέσα από μία παιδοκεντρική παρεμβατική δόμηση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Υλοποίηση υποέργου 2: Aνάπτυξη και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. Πάτρα: Λογότυπo.
      • Οκαλίδου, Α. και Λαμπροπούλου, Β. (2008). Ακου τι λέω. Υλικό για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ακρόασης λόγου κωφών παιδιών με κοχλιακό εμφύτευμα σε ηλεκτρονική μορφή (παιχνίδια). Μέτρο 1.1., Ενέργεια 1.1.4., Κατηγορία Πράξεων Α, Τίτλος Πράξης H ενίσχυση των δεξιοτήτων ακρόασης λόγου κωφών παιδιών με κοχλιακό εμφύτευμα μέσα από μία παιδοκεντρική παρεμβατική δόμηση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Υλοποίηση υποέργου 2: Aνάπτυξη και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. Πάτρα: Λογότυπο.

      2002

      • Okalidou, A. (2002). Speech changes following CI in an orally trained, prelingually deafened 4.5 year old child. Presented at British Cochlear Implant Group Spring Academic Meeting, Southampton, UK, 18-19 April 2002 (poster session).

      1997

      • Οkalidou, A., Tsolaki, M. & Kazis, A. (1997). Communication disorders-relationships among neurolinguistic, cognitive and functional disorders in patients with Alzheimer's disease. Presented at the 2nd International Symposium for Alzheimer's Disease, Thessaloniki, 1997.

      1990

      • Boothroyd A., Eran O., Okalidou, A. & Sundar G. (1990). Speech production of voiced and voiceless english consonants by deaf children. Presented at the Conference of the New York State Speech, Hearing & Language Association, March 1990.
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font