Παπαδημητρίου Παναγιώτης
 • 2310 891.727
 • papadimitriou uom.edu.gr
 • Γραφείο: Γ4, 432

  Παπαδημητρίου Παναγιώτης

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Δίπλωμα από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης (2000)
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος (M.Sc. in Information Technology) από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Nottingham, Μεγ. Βρετανία (2001)
  • Διδακτορικό στα Δίκτυα Υπολογιστών από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Ξάνθη (2008)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου
  • Δίκτυα Οριζόμενα μέσω Λογισμικού (SDN)
  • Εικονικές Δικτυακές Λειτουργίες (NFV)
  • Δικτύωση Νέφους
  • Υπολογιστική Παρυφών (Mobile Edge Computing)
  • Διαχείριση Δικτύων

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ
   (AIDA201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΤΝΑΔ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Περιγραφή

  Τίτλος

  Δίκτυα Υπολογιστών για Δεδομένα Μεγάλου Όγκου

  (Computer Networks for Big Data)

  Στόχοι

  Το μάθημα έχει ως γενικό στόχο την κατανόηση και εξοικείωση με τις τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές δικτύων για την επεξεργασία και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων (BigData), που μπορεί να αντλούνται από πηγές, όπως ο Παγκόσμιος Ιστός, Κοινωνικά Δίκτυα και Υπολογιστικά Νέφη.

  Αρχικά ο φοιτητής θα κατανοήσει τη σημαντική επίπτωση που έχει το δίκτυο στο χρόνο εκτέλεσης των εργασιών ανάλυσης δεδομένων. Στη συνέχεια, ο φοιτητής θα εντρυφήσει στα κέντρα δεδομένων, δηλ. στη βασική δικτυακή υποδομή, όπου γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων. Ο φοιτητής θα είναι σε θέση να κατανοήσει τον τρόπο δικτύωσης των κέντρων δεδομένων, τα προβλήματα κλιμακωσιμότητας του δικτύου, καθώς και προχωρημένες αρχιτεκτονικές δικτύων (π.χ. Portland) για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.

  Επίσης ο φοιτητής θα κατανοήσει τις βασικές τεχνικές για την εξισορρόπιση φορτίου (π.χ. ECMP) στα δίκτυα κέντρων δεδομένων κατά την ανάλυση δεδομένων μεγάλου όγκου. Θα συζητηθούν τα προβλήματα αυτών των τεχνικών και θα  μελετηθούν πιο προχωρημένες λύσεις (π.χ. Hedera) για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, και συνεπώς την ταχύτερη εκτέλεση των εργασιών ανάλυσης δεδομένων.

  Το μάθημα επίσης θα καλύψει εκτενώς τεχνικές διαχείρισης δικτύων κέντρων δεδομένων με τη χρήση δικτύων οριζόμενων μέσω λογισμικού (SDN). Ο φοιτητής θα είναι σε θέση να κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας αυτού του κεντρικού μοντέλου διαχείρισης δικτύων, που έχουν εστερνιστεί οι περισσότεροι πάροχοι δικτύων και κατασκευαστές δικτυακού εξοπλισμού. Επίσης στόχος είναι και η εξοικείωση του φοιτητή με πρωτόκολλα διαχείρισης των συσκευών του δικτύου με το πρωτόκολλο SNMP. Ο φοιτητής θα έχει πλήρη αντίληψη των βασικών τεχνικών και ρυθμίσεων που απαιτούνται για την αποδοτική ανάλυση δεδομένων μεγάλου όγκου.

  Τέλος, θα μελετηθούν και τεχνικές για την ενσωμάτωση τοπολογιών εικονικών δικτύων σε υποδομές παρόχων. Με αυτόν τον τρόπο, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να αντιληφθεί πώς μπορεί να βελτιστοποιηθεί η δέσμευση πόρων κατά τη δημιουργία εικονικών δικτύων για την ανάλυση δεδομένων.

  Δεξιότητες

  Ο φοιτητής θα αποκτήσει γνώσεις και πρακτική εμπειρία σε θέματα αρχιτεκτονικών και τεχνολογιών δικτύων για την αποτελεσματική ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων μεγάλου όγκου. Επίσης θα είναι σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις και να κάνει υποδείξεις σχετικά με την καταλληλότητα δικτυακών υποδομών και τεχνολογιών, ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες εργασιών ανάλυσης δεδομένων.

  Προαπαιτήσεις

  Γνώση βασικών πρωτοκόλλων (π.χ. TCP, IP, ICMP, ARP, DHCP) και εννοιών/λειτουργιών δικτύων (π.χ. διευθυνσιοδότηση, δρομολόγηση, έλεγχος συμφόρησης).

  Εμπειρία σε προγραμματισμό σε C/C++, Javaή Python

  Πώς θα καλυφτούν οι προαπαιτήσεις

   

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, που έχουν ως στόχο (α) την κατανόηση των απαιτήσεων της ανάλυσης δεδομένων και των δικτύων κέντρων δεδομένων, (β) τη μελέτη και ανάλυση των παρακάτω θεμάτων:

   

  • Αρχιτεκτονικές Δικτύων Κέντρων Δεδομένων (Portland, SEATTLE)
  • Εξισορρόπηση Φορτίου σε Κέντρα Δεδομένων (ECMP, Hedera)
  • Δίκτυα Οριζόμενα μέσω Λογισμικού (SDN), Πρωτόκολλο OpenFlow
  • Διαχείριση Κέντρων Δεδομένων, Εικονική Μεταγωγή με το OpenvSwitch
  • Ενσωμάτωση Εικονικών Δικτυακών Τοπολογιών για την Ανάλυση Δεδομένων

   

  Η μελέτη των παραπάνω θεμάτων θα συνοδεύεται και από εργαστηριακές ασκήσεις για την καλύτερη κατανόηση των σχετικών τεχνολογιών. Οι εργαστηριακές ασκήσεις θα γίνονται στο Mininet.

  Προτεινόμενα βιβλία

  Δικτύωση Υπολογιστών, Προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω, J. Kurose, K. Ross, Εκδόσεις Γκιούρδας

  Computer Networking: Principles, Protocols and Practice, O. Bonaventure (http://cnp3book.info.ucl.ac.be/2nd/cnp3bis.pdf)

  Μέθοδοι αξιολόγησης

  Εργασίες & τελική γραπτή εξέταση

  Ιστοσελίδα μαθήματος

  Το μάθημα θα φιλοξενηθεί στο http://compus.uom.gr

   

  • ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
   (BC0106)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
   (AIC105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 1ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΤΥ-ΠΣ | Υποχρεωτικό Κορμού | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Παπαδημητρίου Παναγιώτης, Σουραβλάς Σταύρος, Τρακατέλης Γεώργιος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Το μάθημα έχει σαν βασικό στόχο την εξοικείωση του φοιτητή με τα Συστήματα Υπολογιστών.

  Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
  - προσδιορίζουν τα συστατικά μέρη ενός υπολογιστικού συστήματος,
  - διακρίνουν τα συστήματα αρίθμησης,
  - μετατρέπουν αριθμούς μεταξύ του δεκαδικού και δυαδικού συστήματος αρίθμησης,
  - εξηγούν τις έννοιες της κωδικοποίησης και αναπαράστασης δεδομένων,
  - διακρίνουν τις λογικές πύλες,
  - εκτελούν πράξεις με δεδομένα,
  - απαριθμούν διαφορετικά λειτουργικά συστήματα,
  - καταγράφουν και να συγκρίνουν χαρακτηριστικά λειτουργικών συστημάτων,
  - γενικεύουν έννοιες όπως διασύνδεση υπολογιστικών συστημάτων και επικοινωνία δεδομένων,
  - περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά των λειτουργικών συστημάτων Unix / Linux,
  - εξοικειωθούν με τις εντολές φλοιού του Linux,
  - αναγνωρίσουν την εφαρμογή θεωρητικής γνώσης στην πράξης (διαχείριση αρχείων, διεργασιών, δικτύου κ.α.),
  - αναπτύξουν αφαιρετικό τρόπο σκέψης.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Αυτόνομη εργασία
  Ομαδική εργασία
  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Το μάθημα περιλαμβάνει την ακόλουθη ύλη:
  • Συστήματα αρίθμησης
  • Προσημασμένοι, μη προσημασμένοι αριθμοί και αριθμητικές πράξεις
  • Αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής
  • Λογικές πύλες, λογικές συναρτήσεις και βασικά συνδυαστικά κυκλώματα (αθροιστές, αφαιρέτες, συγκριτές)
  • Υλικό υπολογιστών, λειτουργία ΚΜΕ και κεντρική μνήμης, καταχωρητές, ιεραρχία μνήμης, κύκλος μηχανής, εντολές Assembly
  • Εισαγωγή στα λειτουργικά συστήματα, διεργασίες, είσοδος / έξοδος (χειρισμός διακοπών, DMA), σελιδοποίηση / κατάτμηση κύριας μνήμης, διαχείριση εικονικής μνήμης, χρονοπρογραμματισμός ΚΜΕ
  • Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών, τεχνικές μεταγωγής, υποδομή Διαδικτύου, στρώματα δικτύου, διευθυνσιοδότηση, υποδικτύωση, πρωτόκολλα IP, DHCP, ICMP, δρομολογητές, πίνακες δρομολόγησης, πρωτόκολλα μεταφοράς (TCP/UDP), υπολογισμός του TCP timeout

  Οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος καλύπτουν τα παρακάτω θέματα:
  • Εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα Unix / Linux
  • Συστήματα και διαχείριση αρχείων
  • Διεργασίες
  • Το κέλυφος bash και ο προγραμματισμός του
  • Εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης των δικτύων υπολογιστών

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

  100% τελική εξέταση

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)

  50656007 Εισαγωγή στην Πληροφορική και τους Υπολογιστές, Τύπος: Σύγγραμμα, Μποζάνης Παναγιώτης Δ., 2016, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-538-2

   

  50656335 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, BEHROUZ FOROUZAN, 2015, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-660-2

   

  86055860 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, RANDAL E. BRYANT, DAVID R. O'HALLARON, 2019, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-953-5

  Συμπληρωματικό υλικό

  Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος.

  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΥ
   (EI0106)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΕΦΟΥΣ
   (ΠΛ0831)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  • Εξάμηνο: 6ο (Εαρινό)Κατεύθυνση: ΕΠ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5
  • Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Παπαδημητρίου Παναγιώτης

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Το μάθημα έχει ως στόχο την κατανόηση και εξοικοίωση με τις τεχνολογίες, εφαρμογές και έννοιες της υπολογιστικής νέφους, καθώς και με τις αρχιτεκτονικές των κέντρων δεδομένων.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νέφους
  Χαρακτηριστικά Νεφών, Μοντένα Ανάπτυξης Νεφών
  Ρόλοι και Παρεχόμενες Υπηρεσίες Νεφών
  Εικονικοί Εξυπηρετητές, Εικονικά Δίκτυα, Εικονικοποίηση Καρτών Δικτύου
  Κέντρα Δεδομένων: Μοντέλο Κλιμάκωσης, Τοπολογίες, Αρχιτεκτονικές
  Διαχείριση Νεφών: Εικονική Μεταγωγή, Μετακίνηση εικονικών μηχανών, Διαχείριση σφαλμάτων
  Αποθήκευση Δεδομένων: Μεγάλης κλίμακας αποθήκες (κλειδί-τιμή), Amazon S3
  Τιμολόγηση Υπηρεσιών Νεφών
  Επόπτης Συμφωνίας Επιπέδου Εξυπηρέτησης

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές Εξετάσεις (100%)

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  50658783 Cloud Computing Αρχές, Τεχνολογία και Αρχιτεκτονική 1η Εκδ., Τύπος: Σύγγραμμα, Ricardo Puttini, Thomas Erl, Zaigham Mahmood, 2015, Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ ΣΙΑ ΕΕ, ISBN: 978-960-512-6865

  12250 Cloud computing Μια πρακτική προσέγγιση, Τύπος: Σύγγραμμα, Velte Anthony T.,Velte Toby J.,Elsenpeter Robert P., 2010, Α. Γκιούρδα & ΣΙΑ ΟΕ, ISBN: 978-960-512-597-4

  Συμπληρωματικό υλικό

  Ιστότοπος μαθήματος (http://compus.uom.gr/INF281/), Διαφάνειες.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (6 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2017

   • Wired/Wireless Internet Communications, 15th IFIP WG 6.2 International Conference, WWIC 2017, St. Petersburg, Russia, June 21–23, 2017, Proceedings, Editors: Y. Koucheryavy, L. Mamatas, I. Matta, A. Ometov, P. Papadimitriou, Springer LNCS

   2016

   • Wired/Wireless Internet Communications, 14th IFIP WG 6.2 International Conference, WWIC 2016, Thessaloniki, Greece, May 25-27, 2016, Proceedings, Editors: L. Mamatas, I. Matta, P. Papadimitriou, Y. Koucheryavy, Springer LNCS

   2011

   • Architecture and Design for the Future Internet: 4WARD Project, Editors L. Correia, H. Abramowicz, M. Johnsson, and K. Wnstel, Signals and Communication Technology, Springer

   2009

   • Traffic and QoS Management in Wireless Multimedia Networks, COST290 Final Report, Editors Y. Koucheryavy, G. Giambene, D. Staehle, F. Barcelo-Arroyo, T. Braun, and V. Siris, Lecture Notes in Electrical Engineering, Springer

   2008

   • Wireless Multimedia: Quality of Service and Solutions, Editors N. Cranley and L. Murphy, Idea Group

   2006

   • Mobile Multimedia: Communication Engineering Perspective, Editors I. K. Ibrahim and D. Taniar, Nova Publishers
   • Επιστημονικά Περιοδικά (20 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2021

    • A. Pentelas, G. Papathanail, I. Fotoglou, and P. Papadimitriou, Network Service Embedding Across Multiple Resource Dimensions, IEEE Transactions on Network and Service Management, 18(1)

    2020

    • G. Papathanail, A. Pentelas, I. Fotoglou, P. Papadimitriou, K. Katsaros, V. Theodorou, S. Soursos, D. Spatharakis, I. Dimolitsas, D. Dechouniotis, and S. Papavassiliou, MESON: Optimized Cross-Slice Communication for Edge Computing, IEEE Communications Magazine, 58(10)
    • D. Spatharakis, I. Dimolitsas, D. Dechouniotis, G. Papathanail, I. Fotoglou, P. Papadimitriou, and S. Papavassiliou, A Scalable Edge Computing Architecture Enabling Smart Offloading for Location Based Services, Pervasive and Mobile Computing, 67

    2017

    • M.A. Kourtis, M. J. McGrath, G. Gardikis, G. Xilouris, V. Riccobene, P. Papadimitriou, E. Trouva, F. Liberati, M. Trubian, J. Batallé, H. Koumaras, D. Dietrich, A. Ramos, J. Ferrer Riera, J. Bonnet, A. Pietrabissa, A. Ceselli, and A. Petrini, T-NOVA: An Open-source MANO Stack for NFV Infrastructures, IEEE Transactions on Network and Service Management, 14(3)
    • D. Dietrich, C. Papagianni, P. Papadimitriou, and J. Baras, Near-Optimal Placement of Virtualized EPC Functions with Latency Bounds, Lecture Notes in Computer Science, Springer
    • F. Liberati, A. Giuseppi, A. Pietrabissa, V. Suraci, A. Di Giorgio, M. Trubian, D. Dietrich, P. Papadimitriou, and F. Delli Priscoli, Stochastic and Exact Methods for Service Mapping in Virtualized Network Infrastructures, ACM International Journal of Network Management, 27(6)
    • D. Dietrich, A. Abujoda, A. Rizk, and P. Papadimitriou, Multi-Provider Service Chain Embedding with Nestor, IEEE Transactions on Network and Service Management, 14(1)
    • N. Herbaut, D. Negru, D. Dietrich, and P. Papadimitriou, Dynamic Deployment and Optimization of Virtual Content Delivery Networks, IEEE Multimedia, 24(3)

    2015

    • D. Dietrich, A. Rizk, and P. Papadimitriou, Multi-Provider Virtual Network Embedding with Limited Information Disclosure, IEEE Transactions on Network and Service Management, 12(2)
    • A. Abujoda, D. Dietrich, P. Papadimitriou, and A. Sathiaseelan, Software-Defined Wireless Mesh Networks for Internet Access Sharing, Computer Networks, Elsevier, 93(2)

    2010

    • N. Egi, M. Hoerdt, L. Mathy, P. Papadimitriou, A. Greenhalgh, M. Handley, and F. Huici, A Platform for High Performance and Flexible Virtual Routers on Commodity Hardware, ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 40(1)
    • P. Papadimitriou, V. Tsaoussidis, and C. Zhang, End-to-end Loss Differentiation for Video Streaming with Wireless Link Errors", Telecommunication Systems, Springer, 43(3)

    2009

    • A. Greenhalgh, F. Huici, M. Hoerdt, P. Papadimitriou, M. Handley, and L. Mathy, Flow Processing and the Rise of Commodity Network Hardware, ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 39(2)

    2008

    • P. Papadimitriou, V. Tsaoussidis, and L. Mamatas, A Receiver-Centric Rate Control Scheme for Layered Video Streams in the Internet, Journal of Systems and Software, Elsevier, 81(12)

    2007

    • P. Papadimitriou and C. Zhang, Optimization of AIMD Congestion Control for Media-Streaming Applications, Journal of Internet Engineering, 1(2)
    • P. Papadimitriou and V. Tsaoussidis, On TCP Performance over Asymmetric Satellite Links with Real-Time Constraints, Computer Communications, Elsevier, 30(7)
    • P. Papadimitriou and V. Tsaoussidis, SSVP: A Congestion Control Scheme for Real-Time Video Streaming, Computer Networks, Elsevier, 51(15)

    2006

    • P. Papadimitriou and V. Tsaoussidis, Performance Evaluation of Real-Time Transport with Link-layer Retransmissions in Wired/Wireless Networks, Journal of Mobile Multimedia, Rinton Press, 2(4)
    • P. Papadimitriou and V. Tsaoussidis, On Transport Layer Mechanisms for Real-Time QoS, Journal of Mobile Multimedia, Rinton Press, 1(4)
    • P. Papadimitriou and V. Tsaoussidis, Assessment of Internet Voice Transport with TCP, Int/nal Journal of Communication Systems (IJCS), Wiley Academics, 19(4)
    • Συνέδρια (52 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2021

     • A. Pentelas and P. Papadimitriou, Service Function Chain Graph Transformation for Enhanced Resource Efficiency in NFV, IFIP/IEEE Networking 2021
     • G. N. Kumar, K. Katsalis, P. Papadimitriou, P. Pop, and G. Carle, Failure Handling for TSN Networks using SDN and Source Routing, IEEE NetSoft 2021
     • L. Beraldo, A. Pentelas, F. Verdi, P. Papadimitriou, and C. Marcones, Tenant-Oriented Resource Optimization for Cloud Network Slicing with Performance Guarantees, IEEE NetSoft S4SI 2021
     • A. Pentelas and P. Papadimitriou, Network Service Embedding for Cross-Service Communication, IFIP/IEEE IM 2021

     2020

     • G. N. Kumar, K. Katsalis, and P. Papadimitriou, Coupling Source Routing with Time-Sensitive Networking, IFIP/IEEE Networking TENSOR 2020
     • I. Fotoglou, G. Papathanail, A. Pentelas, P. Papadimitriou, V. Theodorou, D. Dechouniotis, and S. Papavassiliou, Towards Cross-Slice Communication for Enhanced Service Delivery at the Network Edge, IEEE NetSoft S4SI 2020
     • I. Dimolitsas, D. Dechouniotis, V. Theodorou, P. Papadimitriou, and S. Papavassiliou, A Multi-Criteria Decision Making Method for Network Slice Edge Infrastructure Selection, IEEE NetSoft S4SI 2020
     • G. Papathanail, I. Fotoglou, C. Demertzis, A. Pentelas, K. Sgouromitis, P. Papadimitriou, D. Spatharakis, I. Dimolitsas, D. Dechouniotis, and S. Papavassiliou, COSMOS: An Orchestration Framework for Smart Computation Offloading in Edge Clouds, IEEE/IFIP NOMS O4SDI 2020
     • A. Pentelas, G. Papathanail, I. Fotoglou, and P. Papadimitriou, Network Service Embedding with Multiple Resource Dimensions, IEEE/IFIP NOMS 2020

     2019

     • P. Valsamas, P. Papadimitriou, I. Sakellariou, S. Petridou, L. Mamatas, S. Clayman, F. Tusa, and A. Galis, Multi-PoP Network Slice Deployment: A Feasibility Study, IEEE CloudNet 2019, Coimbra, Portugal
     • K. Papadopoulos and P. Papadimitriou, Leveraging on Source Routing for Scalability and Robustness in Datacenters, IEEE 5G World Forum 2019, Dresden, Germany
     • A. Swapna, R. Rosa, C. Rothenberg, I. Sakellariou, P. Papadimitriou, L. Mamatas, Towards A Marketplace for Multi-domain Cloud Network Slicing: Use Cases, Poster, ACM/IEEE ANCS 2019, Cambridge, UK
     • K. Katsaros, V. Glykantzis, P. Papadimitriou, G. Papathanail, D. Dechouniotis, and S. Papavassiliou, MESON: Facilitating Cross-Slice Communications for Enhanced Service Delivery at the Edge, Poster, EuCNC 2019, Valencia, Spain
     • P. Maciel, F. Verdi, P. Valsamas, I. Sakellariou, L. Mamatas, S. Petridou, P. Papadimitriou, D. Moura, A. Swapna, B. Pinheiro and S. Clayman, A Marketplace-based Approach to Cloud Network Slice Composition Across Multiple Domains, IEEE NetSoft S4SI 2019, Paris, France

     2018

     • C. Papagianni, P. Papadimitriou, and J. Baras, Towards Reduced-State Service Chaining with Source Routing, IEEE CNSM SR+SFC 2018, Rome, Italy
     • F. Silva, M. Lemos, A. Medeiros, A. Neto, R. Pasquini, D. Moura, C. Rothenberg, L. Mamatas, S. Correa, K. Cardoso, C. Marcondes, A. Abelem, M. Nascimento, A. Galis, L. Contreras, J. Serrat, P. Papadimitriou, NECOS Project: Towards Lightweight Slicing of Cloud Federated Infrastructures, IEEE NetSoft S4SI 2018, Montreal, Canada
     • C. Papagianni, P. Papadimitriou, and J. Baras, Rethinking Service Chain Embedding for Cellular Network Slicing, IFIP Networking 2018, Zurich, Switzerland

     2017

     • D. Dietrich, C. Papagianni, P. Papadimitriou, and J. Baras, Network Function Placement on Virtualized Cellular Cores, IEEE COMSNETS 2017, Bangalore, India
     • N. Herbaut, D. Negru, D. Dietrich, and P. Papadimitriou, Service Chain Modeling and Embedding for NFV-based Content Delivery, IEEE ICC 2017, Paris, France

     2016

     • A. Abujoda and P. Papadimitriou, DistNSE: Distributed Network Service Embedding Across Multiple Providers, IEEE COMSNETS 2016, Bangalore, India
     • Z. Cao, A. Abujoda, and P. Papadimitriou, Distributed Data Deluge (D3): Efficient State Management for Virtualized Network Functions, IEEE INFOCOM SWFAN 2016, San Francisco, USA
     • A. Abujoda, H. R. Kouchaksaraei, and P. Papadimitriou, SDN-Based Source Routing for Scalable Service Chaining in Datacenters, IFIP WWIC 2016, Thessaloniki, Greece (Best Paper Award Runner-up )
     • J. Riera, et al., TeNOR: Steps Towards an Orchestration Platform for Multi-PoP NFV Deployment, IEEE NetSoft 2016, Seoul, Korea
     • Z. Cao, J. Fitschen, and P. Papadimitriou, FreeSurf: Application-Centric Wireless Access, IEEE HPSR 2016, Tokyo, Japan

     2015

     • A. Abujoda and P. Papadimitriou, MIDAS: Middlebox Discovery and Selection for On-Path Flow Processing, IEEE COMSNETS 2015, Bangalore, India
     • D. Dietrich, A. Abujoda, and P. Papadimitriou, Network Service Embedding Across Multiple Providers with Nestor, IFIP Networking 2015, Toulouse, France
     • A. Abujoda and P. Papadimitriou, Invariant Preserving Middlebox Traversal, IFIP WWIC 2015, Malaga, Spain
     • Z. Cao, J. Fitschen, and P. Papadimitriou, FreeSurf: Application-Centric Wireless Access with SDN, Poster, ACM SIGCOMM 2015, London, UK
     • Z. Cao, J. Fitschen, and P. Papadimitriou, Social WiFi: Hotspot Sharing with Online Friends, IEEE PIMRC 2015, Hong Kong, China
     • Z. Cao and P. Papadimitriou, Collaborative Content Caching in Wireless Edge with SDN, ACM CONEXT CCDWN 2015, Heidelberg, Germany

     2014

     • Z. Bozakov and P. Papadimitriou, Towards a Scalable Software-Defined Network Virtualization Platform, IEEE/IFIP SDNMO 2014, Krakow, Poland
     • D. Dietrich and P. Papadimitriou, Policy-Compliant Virtual Network Embedding, IFIP Networking 2014, Trondheim, Norway
     • ] A. Abujoda, A. Sathiaseelan, A. Rizk, and P. Papadimitriou, Software-Defined Crowd-Shared Wireless Mesh Networks, IEEE WiMob 2014, Limassol, Cyprus

     2013

     • D. Dietrich, A. Rizk, and P. Papadimitriou, Multi-Domain Virtual Network Embedding with Limited Information Disclosure, IFIP Networking 2013, New York, USA
     • A. Abujoda and P. Papadimitriou, Profiling Packet Processing Workloads on Commodity Servers, IFIP WWIC 2013, St. Petersburg, Russia
     • Z. Bozakov and P. Papadimitriou, OpenVRoute: An Open Architecture for High-Performance Programmable Virtual Routers, IEEE HPSR 2013, Taipei, Taiwan
     • D. Dietrich, A. Rizk, and P. Papadimitriou, AutoEmbed: Automated Multi-Provider Virtual Network Embedding, Demo, ACM SIGCOMM 2013, Hong Kong, China
     • A. Sathiaseelan, C. Rotsos, C.S. Sriram, D. Trossen, P. Papadimitriou, and J. Crowcroft, Virtual Public Networks, IEEE EWSDN 2013, Berlin, Germany

     2012

     • P. Papadimitriou, I. Houidi, W. Louati, D. Zeghlache, C. Werle, R. Bless, and L. Mathy, Towards Large-Scale Network Virtualization, IFIP WWIC 2012, Santorini, Greece (Best Paper Award)
     • Z. Bozakov and P. Papadimitriou, AutoSlice: Automated and Scalable Slicing for Software-Defined Networks, ACM CoNEXT Student Workshop 2012, Nice, France

     2011

     • C. Werle, P. Papadimitriou, I. Houidi, W. Louati, D. Zeghlache, R. Bless, and L. Mathy, Building Virtual Networks Across Multiple Domains, Poster, ACM SIGCOMM 2011, Toronto, Canada

     2010

     • I. Houidi, W. Louati, D. Zeghlache, P. Papadimitriou, and L. Mathy, Adaptive Virtual Network Provisioning, ACM SIGCOMM VISA 2010, New Delhi, India
     • N. Egi, A. Greenhalgh, M. Handley, M. Hoerdt, F. Huici, L. Mathy, and P. Papadimitriou, Forwarding Path Architectures for Multi-core Software Routers, ACM CoNEXT PRESTO 2010, Philadelphia, USA

     2009

     • P. Papadimitriou, O. Maennel, A. Greenhalgh, A. Feldmann, and L. Mathy, Implementing Network Virtualization for a Future Internet, 20th ITC Specialist Seminar on Network Virtualization 2009, Hoi An, Vietnam
     • G. Schaffrath, C. Werle, P. Papadimitriou, A. Feldmann, R. Bless, A. Greenhalgh, A. Wundsam, M. Kind, O. Maennel, and L. Mathy, Network Virtualization Architecture: Proposal and Initial Prototype, ACM SIGCOMM VISA 2009, Barcelona, Spain
     • N. Egi, A. Greenhalgh, M. Hoerdt, F. Huici, P. Papadimitriou, M. Handley, and L. Mathy, A Platform for High Performance and Flexible Virtual Routers on Commodity Hardware, Poster, ACM SIGCOMM 2009, Barcelona, Spain (Best Poster Award Runner-up)

     2008

     • P. Papadimitriou, An Integrated Smooth Transmission Control and Temporal Scaling Scheme for MPEG-4 Streaming Video, IEEE ICME 2008, Hanover, Germany

     2007

     • P. Papadimitriou and V. Tsaoussidis, A Rate Control Scheme for Adaptive Video Streaming over the Internet, ΙΕΕΕ ICC 2007, Glasgow, Scotland
     • P. Papadimitriou and V. Tsaoussidis, Selective Rate Control for Media-Streaming Applications in Wireless Internet Environments, IEEE PIMRC 2007, Athens, Greece

     2006

     • P. Papadimitriou, V. Tsaoussidis, and S. Tsekeridou, The Impact of Network and Protocol Heterogeneity on Real-Time Application QoS, ΙΕΕΕ ISCC 2006, Cartagena, Spain
     • P. Papadimitriou and V. Tsaoussidis, Evaluation of Transport Services for VoIP, IEEE ICC 2006, Istanbul, Turkey
     • P. Papadimitriou and V. Tsaoussidis, End-to-end Congestion Management for Real-Time Streaming Video over the Internet, IEEE GLOBECOM 2006, San Francisco, USA
     • Άλλα (6 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2019

      • MESON: Cross-Slice Communications for Enhanced Service Delivery at the Network Edge, 6th Fed4FIRE+ Engineering Conference (FEC6), Athens, Greece

      2017

      • Virtualized Network Function Placement for In-Network Processing, MAKI Scientific Workshop, Darmstadt, Germany

      2015

      • Software-Defined Crowd-Shared Networks, Dagstuhl Seminar on Formal Foundations for Networking, Germany
      • SDN Architectures for Wider Internet Access, 4th SDN Workshop, Bern, Switzerland
      • MIDAS: Middlebox Discovery and Selection for On-Path Flow Processing, 5th SDN Workshop, Zurich, Switzerland

      2013

      • Towards Wide-Area Network Virtualization, Dagstuhl Seminar on Future Internet, Schloss Dagstuhl, Germany