Φουληράς Παναγιώτης
 • 2310 891.843
 • pfoul uom.edu.gr
 • Γραφείο: Γ2, 230

  Φουληράς Παναγιώτης

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος Φυσικής, Α.Π.Θ. (1987).
  • M.Sc. in Advanced Methods in Computer Science, QMW, U. of London, U.K. (1990)
  • Ph.D. in Computer Science, QMW, U. of London, U.K. (1994)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Πρωτόκολλα και Τεχνικές Media Streaming
  • Πρωτόκολλα Δρομολογήσεως
  • Κινητά Δίκτυα Υπολογιστών
  • Δικτυακός Προγραμματισμός και Εφαρμογές
  • Ανάπτυξη και Αποδοτικότητα Δικτύων και Παρόχων
  • Ασφάλεια Πληροφοριών
  • Αλυσίδα Συστοιχιών (Blockchain)
  • Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • BLOCKCHAIN
   (NG0101)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
   (CSE801)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  CSE801

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI108/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων


  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
  -               να γνωρίζουν περισσότερες λεπτομέρειες για τα βασικά πρωτόκολλα δικτύων υπολογιστών, καθώς και το Socket API σε πολλαπλές γλώσσες προγραμματισμού
  -               να μάθουν πώς λειτουργεί ένας δρομολογητής, το NAT, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με δίκτυα VPN
  -               να χρησιμοποιούν βασικά εργαλεία για σύλληψη και ανάλυση πακέτων δικτυακών ροών, χαρτογράφηση δικτύων υπολογιστών, αλλά και τρόπους χρήσεώς τους ως βασικό βοήθημα στην διάγνωση προβλημάτων σε ένα τυπικό δίκτυο υπολογιστών μέσα από παραδείγματα
  -               να κατανοήσουν την έννοια της ποιότητος υπηρεσιών και πώς αυτή μετράται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα
  -               να χρησιμοποιούν βασικούς προσομοιωτές ώστε να αποτελέσουν σημαντικό εφόδιο για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη δικτύων
  -               να εφαρμόσουν συγκεκριμένες πρακτικές για τον σχεδιασμό, στελέχωση και διαχείριση ενός δικτύου υπολογιστών, καθώς και στοιχεία διαχείρισης καταστροφών

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Το μάθημα αποσκοπεί στις ακόλουθες γενικές ικανότητες:
  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Αυτόνομες εργασίες με γραπτή και προφορική παρουσίαση
  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  Παραγωγή νέων ιδεών

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Εισαγωγή στην Μεθοδολογία για Ανάπτυξη και Διαχείριση Δικτύων, FCAPS.

  Επισκόπηση Δικτύων και Βασικών Πρωτοκόλλων.
  Εργαλεία παρακολούθησης Δικτύων. Απλά εργαλεία (ping, traceroute, ipconfig, netstat, nslookup). Πίνακες δρομολογήσεως στα βασικά Λ/Σ. Wireshark και φίλτρα. Συγκεκριμένα παραδείγματα. MRTG  RRDtool, nmap, κλπ.

  Προσομοίωση Δικτύων (ns-3, OMNeT++, Riverbed Modeler).

  Πολυμεσικά Δίκτυα και Ποιότητα Υπηρεσιών.  Κύρια πρωτόκολλα (RTSP, RTP, RTCP, SIP, SDP) και πρότυπα IETF για την μέτρηση αποδοτικότητος και QoS.

  Βασικά Στοιχεία Διαχείρισης Δικτύων Υπολογιστών (Μηχανισμοί παρακολούθησης, Μέθοδοι διακίνησης τέτοιων πληροφοριών, Τεκμηρίωση υπάρχοντος δικτύου, Πολιτικές ασφάλειας, Διαδικασίες για Ανάνηψη από Καταστροφές, κλπ.)

  Προβλήματα Διαχείρισης και Αντιμετώπισή τους.

  Στελέχωση και Οργάνωση Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων.

  Αξιολόγηση Δικτύων.

  Σχεσιασμός και Ανάπτυξη Δικτύων. Βασικές τεχνικές (ιεραρχική προσέγγιση, Cisco SAFE, κλπ.)

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Διαλέξεις με φυσική παρουσία (πρόσωπο με πρόσωπο)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  Η διδασκαλία πραγματοποιείται με τη χρήση διαφανειών (αρχεία PowerPoint), επισκέψεων σε ιστοτόπους (σχετικούς με συγκεκριμένες ενότητες της ύλης του μαθήματος) και προγραμμάτων ελεύθερου λογισμικού.

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις, case studies κτλ.) στην ιστοσελίδα του μαθήματος (openeclass). Χρήση ανακοινώσεων μέσω openeclass. Επίσης, υπάρχει επικοινωνία μέσω email. Η επικοινωνία μέσω Skype αποφεύγεται προκειμένου να παρακολουθούν οι φοιτητές τις διαλέξεις πρόσωπο-με-πρόσωπο.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις (Εργαστηριακές)

  39 ώρες

  Εκπόνηση μελέτης στο πλαίσιο της εργασίας

  40 ώρες

  Συγγραφή εργασίας

  10 ώρες

  Μελέτη / προετοιμασία για τις εξετάσεις/τελική εργασία

  40 ώρες

  Λοιπές Εργασίες

  13 ώρες

  Σύνολο Μαθήματος

  142 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

  Μέθοδοι αξιολόγησης: Αξιολόγηση ατομικών εργασιών (100%)

  Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  "Ανάπτυξη και Διαχείριση Δικτύων Υπολογιστών", ISBN: 9789606031915, Π. Φουληράς, 2015, σε ηλεκτρονική μορφή (epub και PDF).
  "Δίκτυα Υπολογιστών. Μία Πρακτική Προσέγγιση", Π. Φουληράς, Ζυγός, 2009
  “Computer Networking: A Top-Down Approach”, 7th Edition, J. Kurose, K. Ross, Pearson, 2016,
  “Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems”, N. Murphy et al., O’Reilly, 2016
  “Troubleshooting with Wireshark: Locate the Source of Performance Problems”, L. Chappell et al., Laura Chappell University, 2014
  “Wireshark 101: Essential Skills for Network Analysis - Second Edition: Wireshark Solution Series”, Λ. L. Chappell, G. Combs, Laura Chappell University, 2017

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  International Journal of Network Management, Wiley
  Journal of Networks and Systems Management, Springer
  IEEE Transactions on Network and Service Management
  International Journal of Mobile Network Design and Innovation, Interscience

   

  • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
   (MLI0205)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΠ

  Τμήμα
  Δ.Π.Μ.Σ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
   (AIC302)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  AIC302

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Γ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI109/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων


  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
  -               να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες στα Δίκτυα Υπολογιστών
  -               να κατανοήσουν και να διακρίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά των πιο σημαντικών πρωτοκόλλων δικτύων, αρχιτεκτονικών, τεχνολογιών, και δικτυακών εφαρμογών
  -               να δημιουργούν την βασική μορφή από μοντέρνες δικτυακές εφαρμογές

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Το μάθημα αποσκοπεί στις ακόλουθες γενικές ικανότητες:
  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Λήψη αποφάσεων
  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Εισαγωγή. Δίκτυα Υπολογιστών, Διαδίκτυο, μέσα μετάδοσης πληροφορίας, Τεχνολογίες, Υποδείγματα Δικτύων και Υπηρεσιών. Μοντέλα αναφοράς (ISO OSI 7 επιπέδων και Διαδικτύου 5 επιπέδων).

  Επίπεδο Εφαρμογών. Αρχές δικτυακών εφαρμογών, Web και HTTP, e-mail, DNS, P2P, Video Streaming, Προγραμματισμός Socket με TCP και UDP.

  Επίπεδο Μεταφοράς. Βασικές αρχές και πρωτόκολλα TCP και UDP.

  Επίπεδο Δικτύου - Data plane. IPv4, IPv6, NAT. Πρωτόκολλα δρομολόγησης. Link State, Distance Vector. ICMP και δρομολόγηση Intra-AS.

  Επίπεδο Ζεύξης και LAN. Διευθυνσιοδότηση, ανίχνευση σφαλμάτων και διόρθωση. ARP.

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Διαλέξεις με φυσική παρουσία (πρόσωπο με πρόσωπο)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  Η διδασκαλία πραγματοποιείται με τη χρήση διαφανειών (αρχεία PowerPoint), επισκέψεων σε ιστοτόπους (σχετικούς με συγκεκριμένες ενότητες της ύλης του μαθήματος) και  προγραμμάτων ελεύθερου λογισμικού.

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις, case studies κτλ.) στην ιστοσελίδα του μαθήματος (openeclass). Χρήση ανακοινώσεων μέσω openeclass. Επίσης, υπάρχει επικοινωνία μέσω email.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  26 ώρες

  Εργαστηριακές Διαλέξεις

  13 ώρες

  Εκπόνηση μελέτης στο πλαίσιο της εργασίας

  30 ώρες

  Συγγραφή εργασίας

    2 ώρες

  Μελέτη / προετοιμασία για τις εξετάσεις

  78 ώρες

  Σύνολο Μαθήματος

  149 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

  Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτές εξετάσεις

  Οι γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν:
  ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
  ερωτήσεις ανάπτυξης
  ασκήσεις
  Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  "Δικτύωση Υπολογιστών", 8η Αμερικανική Έκδοση, J. Kurose  K. Ross, (Μετάφραση), Μ. Γκιούρδας, 2021, ISBN: 978-960-512-745-9.
  "Δίκτυα Υπολογιστών", 6η Αμερικανική Έκδοση, A. S. Tanenbaum, N. Feamster, D. Wetherall, σε μετάφραση από εκδοτικό οίκο «ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ», 2021, ISBN: 978-960-645-183-6.
   "Δίκτυα Υπολογιστών. Μία Πρακτική Προσέγγιση", Π. Φουληράς, Ζυγός, 2009.
  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  ACM Transactions on Internet Technology
  IEEE/ACM Transactions on Networking
  Wireless Networks, Springer
  Computer Networks, Elsevier
  International Journal of Network Management, Wiley
  Mobile Networks and Applications, Springer
  Journal of Network and Computer Applications. Elsevier
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ BLOCKCHAIN ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
   (AIE811)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  AIE811

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ BLOCKCHAIN ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI211/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση φοίτησης στο συγκεκριμένο μάθημα, ο φοιτητής θα μπορεί να:
  Κατανοήσει τις τεχνολογίες και τη δομή ενός τυπικού blockchain, καθώς και τα πλεονεκτήματα, αλλά και τα μειονεκτήματά του
  Εκτιμήσει το ρόλο του blockchain στην ανάπτυξη συστημάτων κυβερνοασφάλειας και διαχείρισης εμπιστοσύνης
  Διακρίνει τις διαφορές μεταξύ των σημαντικότερων τεχνολογιών blockchain και των τύπων που υποστηρίζουν οι σημαντικότεροι πάροχοι σήμερα
  Κατανοήσει το τι είναι και από ποια συστατικά συντίθεται ένα ηλεκτρονικό συμβόλαιο, καθώς και τις  περιπτώσεις όπου μπορεί να εφαρμοσθεί με επιτυχία και ιδιαίτερα σε συστήματα ασφάλειας πληροφοριών
  Αντιληφθεί τις νέες προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες που διανοίγονται στα νέα περιβάλλοντα τεχνολογίας, όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IοT)
  Αναπτύξει γνώσεις και δεξιότητες σχεδιασμού και υλοποίησης κατανεμημένων εφαρμογών (DApps)

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  Λήψη αποφάσεων
  Αυτόνομη εργασία
  Ομαδική εργασία
  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Εισαγωγή – Βασικές έννοιες
  Κρυπτογραφία  Συνόψεις
  Θεωρία παιγνίων και δομές δεδομένων
  Πώς λειτουργεί το Blockchain 1
  Πώς λειτουργεί το Blockchain 2
  Εισαγωγή στο Ethereum
  Πώς λειτουργεί το Ethereum 1
  Πώς λειτουργεί το Ethereum 2 - Smart Contracts
  Πώς λειτουργεί το Ethereum 3
  Αποκεντρωμένες Εφαρμογές - DApps (Decentralized Applications)
  Ανάπτυξη κώδικα
  Μελέτη Περιπτώσεων και Παραδειγμάτων

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  Η διδασκαλία πραγματοποιείται με τη χρήση διαφανειών (αρχεία PowerPoint), επισκέψεων σε ιστοτόπους (σχετικούς με συγκεκριμένες ενότητες της ύλης του μαθήματος) και εκπαιδευτικού λογισμικού.
  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
  Η διδασκαλία πραγματοποιείται με τη χρήση διαφανειών (αρχεία PowerPoint), αξιοποίηση της υπηρεσίας Okeanos (IaaS) του ΕΔΕΤ (χρήση εικονικών μηχανών από κάθε φοιτητή) και εκπαιδευτικού λογισμικού.

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις, εργασίες φοιτητών κτλ.) στην ιστοσελίδα του μαθήματος (openeclass/Google Classroom). Χρήση ανακοινώσεων μέσω openeclass/Google Classroom. Επίσης, υπάρχει επικοινωνία μέσω email.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39

  Εργαστηριακές Ασκήσεις

  26

  Μελέτη  Ανάλυση Βιβλιογραφίας

  35

  Εκπόνηση Μελέτης

  45

  Σύνολο Μαθήματος

  145

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

  Μέθοδοι αξιολόγησης:
  –  Ατομικές Εργασίες (30%)
  –  Τελική Εργασία (70%)

  Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το άθροισμα των παραπάνω.

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  Σημειώσεις μαθήματος
  “Beginning Blockchain”, B. Singhal, G. Dhameja, P.S. Panda, APress, 2018.
  “Mastering Blockchain: Distributed ledger technology, decentralization, and smart contracts explained”, I. Bashir, Packt Publishing, 2nd Edition, 2018.
  “Solidity Programming Essentials”, R. Modi, Pact Publishing, 2018.
  "Mastering Bitcoin: Programming the Open Blockchain”, A. M. Antonopoulos, O'Reilly Media, 2nd edition (July 1, 2017).
  "Mastering Ethereum: Building Smart Contracts and Dapps", A. M. Antonopoulos, O'Reilly Media, 2019.

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  International Journal of Blockchains and Cryptocurrencies, InderScience 
  JBBA, The Journal of The British Blockchain Association
  Computers and Security (COSE), Elsevier
  ACM Transactions on Privacy and Security (TISSEC), ACM
  Journal of Systems and Software (JSS), Elsevier
  Security  Privacy, IEEE
  Future Generation Computer Systems, The International Journal of Grid Computing and eScience, Elsevier
  IET Information Security, The Institution of Engineering and Technology
  The Computer Journal, Oxford University Press

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (8 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2019

   • E. K. Markakis, Y. Nikoloudakis, E. Pallis, A. Cernivec, P. Fouliras, I. Mavridis, G. Sakellariou, S. Salonikias, N. Tsinganos, A. Sideris, N. Zotos, A. Drosou, K. M. Giannoutakis and D. Tzovaras “The FORTIKA Accelerated Edge Solution for Automating SMEs Security” in “Challenges in Cybersecurity and Privacy – the European Research Landscape, Series in Security and Digital forensics”, ISBN: 978-87-7022-088-0 (Hardback), 978-87-7022-087-3 (Ebook), 2019 River Publishers.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2016

   • C. Tsoleridis, P. Chatzimisios, P. Fouliras, “Vehicle-to-Grid Networks, Issues and Challenges”, Κεφάλαιο 14 στο βιβλίο “Smart Grid: Networking, Data Management, and Business Models”, H. T. Mouftah and M. Erol-Kantarci (Editors), CRC Press, Taylor & Francis Group, 2016, ISBN: 9781498719704, Chapter 14, pp. 347-370.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2015

   • Π. Φουληράς, “Ανάπτυξη και Διαχείριση Δικτύων Υπολογιστών”, Κάλλιπος, 2015, ISBN: 9789606031915

    Προβολή Δημοσίευσης

   2009

   • P. Fouliras, C. Georgiadis, A. Manitsaris, “Video and Data Dissemination in Mobile Broadcasting Environments”, στο βιβλίο “Handbook of Research on Mobile Multimedia: 2nd edition”, Information Science Reference, 2009, ISBN: 1605660469, Chapter XXIII, pp. 314-328.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • C. Georgiadis, P. Fouliras, A. Manitsaris, “Mobile Agent Platforms and Personalized Multimedia Services Issues”, στο βιβλίο “Handbook of Research on Mobile Multimedia: 2nd edition”, Information Science Reference, 2009, ISBN: 1605660469, Chapter XLI, pp. 595-611.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Π. Φουληράς, “Δίκτυα Υπολογιστών – Μία Πρακτική Προσέγγιση”, Εκδόσεις Ζυγός, 2009, ISBN: 9789608065666.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2008

   • P. Fouliras, “Video Streaming and Related Applications in the Mobile Environment”, στο βιβλίο “Handbook of Mobile Broadcasting: DVB-H, DMB, ISDB-T and MediaFLO”, CRC Press, Auerbach Publications, Editors: Borko Furht and Syed Ahson, March 2008, ISBN: 1420053868, Chapter 22, pp. 609-632.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2006

   • P. Fouliras, “Data Dissemination in Mobile Environments”, στο βιβλίο “Handbook of Research on Mobile Multimedia”, IDEA Group Inc, May 2006, ISBN: 1591408660, Chapter IV, pp. 38-48.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (19 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2024

    • N. Tsinganos, P. Fouliras, I. Mavridis, D. Gritzalis, “CSE-ARS: Deep Learning-Based Late Fusion of Multimodal Information for Chat-Based Social Engineering Attack Recognition”, IEEE Access, 2024, Vol. 12, pp. 16072-16088.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • G. Sakellariou, P. Fouliras, I. Mavridis, "A Methodology for Developing & Assessing CTI Quality Metrics", IEEE Access, 2024, Vol. 12, pp. 6225-6238.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2023

    • N. Tsinganos, P. Fouliras, I. Mavridis, "Leveraging Dialogue State Tracking for Zero-Shot Chat-Based Social Engineering Attack Recognition", Applied Sciences 2023, 13(8), 5510.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • G. Sakellariou, P. Fouliras, I. Mavridis, “SECDFAN: A Cyber Threat Intelligence System for Discussion Forums Utilization”, Eng 2023, 4(1), 615-634.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2022

    • Ν. Tsinganos, P. Fouliras, I. Mavridis, “Applying BERT for Early-Stage Recognition of Persistence in Chat-Based Social Engineering Attacks”, Applied Sciences, 2022, Vol. 12, Issue 23, 12353.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Sakellariou, G., Fouliras, P., Mavridis, I., Sarigiannidis, P., “A Reference Model for Cyber Threat Intelligence (CTI) Systems”, Electronics 2022, 11, 1401.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2021

    • G. Amponis, T. Lagkas, P. Sarigiannidis, V. Vitsas, P. Fouliras, S. Wan, “A survey on FANET Routing from a Cross-Layer Design Perspective”, Journal of Systems Architecture (JSA), Elsevier, Vol. 120, November 2021, pp. 1-20.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • I. Siniosoglou, P. Radoglou-Grammatikis, G. Efstathopoulos, P. Fouliras, P. Sarigiannidis, “A Unified Deep Learning Anomaly Detection and Classification Approach for Smart Grid Environments”, IEEE Transactions on Network and Service Management, Vol. 18, No. 2, June 2021, pp. 1137-1151.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • G. Amponis, T. Lagkas, P. Sarigiannidis, V. Vitsas, P. Fouliras, “Inter-UAV Routing Scheme Testbeds”, Drones, Vol. 5, No. 1, March 2021, pp. 1-17.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2018

    • D. Kontoudis, P. Fouliras, “A Statistical Approach to Virtual Server Resource Management”, Concurrency and Computation: Practice and Experience, John Wiley & Sons Ltd., 2018.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2017

    • D. Kontoudis, P. Fouliras, “Host-based Virtual Network Management in Cloud Datacenters”, Computing and Informatics (formerly: Computers and Artificial Intelligence), Vol. 36, No. 3, 2017, pp. 541-565.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2015

    • N. Ploskas, E. Stiakakis, P. Fouliras, “Assessing Computer Network Efficiency Using Data Envelopment Analysis and Multicriteria Decision Analysis Techniques”, Journal of Multi-Criteria Decision Analysis, John Wiley & Sons Ltd., 22(5), 2015, pp. 260-278.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2014

    • D. Kontoudis, P. Fouliras, “A Survey of Models for Computer Networks Management”, International Journal of Computer Networks & Communications (IJCNC), 6(3), 2014, pp. 157-176, ISSN: 0974-9322 (online), 0975-2293 (print).

     Προβολή Δημοσίευσης

    2011

    2009

    • E. Stiakakis, P. Fouliras, “The impact of environmental practices on firms' efficiency: the case of ICT-producing sectors”, Operational Research, Vol. 9, No. 3, Springer-Verlag, 2009, pp. 311-328.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2008

    • P. Fouliras, N. Samaras, “A Generic Framework for Bluetooth Promoted Multimedia on Demand (BlueProMoD)”, Journal of Information Technology Research (JITR), IGI Global, Vol. 1(1), 2008, pp. 1-13.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2006

    • C. Georgiadis, P. Fouliras, I. Mavridis, A. Manitsaris, “Web Services and Multimedia in M-Business Applications: Opportunities and Concerns”, International Journal of Web Information Systems (IJWIS), Trovadour Publishing, Vol. 2, No. 1, 2006, pp. 51-62.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2000

    • P. Fouliras, “GEA: A Greedy Graph Embedding Algorithm”, International Journal of Applied Mathematics, Vol. 4, No. 3, 2000, pp. 345-364.

    1998

    • P. Fouliras, K. Margaritis, “A Parallel Demand-Driven Simulation Algorithm for SIMD Computers”, Parallel Algorithms and Applications (now IJPEDS), 1998, Vol. 13, No.1, pp. 53-73.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Συνέδρια (17 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • N. M. Katsantonis, I. Kotini, P. Fouliras, I. Mavridis, "Conceptual Framework for Developing Cyber Security Serious Games", IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), 2019, pp. 872-881.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2018

     • F. Kitsios, M. Kamariotou, P. Fouliras, I. Mavridis, “National Cybersecurity Strategy: A Conceptual Framework for Greece”, Proceedings of the 11th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development (ICEIRD 2018), October 2018, Doha, Qatar, pp. 99-106.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • N. Tsinganos, G. Sakellariou, P. Fouliras, I. Mavridis, “Towards an Automated Recognition System for Chat-based Social Engineering Attacks in Enterprise Environments”, ACM Proceedings of the 13th International Conference on Availability, Reliability and Security (ARES 2018), August 2018, Hamburg, Germany.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • F. Kitsios, M. Kamariotou, I. Mavridis, P. Fouliras, “Information Systems Policy and Strategic Planning: The Alignment between Organizational Factors and ICT Security Management”, Proceedings of the 4th International Conference on Decision Support System Technology-ICDSST 2018 & PROMETHEE DAYS 2018, May 2018, Heraklion, Greece, pp. 368-372.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2017

     • M. Katsantonis, P. Fouliras, I. Mavridis, “Conceptualization of Game Based Approaches for Learning and Training on Cyber Security”, ACM Proceedings of the 21st Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI 2017), September 2017, Larissa, Greece.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • M. Katsantonis, P. Fouliras, I. Mavridis, “Conceptual Analysis of Cyber Security Education based on Live Competitions”, ΙΕΕΕ EDUCON 2017, April 2017, Athens, Greece, pp. 766-774. https://doi.org/10.1109/EDUCON.2017.7942934.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2013

     • D. Kontoudis, P. Fouliras, “Modeling and managing virtual network environments”, Proceedings of the 17th Panhellenic Conference on Informatics (PCI ’13), ACM, 2013, pp. 39-46.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2010

     • P. Fouliras, E. Stiakakis, “A Novel Approach for Assessing Network Efficiency”, IADIS Telecommunications, Networks and Systems 2010 (TNS 2010) Conference, Freiburg, Germany, 2010, pp 223-228.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2008

     • P. Fouliras, “On RTP Filtering for Network Traffic Reduction”, The Third International Workshop on Broadband and Wireless Computing, Communication and Applications (BWCCA-2008), στα πλαίσια του MOMM2008, Linz, Austria, November 2008, pp. 356-359.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2005

     • P. Fouliras, C. Georgiadis, “On the Reduction of Congestion for Multimedia Streaming in Diffserv Networks”, 5th International Conference on Technology and Automation (ICTA2005), IEEE sponsored, Thessaloniki, 2005, pp. 318-321.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • P. Fouliras, V. Katos, “A Novel Security Protocol Enhancement on Distributed Multicasting for Video on Demand”, Fifth International Network Conference (INC2005), Samos, 2005, pp. 129-136.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2004

     • P. Fouliras, S. Xanthos, N. Tsantalis, A. Manitsaris, “LEMP: Lightweight Efficient Multicast Protocol for Video on Demand”, ACM SAC’04, Cyprus, 2004, pp. 1226-1231.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • P. Fouliras, A. Manitsaris, P. Fotaris, “OMTP: Combining TCP and UDP for Multimedia Streaming”, 2nd International Conference on Advances in Mobile Multimedia (MoMM2004), Bali, Indonesia, 2004, pp. 9-14.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2003

     • P. Fouliras, A. Manitsaris, “Application Layer Protocol for Video-on-Demand”, 1st Balkan Conference on Informatics, November 2003 (BCI'03), Thessaloniki, Greece, pp. 491-591.

      Προβολή Δημοσίευσης

     1997

     • P. Fouliras, K. Margaritis, "PAR_LISTS: A Parallel VLSI Simulation Algorithm", Συνέδριο ΕΠΥ '97, Αθήνα, Δεκέμβριος 1997, pp. 380-389.

      Προβολή Δημοσίευσης

     1996

     • P. Fouliras, K. Margaritis, D. J. Evans, “A Parallel VLSI Simulation Algorithm for SIMD Computers”, HERMIS ’96, Athens, September 1996, pp. 588-595.

      Προβολή Δημοσίευσης

     1991

     • S.P.V. Barros, P. Fouliras, “Parallel Logic Simulation”, 22nd Pittsburgh Annual Modeling and Simulation Conference, University of Pittsburgh, Pittsburgh, USA, May 1991, Vol. 22, Part 3, pp. 1421-1427.

      Προβολή Δημοσίευσης

     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font