Πλατσίδου Μαρία
 • 2310 891.384
 • platsidοu uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ3, 308
 • 2310 891.257

  Πλατσίδου Μαρία

  Καθηγήτρια
  Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής

  Καθηγήτρια, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή»)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Ψυχολογία της Δια Βίου Ανάπτυξης

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1987
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ψυχολογία, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης , 1990
  • Διδακτορικό δίπλωμα στην Ψυχολογία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1993
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • 1. Γνωστική ανάπτυξη παιδιών και ενηλίκων
  • 2. Ηθική ανάπτυξη και σκέψη
  • 3. Συναισθηματική ανάπτυξη και νοημοσύνη
  • 4. Γνωστικές και συναισθηματικές στρατηγικές για την ενίσχυση της μάθησης

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
   (ΚΕ0207-2)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

   

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Το μάθημα στοχεύει στο να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες τις βασικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες  σε συγκεκριμένα πεδία της ανάπτυξης του παιδιού και του εφήβου: τη γνωστική ανάπτυξη, την κοινωνική & ηθική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της προσωπικότητας. Ειδικότερα, θα πρέπει να είναι σε θέση:

  • να περιγράψουν την ανάπτυξη του τυπικά αναπτυσσόμενου παιδιού και εφήβου στα παραπάνω πεδία, επιλέγοντας και συνδυάζοντας στοιχεία από τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις που διδάχθηκαν (κυρίως από τις θεωρίες του Πιαζέ, του Φρόυντ, του Ερικσον, της επεξεργασίας πληροφοριών και την κοινωνική μάθηση).
  • να διακρίνουν, να εκτιμήσουν και να εξηγήσουν το στάδιο/επίπεδο ανάπτυξης ενός συγκεκριμένου παιδιού και εφήβου. 
  • να εξετάσουν και να διαφοροποιήσουν τους παράγοντες που πιθανόν να επηρεάζουν (θετικά ή αρνητικά) την ανάπτυξή του
  • να προτείνουν τρόπους για την αντιμετώπιση δυσκολιών και εύρεσης λύσεων στο πλαίσιο της εκπαίδευσης/σχολείου
  • να αξιολογήσουν το επίπεδο ενός μη τυπικά αναπτυσσόμενου παιδιού ή εφήβου (π.χ., με νοητική υστέρηση/αναπηρία) σε σχέση με τα άτομα τυπικής ανάπτυξης

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Συστηματική περιγραφή και κριτική συζήτηση των κυριότερων θεωριών για την γνωστική και την κοινωνικο-ηθική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της προσωπικότητας στην παιδική και εφηβική ηλικία: π.χ., η γνωστικό-εξελικτική θεωρία του J. Piaget για την ανάπτυξη της νόησης και της ηθικής σκέψης, η προσέγγιση της επεξεργασίας πληροφοριών για τη γνωστική ανάπτυξη, η θεωρία για την ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη του S. Freud, η θεωρία για την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του Ε. Εrikson, η θεωρία του L. Kohlberg για την ηθική ανάπτυξη, η θεωρία της Κοινωνικής Μάθησης. Συζητιούνται πρακτικές εφαρμογές των παραπάνω θεωριών για την κατανόηση συμπεριφορών του τυπικά αναπτυσσόμενου ατόμου καθώς και του ατόμου με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία: π.χ., ερμηνεία των παιδικών σχεδίων, κατανόηση της έννοιας του θανάτου και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις.

  • ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
   (ΕΕ301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΚΠ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ
   (ΕΕΔΒ201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΕΒΔΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
   (ΣΕ0504-3)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

   

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Το μάθημα στοχεύει στο να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες τις βασικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες  σε συγκεκριμένα πεδία της ψυχολογικής εξέλιξης του ανθρώπου από την αρχή της ενηλικίωσης μέχρι το τέλος της ζωής του: τη γνωστική ανάπτυξη, την κοινωνική & ηθική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της προσωπικότητας. Ειδικότερα, θα πρέπει να είναι σε θέση:

  • να περιγράψουν την ανάπτυξη του τυπικά αναπτυσσόμενου ενήλικα στα παραπάνω πεδία, επιλέγοντας και συνδυάζοντας στοιχεία από τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις που διδάχθηκαν (π.χ, οι θεωρίες των Erikson, Peck, Butler, Ηamachek, Havinghurst, Kotre).
  • να διακρίνουν, να εκτιμήσουν και να εξηγήσουν το στάδιο/επίπεδο ανάπτυξης ενός συγκεκριμένου ενήλικα. 
  • να εξετάσουν και να διαφοροποιήσουν τους παράγοντες που πιθανόν να επηρεάζουν (θετικά ή αρνητικά) την ανάπτυξή του
  • να προτείνουν τρόπους για την αντιμετώπιση δυσκολιών όπως π.χ. οι αλλαγές στην προσωπική ζωή, η κρίση μέσης ηλικίας, η επίδραση της ανεργίας και της συνταξιοδότησης, το πένθος και η άνοια.

   

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Το μάθημα αφορά στη μελέτη της ψυχολογικής εξέλιξης του ανθρώπου από την αρχή της ενηλικίωσης μέχρι το τέλος της ζωής του. Παρουσιάζονται οι σημαντικότερες ψυχολογικές θεωρίες της δια βίου ανάπτυξης (Erikson, Peck, Butler, Ηamachek, Havinghurst, Kotre) και οι θεωρίες για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας (τυπολογικές θεωρίες, θεωρίες χαρακτηριστικών, το μοντέλο των πέντε παραγόντων). Ειδικότερα, συζητούνται τα παρακάτω:

  • Μύθοι και πραγματικότητες για την εξέλιξη της νοημοσύνης των ενηλίκων: γνωστικές ικανότητες που φθίνουν, μένουν σταθερές ή συνεχίζουν να αναπτύσσονται κατά τη μέση και τρίτη ηλικία.
  • Γνωστικές στρατηγικές και τρόποι μάθησης 
  • Δυσκολίες αλλά και προκλήσεις που αντιμετωπίζει το άτομο σε σχέση με τις κοινωνικές, πολιτιστικές, βιολογικές και προσωπικές συνθήκες σε κάθε φάση της ζωής του:π.χ.,αλλαγές στην οικογενειακή ζωή, κρίση μέσης ηλικίας, η επίδραση της εργασίας, της ανεργίας και της συνταξιοδότησης, το άγχος που προκαλούν αυτές οι συνθήκες και η αντιμετώπισή του, το αίσθημα υποκειμενικής ευζωίας, κτλ.
  • Δυσκολίες που αντιμετωπίζει το άτομο από τη μείωση των αισθητηριακών, κινητικών κτλ. ικανοτήτων του και τρόποι ψυχολογικής υποστήριξης.
  • Τέλος, συζητείται η κατά  το δυνατό καλύτερη αντιμετώπιση του γήρατος, της άνοιας και του πένθους.

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (16 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2013

   • Platsidou, M. (2013). Life satisfaction of Greek Orthodox Christian adults: The effect of religiosity and worry. In A. Efklides & D. Moraitou (Eds.) A Positive Psychology Perspective on Quality of Life. New York: Springer-Verlag.

   2011

   • Πλατσίδου, Μ. & Δαγδιλέλης, Β. (Επιμ. Έκδ.) (2011). Η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα και το πλαίσιο της: Συλλογή εργασιών προς τιμή του καθηγητή Αχιλλέα Καψάλη. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
   • Διαμαντοπούλου, Γ. & Πλατσίδου, Μ. (2011). Η επίδραση της τελειομανίας στην επαγγελματική Ικανοποίηση: Μια εμπειρική μελέτη της σχέσης στα μέλη ΔΕΠ των ελληνικών Πανεπιστημίων. Στο Α. Παπασταμάτης & Ε. Βαλκάνος (Επιμ.Εκδ.), Δια βίου Μάθηση & Εκπαιδευτές Ενηλίκων: Θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας
   • Πλατσίδου, M. & Ηρακλή, E. (2011). Θρησκευτικότητα, Πνευματικότητα και Υποκειμενική Ευζωία. Στο Μ. Πλατσίδου Β. Δαγδιλέλης (Επιμ. Έκδ.), Η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα και το πλαίσιο της: Συλλογή εργασιών προς τιμή του καθηγητή Αχιλλέα Καψάλη (σελ. 179-194). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

   2010

   • Montgomery, Α., Panagopoulou, Ε., & Platsidou, M. (2010). Educating doctors: Can health and occupational psychology make a difference? Στο Γ. Κουλιεράκης, Α. Πασχάλη, Β., Ρότσικα & Μ. Τζινιέρη- Κοκκώση (Επιμ. Εκδ.) Κλινική Ψυχολογία και Ψυχολογία της Υγείας: Έρευνα και Πρακτική. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
   • Πλατσίδου, Μ. (2010). Η Συναισθηματική Νοημοσύνη: Θεωρητικά μοντέλα, τρόποι μέτρησης και εφαρμογές στην εκπαίδευση και την εργασία. Αθήνα: Τυπωθήτω.

   2006

   • Πλατσίδου, Μ. (2006). Ο λειτουργικός ρόλος της αντιλαμβανόμενης συναισθηματικής νοημοσύνης στο σύστημα του εαυτού. Στο Ε. Συγκολλίτου (Επιμ. Έκδ.), Η έννοια του εαυτού και λειτουργικότητα στο σχολείο (σ. 139-146). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2005

   • Πλατσίδου, Μ. & Γωνίδα, Ε. (2005). Θεωρίες κινήτρων και η εφαρμογή τους στο χώρο της εργασίας. Στο Α. Καψάλη (Επιμ. Εκδ.), Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων (σελ. 159-182). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Πλατσίδου, Μ. (2005). Ατομικές διαφορές εφήβων σε σχέση με την αντιλαμβανόμενη συναισθηματική νοημοσύνη τους. Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδας, 3, 249-270.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2003

   • Platsidou, M., Valasiadou, M. and Varvati, D, “The University Continuing Education in Greece”, in Life long learning in a changing continent: Continuing education in the universities of Europe, M. Osborne and E. Thomas, pp. 192-204, 2003.

   2001

   • Πλατσίδου, Μ., «Η επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων στην ψυχολογική έρευνα: Βασικές αρχές, περιορισμοί, και παραδείγματα εφαρμογής», στην Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, 4, 2001.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Demetriou, A., Kazi, S., in collaboration with Platsidou, M., Sirmali, K., Tsiouri, I. and Kiosseoglou, G., Unity and modularity in the mind and the self: Studies on the relationships between self-awareness, personality, and intellectual development from childhood to adolescence, Routledge, London, 2001.

   1994

   • Πλατσίδου, Μ., Το σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών: Δομή, ανάπτυξη και αλληλεπιδράσεις με εξειδικευμένες γνωστικές ικανότητες, Διδακτορική Διατριβή, Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ. Αριθ. Παραρτ. 1, Θεσσαλονίκη, 1994.

   1992

   • Πλατσίδου, Μ. και Δημητρίου, Α., «Μνήμη και γνωστικό επίπεδο», στην Παιδαγωγική και Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1992.
   • Δημητρίου, Α. και Πλατσίδου, Μ., «Εμπειρικός Δομισμός: Μία θεωρία για την αρχιτεκτονική και την ανάπτυξη του νου», στο Ψυχολογικές Έρευνες στην Ελλάδα: Μάθηση και Διδασκαλία, Α. Δημητρίου, Α. Ευκλείδη, Ε. Γωνίδα, και Μ. Βακάλη (Επιμ. Εκδ.), Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1992.
   • Demetriou, A., Gustafsson, J.-E., Efklides, A. and Platsidou, M., “Structural systems in developing cognition, science and education” in Neo-piagetian theories of cognitive development: Implications and applications for education, A. Demetriou, M. Shayer and A. Efklides (eds.), Routledge, London, pp.79-103, 1992.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (61 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2022

    • Kefala, A., Platsidou, M., & Diamantopoulou, G. (2022). The Sources of Meaning in Life Among Educators of Socially Vulnerable Adults. European Journal of Education and Pedagogy, 3 (3), 114-116. DOI: http://dx.doi.org/10.24018/ejedu.2022.3.3.358

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Giordano, F., Daniilidou, A., Cipolla, A. & Platsidou, M. (2022). Parents’ perceived stress and children’s adjustment during COVID-19 lockdown in Italy: the mediating role of Family Resilience. Family Relations, 1-16.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Δανιηλίδου, Α., & Πλατσίδου, Μ. (2022). Δημιουργία και έλεγχος μιας κλίμακας για την αξιολόγηση των προστατευτικών παραγόντων της ψυχικής ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών. Ψυχολογία 27 (2)

    2021

    • Platsidou, M. & Daniilidou, (2021). Meaning in Life and Resilience among Teachers. Journal of Positive School Psychology, 5(2), 97–109.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Πλατσίδου, Μ., Καρτασίδου, Λ. & Πετρίδου, Α. (2021). Σχέσεις ανάμεσα στο νόημα στη ζωή, τη θρησκευτικότητα και την ικανοποίηση από τη ζωή σε οικογένειες ατόμων με αναπηρία. Ψυχολογία, 26 (3), 210-227.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Σχέσεις ανάμεσα στο νόημα στη ζωή, τη θρησκευτικότητα και την ικανοποίηση από τη ζωή σε οικογένειες ατόμων με αναπηρία

    2020

    • Daniilidou, Α., Platsidou, Μ., & Gonida, S.E. (2020). Primary School Teachers´ Resilience: Association with Teacher Self-Efficacy, Burnout and Stress. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 18(3), 549-582.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Platsidou, M. & Diamantopoulou, G. (2020).Different Voices on Emotional Intelligence Skills of the Good Teacher: Teachers, Students and Parents. Journal of Education and Human Development, 9(2), 54-62.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Χριστοφορίδου, Ε. & Πλατσίδου, Μ. (2020). Συναισθηματική νοημοσύνη και επικοινωνιακή ικανότητα: Μια εμπειρική διερεύνηση σε διευθυντές/ριες σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιστήμες της Αγωγής, 1, 41-61.

    2019

    • Τσουλφαΐδου Β.-A., Γκούζου Α. & Πλατσίδου, Μ. (2019). Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στο Χειρουργείο: Διερεύνηση των Κοινωνικών και Συναισθηματικών Δεξιοτήτων των Νοσηλευτών/τριών Χειρουργείου και των Χειρουργών. Νοσηλευτική, 58 (4), 347-359.
    • Τσιολπίδου, Ξ. & Πλατσίδου, Μ. (2019). Στάσεις και ανησυχίες των διευθυντών σχολείων της πρωτοβάθμιας σχετικά με την εκπαιδευτική συμπερίληψη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επιστήμες της Αγωγής, 2, 89-113.

    2018

    • Papadoloulou, I., Kantaridou, Z., Platsidou, M., & Gavriilidou, Z. (2018). SILL revisited in light of S2R Model of language learning. The Language Learning Journal, 46(5), 544-556.
    • Daniilidou, A. & Platsidou, M. (2018). Teachers’ resilience scale: an integrated instrument for assessing protective factors of teachers' resilience. Hellenic Journal of Psychology, 15, 15-39.
    • Μουτιάγκα, Σ. & Πλατσίδου, Μ. (2018). Η Απόδοση Νοήματος στην Εργασία Ελλήνων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Επιδράσεις Δημογραφικών Παραγόντων και σχέση με το Εργασιακό Στρες. Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής, 33, 35-66.

    2017

    • Platsidou, M. & Agaliotis, I. (2017). Does Empathy Predict Instructional Assignment-Related Stress? A Study in Special and General Education Teachers International Journal of Disability, Development and Education,64, 57-75
    • Platsidou, M., Kantaridou, Z., & Papadopoulou, I. (2017). International orientation as predictor of EFL learning strategy use in adolescent students. Language, Culture and Curriculum,30(2), 157-179.

    2016

    • Platsidou, M. & Tsirogiannidou, E. (2016). Enhancement of emotional intelligence, family communication and family satisfaction via a parent educational program. Journal of Adult Development, 23, 245-253
    • Platsidou, M. & Daniilidou, A. (2016). Three Scales to Measure Burnout of Primary School Teachers: Empirical Evidence on their Adequacy. International Journal of Educational Psychology, 5(2), 164-186.
    • Ζιγρικά, Ε. & Πλατσίδου, Μ. (2016). Η ηθική παρενόχληση των δημοσίων υπαλλήλων στον εργασιακό χώρο, Tο Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, ΙΖ' (66), 59-87.

    2015

    • Λαλιώτη, Μ. & Πλατσίδου, Μ. (2015). Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης ως προβλεπτικού παράγοντα της χρήσης στρατηγικών γλωσσικής εκμάθησης ξένης γλώσσας, σύμφωνα με τις αυτοαναφορές ενήλικων μαθητών. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, ΙΑ,61-83.

    2014

    • Platsidou, M. & Sipitanou, A. (2014). Exploring relationships with grade level, gender and language proficiency in the foreign language learning strategy use of children and early adolescents. International Journal of Research Studies in Language Learning, 4(1), 1-14.
    • Platsidou, M. & Kantaridou, Z. (2014). The role of attitudes and learning strategy use in predicting perceived competence in school-aged foreign language learners. Journal of Language and Literature, 5(3), 253-260.
    • Diamantopoulou, G. & Platsidou, M. (2014). Factorial validity and psychometric properties of the Greek version of the Almost Perfect Scale Revised (APS-R). Hellenic Journal of Psychology, 11, 123-137.

    2013

    • Platsidou, M. (2013).Trait emotional intelligence predicts happiness, but how? An empirical study in adolescents and young adults. International Journal of Well-being, 3(2), 197-209. doi:10.5502/ijw.v3i2.6
    • Demetriou, A., Spanoudis, G., Shayer, M., Mougi, A., Kazi, S., & Platsidou, M. (2013). Cycles in Speed-Working Memory-G Relations:Towards a Developmental-Differential Theory of the Mind. Intelligence, 41, 34-50.

    2012

    • Platsidou, M. & Salman, L. (2012).The role of emotional intelligence in predicting burnout and job satisfaction of Greek lawyers. International Journal of Law, Psychology and Human Life, 1(1):13-22.

    2011

    • Τσιλφίδου, Χ. & Πλατσίδου, Μ. (2011). Κίνητρο επίτευξης και συμμετοχή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας. Μέντορας, 13, 165-180.
    • Τσιρογιαννίδου, Ε. & Πλατσίδου, Μ. (2011). Σχολές γονέων: ένα παράδειγμα βελτίωσης της συναισθηματικής νοημοσύνης. Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία, 4, 105-125.
    • Σαλμαν, Λ. & Πλατσίδου, Μ. (2011). Η επαγγελματική εξουθένωση και ικανοποίηση των δικηγορών, Tο Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 15 (60), 53-77.
    • Μαυρίδου, Μ., Καρτασίδου, Μ. & Πλατσίδου, Μ. (2011). Η αντίληψη της έννοιας του θανάτου από εφήβους με νοητική καθυστέρηση. Μέντορας, 13, 131-145.

    2010

    • Πλατσίδου, Μ. (2010). H εφαρμογή της επανατροφοδότησης στη διδασκαλία. Επιθεώρηση Επιστημονικών και Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 16, 100-113
    • Πλατσίδου, Μ. & Ταρασιάδου, Α. (2010). Τα κίνητρα επαγγελματικής εξέλιξης των νηπιαγωγών και η επίδραση τους στην επαγγελματική τους ικανοποίηση. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 49, 145-160.
    • Πλατσίδου, Μ. & Οκαλίδου, Α. (2010). Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης σε μαθητές με κοχλιακό εμφύτευμα. Ελληνική Επιθεώρηση Ειδικής Αγωγής, 2, 19-29.
    • Σιπητάνου, Α. & Πλατσίδου, Μ. (2010). Προσωπικές εκτιμήσεις των εκπαιδευόμενων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για τις θετικές στάσεις, τις ικανότητες και τις δυσκολίες τους. Εκπαίδευση Ενηλίκων, 21, 3-11.
    • Διαμαντοπούλου, Ε., Γουδήρας, Δ., & Πλατσίδου, Μ. (2010). Η επιθετική συμπεριφορά ατόμων με μέτρια και ελαφρά νοητική καθυστέρηση. Ελληνική Επιθεώρηση Ειδικής Αγωγής, 2, 31-49.
    • Platsidou, M. (2010). Trait emotional intelligence of Greek special education teachers in relation to burnout and job satisfaction. School Psychology International, 31.

    2009

    • Ταρασιάδου, Α. & Πλατσίδου, Μ. (2009). Επαγγελματική ικανοποίηση των νηπιαγωγών: Ατομικές διαφορές και προβλεπτικοί παράγοντες. Επιστήμες της Αγωγής, 4, 141-154.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Platsidou, M., & Metallidou, P. (2009). Validity and reliability issues of two learning style inventories in a Greek sample: Kolb's Learning Style Inventory and Felder & Soloman's Index of Learning Styles. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 20 (3), 324-335.

    2008

    • Καλέας, Μ. & Πλατσίδου, Μ. (2008). Στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων και επαγγελματική ικανοποίηση των Ελλήνων γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία. Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία, 1, 177-200.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Metallidou P. & Platsidou, M. (2008). Kolb's Learning Style Inventory-1985: Validity issues and relations with metacognitive knowledge about problem solving strategies. Learning and Individual Differences, 18, 114-119.
    • Platsidou, M. & Agaliotis, I. (2008). Burnout, job satisfaction and instructional assignment related sources of stress in Greek special education teachers. International Journal of Disability, Development and Education, 55 (1), 61-76.

    2006

    • Πλατσίδου, Μ. & Ζαγόρα, Χ. (2006). Το μαθησιακό στυλ και οι στρατηγικές επίλυσης γνωστικών έργων. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 42, 160-177.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Πλατσίδου, Μ., Κωνσταντινίδου, Μ., Μηλαζήμ, Τζ., Μποσταντζή, Α. & Χαλβατζή. Π. (2006). Τα πρότυπα ρόλου Χριστιανών και Μουσουλμάνων φοιτητών. Επιστήμες της Αγωγής, 2, 51-62.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2005

    • Demetriou, A., Zang, X. Z., Spanoudis, G., Christou, C., Kyriakides, L., & Platsidou, M. (2005). The architecture and development of mental processing: Greek, Chinese or universal? Intelligence, 33, 109-141.
    • "Διερεύνηση της συναισθηματικής νοημοσύνης εφήβων με τη μέθοδο των αυτοαναφορών και της αντικειμενικής επίδοσης", Πλατσίδου Μ. (2005), Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 40, 166-181.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • "Ατομικές διαφορές εφήβων σε σχέση με την αντιλαμβανόμενη συναισθηματική νοημοσύνη τους", Πλατσίδου Μ. (2005), Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδας, τόμος 3.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Πλατσίδου Μ. & Μεταλλίδου Π., "Παράγοντες και αντιλήψεις που επηρεάζουν την αξιολόγηση της ηρωικής συμπεριφοράς από τους εφήβους", Ψυχολογία, 12, (4), 2005

     Προβολή Δημοσίευσης

    2004

    • Πλατσίδου, Μ. «Συναισθηματική Νοημοσύνη: Σύγχρονες προσεγγίσεις μιας παλαιάς έννοιας», Επιστήμες της Αγωγής, 1, σελ. 27-39, 2004.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2003

    • Πλατσίδου Μ. και Μεταλλίδου, Π., «Αξιολόγηση ηρωικής συμπεριφοράς και προτιμήσεις προτύπων ρόλου από άτομα ηλικίας 10-19 ετών», Ψυχολογία, 10 (4), σελ. 556-574, 2003.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2002

    • Demetriou, A., Spanoudis, G., Christou, C., & Platsidou, M., « Modelling the Stroop phenomenon: processing flow, and development », Cognitive Development, 78, 1-19, 2002.

    2001

    • Πλατσίδου Μ., «Τα ηρωικά πρότυπα των παιδιών: ένα παράδειγμα εφαρμογής της εκπαίδευσης για την ηθική», Επιθεώρηση Επιστημονικών και Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 5, σελ.57-70, 2001β.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Πλατσίδου Μ., «Τα ηρωικά πρότυπα: η ψυχολογική δομή και ο παιδαγωγικός τους ρόλος», Νέα Παιδεία, 99, σελ. 147-155, 2001α.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Case, R., Demetriou, A., Platsidou, M. and Kazi, S., “Integrating Concepts and tests of intelligence from the differential and developmental traditions”, Intelligence, 29, pp. 307-336, 2001.

    2000

    • Πλατσίδου, Μ. και Δημητρίου, Α., «Μια μελέτη για τη δομή και την ανάπτυξη της εργαζόμενης μνήμης σε σχέση με το συμβολικό σύστημα και τη συνθετότητα των πληροφοριών», Ψυχολογία, 7 (1), σελ. 114-133, 2000.

    1997

    • Platsidou, M., Demetriou, A. and Zhang, X. Z., “Structural and developmental dimensions of human information processing: Longitudinal and cross-cultural evidence”, Psiholoska Obzorja, 6, pp. 23-69, 1997.

    1996

    • Σπανούδης, Γ., Δημητρίου, Α., Πλατσίδου, Μ., Κιοσσέογλου, Γ. και Σύρμαλη, Κ., «Διαχρονική μελέτη της ταχύτητας και του ελέγχου επεξεργασίας από την παιδική στην εφηβική ηλικία», Ψυχολογία, 3 (1), σελ. 29-70, 1996.

    1995

    • Πλατσίδου, Μ. και Δημητρίου, Α., «Το σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών: Μια μελέτη της δομής και της ανάπτυξής του», Ψυχολογία, 2 (1), σελ. 41-67, 1995.

    1993

    • Demetriou, A., Efklides, A. and Platsidou, M., “Meta-piagetian solutions to epistemological problems” (Reply to R. L. Campbell’s comentary), Monographs of the Society for Research in Child Development, Vol. 58, Serial no. 234, 1993β.
    • Demetriou, A., Efklides, A. and Platsidou, M., “The architecture and dynamics of developing mind: Experiential structuralism as a frame for unifying cognitive developmental theories”, Monographs of the Society for Research in Child Development, Vol. 5, Serial no. 234, 1993α.

    1992

    • Πλατσίδου, Μ. και Δημητρίου, Α., «Επιδόσεις σε μαθηματικές ικανότητες και το σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών», Τετράδια Διδακτικής των Μαθηματικών, 10-11, σελ. 45-65, 1992.

    1991

    • Demetriou, A., Platsidou, M., Efklides, A., Metallidou. Y. and Shayer, M., “Structure and sequence of the quantitative-relational abilities and processing potential from childhood to adolescence”, Learning and Instruction: The Journal of the European Association for Research on Learning and Instruction, 1, pp. 19-43, 1991.
    • Συνέδρια (15 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • Platsidou, M., Daniilidou, A., Diamantopoulou, G., & Hatzigiannakoglou, P. (2019). Resilience in educators, schools and teaching (rest): a mobile application to empower teachers' resilience. Proceedings of the 2nd International Congress on Management of Educational Units "Education- Civilization- Innovation at crossroads - The way ahead” (pp. 14-19). Thessaloniki 29/11-1/12 2019

     2017

     • Φράγκου, K., Καρτασίδου, Κ., & Πλατσίδου, Μ. (2017). Η σχέση του Αυτοπροσδιορισμού και της Ποιότητας Ζωής εφήβων και Νέων με Νοητική Αναπηρία. Στο Ι. Κοσµόπουλος (Επιμ. Εκδ.) Σύγχρονες Τάσεις και Προτάσεις στην Ειδική Εκπαίδευση (Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ειδικής Εκπαίδευσης με Διεθνή Συμμετοχή) ( τόμος Ε΄, σελ. 219-237).
     • Papadoloulou, I., Kantaridou, Z., Platsidou, M., & Agaliotis, I. (2017). Foreign language teachers’ strategy instruction practices in Greek lower secondary education. In Z. Gavriilidou, K. Petrogiannis, M. Platsidou, & A. Psaltou-Joycey (2017). Language Learning Strategies: theoretical issues and applied perspectives (pp.96-123). Kavala: Saita Publications.

     2016

     • ZUKIĆ, M., HODŽIĆ, L., GUSKA, S.B., KAFEDŽIĆ, L., ŠUŠNJARA, S., DLABAČ, T., KOVAČ, N., ŠKURIĆ, M., PLATSIDOU, M., KARTASIDOU, L., DIAMANTOPOLOU, D., KLEMENOVIĆ, J., MILENKOVIĆ, P., JANIČIĆ, B., SLADOJE-BOŠNJAK, B., & VUJEVIĆ, V. (2016). Transition planning for higher education (he) students with disabilities: A comparative analysis of the opinions of students and employees with disabilities in Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro. Proceedings of The Seventh International Conference on eLearning (eLearning-2016), (pp. 104-109).
     • BOŠNJAK, B. S., PAVLOVIĆ, Z., VUJEVIĆ, V., KOVAČ, N., ŠKURIĆ, M., DLABAČ. T., MILENKOVIC, P., KLEMENOVIĆ, J., JANIČIĆ, B., PLATSIDOU, M., DIAMANTOPOLOU, G., KARTASIDOU, L., PAPAKONSTANTINOU, D., ZUKIĆ, M., HODŽIĆ, L., GUSKA, S.B., KAFEDŽIĆ, L., ŠUŠNJARA, S. (2016). Transition planning for higher education students with disabilities: A comparative analysis of the opinions of employers in Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro. Proceedings of The Seventh International Conference on eLearning (eLearning-2016), (pp. 99-103).
     • KOVAČ, N., ŠKURIĆ, M., DLABAČ, T., KLEMENOVIĆ, J., JANIČIĆ, B., MILENKOVIĆ, P., KARTASIDOU, L., PLATSIDOU, M., DIAMANTOPOLOU, G., SLADOJE-BOŠNJAK, B., VUJEVIĆ, B., MERIMA ZUKIĆ, HODŽIĆ, L., GUSKA, S. B., KAFEDŽIĆ, L., & ŠUŠNJARA, S. (2016). Transition planning for higher education (he) students with disabilities: The opinions of students and employees with disabilities in Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro. Proceedings of The Seventh International Conference on eLearning (eLearning-2016) (pp. 94-98).
     • KLEMENOVIĆ, J. JANIČIĆ, B. MILENKOVIĆ P., KOVAČ, N., ŠKURIĆ, M., DLABAČ T., DIAMANTOPOLOU, G., PLATSIDOU, M., KARTASIDOU, L., PAPAKONSTANTINOU, D. ZUKIĆ, M., HODŽIĆ, L., GUSKA, S. B., KAFEDŽIĆ, L., ŠUŠNJARA, S., SLADOJE-BOŠNJAK, B., & VUJEVIĆ, V. (2016). Transition planning for higher education (he) students with disabilities: The opinions of employers in Serbia, Bosnia and Herzegovina, and Montenegro. Proceedings of The Seventh International Conference on eLearning (eLearning-2016) (pp. 89-93).

     2012

     • Σιπητάνου, Α., Σαλπιγγίδης, Α., & Πλατσίδου, Μ. (2012). Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο Α. Τριλιανός, Γ. Κουτρομάνος & Ν. Αλεξόπουλος (Επιμ. Εκδ.) Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Τάσεις και Προοπτικές (Πρακτικά Συνεδρίου) (τόμος Β, σελ. 620-632). Πανεπιστήμιο Αθηνών.
     • Chrysafi, Α. & Platsidou, Μ. (2012). Do emotionally “clever” and work engaged managers influence job satisfaction of their employees? Advances in Business-Related Scientific Research Conference Proceedings. Venice: ABSRC

     2011

     • Tsirogiannidou, E. & Platsidou, M. (2011). School for parents: An evaluation based on their emotional intelligence improvement. In the Proceedings of the Balkan Society
     • Αγαλιώτης, Ι., Πλατσίδου, Μ., & Καρτασίδου, Λ. (2011). Αξιολόγηση ήπιων εκπαιδευτικών αναγκών στη γενική τάξη: Απόψεις, πρακτικές και επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών του Α/θμιου σχολείου. Στο Β. Δ. Οικονομίδης (Επιμ.Έκδ). Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών: Θεωρητικής και ερευνητικές προσεγγίσεις (σελ. 990-1002). Αθήνα: Πεδίο.

     2010

     • Aυγερινού, Δ. Καρτασίδου, Λ., & Πλατσίδου, Μ. (2010). Αναγνώριση και ερμηνεία συναισθημάτων από άτομα με νοητική καθυστέρηση – μια πιλοτική έρευνα. Στο 2o Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Παιδαγωγικής «Η Ειδική Αγωγή ΑΦΕΤΗΡΙΑ εξελίξεων στην Επιστήμη και στην Πράξη», Αθήνα.

     2009

     • Platsidou, M. & Diamantopoulou, G. (2009). Job satisfaction of Greek university professors: Is it affected by demographic factors, academic rank and problems of higher education? In G. K. Zarifis (Ed.) Educating the Adult Educator: Quality Provision and Assessment in Europe, Conference Proceedings, ESREA-ReNAdET. Thessaloniki: Grafima Publications (pp. 535-545).

      Προβολή Δημοσίευσης

     2008

     • Milousi, K. , Platsidou, M., & Samara, E. (2008). Evaluation of psychological counselling services in higher education: The case of the Center for Counselling and Supporting Students of the University of Macedonia. In the Proceedings of the 2007 FEDORA - PSYCHE Conference: "Crossing Internal and External Borders. Practices for an Effective Psychological Counselling in the European Higher Education (pp. 69-80).

      Προβολή Δημοσίευσης

     2004

     • "Μαθησιακά στυλ και προτιμώμενες στρατηγικές λύσης προβλημάτων", Μεταλλίδου Π. & Πλατσίδου Μ. (2004), Η γνωστική ψυχολογία σήμερα: Γέφυρες για τη μελέτη της νόησης (Πρακτικά Συνεδρίου), Ν. Μακρής & Δεσλή, Δ. (Επιμ.Εκδ.), Αθήνα: Τυπωθήτω.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Άλλα (115 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2019

      • Daniilidou, A., & Platsidou, M. (2019). Applying "Teachers’ Resilience Scale" to test the relationship of resilience with age and teaching experience. Poster presented at the 19th European Conference of Developmental Psychology. National and Kapodestrian University of Athens.
      • Diamantopoulou, G. & Platsidou, M. (2019). Does EI Really Change with Age? Applying a Brief Version of the Schutte Emotional Intelligence Scale on a Sample Aged 15 to 67 Υears. Poster presented at the 19th European Conference of Developmental Psychology. National and Kapodestrian University of Athens.
      • Νομικού, Μ.Α. & Πλατσίδου, Μ. (2019). Η ικανότητα ρύθμισης συναισθημάτων και η αυτο-αποτελεσματικότητα ως παράγοντες πρόβλεψης της επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. Στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας. Αλεξανδρούπολη.

      2018

      • Τσελεκίδου, Γ. & Πλατσίδου, Μ. (2018). Η ποιότητα της οικογενειακής επικοινωνίας και η επίδρασή της στη διαμόρφωση ταυτότητας των εφήβων. Αναρτημένη εργασία στο 6ο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας με Διεθνή Συμμετοχή της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας. Θεσσαλονίκη .
      • Μήττα, Α. & Πλατσίδου, Μ. (2018). Πώς η ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών σχετίζεται με την επαγγελματική ικανοποίησή τους από το διευθυντή του σχολείου. Αναρτημένη εργασία στο 6ο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας με Διεθνή Συμμετοχή της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας. Θεσσαλονίκη
      • Γκούζου, Α., Τσουλφαΐδου, Β. Α., & Πλατσίδου, Μ. (2018). Διερεύνηση των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των νοσηλευτών/τριών χειρουργείου και των χειρουργών. Αναρτημένη εργασία στο 6ο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας με Διεθνή Συμμετοχή της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας. Θεσσαλονίκη
      • Διαμαντοπούλου Γ. & Πλατσίδου, Μ. (2018). Ανάπτυξη προσωπικής ταυτότητας: Μετάβαση από την εφηβεία στη νεανική ηλικία. Στο 6ο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας με Διεθνή Συμμετοχή της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας. Θεσσαλονίκη
      • Σιούρλα, Ε. & Πλατσίδου, Μ. (2018). Η επίδραση της πνευματικής ευεξίας και του νοήματος της ζωής στην ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών. Σστο 6ο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας με Διεθνή Συμμετοχή της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας. Θεσσαλονίκη.
      • Δανιηλίδου. Α., Πλατσίδου, Μ. & Γωνίδα, Σ. Ε. (2018). Ο διαμεσολαβητικός ρόλος της ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχέση της αυτοαποτελεσματικότητας με την επαγγελματική εξουθένωση και το στρες σε εκπαιδευτικούς. Στο 6ο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας με Διεθνή Συμμετοχή της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας. Θεσσαλονίκη.

      2017

      • Papadopoulou, I., Kantaridou, Z. & Platsidou, M. (2017). SILL revisited in light of S2R Model of language learning. At the 2nd International Conference on Situating Strategy Use. Democritus University of Thrace.
      • Μουτιάγκα, Σ. & Πλατσίδου Μ. (2017). Απόδοση νοήματος στην εργασία εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Επιδράσεις δημοσγραφικών παραγόντων και σχέση με το εργασιακό στρες. Στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη.
      • Καρτασίδου Λ., Πλατσίδου Μ., & Τσιαμούλου Ε. (2017). Η επίδραση της αυτοαντίληψης στην ικανότητα αναγνώρισης συναισθημάτων σε μαθητές Αθμιας εκπαίδευσης με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/ και αναπηρία. Στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη.
      • Τσιολπίδου, Ξ.,& Πλατσίδου, Μ. (2017). Στάσεις και ανησυχίες των διευθυντών/διευθυντριών σχολικών μονάδων τηςπρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την συμπεριληπτική εκπαίδευση. Στο 2ο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας. Βόλος.
      • Κεραμάρη, E., Πλατσίδου,M., & Αγαλιώτης, I. (2017). Ψυχική ανθεκτικότητα: Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για μαθητές τυπικής ανάπτυξης και μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες. Στο 2ο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας. Βόλος.
      • Παπαδόπουλος, Γ., Κωνσταντινίδης, Ι., Κουτής, Χ., Στεφανίδης, Β., & Πλατσίδου, Μ. (2017). Ο έλεγχος της θεωρίας ιεράρχησης αναγκών του Μaslow και της Θεωρίας χ και ψ του Mcgregor στην παρακίνηση των εκπαιδευτικών από τον διευθυντή του σχολείου. Στο 1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: Εκπαιδευτική Ηγεσία, Αποτελεσματική Διοίκηση και Ηθικές Αξίες. Θεσσαλονίκη.

      2016

      • Platsidou, M., Kantaridou, Z. & Papadopoulou, I. (2016). International orientation, learning attitudes and parental influence as predictors of reported frequency of language learning strategy use by junior high school students. International Conference on Motivation "The Odyssey to the Ithaca of Learning". Aristotle University of Thessaloniki.
      • Μαυρίδου, Α., Γεροφώτη, Α. & Πλατσίδου, Μ. (2016). Η εφαρμογή ενός προγράμματος για την ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση. Στο 5ο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας. Βόλος.
      • Σακατζίδου, Ζ., Πλατσίδου, Μ. & Μελεκίδου, Ε. (2016). Πρόγραμμα ανάπτυξης της ενσυναίσθησης για την αναπηρία σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης: τύφλωση και αυτισμός. Στο 5ο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας. Βόλος.
      • Χρυσαφούδη, Α. & Πλατσίδου, Μ. (2016). Προσαρμογή και εφαρμογή του Ego Identity Process Questionnaire (EIPQ) στον ελληνικό φοιτητικό πληθυσμό. Στο 5ο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας. Βόλος.

      2015

      • Softas-Nall, L., Hofmann, S, Platsidou, M., Haug. R., & Softas-Nall, S. (2015). Gender Considerations in Attitudes Toward Help-Seeking and Depression in Greek Students. Poster presenetd at the 85th Annual Convention of the Rocky Mountain Psychological Association. Boise, Idaho, USA
      • Τσιρογιαννίδου, Ε. & Πλατσιδου Μ. (2015). Η βελτίωση ικανοτήτων συναισθηματικής νοημοσύνης και ενδοοικογενειακής επικοινωνίας μέσα από την παρακολούθηση των Σχολών Γονέων. Στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δια Βίου Μάθησης. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.
      • Ζιγρικά, Ε. & Πλατσιδου Μ. (2015). Η ηθική παρενόχληση των δημοσίων υπαλλήλων στον εργασιακό χώρο. Στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δια Βίου Μάθησης. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.
      • Κουλουμπού,Δ., Χήτα, Π. & Πλατσίδου, Μ. (2015). Πώς επηρεάζεται η ικανότητα επικοινωνίας των εκπαιδευτικών από τη συναισθηματική νοημοσύνη και την προσωπικότητά τους. Στο 1ο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας, Αθήνα.
      • Χατζηνικολάου, Σ., & Πλατσίδου, Μ. (2015). Προσωπικές και εργασιακές παράμετροι που επηρεάζουν την ετοιμότητα, την κινητοποίηση και την επάρκεια των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για περιθανάτια αγωγή. Στο 1ο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας, Αθήνα.
      • Diamantopoulou, Γ., Gouridou, Ε., & Platsidou, Μ. (2015). Emotional Intelligence Skills of the “Good Teacher”: Comparing the Evaluations of Teachers, Students and Parents. Poster presented at the International Convention of Psychological Science. Amsterdam.
      • Platsidou, M., & Daniilidou, A. (2015). Which is the best instrument for assessing burnout? Poster presented at the International Convention of Psychological Science. Amsterdam.
      • Kantaridou, Z., Papadopoulou, I., Platsidou, M., & Gavriilidou, Z. (2015). Does students’ international posture predict their strategy use? At the 22nd Symposium on Theoretical & Applied Linguistics. Thessaloniki.
      • Kantaridou, Z., Papadopoulou, I., Agaliotis, I., Platsidou, M., Gavriilidou, Z. & Petrogiannis, K. (2015). The Greek foreign language curriculum and teachers' practices in secondary education. At the International conference and workshops on Language Learning Strategies: theoretical issues and applied perspectives. Democritus University of Thrace, Komotini.
      • Papadopoulou, I., Kantaridou, Z., & Platsidou, M., Gavriilidou, Z., & Petrogiannis, K. (2015). Revisiting the Language Learning Strategy Taxonomy: An alternative factor solution for SILL. At the International conference and workshops on Language Learning Strategies: theoretical issues and applied perspectives. Democritus University of Thrace, Komotini.
      • Daniilidou, A. & Platsidou, M. (2015). Comparing three instruments for assessing teachers' burnout: MBI, BM and CBI. At the International Symposium, “New Issues on Teacher Education” (ISNITE ). Volos.

      2014

      • Διαμαντοπούλου, Δ. & Πλατσίδου, Μ. (2014). Η επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης σε εργασιακές παραμέτρους Ελλήνων κλινικών νοσηλευτών. Στο 7ο Πανελλήνιο & 6ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο, Ιωάννινα.
      • Ζιώγα, Ζ., Ράπτη, Ζ. & Πλατσίδου, Μ. (2014). Η ανάπτυξη της θεωρίας του νου σε άτομα με απώλεια όρασης και σε άτομα με απώλεια ακοής. Στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα". Παιδαγωγική Εταιρία Ελλάδος και Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
      • Ζιώγα, Ζ., & Πλατσίδου, Μ. (2014). Η ανάπτυξη της Θεωρίας του Νου σε άτομα με απώλεια ακοής ηλικίας 8 – 21 ετών. Στο 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο: Ο Ρόλος της Δια Βίου Μάθησης και της Διάδοσης της Νοηματικής Γλώσσας στην Ποιότητα Ζωής Κωφού και Βαρήκοου Πληθυσμού, Θεσσαλονίκη
      • Ζάχου, Β., Τάττου, Β. & Πλατσίδου, Μ. (2014). Η Ανάπτυξη της Θεωρίας του Νου σε ʼτομα με Νοητική Υστέρηση και σε ʼτομα με Αυτισμό. Στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα". Παιδαγωγική Εταιρία Ελλάδος και Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα
      • Platsidou, Μ. & Sipitanou, A. (2014). Exploring the Role of Language Proficiency in Foreign Language Learning: Strategy Usage of Children and Adolescents. At the 21st International Conference on Learning. New York City.
      • Platsidou, Μ. & Kantaridou, Ζ. (2014). The role of attitudes and strategy use in predicting perceived competence in school-aged foreign language learners. Στο “Matters of the Mind: Psychology for Language Learning”. Graz.
      • Platsidou, M. & Tsirogiannidou, E. (2014). Enhancement of parents' emotional and social skills, family communication and family satisfaction via a parent educational program. At the "Learning in a Changing World Conference". London

      2013

      • Πλατσίδου, Μ. (2013). Η συναισθηματική νοημοσύνη ως προβλεπτικός παράγοντας για την Επαγγελματική εξουθένωση και την Ικανοποίηση από τη ζωή και την εργασία. Προσκεκλημένη ομιλία στη Διημερίδα της Ψυχολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη
      • Χασομέρη E. & Πλατσίδου, Μ. (2013). Συγκριτική μελέτη της συναισθηματικής νοημοσύνης παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Στο Διεθνές Συνέδριο για την Παιδική Ηλικία, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ & Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, Αθήνα.
      • Κουλούντζιου & Πλατσίδου, Μ. (2013). Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και της αυτοαντίληψης των παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, Αλεξανδρούπολη.
      • Πούλιου, Ρ. & Πλατσίδου, Μ. (2013). Διερεύνηση των φόβων σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης και παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, Αλεξανδρούπολη.
      • Θεοδωρίδου, Γ. & Πλατσίδου, Μ. (2013). Η προσαρμογή της κλίμακας μέτρησης υποκειμενικού αισθήματος ευτυχίας σε ελληνόπουλα σχολικής ηλικίας. Στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, Αλεξανδρούπολη.
      • Πλατσίδου, Μ., Αγαγιώτου. Σ., & Γουδήρας, Δ. (2013). Η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης και του αισθήματος ευτυχίας σε μαθητές και φοιτητές και η διερεύνηση των μεταξύ τους σχέσεων. Στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, Αλεξανδρούπολη.
      • Platsidou, M. (2013). A study of the interrelations of trait EI and happiness in adolescents and young adults. Στο 2nd International Conference on Positive Psychology in the Czech Republic. Brno, Τσεχία.

      2012

      • Σιπητάνου, Α. Α., Σαλπιγγίδης, Α. Ε. & Πλατσίδου, Μ. (2012). Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο συνέδριο με θέμα «Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Τάσεις και Προοπτικές», Πανεπιστήμιο Αθηνών, 4-6 Μαΐου.
      • Χατζηνικολάου, Σ., Πλατσίδου, Μ., & Ηλιάδης, Ν. (2012). Γνώσεις και δεξιότητες των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση περιστατικών πένθους στη σχολική τάξη. Στο 3ο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας, Θεσσαλονίκη.
      • Πλατσίδου, Μ. & Παρασκευοπούλου, Μ. (2012). Αξιολόγηση της επίδρασης ενός προγράμματος συναισθηματικής νοημοσύνης στη γνωστική επίδοση και τη συμπεριφορά παιδιών προσχολικής ηλικίας. Στο 3ο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας, Θεσσαλονίκη.
      • Αγαγιώτου, Σ. & Πλατσίδου, Μ. (2012). Διερεύνηση του εργασιακού άγχος και της εργασιακής δέσμευσης των κοινωνικών λειτουργών. Στο 3ο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας, Θεσσαλονίκη.
      • Chrysafi, Α. & Platsidou, Μ. (2012). Do emotionally “clever” and work engaged managers influence job satisfaction of their employees? Στο Advances in Business-Related Scientific Research Conference. Venice, Italy.

      2011

      • Τσιλφίδου, Χ. & Πλατσίδου, Μ. (2010). Κίνητρο επίτευξης και συμμετοχή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο 2ο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας, Αλεξανδρούπολη.
      • Διαμαντοπούλου, Ε. & Πλατσιδου, Μ. (2011). Αντιλαμβανόμενη και Αντικειμενική μέτρηση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης σε νοσηλευτές. Στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, Αθήνα
      • Χατζηνικολάου, Σ. & Πλατσιδου, Μ. (2011). Ο αντιλαμβανόμενος ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση περιστατικών πένθους στη σχολική τάξη. Στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, Αθήνα.
      • Diamantopoulou, E. & Platsidou, M. (2011). Emotional Intelligence, occupational stress and self-reported health condition in Greek clinical nurses. In the 25th Annual Conference of the European Health Psychology Society, Crete.
      • Platsidou, M. & Tsirogiannidou, E. (2011). School for parents: An evaluation based on their emotional intelligence improvement. Στο 14th International Conference «Εvaluation in education in the Βalkan countries», Belgrade, Serbia.

      2010

      • Platsidou, M. (2010). Religiosity as a predictor of subjective well-being in Greek Orthodox Christian adults. Στο 5th European Conference on Positive Psychology. Κοπεγχάγη.
      • Rizouli, Th. & Platsidou, M. (2010). The effect of instruction in graphic organizers representing text structure on reading comprehension: a strategy training program for Greek university students of english as a foreign language. Στο 3rd International Conference of the Psychological Society of Northern Greece, Θεσσαλονίκη.
      • Platsidou, M. (2010). Subjective well-being, worry and religiosity in Greek Orthodox Christian adults. Στο Semi-Annual Conference του International Journal of Arts & Sciences, Gottenheim, Γερμανία.
      • Ριζούλη, Θ. & Πλατσίδου, Μ. (2010). Η συμβολή της περίληψης ως γνωστικής στρατηγικής στη βελτίωση της κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου: ένα πρόγραμμα παρέμβασης σε Έλληνες φοιτητές στο μάθημα της Αγγλικής ως Ξένη Γλώσσα. Στο 2ο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας, Αλεξανδρούπολη.
      • Διαμαντοπούλου, Γ. & Πλατσίδου, Μ. (2010). Η Επαγγελματική Ικανοποίηση των Mελών Δ.Ε.Π. στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Στο 2ο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας, Αλεξανδρούπολη.

      2009

      • Σιμήνου, Ε. Μ., Καρτασίδου, Λ., & Πλατσίδου, Μ. (2009). Αντιλήψεις των επαγγελματιών ψυχικής υγείας σχετικά με τα άτομα με νοητική καθυστέρηση και ψυχικές διαταραχές. Στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Βόλος.
      • Μαστοροδήμου, Ε., & Πλατσίδου, Μ. (2009). Διαστάσεις της συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης στον ορισμό του «καλού δασκάλου», μέσα από τις αντιλήψεις των μαθητών. Στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Βόλος.
      • Ηρακλή, Ε., & Πλατσίδου, Μ. (2009). Εμπειρική διερεύνηση της υποκειμενικής ευζωίας σε σχέση με την θρησκευτικότητα/πνευματικότητα. Στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Βόλος.
      • Κριζέα, Μ., Πλατσίδου, Μ., Βαλκάνος, Ε., & Παπασταμάτης, Α. (2009). Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτών ενηλίκων στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας: μια εμπειρική διερεύνηση. Στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Βόλος.
      • Platsidou. Μ. & Mastorodimou Ε. (2009). Emotional and moral dimensions of students' perceptions of the "excellent teacher". Αναρτημένη εργασία στο 12th International Conference. Inclusive Education in the Balkan Countries: Policy and Practice. Ohrid.
      • Platsidou, M. & Diamantopoulou, G. (2009). Are Greek university professors satisfied with their job? Στο ESREA-ReNAdET Inaugural meetin «Educating the Adult Educator: Quality Provision and Assessment in Europe», Thessaloniki.

      2008

      • Διαμαντοπούλου, Ε., Γουδήρας, Δ., & Πλατσίδου, Μ. (2008). Η επιθετική συμπεριφορά παιδιών με μέτρια και ελαφρά νοητική υστέρηση. Στο 1ο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας, Αθήνα.
      • Ταρασιάδου, Α. & Πλατσίδου, Μ. & (2008). Εξελικτικές αλλαγές στα κίνητρα και στην επαγγελματική ικανοποίηση των νηπιαγωγών. Στο 1ο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας, Αθήνα.
      • Σιπητάνου, Αικ. & Πλατσίδου, Μ. (2008). Οι αντιλαμβανόμενες δυσκολίες σε γνωστικό, συναισθηματικό και προσωπικό επίπεδο των εκπαιδευομένων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Στο 1ο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας, Αθήνα.
      • Καραγκούνη, Α. & Πλατσίδου, Μ. (2008). Η επίδραση των στάσεων ως προς την εκπαίδευση και της αυτοεκτίμησης στη συμμετοχή στα προγράμματα εξειδίκευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στο 1ο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας, Αθήνα.
      • Καλέας, Μ. & Πλατσίδου, Μ. (2008). Επιδράσεις της ηλικίας στη χρήση στρατηγικών αντιμετώπισης άγχους και την επαγγελματική ικανοποίηση των γιατρών. Στο 1ο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας, Αθήνα.
      • Παπαδόπουλος, Κ., Πλατσίδου, Μ. & Κανάκη, Δ. (2008).Η αντιλαμβανόμενη πολλαπλή νοημοσύνη σε σχέση με την αντικειμενική επίδοση σε προβλήματα νοητικής περιστροφής στα άτομα με πρόβλημα όρασης. Στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωστικής Ψυχολογίας, Θεσσαλονίκη.
      • Simos, G., Giouzepas, C., Krizea, M., & Platsidou, M. (2008). Does worry trait predict obsessive compulsive phenomena? Στο 38th Congress of European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, Helsinki/ Finland.
      • Platsidou, M. (2008). Emotional intelligence, burnout and job satisfaction of Greek special education teachers. Στο 11th Annual Meeting of the American Association of Behavioural and Social Sciences. Las Vegas.

      2007

      • Πλατσίδου, Μ. & Μεταλλίδου, Π. (2007). Διερεύνηση του μαθησιακού στυλ σε φοιτητές διαφορετικής κατεύθυνσης σπουδών και δασκάλους: μια εφαρμογή της θεωρία των Felder & Silverman. Στο10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Ρέθυμνο.
      • Platsidou, M., & Metallidou, P. (2007). Kolb's and Felder & Soloman's inventories for learning style assessment: Is there any relationship? Στο 9th European Conference on Psychological Assessment/2nd International Conference of the Psychological Society of Northern Greece, Θεσσαλονίκη.
      • Platsidou, M., Samara, E., & Milousi, K. (2007). Evaluation of the Center for Counseling and Supporting Students services of the University of Macedonia. Στο FEDORA - PSYCHE Conference: «Crossing Internal and External Borders. Practices for an Effective Psychological Counselling in the European Higher Education», Ρέθυμνο.

      2006

      • Metallidou, P., & Platsidou, M. (2006). Metacognitive knowledge of problem solving strategies and learning style: is there any relationship? Στο 26th International Congress of Applied Psychology, Αθήνα.

      2005

      • Ευθυμίου, Κ., Ευσταθίου, Γ., Καραδήμας, Ε., Κατιδένιου, Α., Κουνενού, Κ., Μαριδάκη - Κασσωτάκη, Α., Παπαδιώτη, Β., Παπαστυλιανού, Α., Πλατσίδου, Μ., Χαρίλα, Ν., & Καλαντζή - Αζίζι. Α. (2005). Η ψυχική υγεία των Ελλήνων φοιτητών: Επιδημιολογική ερευνά σε πανελλήνιο δείγμα φοιτητικού πληθυσμού, προκαταρκτικά ευρήματα. Στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Ιωάννινα.
      • Σαμαρά, Ε. Ι., Μηλούση, Κ., & Πλατσίδου, Μ. (2005). Αξιολόγηση των υπηρεσιών του Κέντρου Συμβουλευτικής και Στήριξης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Αναρτημένη εργασία στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Ιωάννινα.
      • Πλατσίδου, Μ. (2005). Συναισθηματική νοημοσύνη και επαγγελματικό άγχος σε δασκάλους ειδικής αγωγής. Στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Ιωάννινα.
      • Platsidou, M. (2005). On the quest of emotional intelligence in adolescence. Στο 27th International School Psychology Association Colloquium, Αθήνα.

      2004

      • Μεταλλίδου, Π. & Πλατσίδου, Μ. (2004). Μαθησιακά στυλ και προτιμώμενες στρατηγικές λύσης προβλημάτων. Στο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωστικής Ψυχολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη.
      • Platsidou, M. & Manou, I. (2004). Burnout and job satisfaction in Greek special education teachers. Στο 1st International Conference of the Psychological Society of Northern Greece, Θεσσαλονίκη.
      • Platsidou, M. & Gerogiannis, A. (2004). Religious experience among a sample of university students. Στο 1st International Conference of the Psychological Society of Northern Greece, Θεσσαλονίκη.
      • Platsidou, M. (2004). Actual and perceived emotional intelligence in adolescence. Στο 1st International Conference of the Psychological Society of Northern Greece: Quality of Life and Psychology, Θεσσαλονίκη.
      • Milousi, K., Papadopoulou, M., & Platsidou, M. (2004). University of Macedonia Counseling Services. Στο 1st International Conference of the Psychological Society of Northern Greece, Θεσσαλονίκη.
      • Platsidou, M. (2004). The role models of Christian and Muslim university students. Στο Civic Education Conference, Reno, Nevada.
      • Platsidou, M. (2004). A study of the relation between moral judgment and emotional intelligence. Στο Civic Education Conference, Reno, Nevada.
      • Πλατσίδου, Μ., «Σύγχρονα μοντέλα συναισθηματικής νοημοσύνης», Συνέδριο με θέμα Συναίσθημα και Νόηση: Σύγχρονα δεδομένα και προοπτικές, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 2004.

      2003

      • Πλατσίδου, Μ., «Διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην ηθική σκέψη και τη συναισθηματική ευφυΐα», 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Ρόδος, 2003.
      • Ζαγόρα, Χ. και Πλατσίδου, Μ., «Διερεύνηση του μαθησιακού στυλ φοιτητών σε σχέση με τις στρατηγικές επίλυσης γνωστικών προβλημάτων», Αναρτημένη εργασία στο 1ο Συνέδριο της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Βόλος, 2003.
      • Πλατσίδου, Μ., «Το προφίλ των ατόμων με υψηλή και χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη», 1ο Συνέδριο της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Βόλος, 2003.
      • Πλατσίδου, Μ., Κωνσταντινίδου, Μ., Μηλαζήμ, Τ., Μποσταντζή, Α., και Χαλβατζή, Π., «Τα πρότυπα ρόλου Χριστιανών και Μουσουλμάνων φοιτητών ως τρόπος μελέτης ηθικών αξιών και προσωπικών επιδράσεων», Συνέδριο με θέμα Ηθική και Θρησκευτική ανάπτυξη και αγωγή του παιδιού, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 2003.
      • Platsidou, M., “Hero preferences and their impact on university student’s personality formation”, presented at the 29th Conference of the Association for Moral Education, Kρακοβία, 2003.
      • Platsidou, M., “Moral thinking and the ability of understanding moral emotions: researching their relationship in Greek adolescents”, presented at the 29th Conference of the Association for Moral Education, Kρακοβία, 2003.

      2002

      • Πλατσίδου, Μ. και Μεταλλίδου, Π., «Πώς οι αντιλήψεις των εφήβων για την κοινωνική επιτυχία επηρεάζουν τις εκτιμήσεις τους για την ηρωική συμπεριφορά; Μια εφαρμογή της πολλαπλής παλινδρόμησης κατά βήματα», 1η Διημερίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 2002.

      2001

      • Πλατσίδου, Μ., «Μια εμπειρική μελέτη για τους παράγοντες που επηρεάζουν την αξιολόγηση της ηρωικής συμπεριφοράς από τους εφήβους», 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Αλεξανδρούπολη, 2001.
      • Simos, G. and Platsidou, M., “Do cognitive schemas say anything about perceived life satisfaction?”, presented at the 31st Congress of European Association of Behavioral Cognitive Therapy, Κωνσταντινούπολη, Σεπτέμβριος 2001.

      2000

      • Πλατσίδου, Μ. και Μεταλλίδου, Π., «Εκτίμηση της ηρωικής συμπεριφοράς στα παιδιά ηλικίας 11-19 ετών», Β’ Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας, Αθήνα, Νοέμβριος 2000.

      1999

      • Πλατσίδου, Μ., R. Case και Α. Δημητρίου, «Προσεγγίζοντας την ευφυΐα από τη σκοπιά της εξελικτικής ψυχολογίας, της ψυχολογίας των ατομικών διαφορών και της ψυχομετρικής παράδοσης: Μια εμπειρική προσπάθεια σύγκλισης», 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία, Μάρτιος 1999.
      • Platsidou, M., Demetriou A. and Case R., “An empirical approach to intelligence as a combined view of developmental psychology, differential psychology and psychometric tradition”, presented at the Ixth European Conference on Developmental Psychology, Σπέτσες 1999.

      1997

      • Πλατσίδου, Μ., «Η μελέτη του συστήματος βραχύχρονης μνήμης ως προς τη δομή, την εξέλιξη και τη λειτουργία του», 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Αθήνα, Ιούνιος 1997.

      1996

      • Platsidou, M., Demetriou A. and Zhang X.Z., “Processing capacity: Structure, development and functions in complex problem-solving. A cross-cultural study in Greece and China”, presented at the Ivth European Congress of Psychology, Αθήνα, Ιούλιος 1996.

      1995

      • Πλατσίδου, Μ., «Παραδείγματα εφαρμογής ιεραρχικών δομικών μοντέλων και μοντέλων εγκλειομένων παραγόντων σε μεμονωμένα και σε πολλαπλά δείγματα», 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Πάτρα, Μάιος 1995.
      • Πλατσίδου, Μ., Σύρμαλη, Κ. και Δημητρίου, Α., «Μεταγνωστικές εμπειρίες των παιδιών σχετικά με την ικανότητα επεξεργασίας λεκτικών, αριθμητικών και εικονικών πληροφοριών: Μελέτη των ενδοατομικών και διομαδικών αλλαγών», 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Πάτρα, Μάιος 1995.
      • Platsidou, M., Demetriou A., Efklides A., Kazi, S. and Kiosseoglou G., “Objective and subjective mind maps, image of cognitive self, and life orientations: Convergences and divergences”, presented at the 6th Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction, Nijmengen, Ολλανδία, Αύγουστος 1995.

      1994

      • Platsidou, M., Sirmali, K., E. Tsakiridou, X.Z. Zhang and G. Spanoudi, “Processing capacity: Structure, development and functions in complex problem-solving from 7 to 70 years of age”, presented at the XIIIth Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioral Development (ISSBD), Άμστερνταμ, Ολλανδία, Ιούνιος 1994.

      1993

      • Πλατσίδου, Μ. και Δημητρίου, Α., «Ικανότητα επεξεργασίας πληροφοριών: Εξειδίκευση ανά συμβολικό σύστημα, λειτουργία και ανάπτυξη», 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Θεσσαλονίκη, Μάιος 1993.
      • Platsidou, M., “Domain specific information processing capacity: Function and development”, presented at the 5th Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction, Aix-en-Provence, Γαλλία, Σεπτέμβριος 1993.

      1991

      • Πλατσίδου, Μ., «Επίδοση σε μαθηματικές και το σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών», 1ο Σεμινάριο για τη διδακτική των Μαθηματικών, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 1991.
      • Πλατσίδου, Μ. και Δημητρίου, Α., «Δομή και ανάπτυξη των ποσοτικών-συσχετικών ικανοτήτων από την παιδική ως την εφηβική ηλικία», 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Αθήνα, Ιούνιος 1991.
      • Platsidou, M. and Demetriou A., “Processing potential, learnability, and cognitive development”, presented at the 4th Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction, Turku, Φινλανδία, Αύγουστος 1991.

      1990

      • Πλατσίδου, Μ., Δημητρίου, Α. και Ευκλείδη Α., «Δομή και οργάνωση του συστήματος επεξεργασίας πληροφοριών», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Ρέθυμνο, Μάιος 1990.

      1989

      • Πλατσίδου, Μ., Δημητρίου, Α. και Ευκλείδη, Α., «Εξειδικευμένα δομικά συστήματα, επίπεδα δεξιοτήτων και βραχύχρονη μνήμη κατά τη γνωστική ανάπτυξη», 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Θεσσαλονίκη, Μάιος 1989.
      • Platsidou, M., Demetriou A., Efklides A. and J.-E. Gustafsson, “Specialized structural systems, skill levels, and short-term storage during cognitive development”, poster presentation at the 3rd Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction, Μαδρίτη, Ισπανία, Σεπτέμβριος 1989.
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font