Δικαίωμα Συμμετοχής


Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν αποκλειστικά τεταρτοετείς και επί πτυχίω φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες κατά τη στιγμή της αίτησής τους αλλά και κατά τη διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης δεν χάνουν τη φοιτητική τους ιδιότητα, δηλαδή δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τους τα μαθήματα.


Κάθε φοιτητής/τρια δικαιούται να κάνει πρακτική άσκηση μόνο μία φορά, είτε με Χρηματοδότηση/Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκού Ταμείου μέσω του Π.Δ.Ε. στο πλαίσιο του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμματος (Επιδοτούμενο Πρόγραμμα) είτε μέσω του Προγράμματος των Δωρεών Συνεργαζόμενων Φορέων.


Το Επιδοτούμενο Πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτήσει 3 μήνες Πρακτικής Άσκησης για τους συμμετέχοντες του Προγράμματος.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font