Επιστημονικά Υπεύθυνοι - Επιβλέποντες ΠΑ


Με απόφαση Συνέλευσης Τμήματος, γίνεται ο ορισμός του Επιστημονικά Υπευθύνου για κάθε τμήμα, ο οποίος επιβλέπει και πιστοποιεί την ολοκλήρωση της πρακτικής για κάθε φοιτητή του τμήματός του. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι έχουν άμεση συνεργασία με τους επιβλέποντες Καθηγητές για την επίτευξη εποπτείας των πρακτικά ασκούμενων και την ομαλή διεξαγωγή της. 

Οι ασκούμενοι/νες κατανέμονται ομοιόμορφα σε επιβλέποντα μέλη ΔΕΠ με απόφαση Συνέλευσης Τμήματος. Τα επιβλέποντα μέλη ΔΕΠ παρακολουθούν την ομαλή διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης και είναι υπεύθυνοι για την επίλυση τυχόν προβλημάτων σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Κάθε ακαδημαϊκό έτος γίνεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανανέωση του καταλόγου των συμμετεχόντων μελών ΔΕΠ. Τα μέλη ΔΕΠ επικοινωνούν προσωπικά με τους ασκούμενους/ες φοιτητές/τριες και τα επιβλέποντα στελέχη των φορέων τουλάχιστον μία φορά το μήνα (τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά ή με επίσκεψη στο χώρο εργασίας) και ενημερώνονται μαζί τους για την πορεία της Πρακτικής Άσκησης. Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης του/της ασκούμενου/ης, το μέλος ΔΕΠ συμπληρώνει ηλεκτρονικά το έντυπο αξιολόγησης για κάθε φοιτητή/τρια  που επιβλέπει (αξιολόγηση μέλους ΔΕΠ).

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font