Πρόγραμμα Δωρεών των συνεργαζόμενων Φορέων


  • Ενημέρωση:
    Το ΓΠΑ αναρτά στο Πληροφοριακό Σύστημα Career Services τις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης  των φορέων που ενδιαφέρονται να αναλάβουν εξ ολοκλήρου την χρηματοδότηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, όπου φαίνεται το χρονικό διάστημα υποβολής των βιογραφικών των υποψηφίων και οι πληροφορίες που αφορύν τη θέση.

  • Αιτήσεις των Φοιτητών:
    Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής αποστέλλοντας το βιογραφικό τους μέσω του Career Services στους ενδιαφερόμενους φορείς.
  • Κριτήρια Επιλογής:
    Η επιλογή του φοιτητή γίνεται αποκλειστικά από τον φορέα απασχόλησης με κριτήρια που θέτει ο εκάστοτε φορέας. Το ΓΠΑ δεν συμμετέχει στην διαδικασία αξιολόγησης - επιλογής του φοιτητή.
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font