Πρόγραμμα Δωρεών των συνεργαζόμενων Φορέων


  • Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν όσοι φορείς το επιθυμούν και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των Φορέων στο πρόγραμμα είναι η γραπτή δέσμευση τους στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλουν τη δωρεά που αντιστοιχεί στην αμοιβή και ασφάλιση του φοιτητή, των ασκούμενων στο τέλος κάθε μήνα σε λογαριασμό του Πανεπιστημίου που θα τους υποδειχθεί.

  • Το ύψος της αμοιβής είναι κοινό για όλους τους φοιτητές/τήτριες και καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου.

  • Οι ενδιαφερόμενοι Φορείς συμπληρώνουν την αίτηση συμμετοχής και την υποβάλλουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Οφείλουν να αναγράψουν στην αίτησή τους τον αριθμό των ασκούμενων που επιθυμούν να απασχολήσουν ανά ακαδημαϊκό Τμήμα καθώς και το αντικείμενο απασχόλησης αυτών. Ο αριθμός των ασκούμενων φοιτητών/τριών στους Φορείς απασχόλησης είναι ανάλογος κάθε φορά του μόνιμου προσωπικού του εκάστοτε Φορέα.

  • Στη συνέχεια το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης γνωστοποιεί τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στους φοιτητές/τριες, μέσω των ιστοσελίδων του.
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font