Ριζούλη Θεόκλεια
 • 2310 891.368
 • rezoul uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ2, 206
 • 2310 891.351

  Ριζούλη Θεόκλεια

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
  Διδασκαλία Γλωσσών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΓΓΛΙΚΑ I
   (ΞΓ0101)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΑΓΓΛΙΚΑ I: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
   (ΞΓ0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

   

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  • Εξοικείωση των φοιτητών με το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο της Αγγλικής καθώς και με τις στρατηγικές κατανόησης ακαδημαϊκών κειμένων (γενικού ενδιαφέροντος/ εκπαίδευσης/ ειδικής αγωγής)
  • Εξάσκηση κατανόησης  ακαδημαϊκών κειμένων (περιλήψεις άρθρων)
  • Εξοικείωση των φοιτητών με λεξιλόγιο του άμεσου περιβάλλοντός τους (ακαδημαϊκό) και λεξιλόγιο που αφορά την οικονομία/ ιστορία της Ελλάδας

   

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  • Ανάπτυξη ακαδημαϊκού & εξειδικευμένου λεξιλογίου
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης ακαδημαϊκών κειμένων (κύρια σημεία, γρήγορο διάβασμα)
  • Ικανότητα αξιολόγησης πηγών του διαδικτύου
  • ΑΓΓΛΙΚΑ II
   (ΞΓ0102)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΑΓΓΛΙΚΑ II:ακαδημαϊκός γραπτός λόγος(Academic writing)
   (ΞΓ0102)

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΑΓΓΛΙΚΑ III: ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
   (ΞΓ0103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

   ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

   ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   ΞΓ0103

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Γ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

   

     ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

   

  4

   

  3

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   Ξένη Γλώσσα (Υποχρεωτικό)

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

   Αγγλική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA189/

   

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Το μάθημα αφορά τις γλωσσικές δεξιότητες που απαιτεί ο επαγγελματικός χώρος.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Έχει γνώσεις προχωρημένου επιπέδου Αγγλικών για επαγγελματικούς σκοπούς όσο αφορά τις τέσσερις βασικές δεξιότητες: reading, writing, listening και speaking
  •  Έχει αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεματικών ενοτήτων που αφορούν  τον επαγγελματικό χώρο της ειδικότητας τους πχ Είδη, βασικά χαρακτηριστικά και δομή εταιριών, ρόλος των διαπολιτισμικών διαφορών στον χώρο εργασίας, ο ρόλος της παγκοσμιοποίησης στο εμπόριο, διαχείριση κρίσεων κλπ.
  • Να κατανοεί και να αναλύει σε προχωρημένο επίπεδο αυθεντικά κείμενα που αφορούν θέματα οικονομίας στο χώρο εργασίας με διδασκαλία εστιασμένη στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για επαγγελματικούς σκοπούς πχ αγγελίες δουλειάς για επαγγελματίες της Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Να μπορεί αποδεδειγμένα να συντάξει βιογραφικό σημείωμα, και γράμμα αίτησης για δουλειά στην Αγγλική
  • Να μπορεί να κοινοποιεί μέσω προφορικής παρουσίασης και να εξηγεί γνώσεις, ιδέες και τη δική του/της άποψη πάνω σε θέματα της ειδικότητας του/της στα Αγγλικά.
  •  Να είναι σε θέση να δώσει μια επιτυχή συνέντευξη για δουλειά σχετική με την ειδικότητα του/της
  • Να έχει αποκτήσει λεξιλόγιο σχετικό με το χώρο εργασίας στην οικονομική επιστήμη προχωρημένου επιπέδου.

  Γενικές Ικανότητες

  --Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  -- Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  -- Ομαδική εργασία

  -- Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  -- Λήψη αποφάσεων

  -- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

   

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ

  Στόχος του μαθήματος είναι η γνώση της Αγγλικής γλώσσας για επαγγελματικούς σκοπούς προχωρημένου επιπέδου. Συγκεκριμένα η ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και ανάλυσης κειμένων, προβληματισμού και κριτικής σκέψης, δεξιοτήτων γραπτού και προφορικού λόγου σε θέματα που αφορούν τον εργασιακό χώρο.

  Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι οι παρακάτω:

  Προφίλ και χαρακτηριστικά επιτυχημένων επιχειρηματιών

  Είδη και δομή εταιριών

  Παγκοσμιοποίηση του εμπορίου

  Διαπολιτισμικότητα στο χώρο εργασίας

  Η διαδικασία αίτησης για δουλειά (κατανόηση & ανάλυση αγγελιών, κατανόηση & ανάλυση μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων, ανάπτυξη δεξιοτήτων για συνέντευξη για δουλειά,  σύνταξη βιογραφικού και γράμματος αίτησης για δουλειά)

  Διαχείριση κρίσεων

  Επιχειρηματική κοινωνική ευθύνη (η περίπτωση της Nike)

  Business etiquette χωρών & κώδικας συμπεριφοράς εταιριών

  SWOT ανάλυση

  Ο ρόλος της διαφήμιση & του Μάρκετινγκ σήμερα

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

   Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  13Χ4=52

  Μελέτη

  15

  Γραπτές και προφορικές εργασίες

  15

  Διαδραστική διδασκαλία

  23

  Σύνολο Μαθήματος

  105

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

   Γλώσσα αξιολόγησης: Αγγλική

  2         επιλογές:

  1) Γραπτή τελική εξέταση: Ερωτήσεις κατανόησης κειμένου (σε παράφραση και True/False), λεξιλόγιο με άσκηση αντιστοίχισης λέξεων με τις ερμηνείες τους & με άσκηση παραγώγων λέξεων, γράμμα αίτησης για δουλειά με συμπλήρωμα κενών, ερωτήσεις πάνω στις θεματικές ενότητες του μαθήματος, ερωτήσεις οικονομικών και λογιστικών όρων, γραμματική με άσκηση συμπλήρωσης κενών.

  2) Τεστ πάνω σε γράμμα αίτησης για δουλειά και οικονομικών όρων 50%, συνέντευξη για δουλειά με τη διδάσκουσα (σε ζευγάρια βασισμένη σε ατομικό βιογραφικό) 25%, Προφορική παρουσίαση (σε ζευγάρια) σε θέμα δικό τους & σε σχέση με θεματική ενότητα του μαθήματος 25%.      

   

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

   Business English for Academic Purposes by Z. Kantaridou, I. Papadopoulou, P. Stefanou

  English for Business Studies: A Course for Business Studies and Economics Students by Ian McKenzie

  Corporate Emails in English: Brief Contexts and Language by Helder Fanha Martins

  -Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  Business and Professional Communication Quarterly

  • ΑΓΓΛΙΚΑ IV: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
   (ΞΓ0104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

   ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

   ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   ΞΓ0104

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Δ'

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΑΓΓΛΙΚΑ IV: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

   

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

        

   

  4

   

  3

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ξένη Γλώσσα

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

   Αγγλική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA115/

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Το μάθημα αφορά τις προφορικές παρουσιάσεις στον ακαδημαϊκό χώρο στα Αγγλικά.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Έχουν την ικανότητα να επιλέγουν ένα θέμα προφορικής παρουσίασης κατάλληλο για την περίσταση, το κοινό και τους ίδιους και να αιτιολογούν την επιλογή του.
  • Είναι σε θέση να οργανώσουν την ομιλία τους με συνοχή και συνάφεια έτσι ώστε να είναι εύκολα κατανοητή στο κοινό τους.
  • Έχουν την ικανότητα να παρουσιάσουν  στα Αγγλικά αυτό που έχουν να πουν δυνατά, καθαρά και εκφραστικά χωρίς να διαβάζουν και να είναι κατανοητοί στο κοινό τους.
  • Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν αξιόπιστες πηγές για την έρευνα τους και να ενσωματώνουν τις πληροφορίες στην ομιλία τους χωρίς λογοκλοπή.
  • Έχουν πλήρως κατανοήσει τη διαφορά μεταξύ του λόγου που χρησιμοποιείται στις προφορικές δημόσιες παρουσιάσεις και σε αυτόν που χρησιμοποιείται σε μια γραπτή ερευνητική εργασία
  • Είναι σε θέση να κάνουν ατομικές αλλά και ομαδικές προφορικές παρουσιάσεις.     
  • Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση των τεχνικών που χρησιμοποιούν οι ομιλητές για να εισάγουν το θέμα τους, να τραβήξουν και να διατηρήσουν το ενδιαφέρον του κοινού, να προσαρμόσουν το περιεχόμενο και την γλώσσα που χρησιμοποιούν στο κοινό τους ώστε να είναι κατανοητοί, να εξηγήσουν και να επιχειρηματολογήσουν υπέρ της άποψης τους, και να κλείσουν την ομιλία τους.
  • Έχουν αναπτύξει δεξιότητες κατάλληλου χειρισμού διαφανειών PowerPoint, ως τεχνικά μέσα συμπληρωματικά της παρουσίασης.  
  • Έχουν κατανοήσει το ρόλο της στάσης του σώματος του ομιλητή

   

  Γενικές Ικανότητες

  --Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  --Λήψη αποφάσεων

  --Αυτόνομη εργασία

  --Ομαδική εργασία

  --Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  --Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  -- Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ

  Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές προφορικής παρουσίασης σε ακαδημαϊκά αντικείμενα συναφή των σπουδών τους και να τους εμπλέξει στην εφαρμογή αυτών των αρχών με την προετοιμασία και την παρουσίαση των δικών τους ομιλιών.

  Το μάθημα αρχίζει με τις βασικές αρχές μιας προφορικής παρουσίασης όπως η χρησιμότητα της στον ακαδημαϊκό χώρο, ο ρόλος του κοινού και η συμβολή του στην ομιλία, ηθικά ζητήματα που προκύπτουν για ομιλητή και ακροατές, και ο φόβος της δημόσιας παρουσίασης. Στη συνέχεια ασχολείται με πιο πρακτικά ζητήματα όπως η επιλογή κατάλληλου θέματος και σκοπού, η προετοιμασία της ομιλίας, η διαμόρφωση βασικής δομής-σκελετού, η σύνταξη περίληψης-abstract, ορθής εισαγωγής και επιλόγου. Επίσης ασχολείται με στοιχεία της απόδοσης της ομιλίας όπως η κατάλληλη φωνή και καθαρά και σωστή άρθρωση και προφορά, η γλώσσα του σώματος και η χρήση οπτικών και ηλεκτρονικών μέσων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις τεχνικές με τις οποίες ο ομιλητής εξασφαλίζει και διατηρεί την προσοχή του κοινού, στην αναγνώριση των δεξιοτήτων του κάθε φοιτητή προφορικής παρουσίασης και αυτοβελτίωση του, στη εποικοδομητική κριτική και ανάλυση ομιλιών και κατάλληλη χρήση των τεχνικών μέσων.  Οι φοιτητές αναγνωρίζουν και αναλύουν τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε ομιλίες οι οποίες προβάλλονται σε video ή διαβάζονται στο βιβλίο και κάνουν δικιές τους παρουσιάσεις. Συμπληρωματική βοήθεια (πχ πρόβες) παρέχεται και στις ώρες γραφείου.

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

   Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και  στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας compus

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  13X4=52

  Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

  15

  Μελέτη και προετοιμασία για τις προφορικές παρουσιάσεις

  28

  Διαδραστική διδασκαλία

  10

  Σύνολο Μαθήματος

  105

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  .

  Γλώσσα Αξιολόγησης: Αγγλικά

  2 επιλογές αξιολόγησης

  1) Γραπτή τελική εξέταση:  ερωτήσεις σύντομης απάντησης κατανόησης του περιεχομένου και των χρησιμοποιημένων τεχνικών μια ομιλίας που δίνεται γραπτά, λεξιλόγιο με άσκηση αντιστοίχισης λέξεων με τις ερμηνείες τους & με άσκηση συμπλήρωσης σωστών παραγώγων λέξεων, ερωτήσεις πάνω στη θεωρία του δημόσιου λόγου και στο περιεχόμενο των ομιλιών που αναλύθηκαν στο μάθημα, και  γραμματική με άσκηση συμπλήρωσης κενών.

  2) 3 προφορικές παρουσιάσεις & γραπτή εξέταση

  --1 ατομική παρουσίαση όπου εξηγούν μία οικονομική θεωρία/παρουσιάσουν μία οικονομική άποψη (5 λεπτά)

  --1 παρουσίαση σε ζευγάρια όπου ο καθένας υποστηρίζει μία διαφορετική άποψη πάνω στο ίδιο θέμα (10 λεπτά)

  --1 παρουσίαση σε ζευγάρια αποτελούμενη από γραπτή και προφορική αιτιολόγηση επιλογής θέματος και σκοπού, γραπτό επίσημα διαμορφωμένο σκελετό, γραπτή περίληψη, και powerpoint slides. Το θέμα είναι οικονομικο-κοινωνικού περιεχομένου.

  --Γραπτή εξέταση πάνω στην θεωρία του δημόσιου λόγου και οικονομικής ορολογίας 

   

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Public speaking for University Students: Principles and Practice, by Ifigeneia Machili

  The Art of Public Speaking, by Stephen Lucas

  • ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (ΑΓΓΛΙΚΑ)
   (ΞΓ0205)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0205

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Β’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (ΑΓΓΛΙΚΑ)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  4

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ανάπτυξης δεξιοτήτων (Υποχρεωτικό)

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Αγγλική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

   

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA212/

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  ΓΝΩΣΕΙΣ

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / φοιτήτρια θα έχει αναπτύξει γνώσεις σε σχέση με τους παρακάτω τομείς:

  • την επιστημονική ορολογία διοίκησης επιχειρήσεων και μάρκετινγκ
  • τα ιδιαίτερα γλωσσικά και κειμενικά χαρακτηριστικά των επιστημονικών περιλήψεων, επιστημονικών άρθρων καθώς και άλλων κειμενικών ειδών της ειδικότητάς του/της
  • τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ακαδημαϊκού γραπτού λόγου
  • ένα μεγάλο εύρος στρατηγικών κατανόησης κειμένου και γραπτού λόγου

  ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:

  -εφαρμόζει συγκεκριμένες στρατηγικές για την κατανόηση και μετάφραση της ορολογίας της ειδικότητάς του / της

  -εφαρμόζει τις κατάλληλες στρατηγικές κατανόησης ακαδημαϊκών κειμένων και παραγωγής γραπτού λόγου

  -χρησιμοποιεί στρατηγικές που αποβλέπουν στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και στην αυτοαξιολόγηση της μάθησης

  -παράγει διάφορα είδη γραπτού ακαδημαϊκού λόγου, όπως:

  • περίληψη ακαδημαϊκών κειμένων
  • σύνθεση πληροφοριών από πολλαπλές πηγές
  • οργάνωση πληροφοριών σε μορφή γραφικών αναπαραστάσεων και σύνθεσης των πληροφοριών αυτών στον γραπτό λόγο
  • παραγωγή σχολιασμένης βιβλιογραφίας (annotated bibliography entry) και ορολογίας βασισμένης σε θέματα του επιστημονικού τους πεδίου.

  Γενικές Ικανότητες

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Ανάπτυξη κριτικής σκέψης, επίλυσης προβλημάτων και δεξιοτήτων μεταγνώσης
  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ο στόχος του μαθήματος είναι η κατάκτηση και εξάσκηση επίσημου, ακαδημαϊκού λεξιλογίου και ορολογίας σχετικής με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ, κατανόηση επιστημονικών κειμένων ειδικότητας, ανάπτυξη και εξάσκηση ακαδημαϊκού γραπτού λόγου.

  Ανάμεσα στα κειμενικά είδη τα οποία αναλύονται στην τάξη περιλαμβάνονται επιστημονικά και ερευνητικά άρθρα, εγχειρίδια, κ.λπ., ενώ εκτός από την μελέτη κειμένων σχετικών με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και την παραπομπή σε σχετικά websites ορολογίας, κάποια από τα επιπλέον θέματα που πραγματεύεται το μάθημα είναι: οικονομική κρίση, χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας, δημογραφικές τάσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση, συνθήκες απασχόλησης, παγκοσμιοποίηση.

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση του Open e-class στη διδασκαλία για ανάρτηση εγγράφων, εργασιών, ανακοινώσεων.

  Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω e-mail.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Ανεξάρτητη μελέτη μέσω συγγραμμάτων και καθοδηγούμενη διερευνητική μελέτη μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

  35

  Συγγραφή εργασίας / εργασιών

  33

  ΣύνολοΜαθήματος

  120

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Γλώσσα Αξιολόγησης: Αγγλική

  Μέθοδοι Αξιολόγησης

  1. Διαμορφωτική αξιολόγηση (προαιρετική) αποτελούμενη από γραπτές εργασίες παραγωγής ακαδημαϊκού γραπτού λόγου και σύνταξης ορολογίας.

  2. Τελική εξέταση αποτελούμενη από:

  Ερωτήσεις κατανόησης πάνω σε κείμενο

  Περίληψη κειμένου -παράφραση

  Έλεγχο γνώσης ορολογίας: ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σύντομες απαντήσεις, κ.λπ.

  Τα ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης (βαρύτητα – ποσοστά του κάθε κριτηρίου αξιολόγησης) αναρτώνται από την αρχή του εξαμήνου στο Open e-class.

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  -Alexander, C., Argent S. and Spencer, R. (2008) EAP Essentials: A teacher’s guide to principles and practice. Reading: Garnet Publishing.

  -de Chazal, E. (2014) English for Academic Purposes. Oxford: Oxford University Press. --McCarter, S. and Jakes, P. (2009) Uncovering EAP: How to Teach Academic Writing and Reading. Oxford: Macmillan Education.

  - Kantaridou Z. (2019). English for Academic Purposes: Reading & Vocabulary, 3rd edition, Revised. Thessaloniki: University of Macedonia Press.

  - Rizouli, Clio. (2015) English for Academic Purposes: Focus on Writing. University of Macedonia Press.

  Προτεινόμενεςιστοσελίδες

  http://ec.europa.eu/eurostat/

   https://www.theguardian.com/international

  https://www.sciencedaily.com/

  http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/

  https://www.workspace.co.uk/content-hub/business-insight/glossary-of-business-terminology

  https://www.cambridgeinternational.org/images/85056-glossary-of-terms-advanced-level.pdf

  https://lafabrica.umayor.cl/images/entrepreneurship-glossary.pdf British Council

  https://dbace.org/wp-content/uploads/2019/10/A-Z-Glossary-2020.pdf

  Δημοσιεύσεις


  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font