Φουντουλίδου Ροδή
  • 2310 891.787
  • rodi uom.edu.gr
  • Γραφείο: ΓΔ, 205

    Φουντουλίδου Ροδή

    Ε.Τ.Ε.Π. (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό)
    Τμήμα Οικονομικών Επιστημών