Παιδή Ρεβέκκα
 • 2310 891.413
 • rpedi uom.edu.gr
 • Γραφείο: KZ, 328

  Παιδή Ρεβέκκα

  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Θεωρία Διεθνών Σχέσεων

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2003
  • MA in International Political Economy, University of Sheffield-Department of Politics, 2004
  • MPhil in International Relations, University of Cambridge-Center of International Studies, 2007
  • PhD στις Διεθνείς Σχέσεις, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2016
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Διεθνείς Σχέσεις των Μικρών Κρατών
  • Θεωρίες Διεθνών Σχέσεων
  • Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - FOREIGN POLICY ANALYSIS (ΜΑΘΗΜΑ ΕΔΡΑΣ ΓΕΕΘΑ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ "ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ")
   (ΔΕ4020)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
   (Δ27015)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα εξετάζονται τα μέσα και οι μηχανισμοί με τους οποίους κράτη και διεθνείς οργανισμοί επιδιώκουν να επικοινωνήσουν τις πολιτικές τους και την 'ταυτότητά' τους σε διαφορετικά «ακροατήρια», είτε στην εσωτερική δημόσια σφαίρα, είτε σε διεθνές επίπεδο. Αναλύεται ιστορικά, ο ρόλος της επικοινωνίας στη δημόσια πολιτική αλλά και στις διεθνείς σχέσεις και επιχειρείται μια εισαγωγή στη 'στρατηγική επικοινωνία', όπως αυτή εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια από κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς. Στο μάθημα αναλύεται και η προσπάθεια για τη δημιουργία μιας συνεκτικής ελληνικής επικοινωνιακής πολιτικής. Επίσης, αξιολογείται, η επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων οργανισμών για μια αποτελεσματική Επικοινωνιακή Πολιτική. Στο μάθημα επιχειρείται μια συγκριτική ανάλυση της δημόσιας διπλωματίας συγκεκριμένων κυβερνήσεων εστιάζοντας στους μηχανισμούς και τις πολιτικές διαχείρισης της εθνικής τους εικόνας αλλά και ταυτότητας (nation branding), μεταβλητές που συχνά αποτελούν συστατικά στοιχεία της εθνικής στρατηγικής τους.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Εξοικείωση με βασικές έννοιες δημόσιας διπλωματίας, επικοινωνιακής πολιτικής διεθνών δρώντων και κρατών και εν γένει στρατηγικής επικοινωνίας 

  - Χρησιμοποίηση εννοιών και εννοιολογικών εργαλείων για την κατανόηση της επικοινωνιακής πολιτικής κρατών και των πολιτικών διαχείρισης της εικόνας τους. 

  - Δυνατότητα εκτίμησης και αξιολόγησης της επικοινωνιακής πολιτικής κρατών και άλλων διεθνών δρώντων βάσει των στρατηγικών τους προτεραιοτήτων.

  - Απαίτηση κριτικής ανάλυσης πολύπλοκων επικοινωνιακών κρατικών συμπεριφορών.

  - Εξοικείωση με την ανάγκη συνθετικής σκέψης στην οικοδόμηση αφηγημάτων και πλαισίωσης διεθνών φαινομένων και κρατικών συμπεριφορών.

  - Κριτική αξιολόγηση δράσεων στρατηγικής επικοινωνίας διαφορετικών διεθνών δρώντων με γνώμονα τα επίπεδα επιρροής στη διεθνή κοινή γνώμη.

  - Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνιακού λόγου και γραφής βάσει στρατηγικής πλαισίωσης 

  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ - INTERNATIONAL RELATIONS OF RUSSIA
   (ΔΕ4014)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

   Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση με κεντρικά στοιχεία αναφορικά με τη Ρωσία, την εξωτερική πολιτική της και τον διεθνή ρόλο/παρουσία της στο διεθνές σύστημα και στον γειτονικό της χώρο.  Το περιεχόμενο του μαθήματος: ο ρόλος της Ρωσίας στο διεθνές σύστημα και η εξωτερική πολιτική της, ιστορικά ορόσημα, βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής, κύριοι παίκτες/θεσμικό πλαίσιο, εσωτερικές αναζητήσεις ταυτότητας/στρατηγική κουλτούρα, βασικά ζητήματα και επιδιώξεις σε σχέση με την ασφάλεια (π.χ. ενεργειακή ασφάλεια), περιφερειακή αρχιτεκτονική, συμμετοχή στην ομάδα BRICS, σχέσεις με τις μεγάλες δυνάμεις (π.χ. ΗΠΑ, Κίνα όπως και Ε.Ε.).

   Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 


  - Εξοικείωση με βασικές έννοιες της θεματικής επί της ρωσικής διπλωματίας και εξωτερικής πολιτικής.

  - Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με τη ρωσική εξωτερική πολιτική.   

  - Εξοικείωση με εντοπισμό και τη χρήση πραγματικών πολιτικών και διπλωματικών δεδομένων. 

  - Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων.   

  - Δημιουργία και εκτίμηση θεωρητικά συνεπών πολιτικών και διπλωματικών εξειδικεύσεων.

  - Διεξαγωγή με ορθό τρόπο των απαραίτητων  διαγνωστικών ελέγχων.

  - Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση βασικών πολιτικών επιχειρημάτων και προβληματικών με ειδική αναφορά τη ρωσική εξωτερική πολιτική και τον διεθνή ρόλο της Ρωσίας. 

  - Κριτική ανάλυση ζητημάτων  της Διπλωματίας και της διεθνούς πολιτικής με επίκεντρο τη Ρωσία.

  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
   (ΔΕ5018)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


  - Πολύπλευρη διεύρυνση γνώσεων για τις Διεθνείς Σχέσεις, με ιδιαίτερη αναφορά στα Μικρά Κράτη.

  - Κατανόηση Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και σύγχρονων ζητημάτων, όπως πχ η οικονομική κρίση και οι διαφορές στην αντιμετώπισή της ανάμεσα στα μικρά ευρωπαϊκά κράτη, η διάσταση θέσεων ανάμεσα σε διαφορετικά κράτη και διαφορετικές ομάδες κρατών στην Ε.Ε., οι συνέπειες των ασυμμετριών ισχύος εντός της Ε.Ε, κλπ.

  - Απόκτηση σαφούς εικόνας της θέσης των μικρών ευρωπαϊκών κρατών στο διεθνές σύστημα και στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

  - Κατανόηση του πώς τα Ευρωπαϊκά μικρά κράτη έχουν ανταποκριθεί στις διεθνείς προκλήσεις. 

  - Ικανότητα κριτικής ανάλυσης συγχρόνων και επίκαιρων θεωρητικών και εμπειρικών ζητημάτων ως προς τις διεθνείς σχέσεις των Μικρών Κρατών στην Ευρώπη. 

  • ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
   (Δ1-27018)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


  Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές την άσκηση διπλωματίας στον χώρο της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται να έχουν αναπτύξει τις γνώσεις τους σε:

  - ζητήματα Σύγχρονης Διπλωματίας στους τομείς της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων και ειδικότερα, στους τομείς της Οικονομικής Διπλωματίας, της Εμπορικής Διπλωματίας, της Χρηματοπιστωτικής Διπλωματίας και της Εταιρικής Διπλωματίας, 

  - να έχουν την ικανότητά να αναζητούν πληροφορίες και γνώση για τα σχετικά ζητήματα σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές   

  - να είναι σε θέση να συνθέσουν και να αναλύσουν κριτικά σε προφορικό και γραπτό λόγο σχετικά θέματα. 

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (10 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2023

   • Pedi, R. 2023. The Power (Politics) of the Weak Revisited: Realism and the Study of Small-State Foreign Policy in T. Kolnberger and H. Koff (eds) Agency, Security and Governance of Small States A Global Perspective. Abingdon: Routledge (with Anders Wivel)

   2022

   • Παιδή, Ρ. 2022. Ελλάδα και Επιθετικός Πραγματισμός στην Εποχή της Πανδημίας. Στο Ειρ. Χειλά (επιμ.) Covid19 και η "Επόμενη Μέρα" Γεωπολιτική, Οικονομία, Διεθνείς Θεσμοί Αθήνα: Εκδόσεις Ευρασία
   • Pedi, R. 2022. What future for small states after unipolarity? Strategic opportunities and challenges in the post-American world order. In Heurlin, B. Græger, N., Wivel, A. and Wæver, O. (eds) Polarity in International Relations: Past, Present, Future, Palgrave MacMillan (with Anders Wivel)

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Pedi, R. (2022). The Republic of Cyprus in International and Regional Organizations: Towards a Mature Small State Status Seeking Strategy?. In The Foreign Policy of the Republic of Cyprus (pp. 287-309). Palgrave Macmillan, Cham. (with Chainoglou K.)

    Προβολή Δημοσίευσης

   2021

   • Pedi, R. (2021), "Resilience Through Entrepreneurship: Enriching European External Action Service's Resilience Toolbox * ", Apostolopoulos, N., Chalvatzis, K. and Liargovas, P. (Ed.) Entrepreneurship, Institutional Framework and Support Mechanisms in the EU, Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 149-164. (with Katerina Sarri)

    Προβολή Δημοσίευσης

   2020

   • Pedi, R. 2020. Small EU Member States and the European Security and Defence Integration. In G. Voskopoulos (ed.) European Union Security and Defence Policies, Operations and Transatlantic Challenges. New York: Springer pp. 55-73

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Pedi, R. 2020. Small States in Europe as Buffer Between East and West. In G. Baldacchino & A. Wivel (eds.). Research Handbook on the Politics of Small States. Cheltenham. UK: Edward Elgar Publishers.
   • Pedi, R. 2020. Entrepreneurship beyond Business: The Potential of Entrepreneurship Theory in Understanding International Relations Phenomena. Στο Γαλανάκη, Ε. Νικάνδρου, Ε. Παναγιωτοπούλου, Λ. Τιμητικός Τόμος Καθηγήτριας Νάνσυς Παπαλεξανδρή. Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου (with Katerina Sarri)

   2018

   • Pedi, R., 2018. Cyprus in the Eastern Mediterranean: A Small State Seeking for Status.. In S. Litsas and A. Tziampiris (eds). The New Eastern Mediterranean. New York: Springer. (with Ilias Kouskouvelis)

    Προβολή Δημοσίευσης

   2017

   • Pedi, R., 2017. Greece in the aftermath of the economic crisis needs to change its strategy in the international system: Choosing between Melians and David. Ιn Marangos J., (ed.), The Internal Impact and External Influence of the Greek Financial Crisis, New York: Palgrave Macmillan.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (14 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2023

    • Pedi R. 2023. In-betweenness and Migration Interdependence: Lessons from Georgia, Moldova, and Ukraine. Studia Europejskie-Studies in European Affairs. pp. 127-148. (with Anastasia Blouchoutzi)

     Προβολή Δημοσίευσης

    2020

    2019

    • Pedi, R. 2019. ‘A Union that Strives for More’: Von der Leyen’s All-inclusive EU Narrative. E-International Relations (with Areti Vasmada)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Pedi, R., 2019. The (Small) State of the Union: Assessing the EU’s Ability to Implement Its Global Strategy. New Perspectives Interdisciplinary Journal of Central and East European Politics and IR, Vol. 27 (1) pp. 43-72

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Pedi, R. 2019. “From the “Small and Smart State” to the “Small and Entrepreneurial State”: Rethinking the International Relations of Small States Within the EU and Beyond It. ​Baltic Journal of European Studies, Vol. 26(1) pp. 3-19 (with Katerina Sarri)

     Προβολή Δημοσίευσης

    2017

    • Pedi, R., 2017. Small State Status Seeking: Norway's Quest for International Standing-by Benjamin de Carvalho and Iver Neumann. Political Studies Review, 15(2), pp. 275-276 (Review)
    • Pedi, R., 2017. Foreign Policy in the Twenty-First Century-by Christopher Hill. Political Studies Review, 15(2), pp. 279-280 (Review)

    2016

    • Pedi, R., 2016. Small States and International Security: Europe and Beyond- by Archer et. al, Political Studies Review, 14(1), pp 79-80 (Review)
    • Pedi, R., 2016. The Nordic Countries and the European Union: Still the other European Community?- by Grøn et. al, Political Studies Review, 14(4), pp. 616-617 (Review)
    • Pedi, R., 2016. Cyprus’ Reunification: from the “Momentum” trap to a “Small but Smart” State Strategy, Eurodialogue: Journal of International Relations, European Economic & Social Studies, 5 (with Ilias Kouskouvelis)

    2015

    • Pedi, R., 2015. International Relations: Good-Bye Hegemony! Power and Influence in the Global System"–by Simon Reich and Richard Ned Lebow. Political Studies Review, 13(4), p.586 (Review)

    2014

    • Pedi, R., 2014. Political Theory: Neoclassical Realism in European Politics: Bringing Power Back in-–by Asle Toje and Barbara Kunz. Political Studies Review, 12(2), pp. 266-267 (Review)

    2013

    • Pedi, R. 2013. Στρατηγικές Μικρών Κρατών στην ΕΕ: Καλές Πρακτικές και η Ελληνική Προεδρία. Foreign Affairs Hellenic Edition, Δεκέμβριος, 2013, Ειδική Έκδοση, σσ. 56-69 (μετά από πρόσκληση)

    2012

    • Pedi, R., 2012. The European Union as a Small Power: After the Post-Cold War–by Asle Toje. Political Studies Review, 10(3), pp. 460-461. (Review)
    • Συνέδρια (22 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2023

     • Pedi R. 2023. Cooperation in the Eastern Mediterranean and the US Strategic Partnerships with Cyprus, Greece and Israel during the Trump Era: Continuities and Changes. ISA Annual Convention 2023, Montreal 15-18 March. Panel: Innovation Cooperation: The Importance of Partnerships and Networks

     2022

     • Pedi, R. 2022. Small State Security Strategies in a New Order: Shelter seeking is good, Smart Balancing is better. Lessons from Greece, EISA PEC 2022, Greece Athens 1-4 September, Panel: Small States and the New International Order
     • Pedi, R. 2022. The Unintended Consequences of Great Power Competition Then and Now: A Small State Perspective, Lessons from Greece. 9th EWIS, European Workshop in International Studies, EISA, Thessaloniki, Greece. 6-9 July

     2021

     • Pedi, R. 2021. Status Seeking, Status Competition and Status Dilemma Between Asymmetrical Powers in the Eastern Mediterranean, EISA PEC 2021 (virtual) Panel:Facing power asymmetry: Status seeking, balancing and shelter
     • Pedi, R. 2021. The International and Domestic Sources of a Foreign Policy U-Turn: The case of Syriza in Greece meets Neoclassical Realism and Second Image Reversed theory. EISA-EWIS 2021 (virtual) Thinking outside the box about the inside of the (black) box – second image reconsidered
     • Pedi, R. 2021. Small State Status Seeking Narratives in the UN General Assembly: An Eastern Mediterranean Perspective, ECPR Joint Sessions 2021 (virtual) European Small States in International Organizations- Strategies, Preferences, and Adaptation (with Maria Simaioforidou)

     2019

     • Pedi, R., 2019. Resilience through Entrepreneurship: Εnriching European External Action Service’s Resilience Toolbox. ISA 2019 Annual Convention, Toronto, Canada, 27-30 March. (with Katerina Sarri)
     • Pedi, R. 2019. Entrepreneurship and Public Diplomacy: Old Wine in New Bottles?. 6th International Conference on Applied Economics, Volos 30 May- 1 June 2019 (with Katerina Sarri)
     • Pedi, R., 2019. The Power (Politics) of the Weak Revisited: Realism and the Study of Small State Foreign Policy. EWIS 2019, EISA, Krakow 26-29 June (with Anders Wivel)
     • Pedi, R. 2019. From Serial Summitry to Networks: How Is Cooperation among Lesser Powers Evolving in the Eastern Mediterranean? 13th Pan-European Conference on International Relations, EISA. Sofia, Bulgaria, 11-14 September 2019 (with Ilias Kouskouvelis)
     • Pedi, R., 2019. The King is dead Long Live the King: Small States and the US from the Cold War to Trump. 13th Pan-European Conference on International Relations, EISA. Sofia, Bulgaria, 11-14 September 2019

     2018

     • Pedi, R. 2018. Entrepreneurship stimulation as a diplomacy tool: Lessons from the US, Israeli, Dutch, French and British diplomatic missions’ initiatives in Greece during the economic crisis. Paper presented at ISA 2018 Annual Convention 4-7 April San Francisco US (with Katerina Sarri)
     • Pedi, R. 2018. Soft power, public diplomacy and entrepreneurship: a new nexus for an old goal. Paper Presented at ICIB 2018 International Conference on International Business, Thessaloniki, Greece, 17-20 May, 2018 (with Katerina Sarri)
     • Pedi, R. 2018. Realism and Small State Studies: Not as Strange Bedfellows, as You Think. Paper Presented at European International Studies Association 12th Pan-European Conference on International Relations, Prague 12-15 September 2018
     • Pedi, R., 2018. From the ‘Small but Smart State’ to the ‘Small and Entrepreneurial State’: Rethinking the International Relations of Small states. Paper Presented at European International Studies Association 12th Pan-European Conference on International Relations, Prague 12-15 September 2018 (with Katerina Sarri)

     2017

     • Pedi, R. 2017. Towards a Framework for Understanding Opportunity and Change in International Relations. Paper presented at ISA 2017 Annual Convention, Understanding Change in World Politics, Baltimore, 22-25 February. (with Katerina Sarri)
     • Pedi, R. 2017. The "Start-Up" Nation was not built in one night: Entrepreneurship and Israel in light of Small States International Relations. Paper presented at ICIB 2017 International Conference on International Business, Thessaloniki 19-21, May. (with Katerina Sarri)

     2016

     • Pedi, R. 2016. EU as a Security Actor inside and Outside Europe: Enormous Challenges and Limited Prospects. Paper presented at CISS-ISA 2016 Conference: Boundaries and Borders in an Evolving World Order: Challenges and Prospects, Thessaloniki, 13-15 June.
     • Pedi, R., 2016. Debunking the “Inside/Outside-Divide” in the International Relations of Small Powers. Paper presented at CEEISA-ISA 2016 Conference: The Politics of International Relations, Ljubljana, 23-25 June.
     • Pedi, R. 2016. Entrepreneurship beyond business: exploring the use of entrepreneurship insights to understand International Relations Phenomena, Paper presented at FOREMOST Conference: Entrepreneurship in Turbulent Times, Chania, 29-31 August. (with Katerina Sarri)
     • Pedi, R. 2016. Reconsidering the “Small but Smart State” concept: Small States as Entrepreneurs. Paper Accepted at 10th Pan-European Conference on International Relations: International Relations in World Society, Izmir, 7-10 September. (with Katerina Sarri)

     2012

     • Pedi, R. 2012. Small States Striving for Influence: The Case of the neutral and non-aligned states in the EU’s CFSP. Paper presented at the International Conference on International Business, Thessaloniki, 17-19 May.
     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font