Τσιότσου Ροδούλα
 • 2310 891.576
 • rtsiotsou uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 408

  Τσιότσου Ροδούλα

  Καθηγήτρια
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Καθηγήτρια, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες)
  Καθηγήτρια, Διδακτικό Προσωπικό (Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA))


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Doctor of Philosophy (Ph.D.) (1996), Florida State University, Tallahassee, Florida. Ειδίκευση: Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Αθλητισμού. Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: "The Giving to Athletics Model (GAM): An investigation of the factors that explain donations to intercollegiate athletics"
  • Master of Science in Sport Management (MSPE) (1993), Ohio University, Athens, Ohio.
  • Πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (1991), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη.
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Μάρκετινγκ υπηρεσιών (αθλητισμού, τουρισμού, πολιτισμού)
  • Διοίκηση Επώνυμων Προϊόντων
  • Συμπεριφορά καταναλωτή
  • Προώθηση προϊόντων/υπηρεσιών (διαφήμιση, χορηγίες)
  • Μάρκετινγκ μη κερδοσκοπικών οργανισμών (δωρεές)
  • Ηλεκτρονικό/Ψηφιακό μάρκετινγκ

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (πρώην "Αθλητικό Μάρκετινγκ")
   (ΟΔ0519)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0519

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  (πρώην «Αθλητικό Μάρκετινγκ»)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=14

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Το µάθηµα σκοπεύει στο να βοηθήσει τους/ις φοιτητές/τριες να κατανοήσουν τις βασικές αρχές, τη φιλοσοφία και τις μορφές του Αθλητικού Μάρκετινγκ.

  Συγκεκριμένα, οι φοιτητές/τριες θα:

  •     Κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες του αθλητικού μάρκετινγκ.

  • Κατέχουν τις κύριες έννοιες, τις βασικές αρχές και τη σημασία του αθλητικού μάρκετινγκ στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον.
  • Κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ του αθλητικού μάρκετινγκ και του μάρκετινγκ μέσω του αθλητισμού.

  •     Μπορούν να περιγράψουν τη δοµή και τα χαρακτηριστικά της προσφοράς και ζήτησης των αθλητικών υπηρεσιών.

  •   Κατανοήσουν τη σημασία και το ρόλο της ανάπτυξης εσόδων στον αθλητισμό μέσω της χορηγίας (sponsoring), των δικαιωμάτων μετάδοσης αθλητικών γεγονότων (broadcasting rights) και των δωρεών.

  •  Κατανοήσουν τη χρήση του µίγµατος µάρκετινγκ και τις στρατηγικές μάρκετινγκ που αφορούν στα αθλητικά προϊόντα/υπηρεσίες.

  • Κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες των αθλητικών καταναλωτών καθώς και την κατηγοριοποίησή τους.
  • Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των εναλλακτικών θεωριών που διέπουν το αθλητικό μάρκετινγκ ως μια εφαρμογή του μάρκετινγκ υπηρεσιών.

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα αποσκοπεί κυρίως στις παρακάτω γενικές ικανότητες:

  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη διοικητικών αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδικές ασκήσεις
  • Ατομική και πρακτική εργασία
  • Ανάπτυξη κριτικής σκέψης
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  • Ευαισθητοποίηση των φοιτητών/τριών στη διαχείριση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (αναπήρων, προσφύγων, γυναικών κτλα).
  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

  -          Εισαγωγή

  -          Η αθλητική δραστηριότητα στην αρχαιότητα

  -          Ο αθλητισμός στον 20ο αιώνα

  -          Ο αθλητισμός σήμερα ως μέρος της βιομηχανίας του ελεύθερου χρόνου

  -          Ορισμός του αθλητικού μάρκετινγκ

  -          Οι διαστάσεις του αθλητικού μάρκετινγκ

  -          Το μίγμα μάρκετινγκ των αθλητικών προϊόντων

  -          Ο σκοπός του αθλητικού μάρκετινγκ

  -          Επίλογος

  ΜΕΡΟΣ Α:             ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ/ΠΕΛΑΤΕΣ

  -          Εισαγωγή

  -          Οι κατηγορίες των αθλητικών καταναλωτών/πελατών

  -          Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των αθλητικών καταναλωτών/πελατών

  -          Επίλογος                                       

  Η ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  -          Εισαγωγή

  -          Το υπόδειγμα των τριών σταδίων στις αθλητικές υπηρεσίες

  -          1ο Στάδιο: Πριν την αγορά της αθλητικής υπηρεσίας

  -          2ο Στάδιο: Αγορά και κατανάλωση της αθλητικής υπηρεσίας

  -          3ο Στάδιο: Μετά την αγορά και την κατανάλωση της αθλητικής υπηρεσίας

  -          Επίλογος

  ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ

  -          Εισαγωγή

  -          Τα γενικά χαρακτηριστικά των αθλητικών προϊόντων-υπηρεσιών

  -          Η φύση του αθλητικού προϊόντος-υπηρεσιών

  -          Τα επίπεδα των αθλητικών προϊόντων-υπηρεσιών

  -          Επίλογος

  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  -          Εισαγωγή

  -          Οι τύποι των αθλητικών υπηρεσιών

  -          Η υλική διάσταση των αθλητικών υπηρεσιών

  -          Η άυλη/διευρυμένη διάσταση των αθλητικών υπηρεσιών

  -          Ανάπτυξη νέων αθλητικών υπηρεσιών/καινοτομιών

  -          Επίλογος

  Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  -          Εισαγωγή

  -          Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αθλητικών υπηρεσιών και η επίδρασή τους στην τιμολόγηση

  -          Παράγοντες που επηρεάζουν την τιμολόγηση των αθλητικών υπηρεσιών

  -          Η στρατηγική τιμολόγησης στις αθλητικές υπηρεσίες

  -          Επίλογος

  Η ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:

  -            Εισαγωγή

  -            Ο ρόλος της διανομής στις αθλητικές υπηρεσίες

  -            Οι τύποι και οι μέθοδοι επαφής στη διανομή των αθλητικών υπηρεσιών

  -            Στρατηγικές διανομής των αθλητικών υπηρεσιών

  -            Η άμεση διανομή στις αθλητικές υπηρεσίες

  -            Η επιλογή της τοποθεσίας της αθλητικής εγκατάστασης

  -            Τα χαρακτηριστικά του αθλήματος/των αθλητικών δραστηριοτήτων

  -            Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των αθλητικών εγκαταστάσεων

  -            Πολύ-λειτουργικές αθλητικές εγκαταστάσεις

  -            Η περίπτωση της Allianz Arena

  -            Επίλογος

  Η ΕΜΜΕΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  -          Εισαγωγή

  -          Ο ρόλος της έμμεσης διανομής

  -          Η ιστορία των μεταδόσεων αθλητικών αγώνων στην Ελλάδα

  -          Τα ΜΜΕ ως δίκτυα της έμμεσης διανομής

  -          Α. Η τηλεόραση ως μέσο μετάδοσης αθλητικών θεαμάτων

  -          Β. Η μετάδοση αθλητικών αγώνων/γεγονότων μέσω ραδιοφώνου

  -          Γ. Το διαδίκτυο και η κινητή τηλεφωνία ως μέσα διανομής των αθλητικών υπηρεσιών

  -          Η διαδικασία της έμμεσης διανομής των αθλητικών γεγονότων/πρωταθλημάτων

  -          Η πειρατεία στις αθλητικές μεταδόσεις

  -          Επίλογος

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  -          Εισαγωγή

  -          Σχεδιάζοντας το σύστημα παροχής της αθλητικής υπηρεσίας

  -          Οι προϋποθέσεις για ένα αποτελεσματικό blueprinting της αθλητικής υπηρεσίας

  -          Πρακτικά ζητήματα στο σχεδιασμό του blueprint των αθλητικών υπηρεσιών

  -          Ο ρόλος των αθλητικών πελατών στην εφαρμογή του blueprint

  -          Επίλογος

  ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  -          Εισαγωγή

  -          Η σημασία του περιβάλλοντος στις αθλητικές υπηρεσίες

  -          Θεωρητικές προσεγγίσεις και υποδείγματα για το ρόλο του περιβάλλοντος στις αθλητικές υπηρεσίες

  -          Οι διαστάσεις του περιβάλλοντος των αθλητικών υπηρεσιών

  -          Το κοινωνικό περιβάλλον των αθλητικών υπηρεσιών

  -          Επίλογος

   

  Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  -          Εισαγωγή

  -          Η σχέση της διοίκησης και του μάρκετινγκ στις αθλητικές υπηρεσίες

  -          Η σημασία του ανθρώπινου δυναμικού στις αθλητικές υπηρεσίες

  -          Το εσωτερικό μάρκετινγκ και η εφαρμογή τους στις αθλητικές υπηρεσίες

  -          Οι συγκρούσεις στις αθλητικές υπηρεσίες

  -          Επίλογος

  ΤΟ ΜΙΓΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  -          Εισαγωγή

  -          Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες της επικοινωνίας στις αθλητικές υπηρεσίες

  -          Σχεδιάζοντας την αποτελεσματική επικοινωνία στις αθλητικές επιχειρήσεις

  -          Στάδιο 1: Ανάλυση της παρούσας κατάστασης

  -          Στάδιο 2:  Καθορισμός των επικοινωνιακών στόχων

  -          Στάδιο 3: Προσδιορισμός του/ων κοινού(ων)-στόχου(ων)

  -          Στάδιο 4: Δημιουργία του μίγματος επικοινωνίας

  -          Στάδιο 5:  Εφαρμογή επικοινωνιακής στρατηγικής

  -          Στάδιο 6: ‘Έλεγχος και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

  ΜΕΡΟΣ Β: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ

  -          Εισαγωγή

  -          Ορισμός και εξέλιξη της αθλητικής χορηγίας

  -          Αιτίες ανάπτυξης της αθλητικής χορηγίας

  -          Οφέλη για τις επιχειρήσεις από τις αθλητικές χορηγίες

  -          Διαδικασία λήψης απόφασης ανάληψης χορηγίας

  -          Καταχρηστικό μάρκετινγκ – ambush marketing

  -          Επίλογος

  ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΟΜΙΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Χρήση PowerPoint στη διδασκαλία
  • Χρήση Power Point, Excel και Word στην εργασία
  • Επικοινωνία με τους/ις φοιτητές/τριες με email και Open Eclass
  • Χρήση βίντεο για παρουσίαση περιπτώσεων μελέτης και παραδειγμάτων
  • Επισκέψεις σε αθλητικούς χώρους
  • Προσκεκλημένοι/ες ομιλητές/τριες

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  40

  Case studies

  20

  Ομαδικές ασκήσεις πεδίου

  30

  Ατομικές ασκήσεις πεδίου

  30

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

  20

  Σύνολο Μαθήματος

  140 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  -  Αξιολόγηση:

  Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται στην ελληνική γλώσσα με τη βοήθεια:

   - Γραπτής Εξέτασης: Τα θέματα είναι της μορφής:

  • Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.

  Βαθμολόγηση:

  • Γραπτή εξέταση:                         10 (100%)

  Παρατηρήσεις:

  Οι φοιτητές/τριες ενημερώνονται για την ύλη των εξετάσεων, τον τρόπο, τα κριτήρια και τη διάρκεια αξιολόγησης από ανακοινώσεις και σχετικά έγγραφα που αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://openeclass.uom.gr/.

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

  ΔΙΕΘΝΗΣ

  • Sports Marketing, 2nd edition, by Sam Fullerton, McGraw-Hill/Irwin, 2010. (ISBN-13 978-0-07-338111-4)
  • Beech, J. and Chadwick, S (2007). The Marketing of Sport. Prentice Hall.
  • Fullerton, S. (2007). Sports Marketing. McGraw-Hill International Edition.
  • Lagae, W. (2005). Sports Sponsorship and Marketing Communications: A European Perspective, Prentice Hall.
  • Rein, I. Kotler P. and Shields, B. (2006). The Elusive Fan: Reinventing Sports in a Crowded Marketplace. McGraw-Hill.
  • Strategic Sport Marketing By David Shilbury; Hans Westerbeek; Shayne Quick; Daniel Funk (Allen & Unwin, 2009 (3rd edition)

  Link to a list of books http://www.topendsports.com/resources/stores.htm?node=149&cat=Sports%20Marketing%20Books

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  • Τσιότσου, Ρ. (2020). Αθλητικό Μάρκετινγκ, Broken Hill
  • Αλεξανδρής Κ. (2006). Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής. Εκδόσεις Χριστοδουλίδη.
  • Mullin, B., Hardy, S. and Sutton, W. (2004). Αθλητικό Μάρκετινγκ. Επιμέλεια Αυθίνος Ι. Εκδόσεις Πασχαλίδης.

  Σχετικές δημοσιεύσεις από τη διδάσκουσα

  • Amir Zaib Abbasi, Nasser Alqahtani, Rodoula H. Tsiotsou, Umair Rehman, and Ding Hooi Ting (2023). eSports as Playful Consumption Experiences: Examining the Antecedents and Consequences of Game Engagement. Telematics & Informatics. https://doi.org/10.1016/j.tele.2023.101937
   • Τsiotsou, R. H. (2016) A Service Ecosystem Experience-Based Framework for Sport Marketing, The Service Industries Journal, Vol. 36 No 11-12, pp. 478 – 509, https://doi.org/10.1080/02642069.2016.1255731
   • Tsiotsou, R.H, Alexandris, K. and Cornwell, B. (2014). Using evaluative conditioning to explain corporate co-branding in the context of sport sponsorship. International Journal of Advertising. Vol. 33 (2), pp. 295-327. 10.2501/IJA-33-2-295-327
   • Tsiotsou, R. H. (2013), Sport Team Loyalty: Integrating Relationship Marketing and a Hierarchy of Effects. Journal of Services Marketing, Vol. 27 (6), pp. 458-471.. 10.1108/JSM-01-2012-0002
   • Tsiotsou, R. (2013). Investigating the role of enduring and situational involvement with the program context on advertising effectiveness. Journal of Marketing Communications, Vol. 19, No. 2, pp. 114-135. 10.1080/13527266.2010.542079
   • Alexandris, K. and Tsiotsou, R. (2012). Segmenting Soccer Spectators by Attachment Levels: A Psychographic Profile Based on Team Self-Expression and Involvement. European Sport Management Quarterly, Vol. 12 (1), pp. 65-81, 10.1080/16184742.2011.637174
   • Alexandris, K., Tsiotsou, R. and James, J. (2012). Testing a Hierarchy of Effects Model of Sponsorship Effectiveness. Journal of Sport Management Vol. 26 (5), pp. 363-378, 10.1123/jsm.26.5.363
   • Tsiotsou, R. (2012). Developing a Scale for Measuring the Personality of Sport Teams. Journal of Services Marketing, Vol. 26 (4), pp. 238-252. Emerald10.1108/08876041211237541
   • Tsiotsou, R. (2011). A Stakeholder Approach to International and National Sport Sponsorship. Journal of Business & Industrial Marketing, Emerald Vol. 26 (8), pp. 557 - 565, 10.1108/08858621111179831

  -Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  • ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
   (MIB0102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MIB

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (πρώην "Διοίκηση Επωνύμων Προϊόντων")
   (ΟΔ0515)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0515

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  (πρώην « Διοίκης ηΕπωνύμων Προϊόντων»)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Υποχρεωτικό)

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=14

   

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Το Μάρκετινγκ Επώνυμων Προϊόντων (διαχείριση μάρκας) επιδιώκει να αυξήσει την αντιληπτή αξία του προϊόντος στους πελάτες και συνεπώς είναι ένα σημαντικό κλειδί για την επιτυχία στις αγορές, όπου τα προϊόντα προσαρμόζονται στις ανάγκες των καταναλωτών όλο και περισσότερο. Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει στους/ις φοιτητές/τριες όλες τις σχετικές θεωρητικές διαστάσεις για μια επιτυχή διαχείριση της μάρκας. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές/τριες θα:

   

  • κατανοήσουν την ορολογία, τις έννοιες και τις δραστηριότητες της διαχείρισης της μάρκας (επωνυμίας)
  • γνωρίσουν και κατανοήσουν τα βήματα που απαιτούνται για τη δημιουργία αξίας και υπεραξίας της μάρκας (επωνυμίας)
  • κατανοήσουν την έννοια της υπεραξίας της μάρκας (επωνυμίας)
  • επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των εναλλακτικών θεωριών που διέπουν τη διοίκηση επωνυμιών.
  • κατανοήσουν τους τρόπους δημιουργίας ταυτότητας και τοποθέτησής της  επωνυμίας στην αγορά
  • κατανοήσουν τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου μάρκας (επωνυμίας)
  • επιδεικνύουν κριτική ανάλυση των διαφόρων στρατηγικών ανάπτυξης της μάρκας (επωνυμίας)

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα αποσκοπεί κυρίως στις παρακάτω γενικές ικανότητες:

  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη διοικητικών αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδικές ασκήσεις
  • Ατομική και πρακτική εργασία
  • Ανάπτυξη κριτικής σκέψης
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  • Ευαισθητοποίηση των φοιτητών/τριών στη διαχείριση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ατόμων με αναπηρία, προσφύγων, γυναικών κτλ).

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1         Διοίκηση επώνυμου προϊόντος

  2         Ιστορική εξέλιξη επώνυμου προϊόντος

  3         Τα βασικά στοιχεία ενός επώνυμου προϊόντος   

  4         Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής ενός επώνυμου προϊόντος                                              

  5         Η ταυτότητα του επώνυμου προϊόντος

  6         Το πρίσμα ταυτότητας και η ανάπτυξη των πλευρών

  7         Δημιουργία ταυτότητας επώνυμου προϊόντος

  8         Τοποθέτηση επώνυμου προϊόντος και δημιουργία υπεραξίας

  9         Στάδια τοποθέτησης του επώνυμου προϊόντος

  10      Στρατηγικές ανάπτυξηςενός επώνυμου προϊόντος (brand extensions, product extensions)  

  11      Στρατηγικές ανάπτυξηςενός επώνυμου προϊόντος (multibrands, new brands, co-brands)

  12      Σύγχρονα θέματα που αφορούν στα επώνυμα προϊόντα (ακτιβισμός, μποϋκοτάζ) - Η μάρκα (επώνυμο προϊόν) ως προωθητικό εργαλείο κοινωνικών αξιών και ευζωίας

  13      Επίσκεψη σε επιχείρηση ή Επισκέπτης/τρια ομιλητής/τρια

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Χρήση PowerPoint στη διδασκαλία
  • Χρήση Power Point, Excel και Word στην εργασία
  • Επικοινωνία με τους φοιτητές με email και Open Eclass
  • Χρήση βίντεο για παρουσίαση περιπτώσεων μελέτης και παραδειγμάτων
  • Επισκέψεις επιχειρήσεων
  • Προσκεκλημένοι/ες ομιλητές/τριες

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  40

  Case studies

  30

  Ομαδικές ασκήσεις πεδίου

  30

  Ατομικές ασκήσεις πεδίου

  30

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

  30

  Σύνολο Μαθήματος

  160

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

    Αξιολόγηση:

  Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται στην ελληνική γλώσσα με τη βοήθεια:

    Γραπτής Εξέτασης: Τα θέματα είναι της μορφής:

  • Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.

    Βαθμολόγηση:

  • Γραπτή εξέταση:                         10 (100%)

    Παρατηρήσεις:

  • Οι φοιτητές/τριες ενημερώνονται για την ύλη των εξετάσεων, τον τρόπο, τα κριτήρια και τη διάρκεια αξιολόγησης από ανακοινώσεις και σχετικά έγγραφα που αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://openeclass.uom.gr/.

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

  • Keller, K.L.. (2019). Strategic Brand Management: Building, measuring and managing Brand Equity.. 5th. Pearson/Prentice Hall. ISBN 9781292314969
  • Roger, S. and Fill, C.. (2012). Corporate Reputation: Brand and Communication. 1st edition. Pearson. ISBN 9780273727590
  • A New Brand World: Eight Principles for Achieving Brand Leadership in the Twenty-First Century by Scott Bedbury and Stephen Faneuil (Penguin 2002)
  • David A. Aaker, “Should You Take Your Brand Where the Action Is, “ (HBR 97501)
  • “Brand Extension,” by Bridgette M. Braig and Alice M. Tybout from Kellogg on Branding (2005)
  • Gerald Zaltman and Lindsay Zaltman, “The Sure Thing That Flopped”and Commentary (R0807A)
  • Mergen Reddy and Nic Terblanche, “How Not To Extend Your Luxury Brand,” HBR December 2005.
  • Casey Schmidt   (2022)I absolutely couldn’t succeed in 2022 without these 3 unique brand management strategieshttps://www.canto.com/blog/brand-management/
  • Γ. Πανηγυράκης (2017). Στρατηγική Διοίκηση Επώνυμου Προϊόντος. (Α’ Τόμος ) UNIBOOKS ΙΚΕ 

  Σχετικές δημοσιεύσεις από τη διδάσκουσα:

  • Tzoumaka, E., Tsiotsou, R.H., and Siomkos, G. (2016). Delineating the role of endorser’s perceived qualities and consumer characteristics on celebrity endorsement effectiveness. Journal of Marketing Communications 22(3), pp. 307-326. ABS 2010=2. https://doi.org/10.1080/13527266.2014.894931
  • Tsiotsou, R.H. and Goldsmith, R.E. (2013). You’re nothing without me:  What consumers contribute to brands. In Psychology of Branding, Douglas W. Evans (ed.). pp. 55-74. NOVA.  ISBN: 978-1-62618-817-4.

  -Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  Journal of Product and Brand Management

  Journal of Product Innovation Management

  Journal of Advertising

  Journal of Advertising Research

  Journal of Promotion Management

  International Journal of Advertising

  Journal of Marketing Communications

  Corporate Communications: An International Journal

   

  • ΗΓΕΣΙΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
   (ΔΕ0208-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα «Ηγεσία, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις» επιδιώκει να διασαφηνίσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες τρεις τομείς του σύγχρονου μάνατζμεντ, κρίσιμους για την αποτελεσματική λειτουργία μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού: την επικοινωνία, τις δημόσιες σχέσεις και την ηγεσία.
  Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές/τριες να γνωρίσουν και να αντιληφθούν τη σημασία, τη χρησιμότητα και την εφαρμογή και των τριών αυτών τομέων του μάνατζμεντ, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο.


  Αναλυτικότερα, οι επιμέρους στόχοι του μαθήματος είναι οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/τριες:
  • Να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν κριτικά μέσα από τις διαλέξεις, τις ασκήσεις και συζήτηση στην τάξη τις έννοιες της επικοινωνίας, των δημοσίων σχέσεων και της ηγεσίας σε θεωρία και πρακτική εφαρμογή.
  • Να αντιληφθούν τη σχέση και τη συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.
  • Να συσχετίσουν τις έννοιες του μαθήματος με αυτές του μάρκετινγκ και της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων διαμορφώνοντας μια πιο ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική γνώση για το μάνατζμεντ


  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να:
  • Αντιλαμβάνονται τη σημασία της αποτελεσματικής ηγεσίας, επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων για μία επιχείρηση ή έναν οργανισμό
  • Κατανοούν τον τρόπο σκέψης, τις διαφορές και τον τρόπο εφαρμογής της συναλλακτικής και της μετασχηματιστικής ηγεσίας
  • Διακρίνουν τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων και παραδοσιακών μέσων επικοινωνίας, καθώς και τα κριτήρια επιλογής τους, και να είναι σε θέση να αξιολογούν ποια από αυτά θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με την περίσταση
  • Κατανοούν τη σημασία της στρατηγικής σκέψης της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων για την επιτυχία ενός οργανισμού και να αναπτύσσουν ένα στρατηγικό σχέδιο επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων
  • Γνωρίζουν τη σημασία, τον τρόπο διαμόρφωσης και τα χαρακτηριστικά μιας καλής οργανωσιακής ταυτότητας και εικόνας
  • Αντιλαμβάνονται τη σημασία, τον τρόπο διαμόρφωσης και τα χαρακτηριστικά της οργανωσιακής κουλτούρας και του επικοινωνιακού κλίματος
  • Κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός επικοινωνεί στο εσωτερικό και το εξωτερικό του περιβάλλον, καθώς και με τις ομάδες κοινού του.
  • Γνωρίζουν τον τρόπο δημιουργίας προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές ομάδες κοινού στις οποίες απευθύνεται με τη χρήση παραδοσιακών αλλά και σύγχρονων τεχνολογιών
  • Γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός αντιμετωπίζει προληπτικά τις κρίσεις, τις διαχειρίζεται αποτελεσματικά και επικοινωνεί με τις ομάδες κοινού του σε περιόδους κρίσεων
  • Κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο η επικοινωνία μπορεί να οδηγήσει στην άσκηση αποτελεσματικής ηγεσίας
  • Γνωρίζουν τις διαφορές και τον τρόπο που ασκούνται η συναλλακτική και μετασχηματισκή ηγεσία
  • Να κατανοήσουν τον ρόλο των δημοσίων σχέσεων στην αντιμετώπιση των κρίσεων και τη διασφάλιση της φήμης και της εικόνας της επιχείρησης
  • Να γνωρίζουν τα στάδια δημιουργίας ενός αποτελεσματικού προγράμματος δημοσίων σχέσεων
  • Να κατανοήσουν την έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και των διαστάσεων της
  • Να γνωρίζουν τη σύγχρονη χορηγία και τους πολλαπλούς ρόλους που μπορεί να επιτύχει ως εργαλείο των δημοσίων σχέσεων.

   

  • ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
   (MTM0102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MTM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (πρώην "Μάρκετινγκ Υπηρεσιών")
   (ΟΔ0514)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0504

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  (πρώην «Μάρκετινγκ Υπηρεσιών»)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Υποχρεωτικό)

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=14

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Το µάθηµα σκοπό έχει να βοηθήσει τους/ις φοιτητές/τριες να κατανοήσουν τις βασικές αρχές και τις εφαρμογές που χαρακτηρίζουν το Μάρκετινγκ Υπηρεσιών.  

  Συγκεκριμένα, οι φοιτητές/τριες θα:

  • Κατανοήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη σημασία των υπηρεσιών .
  • Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των εναλλακτικών θεωριών που διέπουν το μάρκετινγκ υπηρεσιών.
  • Κατανοήσουν το µίγµα μάρκετινγκ (προϊόν, τιμή, διανομή, προώθηση, διαδικασίες, φυσικό περιβάλλον και προσωπικό) των υπηρεσιών και τις στρατηγικές μάρκετινγκ που αφορούν σε αυτές.
  • Μπορούν να περιγράψουν τη δοµή και τα χαρακτηριστικά της προσφοράς και ζήτησης στο μάρκετινγκ υπηρεσιών.
  • Κατανοήσουν τη σημασία των εννοιών:  ποιότητα υπηρεσιών, ικανοποίηση, πίστη, κίνδυνος και προσήλωση των πελατών στις υπηρεσίες.
  • Να επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των μορφών δικαιοσύνης και των εγγυήσεων στις υπηρεσίες
  • Κατανοήσουν τον ρόλο των νέων τεχνολογιών στην παροχή των υπηρεσιών

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα αποσκοπεί κυρίως στις παρακάτω γενικές ικανότητες:

  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη διοικητικών αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδικές ασκήσεις
  • Ατομική και πρακτική εργασία
  • Ανάπτυξη κριτικής σκέψης
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  • Ευαισθητοποίηση των φοιτητών/τριών στη διαχείριση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ατόμων με αναπηρία, προσφύγων, γυναικών κτλ).
  1. 3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1

  Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

   

  - Έννοια και ορισμός των υπηρεσιών

   

  - Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, οι συνέπειες και τρόποι αντιμετώπισής τους

   

  - Το μείγμα μάρκετινγκ των υπηρεσιών

   

  - Νεότερες προσεγγίσεις στο μάρκετινγκ των υπηρεσιών (Service Dominant Logic) και προεκτάσεις για το στέλεχος μάρκετινγκ

   

   

  2

  Η Συμπεριφορά των Πελατών στις Υπηρεσίες

   

  - Η αγοραστική διαδικασία στις υπηρεσίες

   

  - Το υπόδειγμα των τριών σταδίων

   

  - Το στάδιο πριν την αγορά (Pre-purchase stage)

   

  - Το στάδιο παροχής της υπηρεσίας (Service encounter stage)

   

  - Το στάδιο μετά την κατανάλωση (Post-encounter stage)

   

   

  3

  Προϊοντικές αποφάσεις για υπηρεσίες

   

  - Αποφάσεις για τους προϊοντικούς τύπους υπηρεσιών

   

  - Αποφάσεις για την υλική/ φυσική υπηρεσία

   

  - Αποφάσεις για την άυλη/ διευρυμένη υπηρεσία

   

  - Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών

   

  - Κατάργηση υπηρεσιών

   

   

  4

  Η Διανομή των Υπηρεσιών στη Φυσική και Ηλεκτρονική Αγορά

   

  - Εισαγωγή στη διανομή υπηρεσιών

   

  - Αποφασίζοντας για τον τύπο επαφής στη διανομή των υπηρεσιών

   

  - Στρατηγικές διανομής των υπηρεσιών

   

  - Η διανομή των υπηρεσιών στο διαδίκτυο

   

  - Ενδιάμεσοι και ο ρόλος τους στο μάρκετινγκ των υπηρεσιών

   

  - Η διανομή των υπηρεσιών σε παγκόσμιες αγορές

   

   

  5

  Η Τιμολόγηση στις Υπηρεσίες

   

  - Εισαγωγή στην τιμολόγηση των υπηρεσιών

   

  - Η έννοια της αξίας για τον πελάτη

   

  - Στόχοι της τιμολόγησης των υπηρεσιών

   

  - Στρατηγικές τιμολόγησης στις υπηρεσίες και παράγοντες που τις επηρεάζουν

   

   

  6

  Η Επικοινωνία και ο Ρόλος της στις Υπηρεσίες

   

  - Ο ρόλος της επικοινωνίας μάρκετινγκ υπηρεσιών

   

  - Η ανάπτυξη των στόχων επικοινωνίας

   

  - Το μείγμα επικοινωνίας μάρκετινγκ

   

  - Η επικοινωνία στο διαδίκτυο

   

  - Ολοκληρωμένη επικοινωνιακή στρατηγική. Τι πρέπει να φροντίσει το στέλεχος μάρκετινγκ

   

   

  7

  Σχεδιασμός και Διοίκηση των Διαδικασιών Παροχής των Υπηρεσιών

   

  - Σχεδιασμός υπηρεσιών (blueprinting) . Βασικές έννοιες

   

  - Σχεδιασμός της υπηρεσίας και αποδοτικότητα του συστήματος

   

  - Σχεδιασμός της υπηρεσίας και αποτελεσματικότητα του συστήματος

   

  - Ο πελάτης ως συν-παραγωγός της υπηρεσίας και της εμπειρίας του από την επιχείρηση

   

  - Σχεδιασμός στην πράξη: Διασφαλίζοντας την προσαρμογή του πελάτη στο σχέδιο παροχής της υπηρεσίας

   

   

  8

  Σχεδιάζοντας το Περιβάλλον των Υπηρεσιών

   

  - Ο σκοπός και η σημασία του περιβάλλοντος υπηρεσιών

   

  - Θεωρητικές προσεγγίσεις, κριτική αξιολόγηση και επιπτώσεις για το στέλεχος

   

  - Κατανοώντας τις αντιδράσεις των πελατών στο περιβάλλον των υπηρεσιών

   

  - Οι διαστάσεις του περιβάλλοντος των υπηρεσιών

   

   

  9

  Η Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες

   

  - Η σημασία των εργαζομένων στις υπηρεσίες

   

  - Κρίσιμα περιστατικά και ο ρόλος του εργαζόμενου στην διαμόρφωση της εμπειρίας του πελάτη

   

  - Επιπτώσεις του προσανατολισμού στην αγορά για τους εργαζόμενους της επιχείρησης παροχής υπηρεσιών

   

  - Προσανατολισμός στην εσωτερική αγορά και επιπτώσεις για την εξυπηρέτηση του πελάτη

   

  - Εσωτερικό Μάρκετινγκ και αποτελεσματική διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού από το στέλεχος Μάρκετινγκ

  10

  Επιτυγχάνοντας  την Αποκατάσταση (Ανάκτηση) των Υπηρεσιών (Service Recovery)

   

  - Τα παράπονα των πελατών

   

  - Η ανταπόκριση των πελατών στην επιτυχημένη αποκατάσταση/ανάκτηση των υπηρεσιών

   

  - Βασικές αρχές αποτελεσματικής αποκατάστασης των υπηρεσιών

   

  - Οι εγγυήσεις στις υπηρεσίες

   

  - Η ανατροφοδότηση των πελατών

   

   

  11

  Βελτιώνοντας την Ποιότητα στις Υπηρεσίες

   

  - Ορισμός και έννοια της ποιότητας

   

  - Το υπόδειγμα των χασμάτων στις υπηρεσίες (SERVQUAL)

   

  - Εναλλακτικές προσεγγίσεις αξιολόγησης της ποιότητας της υπηρεσίας

   

  - Υποδείγματα μέτρησης της ποιότητας στις ηλεκτρονικές αγορές

   

  - Πρακτικές προεκτάσεις για το στέλεχος μάρκετινγκ

   

   

  12

  Διοίκηση Σχέσεων και Δημιουργία Αφοσιωμένων (loyalty) Πελατών στις Υπηρεσίες

   

  - Η έννοια της ικανοποίησης και η σχέση της με την ποιότητα υπηρεσιών

   

  - Δημιουργώντας αφοσιωμένους πελάτες

   

  - Υποδείγματα αφοσίωσης στις υπηρεσίες

   

  - Προγράμματα αφοσίωσης και η αποτελεσματικότητά τους

   

  - Ανάπτυξη σχέσεων με τους πελάτες

   

  - CRM – Διαχείριση σχέσεων με τους πελάτες

  13

  Επίσκεψη σε επιχείρηση ή Επισκέπτης/τρια ομιλητής/τρια

   

   

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Χρήση PowerPoint στη διδασκαλία
  • Χρήση Power Point, Excel και Word στην εργασία
  • Επικοινωνία με τους φοιτητές με email και Open Eclass
  • Χρήση βίντεο για παρουσίαση περιπτώσεων μελέτης και παραδειγμάτων
  • Επισκέψεις επιχειρήσεων
  • Προσκεκλημένοι/ες ομιλητές/τριες

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  40

  Case studies

  30

  Ομαδικές ασκήσεις πεδίου

  30

  Ατομικές ασκήσεις πεδίου

  30

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

  30

   

   

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  160

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

    Αξιολόγηση:

  Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται στην ελληνική γλώσσα με τη βοήθεια:

   Γραπτής Εξέτασης: Τα θέματα είναι της μορφής:

  • Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.

    Βαθμολόγηση:

  • Γραπτή εξέταση:                         10 (100%)

    Παρατηρήσεις:

  Οι φοιτητές/τριες ενημερώνονται για την ύλη των εξετάσεων, τον τρόπο, τα κριτήρια και τη διάρκεια αξιολόγησης από ανακοινώσεις και σχετικά έγγραφα που αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://openeclass.uom.gr/.

   

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

  • Gronroos, C. (2007). Service Management and Marketing: Customer Management in Service Competition. John Wiley & Sons, Ltd.
  • Lovelock, C. and Wirtz, J. (2007). Services Marketing: People, Technology, Strategy. Pearson International Edition.
  • Thomke, S. (2007). Managing Product and Service Development: Text and Cases. McGraw-Hill International.
  • Zeithaml, V. Bitner, M and Gremler, D. (2006). Services Marketing: Integrating Customer Focus Across the Firm. McGraw-Hill International.

  Σχετικές δημοσιεύσεις από τη διδάσκουσα:

  • Tsiotsou, R.H. (2023). From Customer-to Digital-to Civic-to Transformative Engagement: A Conceptual Framework and Future Research Directions  in A Research Agenda for Service Marketing, Olivier Furrer, Chloé Baillod, Jie Yu Kerguignas, Mikèle Landry (eds). Edward Elgar.
  • Olivier Furrer, Mikèle Landry, Chloé Baillod, Rodoula H. Tsiotsou, and Ben S. Liu (2023).  User/consumer-based innovation in services. In Elgar Encyclopedia of Service Studies, by Faïz Gallouj, Marie-Christine Monnoyer, Luis Rubalcaba, Markus Scheuer, Patrik Ström(Eds)
  • Tsiotsou, R.H. (2019). Rate my firm: cultural differences in service evaluations. Journal of Services Marketing, Vol. 33 No 7, pp. 815-836. 2019 Journal Impact Factor: 3.2      https://doi.org/10.1108/JSM-12-2018-0358
  • Τsiotsou, R. H. (2016) A Service Ecosystem Experience-Based Framework for Sport Marketing, The Service Industries Journal, Vol. 36 No 11-12, pp. 478 – 509, 2015 Journal Impact Factor: 0.78 https://doi.org/10.1080/02642069.2016.1255731
  • Furrer, O., Sudharshan, D., Tsiotsou, R.H. and Liu, B. (2016). A Framework for Innovative Service Design. The Service Industries Journal, Vol. 36 Issue 9-10, pp. 452 - 471 2015 Journal Impact Factor: 0.78 10.1080/02642069.2016.1248420
  • Tsiotsou, R.  H. (2016). The Social Aspects of Consumption as Predictors of Consumer Loyalty: Online vs. Offline Services, Journal of Service Management, Vol. 27 Issue 2, pp. 91 - 116. 2015 Journal Impact Factor: 2.23 10.1108/JOSM-04-2015-0117
  • Αυλωνίτης, Γ., Γούναρης, Σ., Τσιότσου, Ρ.(2016). Μάρκετινγκ Υπηρεσιών. Εκδόσεις Broken Hills
  • Tsiotsou, R. H. and Wirtz, J. (August 2012). Consumer behavior in a service context. In Handbook of New Developments in Consumer Behavior by Victoria Wells and Gordon Foxall, Edward Elgar Publishing Ltd, UK. ISBN: 978 1 84980 244 4 (p. 147-201)
  • Rodoula H. Tsiotsou and Jochen Wirtz (2015), “The Three-Stage Model of Service Consumption,” in: The Handbook of Service Business: Management, Marketing, Innovation and Internationalisation, by Bryson, J R and Daniels, P W (eds.) Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd, UK. pp. 105-128.

  -Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  Advances in Services Marketing and Management: Research and Practice

  International Journal of Bank Marketing

  Journal of Professional Services Marketing

  Journal of Services Marketing

  Journal of Service Research

  Journal of Service Theory and Practice

  The Service Industries Journal

  • ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (πρώην "Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ")
   (ΟΔ0819)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0819

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  H’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΨΗΦΙΑΚΟ  ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  (πρώην «Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ»)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=14

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Το Διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες πληροφοριών (κινητά τηλέφωνα, iPhones, iPads) έχουν δημιουργήσει ενδιαφέρον και καινοτόμους τρόπους για να προσφέρουν οι επιχειρήσεις αξία στους πελάτες τους. Επίσης, τα κοινωνικά δίκτυα παρέχουν ιδανικές πλατφόρμες για τη σύνδεση με τους καταναλωτές του σήμερα. Αναγνώστες blogs, κοινωνικά δίκτυα (όπως το Facebook και το LinkedIn), και online κοινότητες (όπως το YouTube, το Twitter και το Second Life), έδωσαν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να ακουστούν σε μεγάλους αριθμούς, και έξυπνοι επιχειρηματίες έχουν μάθει πώς να αξιοποιούν αυτούς τους πολίτες-δημοσιογράφους για τη βελτίωση των προϊόντων και της επικοινωνίας μάρκετινγκ. Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει την εφαρμογή του e-marketing σε οργανισμούς / επιχειρήσεις και την αναγνώριση των παραγόντων που διευκολύνουν και / ή παρεμποδίζουν τις επιδόσεις των επιχειρήσεων στον τομέα αυτό.

  Το µάθηµα σκοπό έχει να βοηθήσει τους/ις φοιτητές/τριες να κατανοήσουν τις βασικές αρχές και τις εφαρμογές που χαρακτηρίζουν το Ψηφιακό Μάρκετινγκ.  

  Συγκεκριμένα, οι φοιτητές/τριες θα:

  • Κατανοήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη σημασία του ψηφιακό μάρκετινγκ.
  • Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των εναλλακτικών θεωριών που διέπουν το ψηφιακό μάρκετινγκ.
  • Κατανοήσουν το µίγµα μάρκετινγκ (προϊόν, τιμή, διανομή, προώθηση, διαδικασίες, φυσικό περιβάλλον και προσωπικό) στο ψηφιακό περιβάλλον και τις στρατηγικές μάρκετινγκ που χρησιμοποιούνται.
  • Μπορούν να περιγράψουν τη δοµή και τα χαρακτηριστικά της προσφοράς και ζήτησης στο ψηφιακό περιβάλλον.
  • Κατανοήσουν το ρόλο  των τεχνολογικών, πολιτικών, πολιτισμικών, νομοθετικών και κοινωνικών παραγόντων στην ανάπτυξη του ψηφιακού μάρκετινγκ
  • Κατανοήσουν τη σημασία του διαδικτύου ως πλατφόρμα επικοινωνίας, πωλήσεων και διάδρασης με τους πελάτες.
  • Να επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του ρόλους τους

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα αποσκοπεί κυρίως στις παρακάτω γενικές ικανότητες:

  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη διοικητικών αποφάσεων αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδικές ασκήσεις
  • Ανάπτυξη κριτικής σκέψης
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1         Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

  2         Η Επίδραση του Διαδικτύου στο Μάρκετινγκ

  3         Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

  4         Πυλώνες ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ

  5         Το ψηφιακό προιόν

  6         Η τιμή στην ηλεκτρονική αγορά

  7         Η διανομή στην ηλεκτρονική αγορά

  8         Η προώθηση/επικοινωνία στην ηλεκτρονική αγορά

  9         Τα κοινωνικά δίκτυα και ο ρόλος του

  10      Νέες μορφές μάρκετινγκ στο διαδίκτυο: Μάρκετινγκ περιεχομένου, κοινωνικών δικτύων, μηχανών αναζήτησης

  11      Η ψηφιακή διαφήμιση

  12      Επίσκεψη σε επιχείρηση

  13      Επισκέπτης/τρια ομιλητής/τρια

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Χρήση PowerPoint στη διδασκαλία
  • Χρήση Power Point, Excel και Word στην εργασία
  • Επικοινωνία με τους/ις φοιτητές/τριες με email και Open Eclass
  • Χρήση βίντεο για παρουσίαση περιπτώσεων μελέτης και παραδειγμάτων
  • Επισκέψεις σε αθλητικούς χώρους
  • Προσκεκλημένοι/ες ομιλητές/τριες

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  40

  Case studies

  30

  Ομαδικές ασκήσεις πεδίου

  30

  Ατομικές ασκήσεις πεδίου

  30

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

  30

  Σύνολο Μαθήματος

  160 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  —  Αξιολόγηση:

  Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται στην ελληνική γλώσσα με τη βοήθεια:

  ¡  Γραπτής Εξέτασης: Τα θέματα είναι της μορφής:

  • Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.

  —  Βαθμολόγηση:

  • Γραπτή εξέταση:                         10 (100%)

  —  Παρατηρήσεις:

  • Οι φοιτητές/τριες ενημερώνονται για την ύλη των εξετάσεων, τον τρόπο, τα κριτήρια και τη διάρκεια αξιολόγησης από ανακοινώσεις και σχετικά έγγραφα που αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://openeclass.uom.gr/.

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

  • Judy Strauss and Raymond Frost (2009). E-Marketing. Upper Saddle NJ: Prentice Hall
  • Hans H Bauer, Tina Reichardt, Stuart J Barnes, Marcus M Neumann (2005). Driving Consumer Acceptance Of Mobile Marketing : A Theoretical Framework And Empirical Study. Vol: 6, Issue: 3, 181-192.
  • Arno Scharl a,*, Astrid Dickinger b,1, Jamie Murphy (2005) Diffusion and success factors of mobile marketing Electronic Commerce Research and Applications 4, 159–173 http://web.biz.uwa.edu.au/staff/jmurphy/ECRA-2005.pdf
  • Chaffey, D., Ellis-Chadwick, F., Chaffey, D.: Digital marketing: strategy, implementation and practice. Pearson, Harlow (2012).
  • Chaffey, Dave, Smith, P. R.: eMarketing excellence: planning and optimizing your digital marketing (electronic resource). Routledge, London (2013).
  • Roberts, M.L., Zahay, D.L.: Internet Marketing: integrating online and offline strategies. South-Western College Publishing; International ed of 3rd revised ed edition (10 April 2012), Mason, Ohio (2012).
  • Neher, K.: Visual Social Media Marketing: Harnessing Images, Instagram, Infographics and Pinterest to Grow Your Business Online. Boot Camp Digital Publishing, Cincinnati, Ohio (2013).
  • Ryan, D.: The best digital marketing campaigns in the world: II (electronic resource). KoganPage, London (2014).
  • Charlesworth, A.: An introduction to social media marketing (electronic resource). Routledge, London (2015).
  • Newlands, Murray: Online marketing: a user’s manual. John Wiley [distributor], Chichester (2011).
  • Mathieson, Rick: The on-demand brand: 10 rules for digital marketing success in an anytime, everywhere world (electronic resource). American Management Association, New York (2010).
  • Sheldrake, P.: The business of influence: reframing marketing and PR for the digital age (electronic resource). John Wiley, Chichester (2011).
  • Campbell, C.A., Campbell, M., Campbell, C.A.: The new one-page project manager: communicate and manage any project with a single sheet of paper (electronic resource). Wiley, Hoboken, N.J. (2013).
  • Ryan, D.: The best digital marketing campaigns in the world: II (electronic resource). KoganPage, London (2014).
  • Rafiq, M., Fulford, H., Lu, X.: Building customer loyalty in online retailing: The role of relationship quality. Journal of Marketing Management. 29, 494–517 (2013). https://doi.org/10.1080/0267257X.2012.737356.
  • Tiago, M.T.P.M.B., Veríssimo, J.M.C.: Digital marketing and social media: Why bother? Business Horizons. 57, 703–708 (2014). https://doi.org/10.1016/j.bushor.2014.07.002.
  • Pescher, C., Reichhart, P., Spann, M.: Consumer Decision-making Processes in Mobile Viral Marketing Campaigns. Journal of Interactive Marketing. 28, 43–54 (2014). https://doi.org/10.1016/j.intmar.2013.08.001.
  • Μ. Βλαχοπούλου και Σ. Δημητριάδης (2014).eλεκτρονικό Επιχειρείν & Μάρκετινγκ. ΕκδόσειςRossili.
  • ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ, Μ. (2020). ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ROSSILI 

  Σχετικές δημοσιεύσεις από τη διδάσκουσα:

  • Tsiotsou, R. and Vlachopoulou, M. (2011). Understanding the Effects of Market Orientation and E-Marketing on Service Performance. Marketing Intelligence & Planning. Emerald. 29 (2), 141-155.
  • Tsiotsou, R.  H. (2015). The Role of Social and Parasocial Relationships on Social Networking Sites Loyalty. Computers in Human Behavior Vol. 48, p. 401-414. 10.1016/j.chb.2015.01.064
  • Tsiotsou, R.  H. (2016). The Social Aspects of Consumption as Predictors of Consumer Loyalty: Online vs. Offline Services, Journal of Service Management, Vol. 27 Issue 2, pp. 91 - 116. 10.1108/JOSM-04-2015-0117
  • Tsiotsou, R.H. (2022). Identifying Value-Creating Aspects in Luxury Hotel Services via Third-Party Online Reviews: A Cross-Cultural Study. International Journal of Retail and Distribution Management. Vol. 50 No. 2, pp. 183-205. https://doi.org/10.1108/IJRDM-04-2021-0207 2020 Journal Impact Factor: 3.77
  • Tsiotsou, R.H. (2021). Introducing Relational Dialectics on Actor Engagement in the Social Media Ecosystem, Journal of Services Marketing, Vol. 35 No. 3, pp. 349-366. https://doi.org/10.1108/JSM-01-2020-0027 2020 Journal Impact Factor: 4.47
  • Tsiotsou, R.H. (2019). Rate my firm: cultural differences in service evaluations. Journal of Services Marketing, Vol. 33 No 7, pp. 815-836. 2019 Journal Impact Factor: 3.2      https://doi.org/10.1108/JSM-12-2018-0358
  • Amir Zaib Abbasi, Nasser Alqahtani, Rodoula H. Tsiotsou, Umair Rehman, and Ding Hooi Ting (2023). eSports as Playful Consumption Experiences: Examining the Antecedents and Consequences of Game Engagement. Telematics & Informatics (accepted for publication 4/1/2023). https://doi.org/10.1016/j.tele.2023.101937

  -Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (25 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2024

   • Tsiotsou, R.H., Kabadayi, S., and Fisk, R. P. (2024). Advocating Human Rights and Sustainable Development Goals: A Transformative Service Research (TSR) Approach, in A Research Agenda for Service Marketing, Olivier Furrer, Chloé Baillod, Jie Yu Kerguignas, Mikèle Landry (eds), Edward Elgar.
   • Tsiotsou, R.H. (2024). From Customer-to Digital-to Civic-to Transformative Engagement: A Conceptual Framework and Future Research Directions in A Research Agenda for Service Marketing, Olivier Furrer, Chloé Baillod, Jie Yu Kerguignas, Mikèle Landry (eds). Edward Elgar

   2023

   • Rodoula H. Tsiotsou and Ronald. Goldsmith (2023). Engagement in Tourism throughout the Customer Journey: A Service Ecosystem Perspective, In Handbook of Trends and Issues in Global Tourism Alastair Morrison & Dimitrios Buhalis (eds),. Routledge.
   • Olivier Furrer, Mikèle Landry, Chloé Baillod, Rodoula H. Tsiotsou, and Ben S. Liu (2023). User/consumer-based innovation in services. In Elgar Encyclopedia of Service Studies, by Faïz Gallouj, Marie-Christine Monnoyer, Luis Rubalcaba, Markus Scheuer, Patrik Ström(Eds)

    Προβολή Δημοσίευσης

   2022

   • Tsiotsou, Rodoula H. (2022). Customer Service. In Encyclopedia of Tourism Management and Marketing, by Dimitrios Buhalis (ed.), Edward Elgar Publishing Limited

    Προβολή Δημοσίευσης

   2021

   • Tsiotsou, R.H. (2021). Value creation in tourism through active tourist engagement: A framework for online reviews. In Women’s Voices in Tourism Research – Contributions to Knowledge and Letters to the Next Generation” by Antonia Correia and Sara Dolnicar (eds), The University of Queensland, ISBN: 978-1-74272-357-0

    Προβολή Δημοσίευσης

   2020

   • Rodoula H. Tsiotsou (2020). Social Media and Customer Engagement. In The Routledge Handbook of Service Research Insights and Ideas by Eileen Bridges and Kentra Fowler (eds), Routledge, Bisbaine.

   2016

   • Αυλωνίτης, Γ. , Γούναρης, Σ. και Τσιότσου, Ρ. (2016). Μάρκετινγκ Υπηρεσιών: Μάνατζμεντ, Στρατηγικές και Νέες Τεχνολογίες. Broken Hill Publishers ISBN: 9789963258567

   2015

   • Rodoula H. Tsiotsou and Jochen Wirtz (2015), “The Three-Stage Model of Service Consumption,” in: The Handbook of Service Business: Management, Marketing, Innovation and Internationalisation, by Bryson, J R and Daniels, P W (eds.) Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd, UK.

   2013

   • Tsiotsou H. Rodoula, (2013). “Is website interactivity always beneficial? An elaboration likelihood model approach“, In EAA Advances in Advertising Research, “The Changing Roles of Advertising” (Vol. IV, pp. 131-145), GABLER, Germany. ISBN 978-3-658-02364-5 (with Palla Polyxeni, Zotos Yorgos)

   • Tsiotsou, R.H. and Goldsmith, R.E. (2013). You’re nothing without me:  What consumers contribute to brands. In Psychology of Branding, Douglas W. Evans (ed.). pp. 55-74. NOVA.  ISBN: 978-1-62618-817-4.

   2012

   • Tsiotsou, R. H. and Mavragani, E. (2012). Marketing Strategy of Museums: The Case of the New Acropolis Museum in Athens. In Best Practices in Social and Public Marketing. Improving Quality of Life, Book series on Best Practices in Quality of Life Research. Springer Publications.
   • Goldsmith, R.E. and Tsiotsou, R.H. (2012). Introduction to experiential marketing In Strategic Marketing in Tourism Services by Tsiotsou, Rodoula H. and Goldsmith, Ronald E. (eds) Emerald. ISBN 9781780520704.
   • Goldsmith, R.E. and Tsiotsou, R.H. (2012). Implementing Relationship Marketing In Hospitality And Tourism Management. In Strategic Marketing in Tourism Services by Tsiotsou, Rodoula H. and Goldsmith, Ronald E. (eds) Emerald. ISBN 9781780520704.
   • Tsiotsou, R.H., Mild, A. and D. Sudharshan (2012). Social Interactions as Basis for Segmenting the Tourism Market. In Strategic Marketing in Tourism Services by Tsiotsou, Rodoula H. and Goldsmith, Ronald E. (eds) Emerald. ISBN 9781780520704.
   • Τsiotsou, R. H. and Goldsmith, R.E. (2012). Target Marketing and its Application to Tourism. In Strategic Marketing in Tourism Services by Tsiotsou, Rodoula H. and Goldsmith, Ronald E. (eds) Emerald. ISBN 9781780520704.
   • Tsiotsou, R. H. (2012). Introduction to Strategic Marketing in Tourism. In Strategic Marketing in Tourism Services by Tsiotsou, Rodoula H. and Goldsmith, Ronald E. (eds) Emerald. ISBN 9781780520704.
   • Tsiotsou, R. H. and Wirtz, J. (August 2012). Consumer behavior in a service context. In Handbook of New Developments in Consumer Behavior by Victoria Wells and Gordon Foxall, Edward Elgar Publishing Ltd, UK. ISBN: 978 1 84980 244 4.
   • Tsiotsou, Rodoula H. and Goldsmith, Ronald E. (2012). Strategic Marketing in Tourism Services, Emerald. ISBN 9781780520704.

   2011

   • Tsiotsou, R. (2011). Entrepreneurship in Sports Broadcasting (Chapter 8, p. 97-120). In Sports Entrepreneurship: Theory and Practice Editors: Simon Chadwick and Dorene Ciletti. Fitness Information Technology, U.S.A.
   • Tsiotsou, R. (2011), Broadcasting Rights. In Encyclopedia of Sports Management and Marketing. Eds. Linda E. Swayne, Mark Todds and Geoffrey J. Golson, Sage Publications, California, USA. ISBN: 9781412973823
   • Tsiotsou, R. (2011). The Marketing Concept. In Encyclopedia of Sports Management and Marketing. Eds. Linda E. Swayne, Mark Todds, and Geoffrey J. Golson, Sage Publications, California, USA. ISBN: 9781412973823
   • Tsiotsou, R. (2011). Branding, In Encyclopedia of Sports Management and Marketing. Eds. Linda E. Swayne, Mark Todds and Geoffrey J. Golson, Sage Publications, California, USA. ISBN: 9781412973823

   2002

   • Tsiotsou, R. (2002). The Role of Management in Sport. Chapter in Sport Management: A Multidisciplinary Approach, pp. 27-40 by Dimitris Gargalianos and Yianni Authino: University Press, Greece.

   2001

   • 14. Tsiotsou, R. (2001) Marketing Municipal Sport Organizations. Chapter in Structure and Operation of Municipal Organizations, pp. 86-91, by Yianni Authino (2nd edition), Greece.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (47 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2023

    • Amir Zaib Abbasi, Rodoula H. Tsiotsou, Khalil Hussain, Raouf Ahmad Rather, and Ding Hooi Ting (2023). Investigating the impact of social media images’ value, consumer engagement, and involvement on eWOM of a tourism destination: A transmittal mediation approach. Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 71 (March), 2022 Journal Impact Factor: 10.4

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Amir Zaib Abbasi, Nasser Alqahtani, Rodoula H. Tsiotsou, Umair Rehman, and Ding Hooi Ting (2023). eSports as Playful Consumption Experiences: Examining the Antecedents and Consequences of Game Engagement. Telematics & Informatics, Vol. 77(February) 2022 Journal Impact Factor: 8.5

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tseng-Lung Huang, Rodoula H. Tsiotsou, and Ben S. Liu (2023). Delineating the role of mood maintenance in augmenting reality (AR) service experiences: An application in tourism. Technological Forecasting & Social Change. Vol. 189, 122385, 2022 Journal Impact Factor: 12

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tsiotsou, Rodoula H., Hatzithomas, Leonidas, and Wetzels, Martin (2023). Display Advertising: The Role of Context and Advertising Appeals from a Resistance Perspective. Journal of Research in Interactive Marketing, 2022 Journal Impact Factor: 8.2

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Raza, Ali, Tsiotsou, Rodoula, H., Sarfraz, Muhammad, and Ishaq, Muhammad I. (2023). Trust recovery tactics in financial services: The moderating role of service failure severity. International Journal of Bank Services. 2022 Journal Impact Factor: 5.3

     Προβολή Δημοσίευσης

    2022

    • Tsiotsou, R.H., Koles, B., Paul, J. and Loureiro, S.M.C. (2022). Theory Generation from Literature Reviews: A Methodological Guidance. International Journal of Consumer Studies, Vol 46, No. 5, 1505-1516 2021 Journal Impact Factor: 7.096

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kabadayi, S. and Tsiotsou, R.H. (2022). The Triple-A Framework for Serving Humanity with Service Research, Journal of Services Marketing, Vol. 36 No. 7, pp. 865-872. 2021 Journal Impact Factor 5.246

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tsiotsou, R.H. and Diehl, S. (2022). Delineating Transformative Value Creation through Service Communications: An Integrative Framework. Journal of Service Management, Vol. 33 No. 4/5, pp. 531-551. 2020 Journal Impact Factor: 11.77

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tsiotsou, R.H. and Boukis, A. (2022). “In-Home Service Consumption: A Systematic Review, Integrative Framework and Future Research Agenda” Journal of Business Research, 145, pp. 49-64. 2020 Journal Impact Factor: 10.969

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tsiotsou, R.H. and Klaus, P. (2022). Τhe “nip and tuck” service framework: bright and dark side of beautification/modification services, Journal of Services Marketing, Vol. 36 No. 1, pp. 1-8, 2021 Journal Impact Factor: 5.246

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tsiotsou, R.H. (2022). Identifying Value-Creating Aspects in Luxury Hotel Services via Third-Party Online Reviews: A Cross-Cultural Study. International Journal of Retail and Distribution Management. Vol. 50 No. 2, pp. 183-205. 2020 Journal Impact Factor: 3.77

     Προβολή Δημοσίευσης

    2021

    • Tsiotsou, R.H. (2021). Introducing Relational Dialectics on Actor Engagement in the Social Media Ecosystem, Journal of Services Marketing, Vol. 35 No. 3, pp. 349-366. Journal Impact Factor: 4.47

     Προβολή Δημοσίευσης

    2019

    • Tsiotsou, R.H. (2019). Rate my firm: cultural differences in service evaluations. Journal of Services Marketing, Vol. 33 No 7, pp. 815-836. 2019 Journal Impact Factor: 3.2

     Προβολή Δημοσίευσης

    2016

    • Τsiotsou, R. H. (2016) An SDL Experience-Based Framework for Sport Marketing, The Service Industries Journal, Vol. 36 Issue 11-12, pp. 478 – 509, 2015 Journal Impact Factor: 0.78 10.1080/02642069.2016.1255731
    • Furrer, O., Sudharshan, D., Tsiotsou, R.H. and Liu, B. (2016). A Framework for Innovative Service Design. The Service Industries Journal, Vol. 36 Issue 9-10, pp. 452 - 471 2015 Journal Impact Factor: 0.78 10.1080/02642069.2016.1248420
    • Tsiotsou, R. H. (2016). The Social Aspects of Consumption as Predictors of Consumer Loyalty: Online vs. Offline Services, Journal of Service Management, Vol. 27 Issue 2, pp. 91 - 116. 2015 Journal Impact Factor: 2.23 10.1108/JOSM-04-2015-0117
    • Tzoumaka, E., Tsiotsou, R.H., and Siomkos, G. (2016). Delineating the role of endorser’s perceived qualities and consumer characteristics on celebrity endorsement effectiveness. Journal of Marketing Communications 22(3), pp. 307-326. ABS 2010=2. 10.1080/13527266.2014.894931

    2015

    • Tsiotsou, R. H. (2015). The Role of Social and Parasocial Relationships on Social Networking Sites Loyalty. Computers in Human Behavior Vol. 48, p. 401-414. 2013 Journal Impact Factor: 2.69

    2014

    • Tsiotsou, R.H, Alexandris, K. and Cornwell, B. (2014). Using evaluative conditioning to explain corporate co-branding in the context of sport sponsorship. International Journal of Advertising. Vol. 32 (2) pp. 295-327. 2012 Journal Impact Factor: 2.31

    2013

    • Tsiotsou, R. (2013). Investigating the role of enduring and situational involvement with the program context on advertising effectiveness. Journal of Marketing Communications, Vol. 19, No. 2, pp. 114-135. ABS 2009=2

    • Tsiotsou, R. H. (2013), Sport Team Loyalty: Integrating Relationship Marketing and a Hierarchy of Effects. Journal of Services Marketing, Vol. 27 (6), pp. 458-471. 2012 Journal Impact Factor: 0.66

    2012

    • Alexandris, K., Tsiotsou, R. and James, J. (2012). Testing a Hierarchy of Effects Model of Sponsorship Effectiveness. Journal of Sport Management, Vol. 26 (5), 363-378., 2011 Journal Impact Factor: 0.81

    • Tsiotsou, R. (2012). Developing a Scale for Measuring the Personality of Sport Teams. Journal of Services Marketing, Vol. 26 (4), pp. 238-252. Emerald, 2011 Journal Impact Factor: 0.62.
    • Tsiotsou, R. (2012). Segmenting Soccer Spectators by Attachment Levels: A Psychographic Profile Based on Team Self-Expression and Involvement. European Sport Management Quarterly, Vol. 12 (1), 65-81, (with Alexandris, K.) 2011 Journal Impact Factor: 0.88.

    2011

    • Tsiotsou, R. and Vlachopoulou, M. (2011). Understanding the Effects of Market Orientation and E-Marketing on Service Performance. Marketing Intelligence & Planning. Emerald. 29 (2), 141-155, ABS 2010=1
    • Tsiotsou, R. (2011). A Stakeholder Approach to International and National Sport Sponsorship. Journal of Business & Industrial Marketing, Emerald Vol. 26 (8), pp. 557 - 565, 2010 Journal Impact Factor: 0.75.
    • Tsiotsou, R. (2011). Investigating the role of enduring and situational involvement with the program context on advertising effectiveness. Journal of Marketing Communications (prepublication). ABS 2009=2.

    2010

    • Tsiotsou, R. and Ratten, V. (2010). Future Research Directions in Tourism Marketing. Marketing Intelligence & Planning. Vol. 28 (4), 533-544. Emerald.
    • Tsiotsou, R., Rigopoulou, I., and Kehagias, I. (2010). Tracing Customer Orientation and Marketing Capabilities through Retailers' Websites: A Strategic Approach to Internet Marketing. Journal of Targeting, Measurement & Analysis for Marketing, Vol. 18 (2), 79-94. Palgrave Macmillan.
    • Tsiotsou, R. (2010). Delineating the Role of Market Orientation on Service Performance: A Component-Wise Approach. The Service Industries Journal. Vol. 30 No 3, pp. 357-403. Taylor & Francis, 2008 Journal Impact Factor: 0.452

    2009

    • Tsiotsou, R. and Alexandris, K. (2009). Delineating the Outcomes of Sponsorship: Sponsor Image, Word of Mouth, and Purchase Intentions. International Journal of Retail & Distribution Management. Vol. 37 (4), 358-369. Emerald. ABS 2009=1

    2008

    • Tsiotsou, R. (2008). An Integrated Taxonomy of Consumers of Financial Services: The Role of Perceived Risk, Effort and Involvement. International Journal of Risk Assessment and Management. Vol. 9 (1-2), pp. 135-147. Inderscience Publishers.
    • Rigopoulou, I., Tsiotsou, R. and Kehagias, I. (2008). Shopping orientation-defined segments based on store-choice criteria and satisfaction: an empirical investigation. Journal of Marketing Management. Vol. 24 No 9-10, pp. 979-996. ABS 2008=3

    2007

    • Tsiotsou, R. (2007). An empirically-based typology of intercollegiate athletic donors: High and low motivation scenarios. Journal of Targeting, Measurement & Analysis for Marketing, 15(2), 79-92. Palgrave Macmillan. ABS 2007=1

    2006

    • Tsiotsou, R. (2006). The role of perceived product quality and overall satisfaction on purchase intentions. International Journal of Consumer Studies. Vol. 30(2), 207-217. Blackwell Publishing. ABS 2006=1
    • Tsiotsou, R. (2006). Using visit frequency to segment ski resort customers. Journal of Vacation Marketing. Vol. 12 (1), 15-26. SAGE Publications. ABS 2006=1
    • Tsiotsou, R. and Vasioti, E. (2006). Using demographics and leisure activities to predict satisfaction with tourism services in Greece. Journal of Hospitality and Leisure Marketing. Vol. 14 (2), 61-72. The Haworth Press, Inc.
    • Tsiotsou, R. and Vasioti, E. (2006). Satisfaction: A segmentation criterion for "short-term" visitors of mountainous destinations. Journal of Travel & Tourism Marketing. Vol. 20(1). 61-74, The Haworth Press, Inc. ABS 2006=1
    • Tsiotsou, R. (2006). Investigating differences between female and male athletic donors: A comparative study. International Journal of Nonprofit & Voluntary Sector Marketing, 11(3), 209-223. Wiley InterScience. ABS 2006=1

    2005

    • Tsiotsou, R. αnd Lalountas, D. (2005). Applying event study analysis to assess the impact of marketing communication strategies: The case of sponsorship. Applied Financial Economics Letters, Vol. 1 (4), 259-262. Taylor and Francis Publishers.
    • Tsiotsou, R. (2005). The effect of European Union regulations on marketing practices: The case of European football. Journal of Euromarketing, Vol. 15 (1), 75-93. International Business Press, The Haworth Press, Inc. ABS 2005=1
    • Tsiotsou, R. (2005). Varying perceived quality levels and their relation to involvement, satisfaction, and purchase intentions. Marketing Bulletin, Vol. 16, research note 4. http://marketing-bulletin.massey.ac.nz.

    2004

    • Tsiotsou, R. (2004). Cause related marketing: The role of values on donor behavior. The Southeuropean Review of Business Finance and Accounting. Vol. 2 (2), 101-112.
    • Tsiotsou, R. (2004). The role of involvement and income in predicting small and large donations to college athletics. International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, Vol. 6 (2), 117-123. International Marketing Reports Ltd.

    1998

    • Tsiotsou, R. (1998). Motivations for donation to athletic programs, The Cyber Journal of Sport Marketing, Vol. 2(2), www.ausport.gov.au/fulltext/ 1998/cjsm/v2n2/tsiotsou22.htm.
    • Tsiotsou, R. (1998). A survey of sport club programs. Recreational Sports Journal (National Intramural-Recreational Sports Association), Vol. 22(2), p. 38-41.

    1997

    • Tsiotsou, R. (1997). The effect of emotions on the memory of TV commercials, The Cyber Journal of Sport Marketing, Vol. 1 (4), www.ausport.gov.au/fulltext/1997/cjsm/v1n4/tsiotsou.htm.
    • Συνέδρια (74 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2023

     • Rodoula H. Tsiotsou, Tseng-Lung Huang, and Ben S. Liu (2023). The Role of Haptic/Visual Fidelity in Augmented Reality (AR) Service Experiences: An Application in Tourism. European Marketing Academy (EMAC) Regional Conference. Piraeus, Greece (September 27-29, 2023).
     • Rodoula H. Tsiotsou and Amir Abbasi (2023). Esports Experiences and The Role of Game Engagement. Special Session: SportSIG | Novel Fan Experiences of Interest to Sport and Sponsorship-Linked Marketers. AMA Summer Academic Conference, San Francisco, August 4-16, 2023
     • Rodoula H. Tsiotsou, Yiannis Kyanides, Vaggelis Saprikis, and Yiannis Samos (2023). Green energy: an investigation of service firms supporting photovoltaic parks. 29th Recent Advances in Retailing and Consumer Sciences Conference (RARCS2023), July 24-27, 2023, Lyon, France.
     • Rodoula H. Tsiotsou, Raymond P. Fisk, Tim Breitbarth, Bo Enquist, Teresa Maria Gulotta, Maria Francesca Renzi, Samuel Petros Sebhatu, and Veronica Ungaro (2023). Sustainable Communities: The Role of Collaboration in Tackling the Energy Crisis in the European Union. 18th International Research Symposium on Service Excellence in Management (QUIS18), Hanoi, Vietnam, (June 20-23, 2023).
     • Rodoula H. Tsiotsou, Sertan Kabadayi, and Raymond Fisk (2023). Human Rights in Service Ecosystems: A Transformative Service Research (TSR) Perspective. QUIS18 (18th International Research Symposium on Service Excellence in Management), Hanoi, Vietnam (June 20-23, 2023).
     • Amir Abbasi, Nasser Alqahtani, Rodoula H. Tsiotsou, Umair Rehman and Ding Hooi Ting (2023). Esports: Examining the Antecedents and Consequences of Game Engagement. QUIS18 (18th International Research Symposium on Service Excellence in Management), Hanoi, Vietnam (June 20-23, 2023).
     • Raymond P. Fisk, Tim Breitbarth, Bo Enquist, Teresa Maria Gulotta, Maria Francesca Renzi, Samuel Petros Sebhatu, Rodoula H. Tsiotsou, and Veronica Ungaro (2023). Sustainable Communities During the Energy Crisis in the European Union: A Collaborative Advantage Approach. Frontiers in Services, Maastricht, The Netherlands, (June 15-18, m2023).
     • Rodoula H. Tsiotsou and Sertan Kabadayi (2023). Dignity and Human Rights as Catalysts for Sustainable Service Ecosystems. Frontiers in Services, Maastricht, The Netherlands, (June 15-18, 2023).
     • Maria Francesca Renzi, Tim Breitbarth, Bo Enquist, Raymond P. Fisk, Teresa Maria Gulotta, Samuel Petros Sebhatu, Rodoula H. Tsiotsou, and Veronica Ungaro (2023). Sustainable Communities: A Collaborative Advantage Approach for the EU Energy Crisis. Naples Forum on Service, Ravello, Italy (June 6-9, 2023)
     • Rodoula Tsiotsou, Yiannis Kyanides, Vaggelis Saprikis, and Ioannis Samos (2023). Nanoroll: Developing an Innovative Product to Improve the Efficiency of Photovoltaic Panels. In Business Research Proceedings, (p1-2). Research Innovations in Sustainable Marketing: A Global Virtual Symposium (RISM 2023). Virtual, March 14-16, 2023. https://luminousinsights.net/articles/BRP-2023-82

      Προβολή Δημοσίευσης

     2022

     • Athanasopoulos, G., Tsiotsou, R.H., and Fritz, T. (2022). Altering socio-cultural beliefs through music: a novel approach to emotional contagion. 21st Quinquennial International Musicological Society Congress (IMS2022), August 22-26, 2022, Athens, Greece
     • Tsiotsou, R.H. and Seger-Guttmann, Τ. (2022). Generosity in the service settings: Systematic Review and Meta-Analyses, 28th Recent Advances in Retailing and Consumer Science, July 23-26, 2022, Baveno, Italy.
     • Tsiotsou, R.H. and Boukis, A. (2022). In-home service consumption: what do we know so far? International Conference on Contemporary Marketing Issues, July 8-10, 2022, Naxos, Greece.
     • Tsiotsou, R.H. and Boukis, A. (2022). Home as a Service Consumption Hub. Frontiers in Services, June 22-24, 2022, Boston, USA.
     • Tsiotsou, R.H. and Seger-Guttmann, Τ. (2022). Generosity: A Systematic Review of the Literature and Future Research Directions. 12th SERVSIG Conference. June 16-18, 2022, Glasgow, Scotland.
     • Tsiotsou, R.H., Medler-Liraz, H., Seger-Guttmann, T., Partouche-Sebban, J. and Wang, C-Y. (2022). Understanding social distance: A cross-cultural perspective. AMA Global Marketing SIG, May 31 – June 2, 2022, Chania, Greece.
     • Fisk, R., Tsiotsou, R.H., Sidaoui, K. and Kabadayi, S. (2022). Serving Humanity: ServCollab's Progress and Collaborative Brainstorming for Future Plans (Special Session). 17th International research symposium on service excellence in management (QUIS17), January, 12-15, 2022, Valencial, Spain.

     2020

     • Tsiotsou, R.H. (2020). Examining Cultural Differences in Evaluating Luxury Hotels. International Conference on Contemporary Marketing Issues. September, (online), Greece.

     2019

     • Tsiotsou, R, and Mavragani, E. (2019), Delineating User Generated Content to Profile Travelers: A Cross-National Approach. AMA Global Marketing SIG Conference, Buenos Aires, Argentina.

     2018

     • Rodoula H. Tsiotsou (2018). Investigating Differences In Hotel Reviews Across European Regions. In Proceedings of the Global Conference on Business, Hospitality and Tourism Research (GLOSEARCH), October 2-5, 2018, Ho Chi Minh City, Vietnam.
     • Rodoula H. Tsiotsou (2018). An Investigation of the Antecedents of Customer Co-creation and Co-production in Health Services. In Proceedings of the 10th AMA SERVSIG 2018 –International Service Research Conference, (p. 430-434) June 14-16, Paris, France.
     • Rodoula H. Tsiotsou (2018). Cross Cultural Differences In Hotel Attribute Appraisals: A Supra-National Approach, In Proceedings of the 2018 AMA Global Marketing Sig Conference, May 21-23, 2018, Santorini, Greece.

     2017

     • Rodoula H. Tsiotsou (2017). Predicting High and Low Customer Engagement in Health Services. In Proceedings of the 17th International RESER Conference. P. 527-529, (September 7-9, 2017), Bilbao, Spain
     • Rodoula H. Tsiotsou (2017). “Black Friday”: Attitudes, Behavior and Intentions of Greek Consumers. Proceedings of Advances in National Brand and Private Label Marketing, Francisco J. Martinez-Lopez, Juan Carlos Gazquez-Abad, Kusum L. Ailawadi, and Maria Jesus Yague-Guillen (Eds), 4th International Conference on Research in National Brand and Private Label Marketing, Barcelona, Spain (June 28-30, 2017), (pp. 11-17), ISBN 978-3-319-59700-3.
     • Tsiotsou, R.H. and Hatzithomas, L. (2017). Banner Advertising Effectiveness: An Experimental Study.In Proceedings of the 5th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI) (June 21-23, 2017), Thessaloniki, Greece.
     • Rodoula H. Tsiotsou and Yannis A. Hajidimitriou (2017). Key Factors for Successful Export Performance of Small and Medium-Sized Greek Firms in the Turmoil. Proceedings of the AMA Global Marketing SIG "Global Marketing in an Era of Change" April 6-8, 2017, Havana, Cuba. (pp. 1-8) .

     2016

     • Rodoula H. Tsiotsou (2016). Predicting high and low engagement in social networking sites. Proceedings of the 9th AMA SERVSIG 2016 –International Service Research Conference. June 17-19, 2016, Maastricht, The Netherlands (p. 1-5).
     • Rodoula H. Tsiotsou (2016). A framework for innovative service design. Proceedings of the 25th Annual Frontiers in Service Conference, June 23-26, 2016 Bergen, Norway, (with Olivier Furrer, D. Sudharshan, Ben S. Liu)

     2014

     • Rodoula H. Tsiotsou (2014). The social aspects of consumption as predictors of consumer loyalty: Online vs. offline services. Proceedings of the 8th AMA SERVSIG 2014 –International Service Research Conference, Rodoula H. Tsiotsou and Yannis Hajidimitriou (eds), ISBN 978-960-98740-9-0, (p.1-5) Thessaloniki, June 13-15, 2014, Greece.
     • D. Sudharshan, Rodoula H. Tsiotsou, Ben S. Liu, and Olivier Furrer (2014). Designing to serve: Integrating design and marketing in service science. Proceedings of the 8th AMA SERVSIG 2014 –International Service Research Conference, Rodoula H. Tsiotsou and Yannis Hajidimitriou (eds), ISBN 978-960-98740-9-0, (p.1-5) Thessaloniki, June 13-15, 2014, Greece
     • Polyxeni (Jenny) Palla, Rodoula H. Tsiotsou and Yorgos Zotos (2014). Gaining satisfaction and trust in a brand website. Proceedings of the 8th AMA SERVSIG 2014 –International Service Research Conference, Rodoula H. Tsiotsou and Yannis Hajidimitriou (eds), ISBN 978-960-98740-9-0, (p.1-5) Thessaloniki, June 13-15, 2014, Greece.
     • Polyxeni (Jenny) Palla, Rodoula H. Tsiotsou and Yorgos Zotos (2014). Truly Interactive Websites; An Eye Tracking Approach. 13th International Conferences on Research in Advertising (ICORIA), in Advances in Advertising Research, Banks, I. and Okazaki, S., eds. June 26 - 28, 2014, Amsterdam, The Netherlands
     • Rodoula H. Tsiotsou (2014). Gaining satisfaction and trust in a brand website Proceedings of the 8th AMA SERVSIG 2014 –International Service Research Conference, Rodoula H. Tsiotsou and Yannis Hajidimitriou (eds), ISBN  978-960-98740-9-0, (p.1-5) Thessaloniki, June 13-15, 2014, Greece (with Polyxeni (Jenny) Palla and Yorgos Zotos).

     • Rodoula H. Tsiotsou, (2014). Designing to serve: Integrating design and marketing in service science. Proceedings of the 8th AMA SERVSIG 2014 –International Service Research Conference, Rodoula H. Tsiotsou and Yannis Hajidimitriou (eds), ISBN  978-960-98740-9-0, (p.1-5) Thessaloniki, June 13-15, 2014, Greece (with D. Sudharshan, Ben S. Liu, and Olivier Furrer).

     • Rodoula H. Tsiotsou (2014). The social aspects of consumption as predictors of consumer loyalty: Online vs. offline services. Proceedings of the 8th AMA SERVSIG 2014 –International Service Research Conference, Rodoula H. Tsiotsou and Yannis Hajidimitriou (eds), ISBN  978-960-98740-9-0, (p.1-5) Thessaloniki, June 13-15, 2014, Greece.

     2013

     • Tsiotsou, R.H. (2013). The Role of Brand Relationships and Tribal Behavior on Brand Loyalty. Proceedings of the 2013 AMA Winter Marketing Educators’ Conference, pp. 1-20. 15-17 February 2013, Las Vegas, U.S.A.

     • Palla, P., Tsiotsou, R.H. and Zotos, Y. (2013). Effective Interactive Websites: Examining the Moderating Role of Involvement. Proceedings of the 16th AMS World Marketing Congress, pp. 354-357. 17-20 July, 2013, Melbourne, Australia.

     • Tsiotsou, R.H. (2013). Parasocial Relationships and Tribal Behavior: Delineating their Link. Proceedings of the 16th AMS World Marketing Congress, pp. 633-636. 17-20 July, 2013, Melbourne, Australia.

     • Tsiotsou, R.H. (2013).  The Role of Social and Parasocial Relationships on Social Networking Sites. Proceedings of the XXIII International RESER Conference, European Association for Research on Services (RESER), pp. 1-15. September 19-21, 2013, Aix en Provence, France.

     2012

     • Palla, P., Tsiotsou, R.H. and Zotos, Y. (2012). Is website interactivity always beneficial? An Elaboration Likelihood Model approach. Proceedings of the 11th International Conference on Research in Advertising (ICORIA), June 28-30, 2012, Stockholm, Sweeden.

     • Τsiotsou, R.H. (2012). Is website interactivity beneficial for low involvement products? 10th World Media Economics and Management Conference, May 23-27 (with Palla, P. and Zotos, Y.), Thessaloniki, Greece.
     • Tsiotsou, R.H. and Chatzopoulou, E. (2012). Employees’ perceptions of Corporate Social Responsibility in a retailing setting, 11th International Congress on Public and Non-Profit Marketing. June 14-15, 2012, Vilnius, Lithuania.
     • Tsiotsou, R. H. and Veloutsou, C. (2012). TRIBE: Measuring tribal behavior in service brands. AMA SERVSIG 2012 International Service Research Conference, June 7-9, 2012, Helsinki, Finland.
     • Tsiotsou, R.H. (2012). Is website interactivity always beneficial? An Elaboration Likelihood Model approach. 11th International Conference on Research in Advertising (ICORIA), June 28-30, 2012 (with Palla, P. and Zotos, Y.), Stockholm, Sweeden.

     2011

     • Tsiotsou, R. (2011). Brand engagement in self concept and engagement with a specific brand. 2nd International Colloquium on Consumer/Brand Relationships. (March 17-19, 2011) (with Goldsmith, R.) . Winter Park, Florida, U.S.A.
     • Τsiotsou, R. (2011). Examining the Link between Brand Relationships and Tribal Behaviour: A Structural Model. 7th Thought Leaders International Conference in Brand Management, p. 1-8 (March 10-12, 2011) (with Veloutsou, C.), Lugano, Switzerland.
     • Tsiotsou, R. and Veloutsou, C. (2011). The Role of Brand Personality on Brand Relationships and Tribal Behavior: An Integrative Model. 40th European Marketing Academy Conference p. 1-8 (May 24-27, 2011), Slovenia.
     • Tsiotsou, R. (2011). Marketing Mix Evaluation of the New Acropolis Museum Based on Social Media. 10th International Congress of the International Association on Public and Non Profit Marketing, p. 1-7. (June 16-17, 2011) (with Mavragani, E.), Porto, Portugal.
     • Tsiotsou, R. and Goldsmith, R. (2011). Exploring the Formation Process of Brand Love: A Comparison between Goods and Services. 2011 Academy of Marketing Science World Marketing Congress pp. 557-561 (July 19-23, 2011). Reims, France.
     • Tsiotsou, R. (2011). Predicting sport team loyalty: High and low scenarios. 2011 Academy of Marketing Science World Marketing Congress pp. 206-210 (July 19-23, 2011). Reims, France.
     • Tsiotsou, R. (2011). Developing brand loyalty in services: A hierarchy of effects model. 2011 Summer Marketing Educators’ Conference, American Marketing Association, pp. 391-398, San Francisco (August 5-7, 2011), U.S.A.

     2010

     • Tsiotsou, R. (2010). Predicting the Adoption of Mobile Transactions: An exploratory Investigation in Greece 9th International Conference on Mobile Business and the 9th Global Mobility Roundtable (ICMB/GMR 2010) (with Theodora Zarmpou, Vaggelis Zaprikis and Maro Vlachopoulou), (June 13-15, 2010) p. 1-7, Athens, Greece.
     • Tsiotsou, R. (2010). Creativity in Social Advertising: Developing a Conceptual Framework. 9th International Congress of the International Association on Public and Non Profit Marketing, (June 10-11, 2010), p. 1-9, Bucharest, Romania (with Alexandros Triantos and Emmanouella Plakoyiannaki).
     • Tsiotsou, R. (2010). Exploring the Role of Brand Love on Perceived Corporate Social Responsibility. 9th International Congress of the International Association on Public and Non Profit Marketing, (June 10-11, 2010), p. 1-9, Bucharest, Romania.
     • Tsiotsou, R. (2010). Building Brand Love in Services: An Exploratory Investigation. American Marketing Association SERVSIG International Service Research Conference, (17-19 June, 2010), Porto, Portugal.
     • Tsiotsou, R. and Alexandris, K. (2010). Building Customer Based Brand Equity via Corporate Co-branding: The Case of Sponsorship. 6th Thought Leaders International Conference in Brand Management, (April 18-20, 2010), p. 1-13. Lugano, Switzerland.
     • Tsiotsou, R. (2010). Brand Loyalty through Brand Attachment and Brand Trust: A Relational Perspective. 6th Thought Leaders International Conference in Brand Management, (April 18-20, 2010), p. 1-14. Lugano, Switzerland.
     • Tsiotsou, R. (2010). Creativity in Social Advertising: Developing a Conceptual Framework. 9th International Congress of the International Association on Public and Non Profit Marketing, (June 10-11, 2010), p. 1-9, Bucharest, Romania (with Alexandros Triantos and Emmanouella Plakoyiannaki).
     • Tsiotsou, R. (2010). Exploring the Role of Brand Love on Perceived Corporate Social Responsibility. 9th International Congress of the International Association on Public and Non Profit Marketing, (June 10-11, 2010), p. 1-9, Bucharest, Romania.
     • Tsiotsou, R. (2010). Predicting the Adoption of Mobile Transactions: An exploratory Investigation in Greece 9th International Conference on Mobile Business and the 9th Global Mobility Roundtable (ICMB/GMR 2010) (with Theodora Zarmpou, Vaggelis Zaprikis and Maro Vlachopoulou), (June 13-15, 2010) p. 1-7, Athens, Greece.
     • Tsiotsou, R. (2010). Building Brand Love in Services: An Exploratory Investigation. American Marketing Association SERVSIG International Service Research Conference, (17-19 June, 2010), Porto, Portugal.

     2009

     • Tsiotsou, R. (2009). An Empirical Analysis of the Brand Personality Effect on Brand Involvement. Proceedings of the 8th International Conference of the International Association on Public and Non Profit Marketing (June 18-19, 2009), p. 1-9 (CD) Valencia, Spain.
     • Kouthouris, C., Alexandris, K., Tsiotsou, R., and Priba, H. (2009). Predicting Behavioral Intentions from Motivation: A Case Study among Visitors of a Theme Park in Greece, Proceedings of the 2009 International Conference on Tourism Development and Management (September 11-14, 2009), p. 1-6. Kos, Greece.
     • Tsiotsou, R. Moschidis, O. and Papathanasiou, I. (2009). Examining Customer Orientation in Hotels Websites: A Comparative Study. Proceedings of the 2ndth Biannual Conference on Services Marketing (November 4-6, 2009), p. 1-9 (CD) Thessaloniki, Greece.
     • Tsiotsou, R. and Vlachopoulou, M. (2009). E-Marketing Orientation: Conceptualization and Scale Development. Proceedings of the 2ndth Biannual Conference on Services Marketing (November 4-6, 2009), p. 1-9 (CD) Thessaloniki, Greece.
     • Tsiotsou, R. and Alexandris, K. (2009). Predicting Sport Team Attachment: High and Low Scenarios. Proceedings of the 2ndth Biannual Conference on Services Marketing (November 4-6, 2009), p. 1-9 (CD) Thessaloniki, Greece.

     2008

     • Tsiotsou, R. and Gouri, N. (2008). The Effect of the Olympic Games on the Tourism Industry of the Host Country. Proceedings of the International Conference on Management and Marketing Sciences (24-25 May, 2008), p. 1-4. Athens, Greece.
     • Kehagias, I., Tsiotsou, R., Rigopoulou, E. and Katsikea, E. (2008). Store-choice criteria and satisfaction on the development of shopping orientation segments. Proceedings of the 2008 Academy of Marketing Conference (7-10 July, 2008), p. 1-9, Aberdeen, Scotland.
     • Tsiotsou, R. (2008). Marketing Capabilities Advantages of Market-Driven Services. Proceedings of the 2008 Academy of Marketing Conference (7-10 July, 2008), p. 1-9, Aberdeen, Scotland.

     2007

     • Tsiotsou, R. and Alexandris, K. (2007). A model of fan attachment: Antecedents and sponsorship outcomes. Proceedings of the 1st Biannual Conference on Services Marketing "Strategic Developments in Services Marketing" (September 27-29, 2007), p. 1-8 (CD) ISBN is 978-960-7475-41-1, Chios, Greece.
     • Tsiotsou, R. (2007). Measuring marketing orientation in services firms across countries: An exploratory study of travel agencies. Proceedings of the 1st Biannual Conference on Services Marketing "Strategic Developments in Services Marketing" (September 27-29, 2007), p. 1-8 (CD) ISBN is 978-960-7475-41-1, Chios, Greece.

     2006

     • Tsiotsou, R. (2006). Segmenting Donors of Athletic Programs Based on their Motivation: An Exploratory Study of University Donors. Proceedings of the 35th European Marketing Academy Conference (May 23-26, 2006), p. 1-7 (CD), Athens, Greece.
     • Tsiotsou, R. (2006). Current trends and practices of Greek travel agencies: Human resource management, marketing and use of new technologies. Proceedings of International Tourism Conference. European Tourism Association (June 15-17, 2006), p. 1-12 (web site), Heraklio, Greece.

     2005

     • Tsiotsou, R. (2005). The effects of values, involvement, perceived product quality and overall satisfaction on purchase intentions. Proceedings of the 9th International Conference on Marketing and Development, International Society for Marketing and Development (June 8 - 11, 2005), p. 1-11 (CD), Thessaloniki, Greece.
     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font