Σαμαράς Νικόλαος
 • 2310-891866
 • samaras uom.gr
 • Γραφείο: Γ2, 223
 • Fax: 2310-891879

  Σαμαράς Νικόλαος

  Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Παν. Μακεδονίας (1996)
  • Διδακτορικό Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Παν. Μακεδονίας (2001)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Ανάλυση Αλγορίθμων - Πολυπλοκότητα
  Δικτυακός Προγραμματισμός
  Επιστημονικοί Υπολογισμοί
  Εφαρμογές Υπολογιστών
  Μαθηματικός Προγραμματισμός
  Συνδυαστική Βελτιστοποίηση
  Υπολογιστική Επιχειρησιακή Έρευνα

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΜΕ C
   (ΠΛ0102-3)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 1ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: Κορμού | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Σαμαράς Νικόλαος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή και εξοικείωση με τον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης, η εκμάθηση των πιο βασικών αλγορίθμων και αλγοριθμικών μεθοδολογιών καθώς και η χρήση τους στην επίλυση προβλημάτων με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  1. Αλγόριθμοι και Προβλήματα. Ιστορική αναδρομή, Ορισμός και ιδιότητες των αλγορίθμων, Υπολογιστικά προβλήματα, Τρόποι περιγραφής αλγορίθμων, Είδη αλγορίθμων (Επαναληπτικοί, Αναδρομικοί, Στοχαστικοί, Ευρετικές διαδικασίες).
  2. Επαναληπτικοί αλγόριθμοι ταξινόμησης. Ταξινόμηση με επιλογή, Ενθετική ταξινόμηση, Φυσαλιδωτή ταξινόμηση, Ταξινόμηση με πληροφόρηση.
  3. Αλγόριθμοι Αναζήτησης: Γραμμική Αναζήτηση, Δυαδική Αναζήτηση.
  4. Δομές δεδομένων: Στοίβα, Ουρά, Κυκλική ουρά, Απλά συνδεμένες λίστες, Διπλά συνδεμένες λίστες, Σωρός, Ταξινόμηση με σωρούς.
  5. Αναδρομικοί αλγόριθμοι: Παραγοντικό, Αριθμοί Fibonacci, Πύργοι Anoi, Δέντρα κλήσεων, Μετατροπή σε επαναληπτικούς.
  6. Διαίρει και βασίλευε: Ταχεία ταξινόμηση, Ταξινόμηση με συνένωση, Ένας αποτελεσματικός πολλαπλασιασμός, Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων, Πολλαπλασιασμός πινάκων.
  7. Αλγόριθμοι γραφημάτων: Διάσχιση πρώτα κατά πλάτος, Διάσχιση πρώτα κατά βάθος, Συνεκτικότητα γραφημάτων, Προσανατολισμένα άκυκλα γραφήματα.
  8. Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Οn-line αλγόριθμοι, Αλγόριθμοι δυναμικού προγραμματισμού, ’πληστοι αλγόριθμοι, Οπισθοδρόμηση, Φραγμός και διακλάδωση.
  9. Εργαστήριο. Υλοποίηση βασικών αλγορίθμων αναζήτησης και ταξινόμησης με τη γλώσσα προγραμματισμού C.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές εξετάσεις 100%
  Εργασίες (προαιρετικές) 30%

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  18548861 Ανάλυση και σχεδίαση αλγορίθμων, Τύπος: Σύγγραμμα, Παπαρρίζος Κωνσταντίνος, 2010, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-222-0

  18549081 Η τέχνη του προγραμματισμού, τόμος Α΄, Τύπος: Σύγγραμμα, Knuth Donald E., 2009, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-185-8

  59367744 Αλγόριθμοι, Τύπος: Σύγγραμμα, Edmonds Jeff, 2016, Κριτική, ISBN: 978-960-586-043-1

  Συμπληρωματικό υλικό

  Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος.

  • ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
   (ΠΛ0313-2)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 4ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Σαμαράς Νικόλαος, Σιφαλέρας Άγγελος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στους αλγόριθμους επίλυσης δυο από τα πιο εφαρμοσμένα προβλήματα, αυτά του Γραμμικού και Δικτυακού Προγραμματισμού καθώς και στις εφαρμογές του στην πληροφορική και στον επιστημονικό τρόπο λήψης πολύπλοκων οικονομικών και διοικητικών αποφάσεων.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  1. Εισαγωγή - Βασικές έννοιες. Ιστορική αναδρομή, Το μαθηματικό πρότυπο,
  2. Βασικές έννοιες και ορισμοί της γραμμικής και δικτυακής βελτιστοποίησης,
  3. Εφαρμογές μορφοποίησης του γραμμικού προβλήματος, Λεκτική περιγραφή του γραμμικού προβλήματος, Μορφές του γραμμικού προβλήματος (κανονική, τυποποιημένη, γενική), Μετασχηματισμοί, Τρόποι αποθήκευσης γραφημάτων και δέντρων, Μήτρα πρόπτωσης κόμβων-τόξων, Μήτρα πρόσπτωσης κόμβων-κόμβων, Συνδεδεμένες λίστες.
  4. Προβλήματα δικτύων και μετασχηματισμοί. Προβλήματα ροής ελαχίστου κόστους(ΠΡΕΚ), Μη-ισοζυγισμένα και ισοζυγισμένα ΠΡΕΚ, Ειδικές περιπτώσεις του ΠΡΕΚ, Μετασχηματισμοί προβλημάτων δικτύων, Συνθήκες βελτιστότητας του ΠΡΕΚ.
  5. Γεωμετρική επίλυση γραμμικού προβλήματος. Διανύσματα κίνησης, Βελτιώνουσες κατευθύνσεις, Γεωμετρική επίλυση στο χώρο των μεταβλητών, Ιδιότητες αντίστροφης μήτρας, Τρόποι υπολογισμού της αντίστροφης μήτρας, Χρήση Eta-μητρών.
  6. Αλγόριθμοι τύπου simplex. Γενικά χαρακτηριστικά αλγορίθμων τύπου simplex, Μεθοδολογία αλγορίθμων τύπου simplex, Ο αναθεωρημένος πρωτεύων αλγόριθμος simplex, Αιτιολόγηση του αλγόριθμου simplex, Ανάλυση διαφορετικών κανόνων περιστροφής, Επίλυση γενικών γραμμικών προβλημάτων (αλγόριθμος δυο φάσεων και αλγόριθμος του μεγάλου Μ), Υλοποίησηαλγορίθμων τύπου simplex.
  7. Δυϊκή θεωρία. Σχέσεις πρωτεύοντος και δυϊκού γραμμικού προβλήματος, Μετασχηματισμός από πρωτεύων σε δυϊκό, Ισχυρή δυϊκότητα, Θεώρημα συμπληρωματικής χαλαρότητας, Ο αναθεωρημένος δυϊκός αλγόριθμος simplex.
  8. Αλγόριθμοι εύρεσης ελαχίστων δέντρων καλυμμάτων. Αλγόριθμος του Kruscal,
  9. Αλγόριθμος του Prim.
  10. Ανάλυση ευαισθησίας. Κλασσική ανάλυση ευαισθησίας, Αλλαγές στους συντελεστές κόστους, Αλλαγή στο δεξιό μέρος.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές εξετάσεις 100%

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  1827 ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΠΑΠΑΡΡΙΖΟΣ Κ., ΣΑΜΑΡΑΣ Ν., ΣΙΦΑΛΕΡΑΣ Α., 2009, ΖΥΓΟΣ, ISBN: 978-960-8065-68-0

  1775 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, Μια Προσέγγιση με Matlab, Τύπος: Σύγγραμμα, ΠΑΠΑΡΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 2009, ΖΥΓΟΣ, ISBN: 978-960-8065-67-3

  12518837 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΜΟΣ Α΄, Τύπος: Σύγγραμμα, Τόμος: Α΄, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, 2011, ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΕΝΟΥ, ISBN: 978-960-359-102-3

  691 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ, 2010, Εκδόσεις "σοφία", ISBN: 978-960-87438-8-5

  Συμπληρωματικό υλικό

  Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος.

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
   (ΠΛ0814-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 6ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Χρήστου - Βαρσακέλης Δημήτριος, Σαμαράς Νικόλαος, Σιφαλέρας Άγγελος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Στόχος του μαθήματος είναι μια εισαγωγή στη θεωρία και τις εφαρμογές της Επιχειρησιακής Έρευνας. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο γραμμικό προγραμματισμό, στη μαθηματική μοντελοποίηση, σε αλγοριθμικές μεθοδολογίες επίλυσης, αλλά και στην παρουσίαση σύγχρονων εφαρμογών της λήψης αποφάσεων σε τεχνολογικούς τομείς.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  1. Γραμμικός Προγραμματισμός
  2. Μη γραμμικός προγραμματισμός
  3. Εργαστηριακές ασκήσεις με το SageMath

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτή εξέταση (70%) Ασκήσεις (30%)

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  59386820 Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα, 10η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Hillier Frederick S., Lieberman Gerald J., Διαμαντίδης Αλέξανδρος (επιμέλεια), 2017, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-604-4

  59415056 Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα, 10η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Taha A. Hamdy, 2017, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-691-4

  Συμπληρωματικό υλικό

  Σημειώσεις

  • ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
   (CM0203)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (19 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2016

   • Petraki, D., Samaras, N. (2016). "Component Matrices of a Square Matrix and their properties", Mathematical Analysis, Approximation Theory and their Applications, Th. Rassias, & V. Gupta (Eds), Springer Optimization and its Applications, Vol. 111, pp. 559-572.
   • Samaras, N., Ploskas, N. (2016). "GPU Programming in MATLAB", Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier Inc., San Diego, U.S.A. ISBN: 978-0128051320

   2015

   • Ploskas, N., Athanasiadis, I., Papathanasiou, J., Samaras, N. (2015). "A Tangible Collaborative Decision Support System for Various Variants of the Vehicle Routing Problem", B. Delibasic et al. (Eds), Decision Support Systems V - Big Data Analytics for Decision Making, Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP 216), Springer New York, pp. 73-84.
   • Ploskas, N., Athanasiadis, I., Papathanasiou, J., Samaras, N. (2015). "A collaborative spatial decision support system for the capacitated vehicle routing problem on a tabletop display", I. Linden et al. (Eds), Decision Support Systems IV - Information and Knowledge Management in Decision Processes, Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP 221), Springer New York, pp. 26-36.

   2014

   • Papathanasiou, J., Ploskas, N., Samaras, N. (2014). "A web-based decision support system for the multiple capacitated facility location problem", F. Dargam, et al. (Eds), Decision Support Systems III - Impact of Decision Support Systems for Global Environments, Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP 184), Springer New York, pp. 34-44.

   2013

   • Ploskas, N., Samaras, N., Papathanasiou, J. (2013). "A web-based decision support system using basis update on simplex type algorithms", T. Hernandez, et al. (Eds), Decision Support Systems II - Recent Developments Applied to DSS Network Environments, Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP 164), Springer New York, pp. 102-114.
   • Ploskas, N., Samaras, N., Margaritis, K. (2013). "A parallel implementation of the revised simplex algorithm using OpenMP: some preliminary results", A. Migdalas et al. (Eds) Optimization Theory, Decision Making, and Operations Research Applications, Series Title: Springer Proceedings in Mathematics & Statistics 31, Springer New York, pp. 163-175.

   2010

   • Bronson, R., Naadimuthu, G. (2010). "Επιχειρησιακή Έρευνα", 2nd edition, McGraw-Hill. Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Σαμαράς, Ν. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα.

   2009

   • Παπαρρίζος, Κ., Σαμαράς, Ν., Σιφαλέρας, Α. (2009). "Δικτυακή Βελτιστοποίηση", Εκδόσεις ΖΥΓΟΣ, Θεσσαλονίκη. ISBN: 978-960-8065-68-0

   2008

   • Paparrizos, K., Samaras, N., Zissopoulos, D. (2008). "Klee-Minty examples for (LP)", Pardalos, M.P., Floudas, A.C. (Eds), Encyclopedia of Optimization, 2nd edition, Springer, pp. 1891-1897.
   • Paparrizos, K., Samaras, N., Tsiplidis, K. (2008). "Pivoting algorithms for (LP) generating two paths", Pardalos, M.P., Floudas, A.C. (Eds), Encyclopedia of Optimization, 2nd edition, Springer, pp. 2965-2969.
   • Fouliras, P., Samaras, N. (2008). "A generic framework for bluetooth promoted multimedia on demand (BlueProMoD)", Gutierrez, J. (Ed.), Selected Readings on Telecommunications and Networking, IGI Global, pp. 142-155.
   • Roiger, J. R., Geatz, W. M. (2008). "Εξόρυξη Πληροφορίας. Ένας Εισαγωγικός Οδηγός με παραδείγματα", Addison Wesley. Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Δέρβος, Δ., Ευαγγελίδης, Γ., Σαμαράς, Ν. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα.

   2002

   • Achatz, H., Paparrizos, K., Samaras, N., Tsiplidis, K. (2002). "A forest exterior point algorithm for assignment problems", Pardalos, M.P., Midgalas, A., Buckard, R. (Eds), Combinatorial and Global Optimization, Word Scientific Publishing Co., pp. 1-10.

   2001

   • Paparrizos, K., Samaras, N., Zissopoulos, D. (2001). "Klee-Minty examples for (LP)", Pardalos, M.P., Floudas, A.C. (Eds), Encyclopedia of Optimization, Kluwer Academic Publishers, Vol. 3, pp. 193-199.
   • Paparrizos, K., Samaras, N., Tsiplidis, K. (2001). "Pivoting algorithms for (LP) generating two paths", Pardalos, M.P., Floudas, A.C. (Eds), Encyclopedia of Optimization, Kluwer Academic Publishers, Vol. 4, pp. 302-306.
   • Σαμαράς, Ν. (2001). "Υπολογιστικές βελτιώσεις και αποτελεσματική υλοποίηση περιστροφικών αλγορίθμων δύο δρόμων", Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Εφ. Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

   1999

   • Στεφανίδης, Γ., Σαμαράς, Ν. (1999). "Υπολογιστικές μέθοδοι με το MATLAB", Εκδόσεις ΖΥΓΟΣ, Θεσσαλονίκη. ISBN: 960-8065-05-4

   1995

   • Σαμαράς, Ν., Τσιπλίδης, Κ. (1995). "Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων Μάρκετινγκ: Ανάπτυξη και Εισαγωγή Νέων Προϊόντων στην Αγορά", Πτυχιακή Εργασία, Τμήμα Εφ. Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (35 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2016

    • Petraki, D., Samaras, N. (2016). "Solving the nth Degree Polynomial Matrix Equation", International Journal of Nonlinear Analysis and Applications. (Accepted for publication).

    2015

    • Ploskas, N., Samaras, N. (2015). "Efficient GPU-based implementations of simplex type algorithms", Applied Mathematics and Computation, Vol. 250, pp. 552-570.
    • Ploskas, N., Samaras, N. (2015) "A computational comparison of scaling techniques for linear optimization problems on a graphical processing unit", International Journal of Computer Mathematics, Vol. 92(2), pp. 319-336.
    • Ploskas, N., Athanasiadis, I., Papathanasiou, J., Samaras, N. (2015). "An interactive spatial decision support system enabling co-located collaboration using tangible user interfaces for the multiple capacitated facility location problem", International Journal of Decision Support System Technology, Vol. 7(2), pp. 15-28.
    • Paparrizos, K., Samaras, N., Sifaleras, A. (2015). "Exterior point simplex-type algorithms for linear and network optimization problems", Annals of Operations Research, Vol. 229(1), pp. 607-633.
    • Triantafyllidis, Ch., Samaras, N. (2015). "Three nearly scaling invariant versions of an exterior point algorithm for linear programming", Optimization: A Journal of Mathematical Programming and Operations Research, Vol. 64(10), pp. 2163-2181.

    2014

    • Ploskas, N., Samaras, N., Papathanasiou, J. (2014). "A decision support system for solving linear programming problems", International Journal of Decision Support System Technology, Vol. 6(2), pp. 46-62.
    • Ploskas, N., Samaras, N. (2014). "GPU accelerated pivoting rules for the simplex algorithm", Journal of Systems and Software, Vol. 96, pp. 1-9.
    • Ploskas, N., Samaras, N. (2014). "Pivoting rules for the revised simplex algorithm", Yugoslav Journal of Operations Research, Vol. 24(3), pp. 321-332.

    2013

    • Glavelis, Th., Samaras, N. (2013). "An experimental investigation of a primal-dual exterior point simplex algorithm", Optimization: A Journal of Mathematical Programming and Operations Research, Vol. 62(8), pp. 1143-1152.
    • Ploskas, N., Samaras, N. (2013). "A computational comparison of basis updating schemes for the simplex algorithm on a CPU-GPU system", American Journal of Operations Research, Vol. 3, pp. 497-505.
    • Samaras, N. (2013). "Basis update methods in the revised simplex method", International Journal of Engineering and Management, Vol. 5(1), pp. 15-22.
    • Lazaridis, V., Samaras, N., Sifaleras, A. (2013). "An empirical study on factors affecting the educational usefulness of algorithm visualization", Computer Applications in Engineering Education, Vol. 21(3), pp. 410-420.

    2012

    • Samaras, N. (2012). "Commercial and open source software for mathematical programming", Journal of Computational Optimization in Economics and Finance, Vol. 4(1), pp. 31-44.
    • Tzolakis, G., Papanikolaou, P., Kolokotronis, D., Samaras, N., Tourlidakis, A., Tomboulides, A. (2012). "Simulation of a coal-fired power plant using mathematical programming algorithms in order to optimize its efficiency", Applied Thermal Engineering, Vol. 48, pp. 256-267.
    • Karagiannis, P., Vouros, G., Stergiou, K., Samaras, N. (2012). "Overlay networks for task allocation and coordination in large-scale networks of cooperative agents", Journal of the International Foundation for Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, Vol. 24(1), pp. 26-68.

    2011

    • Fragkiadaki, E., Evangelidis, G., Samaras, N., Dervos, D. (2011). "f-value: measuring an article's scientific impact", Scientometrics, Vol. 86(3), pp. 671-686.

    2010

    • Glavelis, Th., Ploskas, N., Samaras, N. (2010). "A computational evaluation of some free mathematical software for scientific computing", Journal of Computational Science, Vol. 1(3), pp. 150-158.
    • Papamanthou, Ch., Paparrizos, K., Samaras, N., Sifaleras, A. (2010). "On the initialization methods of an exterior point algorithm for the assignment problem", International Journal of Computer Mathematics, Vol. 87(8), pp. 1831-1846.
    • Harhalakis, S., Samaras, N., Vitsas, V. (2010). "Reconsidering the usage of stand-alone packets for congestion indication", Electronics Letters, Vol. 46(11), pp. 765-766.
    • Tzolakis, G., Papanikolaou, P., Kolokotronis, D., Samaras, N., Tomboulides, A., Tourlidakis, A. (2010). "Emissions’ reduction of a coal-fired power plant via reduction of consumption through simulation and optimization of its mathematical model", Operational Research. An International Journal, Vol. 10(1), pp. 71-89.

    2009

    • Samaras, N., Sifaleras, A., Triantafyllidis, Ch. (2009). "A primal-dual exterior point algorithm for linear programming problems", Yugoslav Journal of Operations Research, Vol. 19(1), pp. 123-132.
    • Paparrizos, K., Samaras, N., Sifaleras, A. (2009). "An exterior simplex type algorithm for the minimum cost network flow problem", Computers and Operations Research, Vol. 36(4), pp. 1176-1190.

    2008

    • Papamanthou, Ch., Paparrizos, K., Samaras, N., Stergiou, K. (2008). "Worst case examples of an exterior point algorithm for the assignment problem", Discrete Optimization, Vol. 5(3), pp. 605-614.
    • Fouliras, P., Samaras, N. (2008). "A generic framework for bluetooth promoted multimedia on demand (BlueProMoD)", Journal of Information Technology Research, Vol. 1(1), pp. 1-13.

    2007

    • Andreou, D., Paparrizos, K., Samaras, N., Sifaleras, A. (2007). "Visualization software of the network exterior primal simplex algorithm for the minimum cost network flow problem", Operational Research. An International Journal, Vol. 7(3), pp. 449-463.
    • Lazaridis, V., Paparrizos, K., Samaras, N., Sifaleras, K. (2007). "Visual LinProg: A web-based educational software for Linear Programming", Computer Applications in Engineering Education, Vol. 15(1), pp. 1-14.

    2006

    • Karagiannis, P., Markelis, I., Paparrizos, K., Samaras, N., Sifaleras, A. (2006). "E-learning technologies: employing matlab web server to facilitate the education of mathematical programming", International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, Vol. 37(7), pp. 765-782.

    2005

    • Samaras, N., Stergiou, K. (2005). "Binary encodings of non-binary constraint satisfaction problems: Algorithms and experimental results", Journal of Artificial Intelligence Research, Vol. 24, pp. 641-684.
    • Papamanthou, Ch., Paparrizos, K., Samaras, N. (2005). "A parametric visualization software for the assignment problem", Yugoslav Journal of Operations Research, Vol. 15(1), pp. 147-158.
    • Andreou, D., Paparrizos, K., Samaras, N., Sifaleras, A. (2005). "Application of a new network-enabled solver for the assignment problem in computer-aided education", Journal of Computer Science, Vol. 1(1), pp. 19-23.

    2004

    • Papamanthou, Ch., Paparrizos, K., Samaras, N. (2004). "Computational experience with exterior point algorithms for the transportation problem", Applied Mathematics and Computation, Vol. 158, pp. 459-475.

    2003

    • Paparrizos, K., Samaras, N., Stephanides, G. (2003). "A new efficient primal dual simplex algorithm", Computers and Operations Research, Vol. 30(9), pp. 1383-1399.
    • Paparrizos, K., Samaras, N., Stephanides, G. (2003). "An efficient simplex type algorithm for sparse and dense linear programs", European Journal of Operational Research, Vol. 148(2), pp. 323-334.

    2001

    • Paparrizos, K. Stephanides, G., Samaras, N. (2001). "Improved criteria for identifying optimal basic and nonbasic variables in LP", Journal of Computational Analysis and Applications, Vol. 3(1), pp. 75-82.
    • Συνέδρια (71 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2016

     • Samaras, N., Madamas, S. (2016). "A review of the Hadoop ecosystem exploring the TFOCS optimization solver utilizing the data processing engine of Apache Spark", In Proc. 5th International Symposium and 27th National Conference on Operation Research, Hellenic Operational Research Society, 12-14 September, Aigaleo-Athens, Greece, pp. 143-147.

     2014

     • Ploskas, N., Papathanasiou, J., Samaras, N. (2014). "Towards a Web-Based Spatial Decision Support System for the Multiple Capacitated Facility Location Problem", In Proc. Joint International Conference of the INFORMS GDN Section and the EURO Working Group on DSS (GDN 2014), 10-14 June, Toulouse, France, pp. 176-182.
     • Giachanou, A., Salampasis, M., Satratzemi, M., Samaras, N. (2014). "A User-Centered Evaluation of a Web Based Patent Classification Tool", In Proc. Workshop Beyond single-shot text queries: bridging the gap(s) between research communities (MindTheGap 2014), 4 March, Berlin, Germany, pp. 6-11.

     2013

     • Giachanou, A., Salampasis, M., Satratzemi, M., Samaras, N. (2013). "Report on the CLEF-IP 2013 Experiments: Multilayer Collection Selection on Topically Organized Patents", In Proc. (electronic form) Conference and Labs of the Evaluation Form (CLEF 2013), Information Access Evaluation meets Multilinguality, Multimodality and Visualization, 23-26 September, Valencia, Spain.
     • Glavelis, Th., Ploskas, N., Samaras, N. (2013). "Combining interior and exterior simplex type algorithms", In ACM Proc. 17th Panhellenic Conference in Informatics (PCI'13), 19-21 September, Thessaloniki, Greece, pp. 174-179.
     • Ploskas, N., Samaras, N. (2013). "The impact of scaling on simplex type algorithms", In ACM Proc. 6th Balkan Conference in Informatics (BCI’13), 19-21 September, Thessaloniki, Greece, pp. 17-22.
     • Ploskas, N., Samaras, N. (2013). "Computational comparison of pivoting rules for the revised simplex algorithm", In Proc. 11th Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2013), 07-10 September, Belgrade-Zlatibor, Serbia, pp. 309-317.
     • Tzolakis, G., Kolokotronis, D., Samaras, N., Tourlidakis, A., Tomboulides, A. (2013). "Tool for the simulation and optimization of the operation of a fossil fuel fired power plant", In Proc. (electronic form) 6th International Conference on Clean Coal Technologies (CCT2013), 12-16 May, Thessaloniki, Greece.

     2012

     • Ploskas, N., Papathanasiou, J., Samaras, N. (2012). "Parallel implementation of an algorithm for the production units allocation problem", In Proc. 23th National Conference, Hellenic Operational Research Society, 12-14 September, Athens, Greece, pp. 82-86. (In Greek).
     • Ploskas, N., Samaras, N., Papathanasiou, J. (2012). "LU decomposition in revised simplex algorithm", In Proc. 23th National Conference, Hellenic Operational Research Society, 12-14 September, Athens, Greece, pp. 77-81. (In Greek).

     2011

     • Harhalakis, S., Samaras, N., Vitsas, V. (2011). "An experimental study of the efficiency of explicit congestion notification", In IEEE Proc. 15th Panhellenic Conference in Informatics (PCI'11), 30 September - 2 October, Kastoria, Greece, pp. 122-126.
     • Ploskas, N., Samaras, N., Margaritis, K. (2011). "A parallel implementation of the revised simplex algorithm using OpenMp in a shared memory multiprocessor architecture", In Proc. 1st International Symposium & 10th Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2011), Vol. 2, 22-25 September, Thessaloniki, Greece, pp. 385-392.
     • Orlis, Ch., Kartsiotis, G., Samaras, N., Margaritis, K. (2011). "Two new variants of Christofides heuristic for the static TSP and a computational study of a nearest neighbour approach for the dynamic TSP", In Proc. 1st International Symposium & 10th Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2011), Vol. 2, 22-25 September, Thessaloniki, Greece, pp. 376-384.
     • Glavelis, Th., Samaras, N., Paparrizos, K. (2011). "An experimental investigation of a primal-dual exterior point simplex algorithm", In Proc. 1st International Symposium & 10th Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2011), Vol. 2, 22-25 September, Thessaloniki, Greece, pp. 240-247.
     • Harhalakis, S., Samaras, N., Vitsas, V. (2011). "The effects of active queue management and explicit congestion notification on DNS traffic", In Proc. 16th IEEE Symposium on Computer Communications (IEEE ISCC 2011), 28 June - 1 July, Corfu, Greece, pp. 906-911.
     • Papanikos, G., Samaras, N. (2011). "Computational complexity of primal exterior point algorithm", In Proc. (electronic form) 1st National Conference, Hellenic Operational Research Society and Hellenic Mathematical Society, 24-25 June, Athens, Greece (In Greek).

     2010

     • Symeonidis, O., Samaras, N. (2010). "The Implementation of the Direct Stiffness Method in AutoCAD", In Proc. Εφαρμογές Πληροφορικής και Μεθοδολογίες Διοίκησης, 5 November, Thessaloniki, Greece, pp. 215-231.
     • Lantzaki, Ch., Samaras, N. (2010). "Web GIS using open-source technology and Google Maps API", In Proc. Εφαρμογές Πληροφορικής και Μεθοδολογίες Διοίκησης, 5 November, Thessaloniki, Greece, pp. 121-130.
     • Glavelis, Th., Ploskas, N., Samaras, N. (2010). "A Computation evaluation of some software for mathematical programming", In Proc. IADIS Applied Computing 2010, 14-16 October, Timisoara, Romania, pp. 256-260.
     • Orlis, Ch., Samaras, N. (2010). "Computational comparison of heuristics for the travelling salesman problem", In Proc. 4th Scientific Conference for Undergraduate and Postgraduate Students in Computer Engineering, Informatics, related Technologies and Applications (ΕΥΡΗΚΑ! 2010), 14-16 October, Patra/Ancient Olympia, Greece, pp. 117-126.
     • Voulgaropoulou, S., Samaras, N. (2010). "An extended study of the computational behavior of the Simplex algorithm", In Proc. 4th Scientific Conference for Undergraduate and Postgraduate Students in Computer Engineering, Informatics, related Technologies and Applications (ΕΥΡΗΚΑ! 2010), 14-16 October, Patra/Ancient Olympia, Greece, pp. 97-108.

     2009

     • Harhalakis, S., Samaras, N., Vitsas, V. (2009). "Exploiting the congestion control behaviour of the transmission control protocol", In IEEE Proc. 4th Balkan Conference in Informatics (BCI'09), 17-19 September, Thessaloniki, Greece, pp. 203-208.
     • Fragkiadaki, E., Evangelidis, G., Samaras, N., Dervos, D. (2009). "Cascading citations indexing framework algorithm implementation and testing", In IEEE Proc. 13th Panhellenic Conference in Informatics (PCI'09), 10-12 September, Corfu, Greece, pp. 70-74.
     • Hadjikyriacou, E., Samaras, N., Margaritis, K. (2009). "An experimental evaluation of a parallel genetic algorithm using MPI", In IEEE Proc. 13th Panhellenic Conference in Informatics (PCI'09), 10-12 September, Corfu, Greece, pp. 75-79.
     • Hadjikyriacou, E., Samaras, N. (2009). "Face recognition using open-source patterns", In Proc. 3rd Pan-Hellenic Student Conference on Informatics, Computer Engineering and Related Technologies (ΕΥΡΗΚΑ 2009), 10-12 September, Corfu, Greece, pp. 287-297.
     • Ploskas, N., Samaras, N., Sifaleras, A. (2009). "A parallel implementation of an exterior point algorithm for linear programming problems", In Proc. (electronic form) 9th Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2009), 02-06 September, Constanta, Romania.
     • Glavelis, Th., Paparrizos, K., Samaras, N. (2009). "Computational experience with presolve techniques", In Proc. (electronic form) 9th Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2009), 02-06 September, Constanta, Romania.
     • Stiakakis, E., Sifaleras, A., Samaras, N. (2009). "The transition from traditional healthcare to e-health: A case study on the evaluation of the performance of e-health providers", In Proc. 21th National Conference, Hellenic Operational Research Society, 28-30 May, Athens, Greece, pp. 48-70.

     2008

     • Tzolakis, G., Kolokotronis, D., Samaras, N., Tourlidakis, A., Tomboulides, A. (2008). "Emissions' reduction of a coal-fired power plant via reduction of consumption through simulation and optimisation of its mathematical model", Energy Science Center - Smart Energy Strategies, Meeting the Climate Change Challenge, 08-10 September, ETH Zurich, Switzerland, pp. 131-133.
     • Konstantinidis, N., Evangelidis, G., Samaras, N. (2008). "A new data compression algorithm", In Proc. 2nd Pan-Hellenic Student Conference on Informatics, Computer Engineering and Related Technologies (ΕΥΡΗΚΑ 2008), 29 August, Samos Island, Greece, pp. 230-241 (In Greek).
     • Paparrizos, K., Samaras, N., Triantafyllidis, Ch. (2008). "A computational study of exterior point simplex algorithm variations", In Proc. 20th National Conference, Hellenic Operational Research Society, 19-21 June, Spetses Island, Greece, pp. 777-785.
     • Glavelis, Th., Ploskas, N., Samaras, N. (2008). "A peer review of the parallel and distributed toolboxes of matrix programming languages for mathematical programming", In Proc. 20th National Conference, Hellenic Operational Research Society, 19-21 June, Spetses Island, Greece, pp. 767-775.
     • Tzolakis, G., Kolokotronis, D., Samaras, N., Tourlidakis, A., Tomboulides, A. (2008). "Simulation and optimization of the working process of a coal - fired power plant", In Proc. 20th National Conference, Hellenic Operational Research Society, 19-21 June, Spetses Island, Greece, pp. 323-334.

     2007

     • Ampatzoglou, A., Chatzigeorgiou, A., Samaras, N. (2007). "Investigating the use of patterns in open-source games", In Proc. 3rd Balkan Conference in Informatics (BCI'2007), 27-29 September, Sofia, Bulgaria, Vol. 2, pp. 187-200.
     • Harhalakis, S., Samaras, N., Frafiadaki, E. (2007). "An improved method for experimental evaluations of TCP congestion control algorithms", In Proc. (electronic form) 8th Hellenic European Research on Computer Mathematics and its Applications Conference (HERCMA'07), 20-22 September, Athens, Greece.
     • Harhalakis, S., Samaras, N., Frafiadaki, E. (2007). "An extended evaluation of a collection of TCP congestion control algorithms", In Proc. (electronic form) 8th Hellenic European Research on Computer Mathematics and its Applications Conference (HERCMA'07), 20-22 September, Athens, Greece.
     • Asmanidis, Y., Dervos, D., Evangelidis, Y., Samaras, N. (2007). "A pilot web environment implementing cascading citations", In Proc. Second International Scientific Conference, e RA-2, 15-16 September, Athens, Greece, pp. 328-335.
     • Folias, T., Dervos, D., Evangelidis, Y., Samaras, N. (2007). "Cascading citation indexing in action", In Proc. Second International Scientific Conference, e RA-2, 15-16 September, Athens, Greece, pp. 290-299.
     • Samaras, N., Sifaleras, A., Triantafyllidis, Ch. (2007). "A primal-dual exterior point algorithm for linear programming problems", In Proc. 8th Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2007), 14-17 September, Belgrade-Zlatibor, Serbia, pp. 75-83.
     • Hristu-Varsakelis, D., Shao, C., Samaras, N. (2007). "Local pursuit as a bio-inspired computational optimal control tool", In Proc. European Control Conference (ECC’07), 2-5 July, Kos, Greece, pp. 4576-4583.
     • Samaras, N., Mazarakis, A. (2007). "Forecasting financial quantities using data mining techniques", In Proc. (electronic form) 19th National Conference, Hellenic Operational Research Society, 21-23 June, Arta, Greece (In Greek).
     • Samaras, N., Sifaleras, A. (2007). "A comparative computational study of exterior point algorithms for the assignment problem", In Proc. (electronic form) 19th National Conference, Hellenic Operational Research Society, 21-23 June, Arta, Greece.
     • Ploskas, N., Samaras, N. (2007). "Development of software for computational studies", In Proc. 1st Pan-Hellenic Student Conference on Informatics, Computer Engineering and Related Technologies (ΕΥΡΗΚΑ 2007), 18-20 May, Patras, Greece, pp. 337-348 (In Greek).
     • Papadopoulos, I., Samaras, N. (2007). "Geometrical solution of linear programs", In Proc. 1st Pan-Hellenic Student Conference on Informatics, Computer Engineering and Related Technologies (ΕΥΡΗΚΑ 2007), 18-20 May, Patras, Greece, pp. 313-322 (In Greek).

     2006

     • Badr, S., Moussa, M., Paparrizos, K., Samaras, N., Sifaleras, A. (2006). "Some computational results on MPI parallel implementation of dense simplex method", Proc. of World Academy of Science, Engineering and Technology (PWASET) Vol. 23. Proc. 17th International Conference on Computer and Information Science and Engineering (CISE 2006), 08-10 December, Cairo, Egypt, pp. 39-42.
     • Dervos, Α. D., Samaras, N., Evangelidis, G., Folias, T. (2006). "A new framework for the citation indexing paradigm", In Proc. 69th ASIS&T Annual Meeting (ASIS&T’06), 3-8 November, Austin, Texas, U.S.A., Vol. 43(1), pp. 1-16.
     • Dervos, A. D., Samaras, N., Evangelidis, G., Hyv?rinen, Y., Asmanidis, Y. (2006). "The Universal Author Identifier System (UAI_Sys)", In Proc. First International Scientific Conference, e RA-1, 16-17 September, Tripoli, Greece, pp. 330-337.
     • Ainali, Ch., Kontogounis, G., Samaras N. (2006). "Pattern-matching in DNA sequences using WEKA", In Proc. First International Scientific Conference, e RA-1, 16-17 September, Tripoli, Greece, pp. 312-321.
     • Paparrizos K., Samaras N., Sifaleras A. (2006). "Some preliminary results on the cycling problem for the network exterior type simplex algorithm", In Proc. Seventh International Conference on Operations and Quantitative Management, (ICOQM-VII), 3-5 August, Jaipur, India, pp. 536-540.
     • Harhalakis, S., Samaras, N., Fragiadaki E. (2006). "An extension to OSPF algorithm for avoiding overloaded nodes", In Proc. 18th National Conference, Hellenic Operational Research Society, 15-17 June, Kozani, Greece, pp. 995-1006.
     • Voutskidis, P., Samaras, N. (2006). "Investigating various pivoting rules for the revised simplex algorithm", In Proc. 18th National Conference, Hellenic Operational Research Society, 15-17 June, Kozani, Greece, pp. 487-499.
     • Fragiadaki E., Samaras, N., Harhalakis, S. (2006). "A depth first Search approach to finding the longest common subsequence", In Proc. 18th National Conference, Hellenic Operational Research Society, 15-17 June, Kozani, Greece, pp. 409-423.
     • Fouliras, P., Samaras, N. (2006). "BlueProMoD: Bluetooth promoted multimedia on demand", In Proc. 18th National Conference, Hellenic Operational Research Society, 15-17 June, Kozani, Greece, pp. 319-325.
     • Nanos, E., Panagiotides, I., Tomboulides, G. A., Tourlidakis, A., Samaras, N., Paparrizos, K. (2006). "Implementation of Artificial Neural Network (ANN) modeling in power plant operation optimization", In Proc. 18th National Conference, Hellenic Operational Research Society, 15-17 June, Kozani, Greece, pp. 307-315.

     2005

     • Karagiannis, P., Paparrizos, K., Samaras, N., Sifaleras, A. (2005). "A new simplex type algorithm for the minimum cost network flow problem", in Proc. 7th Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2005), 25-28 May, Constanta, Romania, pp. 133-139.
     • Lazaridis, V., Paparrizos, K., Samaras, N. (2005). "Visualization: An effective way for the improvement of understands the simplex algorithm", in Proc. 17th National Conference, Hellenic Operational Research Society, 16-18 June, Rion, Greece, pp. 701-710 (In Greek).
     • Alexandraki, X., Koltsidas, N., Lazaridis, V., Samaras, N. (2005). "Computational optimization systems: A comparative evaluation", in Proc. 17th National Conference, Hellenic Operational Research Society, 16-18 June, Rion, Greece, pp. 665-675.
     • Badr, S., Paparrizos, K., Samaras, N., Sifaleras, A. (2005). "On the basis inverse of the exterior simplex algorithm", in Proc. 17th National Conference, Hellenic Operational Research Society, 16-18 June, Rion, Greece, pp. 677-687.

     2004

     • Paparrizos, K., Samaras, N., Sifaleras, A., (2004). "A learning tool for the visualization of general, directed or undirected rooted trees", WIT Transactions on Information and Communication Technologies, Vol. 30, WIT Press, Morgan, K., Spector, J.M. (Eds), pp. 205-213, presented at the 1st International Conference on New Learning Paradigms and New Learning Tools, (New Learning 2004), 10-12 May, Skiathos, Greece.
     • Karagiannis, P., Samaras, N., Stergiou, K. (2004). "Arc consistency in the dual encoding of non-binary CSPs", in Proc. First International Workshop on Constraint Propagation and Implementation, 27 September - 1 October, Toronto, Canada, pp. 77-92.
     • Samaras, N., Stergiou, K. (2004). "Arc consistency in binary encodings of non-binary CSPs: Theoretical and experimental evaluation", in Proc. 3rd Hellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN 2004), 05-08 May, Samos, Greece, Vouros, A.G., Panayiotopoulos, T. (Εds), Lecture Notes in Artificial Intelligence (Methods and Applications of Artificial Intelligence), Vol. 3025, Springer-Verlag, pp. 352-361.
     • Karagiannis, P., Paparrizos, K., Samaras, N., Sifaleras, A. (2004). "Employing mobile agents to secure local networks", in Proc. (electronic form) 1st International Conference on Information & Communication Technologies: From Theory to Applications (ICTTA 2004), IEEE (France), 19-23 April, Damascus, Syria.

     2003

     • Dosios, K., Paparrizos, K., Samaras, N., Sifaleras, A. (2003). "An efficient modification of the primal-dual two paths simplex algorithm", in Proc. International Conference on Computational Methods in Sciences and Engineering (ICCMSE 2003), 12-16 September, Kastoria, Greece, pp. 144-147.
     • Dosios, K., Paparrizos, K., Samaras, N., Sifaleras, A. (2003). "NetPro, an educational platform for network optimization", in Proc. 16th National Conference, Hellenic Operational Research Society, 25-27 September, Larisa, Greece, pp. 287-295.
     • Lazaridis, V., Paparrizos, K., Samaras, N., Zissopoulos, D. (2003). "A complete training system for teaching revised simplex algorithm", in Proc. 16th National Conference, Hellenic Operational Research Society, 25-27 September, Larisa, Greece. (In Greek).
     • Lazaridis, V., Samaras, N., Zissopoulos, D. (2003). "Visualization and teaching simplex algorithm", ICALT03, in Proc. 3rd IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, 09-11 July, Athens, Greece, pp. 270-271.

     2000

     • Lazaridis, V., Paparrizos, K., Samaras, N., Zissopoulos, D. (2000). "Visualization of linear programming algorithms", in Proc. 13th National Conference Hellenic Operational Research Society, 30 November - 2 December, University of Piraeus, Greece, pp. 729-737 (In Greek).
     • Paparrizos, K., Samaras, N., Stephanides, G. (2000). "A method for generating random optimal linear problems and a comparative computational study", in Proc. 13th National Conference Hellenic Operational Research Society, 30 November - 2 December, University of Piraeus, Greece, pp. 785-794 (In Greek).

     1997

     • Paparrizos, K., Samaras, N., Tsiplidis, K. (1997). "An algorithm for assignment problems initialized with a solution that is neither primal nor dual feasible", in Proc. Summer School, Conference in Complexity, August 1997, Peraia, Thessaloniki, Greece (In Greek)

     1996

     • Dosios, K., Paparrizos, K., Samaras, N., Tsiplidis, K. (1996). "Simplex type algorithms generating two paths to the optimal solution", in Proc. 2nd Scandinavian Workshop on Linear Programming, 21-24 August, Copenhagen, Denmark, pp. 35-38.

     1995

     • Paparrizos, K., Samaras, N., Tsiplidis, K. (1995). "Some results on the finiteness of an Exterior Point Simplex Algorithm", in Proc. 3rd Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 1995), 16-19 October 1995, Thessaloniki, Greece, Vol. I, pp. 402-414.
     • Άλλα (15 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2016

      • Ploskas, N., Samaras, N., Sahinidis, N. (2016). "An advanced starting basis for the simplex algorithm", INFORMS Annual Meeting 2016, 13-16 November, Nashville, U.S.A.
      • Ploskas, N., Samaras, N., Sahinidis, N. (2016). "Accelerating the Simplex Algorithm via Novel Crash Procedures", 2016 AIChE Annual Meeting, 13-18 November, San Francisco, U.S.A., Book of Abstracts.

      2014

      • Papathanasiou, J., Ploskas, N., Samaras, N. (2014). "Analysis and Design Considerations of a Web-Based Decision Support System for the Multiple Capacitated Facility Location Problem", International Workshop on Enterprise Information Systems, 15-17 May, Tirana, Albania, Book of Abstracts

      2013

      • Ploskas, N., Samaras, N., Papathanasiou, J. (2013). "A decision support system for solving linear programming problems", In Proc. of the EURO Mini-Conference on Collaborative Decision Systems in Economics, Complex Societal & Environmental Applications, 17-19 October, Graz, Austria, Book of Abstracts, p. 4.
      • Papathanasiou, J., Ploskas, N., Samaras, N. (2013). "A web-based decision support system for the capacitated facility location problem", In Proc. of the EWG-DSS Workshop, Exploring New Directions for Decisions in the Internet Age, 29-31 May, Thessaloniki, Greece, Book of Abstracts, p. 29.
      • Ploskas, N., Samaras, N. (2013). "Basis update on simplex type algorithms", In Proc. of the EWG-DSS Workshop, Exploring New Directions for Decisions in the Internet Age, 29-31 May, Thessaloniki, Greece, Book of Abstracts, p. 11.

      2012

      • Samaras, N., Sifaleras, A. (2012). "Exterior point simplex-type algorithms for linear and network programming", 21st International Symposium on Mathematical Programming (ISMP 2012), 19-24 August, Berlin, Germany, Book of Abstracts, p. 107.
      • Papathanasiou, J., Ploskas, N., Samaras, N. (2012). "A dynamic algorithm for the multiple capacitated facility location problem", 8th National & International Conference of the Hellenic Society for Systemic Studies (HSSS 2012): Systems Approach to Strategic Management, 5-7 July, Thessaloniki, Greece, Book of Abstracts.

      2008

      • Glavelis, Th., Margaritis, K., Ploskas, N., Samaras, N. (2008). "Using grid technologies for the mapping out of taxation policy", 3rd EGEE User Forum, 11-14 February, Glermont-Ferrand, France.
      • Glavelis, Th., Margaritis, K., Ploskas, N., Samaras, N. (2008). "Using grid technologies for the mapping out of taxation policy", 1st HellasGrid User Forum, 10-11 January, Athens, Greece.

      2007

      • Dervos, D., Samaras, N., Evangelidis, G., Folias, T., Asmanidis, Y. (2007). "The Cascading Citations Analysis Project (C-CAP)", 5th Workshop on Innovations in Scholarly Communication, 18-20 April, CERN, Geneva, Switzerland.

      2006

      • Paparrizos, K., Samaras, N., Sifaleras, A. (2006). "On the empirical behavior of a new network exterior point simplex algorithm for the minimum cost network flow problem", The Veszpr?m Optimization Conference: Advanced Algorithms (VOCAL'06), 13-15 December, Veszprém, Hungary.

      1999

      • Stephanides, G., Samaras, N. (1999). "Teaching numerical linear algebra with MATLAB", Conference in Mathematics and New Technologies, 18-20 June, Thessaloniki, Greece.

      1997

      • Paparrizos, K., Samaras, N., Tsiplidis, K. (1997). "A primal - dual two path algorithm for general linear programming problems", 4th Balkan Conference on Operations Research (BALCOR 1997), 20-23 October, Thessaloniki, Greece, Book of Abstracts, p. 50.
      • Paparrizos, K., Samaras, N., Tsiplidis, K. (1997). "Warm starting procedures for an algorithm generating two paths to optimal solution", 4th Balkan Conference on Operations Research (BALCOR 1997), 20-23 October, Thessaloniki, Greece, Book of Abstracts, p. 62.