Σαμαράς Νικόλαος
 • 2310 891.866
 • samaras uom.edu.gr
 • Γραφείο: Γ2, 426
 • 2310 891.879

  Σαμαράς Νικόλαος

  Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Παν. Μακεδονίας (1996)
  • Διδακτορικό Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Παν. Μακεδονίας (2001)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Ανάλυση Αλγορίθμων - Πολυπλοκότητα
  • Δικτυακός Προγραμματισμός
  • Επιστημονικοί Υπολογισμοί
  • Εφαρμογές Υπολογιστών
  • Μαθηματικός Προγραμματισμός
  • Συνδυαστική Βελτιστοποίηση
  • Υπολογιστική Επιχειρησιακή Έρευνα

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ
   (AIC101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 1ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΤΥ-ΠΣ | Υποχρεωτικό Κορμού | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Σαμαράς Νικόλαος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή και εξοικείωση με τον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης, η εκμάθηση των πιο βασικών αλγορίθμων και αλγοριθμικών μεθοδολογιών καθώς και η χρήση τους στην επίλυση προβλημάτων με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Οι φοιτητές/τριες που ολοκληρώνουν με επιτυχία το μάθημα θα έχουν αποκτήσει:

  i. κατανόηση τεχνικών σχεδίασης αλγορίθμων,
  ii. κατανόηση βασικών αλγορίθμων αναζήτησης,
  iii. κατανόηση βασικών αλγορίθμων ταξινόμησης,
  iv. ικανότητα επιλογής των κατάλληλων αλγορίθμων για συγκεκριμένου είδους προβλήματα,
  v. ικανότητα σχεδίασης και υλοποίησης ακολουθιακών (σειριακών) και αναδρομικών αλγορίθμων.

  Το μάθημα αποσκοπεί στις ακόλουθες γενικές ικανότητες:
  - Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  - Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  - Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  - Αυτόνομη εργασία

  Περιεχόμενο μαθήματος

  - Ιδιότητες των αλγορίθμων
  '- Είδη αλγορίθμων (Επαναληπτικοί, Αναδρομικοί, Στοχαστικοί, Προσεγγιστικοί, Ευρετικές διαδικασίες)
  '- Τεχνικές Σχεδίασης αλγορίθμων (Ωμή βία, Απληστία, Διαίρει και βασίλευε, Αναδρομικότητα)
  '- Επαναληπτικοί αλγόριθμοι ταξινόμησης
  '- Αλγόριθμοι Αναζήτησης
  '- Αναδρομικοί αλγόριθμοι
  '- Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων
  '- Παραδείγματα υλοποίησης βασικών αλγορίθμων με τις γλώσσες προγραμματισμού C και Python

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

  Η αξιολόγηση θα γίνεται μέσω α) τριών προαιρετικών εργασιών που θα εκπονηθούν στη διάρκεια του εξαμήνου (30%), και β) γραπτής εξέτασης (επίλυση προβλημάτων) στην Ελληνική γλώσσα (100%).

  Αν κάποιος φοιτητής/τρια δεν κάνει τις προαιρετικές εργασίες, δεν έχει κάποια επίπτωση στο βαθμό γραπτής εξέτασης.

  Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)

  86055492 Το βιβλίο της Python, Τύπος: Σύγγραμμα, Σαμαράς Νικόλαος, Τσιπλίδης Κωνσταντίνος, 2019, Κριτική, ISBN: 978-960-586-312-8

  18548861 Ανάλυση και σχεδίαση αλγορίθμων, Τύπος: Σύγγραμμα, Παπαρρίζος Κωνσταντίνος, 2010, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-222-0 

  59367744 Αλγόριθμοι, Τύπος: Σύγγραμμα, Edmonds Jeff, 2016, Κριτική, ISBN: 978-960-586-043-1

  Συμπληρωματικό υλικό

  Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος.

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
   (ΠΛ0814-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 6ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Χρήστου - Βαρσακέλης Δημήτριος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Στόχος του μαθήματος είναι μια εισαγωγή στη θεωρία και τις εφαρμογές της Επιχειρησιακής Έρευνας. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο γραμμικό προγραμματισμό, στη μαθηματική μοντελοποίηση, σε αλγοριθμικές μεθοδολογίες επίλυσης, αλλά και στην παρουσίαση σύγχρονων εφαρμογών της λήψης αποφάσεων σε τεχνολογικούς τομείς.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  1. Γραμμικός Προγραμματισμός
  2. Μη γραμμικός προγραμματισμός
  3. Εργαστηριακές ασκήσεις με το SageMath

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτή εξέταση (70%) Ασκήσεις (30%)

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  59386820 Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα, 10η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Hillier Frederick S., Lieberman Gerald J., Διαμαντίδης Αλέξανδρος (επιμέλεια), 2017, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-604-4

  59415056 Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα, 10η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Taha A. Hamdy, 2017, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-691-4

  Συμπληρωματικό υλικό

  Σημειώσεις

  • ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
   (AIDA102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΤΝΑΔ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Περιγραφή

  Τίτλος

  Μηχανική Μάθηση και Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

  (Machine Learning and Natural Language Processing)

  Στόχοι

  Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε προχωρημένες και σύγχρονες μεθόδους μηχανικής μάθησης, αλλά και σε τεχνικές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, με έμφαση στο γραπτό λόγο, με απώτερο σκοπό την χρήση τους στην Αναλυτική Δεδομένων.

  Δεξιότητες

  Χρήση εργαλείων μηχανικής μάθησης για επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται σχετικές βιβλιοθήκες της γλώσσας Python (SciKit-learn), βαθιά νευρωνικά δίκτυα TensorFlow/Keras και πλατφόρμες μεγάλης κλίμακας Hadoop/Spark.

  Χρήση βιβλιοθηκών της γλώσσας Python για επίλυση προβλημάτων που απαιτούν επεξεργασία φυσικής γλώσσας, τόσο με χρήση τυπικών περιγραφών όσο και με στατιστικά μοντέλα.

  Προαπαιτήσεις

  Χρήσιμο, αλλά όχι αναγκαίο, είναι ο φοιτητής να έχει παρακολουθήσει τα προπτυχιακά μαθήματα Νευρωνικά Δίκτυα και Εξόρυξη Δεδομένων, Θεωρία Υπολογισμών και Αυτομάτων και Πιθανότητες.

  Πώς θα καλυφτούν οι προαπαιτήσεις

  Θα δοθεί βιβλιογραφία στα πλαίσια του μαθήματος, και θα υπάρξει επίβλεψη/καθοδήγηση από τον διδάσκοντα.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Εφαρμοσμένα μαθηματικά (ανασκόπηση βασικών εννοιών - γραμμική άλγεβρα, θεωρία πιθανοτήτων και πληροφορίας, αριθμητικοί υπολογισμοί). Βασικές έννοιες μηχανικής μάθησης. Μηχανική μάθηση με δεδομένα μεγάλης κλίμακας. Μέθοδοι πυρήνων. Μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης. Γραφηματικά μοντέλα. Συνεχείς λανθάνουσες μεταβλητές. Σειρές. Βαθιά δίκτυα, κανονικοποίηση παραμέτρων, βελτιστοποίηση. Συνελικτικά δίκτυα. Επαναλαμβανόμενα και αναδρομικά δίκτυα. Πρακτικές εφαρμογές. Μάθηση αναπαραστάσεων. Κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση. Πιθανοτικά μοντέλα. Βαθιά παραγωγικά μοντέλα (μηχανές Bolzmann).

  Τυπική θεωρία γλωσσών. Κανονικές εκφράσεις και αυτόματα. Λέξεις και μετατροπές. Επαυξημένες Γραμματικές. Συντακτική ανάλυση. Σημασιολογική ανάλυση. Ν-γράμματα. Στατιστική συντακτική ανάλυση. Αναζήτηση μέγιστης εντροπίας. Αναγνώριση ομιλίας. Στατιστική ανάλυση. Ταξινόμηση κειμένου. Αυτόματη μετάφραση. Αυτόματη περίληψη. Εξαγωγή δομημένης πληροφορίας από ελεύθερο κείμενο. Συστήματα διαλόγου. Δημιουργία φυσικής γλώσσας. Βιβλιοθήκες Python για επεξεργασία φυσικής γλώσσας.            

  Προτεινόμενα βιβλία

  • Machine Learning: A Bayesian and Optimization Perspective (Net Developers) (1st Edition, 2015), by Sergios Theodoridis, Academic Press.
  • Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems (2017), by Aurelien Geron, O’Reilly.
  • Deep Learning (Adaptive Computation and Machine Learning series) (2016), by Ian Goodfellow, Yoshua Bengio and Aaron Courville, MIT Press.
  • Pattern Recognition and Machine Learning (2011), by Christopher M. Bishop, Springer.
  • The elements of statistical learning (2nd edition, 2016), by Trevor Hastie and Jerome Friedman, Springer.
  • The Handbook of Computational Linguistics and Natural Language Processing (1st edition, 2012), Alexander Klark, Chris Fox and Shalom Lappin (eds), Wiley-Blackwell.
  • Speech and language processing (2nd edition, 2008), by Daniel Jurafsky & James H. Martin, Prentice Hall
  • Statistical Machine Translation (1st edition, 2010), by Philipp Koehn, Camridge University Press.
  • Natural Language Processing with Python (2nd edition, 2017), by Steven Bird, Ewan Klein and Edward Loper, O’Reilly Media.
  • Bayesian Speech and Language Processing (1st edition, 2015), by Shinji Watanable and Jen-Tzung Chien, Cambridge University Press.

  Μέθοδοι αξιολόγησης

  Εργασίες & τελική γραπτή εξέταση

  Ιστοσελίδα μαθήματος

  Το μάθημα θα φιλοξενηθεί στο http://compus.uom.gr

  • ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
   (CM0203)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
   (ΠΛ0842)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ-ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Σαμαράς Νικόλαος, Σιφαλέρας Άγγελος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Το μάθημα αυτό στοχεύει σε μια εισαγωγή στα μοντέλα βελτιστοποίησης δικτύων και στον ακέραιο προγραμματισμό. Θα δοθεί έμφαση στην αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης δικτύων αλλά και στη μοντελοποίηση εφαρμογών μεγάλης κλίμακας.
  Συγγράμματα
  1. Παπαρρίζος Κ., Σαμαράς Ν. & Σιφαλέρας Α., Δικτυακή Βελτιστοποίηση, Εκδόσεις Ζυγός, 2009.
  2. Μηλιώτης Π. & Μούρτος Ι., Διακριτή Βελτιστοποίηση, Εκδόσεις Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΕ, 2012.
  3. Βασιλείου Π.X., Εφαρμοσμένος Μαθηματικός Προγραμματισμός, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, 2001.

  Επιπλέον υλικό
  1. Korte B. & Vygen J., Combinatorial Optimization: Theory and Algorithms, 4th ed., Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Series: Algorithms and Combinatorics (Vol. 21), 2007.
  2. Lee J., A First Course in Combinatorial Optimization, Series: Cambridge Texts in Applied Mathematics (No. 36), 2004.
  3. Cook W.J., Cunningham W.H., Pulleyblank W.R. and Schrijver A., Combinatorial Optimization, John Wiley and Sons, New York, 1998.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Στο μάθημα παρουσιάζονται τα ακόλουθα θέματα: το πρόβλημα των ελαχίστων δρόμων, το πρόβλημα του ελαχίστου δένδρου καλύμματος, το πρόβλημα της εύρεσης μεγίστης ροής και το πρόβλημα της εύρεσης ροής ελαχίστου κόστους. Επιπλέον, γίνεται εισαγωγή σε τεχνικές μοντελοποίησης και επίλυσης προβλημάτων ακεραίου προγραμματισμού, στον αλγόριθμο κλάδου & φραγής, στο δυναμικό προγραμματισμό αλλά και σε ειδικά προβλήματα όπως δένδρα Steiner και το πρόβλημα του πλανόδιου εμπόρου. Σε κάθε ενότητα οι φοιτητές, εκτός από την μεθοδολογία, εξοικειώνονται με τη χρήση σύγχρονων λογισμικών πακέτων βελτιστοποίησης όπως η γλώσσα μοντελοποίησης AMPL και ο λύτης Gurobi.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  1827 ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΠΑΠΑΡΡΙΖΟΣ Κ., ΣΑΜΑΡΑΣ Ν., ΣΙΦΑΛΕΡΑΣ Α., 2009, ΖΥΓΟΣ, ISBN: 978-960-8065-68-0

  22762766 ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΟΥΡΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 2012, ΟΠΑ, ISBN: 978-960-9443-13-5

  11031 Εφαρμοσμένος μαθηματικός προγραμματισμός, Τύπος: Σύγγραμμα, Βασιλείου Παναγιώτης - Χρήστος, 2001, Ζήτη, ISBN: 960-431-716-4

  Συμπληρωματικό υλικό

  Korte B. & Vygen J., Combinatorial Optimization: Theory and Algorithms. 4th ed., Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Series: Algorithms and Combinatorics (Vol. 21), 2007.

  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
   (AIDA103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΤΝΑΔ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Περιγραφή

  Τίτλος 

  Υπολογιστική Βελτιστοποίηση

  (Computational optimization)

  Στόχοι

  Το μάθημα αυτό στοχεύει σε μια βαθύτερη κατανόηση των μοντέλων λήψης αποφάσεων, των αλγορίθμων βελτιστοποίησης και των εφαρμογών στην Πληροφορική, και τη μηχανική μάθηση. Αυτό το μάθημα αναλύει επίσης την σχεδίαση αλγορίθμων και τη μαθηματική διαμόρφωση μοντέλων λήψης αποφάσεων, χρησιμοποιώντας Python.

  Δεξιότητες

  Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα παρακολουθήσουν επιτυχώς το προτεινόμενο μάθημα θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν σύγχρονες μεθόδους βελτιστοποίησης, να αναλύσουν την υπολογιστική τους απόδοσή και να ερμηνεύσουν τα πειραματικά τους αποτελέσματά.

  Προαπαιτήσεις

  Πολύ καλή γνώση μεθόδων επιχειρησιακής έρευνας.

  Καλή γνώση προγραμματισμού Η/Υ.

  Καλή γνώση δομών δεδομένων.

  Πως θα καλυφτούν οι προαπαιτήσεις

  Με προσωπική μελέτη ή/και παρακολούθηση σχετικών προπτυχιακών μαθημάτων. Μερικές εισαγωγικές έννοιες σε βελτιστοποίηση και υπολογιστικές μεθόδους θα δοθούν στο μάθημα. Επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό σε προβλήματα βελτιστοποίησης και στη γλώσσα προγραμματισμού (Numerical) Python θα παρέχονται στους φοιτητές.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Εισαγωγή στις μαθηματικές έννοιες και προηγμένες υπολογιστικές μεθόδους για ποσοτικά προβλήματα στη λήψη αποφάσεων στη μηχανική μάθηση και λήψη διοικητικών αποφάσεων. Παρουσίαση σύγχρονων μεθόδων βελτιστοποίησης, ευρετικών κατά κύριο λόγο, όπως απαγορευμένη αναζήτηση, προσομοίωση ανόπτηση, αναζήτηση μεταβλητής γειτνίασης, γενετικοί αλγόριθμοι, και αλγόριθμοι εμπνευσμένοι από τη φύση. Συζήτηση σχετικά με τεχνικές παράλληλων υπολογισμών για υπολογιστικά δύσκολα προβλήματα βελτιστοποίησης.


  Προτεινόμενα βιβλία

  • Cortez, P. (2014). Modern optimization with R. Springer.
  • Smith, D. K. (2003). Networks and graphs: techniques and computational methods. Elsevier.
  • Ganguli, R. (2012). Engineering optimization: A modern approach. Hyderabad: Universities Press.

  Μέθοδοι αξιολόγησης

  Εργασίες & τελική γραπτή εξέταση

  Ιστοσελίδα μαθήματος

  Το μάθημα θα φιλοξενηθεί στο http://compus.uom.gr

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (20 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2019

   • Tsaples, G., Papathanasiou, J., Georgiou, A., Samaras, N. (2019). "Assessing multidimensional sustainability of European countries with a novel two-stage DEA", P.S.A. Freitas et al. (Eds), Decision Support Systems IX – Main Developments and Future Trends, Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP 348), Springer New York, pp. 111–122.

   2016

   • Petraki, D., Samaras, N. (2016). "Component Matrices of a Square Matrix and their properties", Mathematical Analysis, Approximation Theory and their Applications, Th. Rassias, & V. Gupta (Eds), Springer Optimization and its Applications, Vol. 111, pp. 559-572.
   • Samaras, N., Ploskas, N. (2016). "GPU Programming in MATLAB", Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier Inc., San Diego, U.S.A. ISBN: 978-0128051320

   2015

   • Ploskas, N., Athanasiadis, I., Papathanasiou, J., Samaras, N. (2015). "A Tangible Collaborative Decision Support System for Various Variants of the Vehicle Routing Problem", B. Delibasic et al. (Eds), Decision Support Systems V - Big Data Analytics for Decision Making, Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP 216), Springer New York, pp. 73-84.
   • Ploskas, N., Athanasiadis, I., Papathanasiou, J., Samaras, N. (2015). "A collaborative spatial decision support system for the capacitated vehicle routing problem on a tabletop display", I. Linden et al. (Eds), Decision Support Systems IV - Information and Knowledge Management in Decision Processes, Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP 221), Springer New York, pp. 26-36.

   2014

   • Papathanasiou, J., Ploskas, N., Samaras, N. (2014). "A web-based decision support system for the multiple capacitated facility location problem", F. Dargam, et al. (Eds), Decision Support Systems III - Impact of Decision Support Systems for Global Environments, Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP 184), Springer New York, pp. 34-44.

   2013

   • Ploskas, N., Samaras, N., Papathanasiou, J. (2013). "A web-based decision support system using basis update on simplex type algorithms", T. Hernandez, et al. (Eds), Decision Support Systems II - Recent Developments Applied to DSS Network Environments, Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP 164), Springer New York, pp. 102-114.
   • Ploskas, N., Samaras, N., Margaritis, K. (2013). "A parallel implementation of the revised simplex algorithm using OpenMP: some preliminary results", A. Migdalas et al. (Eds) Optimization Theory, Decision Making, and Operations Research Applications, Series Title: Springer Proceedings in Mathematics & Statistics 31, Springer New York, pp. 163-175.

   2010

   • Bronson, R., Naadimuthu, G. (2010). "Επιχειρησιακή Έρευνα", 2nd edition, McGraw-Hill. Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Σαμαράς, Ν. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα.

   2009

   • Παπαρρίζος, Κ., Σαμαράς, Ν., Σιφαλέρας, Α. (2009). "Δικτυακή Βελτιστοποίηση", Εκδόσεις ΖΥΓΟΣ, Θεσσαλονίκη. ISBN: 978-960-8065-68-0

   2008

   • Paparrizos, K., Samaras, N., Zissopoulos, D. (2008). "Klee-Minty examples for (LP)", Pardalos, M.P., Floudas, A.C. (Eds), Encyclopedia of Optimization, 2nd edition, Springer, pp. 1891-1897.
   • Paparrizos, K., Samaras, N., Tsiplidis, K. (2008). "Pivoting algorithms for (LP) generating two paths", Pardalos, M.P., Floudas, A.C. (Eds), Encyclopedia of Optimization, 2nd edition, Springer, pp. 2965-2969.
   • Fouliras, P., Samaras, N. (2008). "A generic framework for bluetooth promoted multimedia on demand (BlueProMoD)", Gutierrez, J. (Ed.), Selected Readings on Telecommunications and Networking, IGI Global, pp. 142-155.
   • Roiger, J. R., Geatz, W. M. (2008). "Εξόρυξη Πληροφορίας. Ένας Εισαγωγικός Οδηγός με παραδείγματα", Addison Wesley. Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Δέρβος, Δ., Ευαγγελίδης, Γ., Σαμαράς, Ν. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα.

   2002

   • Achatz, H., Paparrizos, K., Samaras, N., Tsiplidis, K. (2002). "A forest exterior point algorithm for assignment problems", Pardalos, M.P., Midgalas, A., Buckard, R. (Eds), Combinatorial and Global Optimization, Word Scientific Publishing Co., pp. 1-10.

   2001

   • Paparrizos, K., Samaras, N., Zissopoulos, D. (2001). "Klee-Minty examples for (LP)", Pardalos, M.P., Floudas, A.C. (Eds), Encyclopedia of Optimization, Kluwer Academic Publishers, Vol. 3, pp. 193-199.
   • Paparrizos, K., Samaras, N., Tsiplidis, K. (2001). "Pivoting algorithms for (LP) generating two paths", Pardalos, M.P., Floudas, A.C. (Eds), Encyclopedia of Optimization, Kluwer Academic Publishers, Vol. 4, pp. 302-306.
   • Σαμαράς, Ν. (2001). "Υπολογιστικές βελτιώσεις και αποτελεσματική υλοποίηση περιστροφικών αλγορίθμων δύο δρόμων", Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Εφ. Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

   1999

   • Στεφανίδης, Γ., Σαμαράς, Ν. (1999). "Υπολογιστικές μέθοδοι με το MATLAB", Εκδόσεις ΖΥΓΟΣ, Θεσσαλονίκη. ISBN: 960-8065-05-4

   1995

   • Σαμαράς, Ν., Τσιπλίδης, Κ. (1995). "Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων Μάρκετινγκ: Ανάπτυξη και Εισαγωγή Νέων Προϊόντων στην Αγορά", Πτυχιακή Εργασία, Τμήμα Εφ. Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (39 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2020

    • Triantafyllidis, C., Samaras, N. (2020). "A new non-monotonic infeasible simplex-type algorithm for Linear Programming", PeerJ Computer Science, Vol. 6(e265), https://doi.org/10.7717/peerj-cs.265

     Προβολή Δημοσίευσης

    2019

    • Petraki, D., Samaras, N. (2019). "Matrix sequences", Journal of Interdisciplinary Mathematics, Vol. 22(3), pp. 377–385.
    • Voulgaropoulou, S., Samaras, N., Sifaleras, A. (2019). "Computational complexity of the Exterior Point Simplex Algorithm", Operational Research. An International Journal, Vol. 19, pp. 297–316

    2018

    • Glavelis, Th., Ploskas, N., Samaras, N. (2018). "Improving a primal–dual simplex-type algorithm using interior point methods", Optimization: A Journal of Mathematical Programming and Operations Research, Vol. 67(12), pp. 2259–2274.

    2016

    • Petraki, D., Samaras, N. (2016). "Solving the nth Degree Polynomial Matrix Equation", International Journal of Nonlinear Analysis and Applications. (Accepted for publication).

    2015

    • Ploskas, N., Samaras, N. (2015). "Efficient GPU-based implementations of simplex type algorithms", Applied Mathematics and Computation, Vol. 250, pp. 552-570.
    • Ploskas, N., Samaras, N. (2015) "A computational comparison of scaling techniques for linear optimization problems on a graphical processing unit", International Journal of Computer Mathematics, Vol. 92(2), pp. 319-336.
    • Ploskas, N., Athanasiadis, I., Papathanasiou, J., Samaras, N. (2015). "An interactive spatial decision support system enabling co-located collaboration using tangible user interfaces for the multiple capacitated facility location problem", International Journal of Decision Support System Technology, Vol. 7(2), pp. 15-28.
    • Paparrizos, K., Samaras, N., Sifaleras, A. (2015). "Exterior point simplex-type algorithms for linear and network optimization problems", Annals of Operations Research, Vol. 229(1), pp. 607-633.
    • Triantafyllidis, Ch., Samaras, N. (2015). "Three nearly scaling invariant versions of an exterior point algorithm for linear programming", Optimization: A Journal of Mathematical Programming and Operations Research, Vol. 64(10), pp. 2163-2181.

    2014

    • Ploskas, N., Samaras, N., Papathanasiou, J. (2014). "A decision support system for solving linear programming problems", International Journal of Decision Support System Technology, Vol. 6(2), pp. 46-62.
    • Ploskas, N., Samaras, N. (2014). "GPU accelerated pivoting rules for the simplex algorithm", Journal of Systems and Software, Vol. 96, pp. 1-9.
    • Ploskas, N., Samaras, N. (2014). "Pivoting rules for the revised simplex algorithm", Yugoslav Journal of Operations Research, Vol. 24(3), pp. 321-332.

    2013

    • Glavelis, Th., Samaras, N. (2013). "An experimental investigation of a primal-dual exterior point simplex algorithm", Optimization: A Journal of Mathematical Programming and Operations Research, Vol. 62(8), pp. 1143-1152.
    • Ploskas, N., Samaras, N. (2013). "A computational comparison of basis updating schemes for the simplex algorithm on a CPU-GPU system", American Journal of Operations Research, Vol. 3, pp. 497-505.
    • Samaras, N. (2013). "Basis update methods in the revised simplex method", International Journal of Engineering and Management, Vol. 5(1), pp. 15-22.
    • Lazaridis, V., Samaras, N., Sifaleras, A. (2013). "An empirical study on factors affecting the educational usefulness of algorithm visualization", Computer Applications in Engineering Education, Vol. 21(3), pp. 410-420.

    2012

    • Samaras, N. (2012). "Commercial and open source software for mathematical programming", Journal of Computational Optimization in Economics and Finance, Vol. 4(1), pp. 31-44.
    • Tzolakis, G., Papanikolaou, P., Kolokotronis, D., Samaras, N., Tourlidakis, A., Tomboulides, A. (2012). "Simulation of a coal-fired power plant using mathematical programming algorithms in order to optimize its efficiency", Applied Thermal Engineering, Vol. 48, pp. 256-267.
    • Karagiannis, P., Vouros, G., Stergiou, K., Samaras, N. (2012). "Overlay networks for task allocation and coordination in large-scale networks of cooperative agents", Journal of the International Foundation for Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, Vol. 24(1), pp. 26-68.

    2011

    • Fragkiadaki, E., Evangelidis, G., Samaras, N., Dervos, D. (2011). "f-value: measuring an article's scientific impact", Scientometrics, Vol. 86(3), pp. 671-686.

    2010

    • Glavelis, Th., Ploskas, N., Samaras, N. (2010). "A computational evaluation of some free mathematical software for scientific computing", Journal of Computational Science, Vol. 1(3), pp. 150-158.
    • Papamanthou, Ch., Paparrizos, K., Samaras, N., Sifaleras, A. (2010). "On the initialization methods of an exterior point algorithm for the assignment problem", International Journal of Computer Mathematics, Vol. 87(8), pp. 1831-1846.
    • Harhalakis, S., Samaras, N., Vitsas, V. (2010). "Reconsidering the usage of stand-alone packets for congestion indication", Electronics Letters, Vol. 46(11), pp. 765-766.
    • Tzolakis, G., Papanikolaou, P., Kolokotronis, D., Samaras, N., Tomboulides, A., Tourlidakis, A. (2010). "Emissions’ reduction of a coal-fired power plant via reduction of consumption through simulation and optimization of its mathematical model", Operational Research. An International Journal, Vol. 10(1), pp. 71-89.

    2009

    • Samaras, N., Sifaleras, A., Triantafyllidis, Ch. (2009). "A primal-dual exterior point algorithm for linear programming problems", Yugoslav Journal of Operations Research, Vol. 19(1), pp. 123-132.
    • Paparrizos, K., Samaras, N., Sifaleras, A. (2009). "An exterior simplex type algorithm for the minimum cost network flow problem", Computers and Operations Research, Vol. 36(4), pp. 1176-1190.

    2008

    • Papamanthou, Ch., Paparrizos, K., Samaras, N., Stergiou, K. (2008). "Worst case examples of an exterior point algorithm for the assignment problem", Discrete Optimization, Vol. 5(3), pp. 605-614.
    • Fouliras, P., Samaras, N. (2008). "A generic framework for bluetooth promoted multimedia on demand (BlueProMoD)", Journal of Information Technology Research, Vol. 1(1), pp. 1-13.

    2007

    • Andreou, D., Paparrizos, K., Samaras, N., Sifaleras, A. (2007). "Visualization software of the network exterior primal simplex algorithm for the minimum cost network flow problem", Operational Research. An International Journal, Vol. 7(3), pp. 449-463.
    • Lazaridis, V., Paparrizos, K., Samaras, N., Sifaleras, K. (2007). "Visual LinProg: A web-based educational software for Linear Programming", Computer Applications in Engineering Education, Vol. 15(1), pp. 1-14.

    2006

    • Karagiannis, P., Markelis, I., Paparrizos, K., Samaras, N., Sifaleras, A. (2006). "E-learning technologies: employing matlab web server to facilitate the education of mathematical programming", International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, Vol. 37(7), pp. 765-782.

    2005

    • Samaras, N., Stergiou, K. (2005). "Binary encodings of non-binary constraint satisfaction problems: Algorithms and experimental results", Journal of Artificial Intelligence Research, Vol. 24, pp. 641-684.
    • Papamanthou, Ch., Paparrizos, K., Samaras, N. (2005). "A parametric visualization software for the assignment problem", Yugoslav Journal of Operations Research, Vol. 15(1), pp. 147-158.
    • Andreou, D., Paparrizos, K., Samaras, N., Sifaleras, A. (2005). "Application of a new network-enabled solver for the assignment problem in computer-aided education", Journal of Computer Science, Vol. 1(1), pp. 19-23.

    2004

    • Papamanthou, Ch., Paparrizos, K., Samaras, N. (2004). "Computational experience with exterior point algorithms for the transportation problem", Applied Mathematics and Computation, Vol. 158, pp. 459-475.

    2003

    • Paparrizos, K., Samaras, N., Stephanides, G. (2003). "A new efficient primal dual simplex algorithm", Computers and Operations Research, Vol. 30(9), pp. 1383-1399.
    • Paparrizos, K., Samaras, N., Stephanides, G. (2003). "An efficient simplex type algorithm for sparse and dense linear programs", European Journal of Operational Research, Vol. 148(2), pp. 323-334.

    2001

    • Paparrizos, K. Stephanides, G., Samaras, N. (2001). "Improved criteria for identifying optimal basic and nonbasic variables in LP", Journal of Computational Analysis and Applications, Vol. 3(1), pp. 75-82.
    • Συνέδρια (74 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2020

     • Voulgaropoulou, S., Samaras, N., Ploskas, N. (2020). "Predicting the execution time of the Interior Point Method for solving Linear Programming problems using artificial neural networks", In Proc. Learning and Intelligent Optimization (LION 13), Matsatsinis N., Marinakis Y., Pardalos P. (Eds), Lecture Notes in Computer Science, vol. 11968, pp. 319–324, Springer, Cham.
     • Kalatzantonakis, P., Sifaleras, A., Samaras, N. (2020). "On a cooperative VNS parallelization strategy for the capacitated vehicle routing problem", In Proc. Learning and Intelligent Optimization (LION 13), Matsatsinis N., Marinakis Y., Pardalos P. (Eds), Lecture Notes in Computer Science, vol. 11968, pp. 231–239, Springer, Cham.

     2017

     • Georgoulakos, K., Vergidis, K., Tsakalidis, G., Samaras, N. (2017). "Evolutionary multi-objective optimization of business process designs with pre-processing", In Proc. IEEE Congress on Evolutionary Computation (IEEE CEC 2017), 05–08 June, Donostia-San Sebastian, Spain, pp. 897–904.

     2016

     • Samaras, N., Madamas, S. (2016). "A review of the Hadoop ecosystem exploring the TFOCS optimization solver utilizing the data processing engine of Apache Spark", In Proc. 5th International Symposium and 27th National Conference on Operation Research, Hellenic Operational Research Society, 12-14 September, Aigaleo-Athens, Greece, pp. 143-147.

     2014

     • Ploskas, N., Papathanasiou, J., Samaras, N. (2014). "Towards a Web-Based Spatial Decision Support System for the Multiple Capacitated Facility Location Problem", In Proc. Joint International Conference of the INFORMS GDN Section and the EURO Working Group on DSS (GDN 2014), 10-14 June, Toulouse, France, pp. 176-182.
     • Giachanou, A., Salampasis, M., Satratzemi, M., Samaras, N. (2014). "A User-Centered Evaluation of a Web Based Patent Classification Tool", In Proc. Workshop Beyond single-shot text queries: bridging the gap(s) between research communities (MindTheGap 2014), 4 March, Berlin, Germany, pp. 6-11.

     2013

     • Giachanou, A., Salampasis, M., Satratzemi, M., Samaras, N. (2013). "Report on the CLEF-IP 2013 Experiments: Multilayer Collection Selection on Topically Organized Patents", In Proc. (electronic form) Conference and Labs of the Evaluation Form (CLEF 2013), Information Access Evaluation meets Multilinguality, Multimodality and Visualization, 23-26 September, Valencia, Spain.
     • Glavelis, Th., Ploskas, N., Samaras, N. (2013). "Combining interior and exterior simplex type algorithms", In ACM Proc. 17th Panhellenic Conference in Informatics (PCI'13), 19-21 September, Thessaloniki, Greece, pp. 174-179.
     • Ploskas, N., Samaras, N. (2013). "The impact of scaling on simplex type algorithms", In ACM Proc. 6th Balkan Conference in Informatics (BCI’13), 19-21 September, Thessaloniki, Greece, pp. 17-22.
     • Ploskas, N., Samaras, N. (2013). "Computational comparison of pivoting rules for the revised simplex algorithm", In Proc. 11th Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2013), 07-10 September, Belgrade-Zlatibor, Serbia, pp. 309-317.
     • Tzolakis, G., Kolokotronis, D., Samaras, N., Tourlidakis, A., Tomboulides, A. (2013). "Tool for the simulation and optimization of the operation of a fossil fuel fired power plant", In Proc. (electronic form) 6th International Conference on Clean Coal Technologies (CCT2013), 12-16 May, Thessaloniki, Greece.

     2012

     • Ploskas, N., Papathanasiou, J., Samaras, N. (2012). "Parallel implementation of an algorithm for the production units allocation problem", In Proc. 23th National Conference, Hellenic Operational Research Society, 12-14 September, Athens, Greece, pp. 82-86. (In Greek).
     • Ploskas, N., Samaras, N., Papathanasiou, J. (2012). "LU decomposition in revised simplex algorithm", In Proc. 23th National Conference, Hellenic Operational Research Society, 12-14 September, Athens, Greece, pp. 77-81. (In Greek).

     2011

     • Harhalakis, S., Samaras, N., Vitsas, V. (2011). "An experimental study of the efficiency of explicit congestion notification", In IEEE Proc. 15th Panhellenic Conference in Informatics (PCI'11), 30 September - 2 October, Kastoria, Greece, pp. 122-126.
     • Ploskas, N., Samaras, N., Margaritis, K. (2011). "A parallel implementation of the revised simplex algorithm using OpenMp in a shared memory multiprocessor architecture", In Proc. 1st International Symposium & 10th Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2011), Vol. 2, 22-25 September, Thessaloniki, Greece, pp. 385-392.
     • Orlis, Ch., Kartsiotis, G., Samaras, N., Margaritis, K. (2011). "Two new variants of Christofides heuristic for the static TSP and a computational study of a nearest neighbour approach for the dynamic TSP", In Proc. 1st International Symposium & 10th Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2011), Vol. 2, 22-25 September, Thessaloniki, Greece, pp. 376-384.
     • Glavelis, Th., Samaras, N., Paparrizos, K. (2011). "An experimental investigation of a primal-dual exterior point simplex algorithm", In Proc. 1st International Symposium & 10th Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2011), Vol. 2, 22-25 September, Thessaloniki, Greece, pp. 240-247.
     • Harhalakis, S., Samaras, N., Vitsas, V. (2011). "The effects of active queue management and explicit congestion notification on DNS traffic", In Proc. 16th IEEE Symposium on Computer Communications (IEEE ISCC 2011), 28 June - 1 July, Corfu, Greece, pp. 906-911.
     • Papanikos, G., Samaras, N. (2011). "Computational complexity of primal exterior point algorithm", In Proc. (electronic form) 1st National Conference, Hellenic Operational Research Society and Hellenic Mathematical Society, 24-25 June, Athens, Greece (In Greek).

     2010

     • Symeonidis, O., Samaras, N. (2010). "The Implementation of the Direct Stiffness Method in AutoCAD", In Proc. Εφαρμογές Πληροφορικής και Μεθοδολογίες Διοίκησης, 5 November, Thessaloniki, Greece, pp. 215-231.
     • Lantzaki, Ch., Samaras, N. (2010). "Web GIS using open-source technology and Google Maps API", In Proc. Εφαρμογές Πληροφορικής και Μεθοδολογίες Διοίκησης, 5 November, Thessaloniki, Greece, pp. 121-130.
     • Glavelis, Th., Ploskas, N., Samaras, N. (2010). "A Computation evaluation of some software for mathematical programming", In Proc. IADIS Applied Computing 2010, 14-16 October, Timisoara, Romania, pp. 256-260.
     • Orlis, Ch., Samaras, N. (2010). "Computational comparison of heuristics for the travelling salesman problem", In Proc. 4th Scientific Conference for Undergraduate and Postgraduate Students in Computer Engineering, Informatics, related Technologies and Applications (ΕΥΡΗΚΑ! 2010), 14-16 October, Patra/Ancient Olympia, Greece, pp. 117-126.
     • Voulgaropoulou, S., Samaras, N. (2010). "An extended study of the computational behavior of the Simplex algorithm", In Proc. 4th Scientific Conference for Undergraduate and Postgraduate Students in Computer Engineering, Informatics, related Technologies and Applications (ΕΥΡΗΚΑ! 2010), 14-16 October, Patra/Ancient Olympia, Greece, pp. 97-108.

     2009

     • Harhalakis, S., Samaras, N., Vitsas, V. (2009). "Exploiting the congestion control behaviour of the transmission control protocol", In IEEE Proc. 4th Balkan Conference in Informatics (BCI'09), 17-19 September, Thessaloniki, Greece, pp. 203-208.
     • Fragkiadaki, E., Evangelidis, G., Samaras, N., Dervos, D. (2009). "Cascading citations indexing framework algorithm implementation and testing", In IEEE Proc. 13th Panhellenic Conference in Informatics (PCI'09), 10-12 September, Corfu, Greece, pp. 70-74.
     • Hadjikyriacou, E., Samaras, N., Margaritis, K. (2009). "An experimental evaluation of a parallel genetic algorithm using MPI", In IEEE Proc. 13th Panhellenic Conference in Informatics (PCI'09), 10-12 September, Corfu, Greece, pp. 75-79.
     • Hadjikyriacou, E., Samaras, N. (2009). "Face recognition using open-source patterns", In Proc. 3rd Pan-Hellenic Student Conference on Informatics, Computer Engineering and Related Technologies (ΕΥΡΗΚΑ 2009), 10-12 September, Corfu, Greece, pp. 287-297.
     • Ploskas, N., Samaras, N., Sifaleras, A. (2009). "A parallel implementation of an exterior point algorithm for linear programming problems", In Proc. (electronic form) 9th Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2009), 02-06 September, Constanta, Romania.
     • Glavelis, Th., Paparrizos, K., Samaras, N. (2009). "Computational experience with presolve techniques", In Proc. (electronic form) 9th Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2009), 02-06 September, Constanta, Romania.
     • Stiakakis, E., Sifaleras, A., Samaras, N. (2009). "The transition from traditional healthcare to e-health: A case study on the evaluation of the performance of e-health providers", In Proc. 21th National Conference, Hellenic Operational Research Society, 28-30 May, Athens, Greece, pp. 48-70.

     2008

     • Tzolakis, G., Kolokotronis, D., Samaras, N., Tourlidakis, A., Tomboulides, A. (2008). "Emissions' reduction of a coal-fired power plant via reduction of consumption through simulation and optimisation of its mathematical model", Energy Science Center - Smart Energy Strategies, Meeting the Climate Change Challenge, 08-10 September, ETH Zurich, Switzerland, pp. 131-133.
     • Konstantinidis, N., Evangelidis, G., Samaras, N. (2008). "A new data compression algorithm", In Proc. 2nd Pan-Hellenic Student Conference on Informatics, Computer Engineering and Related Technologies (ΕΥΡΗΚΑ 2008), 29 August, Samos Island, Greece, pp. 230-241 (In Greek).
     • Paparrizos, K., Samaras, N., Triantafyllidis, Ch. (2008). "A computational study of exterior point simplex algorithm variations", In Proc. 20th National Conference, Hellenic Operational Research Society, 19-21 June, Spetses Island, Greece, pp. 777-785.
     • Glavelis, Th., Ploskas, N., Samaras, N. (2008). "A peer review of the parallel and distributed toolboxes of matrix programming languages for mathematical programming", In Proc. 20th National Conference, Hellenic Operational Research Society, 19-21 June, Spetses Island, Greece, pp. 767-775.
     • Tzolakis, G., Kolokotronis, D., Samaras, N., Tourlidakis, A., Tomboulides, A. (2008). "Simulation and optimization of the working process of a coal - fired power plant", In Proc. 20th National Conference, Hellenic Operational Research Society, 19-21 June, Spetses Island, Greece, pp. 323-334.

     2007

     • Ampatzoglou, A., Chatzigeorgiou, A., Samaras, N. (2007). "Investigating the use of patterns in open-source games", In Proc. 3rd Balkan Conference in Informatics (BCI'2007), 27-29 September, Sofia, Bulgaria, Vol. 2, pp. 187-200.
     • Harhalakis, S., Samaras, N., Frafiadaki, E. (2007). "An improved method for experimental evaluations of TCP congestion control algorithms", In Proc. (electronic form) 8th Hellenic European Research on Computer Mathematics and its Applications Conference (HERCMA'07), 20-22 September, Athens, Greece.
     • Harhalakis, S., Samaras, N., Frafiadaki, E. (2007). "An extended evaluation of a collection of TCP congestion control algorithms", In Proc. (electronic form) 8th Hellenic European Research on Computer Mathematics and its Applications Conference (HERCMA'07), 20-22 September, Athens, Greece.
     • Asmanidis, Y., Dervos, D., Evangelidis, Y., Samaras, N. (2007). "A pilot web environment implementing cascading citations", In Proc. Second International Scientific Conference, e RA-2, 15-16 September, Athens, Greece, pp. 328-335.
     • Folias, T., Dervos, D., Evangelidis, Y., Samaras, N. (2007). "Cascading citation indexing in action", In Proc. Second International Scientific Conference, e RA-2, 15-16 September, Athens, Greece, pp. 290-299.
     • Samaras, N., Sifaleras, A., Triantafyllidis, Ch. (2007). "A primal-dual exterior point algorithm for linear programming problems", In Proc. 8th Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2007), 14-17 September, Belgrade-Zlatibor, Serbia, pp. 75-83.
     • Hristu-Varsakelis, D., Shao, C., Samaras, N. (2007). "Local pursuit as a bio-inspired computational optimal control tool", In Proc. European Control Conference (ECC’07), 2-5 July, Kos, Greece, pp. 4576-4583.
     • Samaras, N., Mazarakis, A. (2007). "Forecasting financial quantities using data mining techniques", In Proc. (electronic form) 19th National Conference, Hellenic Operational Research Society, 21-23 June, Arta, Greece (In Greek).
     • Samaras, N., Sifaleras, A. (2007). "A comparative computational study of exterior point algorithms for the assignment problem", In Proc. (electronic form) 19th National Conference, Hellenic Operational Research Society, 21-23 June, Arta, Greece.
     • Ploskas, N., Samaras, N. (2007). "Development of software for computational studies", In Proc. 1st Pan-Hellenic Student Conference on Informatics, Computer Engineering and Related Technologies (ΕΥΡΗΚΑ 2007), 18-20 May, Patras, Greece, pp. 337-348 (In Greek).
     • Papadopoulos, I., Samaras, N. (2007). "Geometrical solution of linear programs", In Proc. 1st Pan-Hellenic Student Conference on Informatics, Computer Engineering and Related Technologies (ΕΥΡΗΚΑ 2007), 18-20 May, Patras, Greece, pp. 313-322 (In Greek).

     2006

     • Badr, S., Moussa, M., Paparrizos, K., Samaras, N., Sifaleras, A. (2006). "Some computational results on MPI parallel implementation of dense simplex method", Proc. of World Academy of Science, Engineering and Technology (PWASET) Vol. 23. Proc. 17th International Conference on Computer and Information Science and Engineering (CISE 2006), 08-10 December, Cairo, Egypt, pp. 39-42.
     • Dervos, Α. D., Samaras, N., Evangelidis, G., Folias, T. (2006). "A new framework for the citation indexing paradigm", In Proc. 69th ASIS&T Annual Meeting (ASIS&T’06), 3-8 November, Austin, Texas, U.S.A., Vol. 43(1), pp. 1-16.
     • Dervos, A. D., Samaras, N., Evangelidis, G., Hyv?rinen, Y., Asmanidis, Y. (2006). "The Universal Author Identifier System (UAI_Sys)", In Proc. First International Scientific Conference, e RA-1, 16-17 September, Tripoli, Greece, pp. 330-337.
     • Ainali, Ch., Kontogounis, G., Samaras N. (2006). "Pattern-matching in DNA sequences using WEKA", In Proc. First International Scientific Conference, e RA-1, 16-17 September, Tripoli, Greece, pp. 312-321.
     • Paparrizos K., Samaras N., Sifaleras A. (2006). "Some preliminary results on the cycling problem for the network exterior type simplex algorithm", In Proc. Seventh International Conference on Operations and Quantitative Management, (ICOQM-VII), 3-5 August, Jaipur, India, pp. 536-540.
     • Harhalakis, S., Samaras, N., Fragiadaki E. (2006). "An extension to OSPF algorithm for avoiding overloaded nodes", In Proc. 18th National Conference, Hellenic Operational Research Society, 15-17 June, Kozani, Greece, pp. 995-1006.
     • Voutskidis, P., Samaras, N. (2006). "Investigating various pivoting rules for the revised simplex algorithm", In Proc. 18th National Conference, Hellenic Operational Research Society, 15-17 June, Kozani, Greece, pp. 487-499.
     • Fragiadaki E., Samaras, N., Harhalakis, S. (2006). "A depth first Search approach to finding the longest common subsequence", In Proc. 18th National Conference, Hellenic Operational Research Society, 15-17 June, Kozani, Greece, pp. 409-423.
     • Fouliras, P., Samaras, N. (2006). "BlueProMoD: Bluetooth promoted multimedia on demand", In Proc. 18th National Conference, Hellenic Operational Research Society, 15-17 June, Kozani, Greece, pp. 319-325.
     • Nanos, E., Panagiotides, I., Tomboulides, G. A., Tourlidakis, A., Samaras, N., Paparrizos, K. (2006). "Implementation of Artificial Neural Network (ANN) modeling in power plant operation optimization", In Proc. 18th National Conference, Hellenic Operational Research Society, 15-17 June, Kozani, Greece, pp. 307-315.

     2005

     • Karagiannis, P., Paparrizos, K., Samaras, N., Sifaleras, A. (2005). "A new simplex type algorithm for the minimum cost network flow problem", in Proc. 7th Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2005), 25-28 May, Constanta, Romania, pp. 133-139.
     • Lazaridis, V., Paparrizos, K., Samaras, N. (2005). "Visualization: An effective way for the improvement of understands the simplex algorithm", in Proc. 17th National Conference, Hellenic Operational Research Society, 16-18 June, Rion, Greece, pp. 701-710 (In Greek).
     • Alexandraki, X., Koltsidas, N., Lazaridis, V., Samaras, N. (2005). "Computational optimization systems: A comparative evaluation", in Proc. 17th National Conference, Hellenic Operational Research Society, 16-18 June, Rion, Greece, pp. 665-675.
     • Badr, S., Paparrizos, K., Samaras, N., Sifaleras, A. (2005). "On the basis inverse of the exterior simplex algorithm", in Proc. 17th National Conference, Hellenic Operational Research Society, 16-18 June, Rion, Greece, pp. 677-687.

     2004

     • Paparrizos, K., Samaras, N., Sifaleras, A., (2004). "A learning tool for the visualization of general, directed or undirected rooted trees", WIT Transactions on Information and Communication Technologies, Vol. 30, WIT Press, Morgan, K., Spector, J.M. (Eds), pp. 205-213, presented at the 1st International Conference on New Learning Paradigms and New Learning Tools, (New Learning 2004), 10-12 May, Skiathos, Greece.
     • Karagiannis, P., Samaras, N., Stergiou, K. (2004). "Arc consistency in the dual encoding of non-binary CSPs", in Proc. First International Workshop on Constraint Propagation and Implementation, 27 September - 1 October, Toronto, Canada, pp. 77-92.
     • Samaras, N., Stergiou, K. (2004). "Arc consistency in binary encodings of non-binary CSPs: Theoretical and experimental evaluation", in Proc. 3rd Hellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN 2004), 05-08 May, Samos, Greece, Vouros, A.G., Panayiotopoulos, T. (Εds), Lecture Notes in Artificial Intelligence (Methods and Applications of Artificial Intelligence), Vol. 3025, Springer-Verlag, pp. 352-361.
     • Karagiannis, P., Paparrizos, K., Samaras, N., Sifaleras, A. (2004). "Employing mobile agents to secure local networks", in Proc. (electronic form) 1st International Conference on Information & Communication Technologies: From Theory to Applications (ICTTA 2004), IEEE (France), 19-23 April, Damascus, Syria.

     2003

     • Dosios, K., Paparrizos, K., Samaras, N., Sifaleras, A. (2003). "An efficient modification of the primal-dual two paths simplex algorithm", in Proc. International Conference on Computational Methods in Sciences and Engineering (ICCMSE 2003), 12-16 September, Kastoria, Greece, pp. 144-147.
     • Dosios, K., Paparrizos, K., Samaras, N., Sifaleras, A. (2003). "NetPro, an educational platform for network optimization", in Proc. 16th National Conference, Hellenic Operational Research Society, 25-27 September, Larisa, Greece, pp. 287-295.
     • Lazaridis, V., Paparrizos, K., Samaras, N., Zissopoulos, D. (2003). "A complete training system for teaching revised simplex algorithm", in Proc. 16th National Conference, Hellenic Operational Research Society, 25-27 September, Larisa, Greece. (In Greek).
     • Lazaridis, V., Samaras, N., Zissopoulos, D. (2003). "Visualization and teaching simplex algorithm", ICALT03, in Proc. 3rd IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, 09-11 July, Athens, Greece, pp. 270-271.

     2000

     • Lazaridis, V., Paparrizos, K., Samaras, N., Zissopoulos, D. (2000). "Visualization of linear programming algorithms", in Proc. 13th National Conference Hellenic Operational Research Society, 30 November - 2 December, University of Piraeus, Greece, pp. 729-737 (In Greek).
     • Paparrizos, K., Samaras, N., Stephanides, G. (2000). "A method for generating random optimal linear problems and a comparative computational study", in Proc. 13th National Conference Hellenic Operational Research Society, 30 November - 2 December, University of Piraeus, Greece, pp. 785-794 (In Greek).

     1997

     • Paparrizos, K., Samaras, N., Tsiplidis, K. (1997). "An algorithm for assignment problems initialized with a solution that is neither primal nor dual feasible", in Proc. Summer School, Conference in Complexity, August 1997, Peraia, Thessaloniki, Greece (In Greek)

     1996

     • Dosios, K., Paparrizos, K., Samaras, N., Tsiplidis, K. (1996). "Simplex type algorithms generating two paths to the optimal solution", in Proc. 2nd Scandinavian Workshop on Linear Programming, 21-24 August, Copenhagen, Denmark, pp. 35-38.

     1995

     • Paparrizos, K., Samaras, N., Tsiplidis, K. (1995). "Some results on the finiteness of an Exterior Point Simplex Algorithm", in Proc. 3rd Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 1995), 16-19 October 1995, Thessaloniki, Greece, Vol. I, pp. 402-414.
     • Άλλα (23 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2019

      • Ploskas, N., Samaras, N., Sahinidis, N. (2019). "An advanced initialization procedure for the simplex algorithm", 17th Workshop on Advances in Continuous Optimization (EUROPT 2019), 28–29 June, Glasgow, UK.
      • Ploskas, N., Samaras, N., Sahinidis, N. (2019). "An advanced initialization procedure for the simplex algorithm", 6th International Conference on Continuous Optimization (ICCOPT 2019), 3–8 August, Berlin, Germany

      2018

      • Kalatzantonakis, P., Sifaleras, A., Samaras, N., Migdalas, A. (2018). "Parallel Variable Neighborhood Search for the Capacitated Vehicle Routing Problem", 6th International Conference on Variable Neighborhood Search (ICVNS 2018), 4–7 October, Halkidiki (Porto Carras Meliton Hotel), Greece.
      • Ploskas, N., Samaras, N., Sahinidis, N. (2018). "A novel initialization procedure for the simplex algorithm", INFORMS Annual Meeting 2018, 4–7 November, Phoenix, Arizona, U.S.A.
      • Samaras, N., Sifaleras, A. (2018). "On a new method for generating random, optimal linear optimization problems", XIII Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2018), 25–28 May, Belgrade, Serbia.
      • Ploskas, N., Samaras, N., Sahinidis, N. (2018). "Accelerating the simplex algorithm via novel crash procedures", 6th IMA Conference on Numerical Linear Algebra and Optimization, 27–29 June, Watson Building, U.K.
      • Ploskas, N., Samaras, N., Sahinidis, N. (2018). "An advanced initialization procedure for the simplex algorithm", 23rd International Symposium on Mathematical Programming (ISMP2018), 01–06 July, Bordeaux, France.

      2017

      • Ploskas, N., Samaras, N., Sahinidis, N. (2017). "An advanced starting basis for the simplex algorithm", Poster Presentation at the Center for Advanced Process Decision-Making (CAPD) Annual Meeting, Carnegie Mellon University, 13–14 March 2017, Pittsburgh, U.S.A

      2016

      • Ploskas, N., Samaras, N., Sahinidis, N. (2016). "An advanced starting basis for the simplex algorithm", INFORMS Annual Meeting 2016, 13-16 November, Nashville, U.S.A.
      • Ploskas, N., Samaras, N., Sahinidis, N. (2016). "Accelerating the Simplex Algorithm via Novel Crash Procedures", 2016 AIChE Annual Meeting, 13-18 November, San Francisco, U.S.A., Book of Abstracts.

      2014

      • Papathanasiou, J., Ploskas, N., Samaras, N. (2014). "Analysis and Design Considerations of a Web-Based Decision Support System for the Multiple Capacitated Facility Location Problem", International Workshop on Enterprise Information Systems, 15-17 May, Tirana, Albania, Book of Abstracts

      2013

      • Ploskas, N., Samaras, N., Papathanasiou, J. (2013). "A decision support system for solving linear programming problems", In Proc. of the EURO Mini-Conference on Collaborative Decision Systems in Economics, Complex Societal & Environmental Applications, 17-19 October, Graz, Austria, Book of Abstracts, p. 4.
      • Papathanasiou, J., Ploskas, N., Samaras, N. (2013). "A web-based decision support system for the capacitated facility location problem", In Proc. of the EWG-DSS Workshop, Exploring New Directions for Decisions in the Internet Age, 29-31 May, Thessaloniki, Greece, Book of Abstracts, p. 29.
      • Ploskas, N., Samaras, N. (2013). "Basis update on simplex type algorithms", In Proc. of the EWG-DSS Workshop, Exploring New Directions for Decisions in the Internet Age, 29-31 May, Thessaloniki, Greece, Book of Abstracts, p. 11.

      2012

      • Samaras, N., Sifaleras, A. (2012). "Exterior point simplex-type algorithms for linear and network programming", 21st International Symposium on Mathematical Programming (ISMP 2012), 19-24 August, Berlin, Germany, Book of Abstracts, p. 107.
      • Papathanasiou, J., Ploskas, N., Samaras, N. (2012). "A dynamic algorithm for the multiple capacitated facility location problem", 8th National & International Conference of the Hellenic Society for Systemic Studies (HSSS 2012): Systems Approach to Strategic Management, 5-7 July, Thessaloniki, Greece, Book of Abstracts.

      2008

      • Glavelis, Th., Margaritis, K., Ploskas, N., Samaras, N. (2008). "Using grid technologies for the mapping out of taxation policy", 3rd EGEE User Forum, 11-14 February, Glermont-Ferrand, France.
      • Glavelis, Th., Margaritis, K., Ploskas, N., Samaras, N. (2008). "Using grid technologies for the mapping out of taxation policy", 1st HellasGrid User Forum, 10-11 January, Athens, Greece.

      2007

      • Dervos, D., Samaras, N., Evangelidis, G., Folias, T., Asmanidis, Y. (2007). "The Cascading Citations Analysis Project (C-CAP)", 5th Workshop on Innovations in Scholarly Communication, 18-20 April, CERN, Geneva, Switzerland.

      2006

      • Paparrizos, K., Samaras, N., Sifaleras, A. (2006). "On the empirical behavior of a new network exterior point simplex algorithm for the minimum cost network flow problem", The Veszpr?m Optimization Conference: Advanced Algorithms (VOCAL'06), 13-15 December, Veszprém, Hungary.

      1999

      • Stephanides, G., Samaras, N. (1999). "Teaching numerical linear algebra with MATLAB", Conference in Mathematics and New Technologies, 18-20 June, Thessaloniki, Greece.

      1997

      • Paparrizos, K., Samaras, N., Tsiplidis, K. (1997). "A primal - dual two path algorithm for general linear programming problems", 4th Balkan Conference on Operations Research (BALCOR 1997), 20-23 October, Thessaloniki, Greece, Book of Abstracts, p. 50.
      • Paparrizos, K., Samaras, N., Tsiplidis, K. (1997). "Warm starting procedures for an algorithm generating two paths to optimal solution", 4th Balkan Conference on Operations Research (BALCOR 1997), 20-23 October, Thessaloniki, Greece, Book of Abstracts, p. 62.