Σούτσιου Τσιπριάν - Λουκρέτσιους
 • 2310 891.475
 • sciprian uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ1, 212

  Σούτσιου Τσιπριάν - Λουκρέτσιους

  Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Ρουμανική Γλώσσα και Φιλολογία με έμφαση στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Οράντεα, Ρουμανία (1996)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Θεολογική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2000)
  • Διδακτορικό Ρουμανικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κραϊόβα, Ρουμανία (2003)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Ρουμανική Γλώσσα και Λογοτεχνία
  • Ρουμανικός Πολιτισμός
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV
   (ΞΓ0504)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0504

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  4ο (ΕΑΡΙΝΟ)

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις

  (προφορικές και γραπτές)

  4

  6

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ / ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ)

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I-ΙΙΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ / ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/LANG112/

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Στόχος του μαθήματος είναι η πληρέστερη εκμάθηση της σύγχρονης λόγιας Ρουμανικής γλώσσας, στους τέσσερεις τομείς γνώσεων και δεξιοτήτων: της γλωσσικής ικανότητας, της επικοινωνιακής ικανότητας, της μεθοδολογικής ικανότητας και της διαπολιτισμικής ικανότητας.

  Η εκμάθηση και η διδασκαλία της Ρουμανικής γλώσσας συναρτάται με τους γενικότερους στόχους του ακαδημαϊκού Προγράμματος και αποβλέπει στη γλωσσική επάρκεια των φοιτητών, με στόχο να κατακτηθεί στο τέλος του 8ου εξαμήνου σπουδών το ανώτατο δυνατό επίπεδο επάρκειας Το προτεινόμενο σχέδιο προγράμματος λαμβάνει υπόψη το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη αναγνώριση των τίτλων σπουδών που παρέχονται από το Τμήμα. Για το λόγο αυτό είναι προσανατολισμένο στην περιγραφή των δεξιοτήτων που θα πρέπει να είναι σε θέση να δείξουν ότι κατέχουν οι σπουδαστές σε κάθε επίπεδο και των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν από πλευράς διδασκαλίας, αλλά όχι του διδακτικού υλικού και των μεθόδων.

  Γενικά, η πρόοδος σε μια ξένη γλώσσα διαρθρώνεται σε τρία βασικά επίπεδα (Basic User, Independent User, Proficient User), καθένα από τα οποία μπορεί να κλιμακωθεί σε δύο βαθμίδες: Α1/αρχαρίων, Α2/βασικό (Waystage), Β1/μέτριας γνώσης (Threshold), Β2/καλής γνώσης (Vantage), Γ1/επάρκεια, Γ2/άριστη γνώση.

  Το περιεχόμενό τους, οι αντίστοιχες δηλαδή ικανότητες χρήσης της γλώσσας που πρέπει να διαθέτει ο σπουδαστής σε κάθε επίπεδο, περιγράφονται στον πίνακα του κάθε εξαμήνου.

  Με δεδομένα το ακαδημαϊκό εξάμηνο των 13 εβδομάδων και τη διδασκαλία 4 ώρες εβδομαδιαία και ο τρόπος με τον οποίο ο συνολικός αυτός διατιθέμενος χρόνος κατανέμεται στα εξάμηνα (και στα επίπεδα) αποτελεί αντικείμενο του τελικού αναλυτικού προγράμματος.

  ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 (σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες) 

  Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΑΚΡΟΑΣΗ:

  -       να κατανοεί τα κύρια σημεία όταν ο λόγος που χρησιμοποιείται δεν έχει ιδιαιτερότητες και είναι καθαρός και αναφέρεται σε θέματα με τα οποία έχει κανείς να κάνει συνήθως στην καθημερινή του ζωή. Κατανοεί τα κύρια σημεία σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές με θέματα επίκαιρα ή σχετικά με τα άμεσα προσωπικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα και τις ενασχολήσεις του /της, όταν οι ομιλητές μιλάνε σχετικά αργά και καθαρά

  Β. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΑΝΑΓΝΩΣΗ:

  -       να καταλαβαίνει κείμενα με ένα μέσο επίπεδο λεξιλογίου, που συναντάται στις καθημερινές δραστηριότητες, καθώς και απλές περιγραφές γεγονότων, συναισθημάτων και προσδοκιών

  Γ. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ

  -       να μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις διάφορες ανάγκες επικοινωνίας που συναντά κανείς όταν επισκέπτεται τη χώρα όπου ομιλείται η γλώσσα. Μπορεί να λάβει μέρος χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια σε μια καθημερινή συνομιλία που αφορά οικεία θέματα

  Δ. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

  -       να είναι σε θέση να εκφραστεί με  ένα πιο εκτεταμένο από την απλή πρόταση κείμενο, όταν πρόκειται να περιγράψει εμπειρίες και γεγονότα της καθημερινότητάς του, όνειρα, ελπίδες και επιθυμίες του. Μπορεί με λίγα λόγια να εξηγήσει απόψεις ή πρωτοβουλίες. Μπορεί να διηγηθεί μια ιστορία ή την πλοκή ενός βιβλίου ή μιας ταινίας και τα συναισθήματά του/της γι’ αυτά

  Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ:

  -       να μπορεί να γράψει συνεκτικά κείμενα σε οικεία θέματα ή θέματα που τον/ την ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Μπορεί να γράψει γράμματα σε φιλικά πρόσωπα εκφράζοντας σκέψεις, συναισθήματα και εντυπώσεις

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

  -       Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  -       Αυτόνομη εργασία

  -       Ομαδική εργασία

  -       Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  -       Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  -       Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Οι φοιτητές βελτιώνουν ακόμα περισσότερα την προφορά τους, γνωρίζουν αρκετούς μορφολογικούς και συντακτικούς κανόνες. Στο τέλος του 4ου εξαμήνου οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αξιοποιούν όλες τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις τις οποίες έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των μαθημάτων των πρώτων δύο ετών, ώστε να μπορούν να τις χρησιμοποιούν τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο και σε ένα επίπεδο όσο γίνεται πιο κοντά σ’εκείνο του ομιλητή επιπέδου Α2-Β1. Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια του 4ου εξαμήνου διδάσκονται τα ακόλουθα: κλιτική πτώση (κύρια και κοινά ουσιαστικά), αυτοπαθή ρήματα (αυτοπαθής αντωνυμία και ρήμα σε όλους τους χρόνους που διδάχτηκαν), μέση φωνή: αυτοπαθή ρήματα με αντωνυμία στην αιτιατική και δοτική, απρόσωπα αυτοπαθή ρήματα, κτητικό άρθρο της γενικής, δεικτικό άρθρο (ονομαστική – αιτιατική – γενική – δοτική), παραθετικά των επιθέτων , περιληπτικά αριθμητικά (ονομαστική - αιτιατική): «amândoi», ερωτηματικές και αναφορικές αντωνυμίες, αόριστες αντωνυμίες, συνδυασμός αντωνυμικών τύπων και η θέση τους στη πρόταση σε σχέση με το ρήμα (σε όλους τους χρόνους που διδάχτηκαν) κ.λπ.

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Διαλέξεις και ασκήσεις στην τάξη (προφορικές και γραπτές)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  -       Παρουσιάσεις PPT

  -       Διδακτικό υλικό, ανακοινώσεις και επικοινωνία δια μέσου της πλατφόρμας Open e-class

  -       Μελέτη από τους φοιτητές υποστηρικτικού υλικού σχετικού με το περιεχόμενο του μαθήματος

  -       Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω e-mail & Google meet

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Αυτοτελής μελέτη της ύλης των διαλέξεων

  30

  Παράδοση ασκήσεων που αφορούν την γραμματική και το λεξιλόγιο και συγγραφή εκθέσεων

  35

  Μελέτη και προετοιμασία για τις εξετάσεις

  30

  Τελική γραπτή & προφορική εξέταση

  3

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

  Τελική αξιολόγηση:

  Δίωρη γραπτή εξέταση και κατόπιν προφορική εξέταση, η οποία περιλαμβάνει:

  α. Ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού

  β. Παραγωγή γραπτού λόγου (μετάφραση κειμένου από τα Ρουμανικά στα Ελληνικά και αντίστροφα)

  γ. Παραγωγή προφορικού λόγου (ακρόαση, ανάγνωση, συνομιλία)

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -       Grigore Brâncuş, Adriana Ionescu, Manuela Saramandu, Limba română. Manual pentru studenţii străini (Ρουμανικήγλώσσα. Εγχειρίδιο για τους ξένους φοιτητές), εκδόσεις Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου, Βουκουρέστι 2000

  -       Ana Dorobăţ, Mircea Fotea, Româna de bază Ι - ΙΙ (Essential Romanian Ι - ΙΙ)

  -       Limba română ca limbă străină - dosare pedagogice (η ρουμανική γλώσσα ως ξένης γλώσσας - παιδαγωγικοί φάκελοι)

  -       Otilia Hedeşan (coord.), Elena Jebelean, Florentina Leucuţia, Nicoleta Muşat, Dana Percec, Corina Popa, Bun venit în România! Manual de limbă română şi de orientare culturală pentru străini, MIRTON, Timişoara 2008

  -       Σούτσιου Τσιπριάν Λουκρέτσιους, Η γραμματική της Ρουμανικής Γλώσσας, εκδόσεις Αντ. Σταμούλης, Θεσσαλονίκη 2004

  -       Σούτσιου Τσιπριάν Λουκρέτσιους, Ρηματικός οδηγός της Ρουμανικής Γλώσσας, εκδόσεις Αντ. Σταμούλης, Θεσσαλονίκη 2003

  -      Gheorghe Doca, Acquisition grammar of Romanian (with additional information regarding Romania history, culture and civilization and a choice of representative literary texts), εκδόσεις «Didactică şi pedagogică», Βουκουρέστι 1995

   

  • ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
   (Β609-ΙΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Β609-ΙΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  6ο (ΕΑΡΙΝΟ)

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΡΟΥΜΑΝΙΑ: ΓΛΩΣΣΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

   

  4

  6

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ / ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  /

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Το μάθημα εστιάζει στην εξέλιξη του πολιτισμού στα ρουμανικά εδάφη από την εποχή της εθνογένεσης του Ρουμανικού Λαού μέχρι σήμερα. Αναλύονται τόσο η ιστορική ανάπτυξη του Ρουμανικού Λαού (αρχές, κρατικές δομές, εθνική αφύπνιση, μεταπολεμική περίοδος, εξελίξεις μετά το 1989), όσο και η γλώσσα, η λαογραφία, η μυθολογία, η λογοτεχνία και γενικά η πνευματικότητα των Ρουμάνων (πολιτισμικές αξίες που σχετίζονται με το λαό, τις κοινωνικές ομάδες και την επικράτεια).

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

  -       Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  -       Αυτόνομη εργασία

  -       Ομαδική εργασία

  -       Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  -       Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  -       Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Οι φοιτητές καλούνται στην ενδελεχή επισκόπηση του διαχρονικού και του σύγχρονου ρουμανικού πολιτισμού στο πλαίσιο του βαλκανικού και του ευρωπαϊκού πολιτισμού, μέσα από θεματικές ενότητες, όπως:

  1. Ιστορικές και γλωσσικές προϋποθέσεις δημιουργίας και εξέλιξης της Ρουμανικής Γλώσσας (εθνογένεση του ρουμανικού λαού, λατινικότητα της γλώσσας, σλαβωνική επιρροή κ.λπ.),

  2. Ιστορικές προϋποθέσεις εξέλιξης της Ρουμανικής Λογοτεχνίας, με αναφορές στα βασικά χαρακτηριστικά που αυτή απέκτησε στο πέρασμα των αιώνων ((λαϊκή δημιουργία, θρησκευτική λογοτεχνία, φαναριωτική περίοδος, Τρανσυλβανική Σχολή, λογοτεχνικά ρεύματα, σημαντικότεροι Ρουμάνοι λογοτέχνες, διαχρονικά μηνύματα κ.λπ.) και τις πολιτικές του πολιτισμού που ακολουθήθηκαν ανά την επικράτεια.

  3. Ρουμάνο-ελληνικές πολιτιστικές / πνευματικές σχέσεις.

  (3)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Διαλέξεις

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  -       Παρουσιάσεις PPT

  -       Μελέτη διδακτικού / υποστηρικτικού υλικού δια μέσου της πλατφόρμας Opene-class

  -       Επικοινωνία δια μέσου της πλατφόρμας Opene-class

  -       Επικοινωνία μέσω e-mail & Googlemeet

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Παρακολούθηση διαλέξεων

  52

  Ατομική / ομαδική εργασία

  35

  Αυτοτελή μελέτη και προετοιμασία για τις εξετάσεις

  36

  Τελική γραπτή εξέταση

  2

  Σύνολο Μαθήματος

  125

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

  Τελική αξιολόγηση:

  Ο υπολογισμός του τελικού βαθμού προκύπτει είτε από γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου, είτε από ατομική / ομαδική εργασία (απαλλακτική) του/της φοιτητή-τριας, με υποχρεωτική παρουσίαση στην αίθουσα διδασκαλίας.

  (4)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ)

  Γ. Ρίτσος, Ανθολογία ρουμανικής ποίησης, εκδόσεις «Κέδρος», Αθήνα 1961

  Στρ. Μυριβήλης, Ανθολογία Ρουμάνων Πεζογράφων, εκδόσεις «Γ. Φέξης», Αθήνα 1963

  Κ. Ασημακόπουλος, ΑνθολόγιοΡουμάνωνΠοιητών, εκδόσεις «Αρίων», Αθήνα 1974

  Μ. Λουντέμης, Ρουμάνοι πεζογράφοι και ποιητές, εκδόσεις «Δωρικός», Αθήνα 1978

  Γ. Γ. Μπενέκος, Ανθολόγιο βαλκανικού διηγήματος εκδόσεις «Ν. Μπότσης», Αθήνα 1981

  Πέντε σύγχρονοι Ρουμάνοι πεζογράφοι, εκδόσεις «Καστανιώτης», Αθήνα 1981

  Δ. Ρ. Ρέντης, Μικρό απάνθισμα από τη ρουμανική δημοτική ποίηση, μετάφραση. Β. Α. Πηγής, εκδόσεις «Gutenberg», Αθήνα 1984

  Μαρία Μαρινέσκου-Χύμου, Ελληνορουμανικές πνευματικές σχέσεις, εκδόσεις «Τροχαλία», Αθήνα 1995

  Τ. Λ. Σούτσιου, Η ρουμανική λογοτεχνία στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού. Στ. Ο. Ιωσήφ, εκδόσεις «Αντ. Σταμούλης», Θεσσαλονίκη 2005

  Αίμος. Ανθολογία βαλκανικής ποίησης, ιδιωτική έκδοση, Αθήνα 2006

  Μ. Σταφυλάς, Βαλκάνιοι συγγραφείς Βούλγαροι, Σέρβοι, Αλβανοί, Τούρκοι, Ρουμάνοι, εκδόσεις «Βασιλόπουλος Στέφανος», Αθήνα 2006

  Λυπάμαι που δεν είμαι Έλληνας, μετάφραση Κ. Ράδος, εκδόσεις «Σοκόλη», Αθήνα 2007

  Φλ. Μαρινέσκου, Οι Ρουμάνοι. Ιστορία και πολιτισμός, εκδόσεις «Ιωλκός», Θεσσαλονίκη 2007

  Ion Bulei, Ιστορία των Ρουμάνων, δίγλωσση έκδοση, μετάφραση Τσιπριάν Σούτσιου, εκδόσεις «Αντ. Σταμούλης», Θεσσαλονίκη, 2008

  Μαρία Μαρινέσκου-Χύμου, Ελληνορουμανικές πνευματικές σχέσεις, εκδόσεις «Τροχαλιά», Αθήνα, 1995

  Tudor Pamfile, Θρησκευτικές γιορτές και ήθη και έθιμα των Ρουμάνων, μετάφραση Τσιπριάν Σούτσιου, εκδόσεις «Μελπομένη Διώτη», Αθήνα, 2010

  Virgil Cândea, Σύντομη ιστορία της Ρουμανίας, Αθήνα: Αίμος 1978

  Rene Ristelhueber, Ιστορία των βαλκανικών λαών, Αθήνα: Παπαδήμας 1995

  Georges Castellan, Ιστορία των Βαλκανίων: (14ος-20ος αι.), Αθήνα: Γκοβόστης, 1991

  Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Οι Βαλκανικοί λαοί : Κατά τους μεσαίους χρόνους,Θεσσαλονίκη: Βανιάς 1992 κ.λπ.

   

  • ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ
   (HAC903)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΙΑΠΑΝΕ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία των μεταπτυχιακών φοιτητών με εκπροσώπους της ρουμανικής λογοτεχνίας του 19ου και του 20ού αιώνα, μέσα από ανθολόγιο επιλεγμένων κειμένων. Στο πλαίσιο των συναντήσεων θα εξετάζονται, σε ελληνικές μεταφράσεις, αποσπάσματα έργων των σημαντικότερων λογοτεχνών της περιόδου και θα επιχειρείται ερμηνευτική επισκόπηση του συνόλου των πνευματικών καταστάσεων και της καλλιτεχνικής δημιουργίας, με αναφορές στα βασικά χαρακτηριστικά που απέκτησε η Ρουμανική Λογοτεχνία και, γενικότερα, ο Ρουμανικός Πολιτισμός, στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ύυ (λογοτεχνικά ρεύματα, έργα και συγγραφείς). Μέσα από συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, όπως η «φυσιολατρία», η «ηθική του λαού», η «νοσταλγία για το παρελθόν» και ο «έρωτας», επιδιώκεται η ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων μελέτης και κριτικής λογοτεχνικών κειμένων που αφορούν την κοινωνία και τον πολιτισμό των Ρουμάνων. Ως κριτήριο μελέτης των λογοτεχνικών αποσπασμάτων ορίζεται, γενικότερα, ο «πολιτισμός».

  • ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ I
   (ΞΓ0507)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0507

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  7ο (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ι

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις

  (προφορικές και γραπτές)

  4

  5

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ / ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ)

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I-VΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ / ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BSO124/

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Στόχος του μαθήματος είναι η πληρέστερη εκμάθηση της σύγχρονης λόγιας Ρουμανικής γλώσσας, στους τέσσερεις τομείς γνώσεων και δεξιοτήτων: της γλωσσικής ικανότητας, της επικοινωνιακής ικανότητας, της μεθοδολογικής ικανότητας και της διαπολιτισμικής ικανότητας.

  Η εκμάθηση και η διδασκαλία της Ρουμανικής γλώσσας συναρτάται με τους γενικότερους στόχους του ακαδημαϊκού Προγράμματος και αποβλέπει στη γλωσσική επάρκεια των φοιτητών, με στόχο να κατακτηθεί στο τέλος του 8ου εξαμήνου σπουδών το ανώτατο δυνατό επίπεδο επάρκειας Το προτεινόμενο σχέδιο προγράμματος λαμβάνει υπόψη το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη αναγνώριση των τίτλων σπουδών που παρέχονται από το Τμήμα. Για το λόγο αυτό είναι προσανατολισμένο στην περιγραφή των δεξιοτήτων που θα πρέπει να είναι σε θέση να δείξουν ότι κατέχουν οι σπουδαστές σε κάθε επίπεδο και των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν από πλευράς διδασκαλίας, αλλά όχι του διδακτικού υλικού και των μεθόδων.

  Γενικά, η πρόοδος σε μια ξένη γλώσσα διαρθρώνεται σε τρία βασικά επίπεδα (Basic User, Independent User, Proficient User), καθένα από τα οποία μπορεί να κλιμακωθεί σε δύο βαθμίδες: Α1/αρχαρίων, Α2/βασικό (Waystage), Β1/μέτριας γνώσης (Threshold), Β2/καλής γνώσης (Vantage), Γ1/επάρκεια, Γ2/άριστη γνώση.

  Το περιεχόμενό τους, οι αντίστοιχες δηλαδή ικανότητες χρήσης της γλώσσας που πρέπει να διαθέτει ο σπουδαστής σε κάθε επίπεδο, περιγράφονται στον πίνακα του κάθε εξαμήνου.

  Με δεδομένα το ακαδημαϊκό εξάμηνο των 13 εβδομάδων και τη διδασκαλία 4 ώρες εβδομαδιαία και ο τρόπος με τον οποίο ο συνολικός αυτός διατιθέμενος χρόνος κατανέμεται στα εξάμηνα (και στα επίπεδα) αποτελεί αντικείμενο του τελικού αναλυτικού προγράμματος.

  ΕΠΙΠΕΔΟ Β2 (σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες) 

  Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΑΚΡΟΑΣΗ:

  -       κατανοεί εκτεταμένα αποσπάσματα προφορικού λόγου ή διαλέξεων και μπορεί να παρακολουθήσει ακόμη και περίπλοκη επιχειρηματολογία, εφόσον το θέμα είναι κάπως γνωστό. Καταλαβαίνει τα περισσότερα ενημερωτικά και ψυχαγωγικά προγράμματα, καθώς και τις συζητήσεις στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, αρκεί να μην έχουν έντονους διαλεκτισμούς ή ιδιωματισμούς

  Β. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΑΝΑΓΝΩΣΗ:

  -       μπορεί να διαβάζει άρθρα και ρεπορτάζ σε επίκαιρα θέματα, και να κατανοεί τις απόψεις των συγγραφέων, τη στάση τους και τους προβληματισμούς που αναπτύσσονται. Μπορεί να διαβάζει σύγχρονη λογοτεχνία

  Γ. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ

  -       διαθέτει αρκετή ευχέρεια λόγου ώστε η συνομιλία με φυσικούς ομιλητές να κυλάει σχεδόν αβίαστα. Μπορεί να πάρει ενεργό μέρος σε συζητήσεις που διεξάγονται σε οικεία ατμόσφαιρα και να εκθέσει/ υποστηρίξει τις απόψεις του/ της

  Δ. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

  -       μπορεί να κάνει οργανωμένη και αναλυτική προφορική παρουσίαση σε μια ποικιλία θεμάτων με τα οποία έχει ήδη ασχοληθεί. Μπορεί να εξηγήσει μια θέση πάνω σε ένα ειδικό ζήτημα και να προσδιορίσει τα υπέρ και τα κατά πιθανών εναλλακτικών απόψεων

  Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ:

  -       μπορεί να συντάξει ένα οργανωμένο, αναλυτικό κείμενο σε μια ποικιλία θεμάτων που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα και τις γνώσεις του, να γράψει δοκιμιακό λόγο ενσωματώνοντας σε αυτό πληροφορίες που έχει αντλήσει από αλλού και επιχειρηματολογία υπέρ ή κατά μιας θέσης. Μπορεί να συντάξει επιστολές τονίζοντας τις προσωπικές του απόψεις πάνω σε γεγονότα ή εμπειρίες

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

  -       Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  -       Αυτόνομη εργασία

  -       Ομαδική εργασία

  -       Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  -       Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  -       Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής     (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Προσεγγίζονται κείμενα ειδικής ορολογίας που εξυπηρετούν ειδικούς σκοπούς επικοινωνίας.

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Διαλέξεις και ασκήσεις στην τάξη (προφορικές και γραπτές)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  -       Παρουσιάσεις PPT

  -       Διδακτικό υλικό, ανακοινώσεις και επικοινωνία δια μέσου της πλατφόρμας Open e-class

  -       Μελέτη από τους φοιτητές υποστηρικτικού υλικού σχετικού με το περιεχόμενο του μαθήματος

  -       Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω e-mail & Google meet

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Αυτοτελής μελέτη της ύλης των διαλέξεων

  30

  Παράδοση ασκήσεων που αφορούν την γραμματική και το λεξιλόγιο και συγγραφή εκθέσεων

  35

  Μελέτη και προετοιμασία για τις εξετάσεις

  30

  Τελική γραπτή & προφορική εξέταση

  3

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

  Τελική αξιολόγηση:

  Δίωρη γραπτή εξέταση και κατόπιν προφορική εξέταση, η οποία περιλαμβάνει:

  α. Ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού

  β. Παραγωγή γραπτού λόγου (μετάφραση κειμένων από τα Ρουμανικά στα Ελληνικά και αντίστροφα)

  γ. Παραγωγή προφορικού λόγου (ακρόαση, ανάγνωση, συνομιλία)

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -       Grigore Brâncuş, Adriana Ionescu, Manuela Saramandu, Limba română. Manual pentru studenţii străini (Ρουμανικήγλώσσα. Εγχειρίδιο για τους ξένους φοιτητές), εκδόσεις Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου, Βουκουρέστι 2000

  -       Ana Dorobăţ, Mircea Fotea, Româna de bază Ι - ΙΙ (Essential Romanian Ι - ΙΙ)

  -       Limba română ca limbă străină - dosare pedagogice (η ρουμανική γλώσσα ως ξένης γλώσσας - παιδαγωγικοί φάκελοι)

  -       Otilia Hedeşan (coord.), Elena Jebelean, Florentina Leucuţia, Nicoleta Muşat, Dana Percec, Corina Popa, Bun venit în România! Manual de limbă română şi de orientare culturală pentru străini, MIRTON, Timişoara 2008

  -       Σούτσιου Τσιπριάν Λουκρέτσιους, Η γραμματική της Ρουμανικής Γλώσσας, εκδόσεις Αντ. Σταμούλης, Θεσσαλονίκη 2004

  -       Σούτσιου Τσιπριάν Λουκρέτσιους, Ρηματικός οδηγός της Ρουμανικής Γλώσσας, εκδόσεις Αντ. Σταμούλης, Θεσσαλονίκη 2003

  -      Gheorghe Doca, Acquisition grammar of Romanian (with additional information regarding Romania history, culture and civilization and a choice of representative literary texts), εκδόσεις «Didactică şi pedagogică», Βουκουρέστι 1995

  -       Bobircă Viorica, Manual de limba română pentru studenţii străini economişti, εκδόσεις της Ακαδημίας Οικονομικών Σπουδών Βουκουρεστίου, 1998, 2001, 2003

  -      κείμενα ειδικής ορολογίας (οικονομικής - πολιτικής)

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (10 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2017

   • «O chilie românească la Athos: chilia „Sfântul Gheorghe” Livadogheni, Capsala» («Ένα ρουμανικό κελί στο Άγιο Όρος: το Ι. Κ. Αγίου Γεωργίου Λειβαδογέννη, Καψάλα»)», στον τιμητικό τόμο αφιερωμένο στον ιστορικό Demir Dragnev, Κισνόβιο, Δημοκρατία της Μολδαβίας (2017).
   • Στα βήματα των Ρουμάνων συγγραφέων στην Ελλάδα. Παραδοσιακός και σύγχρονος ρουμανικός πολιτισμός, Εκδόσεις Αντ. Σταμούλης, Θεσσαλονίκη 2017

   2016

   • Tipărituri românești în biblioteca chiliei "Sfântul Gheorghe" Livadogheni, Capsala, Sfântul Munte Athos (Ρουμανικά έντυπα στη βιβλιοθήκη του Ι. Κ. Αγίου Γεωργίου Λειβαδογένη, Καψάλα, Άγιον Όρος), σε συνεργασία με τους Φλορίν Μαρινέσκου και ιερομόναχο Πετρώνιο Κομπζάρου), Εκδόσεις Ι. Κ. Αγίου Γεωργίου Λειβαδογένη, Άγιον Όρος 2016

   2011

   • «Ο ρουμάνος λαογράφος Tudor Pamfile», στον τόμο Γιορτές των Ρουμάνων, τόμος α΄, εκδόσεις «Μελπομένη Διώτη», Αθήνα 2011, σ. 13-33
   • Η Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία (σε συνεργασία με τους Κώστα Δ. Ντίνα, Καθηγητή Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Άννα Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου «Frederick», Κύπρος και Γεώργιο Χρηστίδη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας) εκδόσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρέθυμνο 2011

   2010

   • «Μεταφράσεις ρουμανικών λογοτεχνικών έργων στην Ελληνική μετά το 1945», Εύπλοια, εόρτιος τόμος για την δεκαετηρίδα του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, εκδόσεις «Αδελφοί Κυριακίδη», Θεσσαλονίκη 2010, σσ. 271-296,

   2007

   • Διαδρομές και Κόμβοι Εμπορίου και Πολιτισμού στα Βαλκάνια. Διαδρομή πρώτη: Εμπορικοί Σταθμοί των Ελλήνων στη Ρουμανία. Ανάδειξη και προβολή του πολιτισμικού μνημειακού αποθέματος του Μείζονος Ελληνισμού. Η Ελληνική Κοινότητα της πόλης Σιμπίου (σε συνεργασία με την αρχιτέκτων Raluca Popa, Βουκουρέστι), στο λεύκωμα με τίτλο Εμπορικοί Σταθμοί των Ελλήνων στη Ρουμανία. Ανάδειξη και προβολή του πολιτισμικού μνημειακού αποθέματος του Μείζονος Ελληνισμού, εκδόσεις «University Studio Press», Εκδόσεις Επ

   2006

   • «Η ρουμανική λογοτεχνία στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού. Στεφάν Οκταβιάν Ιωσήφ», εισαγωγή και μετάφραση στην ελληνική γλώσσα στο βιβλίο με τον ίδιο τίτλο, εκδόσεις «Αντ. Σταμούλη», Θεσσαλονίκη 2006, σ. Α9 – Α103.

   2005

   • Γραμματική της Ρουμάνικης Γλώσσας, εκδόσεις «Αντ. Σταμούλη», Θεσσαλονίκη 2005

   2004

   • Ρηματικός οδηγός της Ρουμάνικης Γλώσσας (γραμματική, λεξικό, κλιτικά παραδείγματα), εκδόσεις «Αντ. Σταμούλη», Θεσσαλονίκη 2004
   • Επιστημονικά Περιοδικά (1 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2006

    • «Φρασεολογικά ισόγλωσσα στην Ελληνική, την Αλβανική και τη Ρουμάνικη Γλώσσα. Συγκριτική προσέγγιση με βάση τα μέλη του ανθρώπινου σώματος» (σε συνεργασία με τη Μιράντα Ντοράτσι, διδάσκουσα Αλβανικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας), «Albanohellenica» (Περιοδικό Φιλολογικών Μελετών), Αλβανοελληνική Φιλολογική Ένωση, αριθ. 3, Αθήνα 2006, σ. 105-123.
    • Συνέδρια (6 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • «Duhovnici români la Athos: ieromonahul Dometie Trihenea, superior al chiliei „Sfântul Ipatie” și stareţ al Sfintei Mănăstiri Zografu» («Ρουμάνοι πνευματικοί στο Άγιο Όρος: ο ιερομόναχος Δομέτιος Τριχενέας, ηγούμενος του Ι. Κ. Αγίου Ιπατίου και στη συνέχεια της Ι. Μ. Ζωγράφου»), στα Πρακτικά της Διεθνούς Συνάντησης (Coloquim) με τίτλο «Românii și Creștinătatea Răsăriteană (sec. XIV-XX),» [«Οι Ρουμάνοι και η Ορθόδοξη Ανατολή» (14ος-20ος αιώνας)], που διοργάνωσε το Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιασίου, Ρουμανία, το διάστημα 26-28 Σεπτεμβρίου 2019 (υπό δημοσίευση).
     • «Οι ρουμανικές σπουδές στην Ελλάδα - ένα πρότυπο ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης δια μέσου του πολιτισμού» (ρουμ. „Studiile româneşti în Grecia - un model de integrare europeană prin cultură”), στα Πρακτικά του 4ου διεθνούς συνεδρίου με τίτλο „Studiile româneşti în lume - un model de integrare europeană prin cultură” («Οι ρουμανικές σπουδές ανά τον κόσμο - ένα πρότυπο ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης δια του πολιτισμού»), που διοργάνωσε, στο πλαίσιο του Κέντρου Επαγγελματικής Έρευνας και Ανάπτυξης «Οι ρουμανικές σπουδές στο διεθνές πλαίσιο» (STUR), η Φιλοσοφική Σχολής του Πανεπιστημίου «Οβίδιος» της Κωνστάντσας, Ρουμανία, Τμήμα Ρουμανικής Φιλολογίας, Κλασικών και Βαλκανικών Σπουδών, Κωνστάντσα, 23-24 Νοεμβρίου 2018. Η ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στον τόμο με τίτλο Studiile românești în anul centenarului (επιμέλεια Marina Cap-Bun & Florentina Nicolae), εκδόσεις Editura Universitară, Βουκουρέστι 2019, σσ. 32-43.

     2018

     • «Οι ρουμανικές σπουδές στην Ελλάδα - ένα πρότυπο ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης δια μέσου του πολιτισμού» (ρουμ. „Studiile româneşti în Grecia - un model de integrare europeană prin cultură”), στα Πρακτικά του 4ου διεθνούς συνεδρίου με τίτλο „Studiile româneşti în lume - un model de integrare europeană prin cultură” («Οι ρουμανικές σπουδές ανά τον κόσμο –ένα πρότυπο ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης δια του πολιτισμού»), που διοργάνωσε, στο πλαίσιο του Κέντρου Επαγγελματικής Έρευνας και Ανάπτυξης «Οι ρουμανικές σπουδές στο διεθνές πλαίσιο» (STUR), η Φιλοσοφική Σχολής του Πανεπιστημίου «Οβίδιος» της Κωνστάντσας, Ρουμανία, Τμήμα Ρουμανικής Φιλολογίας, Κλασικών και Βαλκανικών Σπουδών, Κωνστάντσα, 23-24 Νοεμβρίου 2018

     2017

     • «Duhovnici români la Sfântul Munte Athos: ieroschimonahul Gherasim Sperchez, superiorul chiliei „Sfântul Gheorghe” Livadogheni, Capsala» («Ρουμάνοι πνευματικοί πατέρες στο Άγιον Όρος: ο ιερομόναχος Γεράσιμος Σπερκέζ, ηγούμενος του Ι. Κ. Αγίου Γεωργίου Λειβαδογέννη, Καψάλα», σε συνεργασία με τον ιστορικό Φλορίν Μαρινέσκου), στα Πρακτικά της Διεθνούς Συνάντησης με θέμα «Les relationes des Roumains avec le Mont Athos et avec d’autres Lieux Sacres (XIVe-XXe siecles»), που διοργάνωσε το Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου „Alexandru Ioan Cuza” Ιασίου, Ρουμανία (15-17 Σεπτεμβρίου 2016), Ιάσιο 2017

     2014

     • «New approaches toward testing occupational values in Greek higher education» (σε συνεργασία με τη Ντέλια Στεφενέλ), Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο «Challenges for Science and Research in the Crisis Era», “Alma Mater” University of Sibiu, Ρουμανία, 27-29 Μαρτίου 2014

     2012

     • «Greek Language Education in Romania. Characteristics of the Greek student body and of the faculty», Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο «Education Across Borders», Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα, 5-7 Οκτωβρίου 2012
     • Άλλα (23 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2019

      • Εισήγηση με θέμα «Promovarea valorilor culturale românești în spațiul elen» («Η προώθηση των ρουμανικών πολιτιστικών αξιών στον ελλαδικό χώρο»), στο Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο «Μέγας Στέφανος» της Σουτσεάβα, Ρουμανία, σε συνεργασία με το Υπουργείο των Ρουμάνων της Διασποράς της Ρουμανίας και το Νομαρχιακό Συμβούλιο Σουτσεάβα, με τίτλο «Diaspora - Educație și Formare. Ambasador de Bucovina» («Διασπορά - Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Πρέσβης της Μπουκοβίνας»), στη Σουτσεάβα, το διάστημα 22-26 Ιουλίου 2019.
      • Εισήγηση με θέμα «Istorie și literatură. Refugiații politici greci din România și promovarea valorilor culturale românești în Grecia» («Ιστορία και λογοτεχνία. Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στη Ρουμανία και η προώθηση των ρουμανικών πολιτιστικών αξιών στην Ελλάδα»), στο Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε στο Ζάγκρεμπ, το Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών, με τίτλο «100 de ani de romanistică la Zagreb: tradiţie, contacte, perspective» («100 χρόνια Ρομανικών Σπουδών στο Ζάγκρεμπ: παράδοση, δεσμοί, προοπτικές»), το διάστημα 15-17 Νοεμβρίου 2019.

      2018

      • Εισήγηση με θέμα «The Greek Civil War (1946-1949) and promoting Romanian Literature in Greece», στο συνέδριο με τίτλο «Intercultural Exchanges in the Age of Globalization», 2ed edition, Instances of Power and Cultural Discourse, “Lucian Blaga” University of Sibiu, 18-19 Μαΐου 2018.
      • Εισήγηση με θέμα «Εκκλησία και σχολείο σε πόλεις-λιμάνια του Δούναβη. Από τον Σουλινά στις Σιδηρές Πύλες. Προβολή πολιτιστικού αποθέματος των Ελλήνων της Ρουμανίας», στο διεθνές συνέδριο με τίτλο «Πόλεις - λιμάνια και θαλάσσιοι δρόμοι στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα (18ος - 21ος αιώνας)», που συνδιοργάνωσαν το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο των Αθηνών ως συνέχεια του διεθνούς συμποσίου «Πολιτισμός και Χώρος στα Βαλκάνια 17ος-20ός αιώνας», Αθήνα, 22-24 Νοεμβρίου 2018.

      2015

      • Εισήγηση με θέμα “Vocational axiological re(forms) in the context of nowadays reforms in Greece” (σε συνεργασία με τη Delia Stefenel, κοινωνιολόγο), στο International Conference of Political Science, International Relations and Security Studies, Sibiu, Ρουμανία, 22-24 Μαΐου 2015.

      2014

      • Εισήγηση με θέμα «New approaches toward testing occupational values in Greek higher education» (σε συνεργασία με τη Ντέλια Στεφενέλ), στο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Challenges for Science and Research in the Crisis Era», που διοργάνωσε το “Alma Mater” University of Sibiu, Ρουμανία, 27-29 Μαρτίου 2014.
      • Εισήγηση με θέμα «Social aspects of life in Greece. The case of East and East-European Languages in Greek Universities» (σε συνεργασία με τη Ντοράτσι Μιράντα-Μαρία), στο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Problem of personality in modern science: results and prospects of research (PPMSRPR)», που διοργάνωσε το Taras Shevchenko National University Of Kyiv, Κίεβο 3-4 Απριλίου 2014 (τηλεδιάσκεψη).
      • Εισήγηση με θέμα «Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Ρουμανία σήμερα» στο Γ΄ Παγκόσμιο Συνέδριο Αμφικτυόνων με θέμα «Ο λόγος ο Ελληνικός φως της Οικουμένης» που διοργάνωσε το ίδρυμα «Αμφικτυονία Ελληνισμού» στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης στις 3-4 Μαΐου 2014.
      • Εισήγηση με θέμα «The role of literature in the Greek-Romanian intercultural exchanges», στο Annual International Conference of the Center for Philological and Intercultural Research με θέμα «Intercultural Exchanges in the Age of Globalization», 1st edition, “Lucian Blaga” University of Sibiu, 15-16 Μαΐου 2014 (τηλεδιάσκεψη).
      • Εισήγηση με θέμα «What do we value most when choosing a career? Challenges for Greek youth in global labour», στο Conferința Anuală a Cercetării în Sociologie și Asistență Socială, ediția a XIII-a, “Lucian Blaga” University of Sibiu, 17-18 Οκτωβρίου 2014.

      2013

      • Εισήγηση με θέμα «Greek Translations of Romanian Literature in the Last Sixty Years», στο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Cultural Representations in the Era of Globalization», που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο «Vasile Alecsandri», Bacău, Ρουμανία, 19-20 Απριλίου 2013.
      • Εισήγηση με θέμα «Intercultural and Education policies and in the Mediterranean space: the case of Romanian language in Greek universities», στο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Mediterranean Model and the Extended Region of the Black Sea», που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Νοτιοανατολικής Ευρώπης «Lumina» του Βουκουρεστίου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Φιλοσοφικών Μελετών της Νάπολης, Ιταλία, Βουκουρέστι, 12-14 Ιουνίου 2013.
      • Εισήγηση με θέμα “What do we value most when choosing a career? Challenges for Greek youth in global labour market” (σε συνεργασία με την κοινωνιολόγο Ντέλια Στεφενέλ), στο 12th ULBS Sociology and Social Assistance Conference, Sibiu, Ρουμανία, 17-18 Οκτωβρίου 2013.
      • Εισήγηση με θέμα «Re-producing professional values: findings from a Greek Balkan academic environment» (σε συνεργασία με την κοινωνιολόγο Delia Stefenel) στο Internationl Colloquium on Social Sciences and Communication - ACUM, Brașov, Ρουμανία, 14-15 Νοεμβρίου 2013.
      • Μετάφραση από τα Ρουμάνικα στα Ελληνικά των απομνημονευμάτων με τίτλο: Η νοσταλγία του γυρισμού (156 σελίδες) του συγγραφέα Γεωργίου Ντέμου, Φλώρινα 2013

      2012

      • Εισήγηση με θέμα «Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Ρουμανία σήμερα», στο Συνέδριο Σλαβικών και Βαλκανικών Σπουδών «Ο ελληνικός πολιτισμός, ο κόσμος των Σλάβων και τα Βαλκάνια» που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές στις Γλώσσες και τον Πολιτισμό των Χωρών της Ν.Α. Ευρώπης», Φλώρινα, 12-13 Μαΐου 2012.
      • Μετάφραση από τα Ρουμάνικα στα Ελληνικά του μυθιστορήματος με τίτλο Το σπίτι με τους κισσούς (468 σελίδες) του συγγραφέα Florin Logreşteanu, εκδόσεις «Μελπομένη Διώτη», Αθήνα 2012

      2011

      • Μετάφραση από τα Ρουμάνικα στα Ελληνικά της λαογραφικής συλλογής με τίτλο Γιορτές των Ρουμάνων (τόμοι α΄- β΄, 436+400 σελίδες) του ρουμάνου λαογράφου Tudor Pamfile, εκδόσεις «Μελπομένη Διώτη», Αθήνα 2011
      • Μετάφραση από τα Ρουμάνικα στα Ελληνικά του ιστορικού βιβλίου με τίτλο Ο ρουμανικός κόσμος το 1900 (614 σελίδες) του ρουμάνου ιστορικού Ion Bulei, εκδόσεις «Μελπομένη Διώτη», Αθήνα 2011

      2010

      • Μετάφραση από τα ρουμανικά στα ελληνικά της συλλογής Ρουμανικά λαϊκά παραμύθια (492 σελίδες, 37 παραμύθια) του Ρουμάνου συγγραφέα Petre Ispirescu, εκδόσεις «Μελπομένη Διώτη», Αθήνα 2010

      2008

      • Μετάφραση από τα Ρουμάνικα στα Ελληνικά της συλλογής μυθιστορημάτων με τίτλο Πεζογραφία μέσα από την ψυχή (280 σελίδες) του Ρουμάνου συγγραφέα Dan Lungu, Θεσσαλονίκη 2008
      • Μετάφραση από τα Ρουμάνικα στα Ελληνικά του τόμου με τίτλο Ιστορία των Ρουμάνων. Επίτομη (600 σελίδες, δίγλωσση έκδοση, Ελληνικά-Ρουμάνικα) του ρουμάνου ιστορικού Ion Bulei, εκδόσεις «Αντ. Σταμούλη», Θεσσαλονίκη 2008

      2007

      • Μετάφραση από τα Ρουμάνικα στα Ελληνικά του λευκώματος με τίτλο Εμπορικοί Σταθμοί των Ελλήνων στη Ρουμανία. Ανάδειξη και προβολή του πολιτισμικού μνημειακού αποθέματος του Μείζονος Ελληνισμού (783 σελίδες, σε συνεργασία με την Vancea Tonia, φιλόλογο αγγλικής-ουγγρικής γλώσσας), εκδόσεις «University Studio Press» Εκδόσεις Επιστημονικών Βιβλίων και Περιοδικών, Θεσσαλονίκη 2007
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font