Σούτσιου Τσιπριάν - Λουκρέτσιους
 • 2310 891.475
 • sciprian uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ1, 212

  Σούτσιου Τσιπριάν - Λουκρέτσιους

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Ρουμανική Γλώσσα και Φιλολογία με έμφαση στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Οράντεα, Ρουμανία (1996)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Θεολογική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2000)
  • Διδακτορικό Ρουμανικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κραϊόβα, Ρουμανία (2003)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Ρουμανική Γλώσσα και Λογοτεχνία
  • Ρουμανικός Πολιτισμός
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΙ ΝΑ. ΕΥΡΩΠΗ
   (ΒΣ0323)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα εξετάζονται στοιχεία των σλαβικών λογοτεχνιών στον 19ο και 20ο αιώνα. Αφετηρία μας είναι ο χώρος της Ρωσίας που αποτελεί τη βάση, πάνω στην οποία στηρίχθηκε το μεγαλύτερο μέρος της σλαβικής λογοτεχνίας. Στη συνέχεια εξετάζεται η λογοτεχνία της Σλοβενίας, της Κροατίας, της Σερβίας, του Μαυροβουνίου, της ΠΓΔΜ και της Βουλγαρίας. Μετά τις αναφορές στη ρωσική λογοτεχνία εξετάζονται οι απαρχές της λογοτεχνίας στον χώρο των νοτιοσλαβικών λαών. Ακολούθως γίνονται ειδικές αναφορές στα λογοτεχνικά ρεύματα που εμφανίστηκαν κατά τον 19ο και 20ο αιώνα στους χώρους, όπου αργότερα συγκροτήθηκαν τα εθνικά κράτη της Βουλγαρίας, της Σλοβενίας, της Κροατίας, της Σερβίας, του Μαυροβουνίου, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και της σημερινής ΠΓΔΜ.

  • ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III
   (ΞΓ0503)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Κατά τη διάρκεια του Γ΄ εξαμήνου διδασκαλίας της ρουμανικής ως ξένης γλώσσας, οι διδασκόμενες/οι εμπλουτίζουν τις μορφολογικές και συντακτικές τους γνώσεις και το λεξιλόγιο, βελτιώνουν την προφορά τους και προχωρούν σταδιακά στην ανάγνωση και την κατανόηση λογοτεχνικών κειμένων, με στόχο στο τέλος του εξαμήνου να είναι σε θέση να προφέρουν ικανοποιητικά και τους πιο δύσκολους ρουμανικούς φθόγγους, να καταλάβουν φωνολογικές διακρίσεις, οι οποίες δεν υπάρχουν στην ελληνική, να διαβάζουν και να καταλαβαίνουν (με τη βοήθεια λεξικών) κείμενα με αυξημένο βαθμό δυσκολίας. Οι παραδόσεις καλύπτουν τα ακόλουθα: γενική και δοτική των ουσιαστικών, γενική και δοτική της προσωπικής αντωνυμίας, αιτιατική των δεικτικών αντωνυμιών και επιθέτων, παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων, σχηματισμός και χρήση της οριστικής μέλλοντα (3 τύποι). Επίσης συνεχίζεται η ανάπτυξη της επικοινωνιακής επάρκειας, με πλουσιότερο λεξιλόγιο, αναγκαίο στον προφορικό και γραπτό λόγο και στην επαρκή εμπέδωση της γλώσσας.

  • ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV
   (ΞΓ0504)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το 4ο εξάμηνο διδασκαλίας της ρουμανικής ως ξένης γλώσσας συνεχίζει και συμπληρώνει τα προηγούμενα εξάμηνα. Οι φοιτήτριες/ητές βελτιώνουν ακόμη περισσότερα την προφορά τους και γνωρίζουν σχεδόν όλους τους μορφολογικούς και συντακτικούς κανόνες. Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτήτριες/ητές είναι σε θέση να αξιοποιούν όλες τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις τις οποίες έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των προηγούμενων εξαμήνων, ώστε να μπορούν να τις χρησιμοποιούν τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο και σε επίπεδο όσο γίνεται πιο ικανοποιητικό.

  • ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ V
   (ΞΓ0505)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στο εξάμηνο αυτό επιχειρείται εμπέδωση και επανάληψη γραμματικών φαινομένων μέσα από επιλεγμένα κείμενα. Δίδεται έμφαση στα σχήματα λόγου και στους ιδιωτισμούς. Τα μαθήματα εμπλουτίζονται με περισσότερα οπτικο-ακουστικά μέσα σε σχέση με τα προηγούμενα εξάμηνα, τα οποία παρουσιάζουν στιγμιότυπα από την καθημερινή ζωή, ταινίες, δελτία ειδήσεων κτλ. για την καλύτερη εξοικείωση με τον προφορικό λόγο. Αντιμετωπίζονται επίσης τα ακόλουθα γραμματικά φαινόμενα: γερούνδιο, υπερσυντέλικος της οριστικής, ευκτική ενεστώτα, παθητική φωνή, αόριστες, αρνητικές, αναφορικές και ερωτηματικές αντωνυμίες, επίθετα στη γενική-δοτική κτλ.

  • ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VI
   (ΞΓ0506)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στο ΣΤ΄ εξάμηνο ολοκληρώνεται ο κύκλος γραμματικής και συντακτικού. Επιχειρείται εμπέδωση και επανάληψη γραμματικών φαινομένων μέσα από επιλεγμένα κείμενα και δίδεται έμφαση στα σχήματα λόγου και στους ιδιωτισμούς. Τα μαθήματα εμπλουτίζονται με περισσότερα οπτικο-ακουστικά μέσα σε σχέση με τα προηγούμενα εξάμηνα, τα οποία παρουσιάζουν στιγμιότυπα από την καθημερινή ζωή, ταινίες, δελτία ειδήσεων κτλ. για την καλύτερη εξοικείωση με τον προφορικό λόγο.

  • ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ
   (HAC903)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΙΑΠΑΝΕ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία των μεταπτυχιακών φοιτητών με εκπροσώπους της ρουμανικής λογοτεχνίας του 19ου και του 20ού αιώνα, μέσα από ανθολόγιο επιλεγμένων κειμένων. Στο πλαίσιο των συναντήσεων θα εξετάζονται, σε ελληνικές μεταφράσεις, αποσπάσματα έργων των σημαντικότερων λογοτεχνών της περιόδου και θα επιχειρείται ερμηνευτική επισκόπηση του συνόλου των πνευματικών καταστάσεων και της καλλιτεχνικής δημιουργίας, με αναφορές στα βασικά χαρακτηριστικά που απέκτησε η Ρουμανική Λογοτεχνία και, γενικότερα, ο Ρουμανικός Πολιτισμός, στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ύυ (λογοτεχνικά ρεύματα, έργα και συγγραφείς). Μέσα από συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, όπως η «φυσιολατρία», η «ηθική του λαού», η «νοσταλγία για το παρελθόν» και ο «έρωτας», επιδιώκεται η ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων μελέτης και κριτικής λογοτεχνικών κειμένων που αφορούν την κοινωνία και τον πολιτισμό των Ρουμάνων. Ως κριτήριο μελέτης των λογοτεχνικών αποσπασμάτων ορίζεται, γενικότερα, ο «πολιτισμός».

  • ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ I
   (ΞΓ0507)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Προσεγγίζονται κείμενα ειδικής ορολογίας που εξυπηρετούν ειδικούς σκοπούς επικοινωνίας. Εξετάζονται οι δύσκολες περιπτώσεις της φωνητικής, της μορφολογίας και της σύνταξης της ρουμανικής γλώσσας. Αναλύεται η δομή της πρότασης και της φράσης και παρουσιάζεται ο σημαντικός ρόλος της συντακτικής δομής στο πλαίσιο ενός γλωσσικού και σημειολογικού συστήματος. Επίσης, δίδεται έμφαση στην πρακτική εξάσκηση των φοιτητριών/ών στη συντακτική ανάλυση. Οι δραστηριότητες του μαθήματος είναι η παραγωγή και η μετάφραση διάφορων μορφών γραπτού λόγου: σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, κειμένου εμπορικής αλληλογραφίας, επιστημονικών άρθρων, ερευνητικών εργασιών σε θέματα πολιτικής και οικονομίας, αλλά και ιστορίας, βαλκανικών υποθέσεων, τέχνης κτλ.

  • ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ II
   (ΞΓ0508)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Προσεγγίζονται κείμενα ειδικής ορολογίας που εξυπηρετούν ειδικούς σκοπούς επικοινωνίας. Εξετάζονται οι δύσκολες περιπτώσεις της φωνητικής, της μορφολογίας και της σύνταξης της ρουμανικής γλώσσας. Αναλύεται η δομή της πρότασης και της φράσης και παρουσιάζεται ο σημαντικός ρόλος της συντακτικής δομής στο πλαίσιο ενός γλωσσικού και σημειολογικού συστήματος. Επίσης, δίδεται έμφαση στην πρακτική εξάσκηση των φοιτητριών/ών στη συντακτική ανάλυση. Οι δραστηριότητες του μαθήματος είναι η παραγωγή και μετάφραση διάφορων μορφών γραπτού λόγου: σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, κειμένου εμπορικής αλληλογραφίας, επιστημονικών άρθρων, ερευνητικών εργασιών σε θέματα πολιτικής και οικονομίας, αλλά και ιστορίας, βαλκανικών υποθέσεων, τέχνης κτλ.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (10 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2017

   • «O chilie românească la Athos: chilia „Sfântul Gheorghe” Livadogheni, Capsala» («Ένα ρουμανικό κελί στο Άγιο Όρος: το Ι. Κ. Αγίου Γεωργίου Λειβαδογέννη, Καψάλα»)», στον τιμητικό τόμο αφιερωμένο στον ιστορικό Demir Dragnev, Κισνόβιο, Δημοκρατία της Μολδαβίας (2017).
   • Στα βήματα των Ρουμάνων συγγραφέων στην Ελλάδα. Παραδοσιακός και σύγχρονος ρουμανικός πολιτισμός, Εκδόσεις Αντ. Σταμούλης, Θεσσαλονίκη 2017

   2016

   • Tipărituri românești în biblioteca chiliei "Sfântul Gheorghe" Livadogheni, Capsala, Sfântul Munte Athos (Ρουμανικά έντυπα στη βιβλιοθήκη του Ι. Κ. Αγίου Γεωργίου Λειβαδογένη, Καψάλα, Άγιον Όρος), σε συνεργασία με τους Φλορίν Μαρινέσκου και ιερομόναχο Πετρώνιο Κομπζάρου), Εκδόσεις Ι. Κ. Αγίου Γεωργίου Λειβαδογένη, Άγιον Όρος 2016

   2011

   • «Ο ρουμάνος λαογράφος Tudor Pamfile», στον τόμο Γιορτές των Ρουμάνων, τόμος α΄, εκδόσεις «Μελπομένη Διώτη», Αθήνα 2011, σ. 13-33
   • Η Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία (σε συνεργασία με τους Κώστα Δ. Ντίνα, Καθηγητή Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Άννα Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου «Frederick», Κύπρος και Γεώργιο Χρηστίδη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας) εκδόσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρέθυμνο 2011

   2010

   • «Μεταφράσεις ρουμανικών λογοτεχνικών έργων στην Ελληνική μετά το 1945», Εύπλοια, εόρτιος τόμος για την δεκαετηρίδα του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, εκδόσεις «Αδελφοί Κυριακίδη», Θεσσαλονίκη 2010, σσ. 271-296,

   2007

   • Διαδρομές και Κόμβοι Εμπορίου και Πολιτισμού στα Βαλκάνια. Διαδρομή πρώτη: Εμπορικοί Σταθμοί των Ελλήνων στη Ρουμανία. Ανάδειξη και προβολή του πολιτισμικού μνημειακού αποθέματος του Μείζονος Ελληνισμού. Η Ελληνική Κοινότητα της πόλης Σιμπίου (σε συνεργασία με την αρχιτέκτων Raluca Popa, Βουκουρέστι), στο λεύκωμα με τίτλο Εμπορικοί Σταθμοί των Ελλήνων στη Ρουμανία. Ανάδειξη και προβολή του πολιτισμικού μνημειακού αποθέματος του Μείζονος Ελληνισμού, εκδόσεις «University Studio Press», Εκδόσεις Επ

   2006

   • «Η ρουμανική λογοτεχνία στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού. Στεφάν Οκταβιάν Ιωσήφ», εισαγωγή και μετάφραση στην ελληνική γλώσσα στο βιβλίο με τον ίδιο τίτλο, εκδόσεις «Αντ. Σταμούλη», Θεσσαλονίκη 2006, σ. Α9 – Α103.

   2005

   • Γραμματική της Ρουμάνικης Γλώσσας, εκδόσεις «Αντ. Σταμούλη», Θεσσαλονίκη 2005

   2004

   • Ρηματικός οδηγός της Ρουμάνικης Γλώσσας (γραμματική, λεξικό, κλιτικά παραδείγματα), εκδόσεις «Αντ. Σταμούλη», Θεσσαλονίκη 2004
   • Επιστημονικά Περιοδικά (1 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2006

    • «Φρασεολογικά ισόγλωσσα στην Ελληνική, την Αλβανική και τη Ρουμάνικη Γλώσσα. Συγκριτική προσέγγιση με βάση τα μέλη του ανθρώπινου σώματος» (σε συνεργασία με τη Μιράντα Ντοράτσι, διδάσκουσα Αλβανικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας), «Albanohellenica» (Περιοδικό Φιλολογικών Μελετών), Αλβανοελληνική Φιλολογική Ένωση, αριθ. 3, Αθήνα 2006, σ. 105-123.
    • Συνέδρια (6 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • «Duhovnici români la Athos: ieromonahul Dometie Trihenea, superior al chiliei „Sfântul Ipatie” și stareţ al Sfintei Mănăstiri Zografu» («Ρουμάνοι πνευματικοί στο Άγιο Όρος: ο ιερομόναχος Δομέτιος Τριχενέας, ηγούμενος του Ι. Κ. Αγίου Ιπατίου και στη συνέχεια της Ι. Μ. Ζωγράφου»), στα Πρακτικά της Διεθνούς Συνάντησης (Coloquim) με τίτλο «Românii și Creștinătatea Răsăriteană (sec. XIV-XX),» [«Οι Ρουμάνοι και η Ορθόδοξη Ανατολή» (14ος-20ος αιώνας)], που διοργάνωσε το Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιασίου, Ρουμανία, το διάστημα 26-28 Σεπτεμβρίου 2019 (υπό δημοσίευση).
     • «Οι ρουμανικές σπουδές στην Ελλάδα - ένα πρότυπο ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης δια μέσου του πολιτισμού» (ρουμ. „Studiile româneşti în Grecia - un model de integrare europeană prin cultură”), στα Πρακτικά του 4ου διεθνούς συνεδρίου με τίτλο „Studiile româneşti în lume - un model de integrare europeană prin cultură” («Οι ρουμανικές σπουδές ανά τον κόσμο - ένα πρότυπο ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης δια του πολιτισμού»), που διοργάνωσε, στο πλαίσιο του Κέντρου Επαγγελματικής Έρευνας και Ανάπτυξης «Οι ρουμανικές σπουδές στο διεθνές πλαίσιο» (STUR), η Φιλοσοφική Σχολής του Πανεπιστημίου «Οβίδιος» της Κωνστάντσας, Ρουμανία, Τμήμα Ρουμανικής Φιλολογίας, Κλασικών και Βαλκανικών Σπουδών, Κωνστάντσα, 23-24 Νοεμβρίου 2018. Η ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στον τόμο με τίτλο Studiile românești în anul centenarului (επιμέλεια Marina Cap-Bun & Florentina Nicolae), εκδόσεις Editura Universitară, Βουκουρέστι 2019, σσ. 32-43.

     2018

     • «Οι ρουμανικές σπουδές στην Ελλάδα - ένα πρότυπο ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης δια μέσου του πολιτισμού» (ρουμ. „Studiile româneşti în Grecia - un model de integrare europeană prin cultură”), στα Πρακτικά του 4ου διεθνούς συνεδρίου με τίτλο „Studiile româneşti în lume - un model de integrare europeană prin cultură” («Οι ρουμανικές σπουδές ανά τον κόσμο –ένα πρότυπο ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης δια του πολιτισμού»), που διοργάνωσε, στο πλαίσιο του Κέντρου Επαγγελματικής Έρευνας και Ανάπτυξης «Οι ρουμανικές σπουδές στο διεθνές πλαίσιο» (STUR), η Φιλοσοφική Σχολής του Πανεπιστημίου «Οβίδιος» της Κωνστάντσας, Ρουμανία, Τμήμα Ρουμανικής Φιλολογίας, Κλασικών και Βαλκανικών Σπουδών, Κωνστάντσα, 23-24 Νοεμβρίου 2018

     2017

     • «Duhovnici români la Sfântul Munte Athos: ieroschimonahul Gherasim Sperchez, superiorul chiliei „Sfântul Gheorghe” Livadogheni, Capsala» («Ρουμάνοι πνευματικοί πατέρες στο Άγιον Όρος: ο ιερομόναχος Γεράσιμος Σπερκέζ, ηγούμενος του Ι. Κ. Αγίου Γεωργίου Λειβαδογέννη, Καψάλα», σε συνεργασία με τον ιστορικό Φλορίν Μαρινέσκου), στα Πρακτικά της Διεθνούς Συνάντησης με θέμα «Les relationes des Roumains avec le Mont Athos et avec d’autres Lieux Sacres (XIVe-XXe siecles»), που διοργάνωσε το Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου „Alexandru Ioan Cuza” Ιασίου, Ρουμανία (15-17 Σεπτεμβρίου 2016), Ιάσιο 2017

     2014

     • «New approaches toward testing occupational values in Greek higher education» (σε συνεργασία με τη Ντέλια Στεφενέλ), Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο «Challenges for Science and Research in the Crisis Era», “Alma Mater” University of Sibiu, Ρουμανία, 27-29 Μαρτίου 2014

     2012

     • «Greek Language Education in Romania. Characteristics of the Greek student body and of the faculty», Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο «Education Across Borders», Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα, 5-7 Οκτωβρίου 2012
     • Άλλα (23 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2019

      • Εισήγηση με θέμα «Promovarea valorilor culturale românești în spațiul elen» («Η προώθηση των ρουμανικών πολιτιστικών αξιών στον ελλαδικό χώρο»), στο Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο «Μέγας Στέφανος» της Σουτσεάβα, Ρουμανία, σε συνεργασία με το Υπουργείο των Ρουμάνων της Διασποράς της Ρουμανίας και το Νομαρχιακό Συμβούλιο Σουτσεάβα, με τίτλο «Diaspora - Educație și Formare. Ambasador de Bucovina» («Διασπορά - Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Πρέσβης της Μπουκοβίνας»), στη Σουτσεάβα, το διάστημα 22-26 Ιουλίου 2019.
      • Εισήγηση με θέμα «Istorie și literatură. Refugiații politici greci din România și promovarea valorilor culturale românești în Grecia» («Ιστορία και λογοτεχνία. Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στη Ρουμανία και η προώθηση των ρουμανικών πολιτιστικών αξιών στην Ελλάδα»), στο Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε στο Ζάγκρεμπ, το Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών, με τίτλο «100 de ani de romanistică la Zagreb: tradiţie, contacte, perspective» («100 χρόνια Ρομανικών Σπουδών στο Ζάγκρεμπ: παράδοση, δεσμοί, προοπτικές»), το διάστημα 15-17 Νοεμβρίου 2019.

      2018

      • Εισήγηση με θέμα «The Greek Civil War (1946-1949) and promoting Romanian Literature in Greece», στο συνέδριο με τίτλο «Intercultural Exchanges in the Age of Globalization», 2ed edition, Instances of Power and Cultural Discourse, “Lucian Blaga” University of Sibiu, 18-19 Μαΐου 2018.
      • Εισήγηση με θέμα «Εκκλησία και σχολείο σε πόλεις-λιμάνια του Δούναβη. Από τον Σουλινά στις Σιδηρές Πύλες. Προβολή πολιτιστικού αποθέματος των Ελλήνων της Ρουμανίας», στο διεθνές συνέδριο με τίτλο «Πόλεις - λιμάνια και θαλάσσιοι δρόμοι στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα (18ος - 21ος αιώνας)», που συνδιοργάνωσαν το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο των Αθηνών ως συνέχεια του διεθνούς συμποσίου «Πολιτισμός και Χώρος στα Βαλκάνια 17ος-20ός αιώνας», Αθήνα, 22-24 Νοεμβρίου 2018.

      2015

      • Εισήγηση με θέμα “Vocational axiological re(forms) in the context of nowadays reforms in Greece” (σε συνεργασία με τη Delia Stefenel, κοινωνιολόγο), στο International Conference of Political Science, International Relations and Security Studies, Sibiu, Ρουμανία, 22-24 Μαΐου 2015.

      2014

      • Εισήγηση με θέμα «New approaches toward testing occupational values in Greek higher education» (σε συνεργασία με τη Ντέλια Στεφενέλ), στο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Challenges for Science and Research in the Crisis Era», που διοργάνωσε το “Alma Mater” University of Sibiu, Ρουμανία, 27-29 Μαρτίου 2014.
      • Εισήγηση με θέμα «Social aspects of life in Greece. The case of East and East-European Languages in Greek Universities» (σε συνεργασία με τη Ντοράτσι Μιράντα-Μαρία), στο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Problem of personality in modern science: results and prospects of research (PPMSRPR)», που διοργάνωσε το Taras Shevchenko National University Of Kyiv, Κίεβο 3-4 Απριλίου 2014 (τηλεδιάσκεψη).
      • Εισήγηση με θέμα «Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Ρουμανία σήμερα» στο Γ΄ Παγκόσμιο Συνέδριο Αμφικτυόνων με θέμα «Ο λόγος ο Ελληνικός φως της Οικουμένης» που διοργάνωσε το ίδρυμα «Αμφικτυονία Ελληνισμού» στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης στις 3-4 Μαΐου 2014.
      • Εισήγηση με θέμα «The role of literature in the Greek-Romanian intercultural exchanges», στο Annual International Conference of the Center for Philological and Intercultural Research με θέμα «Intercultural Exchanges in the Age of Globalization», 1st edition, “Lucian Blaga” University of Sibiu, 15-16 Μαΐου 2014 (τηλεδιάσκεψη).
      • Εισήγηση με θέμα «What do we value most when choosing a career? Challenges for Greek youth in global labour», στο Conferința Anuală a Cercetării în Sociologie și Asistență Socială, ediția a XIII-a, “Lucian Blaga” University of Sibiu, 17-18 Οκτωβρίου 2014.

      2013

      • Εισήγηση με θέμα «Greek Translations of Romanian Literature in the Last Sixty Years», στο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Cultural Representations in the Era of Globalization», που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο «Vasile Alecsandri», Bacău, Ρουμανία, 19-20 Απριλίου 2013.
      • Εισήγηση με θέμα «Intercultural and Education policies and in the Mediterranean space: the case of Romanian language in Greek universities», στο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Mediterranean Model and the Extended Region of the Black Sea», που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Νοτιοανατολικής Ευρώπης «Lumina» του Βουκουρεστίου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Φιλοσοφικών Μελετών της Νάπολης, Ιταλία, Βουκουρέστι, 12-14 Ιουνίου 2013.
      • Εισήγηση με θέμα “What do we value most when choosing a career? Challenges for Greek youth in global labour market” (σε συνεργασία με την κοινωνιολόγο Ντέλια Στεφενέλ), στο 12th ULBS Sociology and Social Assistance Conference, Sibiu, Ρουμανία, 17-18 Οκτωβρίου 2013.
      • Εισήγηση με θέμα «Re-producing professional values: findings from a Greek Balkan academic environment» (σε συνεργασία με την κοινωνιολόγο Delia Stefenel) στο Internationl Colloquium on Social Sciences and Communication - ACUM, Brașov, Ρουμανία, 14-15 Νοεμβρίου 2013.
      • Μετάφραση από τα Ρουμάνικα στα Ελληνικά των απομνημονευμάτων με τίτλο: Η νοσταλγία του γυρισμού (156 σελίδες) του συγγραφέα Γεωργίου Ντέμου, Φλώρινα 2013

      2012

      • Εισήγηση με θέμα «Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Ρουμανία σήμερα», στο Συνέδριο Σλαβικών και Βαλκανικών Σπουδών «Ο ελληνικός πολιτισμός, ο κόσμος των Σλάβων και τα Βαλκάνια» που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές στις Γλώσσες και τον Πολιτισμό των Χωρών της Ν.Α. Ευρώπης», Φλώρινα, 12-13 Μαΐου 2012.
      • Μετάφραση από τα Ρουμάνικα στα Ελληνικά του μυθιστορήματος με τίτλο Το σπίτι με τους κισσούς (468 σελίδες) του συγγραφέα Florin Logreşteanu, εκδόσεις «Μελπομένη Διώτη», Αθήνα 2012

      2011

      • Μετάφραση από τα Ρουμάνικα στα Ελληνικά της λαογραφικής συλλογής με τίτλο Γιορτές των Ρουμάνων (τόμοι α΄- β΄, 436+400 σελίδες) του ρουμάνου λαογράφου Tudor Pamfile, εκδόσεις «Μελπομένη Διώτη», Αθήνα 2011
      • Μετάφραση από τα Ρουμάνικα στα Ελληνικά του ιστορικού βιβλίου με τίτλο Ο ρουμανικός κόσμος το 1900 (614 σελίδες) του ρουμάνου ιστορικού Ion Bulei, εκδόσεις «Μελπομένη Διώτη», Αθήνα 2011

      2010

      • Μετάφραση από τα ρουμανικά στα ελληνικά της συλλογής Ρουμανικά λαϊκά παραμύθια (492 σελίδες, 37 παραμύθια) του Ρουμάνου συγγραφέα Petre Ispirescu, εκδόσεις «Μελπομένη Διώτη», Αθήνα 2010

      2008

      • Μετάφραση από τα Ρουμάνικα στα Ελληνικά της συλλογής μυθιστορημάτων με τίτλο Πεζογραφία μέσα από την ψυχή (280 σελίδες) του Ρουμάνου συγγραφέα Dan Lungu, Θεσσαλονίκη 2008
      • Μετάφραση από τα Ρουμάνικα στα Ελληνικά του τόμου με τίτλο Ιστορία των Ρουμάνων. Επίτομη (600 σελίδες, δίγλωσση έκδοση, Ελληνικά-Ρουμάνικα) του ρουμάνου ιστορικού Ion Bulei, εκδόσεις «Αντ. Σταμούλη», Θεσσαλονίκη 2008

      2007

      • Μετάφραση από τα Ρουμάνικα στα Ελληνικά του λευκώματος με τίτλο Εμπορικοί Σταθμοί των Ελλήνων στη Ρουμανία. Ανάδειξη και προβολή του πολιτισμικού μνημειακού αποθέματος του Μείζονος Ελληνισμού (783 σελίδες, σε συνεργασία με την Vancea Tonia, φιλόλογο αγγλικής-ουγγρικής γλώσσας), εκδόσεις «University Studio Press» Εκδόσεις Επιστημονικών Βιβλίων και Περιοδικών, Θεσσαλονίκη 2007