Δεληπάλλα Σοφία
 • 2310 891.468
 • sd uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ2, 230
 • 2310 891.420

  Δεληπάλλα Σοφία

  Καθηγήτρια
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Μικροοικονομία-Βιομηχανική Οικονομική"

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, ΑΒΣΘ (1985)
  • MA in Economics, University of Essex, UK (1987)
  • PhD in Economics, University of Essex, UK (1994)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική
  • Δημόσια Οικονομική
  • Βιομηχανική Οικονομική
  • Οικονομικά του καπνίσματος
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
   (ΒΣΑ401-ΙΙ)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
   (ΒΣ0703-2)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της λειτουργίας των ατελών αγορών. Αρχίζουμε με μια σύντομη περιγραφή και ανάλυση της βασικής θεωρίας της επιχείρησης και συνεχίζουμε με τη λεπτομερή μελέτη ατελών αγορών. Τα θέματα που αναλύονται περιστρέφονται γύρω από το πώς αποκτούν οι επιχειρήσεις δύναμη αγοράς, ποιες είναι οι συνέπειες της δύναμης αγοράς, και αν υπάρχει ρόλος για δημόσια πολιτική όσον αφορά την προώθηση του ανταγωνισμού. Οι περιπτώσεις μελέτης αναφέρονται στις οικονομίες των χωρών της Κεντρικής, Ανατολικής και ΝΑ Ευρώπης. Δεδομένου ότι η θεωρία παιγνίων είναι βασικό εργαλείο για την ανάλυση των αγορών στις οποίες υπάρχει στρατηγική αλληλεξάρτηση, συνιστάται, αν και δεν είναι προαπαιτούμενη, η επιλογή του μαθήματος Εφαρμογές Θεωρίας Παιγνίων να προηγείται της επιλογής του μαθήματος της Βιομηχανικής Οργάνωσης.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (7 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2017

   • Illicit Production and Trade in Tobacco Products, NCI Monograph 21, ch. 16, Tobacco Control Monographs Series, National Cancer Institute (2017).
   • Design and administration of taxes on tobacco products, NCI Monograph 21, ch. 7, Tobacco Control Monographs Series, National Cancer Institute (2017).

   2016

   • Economics of tobacco control and health, World Scientific Handbook of Global Health Economics and Public Policy, Richard M. Scheffler (ed.), Volume 2, ch.6 (2016).

   2011

   • “Effectiveness of Price and Tax Policies for Control of Tobacco”, IARC Handbooks of Cancer Prevention: Tobacco Control, Volume 14, Lyon, France: International Agency for Research on Cancer, 2011. (Working group)

   2009

   • «Βελτίωση συγκρισιμότητας στοιχείων βασισμένων σε υποκειμενικές απαντήσεις χρησιμοποιώντας προτυποποιημένες vignettes: Μια εφαρμογή σε κοινωνικοοικονομικές διαφορές στην υγεία ανάμεσα σε ηλικιωμένους Έλληνες», στο Ζωή 50+ Υγεία, γήρανση και σύνταξη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, Α. Λυμπεράκη, Π. Τήνιος και Τ. Φιλαλήθης (επιμ.), Κριτική, 2009. (με Owen O’Donnell και Teresa Bago d’Uva)

   2003

   • “The comparison between ad Valorem and Specific Taxation under Imperfect Competition”, in D Fullerton and G E Metcalf (eds.), The Distribution of Tax Burdens, The International Library of Critical Writings in Economics, Series no. 155, 2003. (with M J Keen)

   2000

   • “The distributional superiority of tax credits”, in A Gupta and V Kapur (eds.), Microsimulation in government policy and forecasting, Contributions to Economic Analysis, pp 115-132, 2000. (with H Papapanagos)
   • Επιστημονικά Περιοδικά (8 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2019

    • Koronaiou, K. and S. Delipalla, The economic cost of tobacco smoking and environmental smoke in Greece: Musculoskeletal disorders the leading contributor to smoking-related morbidity, Tobacco Prevention and Cessation, forthcoming.

    2009

    • Delipalla, S. (2009) “Tobacco tax structure and smuggling”, FinanzArchiv/ Public Finance Analysis, vol. 65 (1), pp. 93-104
    • Delipalla, S. (2009) “Commodity tax structure and informal activity”, Bulletin of Economic Research, vol. 61 (4), pp. 283-294

    2006

    • Delipalla, S. and M.J.Keen (2006) “Product quality and the structure of commodity taxes”, Journal of Public Economic Theory, 2006, vol. 8 (4), pp. 547-554

    2001

    • Delipalla, S. and O.A. O'Donnell (2001) “Estimating tax incidence, market power and market conduct: The European cigarette industry”, International Journal of Industrial Organisation, 2001, vol. 19, pp. 885-908
    • Delipalla, S. and P. Sanfey (2001) “Commodity taxes, wage determination and profits”, Journal of Public Economic Theory, 2001, vol. 3 (2), pp. 203-217

    1997

    • Delipalla, S. (1997) “Commodity tax harmonisation and public goods”, Journal of Public Economics, vol. 63, pp 447-466

    1992

    • Delipalla, S. and M.J. Keen (1992) “The comparison between ad valorem and specific taxation under imperfect competition”, Journal of Public Economics, vol. 49, pp 351-367
    • Συνέδρια (6 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2013

     • “Tobacco taxation in the European Union”, Black Sea Economic Cooperation and WHO, Tobacco Taxation and Administration for the BSEC Countries, Ankara, 2013
     • “Industry pricing behaviour and revenue maximising tax rates”, International Institute of Public Finance 69th Congress, Taormina, Italy, 2013

     2011

     • “Κυβερνητική πολιτική και συμπεριφορά των καπνιστών στην Ελλάδα”, Second Pan Hellenic Tobacco Control Congress, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Παιδείας, Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, και Harvard School of Public Health, Αθήνα, 2011

     2010

     • ”Tobacco Economics”, Gulf Cooperation Council and World Health Organization, Tobacco taxation and legislation in Gulf Cooperation Council member states, Riyadh, Saudi Arabia, 2010. (Invited by WHO)

     2009

     • “Specific versus ad valorem: Does it matter from a public health perspective?”, European Commission Fiscalis 2013 Seminar, Impact of tobacco taxation on public health, Αθήνα, 2009. (Invited by European Commission)

     2008

     • “The political economy of health insurance with adverse selection” International Institute of Public Finance 64th Congress, Maastricht, 2008
     • Άλλα (0 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.