Όργανα Διοίκησης


 

Βάσει του άρθρου 48 του ν. 4485/2017 και των αντίστοιχων αποφάσεων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η οργανωτική δομή του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) έχει ως εξής:

 

Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Κυρκιλής Δημήτριος

Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγητής

Μέλη Συμβουλίου

Μαυρίδης Ιωάννης

Καθηγητής, εκπρόσωπος της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας

Σουμπενιώτης Δημήτριος

Καθηγητής, εκπρόσωπος της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων

Καραβάκου Βασιλική

Αναπλ. Καθηγήτρια, εκπρόσωπος της Σχολής Κοινωνικών,Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

Μαυρογένη Σταυρούλα

Επίκουρη Καθηγήτρια, εκπρόσωπος της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

Διευθυντής Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Τριάρχου Λάζαρος

Καθηγητής της Σχολής Κοινωνικών,  Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών