Όργανα Διοίκησης


Το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  απαρτίζεται από:

1. Tον Πρόεδρο του Κέντρου, Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής  Μέριμνας  Καθηγητή κ. Δημήτριο Κυρκιλή, (άρθρο 48, παρ. 5, Ν. 4485/2017).
2. Έναν εκπρόσωπο από κάθε Σχολή του Ιδρύματος κατόπιν πρότασης της Κοσμητείας της κάθε Σχολής (άρθρο 48, παρ. 7 Ν. 4485/2017).
3. Τον Διευθυντή Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου προς τη Σύγκλητο του Ιδρύματος.

Η θητεία των μελών του κέντρου είναι διετής με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι 3 θητείες.

Τα μέλη του Συμβουλίου είναι τα εξής:

 

Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Κυρκιλής Δημήτριος

Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγητής

Μέλη Συμβουλίου

Μαυρίδης Ιωάννης

Καθηγητής, εκπρόσωπος της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας

Σουμπενιώτης Δημήτριος

Καθηγητής, εκπρόσωπος της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων

Κύρτσου Αικατερίνη

Καθηγήτρια, εκπρόσωπος της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

Μπουτσιούκη Σοφία

Επίκουρη Καθηγήτρια, εκπρόσωπος της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

Διευθύντρια Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Οφλούδη Αναστασία