Όργανα Σχολής


Τα όργανα της Σχολής είναι: 

 1. Ο Κοσμήτορας
 2. H Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από:
  • Τον Κοσμήτορα της Σχολής
  • τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής (τα μέλη ΔΕΠ των δύο Τμημάτων της)
  • τους εκπροσώπους των φοιτητών
  • τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής
 1. Η Κοσμητεία αποτελείται από:
  • Τον Κοσμήτορα της Σχολής
  • Τους Προέδρους των Τμημάτων της
  • Τρία μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών  και τρία μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
  • τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής
  • τον εκπρόσωπο των φοιτητών