Σιφαλέρας Άγγελος
 • 2310 891.884
 • sifalera uom.gr
 • Γραφείο: Γ4, 428
 • 2310 891.881

  Σιφαλέρας Άγγελος

  Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

  Καθηγητής, Διευθυντής (Π.Μ.Σ. στην Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ − ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος Μαθηματικών, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, (1999).
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2007).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Μαθηματικός Προγραμματισμός
  • Βελτιστοποίηση Δικτύων
  • Ευρετικές Μέθοδοι

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
   (AIC102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  AIC102

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Α

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI115

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων


  Η Γραμμική Άλγεβρα, έχει συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη διαφόρων κλάδων των Μαθηματικών, ενώ επίσης βρίσκει εφαρμογές στην Οικονομία, την Πληροφορική, και τη Μηχανική. Ο λογισμός των πινάκων καθώς και άλλες βασικές έννοιες όπως π.χ. οι διανυσματικοί χώροι, αποτελούν βασικά εργαλεία για την κατανόησή και μελέτη των γραμμικών συναρτήσεων. Οι φοιτητές/τριες που ολοκληρώνουν με επιτυχία το μάθημα θα έχουν αποκτήσει:

  κατανόηση των βασικών εννοιών της Γραμμικής Άλγεβρας,
  ικανότητα διαμόρφωσης και επίλυσης προβλημάτων Γραμμικής Άλγεβρας χρησιμοποιώντας αναλυτικές μεθόδους.
  ικανότητα χρήσης λογισμικού σε σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού (π.χ. SageMath) για την επίλυση προβλημάτων Γραμμικής Άλγεβρας.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Το μάθημα αποσκοπεί στις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

  Λήψη αποφάσεων
  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Στην πρώτη ενότητα του μαθήματος παρουσιάζονται ορισμένες θεμελιώδεις εισαγωγικές έννοιες, σχετικά με πίνακες. Στη δεύτερη ενότητα εισάγονται και μελετώνται οι διανυσματικοί χώροι και οι υπόχωροι τους, καθώς επίσης περιγράφεται και η σχέση της γραμμικής εξάρτησης. Τέλος, στην τρίτη ενότητα μελετάται το πρόβλημα των ιδιοτιμών, καθώς και θέματα που αφορούν στη διαγωνιοποίηση πίνακα και στον υπολογισμό των δυνάμεων ενός πίνακα.

  βασικά στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας,
  πίνακες (ορισμοί - ιδιότητες πράξεων),
  γραμμικά συστήματα,
  διανυσματικοί χώροι - εφαρμογές,
  προβολές – γραμμικοί μετασχηματισμοί,
  ιδιοτιμές – ιδιοδιανύσματα, και
  εξοικείωση με το λογισμικό SageMath.

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Διαλέξεις με φυσική παρουσία (πρόσωπο με πρόσωπο)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία:
  Η διδασκαλία γίνεται αποκλειστικά με τη βοήθεια σύγχρονου λογισμικού παρουσιάσεων (PowerPoint), αλλά ενισχύεται, με τη χρήση λογισμικών πακέτων γραμμικής άλγεβρας (SageMath). Τα διδακτικά παραδείγματα είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα στις ανάγκες διδασκαλίας του μαθήματος.

  Χρήση Τ.Π.Ε. στηv επικοινωνία με τους φοιτητές
  Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις, case studies κτλ.) στην ιστοσελίδα του μαθήματος (Open eClass). Χρήση ανακοινώσεων μέσω Open eClass. Επίσης, υπάρχει επικοινωνία μέσω email, ενώ ακόμη παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω Google Meet.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39 ώρες

  Μελέτη εξαμήνου

  50 ώρες

  Μελέτη / προετοιμασία για τις τελικές εξετάσεις

  51 ώρες

  Σύνολο Μαθήματος

  140 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

  Η γλώσσα αξιολόγησης είναι στην Ελληνική. Η μέθοδος αξιολόγησης αφορά σε γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

  Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος (Open eClass), ώστε να είναι προσβάσιμα στους φοιτητές.

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
  Σιφαλέρας Α. και Στεφανίδης Γ. Χ., (2021), Γραμμική Άλγεβρα με MATLAB και SageMath, 2η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα.
  Solow D., (1998). The Keys to Linear Algebra. Applications, Theory, and Reasoning, Books Unlimited.
  Kolman B., (2013), Elementary Linear Algebra with Applications, 9th ed., Pearson Education Limited.
  Strang G., (2009), Introduction to Linear Algebra, 4th ed., Wellesley-Cambridge Press.
  Poole D., (2014), Linear Algebra: A Modern Introduction, 4th ed., Cengage Learning.

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications, Society for Industrial and Applied Mathematics.
  Linear Algebra and its Applications, Elsevier.
  Numerical Linear Algebra with Applications, John Wiley  Sons Ltd.
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
   (AIC602)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  AIC602

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ)

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ, ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI120/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων


  Η Επιχειρησιακή Έρευνα (EE) αφορά τη χρήση μαθηματικών υποδειγμάτων, τεχνικών και αλγορίθμων με σκοπό την εύρεση ορθολογικών ή «βέλτιστων» λύσεων σε προβλήματα από τις οικονομικές και διοικητικές επιστήμες, τη βιο-πληροφορική, τις επιστήμες μηχανικής κ.α. Οι φοιτητές/τριες που ολοκληρώνουν με επιτυχία το μάθημα θα έχουν αποκτήσει:

  κατανόηση θεμελιωδών αρχών και αποτελεσμάτων που αφορούν σημαντικές κατηγορίες προβλημάτων βελτιστοποίησης,
   ικανότητα διαμόρφωσης και επίλυσης προβλημάτων βελτιστοποίησης χρησιμοποιώντας αναλυτικές και υπολογιστικές μεθόδους.
  ικανότητα χρήσης λογισμικού σε σύχρονες γλώσσες προγραμματισμού (π.χ. python) για την επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Το μάθημα αποσκοπεί στις ακόλουθες γενικές ικανότητες:
  Λήψη αποφάσεων
  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Εισαγωγή – Βασικές έννοιες. Το μαθηματικό πρότυπο, Βασικές έννοιες και ορισμοί της γραμμικής βελτιστοποίησης, Εφαρμογές μορφοποίησης του γραμμικού προβλήματος, Λεκτική περιγραφή του γραμμικού προβλήματος, Μορφές του γραμμικού προβλήματος (κανονική, τυποποιημένη, γενική), Μετασχηματισμοί.
  Γεωμετρική επίλυση γραμμικού προβλήματος. Διανύσματα κίνησης, Βελτιώνουσες κατευθύνσεις, Γεωμετρική επίλυση στο χώρο των μεταβλητών, Ιδιότητες αντίστροφης μήτρας, Τρόποι υπολογισμού της αντίστροφης μήτρας, Χρήση Eta-μητρών.
  Αλγόριθμοι τύπου simplex. Γενικά χαρακτηριστικά αλγορίθμων τύπου simplex, Μεθοδολογία αλγορίθμων τύπου simplex, Ο αναθεωρημένος πρωτεύων αλγόριθμος simplex, Αιτιολόγηση του αλγόριθμου simplex, Ανάλυση διαφορετικών κανόνων περιστροφής, Επίλυση γενικών γραμμικών προβλημάτων (αλγόριθμος δυο φάσεων και αλγόριθμος του μεγάλου Μ).
  Δυϊκή θεωρία. Σχέσεις πρωτεύοντος και δυϊκού γραμμικού προβλήματος, Μετασχηματισμός από πρωτεύων σε δυϊκό, Ισχυρή δυϊκότητα, Θεώρημα συμπληρωματικής χαλαρότητας, Ο αναθεωρημένος δυϊκός αλγόριθμος simplex.
  Ανάλυση ευαισθησίας. Κλασσική ανάλυση ευαισθησίας, Αλλαγές στους συντελεστές κόστους, Αλλαγή στο δεξιό μέρος.
  Μη-γραμμικός προγραμματισμός. Βασικές έννοιες, μορφοποίηση το μη-γραμμικού προβλήματος. Μη-γραμμική βελτιστοποίηση με ισοτικούς περιορισμούς, μέθοδος πολλαπλασιαστών Lagrange, συνθήκες δεύτερης τάξης. Μη-γραμμική βελτιστοποίηση με ανισοτικούς περιορισμούς, θεώρημα ΚΚΤ.
  Ειδικές μορφές μη-γραμμικών προβλημάτων. Τετραγωνικός προγραμματισμός, διαχωρίσιμα προβλήματα, κυρτός προγραμματισμός, εφαρμογές.
  Πρόβλημα μεταφοράς. Περιγραφή του αλγορίθμου Simplex για το πρόβλημα μεταφοράς, αρχικοποίηση με τη μέθοδο της βορειοδυτικής γωνίας και εφαρμογές.
  Προβλήματα λήψης αποφάσεων υπό καθεστώς αβεβαιότητας. Κριτήρια αποφάσεων στη θεωρία αποφάσεων, αναμενόμενη αξία της πλήρους πληροφόρησης, θεωρία χρησιμότητας.
  Λήψη αποφάσεων με χρήση Η/Υ. Επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης με τη χρήση του λογισμικού πακέτου SageMath.

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Διαλέξεις με φυσική παρουσία (πρόσωπο με πρόσωπο)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  Η διδασκαλία γίνεται αποκλειστικά με τη βοήθεια σύγχρονου λογισμικού παρουσιάσεων (power point), αλλά ενισχύεται, με τη χρήση state-of-the-art λογισμικών πακέτων βελτιστοποίησης (π.χ. SageMath  Glpk) καθώς και με τη χρήση της Python. Τα διδακτικά παραδείγματα είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα στις ανάγκες διδασκαλίας του μαθήματος. Επίσης, χρησιμοποιούνται και ορισμένες ελεύθερες διαδικτυακές διδακτικές μικροθεάσεις (Java applets).

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις, case studies κτλ.) στην ιστοσελίδα του μαθήματος (open eclass). Χρήση ανακοινώσεων μέσω open eclass. Επίσης, υπάρχει επικοινωνία μέσω email, ενώ ακόμη παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω Google Meet.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39 ώρες

  Εκπόνηση μελέτης στο πλαίσιο της εργασίας

  39 ώρες

  Μελέτη / προετοιμασία για τις εξετάσεις

  62 ώρες

  Σύνολο Μαθήματος

  140 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

  Η αξιολόγηση θα γίνεται μέσω α) εργασιών/ασκήσεων που θα εκπονηθούν στη διάρκεια του εξαμήνου (30%), και β) γραπτής εξέτασης (επίλυση προβλημάτων) στην Ελληνική γλώσσα (70%).

  Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

  Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  Anderson D, Sweeney D., Williams T.  Martin K. (2010), An Introduction to Management Science, 13th ed., South-Western College Pub.
  Taha H.A. (2011), Operations Research: An Introduction, 9th ed., Pearson Education, Inc.
  Hillier F.  Lieberman G. (2009), Introduction to Operations Research, 9th ed., McGraw-Hill Science.

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  European Journal of Operational Research, Elsevier (ISI-indexed),
  Computers  Operations Research, Elsevier, (ISI-indexed),
  Applied Mathematical Modelling, Elsevier (ISI-indexed),
  RAIRO - Operations Research, EDP Sciences (ISI-indexed).
  • ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
   (SD0103)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
   (AIDA103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΤΝΑΔ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Περιγραφή

  Τίτλος 

  Υπολογιστική Βελτιστοποίηση

  (Computational optimization)

  Στόχοι

  Το μάθημα αυτό στοχεύει σε μια βαθύτερη κατανόηση των μοντέλων λήψης αποφάσεων, των αλγορίθμων βελτιστοποίησης και των εφαρμογών στην Πληροφορική, και τη μηχανική μάθηση. Αυτό το μάθημα αναλύει επίσης την σχεδίαση αλγορίθμων και τη μαθηματική διαμόρφωση μοντέλων λήψης αποφάσεων, χρησιμοποιώντας Python.

  Δεξιότητες

  Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα παρακολουθήσουν επιτυχώς το προτεινόμενο μάθημα θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν σύγχρονες μεθόδους βελτιστοποίησης, να αναλύσουν την υπολογιστική τους απόδοσή και να ερμηνεύσουν τα πειραματικά τους αποτελέσματά.

  Προαπαιτήσεις

  Πολύ καλή γνώση μεθόδων επιχειρησιακής έρευνας.

  Καλή γνώση προγραμματισμού Η/Υ.

  Καλή γνώση δομών δεδομένων.

  Πως θα καλυφτούν οι προαπαιτήσεις

  Με προσωπική μελέτη ή/και παρακολούθηση σχετικών προπτυχιακών μαθημάτων. Μερικές εισαγωγικές έννοιες σε βελτιστοποίηση και υπολογιστικές μεθόδους θα δοθούν στο μάθημα. Επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό σε προβλήματα βελτιστοποίησης και στη γλώσσα προγραμματισμού (Numerical) Python θα παρέχονται στους φοιτητές.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Εισαγωγή στις μαθηματικές έννοιες και προηγμένες υπολογιστικές μεθόδους για ποσοτικά προβλήματα στη λήψη αποφάσεων στη μηχανική μάθηση και λήψη διοικητικών αποφάσεων. Παρουσίαση σύγχρονων μεθόδων βελτιστοποίησης, ευρετικών κατά κύριο λόγο, όπως απαγορευμένη αναζήτηση, προσομοίωση ανόπτηση, αναζήτηση μεταβλητής γειτνίασης, γενετικοί αλγόριθμοι, και αλγόριθμοι εμπνευσμένοι από τη φύση. Συζήτηση σχετικά με τεχνικές παράλληλων υπολογισμών για υπολογιστικά δύσκολα προβλήματα βελτιστοποίησης.


  Προτεινόμενα βιβλία

  • Cortez, P. (2014). Modern optimization with R. Springer.
  • Smith, D. K. (2003). Networks and graphs: techniques and computational methods. Elsevier.
  • Ganguli, R. (2012). Engineering optimization: A modern approach. Hyderabad: Universities Press.

  Μέθοδοι αξιολόγησης

  Εργασίες & τελική γραπτή εξέταση

  Ιστοσελίδα μαθήματος

  Το μάθημα θα φιλοξενηθεί στο http://compus.uom.gr

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (37 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2023

   • Mladenović N., Sifaleras A., and Sleptchenko A.(Eds.), "Special issue dedicated to the 8th International Conference on Variable Neighborhood Search (ICVNS 2021)", Optimization Letters, Springer, Vol. 17, No. 9, pp. 1979-1980, 2023.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Sleptchenko A., Sifaleras A., and Hansen P. (Eds.), Variable Neighborhood Search, 9th International Conference, ICVNS 2022, Abu Dhabi, U.A.E., October 25-28, 2022, Revised Selected Papers, LNCS, Vol. 13863, Springer-Verlag, 2023.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Karakostas P. and Sifaleras A., "Recent trends in sustainable supply chain optimization", in M. Fathi, E. Zio, and P.M. Pardalos (Eds.), Handbook of Smart Energy Systems, Springer, pp. 3095-3117, 2023.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2022

   • Mladenović N., Pardalos P. M., Sifaleras A., and Benmansour R. (Eds.), "Preface to the Special issue on Variable Neighborhood Search", Optimization Letters, Springer, Vol. 16, No. 1, pp. 1-4, 2022.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2021

   • Benmansour R. and Sifaleras A., "Scheduling in parallel machines with two servers: the restrictive case", Variable Neighborhood Search (ICVNS 2021), Lecture Notes in Computer Science, Springer, Cham, Vol. 12559, pp. 71-82, 2021.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Mladenović N., Sleptchenko A., Sifaleras A., and Omar M. (Eds.), Variable Neighborhood Search, 8th International Conference, ICVNS 2021, Abu Dhabi, U.A.E., March 15-19, 2021, Revised Selected Papers, LNCS, Vol. 12559, Springer-Verlag, 2021.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2020

   • Sifaleras A. and Stephanides G., Linear Algebra with MATLAB and SageMath (in Greek), TZIOLA Publications, Thessaloniki, ISBN: 978-960-418-487-3, 2020.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Sifaleras A., Mladenović N., and Pardalos P. M. (Eds.), "Preface to the Special Issue ICVNS 2018", Journal of Global Optimization, Springer, Vol. 78, No. 2, pp. 239-240, 2020.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Benmansour R., Sifaleras A., and Mladenović N., (Eds.), Variable Neighborhood Search, 7th International Conference, ICVNS 2019, Rabat, Morocco, October 3-5, 2019, Revised Selected Papers, LNCS, Vol. 12010, Springer Cham, 2020.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Pentelas A., Sifaleras A., and Koloniari G., "A reduced variable neighborhood search approach for feature selection in cancer classification", Variable Neighborhood Search (ICVNS 2019), Lecture Notes in Computer Science, Springer, Cham, Vol. 12010, pp. 1-16, 2020.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Kalatzantonakis P., Sifaleras A., and Samaras N., "On a cooperative VNS parallelization strategy for the capacitated vehicle routing problem", in N. Matsatsinis, Y. Marinakis, and P. M. Pardalos (Eds.), Learning and Intelligent Optimization (LION13), Lecture Notes in Computer Science, Springer, Cham, Vol. 11968, pp. 231-239, 2020.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Karakostas P., Sifaleras A., and Georgiadis M. C., "Adaptive GVNS heuristics for solving the Pollution Location Inventory Routing Problem", in N. Matsatsinis, Y. Marinakis, and P. M. Pardalos (Eds.), Learning and Intelligent Optimization (LION13), Lecture Notes in Computer Science, Springer, Cham, Vol. 11968, pp. 157-170, 2020.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Antoniadis N., Cordy M., Sifaleras A., and Le Traon Y., "Preventing overloading incidents on smart grids: A multiobjective combinatorial optimisation approach", in B. Dorronsoro, P. Ruiz, J.C. de la Torre, D. Urda, and E.G. Talbi (Eds.), Optimization and Learning (OLA 2020), Springer Communications in Computer and Information Science, Vol. 1173, pp. 269-281, 2020.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Sifaleras A. and Konstantaras I., "A survey on variable neighborhood search methods for supply network inventory", in I. Bychkov, V. A. Kalyagin, P. M. Pardalos, and O. Prokopyev (Eds.), Network Algorithms, Data Mining, and Applications (NET 2018), Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, Vol. 315, pp. 71-82, 2020.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Mladenović N., Sifaleras A., and Kuzmanović M., (Eds.), Advances in Operational Research in the Balkans, Springer Proceedings in Business and Economics, Springer International Publishing, 2020.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2019

   • Karakostas P., Sifaleras A., and Georgiadis M.C., "Basic VNS algorithms for solving the pollution location inventory routing problem", Variable Neighborhood Search. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 11328. Springer, Cham, pp. 64-76, 2019.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Sifaleras A., Salhi S., and Brimberg J., (Eds.), Variable Neighborhood Search, 6th International Conference, ICVNS 2018, Sithonia, Greece, October 4–7, 2018, Revised Selected Papers, LNCS, Vol. 11328, Springer International Publishing, 2019.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Sifaleras A. and Petridis K. (Eds.), Operational Research in the Digital Era - ICT Challenges, Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, Cham, 2019.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Skouri K., Sifaleras A., and Konstantaras I., "Open problems in green supply chain modeling and optimization with carbon emission targets", in P. M. Pardalos and A. Migdalas (Eds.), Open Problems in Optimization and Data Analysis, Springer Optimization and Its Applications, Springer, Cham, Vol. 141, pp. 83-90, 2018.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Koloniari G. and Sifaleras A., "Game-theoretic approaches in cloud and P2P networks: Issues and challenges", in A. Sifaleras and K. Petridis (Eds.), Operational Research in the Digital Era – ICT Challenges, Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, Cham, pp. 11-22, 2019.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2018

   • Coelho V.N., Santos H.G., Coelho I.M., Oliveira T.A., Penna P.H.V., Souza M.J.F., and Sifaleras A. (Eds.), "5th International Conference on Variable Neighborhood Search (ICVNS'17)", Electronic Notes in Discrete Mathematics, Elsevier B.V., Vol. 66, pp. 1-5, 2018.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2017

   • Souravlas S. and Sifaleras A., "Network load balancing using modular arithmetic computations", in P. Vlamos (Ed.), Advances in Experimental Medicine and Biology, Vol. 988, Springer, Cham, pp. 271-280, 2017.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Souravlas S. and Sifaleras A., "On the detection of overlapped network communities via weight redistributions", in P. Vlamos (Ed.), Advances in Experimental Medicine and Biology, Vol. 988, Springer, Cham, pp. 205-214, 2017.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Pardo E.G. and Sifaleras A. (Eds.), "4th International Conference on Variable Neighborhood Search (ICVNS'16)", Electronic Notes in Discrete Mathematics, Elsevier B.V., Vol. 58, pp. 1-5, 2017

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Mladenović N., Sifaleras A., and Sörensen K. (Eds.), "Editorial to the Special Cluster on Variable Neighborhood Search, Variants and Recent Applications", International Transactions in Operational Research, Wiley, Vol. 24, No. 3, pp. 507-508, 2017.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Karakalidis A. and Sifaleras A., "Solving Portfolio Optimization Problems using AMPL", in E. Grigoroudis and M. Doumpos (Eds.), Operational Research in Business & Economics, Springer Proceedings in Business and Economics, pp. 167-184, 2017.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2015

   • Jarboui B., Sifaleras A., and Rebai A. (Eds.), "3rd International Conference on Variable Neighborhood Search (VNS'14)", Electronic Notes in Discrete Mathematics, Elsevier B.V., Vol. 47, pp. 1-4, 2015.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Sifaleras A., "Classification of Network Optimization Software Packages", in Mehdi Khosrow-Pour (Ed.), Encyclopedia of Information Science and Technology, 3rd ed., IGI Global, Hershey, PA, USA, pp. 7054-7062, 2015.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2013

   • Sifaleras A., Paparrizos K., and Demyanov V.F. (Guest Eds.), "Advances in Discrete Optimization", Optimization. A Journal of Mathematical Programming and Operations Research, Taylor & Francis Publications, Vol.62, No. 8, pp. 1003-1006, 2013.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Migdalas A., Sifaleras A., Georgiadis C.K., Papathanasiou J., and Stiakakis E. (Eds.), Optimization Theory, Decision Making, and Operations Research Applications, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, Vol. 31, Springer New York, ISBN: 978-1-4614-5133-4, 322 p., 2013.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2012

   • Sifaleras A., Urošević D., and Mladenović N. (Guest Eds.), "EURO Mini Conference (MEC XXVIII) on Variable Neighborhood Search", Electronic Notes in Discrete Mathematics, Elsevier B.V., Vol. 39, pp. 1-4, 2012.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Sifaleras A., Urošević D., and Mladenović N. (Eds.), "Book of Proceedings of the 28th EURO Mini Conference on Variable Neighborhood Search (MEC XXVIII - VNS)", Belgrade, Serbia, ISBN: 978-86-7680-260-9, 296 p., 2012.
   • Sifaleras A., Papathanasiou J. and Demange M. (Guest Eds), "Editorial: Special issue on New Combinatorial Optimisation Models for Decision Making", International Journal of Applied Management Science, Inderscience Enterprises Ltd., Vol. 4, No. 3, pp. 219-223, 2012.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2010

   • Stiakakis E. and Sifaleras A., "Evaluating the performance of decision making units in the food production industry", in B. Manos, K. Paparrizos, N. Matsatsinis and J. Papathanasiou (Eds), Decision Support Systems in Agriculture, Food and the Environment: Trends, Applications and Advances, IGI Global, Chapter 9, pp. 173-192, 2010.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2009

   • Maros I, Arampatzis G. and Sifaleras A. (Guest Eds) "Editorial: Special issue οn Optimization Models in Environment and Sustainable Development", Operational Research, Springer Berlin/Heidelberg, Vol. 9, No 3, pp. 225-227, 2009.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Παπαρρίζος Κ., Σαμαράς Ν. και Σιφαλέρας Α., "Δικτυακή Βελτιστοποίηση", Εκδόσεις Ζυγός, Θεσσαλονίκη, ISBN: 978-960-8065-68-0, 2009.

   2007

   • Σιφαλέρας Α., "Ανάπτυξη και Υλοποίηση Αλγορίθμων Εξωτερικών Σημείων Τύπου Simplex για Προβλήματα Δικτυακής Βελτιστοποίησης", Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2007.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Επιστημονικά Περιοδικά (48 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2024

    • Karakostas P. and Sifaleras A., "Modeling of sustainable integrated supply chains under the consideration of European Union regulations", to appear in Central European Journal of Operations Research, Springer, 2024.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Karakostas P. and Sifaleras A., "The pollution traveling salesman problem with refueling", Computers & Operations Research, Elsevier, Vol. 167, Article ID 106661, 2024.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tadaros M., Sifaleras A., and Migdalas A., "A variable neighborhood search approach for solving a real-world hierarchical multi-echelon vehicle routing problem involving HCT Vehicles", Computers & Operations Research, Elsevier, Vol. 165, Article ID 106594, 2024.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2023

    • Souravlas S., Anastasiadou S., and Sifaleras A., “Mathematical modeling for further improving task scheduling on Big Data systems”, Vol. 20, No. 1, Article ID 40, Computational Management Science, Springer, 2023.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Sifaleras A., "In memory of Professor Nenad Mladenović (1951–2022)", Operations Research Forum, Springer, Vol. 4, No. 1, Article ID 6, 2023.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kalatzantonakis P., Sifaleras A., and Samaras N., "A Reinforcement Learning - Variable Neighborhood Search Method for the Capacitated Vehicle Routing Problem", Expert Systems with Applications, Elsevier, Vol. 213, Article ID 118812, 2023.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Elidrissi A., Benmansour R., and Sifaleras A., "General variable neighborhood search for the parallel machine scheduling problem with two common servers", Optimization Letters, Springer, Vol. 17, No. 9, pp. 2201-2231, 2023.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2022

    • Karakostas P. and Sifaleras A., "A double-adaptive general variable neighborhood search algorithm for the solution of the traveling salesman problem", Applied Soft Computing, Elsevier, Vol. 121, Article ID 108746, 2022.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Antoniadis N., Cordy M., Sifaleras A., and Le Traon Y., "A variable neighborhood search simheuristic algorithm for reliability optimization of smart grids under uncertainty", International Transactions in Operational Research, John Wiley & Sons Ltd, Vol. 29, No. 4, pp. 2172-2200, 2022.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Sifaleras A., Karakalidis A., and Nikolaidis Y., "Shift scheduling in multi-item production lines: A case study of a mineral water bottling company", International Journal of Systems Science: Operations & Logistics, Taylor & Francis Publications, Vol. 9, No. 1, pp. 75-86, 2022.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Karakostas P., Sifaleras A., and Georgiadis M. C., "Variable neighborhood search-based solution methods for the pollution location-inventory-routing problem", Optimization Letters, Springer, Vol. 16, No. 1, pp. 211-235, 2022.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2021

    • Kamanas P.A., Sifaleras A., and Samaras N., "Slot machine RTP optimization using variable neighborhood search", Mathematical Problems in Engineering, Hindawi, Vol. 2021, Article ID 8784065, 2021.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Souravlas S., Sifaleras A., Tsintogianni M., and Katsavounis S., "A classification of community detection methods in social networks: A survey", International Journal of General Systems, Taylor & Francis Publications, Vol. 50, No. 1, pp. 63-91, 2021.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2020

    • Karakostas P., Sifaleras A., and Georgiadis M. C., "Adaptive variable neighborhood search solution methods for the fleet size and mix pollution location-inventory-routing problem", Expert Systems with Applications, Elsevier BV, Vol. 153, Article ID 113444, 2020.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Souravlas S., Sifaleras A., and Katsavounis S., "Hybrid CPU-GPU community detection in weighted networks", IEEE Access, Vol. 8, pp. 57527-57551, 2020.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kalatzantonakis P., Sifaleras A., and Samaras N., "Cooperative versus non-cooperative parallel variable neighborhood search strategies: a case study on the capacitated vehicle routing problem", Journal of Global Optimization, Springer, Vol. 78, No. 2, pp. 327-348, 2020.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Petridis K., Arabatzis G., and Sifaleras A., "Mathematical optimization models for fuelwood production", Annals of Operations Research, Springer, Vol. 294, pp. 59-74, 2020.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2019

    • Roussou I., Stiakakis E., and Sifaleras A., "An empirical study on the commercial adoption of digital currencies", Information Systems and e-Business Management, Springer, Vol. 17, pp. 223-259, 2019.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Karakostas P., Sifaleras A., and Georgiadis M. C., "A general variable neighborhood search-based solution approach for the location-inventory-routing problem with distribution outsourcing", Computers & Chemical Engineering, Elsevier Ltd., Vol. 126, pp. 263-279, 2019.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Souravlas S., Sifaleras A., and Katsavounis S., "A parallel algorithm for community detection in social networks, based on path analysis and threaded binary trees", IEEE Access, Vol. 7, No. 1, pp. 20499-20519, 2019.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Souravlas S. and Sifaleras A., "Trends in data replication strategies: A survey", International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems, Taylor & Francis Publications, Vol. 34, No. 2, pp. 222-239, 2019

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Voulgaropoulou S., Samaras N., and Sifaleras A., "Computational complexity of the Exterior Point Simplex Algorithm", Operational Research. An International Journal, Springer Berlin / Heidelberg, Vol. 19, No. 2, pp, 297-316, 2019.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2018

    • Souravlas S., Sifaleras A., and Katsavounis S., "A novel, interdisciplinary, approach for community detection based on remote file request", IEEE Access, Vol. 6, No. 1, pp. 68415-68428, 2018

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Souravlas S. and Sifaleras A., "Efficient community-based data distribution over multicast trees", IEEE Transactions on Computational Social Systems, Vol. 5, No. 1, pp. 229-243, 2018.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2017

    • Marinakis Y., Migdalas A., and Sifaleras A., "A hybrid particle swarm optimization - variable neighborhood search algorithm for constrained shortest path problems", European Journal of Operational Research, Elsevier Ltd., Vol. 261, No. 3, pp. 819-834, 2017.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Antoniadis N. and Sifaleras A., "A hybrid CPU-GPU parallelization scheme of variable neighborhood search for inventory optimization problems", Electronic Notes in Discrete Mathematics, Elsevier B.V., Vol. 58, pp. 47-54, 2017

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Souravlas S. and Sifaleras A., "Binary-tree based estimation of file requests for efficient data replication", IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, Vol. 28, No. 7, pp. 1839-1852, 2017.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Cunha J. Ο., Konstantaras I., Melo R. Α., and Sifaleras A., "On multi-item economic lot-sizing with remanufacturing and uncapacitated production", Applied Mathematical Modelling, Elsevier Ltd., Vol. 50, pp. 772-780, 2017.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Sifaleras A. and Konstantaras I., "Variable neighborhood descent heuristic for solving reverse logistics multi-item dynamic lot-sizing problems", Computers & Operations Research, Elsevier Ltd., Vol. 78, pp. 385-392, 2017.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2015

    • Sifaleras A. and Konstantaras I., "General variable neighborhood search for the multi-product dynamic lot sizing problem in closed-loop supply chain", Electronic Notes in Discrete Mathematics, Elsevier B.V., Vol. 47, pp. 69-76, 2015.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Paparrizos K., Samaras N., and Sifaleras A., "Exterior Point Simplex-type Algorithms for Linear and Network Optimization Problems", Annals of Operations Research, Springer US, Vol. 229, No. 1, pp 607-633, 2015.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Sifaleras A., Konstantaras I., and Mladenović N., "Variable neighborhood search for the economic lot sizing problem with product returns and recovery", International Journal of Production Economics, Elsevier Ltd., Vol. 160, pp. 133-143, 2015.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2014

    • Psannis K.E., Xinogalos S., and Sifaleras A., "Convergence of Internet of things and mobile cloud computing", Systems Science & Control Engineering: An Open Access Journal, Taylor & Francis Publications, Vol. 2, No. 1, pp. 476-483, 2014

     Προβολή Δημοσίευσης

    2013

    • Geranis G. and Sifaleras A., "Dynamic trees in exterior-point Simplex-type algorithms for network flow problems", Electronic Notes in Discrete Mathematics, Elsevier B.V., Vol. 41, pp. 93-100, 2013.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Sifaleras A., "Minimum cost network flows: Problems, algorithms, and software", Yugoslav Journal of Operations Research, Vol. 23, No. 1, pp.3-17, 2013.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Stiakakis E. and Sifaleras A., "Combining the Priority Rankings of DEA and AHP Methodologies: A Case Study on an ICT Industry", International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies, Inderscience Enterprises Ltd., Vol. 5, No. 1, pp. 101-114, 2013.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Lazaridis V., Samaras N., and Sifaleras A., "An empirical study on factors influencing the effectiveness of algorithm visualization", Computer Applications in Engineering Education, Wiley Periodicals, Inc., Vol. 21, No. 3, pp. 410-420, 2013.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2012

    • Geranis G., Paparrizos K., and Sifaleras A., "On a dual network exterior point simplex type algorithm and its computational behavior", RAIRO - Operations Research, EDP Sciences, Vol. 46, No. 3, pp. 211-234, 2012.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2010

    • Voudouris K., Polemio M., Kazakis N. and Sifaleras A., "An agricultural decision support system for optimal land use regarding groundwater vulnerability", International Journal of Information Systems and Social Change, IGI Global, Vol. 1, No. 4, pp. 66-79, 2010.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Papamanthou Ch., Paparrizos K., Samaras N. and Sifaleras A., "On the initialization methods of an exterior point algorithm for the assignment problem", International Journal of Computer Mathematics, Taylor & Francis Publications, Vol. 87, No. 8, pp. 1831-1846, 2010.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2009

    • Paparrizos K., Samaras N. and Sifaleras A., "An exterior simplex type algorithm for the minimum cost network flow problem", Computers & Operations Research, Elsevier Ltd., Vol. 36, No. 4, pp. 1176-1190, 2009.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Samaras N., Sifaleras A. and Triantafyllidis C., "A primal - dual exterior point algorithm for linear programming problems", Yugoslav Journal of Operations Research, Vol. 19, No. 1, pp. 123-132, 2009.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Geranis G., Paparrizos K. and Sifaleras A., "A dual exterior point simplex type algorithm for the minimum cost network flow problem", Yugoslav Journal of Operations Research, Vol. 19, No. 1, pp. 157-170, 2009.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Baloukas Th., Paparrizos K. and Sifaleras A., "An Animated Demonstration of the Uncapacitated Network Simplex Algorithm", INFORMS Transactions on Education, INFORMS, Vol. 10, No. 1, pp. 34-40, 2009.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2007

    • Lazaridis V, Paparrizos K., Samaras N. and Sifaleras A., "Visual LinProg: A web-based educational software for linear programming", Computer Applications in Engineering Education, Wiley Periodicals, Inc., Vol. 15, No. 1, pp. 1-14, 2007.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Andreou D., Paparrizos K., Samaras N. and Sifaleras A., "Visualization of the network exterior primal simplex algorithm for the minimum cost network flow problem", Operational Research. An International Journal, Springer Berlin/Heidelberg, Vol. 7, No. 3, pp. 449-464, 2007.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2006

    • Karagiannis P., Markelis I., Paparrizos K., Samaras N. and Sifaleras A., "E - learning technologies: employing matlab web server to facilitate the education of mathematical programming", The International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, Taylor & Francis Publications, Vol. 37, No. 7, pp. 765-782, 2006.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2005

    • Andreou D., Paparrizos K., Samaras N. and Sifaleras A., "Application of a new network - enabled solver for the assignment problem in computer - aided education", Journal of Computer Science, Science Publications, New York, USA, Vol. 1, No. 1, pp. 19-23, 2005.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Συνέδρια (26 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2017

     • Souravlas S. and Sifaleras A., "On minimizing memory and computation overheads for binary-tree based data replication", in Proc. of the 22nd IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC 2017), 3-6 July, Heraklion, Greece, pp. 1296-1299, 2017.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2015

     • Papalitsas Ch., Giannakis K., Andronikos Th., Theotokis D., and Sifaleras A., "Initialization methods for the TSP with time windows using variable neighborhood search", in IEEE Proc. of the 6th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2015), 6-8 July, Corfu, Greece, 2015.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Stiakakis E. and Sifaleras A., "Comparison of DEA Models Relating e-Health and Hospital Efficiency", in Proc. of the XLII International Symposium on Operations Research (SYM-OP-IS 2015), 15-18 September, Silver Lake Resort, Serbia, pp. 659-662, 2015.
     • Karakalidis A. and Sifaleras A., "Solving Portfolio Optimization Problems using AMPL", in Proc. of the 4th International Symposium and 26th National Conference on Operational Research (HELORS), 4-6 June, Chania, Greece, pp. 267-271, 2015.

     2013

     • Argyriou G. and Sifaleras A., "An AMPL optimization software library for Data Envelopment Analysis", in Proc. of the XI Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2013), 7-10 September, Belgrade-Zlatibor, Serbia, pp. 105-113, 2013.

     2012

     • Xinogalos S., Psannis K., and Sifaleras A., "Recent advances delivered by HTML 5 in mobile cloud computing applications: a survey", in ACM Proc. of the 5th Balkan Conference in Informatics (BCI 2012), 16-20 September, Novi Sad, Serbia, pp. 199-204, 2012.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2010

     • Karakostas P., Lazaridis A. and Sifaleras A., "Design & Optimization of Large Scale Networks: A Case Study on Electricity Transportation Networks", in Proc. of the Student Conference, organized by the University of Macedonia, Thessaloniki, 5 November, pp. 87-100, 2010.

     2009

     • Stiakakis E., Sifaleras A. and Samaras N., "The transition from traditional healthcare to e-health: A case study on the evaluation of the performance of e-health providers", in Proc. of the 21st National Conference of Hellenic Operational Research Society (HELORS), 28-30 May, Athens, Greece, Vol. 1, pp. 48-70, 2009.
     • Ploskas N., Samaras N. and Sifaleras A., "A parallel implementation of an exterior point algorithm for linear programming problems", in Proc. of the 9th Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2009), 2-6 September, Constanta, Romania, 2009.
     • Geranis G., Paparrizos K. and Sifaleras A., "On the Computational Behavior of a Dual Network Exterior Point Simplex Algorithm for the Minimum Cost Network Flow Problem", in Proc. of the International Network Optimization Conference (INOC 2009), 26-29 April, Pisa, Italy, 2009.

     2007

     • Samaras N. and Sifaleras A., "A Comparative Computational Study of Exterior Point Algorithms for the Assignment Problem, in Proc. of the 19th National Conference of Hellenic Operational Research Society (HELORS), 21-23 June, Arta, Greece, 2007.
     • Geranis G., Paparrizos K. and Sifaleras A., "A dual exterior point simplex type algorithm for the minimum cost network flow problem", in Proc. of the 8th Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2007), 14-17 September, Belgrade-Zlatibor, Serbia, pp. 137-147, 2007.
     • Samaras N., Sifaleras A. and Triantafyllidis C., "A primal - dual exterior point algorithm for linear programming problems", in Proc. of the 8th Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2007), 14-17 September, Belgrade-Zlatibor, Serbia, pp. 75-83, 2007.
     • Rossiou E. and Sifaleras A., "Blended Methods to Enhance Learning: An Empirical Study of Factors Affecting Student Participation in the use of e-Tools to Complement F2F Teaching of Algorithms", in Proc. of the 6th European Conference on e-Learning (ECEL 2007), 4-5 October, Copenhagen, Denmark, pp. 519-528, 2007.

     2006

     • Paparrizos K., Samaras N. and Sifaleras A., "Some preliminary results on the cycling problem for the network exterior point simplex algorithm", in Proc. of the Seventh International Conference on Operations and Quantitative Management (ICOQM-VII), 3-5 August, Jaipur, India, pp. 536-540, 2006.
     • Badr E. S, Moussa M., Paparrizos K., Samaras N. and Sifaleras A., "Some computational results on MPI Parallel Implementation of Dense Simplex Method", in Proc. of World Academy of Science, Engineering and Technology (PWASET), Vol. 23, pp. 39-42, (presented in the Seventeenth International Conference on Computer & Information Science and Engineering (CISE 2006), 8-10 December, Cairo, Egypt, 2006.

     2005

     • Badr E. S, Paparrizos K., Samaras N. and Sifaleras A., "On the basis inverse of the exterior point simplex algorithm", in Proc. of the 17th National Conference of Hellenic Operational Research Society (HELORS), 16-18 June, Rio, Greece, pp. 677-687, 2005.
     • Doulamis N., Karagiannis P., Paparrizos K., Sifaleras A. and Doulamis A., "A Reconfigurable Mobile Agent Architecture Enhanced with Recursive Relevance Feedback Mechanism for Interactive Multimedia Retrieval", in Proc. of the 7th International Workshop of the EU Network of Excellence DELOS on Audio-Visual Content and Information Visualization in Digital Libraries (AVIVDiLib 2005), 4-6 May, Cortona, Italy, pp. 188-191, 2005.
     • Doulamis N., Karagiannis P., Sifaleras A. and Paparrizos K., "Dynamic video content decomposition: an efficient scheme for personalized video content navigation over the web", in Proc. of the 6th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS '05), 13-15 April, Montreux, Switzerland, 2005.
     • Baloukas Th., Paparrizos K. and Sifaleras A., "Promoting Operations Research education using a new web - accessible didactic tool", in Proc. of the 7th Balkan Conference on Operational Research (BACOR '05), 25-28 May, Constanta, Romania, pp. 393-398, 2005.
     • Karagiannis P., Paparrizos K., Samaras N. and Sifaleras A., "A new simplex type algorithm for the minimum cost network flow problem", in Proc. of the 7th Balkan Conference on Operational Research (BACOR '05), 25-28 May, Constanta, Romania, pp. 133-139, 2005.

     2004

     • Karagiannis P., Paparrizos K., Samaras N. and Sifaleras A., "Employing Mobile Agents to Secure Local Networks", in Proc. of the 1st IEEE International Conference on Information & Communication Technologies: From Theory to Applications (ICTTA' 04), 19-23 April, Damascus, Syria, pp. 501-502, 2004.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Paparrizos K., Samaras N. and Sifaleras A., "A learning tool for the visualization of general, directed or undirected rooted trees", WIT Transactions on Information and Communication Technologies, Vol. 30, WIT Press, in K. Morgan & J.M. Spector (Eds), pp. 205-213, 2004, presented at the 1st International Conference on New Learning Paradigms and New Learning Tools (New Learning 2004), 10-12 May, Skiathos, Greece.

     2003

     • Dosios K., Paparrizos K., Samaras N. and Sifaleras A., "NetPro, An Educational Platform for Network Optimization", in Proc. of 16th National Conference of Hellenic Operational Research Society (HELORS), 25-27 September, Larissa, Greece, Vol. 1, pp. 287-295, 2003.
     • Dosios K., Paparrizos K., Samaras N. and Sifaleras A., "An Efficient Modification of the Primal-Dual Two Paths Simplex Algorithm", in T.E. Simos (Ed), World Scientific Publishing Co., River Edge, NJ, Vol. 1, pp. 144-147, presented at the International Conference on Computational Methods in Sciences and Engineering (ICCMSE 2003), 12-16 September, Kastoria, Greece, 2003.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2002

     • Dosios K., Paparrizos K., Papatzikos N and Sifaleras A., "LinPro, an Educational Informational System for Linear Programming", in Proc. of 15th National Conference of Hellenic Operational Research Society (HELORS), 31/10-1/11, Tripoli, Greece, pp. 182-189, 2002.
     • Άλλα (17 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2023

      • Kalatzantonakis P., Sifaleras A., and Samaras N., "Al-Driven Optimization strategies exploring combinatorial landscape with Al/ML-Driven Metaheuristics", presented at the International Conference on Mathematical Models, Engineering and Environment, 26-28 May, Thessaloniki, Greece, pp. 13, (book of abstracts), 2023.
      • Karakostas P., Alexiou D., and Sifaleras A., "Optimal design of an urban air-pollution monitoring network", presented at the International Conference on Mathematical Models, Engineering and Environment, 26-28 May, Thessaloniki, Greece, pp. 9, (book of abstracts), 2023.

      2018

      • Samaras N. and Sifaleras A., "On a new method for generating random, optimal, linear optimization problems", presented at the XIII Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2018), 25-28 May, Belgrade, Serbia, pp. 35, (book of abstracts), 2018.
      • Petridis K., Sifaleras A., and Arabatzis G., "A bilevel scheduling algorithm for maximizing NPV in forests with different rotation ages", presented at the 5th Conference οn Economics of Natural Resources and the Environment (5th ENVECON), 1-3 November, Volos, Greece, pp. 40, (book of abstracts), 2018.

      2015

      • Lelaki K. and Sifaleras A., "Facility location: Mathematical models and applications", presented in the 12th Student Conference on Management Science and Technology, 14 May, Athens, Greece, pp. 97-99 (book of abstracts), 2015, (in Greek).

      2013

      • Sifaleras A. and Koloniari G., "A survey of game-theoretic approaches in P2P networks", presented at the XI Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2013), 7-10 September, Belgrade-Zlatibor, Serbia, pp. 9 (book of abstracts), 2013.
      • Argyriou G. and Sifaleras A., "Solving data envelopment analysis problems using AMPL", presented at the Workshop on Efficiency in Higher Education, 24-25 June, Thessaloniki, Greece, pp. 11 (book of abstracts), 2013.

      2012

      • Marinakis Y., Migdalas A., and Sifaleras A., "A hybrid Particle Swarm Optimization - Variable Neighborhood Search Algorithm for Constrained Shortest Path Problems", presented at the 28th EURO Mini Conference on Variable Neighborhood Search (MEC XXVIII - VNS), 4-7 October, pp. 21-22 (book of abstracts), Herceg Novi, Montenegro, 2012.
      • Samaras N. and Sifaleras A., "Exterior Point Simplex-type Algorithms for Linear and Network Optimization Problems", In: 21st International Symposium on Mathematical Programming (ISMP 2012), 19-24 August, Berlin, Germany, pp. 107 (book of abstracts), 2012.

      2011

      • Sifaleras A. and Davidović T., "Invited Report on BALCOR 2011 - 10th Balkan Conference on Operational Research", Yugoslav Journal of Operations Research, Vol. 21, No. 2, pp. 329-331, 2011.
      • Geranis G.,Paparrizos K. and Sifaleras A., Use of dynamic trees in the dual network exterior point simplex algorithm for the minimum cost network flow problem, presented in the 1st International Symposium and 10th Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2011), 22-24 September, Thessaloniki, Greece, pp. 99 (book of abstracts), 2011.

      2010

      • Stiakakis E. and Sifaleras A., "Comparing DEA and AHP Methodologies: A Case Study on Information and Communication Technology Industries", presented at the 7th Multicriteria Decision Analysis meeting, 30/9-2/10, Orestiada, (book of abstracts), 2010.

      2008

      • Geranis G., Paparrizos K. and Sifaleras A., "Computational experience with a dual network exterior point simplex algorithm for the minimum cost network flow problem", in Proc. of the 20th National Conference of Hellenic Operational Research Society (HELORS), 19-21 June, Spetses, Greece, pp. 25-26 (book of abstracts), 2008.
      • Geranis G., Paparrizos K. and Sifaleras A., "On a dual network exterior point simplex algorithm for the minimum cost network flow problem and its empirical behavior", in Proc. of the 21st Conference of the European Chapter on Combinatorial Optimization (ECCO XXI), 29-31 May, Dubrovnik, Croatia, pp. 48 (book of abstracts), 2008.
      • Παπαρρίζος Κ. και Σιφαλέρας Α., "Αλγόριθμοι Επιχειρησιακής Έρευνας και Εφαρμογές τους στις Ένοπλες Δυνάμεις", Διακλαδική Επιθεώρηση, Περιοδικό Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου, Τεύχος 11, σελ. 90-99, 2008.
      • Παπαρρίζος Κ. και Σιφαλέρας Α., "Η Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και η χρήση αυτής στη Μοντελοποίηση Στρατιωτικών Εφαρμογών", Διακλαδική Επιθεώρηση, Περιοδικό Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου, Τεύχος 12, σελ. 51-62, 2008.

      2006

      • Paparrizos K., Samaras N. and Sifaleras A., "On the empirical behavior of a new network exterior point simplex algorithm for the minimum cost network flow problem", in Proc. of the Veszprem Optimization Conference: Advanced Algorithms (VOCAL 2006), 13-15 December, Veszprem, Hungary, pp. 66 (book of abstracts), 2006.
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font