Λιβάνης Ευστράτιος
 • 2310 891.685
 • slivanis uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 225

  Λιβάνης Ευστράτιος

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  Επίκουρος Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (BSc in Accounting and Finance)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Νευρωνικά συστήματα με έμφαση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (2002).
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Βιοηθική (Bioethics)» του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2007)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Νευρωνικά Συστήματα και Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
  • Βιοηθική και Νευροηθική
  • Νευροχρηματοοικονομική και Επιστήμες του Εγκεφάλου
  • Νευρωνικά Συστήματα και Κίνδυνοι Κυβερνοχώρου
  • Χρηματοοικονομική Ανάλυση Κινδύνου από Κυβερνοεπιθέσεις
  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • BANKING
   (ΛΧ0629)

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
   (ΛΧ0605-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό επιχειρεί να δώσει στους φοιτητές/τριες ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της επίδοσης της επιχείρησης, το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη. Το πρώτο μέρος παρέχει τη λογιστική ανάλυση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Το δεύτερο μέρος αναλύει όλες τις παραδοσιακές τεχνικές ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων (συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις, καταστάσεις κοινού μεγέθους, αριθμοδείκτες κλπ). Το τρίτο μέρος εξετάζει τα βασικά μοντέλα αποτίμησης επιχειρήσεων εισηγμένων σε χρηματιστήρια και μη εισηγμένων. Τέλος, εξετάζεται η συμβολή της τεχνολογίας των νευρωνικών συστημάτων με τη χρήση δεδομένων από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στην αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων.

  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
   (ΛΧ0722)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίσουν βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις για την αξιολόγηση και επιλογή χρηματιστηριακών τίτλων, καθώς και ενός ευρέος φάσματος επενδυτικών προϊόντων. Ειδικότερα, η διδασκαλία του μαθήματος εστιάζει στη θεμελιώδη μέθοδο και στην Τεχνική Ανάλυση. Επίσης, εξετάζονται βασικές στρατηγικές συναλλαγών σε συνδυασμό με την ανάπτυξη οικονομετρικών υποδειγμάτων πρόβλεψης και νευρωνικών συστημάτων. Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές - case studies.

  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
   (ΛΧ0620)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά ορισμένων σχετικά νέων για την Ελλάδα μεθόδων χρηματοδότησης και τραπεζικών προϊόντων. Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται παράλληλα με ένα σημαντικό αριθμό ασκήσεων και παραδειγμάτων από την Ελληνική και τη διεθνή πραγματικότητα. Το πρώτο μέρος του μαθήματος είναι αφιερωμένο στην εξοικείωση των φοιτητών με το Leasing (Χρηματοδοτική Μίσθωση), το Factoring (Πρακτορεία), το Forfaiting (Εμπορία Απαιτήσεων), το Venture Capital (Επιχειρηματικό Κεφάλαιο). Το δεύτερο μέρος δίνει έμφαση από τη μια πλευρά σε εισαγωγικές έννοιες, στη διαχρονική εξέλιξη και στη σημερινή πραγματικότητα όσον αφορά στο franchising, στα είδη και στα χαρακτηριστικά του και σε θέματα που αφορούν ειδικά το franchising στην Ελλάδα, το οποίο αποτελεί μια τεχνική που παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Τέλος, παρουσιάζονται και άλλες εναλλακτικές στρατηγικές ανάπτυξης όπως η διαδικτυακή μικροχρηματοδότηση (crowdfunding) και το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΕΤΕΑΝ ΑΕ καθώς και το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας ΤΑΝΕΟ.

  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΣ
   (SMAF0215)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΛΦΧΔ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
   (ΕΛΕ0302)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΛΕ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (5 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2023

   • Livanis, E., Doumpos, M., & Zopounidis, C. (2023). Financial analysis and management of cyber risk. In Handbook of Research on Artificial Intelligence, Innovation and Entrepreneurship (pp. 255-271). Edward Elgar Publishing.

   2015

   • Lazaridou E., Livanis E., Lazaridis I., (2015), The Efficiency of Greek Construction Companies: A DEA and DEA – Probabilistic Neural Network Approach, Computational Data Analysis Techniques in Economics and Finance, Nova Science Pub Inc

   2009

   • Αχιλλέας Ζαπράνης, Ευστράτιος Λιβάνης, "Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές με το Matlab", Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα 2009

   2003

   • Ευστράτιος Σ. Λιβάνης, Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης, "Μέθοδοι ανάλυσης Αγοράς & Μετοχών - Τεχνικά & Θεμελιώδη Κριτήρια", Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Δεκέμβριος 2003

   2002

   • Ευστράτιος Σ.Λιβάνης και Νικόλαος Η. Γεωργιάδης, "ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ στην Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά", Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας 2002
   • Επιστημονικά Περιοδικά (14 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2024

    • Livanis, E., Voultsos, P., Vadikolias, K., Pantazakos, P., Tsaroucha, A. (2024). Understanding the Ethical Issues of Brain-Computer Interfaces (BCIs): A Blessing or the Beginning of a Dystopian Future?. Cureus, 16(4).
    • Kapsali, M. Z., Livanis, E., Tsalikidis, C., Oikonomou, P., Voultsos, P., Tsaroucha, A. (2024). Ethical Concerns About ChatGPT in Healthcare: A Useful Tool or the Tombstone of Original and Reflective Thinking?. Cureus, 16(2).

    2023

    • Livanis, E., Matsatsinis, N.F., Kitsios, F.C. (2023). Artificial Intelligence and Operational Research Towards Finance Management: A Research Agenda. In: Matsatsinis, N.F., Kitsios, F.C., Madas, M.A., Kamariotou, M.I. (eds) Operational Research in the Era of Digital Transformation and Business Analytics. BALCOR 2020. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-24294-6_19

    2020

    • Moschidis, S., Livanis, E., & Thanopoulos, A. C. (2020). Assessment of the awareness of Cypriot accounting firms level concerning cyber risk: an exploratory analysis. International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies, 12(3), 213-227.

    2017

    • Charos D, Kolypera V., Lazaridou E., Andriopoulou M., Vivilaki V. and Livanis E., (2017), The impact of occupational stress on health care professionals during the financial crisis, Archives of Hellenic Medicine, Vol.34 No 4, pp. 467–475

    2016

    • Loukeris N., Eleftheriadis I. and E. Livanis (2016), The Portfolio Heuristic Optimization System (PHOS), Computational Economics, Volume 48, Issue 4, pp 627–648

    2015

    • Lazaridis J., Livanis E., Pavlidou V., (2015), Investment Perspectives During the Crisis: The Case of Northern Greece, Journal of Financial Management and Analysis: International Review of Finance, Vol.28 No 1

    2014

    • Livanis E., Moschidis S., (2014), A Novel Probabilistic Neural Trading Strategy Using R and Shiny Package for the Development of an Online Application, Journal of Computational Optimization in Economics and Finance, Vol.6 Issue 2

    2013

    • Lazaridis J., Michalopoulos J., Livanis E., (2013), Analysis of Monetary Policy and Inflation in Greece and Portugal in the Pre-Euro Era Based on a Testing the Kumara Swamy Theorem, Journal of Financial Management and Analysis: International Review of Finance, Vol.26 No.1
    • Lazaridou E., Livanis E., Lazaridis I., (2013), The Efficiency of Greek Construction Companies: A DEA and DEA – Probabilistic Neural Network Approach, Journal of Computational Optimization in Economics and Finance, Vol.5 Issue 2
    • Kitsios F., Moschidis O., Livanis E., (2013) Service Innovation Strategies in Greek Hotel Sector: An Exploratory Study using the Statistical Method of Multidimensional Analysis, International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies (IJDATS) vol.5 N1

    2010

    • Lazaridis I., Livanis E., (2010) Testing the Kumara Swamy Theorem of Inflationary Gap in the Cypriot and Greek Economy – Some Preliminary Results –,Journal of Financial Management and Analysis: International Review of Finance, Vol.23 No.1

    2008

    • Moschidis O., Livanis E., Lazaridis I., (2008) Investigation of criteria used by Cypriot Real Estate Agents in the decision-making for the valuation of real estate market – Empirical Research Findings –, Journal of Financial Management and Analysis: International Review of Finance, Vol.21 No.2

    2006

    • Moschidis O., Lazaridis I., Livanis E., (2006), Comparative Examination Of The Dividend Policy Of Cypriot Firms Traded In Cyprus Stock Exchange Using A New Methodology Of Correspondence Analysis, Investment Research & Analysis Journal, Issue 1, Volume 1
    • Συνέδρια (29 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2023

     • Μποζίνης Α., Λιβάνης Ε., (2023), «Νευροστρατηγική στα πλαίσια της στρατηγικής ιατρικής: Στρατηγική διακυβέρνηση της νευροτεχνολογίας για ανάπτυξη και ασφάλεια», παρουσιάστηκε στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Θεσσαλονίκη

     2019

     • Μποζίνης Α., Λιβάνης Ε., (2019), Πολιτική Οικονομία του Πληροφοριακού Πολέμου και η χρήση Νευρωνικών Συστημάτων για την Προστασία Κρίσιμων Υποδομών του Κράτους, παρουσιάστηκε στο 10th International Conference International Business (ICIB), Θεσσαλονίκη
     • Ιωσιφίδου Ε., Λιβάνης Ε., Ζουρνατζίδου Β., (2019), Διερεύνηση του Αντίκτυπου στην Τιμή Μετοχής Εταιριών που Ανακοίνωσαν Περιπτώσεις Κυβερνοεπιθέσεων, παρουσιάστηκε στο 18ο Ετήσιο Συνέδριο του Hellenic Finance and Accounting Association (HFAA), Αθήνα

     2018

     • Κατσαβριά Δ., Λιβάνης Ε., (2018), Διαχείριση Κινδύνων Κυβερνοχώρου στα Πλαίσια Συμμόρφωσης με το Νέο Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR), παρουσιάστηκε στο 17ο Ετήσιο Συνέδριο του Hellenic Finance and Accounting Association (HFAA), Πειραιάς.

     2017

     • Papadopoulos I., Livanis E., (2017), Τhe Impact of Data Breach Announcements on Firm Values: Biggest Breaches of the 21st Century, παρουσιάστηκε στο 16ο Ετήσιο Συνέδριο του Hellenic Finance and Accounting Association (HFAA), Αθήνα.

     2016

     • Livanis E., Moschidis S., Karagianni K., (2017), A Multivariate Statistical Assessment of the Level of Awareness for Cyber Risk: The Case of Cypriot Accounting Firms, παρουσιάστηκε στο 9o Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων με Διεθνή Συμμετοχή που πραγματοποιήθηκε στις 28, 29 και 30 Σεπτεμβρίου του 2017 στη Θεσσαλονίκη
     • Livanis E., (2016), Financial aspects of cyber risks and taxonomy for the efficient handling of these risks, Economic and Social Development (Book of Proceedings), 14th International Scientific Conference on Economic and Social Development, p.80 – 87
     • Gloubos D., Livanis Ε., (2016), Estimating corporate failure as an auditor's going concern evaluation factor, 15ο Ετήσιο Συνέδριο του Hellenic Finance and Accounting Association (HFAA), Θεσσαλονίκη

     2015

     • Loukeris N., Boutalis Y., Livanis E., Arampatzis A. and L., Maltoudoglou, (2015), Computational Intelligence in Optimal Portfolio Selection – The PI Model, IEEE 6th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, IISA2015, Ionian University, Corfu, Greece, July 6-8
     • Loukeris N., Boutalis Y., Livanis E., Arampatzis A. and L., Maltoudoglou, (2015), Hybrid Jordan Elman nets in Portfolio Selection, IEEE 6th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, IISA2015, Ionian University, Corfu, Greece, July 6-8

     2014

     • Τσινασλανίδης Μ., Αλεξανδρίδης Α., Ζαπράνης Α., Λιβάνης Ε., (2014), Dynamic Time Warping as a Similarity Measure: Applications in Finance, παρουσιάστηκε στο 13ο Ετήσιο Συνέδριο του Hellenic Finance and Accounting Association (HFAA), Βόλος
     • Loukeris N., Wang X., Eleftheriadis I., and S., Livanis (2014), A New Approach in Portfolio Selection under the Three Factor Model, World Finance Conference, Venice Italy, July 1-3
     • Loukeris N., Eleftheriadis I., and S., Livanis (2014), Optimal Asset Allocation in Radial Basis Functions Networks, and hybrid neuro-genetic RBFΝs to TLRNs, MLPs and Bayesian Logistic Regression, World Finance Conference, Venice, Italy July 1-3
     • Loukeris N., Eleftheriadis I. and E. Livanis (2014), Portfolio Selection into Hybrid Radial Basis Functions Networks, IEEE 5th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications IISA 2014, July 7-9, Chania, Crete, Greece

     2013

     • Λαζαρίδης Ι., Λιβάνης Ε., Παυλίδου Β., (2013), Συγκριτική Εξέταση των Προοπτικών Επένδυσης μεταξύ της Β. Ελλάδας και της Κύπρου κατά τη Διάρκεια της Κρίσης, παρουσιάστηκε στο 12ο Ετήσιο Συνέδριο του Hellenic Finance and Accounting Association (HFAA), Θεσσαλονίκη
     • Αλεξανδρίδης Α., Ζαπράνης Α., Λιβάνης Ε., Τσινασλανίδης Μ., (2013), Business Failure Prediction Using Neural Networks and Wavelet Neural Networks, παρουσιάστηκε στο 12ο Ετήσιο Συνέδριο του Hellenic Finance and Accounting Association (HFAA), Θεσσαλονίκη
     • Livanis E., Eleftheriadis J., Iliadis K., (2013), The financial and operating performance of newly listed firms, παρουσιάστηκε στο 4th National Conference of the Financial Engineering and Banking Society (FEBS), Athens
     • Lazaridis J., Livanis E., Pavlidou V., (2013) «Investment perspectives during the crisis: the case of northern Greece», 3rd International Conference of the Financial Engineering and Banking Society (FEBS), 6th – 8th June 2013, ESCP Europe Paris campus
     • Loukeris N., Eleftheriadis I., Livanis E., (2013), A novel Approach on Hybrid Support Vector Machines into Optimal Portfolio Selection, 3th IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology, IEEE ISSPIT 2013, December 12 - 15, 2013, Athens, Greece

     2012

     • Bozinis A., Livanis E., (2012), The political economy of global financial markets during the economic crisis era, proceedings 4th International Conference on Accounting and Finance, August 30 – 31, 2012, Corfu, Greece
     • Livanis E., Lazaridis T., (2012), The financial impact of cyber risk: the case of the effect of cyber-attacks and data breaches announcements on stock returns, proceedings 4th International Conference on Accounting and Finance, August 30 – 31, 2012, Corfu, Greece

     2010

     • Μοσχίδης Ο., Κίτσιος Φ., Λιβάνης Ε., (2010), Service innovation strategies using correspondence analysis, παρουσιάστηκε στο 10ο Ειδικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών στην Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων, που πραγματοποιήθηκε στην Ορεστιάδα από 30 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου 2010
     • Zapranis A., Veranis N., Livanis E., (2010), Dividend yield and stock return: evidence from Athens stock exchange, proceedings 3rd International Conference on Accounting and Finance, August 26 – 27, 2010, Skiathos Island, Greece, pp.1800 – 1818.
     • Livanis E., Lazaridis I., Vogiatzi F., (2010), Pre & post-issue operating performance of IPO companies in Greece, proceedings 3rd International Conference on Accounting and Finance, August 26 – 27, 2010, Skiathos Island, Greece, pp.1744 – 1755

     2008

     • Bozinis A., Livanis E., (2008), The politics of global economic and financial governance: the case of international monetary fund (IMF), proceedings 2nd International Conference on Accounting and Finance, August 28 – 29, 2008, Thessaloniki, Greece, pp.1008 – 1018
     • Moschidis O., Lazaridis I., Livanis E., Lazaridou E., (2008), Investigation of criteria used by Cypriot realtor consultant in the decision-making for the valuation of real estate market with quantitative methods, proceedings 2nd International Conference on Accounting and Finance, August 28 – 29, 2008, Thessaloniki, Greece, pp.335 – 344
     • Alexandridis, A., & Livanis, E. (2008). Forecasting crude oil prices using wavelet neural networks. Proceedings of the 5th FSDET, Athens, Greece
     • Αλεξανδρίδης Α., Ζαπράνης Α., Λιβάνης Ε., (2008), Analyzing crude oil prices and returns using wavelet analysis and wavelet networks, παρουσιάστηκε στο 7ο Ετήσιο Συνέδριο του Hellenic Finance and Accounting Association (HFAA) 12 & 13 Δεκεμβρίου 2008, Χανιά

     2007

     • Λιβάνης Ε., Ζαπράνης Α., (2007), Forecasting the day-ahead electricity price in nord pool with neural networks: some preliminary results, παρουσιάστηκε στο 6ο Ετήσιο Συνέδριο του Hellenic Finance and Accounting Association (HFAA) 14 & 15 Δεκεμβρίου 2007, Πάτρα
     • Άλλα (3 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2023

      • Λιβάνης Ε., Βιδάλης Π., Σχίζας Δ., Βούλτσος Π., Τσαρούχα Α., (2023), Η σημασία και οι προκλήσεις της βιοηθικής στη μέση εκπαίδευση, παρουσιάστηκε στο Συνέδριο «Βιοηθικά Διλήμματα», το οποίο διοργανώθηκε από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοηθική» του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 20 – 21 Οκτωβρίου 2023 στην Αθήνα.
      • Livanis E., (2023) Bioethical aspects of neurocybernetics, Stavros Niarchos Foundation Bioethics Academy, 2023 Spring Alumni Mini-Conference, March 9-10, Zurich, Switzerland.

      2021

      • Livanis E., (2021), Ethical aspects of neurocybernetics for decision making, 10th International Symposium on Biology of Decision Making (SBDM 2021), Paris, May 10-12, 2021
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font