Λιβάνης Ευστράτιος
 • 2310 891.685
 • slivanis uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 225

  Λιβάνης Ευστράτιος

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Νευρωνικά συστήματα με έμφαση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (2002).
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2007).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Νευρωνικά Συστήματα και Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
  • Νευρωνικά Συστήματα και Κίνδυνοι Κυβερνοχώρου
  • Χρηματοοικονομική Ανάλυση Κινδύνου από Κυβερνοεπιθέσεις
  • (Financial Analysis of Cyber Risk)
  • Χρηματοοικονομική Μηχανική
  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
   (ΛΧ0605-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό επιχειρεί να δώσει στους φοιτητές/τριες ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της επίδοσης της επιχείρησης, το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη. Το πρώτο μέρος παρέχει τη λογιστική ανάλυση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Το δεύτερο μέρος αναλύει όλες τις παραδοσιακές τεχνικές ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων (συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις, καταστάσεις κοινού μεγέθους, αριθμοδείκτες κλπ). Το τρίτο μέρος εξετάζει τα βασικά μοντέλα αποτίμησης επιχειρήσεων εισηγμένων σε χρηματιστήρια και μη εισηγμένων. Τέλος, εξετάζεται η συμβολή της τεχνολογίας των νευρωνικών συστημάτων με τη χρήση δεδομένων από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στην αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων.

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
   (ΛΧ0716)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
   (ΛΧ0602)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
   (ΛΧ0820)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να εφαρμόσουν στην πράξη την ύλη που έχουν διδαχθεί στα μαθήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Ζητείται μέσω μιας εξαμηνιαίας εργασίας να εφαρμόσουν οι φοιτητές τις θεωρίες και τα υποδείγματα της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης σε πραγματικές χρηματοοικονομικές εφαρμογές. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις από επαγγελματίες της αγοράς σε επιλεγμένα θέματα τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δυσκολία.

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
   (ΛΧ0307)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
   (ΛΧ0722)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
   (ΛΧ0620)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙV Στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά ορισμένων σχετικά νέων για την Ελλάδα μεθόδων χρηματοδότησης και τραπεζικών προϊόντων. Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται παράλληλα με ένα σημαντικό αριθμό ασκήσεων και παραδειγμάτων από την Ελληνική και τη διεθνή πραγματικότητα. Το πρώτο μέρος του μαθήματος είναι αφιερωμένο στην εξοικείωση των φοιτητών με το Leasing (Χρηματοδοτική Μίσθωση), το Factoring (Πρακτορεία), το Forfaiting (Εμπορία Απαιτήσεων), το Venture Capital (Επιχειρηματικό Κεφάλαιο). Το δεύτερο μέρος δίνει έμφαση από τη μια πλευρά σε εισαγωγικές έννοιες, στη διαχρονική εξέλιξη και στη σημερινή πραγματικότητα όσον αφορά στο franchising, στα είδη και στα χαρακτηριστικά του και σε θέματα που αφορούν ειδικά το franchising στην Ελλάδα, το οποίο αποτελεί μια τεχνική που παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Τέλος, παρουσιάζονται και άλλες εναλλακτικές στρατηγικές ανάπτυξης όπως η διαδικτυακή μικροχρηματοδότηση (crowdfunding) και το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΕΤΕΑΝ ΑΕ καθώς και το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας ΤΑΝΕΟ.

  • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
   (SMAF0203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΣΛΧ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
   (ΕΛΕ0302)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΛΕ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
   (SMAF0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΣΛΧ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
   (ΛΧ0401)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (3 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2009

   • Αχιλλέας Ζαπράνης, Ευστράτιος Λιβάνης, "Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές με το Matlab", Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα 2009

   2003

   • Ευστράτιος Σ. Λιβάνης, Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης, "Μέθοδοι ανάλυσης Αγοράς & Μετοχών - Τεχνικά & Θεμελιώδη Κριτήρια", Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Δεκέμβριος 2003

   2002

   • Ευστράτιος Σ.Λιβάνης και Νικόλαος Η. Γεωργιάδης, "ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ στην Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά", Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας 2002
   • Επιστημονικά Περιοδικά (4 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2017

    • Charos D, Kolypera V., Lazaridou E., Andriopoulou M., Vivilaki V. and Livanis E., (2017), The impact of occupational stress on health care professionals during the financial crisis, Archives of Hellenic Medicine, Vol.34 No 4, pp. 467–475

    2016

    • Loukeris N., Eleftheriadis I. and E. Livanis (2016), The Portfolio Heuristic Optimization System (PHOS), Computational Economics, Volume 48, Issue 4, pp 627–648

    2014

    • Livanis E., Moschidis S., (2014), A Novel Probabilistic Neural Trading Strategy Using R and Shiny Package for the Development of an Online Application, Journal of Computational Optimization in Economics and Finance, Vol.6 Issue 2

    2013

    • Kitsios F., Moschidis O., Livanis E., (2013) Service Innovation Strategies in Greek Hotel Sector: An Exploratory Study using the Statistical Method of Multidimensional Analysis, International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies (IJDATS) vol.5 N1
    • Συνέδρια (1 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2016

     • Livanis E., (2016), Financial aspects of cyber risks and taxonomy for the efficient handling of these risks, Economic and Social Development (Book of Proceedings), 14th International Scientific Conference on Economic and Social Development, p.80 – 87
     • Άλλα (1 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2016

      • Gloubos D., Livanis Ε., (2016), Estimating corporate failure as an auditor's going concern evaluation factor, 15ο Ετήσιο Συνέδριο του Hellenic Finance and Accounting Association (HFAA), Θεσσαλονίκη