Σουραβλάς Σταύρος
 • 2310 891.872
 • sourstav uom.edu.gr
 • Γραφείο: Γ4, 425

  Σουραβλάς Σταύρος

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Εφ. Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (1998)
  • Διδακτορικό Εφ. Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας(2004)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Παράλληλοι Αλγόριθμοι
  • Προσομοίωση Ψηφιακών Συστημάτων
  • Cloud Computing
  • Grid Computing
  • Κατανεμημένα συστήματα
  • Μεγάλα Δεδομένα (Big Data)

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
   (AIC201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  AIC201

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Β

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  NAI

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI199/
  http://www.etl.uom.gr/mr/index.php?mypage=archit

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
  - Να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα των ψηφιακών έναντι της αναλογικών συστημάτων.
  - Να υπολογίζουν την αναπαράσταση αριθμητικών δεδομένων σε δυαδική μορφή (BCD, αναπαράσταση προσημασμένου μεγέθους, αναπαράσταση σε συμπλήρωμα ως προς 1, αναπαράσταση σε συμπλήρωμα ως προς 2) και να εκτελούν πράξεις μεταξύ αυτών.
  - Να γνωρίζουν την αρχή λειτουργίας των κωδίκων ανίχνευσης και διόρθωσης λαθών, και ως παραδείγματα την ισοτιμία και τον κώδικα Hamming.
  - Να διακρίνουν τα συνδυαστικά ψηφιακά συστήματα από τα ακολουθιακά.
  - Να εκτελούν μετασχηματισμούς με Άλγεβρα Boole.
  - Να συνδυάζουν διάφορους τρόπους αναπαράστασης των λογικών συναρτήσεων (πίνακας αληθείας, λογική παράσταση) και να παράγουν απλοποίησή τους (π.χ. χρησιμοποιώντας θεωρήματα της άλγεβρας Boole,  χάρτη Karnaugh).
  - Να περιγράφουν την αντιστοίχηση βασικών λογικών συναρτήσεων σε λογικές πύλες και να σχεδιάζουν υλοποίηση λογικών παραστάσεων με λογικές πύλες.
  - Να σχεδιάζουν σύνθετα λογικά κυκλώματα, από μονάδες που συναντώνται συχνά στα ψηφιακά συστήματα (συγκριτές, αθροιστές, κωδικοποιητές, αποκωδικοποιητές, πολυπλέκτες).
  - Να σχεδιάζουν μεγαλύτερες συνδυαστικές μονάδες χρησιμοποιώντας ως δομικά στοιχεία σύνθετα λογικά κυκλώματα και λογικές πύλες.
  - Να διακρίνουν διάφορα είδη βασικών στοιχείων μνήμης (φλιπ-φλοπς) και τον τόπο λειτουργίας τους.
  - Να αναλύουν τη λειτουργία σύγχρονων ακολουθιακών κυκλωμάτων.
  - Να σχεδιάζουν διάφορα είδη καταχωρητών (παράλληλης εισόδου δεδομένων, ολίσθησης, κυκλικής ολίσθησης καθώς και καταχωρητές πολλαπλής λειτουργίας).
  - Να διακρίνουν τις μονάδες από τις οποίες αποτελείται ένας υπολογιστής και τον τρόπο λειτουργίας του.
  - Να περιγράφουν τις έννοιες αρχιτεκτονική υπολογιστών, δομή, οργάνωση και υλοποίηση.
  - Να είναι θέση να εκτιμούν την απόδοση ενός υπολογιστή.
  - Να διακρίνουν τρόπους κωδικοποίησης εντολών επιπέδου γλώσσας μηχανής και τρόπους διευθυνσιοδότησης της κύριας μνήμης.
  - Να αναγνωρίζουν τις μονάδες (αριθμητική λογική μονάδα και μονάδα ελέγχου) από τις οποίες αποτελείται η κεντρική μονάδα επεξεργασίας του υπολογιστή, τον τρόπο λειτουργίας τους καθώς και τρόπους υλοποίησής τους.
  - Να διακρίνουν τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του συστήματος μνήμης του υπολογιστή και τα χαρακτηριστικά τους.
  - Να περιγράφουν την ιεραρχία μνήμης (τι κερδίζουμε και που βασίζεται η επιτυχία της).
  - Να διακρίνουν τις μορφές και τεχνικές της κρυφής μνήμης (τεχνικές οργάνωσης, τεχνικές προσκόμισης, τεχνικές αντικατάστασης και τεχνικές ενημέρωσης επόμενου επιπέδου).
  - Να υπολογίζουν την απόδοση ενός υπολογιστικού συστήματος με διασωλήνωση.
  - Να διακρίνουν τους τρόπους αποφυγής των προβλημάτων της διασωλήνωσης

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Το μάθημα περιλαμβάνει την ακόλουθη ύλη:
  Δομικά στοιχεία, πύλες και πίνακες αληθείας, δυαδικές άλγεβρες
  Συνδυαστικά κυκλώματα, ανάλυση και σχεδίαση
  Ακολουθιακά κυκλώματα, ανάλυση και σχεδίαση
  Τύποι μνήμης και υποσυστήματα μνήμης
  Σύνολα εντολών και κωδικοποίηση, μονάδα ελέγχου, καταχωρητές, ALU
  Ανάκληση και εκτέλεση εντολών, κύκλος εντολής
  Σχεδίαση ΚΜΕ. Αρχιτεκτονικές των ενός, δύο και τριών εσωτερικών διαύλων.
  Μικροπρογραμματισμός και καλωδιωμένος έλεγχος
  Μέθοδοι διευθυνσιοδότησης
  Αριθμητική των υπολογιστών και σχεδίαση αριθμητικών κυκλωμάτων
  Αρχιτεκτονικές CISC, RISC, πολλαπλοί πυρήνες
  Κρυφή μνήμη, ιδεατή μνήμη, διασωλήνωση

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα διδασκαλίας και σε εργαστήριο υπολογιστών.

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Εκτεταμένη χρήση τεχνολογιών διδασκαλίας όπως η πλατφόρμα openeclass

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  26

  Εβδομαδιαίες ασκήσεις

  26

  Μελέτη / προετοιμασία για τις εξετάσεις

  84

  Σύνολο Μαθήματος

  136

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:
   
  - ασκήσεις
  -

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  68374428 Ψηφιακή Σχεδίαση, 2η 'Εκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Ρουμελιώτης Μάνος, Σουραβλάς Στάυρος, 2017, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-742-3 
  94692327 Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, 11η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Stallings William, 2020, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-892-5 
  15120 Οργάνωση και αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών υπολογιστών, Τύπος: Σύγγραμμα, Hammacher Carl,Vranesic Zvonko,Zaky Safwat, 2007, Επίκεντρο, ISBN: 978-960-458-000-2 

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  IEEE Transactions on Computers
  ACM SIGCOMM Computer Communication Review
  ACM SIGOPS Operating Systems Review
  • ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
   (NG0202)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
   (AIC303)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  AIC303

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Γ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  NAI

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI176/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
  Να διακρίνουν τους τύπους των Λειτουργικών Συστημάτων και να μπορούν περιγράψουν τα πλεονεκτήματα εκάστου εξ αυτών
  Να περιγράφουν τις βασικές αρχές διαχείρισης που εκτελεί ένα ΛΣ.
  Να γνωρίζουν τους αλγορίθμους (πολιτικές) χρονοδρομολόγησης) και να μπορούν να υπολογίσουν την απόδοση καθ’ ενός αλγορίθμου.
  Να γνωρίζουν τους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των διεργασιών
  Να διακρίνουν τα προβλήματα που παρουσιάζουν οι τρόποι επικοινωνίας μεταξύ των διεργασιών και να είναι σε θέση να ανακαλύπτουν σφάλματα σε ατελείς αλγορίθμους.
  Να χειρίζονται τους σηματοφορείς και προγραμματίζουν με την χρήση τους.
  Να διακρίνουν τις μεθόδους κατανομής της κύριας μνήμης και την επιβάρυνση σε χρόνο και χώρο καθενός εξ αυτών.
  Να υπολογίζουν την απώλεια μνήμης σε κάθε κατανομή.
  Να υπολογίζουν την επιβάρυνση χώρου και χρόνου της σελιδοποίησης και της τμηματοποίησης.
  Να διακρίνουν τα διαφορετικά συστήματα αρχείων και να περιγράφουν τα πλεονεκτήματα καθ’ ενός εξ αυτών .
  Να υπολογίζουν την επιβάρυνση χώρου κατά την κατανομή των μπλοκς δεδομένων.
  Να διακρίνουν τις διαφορές των συστημάτων αρχείων Windows (Fat, exFat, NTFS) και Unix (xfs, extn, κλπ).
  Να διακρίνουν και να περιγράφουν τους τρόπους διεξαγωγής της Εισόδους/Εξόδου σε ένα ΛΣ.
  Να προγραμματίζουν Είσοδο/Έξοδο  με την χρήση διακοπών.
  Να διακρίνουν τους αλγορίθμους αποφυγής, ανίχνευσης και πρόληψης αδιεξόδων και να εκτιμούν την δυνατότητα ή μη εμφάνισης αδιεξόδου.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Τύποι, δομή, εξέλιξη λειτουργικών συστημάτων.Διεπιφάνειες χρήσης και προγραμματισμού.Επικοινωνία με το υλικό. Διαχείριση του επεξεργαστή, δρομολόγηση διεργασιών, επικοινωνία διεργασιών, αδιέξοδα.Διαχείριση της μνήμης, ιδεατή μνήμη με σελιδοποίηση και τμηματοποίηση.Διαχείριση αρχείων, συστήματα αρχείων, διαχείριση δίσκων.Διαχείριση συσκευών εισόδου / εξόδου.

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα διδασκαλίας και σε εργαστήριο υπολογιστών.

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Εκτεταμένη χρήση τεχνολογιών διδασκαλίας όπως η πλατφόρμα openeclass

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  26

  Εβδομαδιαίες ασκήσεις

  26

  Μελέτη / προετοιμασία για τις εξετάσεις

  84

  Σύνολο Μαθήματος

  136

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:
   
  - ασκήσεις
  -

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  68374433 Λειτουργικά Συστήματα, 9η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Stallings William, 2017, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-715-7
  77108683 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, Τύπος: Σύγγραμμα, ANDREW S. TANENBAUM, HERBERT BOS, 2018, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-853-8
   

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  IEEE Transactions on Computers
  ACM SIGCOMM Computer Communication Review
  ACM SIGOPS Operating Systems Review
  • ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
   (SD0103)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
   (AIC105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  AIC105

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Α

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://openeclass.uom.gr/courses/DAI166/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Το μάθημα έχει σαν βασικό στόχο την εξοικείωση του φοιτητή με τα Συστήματα Υπολογιστών.

  Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
  προσδιορίζουν τα συστατικά μέρη ενός υπολογιστικού συστήματος,
  διακρίνουν τα συστήματα αρίθμησης,
  μετατρέπουν αριθμούς μεταξύ του δεκαδικού και δυαδικού συστήματος αρίθμησης,
  εξηγούν τις έννοιες της κωδικοποίησης και αναπαράστασης δεδομένων,
  διακρίνουν τις λογικές πύλες,
  εκτελούν πράξεις με δεδομένα,
  απαριθμούν διαφορετικά λειτουργικά συστήματα,
  καταγράφουν και να συγκρίνουν χαρακτηριστικά λειτουργικών συστημάτων,
  γενικεύουν έννοιες όπως διασύνδεση υπολογιστικών συστημάτων και επικοινωνία δεδομένων,
  περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά των λειτουργικών συστημάτων Unix / Linux,
  εξοικειωθούν με τις εντολές φλοιού του Linux,
  αναγνωρίσουν την εφαρμογή θεωρητικής γνώσης στην πράξης (διαχείριση αρχείων, διεργασιών, δικτύου κ.α.),
  αναπτύξουν αφαιρετικό τρόπο σκέψης.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Αυτόνομη εργασία
  Ομαδική εργασία
  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Το μάθημα περιλαμβάνει την ακόλουθη ύλη:
  Συστήματα αρίθμησης
  Προσημασμένοι, μη προσημασμένοι αριθμοί και αριθμητικές πράξεις
  Αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής
  Λογικές πύλες, λογικές συναρτήσεις και βασικά συνδυαστικά κυκλώματα (αθροιστές, αφαιρέτες, συγκριτές)
  Υλικό υπολογιστών, λειτουργία ΚΜΕ και κεντρική μνήμης, καταχωρητές, ιεραρχία μνήμης, κύκλος μηχανής, εντολές Assembly
  Εισαγωγή στα λειτουργικά συστήματα, διεργασίες, είσοδος / έξοδος (χειρισμός διακοπών, DMA), σελιδοποίηση / κατάτμηση κύριας μνήμης, διαχείριση εικονικής μνήμης, χρονοπρογραμματισμός ΚΜΕ
  Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών, τεχνικές μεταγωγής, υποδομή Διαδικτύου, στρώματα δικτύου, διευθυνσιοδότηση, υποδικτύωση, πρωτόκολλα IP, DHCP, ICMP, δρομολογητές, πίνακες δρομολόγησης, πρωτόκολλα μεταφοράς TCP/UDP

  Οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος καλύπτουν τα παρακάτω θέματα:
  Γλώσσα προγραμματισμού Assembly
  Εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα Unix / Linux
  Συστήματα και διαχείριση αρχείων
  Διεργασίες
  Το κέλυφος bash και ο προγραμματισμός του
  Εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης των δικτύων υπολογιστών

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα διδασκαλίας και σε εργαστήριο υπολογιστών.

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Εκτεταμένη χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών, όπως λειτουργικά συστήματα (Linux), εργαλεία ανάλυσης δικτυακής κίνησης και πρωτοκόλλων (π.χ. wireshark).

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  26

  Εργαστηριακές ασκήσεις

  13

  Εβδομαδιαίες ασκήσεις

  13

  Μελέτη / προετοιμασία για τις εξετάσεις

  84

  Σύνολο Μαθήματος

  136

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:
   
  - θεωρητικές ερωτήσεις
  - ασκήσεις
  - ερωτήσεις πάνω στις εργαστηριακές ασκήσεις

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  Forouzan, Behrouz A. και Firouz Mosharraf. Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2010.
  Εισαγωγή στην Πληροφορική και τους Υπολογιστές, Τύπος: Σύγγραμμα, Μποζάνης Παναγιώτης Δ., 2016, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-538-2

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  IEEE Transactions on Computers
  ACM SIGCOMM Computer Communication Review
  ACM SIGOPS Operating Systems Review
  • ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
   (CSE806)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  CSE806

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  -

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Το μάθημα έχει σαν βασικό στόχο την εξοικείωση του φοιτητή με τα Ψηφιακά Συστήματα και τον τρόπο μοντελοποίησης και προσομοίωσής τους, έτσι ώστε να ελεγχθεί η ορθότητα της λειτουργίας τους
  Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
  προσδιορίζουν τα συστατικά μέρη ενός ψηφιακού συστήματος,
  γνωρίζουν τη δομή των βασικών συνδυαστικών και ακολουθιακών κυκλωμάτων
  να γνωρίζουν τη δομή των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων FPGA
  να προγραμματίζουν σε γλώσσα VHDL τα βασικά συστατικά ενός ψηφιακού συστήματος
  να συνδέουν με τεχνικές προγραμματισμού τα διάφορα επιμέρους τμήματα υλικού κατασκευάζοντας μεγαλύτερες μονάδες
  να προσομοιώνουν τη λειτουργία των ψηφιακών συστημάτων και να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Ομαδική εργασία

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Το μάθημα περιλαμβάνει την ακόλουθη ύλη:
  Ψηφιακοί υπολογιστές και ψηφιακά συστήματα, ∆υαδικοί, οκταδικοί, δεκαεξαδικοί αριθμοί, μετατροπές, αριθμητικά συστήματα. 
   Αναπαράσταση προσημασμένων δυαδικών αριθμών και συμπλήρωμα ως προς 2. ∆υαδικές πράξεις και ψηφιακές πύλες.
   Άλγεβρα Boole, πίνακες αληθείας και δημιουργία συναρτήσεων. 
   Συνδυαστική λογική: αθροιστές, πολυπλέκτες, αποπλέκτες, κωδικοποιητές, αποκωδικοποιητές. 
  Ρολόγια και πύλες τριών καταστάσεων. 
   Ακολουθιακή λογική: μανδαλωτές, flip-flop, κατασκευή καταχωρητών. 
   Μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων. 
   ∆ίαυλοι: δεδομένων και διευθύνσεων. 
   Οργάνωση ALU και μικροεπεξεργαστικής μονάδας. 
   Είδη και οργάνωση μνήμης. 
   Θέματα χρονισμού και επικοινωνίας των επιμέρους υπολογιστικών μονάδων  
   Συνδυαστικά κυκλώματα  
  Σύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα: flip-flops, υλοποιήσεις κυκλωμάτων με flip flops (JK, D, T), μετρητές, καταχωρητές, ανιχνευτές ακολουθιών 
  Οργάνωση RAM  
  Προγραμματιζόμενοι λογικοί πίνακες (PLAs) και προγραμματιζόμενοι πίνακες λογικής (PALs) 
  Πολύπλοκες συσκευές προγραμματιζόμενης λογικής (CPLDs) 
   Επί τόπου προγραμματιζόμενοι πίνακες πυλών (FPGAs), οργάνωση και υλοποίηση κυκλωμάτων σε FPGA 
  H γλώσσα (VHDL) 
  Βασικές τεχνικές περιγραφής υλικού (αλγοριθμικές προτάσεις, δομικές περιγραφές, περιγραφές σε επίπεδο καταχωρητών)
  Προσομοίωση με τη γλώσσα VHDL

  Οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος καλύπτουν τα παρακάτω θέματα:
  Α) Περιγραφή και προσομοίωση απλών συνδυαστικών κυκλωμάτων (πύλες, αθροιστές, αφαιρέτες, πολυπλέκτες, αποκωδικοποιητές, ROM)
  Β) Περιγραφή και προσομοίωση ακολουθιακών κυκλωμάτων (καταχωρητές, μετρητές)
  Γ) Σύνδεση επιμέρους κυκλωμάτων σε μεγαλύτερα συστήματα

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα διδασκαλίας και σε εργαστήριο υπολογιστών.

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Εκτεταμένη χρήση πακέτων λογισμικού VHDL.
  Ενδεικτικά: EdaPlayround

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  36

  Εργαστηριακές ασκήσεις

  12

  Μελέτη / προετοιμασία για τις εξετάσεις

  84

  Σύνολο Μαθήματος

  132

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:
   
  - ερωτήσεις θεωρίας
  - εργαστηριακές ασκήσεις

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  Σταύρος Σουραβλάς, Μάνος Ρουμελιώτης: Ψηφιακά Συστήματα, Μοντελοποίηση και Προσομοίωση με τη Γλώσσα VHDL, Εκδόσεις Τζιόλα, 2008.
  Brown S., Vranesic Z., Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων με τη Γλώσσα VHDL, Εκδόσεις Τζιόλα, 2011.
  Ηλεκτρονικές Σελίδες (URLs) παρόμοιων μαθημάτων από αντίστοιχα τμήματα του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης ή προτύπων μαθημάτων από τα ACM Curricula 
   http://www.csd.uoc.gr/~hy120/
  http://www.euc.ac.cy/easyconsole.cfm/id/788/course_id/171
  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  IEEE Transactions on Computers
   IEEE Transactions on Circuits and Systems

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (26 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2020

   • Douglas Fisher, Nancy Frey, and John Hattie, "Εγχειρίδιο της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης", 1η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2020.
   • William Stallings, "Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών", 11η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2020.
   • Charles K. Alexander, Matthew N. O. Sadiku, "Εισαγωγή στα Ηλεκτρικά Κυκλώματα", 6η Έκδοση, ISBN: 978-960-418-816-1, Εκδόσεις Τζιόλα, 2020.

   2019

   • William Stallings, "Επικοινωνίες Υπολογιστών και Δεδομένων", 10η ΄Εκδοση, I- SBN: 978-960-418-814-7, Εκδόσεις Τζιόλα, 2019
   • Pang-Ning Tan, Michael Steinbach, and Vipin Kumar, "Εισαγωγή στην Εξόρυξη Δεδομένων", 2η ΄Εκδοση, ISBN: 978-960-418-813-0, Εκδόσεις Τζιόλα, 2019

   2018

   • Levitin, Anany, "Εισαγωγή στην ανάλυση και σχεδίαση αλγορίθμων", 2η ΄Εκδοση ISBN: 978-960-418-732-4 Εκδόσεις Τζιόλα, 2018
   • Kenneth H. Rosen, "Διακριτά Μαθηματικά και Εφαρμογές", ISBN 978-960-418-614-3, 8η Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2018
   • William Stallings, "Λειτουργικά Συστήματα", ΄Εκδοση 9η, ISBN:978-960-418-715-7, Εκδόσεις Τζιόλα
   • Μάνος Ρουμελιώτης, Σταύρος Σουραβλάς, "Ψηφιακή Σχεδίαση - Αρχές και Εφαρμογές", 2η ΄Εκδοση, ISBN 9978-960-418-742-3, σελ. 816, Εκδόσεις Τζιόλα

   2017

   • Shneiderman Ben, Plaisant Cathrerine, "Σχεδίαση Διεπαφής Χρήστη, ", 6η ΄Εκδοση ISBN: 978-960-418-655-6 Εκδόσεις Τζιόλα

   2016

   • Walter Savitch, "Επίλυση Προβλημάτων με τη Γλώσσα C++.", 9η ΄Εκδοση, 978-960-418-499-6 , Εκδόσεις Τζιόλα, 2016.
   • Daniel Liang, "Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με τη Γλώσσα Java, Ολοκληρωμένη ΄Εκδοση", 10η έκδοση, ISBN 978-960-418-500-9, Εκδόσεις Τζιόλα, 2016.
   • William Stallings, "Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών", 10η έκδοση, ISBN 978-960-418-580-1, Εκδόσεις Τζιόλα, 2016.
   • Lethbridge T.C. and Laganier R., "Μηχανική Αντικειμενοστραφούς Λογισμικού", 2η έκδοση, , ISBN 978-960-418-598-6, Εκδόσεις Τζιόλα, 2016.

   2015

   • Kenneth H. Rosen, "Διακριτά Μαθηματικά και Εφαρμογές", ISBN 978-960-418-394-4, 7η ΄Εκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2015.
   • Μάνος Ρουμελιώτης, Σταύρος Σουραβλάς, "Τεχνικές Προσομοίωσης - Θεωρία και Εφαρμογές", 2η ΄Εκδοση, ISBN 978-960-418-480-4, σελ. 590, Εκδόσεις Τζιόλα

   2014

   • Seymour Lipschutz,Marc Lipson, "Γραμμική Άλγεβρα", ISBN 978-960-418-446-0, 5η Έκδοση , Eκδόσεις Τζιόλα, 2014 (Επιμέλεια Μετάφρασης).

   2013

   • Μάνος Ρουμελιώτης, Σταύρος Σουραβλάς, "Ψηφιακή Σχεδίαση - Αρχές και Εφαρμογές", 1η ΄Εκδοση, ISBN 9978-960-418-388-3, 1η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2013.

   2012

   • William Stallings, "Επικοινωνίες Υπολογιστών και Δεδομένων", ISBN: 978-960-418-329-6, 8η Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2012
   • William Stallings, "Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών-Σχεδίαση με Στόχο την Απόδοση", ISBN: 978-960-418-328-9 Eκδόσεις Τζιόλα, 2012 (Επιμέλεια Μετάφρασης).

   2011

   • Μάνος Ρουμελιώτης, Σταύρος Σουραβλάς, "Τεχνικές Προσομοίωσης - Θεωρία και Εφαρμογές", 1η ΄Εκδοση, ISBN 978-960-418-372-2, Εκδόσεις Τζιόλα, 2011.

   2010

   • Donald Knuth, "Η Τέχνη του Προγραμματισμού, Tόμος 3- Tαξινόμηση και Αναζήτηση", ISBN:978-960-418-245-9, Εκδόσεις Τζιόλα, 2010 (Επιμέλεια Μετάφρασης).

   2009

   • Pang-Ning Tan, Michael Steinbach, και Vipin Kumar, "Εισαγωγή στην Εξόρυξη Δεδομένων", ISBN: 978-960-418-162-9, Εκδόσεις Τζιόλα, 2009 (Επιμέλεια Μετάφρασης).
   • Donald Knuth, " Η Τέχνη του Προγραμματισμού, Tόμος 1-Θεμελιώδεις Αλγόριθμοι", ISBN:978-960-418-185-8, Εκδόσεις Τζιόλα, 2009 (Επιμέλεια Μετάφρασης).
   • Donald Knuth, " Η Τέχνη του Προγραμματισμού, Tόμος 2-Hμιαριθμητικοί Αλγόριθμοι ", ISBN: 978-960-418-224-4, Εκδόσεις Τζιόλα, 2009 (Επιμέλεια Μετάφρασης).

   2008

   • Σταύρος Σουραβλάς, "Ψηφιακά Συστήματα-Μοντελοποίηση και Προσομοίωση με τη Γλώσσα VHDL", ISBN: 978-960-418-155-1, Εκδόσεις Τζιόλα, 2008.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (29 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2022

    • S. Souravlas and S. D. Anastasiadou, "On Implementing Social Community Clouds Based on Markov Models," in IEEE Transactions on Computational Social Systems, 2022, doi: 10.1109/TCSS.2022.3213273 (Impact Factor: 4.747)
    • S. Souravlas, S. D. Anastasiadou, N. Tantalaki and S. Katsavounis, "A Fair, Dynamic Load Balanced Task Distribution Strategy for Heterogeneous Cloud Platforms Based on Markov Process Modeling," in IEEE Access, vol. 10, pp. 26149-26162, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3157435.

    2021

    • Souravlas, S.; Anastasiadou, S.; Katsavounis, S. A Survey on the Recent Advances of Deep Community Detection. Appl. Sci. 2021, 11, 7179. https://doi.org/10.3390/app11167179, Impact Factor: 2.679
    • Souravlas S, Anastasiadou S, Katsavounis S. More on Pipelined Dynamic Scheduling of Big Data Streams. Applied Sciences (Impact Fator 2.47), 2021; 11(1):61.
    • Stavros Souravlas, Angelo Sifaleras, Maria Tsintogianni, and Stefanos Katsavounis, "A Classification of Community Detection Methods in Social Networks: A Survy", available online, International Journal of Geneal Systems (Impact Factor 1.7), Taylor and Francis.

    2020

    • Nicoleta Tantalaki, Stavros Souravlas, Manos Roumeliotis, "A review on big data real-time stream processing and its scheduling techniques", International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems, Taylor & Francis, Vol.35, Issue 5, July 2020, pp 571-601.
    • Souravlas, S.; Katsavounis, S.; Anastasiadou, S. On Modeling and Simulation of Resource Allocation Policies in Cloud Computing Using Colored Petri Nets. Appl. Sci. 2020, 10, 5644 (Impact Factor 2.47).
    • Stavros Souravlas and Sofia Anastasiadou, "Pipelined Dynamic Scheduling of Big Data Streams", Applied Sciences Open Access Journal, MDPI, 2020; 10(14):4796 (τρέχον Impact Factor 2.47)
    • N. Tantalaki, S. Souravlas, M. Roumeliotis and S. Katsavounis, "Pipeline-Based Linear Scheduling of Big Data Streams in the Cloud," in IEEE Access, vol. 8, pp. 117182-117202, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3004612.
    • S. Souravlas, A. Sifaleras and S. Katsavounis, "Hybrid CPU-GPU Community Detection in Weighted Networks," in IEEE Access, vol. 8, pp. 57527-57551, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2982227.

    2019

    • Stavros Souravlas and Stefanos Katsavounis, "Scheduling Fair Resource Allocation Policies for Cloud Computing Through Flow Control", Electronics, Open Access Journal, MDPI , Vol.8, Issue 11, Nov. 2019. (Impact Factor 2.412)
    • Nicoleta Tantalaki, Stavros Souravlas, Manos Roumeliotis, "Data-Driven Decision Making in Precision Agriculture: The Rise of Big Data in Agricultural Systems ", Journal of Agricultural & Food Information, Taylor and Francis (Scimago Q3), Vol.20, Issue 4, pp 344-380, Nov. 2019.
    • Stavros Souravlas, "ProMo: A Probabilistic Model for Dynamic Load-Balanced Scheduling of Data Flows in Cloud Systems ", Electronics, Open Access Journal, MDPI, vol.8, issue 9, September 2019. (Impact Factor 2.412)
    • Stavros Souravlas and Angelo Sifaleras, "Trends in data replication strategies: a survey", International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems, Taylor & Francis, Volume 34, Issue 2, pp. 222-234, March, 2019. (Την τρέχουσα χρονιά: Κατηγορία Q3 κατά το Scimago)
    • Stavros Souravlas, Angelo Sifaleras, and Stefanos Katsavounis, "A Parallel Algorithm for Community Detection in Social Networks, Based on Path Analysis and Threaded Binary Trees", IEEE Access, Volume 7, 20499-20519, February 2019. (Impact Factor: 3,745)

    2018

    • Stavros Souravlas and Angelo Sifaleras, "Efficient community-based data distribution over multicast trees", IEEE Transactions on Computational Social Systems, Volume 5, Issue 1, pp. 229-244, March 2018.
    • Stavros Souravlas, Angelo Sifaleras, and Stefanos Katsavounis, "A novel, interdisciplinary, approach for community detection based on remote file requests", IEEE Access, Volume 6, 68415-68428, November 2018. (Την τρέχουσα χρονιά: Κατηγορία Q1 κατά το Scimago, Impact Factor: 4.098)

    2017

    • Stavros Souravlas and Angelo Sifaleras, "Network Load Balancing Using Modular Arithmetic Computations", Advances in Experimental Medicine and Biology (AEMB), Vol. 988, pp. 271-280 (Την τρέχουσα χρονιά: Κατηγορία Q1 κατά το Scimago, Impact Factor: 1,881)
    • Stavros Souravlas and Angelo Sifaleras, "On the Detection of Overlapped Network Communities Via Weight Redistributions", Advances in Experimental Medicine and Biology (AEMB), Vol. 988, pp. 205-214 (Την τρέχουσα χρονιά: Κατηγορία Q1 κατά το Scimago, Impact Factor: 1,881)
    • Stavros Souravlas and Angelo Sifaleras, "Binary-Tree Based Estimation of File Requests for Efficient Data Replication", IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, Volume 28, Issue 7, pp. 1839-1852, July 2017. (Την τρέχουσα χρονιά: Κατηγορία Q1 κατά το Scimago, Impact Factor: 4,181)

    2015

    • Stavros Sourvlas and Manos Roumeliotis, “Scheduling Array Redistribution With Virtual Channel Support”, Journal of Supercomputing, Springer , 71: Nov. 2015, p. 4215-4234. (Τη χρονιά της δημοσίευσης: Κατηγορία Q2 κατά το Scimago, IF: 1.09)
    • Stavros I. Souravlas and Manos Roumeliotis, "Petri Net Modeling and Simulation of Pipelined Deadlock-Free Redistributions", Congent Engineering, Systems & Control, Taylor and Francis Group, Volume 2, Issue 1, διαθέσιμο online: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23311916.2015.1057427 (Τη χρονιά της δημοσίευσης: Νέο περιοδικό)

    2008

    • Stavros I. Souravlas and Manos Roumeliotis, "A Message Passing Strategy for Array Redistributions in a Torus Network", Journal of Supercomputing, Springer , 46: Oct. 2008, p. 40-57. (Τη χρονιά της δημοσίευσης: Κατηγορία Q3 κατά το Scimago, IF: 0.9)
    • Stavros I. Souravlas and Manos Roumeliotis, "A Message Combining Approach for Efficient Array Redistribution in non-All-to-All Communication Networks", International Journal of Computer Mathematics, Taylor and Francis Group, Volume 86, No.11, November 2008, p. 1609-1619. (Τη χρονιά της δημοσίευσης: Κατηγορία Q3 κατά το Scimago, IF: 0.51)

    2007

    • Athanasios Margaris, Stavros Souravlas, Efthimios Kotsialos, and Manos Roumeliotis, "Design and Implementation of Parallel Counter-propagation Networks using MPI", INFORMATICA, Volume 18, N0 1, 2007, p. 79-102. (Τη χρονιά της δημοσίευσης: Κατηγορία Q3 κατά το Scimago, IF: 0.7)

    2006

    • Stavros I. Souravlas and Manos Roumeliotis, "On Further Reducing the Cost of Parallel Pipelined Message Broadcasts", International Journal of Computer Mathematics, Taylor & Francis Group, Volume 83, N0 3, March 2006, p. 273- 286.

    2004

    • Stavros I. Souravlas and Manos Roumeliotis, "A Pipeline Technique For Dynamic Data Transfer On A Multiprocessor Grid"', International Journal of Parallel Programming, Springer, Volume 32, No 5, October 2004, p. 361-388. (Τη χρονιά της δημοσίευσης: Κατηγορία Q3 κατά το Scimago, IF: 0.7)

    2002

    • Stavros I. Souravlas and Manos Roumeliotis, "Mathematical Modeling of Runtime Redistribution of Fixed Exchanged Messages over a Multiprocessor Grid", International Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol.2, No.3, 2002, pp. 333-354.
    • Stavros I. Souravlas and Manos Roumeliotis, Mathematical Model for Managing Multiple Send Requests on a Multiprocessor Grid", International Journal of Pure and Applied Mathematics, Volume 3, No.2, 2002, pp.169-185.
    • Συνέδρια (20 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2020

     • Stavros Souravlas, Sofia Anastasiadou, "A Modular Arithmetic Approach for Runtime Stream Scheduling and Task Redistribution", to appear in Proceedings of the 7th International Symposium on Big Data Principles, Architectures & Applications (BDAA 2020) , part of the 2020 International Conference on High Performance Computing & Simulation (HPCS2020), IEEE.

     2019

     • N Tantalaki, S Souravlas, M Roumeliotis, S Katsavounis, "Linear Scheduling of Big Data Streams on Multiprocessor Sets in the Cloud", IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence, pp. 107-115, Thessaloniki, Oct. 2019.

     2017

     • Stavros Souravlas and Angelo Sifalers, "On Minimizing Memory and Computation Overheads for Binary-Tree Based Data Replication", 22nd IEEE Symposium on Computers and Communications, ISCC 2017, Heraclion, Greece, pp. 1298-1301, 3-6 July, 2017.
     • Nicoleta Tantalaki, Stavros Souravlas and Manos Roumeliotis, "Big Data Platforms To Support Operational Intelligence - The Precision Agriculture Paradigm", 6th International Symposium & 28th National Conference on Operational Research, Thessaloniki, Greece, 8-10 June, 2017.

     2014

     • Stavros I. Souravlas and Manos Roumeliotis, "Virtual Channel Allocation for All-to-All Data Block Redistributions", IEEE SIMS 1st International Conference on Systems Informatics, Modelling and Simulation, SIMS2014, Sheffield, UK, April 2014
     • Stavros I. Souravlas and Manos Roumeliotis, "Dynamic Load Balancing on All-to-All Personalized Communications Using the NNLB Principle",IEEE 6th International Conference on Computational Intelligence, Communication Systems, And Networks, CICSYN2014, Tetovo, FYROM, 27-29 May, 2014.

     2009

     • Athanasios I. Margaris, Stavros Souravlas and Manos Roumeliotis, "MPI Extensions- An Overview", 3rd IC on Experiments/Process/System Modeling/Simulation & Organization, Athens, 8-11 July 2009.
     • Athanasios Margaris, Stavros I. Souravlas and Manos Roumeliotis, "Quality of Service and Real Time MPI", The 9th Hellenic European Research on Computer Mathematics & its Applications (HERCMA) Conference, Athens, July 2009, published in CD-ROM.

     2008

     • Athanasios I. Margaris, Stavros Souravlas and Manos Roumeliotis, "An Experimental Study of the Chaotic Features of Back Propagation Neural Networks", 3rd IC-SCCE, Athens, 9-12 July 2008.

     2007

     • Athanasios Margaris, Stavros Souravlas, Efthimios Kotsialos, and Manos Roumeliotis, "WinSPT - A Software Tool for Speech Signal Processing", The 8th Hellenic European Research on Computer Mathematics & its Applications (HERCMA) Conference, Athens 20-22/9/2007, published in CD-ROM.
     • Stavros Souravlas, Efthimios Kotsialos, Athanasios Margaris, and Manos Roumeliotis, "On Simulating Parallel Algorithms with VHDL", The 8th Hellenic European Research on Computer Mathematics & its Applications (HERCMA) Conference, Athens 20-22/9/2007, published in CD-ROM.
     • Stavros Souravlas, Athanasios Margaris, and Manos Roumeliotis, "Array Redistribution Algorithms for Bidirectional Processor Ring", Panhellenic Conference on Informatics - PCI, 2007, Patra, May 2007, pp. 177-186.
     • Athanasios Margaris, Stavros Souravlas, and Manos Roumeliotis, "Parallel Implementations of the Jacobi Linear Algebraic Systems Solver", 3rd Balkan Conference in Informatics, BCI, 2007, Sofia, pp. 161-172.

     2006

     • S. Souravlas and M. Roumeliotis, "Pipelined Block-Cyclic Redistributions in Complete 2D Tori", In Proceedings of the 2nd IEEE International Conference on Information & Communication Technologies: from Theory to Applications - ICTTA'06, April 2006, Damascus, Syria, pp. 3342-3346 (Available on IEEE XPlore).
     • S. Souravlas and M. Roumeliotis, "Petri Net Based Modeling and Simulation of Pipelined Block-Cyclic Broadcasts", In Proceedings of the 15th IASTED International Conference on APPLIED SIMULATION AND MODELLING - ASM, 2006, June 26-28, 2006, Rodos, Greece, pp. 157-162.

     2004

     • Stavros I. Souravlas and Manos Roumeliotis, "Verification & Performance Evaluation of Parallel Pipelined Communications Using Petri Nets", IEEE UKSim-AMSS 16th International Conference on Computer Modelling and Simulation, Cambridge, UK, March 2014, pp. 398-403.

     2003

     • S. Souravlas and M. Roumeliotis, "Minimizing Startup and Transfer Costs During Dynamic Data Redistribution Between Parallel Processor Sets", In Proceedings of the 1st Balkan Conference on Informatics, (BCI'2003), pp.527- 534, Thessaloniki, Nov. 2003.}

     2001

     • G. Baklavas, S. Souravlas and M. Roumeliotis, "Priority-based quality of service in IP Routers", In Proceedings of the 5th World Multiconference on Circuits, Systems, Communications & Computers, (CSCC 2001), Rethymno Greece, July 2001, pp. 171-176.}

     2000

     • G. Baklavas, S. Souravlas and M. Roumeliotis, "Modeling of Queue Disciplines on a multi-port Router", Proceedings of the IEEE/CSMA 2000, Second Conference on Simulation Methods and Applications, Orlando, Florida, October 29- November 2, 2000, pp. 56-64. }

     1999

     • Grigoris Baklavas, Stavros Souravlas, and Manos Roumeliotis, "Web-Based Training Using Specialized Tools", International Conference New Horizons in Industry and Education, Santorini, September 9-10, 1999, published in CD- ROM.
     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font