Πετρίδου Σοφία
 • 2310 891.639
 • spetrido uom.edu.gr
 • Γραφείο: Γ3, 325

  Πετρίδου Σοφία

  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος Πληροφορικής, Α.Π.Θ. (2000)
  • Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής, Α.Π.Θ. (2008)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Πρωτόκολλα οπτικών και ασυρμάτων δικτύων
  • Οπτικά δίκτυα
  • Ασύρματα δίκτυα
  • Ασύμμετρα ασύρματα συστήματα εκπομπής
  • Πρωτόκολλα υποστήριξης ποιότητας υπηρεσίας
  • Πιθανοκρατικός έλεγχος μοντέλων
  • Αλγόριθμοι ομαδοποίησης

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ
   (SD0201)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
   (AIC203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  AIC203

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Β

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://classroom.google.com/u/0/c/Mjc3ODAyMjc0Mjkw (κωδικός τάξης: dkcxbrx)

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
  προσδιορίζουν τις βασικές έννοιες των διακριτών μαθηματικών,
  αναγνωρίζουν στοιχεία της μαθηματικής λογικής,
  διακρίνουν τον προτασιακό από τον κατηγορηματικό λογισμό,
  επιλέγουν την κατάλληλη μέθοδο απόδειξης,
  διακρίνουν τους κανόνες απαρίθμησης,
  εφαρμόζουν τον ή τους κανόνες απαρίθμησης ως εργαλεία καταμέτρησης διακριτών αντικειμένων σε απλά και σύνθετα συνδυαστικά προβλήματα,
  διακρίνουν τις σχέσεις ισοδυναμίας από τις σχέσεις μερικής και ολικής διάταξης,
  χρησιμοποιούν τις σχέσεις στην κατασκευή διαμερίσεων συνόλων και στην ταξινόμηση των στοιχείων ενός συνόλου,
  αξιοποιούν μαθηματικές μεθόδους στην επίλυση αλγοριθμικών προβλημάτων,
  προτείνουν τρόπους επίλυσης πραγματικών προβλημάτων που να βασίζονται σε αρχές των διακριτών μαθηματικών,
  αναγνωρίζουν την ύπαρξη πολλαπλών λύσεων σε ένα πρόβλημα,
  προτείνουν αποδοτικές λύσεις, και
  αναπτύξουν αφαιρετικό τρόπο σκέψης.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Αυτόνομη εργασία
  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Το περίγραμμα ύλης του μαθήματος περιλαμβάνει:
  Μαθηματική Λογική: προτασιακή και κατηγορηματική λογική, έλεγχος λογικής ισοδυναμίας, έλεγχος λογικής συνεπαγωγής, έλεγχος εγκυρότητας επιχειρήματος
  Μέθοδοι απόδειξης, Μαθηματική Επαγωγή
  Απαριθμητική Συνδυαστική: βασικοί κανόνες απαρίθμησης, βασικοί τύποι απαρίθμησης (διατάξεις - μεταθέσεις, συνδυασμοί), διωνυμικοί συντελεστές, η αρχή εγκλεισμού–αποκλεισμού, η αρχή του περιστερώνα.
  Πιθανότητες: ενδεχόμενα και πιθανότητες, δεσμευμένη πιθανότητα, τυχαίες μεταβλητές και αναμενόμενες τιμές, διακύμανση και συσχέτιση.
  Σχέσεις - Πράξεις - Δομές: Διμελείς σχέσεις, αναπαράσταση των διμελών σχέσεων, ιδιότητες των σχέσεων, σχέσεις ισοδυναμίας και μερικές διατάξεις, διμελείς πράξεις. εσωτερική πράξη και κλάσεις ισοδυναμίας, δομές, ισομορφισμοί.
  Αριθμητική υπολοίπων - κυκλικές ομάδες: διαιρετότητα, Ευκλείδειος και διευρυμένος Ευκλείδειος αλγόριθμος, κατάλοιπα, "δυνάμεις", κυκλικές ομάδες, υπολογισμοί με  μεγάλους ακεραίους.
  Δακτύλιοι και περασμένα σώματα: εύρεση γεννητόρων και διακριτών
  Λογαρίθμων, αριθμητική πολυωνύμων και εφαρμογές, αλγόριθμοι για
  πεπερασμένα σώματα και εφαρμογές.
  Αναδρομικότητα: ακολουθίες, αναδρομικές σχέσεις, υπολογισμός
  αθροισμάτων - γινομένων.

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις με φυσική παρουσία)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια του μαθήματος είναι τα εξής:
  χρήση διαφανειών για την υποστήριξη των διαλέξεων,
  διαμοιρασμός αρχείων (π.χ. ασκήσεις, εργασίες, λύσεις, εκπαιδευτικό υλικό) μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Google classroom,
  ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) και ανακοινώσεις, και
  χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα για προγραμματισμό (SageMath)

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39

  Εκπόνηση ασκήσεων

  10

  Μελέτη / προετοιμασία για τις εξετάσεις

  89

  ΣύνολοΜαθήματος

  146

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

  Γραπτή τελική εξέταση με συντελεστή βαρύτητας 100% η οποία περιλαμβάνει:
  θεωρητικές ερωτήσεις,
  ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής,
  ασκήσεις, και
  επίλυση προβλημάτων

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Γεώργιος Στεφανίδης, Διακριτά μαθηματικά. Θεσσαλονίκη: Ζυγός, 2015.
  Victor Shoup, Μια υπολογιστική εισαγωγή στη θεωρία αριθμών και την άλγεβρα. Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2007.
  Susanna S. Epp, Διακριτά μαθηματικά με εφαρμογές. 3η έκδ. Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2010.
  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  Discrete Applied Mathematics, Elsevier
  Discrete Mathematics, Elsevier
  Discrete and Continuous Dynamical Systems, Dept. of Mathematics, Southwest Missouri State University
  Discrete and Computational Geometry, Springer
  Discrete Optimization, Elsevier
  Journal of Discrete Algorithms, Elsevier
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
   (ISC501)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ISC501

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  2

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://classroom.google.com/u/0/c/MzIxMTMxOTY4MzI1
  (κωδικός τάξης: 6bjqznv)

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων


  Με την επιτυχή περάτωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση:
  να κατανοεί την τεχνική στόχευση, τη δομή και τη βασική λειτουργία των συστημάτων επικοινωνίας και δεδομένων
  να συσχετίζει τεχνικές πλευρές των συστημάτων επικοινωνίας και δεδομένων με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των επιχειρηματικών εφαρμογών
  να αποκτήσει πρακτική εμπειρία, μέσω εργαστηριακών εφαρμογών, για τη βασική λειτουργία των τεχνολογιών επικοινωνίας των δεδομένων και την προσαρμογή τους στη βέλτιστη εξυπηρέτηση επιχειρηματικών εφαρμογών

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Λήψη αποφάσεων
  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  Αυτόνομη εργασία
  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Το μάθημα διαπραγματεύεται τις παρακάτω πλευρές των επιχειρηματικών επικοινωνιών:
  Εισαγωγή στα συστήματα επιχειρηματικών επικοινωνιών (επιχειρηματικές εφαρμογές, αρχιτεκτονική συστημάτων επικοινωνιών, τεχνολογικά πρότυπα)
  Επιχειρηματικές εφαρμογές και οι τεχνολογικές απαιτήσεις τους, στρώμα εφαρμογής
  Φυσικό στρώμα (αναλογική και ψηφιακή μετάδοση, τεχνικές κωδικοποίησης, βλάβες και μέσα μεταφοράς δεδομένων, τεχνικές πολυπλεξίας)
  Στρώμα σύνδεσης δεδομένων (έλεγχος ροής δεδομένων, ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων, πρωτόκολλα σύνδεσης)
  Στρώμα δικτύου και μεταφοράς (μεταγωγή/δρομολόγηση, πρωτόκολλα δικτύου και μεταφοράς, έλεγχος συμφόρησης)
  Αξιολόγηση συστημάτων επικοινωνιών με κριτήριο την ικανοποίηση επιχειρηματικών εφαρμογών (μεθοδολογία, δείκτες απόδοσης, εξομοίωση/προσομοίωση)
  Ασύρματα δίκτυα και δίκτυα ευρείας περιοχής (WiFi, 4G/5G, Οπτικά, VPN)
  Επιχειρηματικές επικοινωνίες στην εποχή της «4ης βιομηχανικής επανάστασης» (δίκτυα 5G, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, υπολογιστικό νέφος)

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  Χρησιμοποιείται πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για τον διαμοιρασμό εκπαιδευτικού υλικού, την επικοινωνία και την ανάθεση εργασιών.

  Χρήση Τ.Π.Ε. στηv Εργαστηριακή Εκπαίδευση
  Αξιοποιείται λογισμικό ανοικτού κώδικα

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις, case studies κτλ.) στην ιστοσελίδα του μαθήματος (Google classroom). Ανακοινώσεις μέσω Google classroom και επικοινωνία μέσω email.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  26 ώρες

  Εργαστηριακό μάθημα

  13 ώρες

  Μελέτη του φοιτητή

  91 ώρες

  Σύνολο Μαθήματος

  130 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

  Μέθοδοι αξιολόγησης:
  Γραπτή αξιολόγηση στο τέλος του εξαμήνου

  Η γραπτή τελική εξέταση έχει συντελεστή βαρύτητας 100% και δύναται να περιλαμβάνει:
  θεωρητικές ερωτήσεις,
  ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής,
  ασκήσεις, και
  επίλυση προβλημάτων

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  W. Stallings Business Data Communications, 6/E, Prentice Hall
  J. FitzGerald Business Data Communications and Networking, Wiley
  B. Forouzan, Data Communications and Networking, 5E, McGraw-Hill Higher Education, 2013
  M. P. Fitz, Βασικές Αρχές Συστημάτων Επικοινωνίας, 2012
  Ά. Αλεξόπουλος, Γ. Λαγογιάννης, Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών, 10η Έκδοση, 2016
  W. Stallings, Επικοινωνίες Υπολογιστών και Δεδομένων, 2011
  Γ. Διακονικολάου, Α. Αγιακάτσικα, Η. Μπούρας, Επιχειρηματική Διαδικτύωση, 2007
  Συμπληρωματικό υλικό, διαφάνειες μαθήματος, προτεινόμενες ιστοσελίδες και άρθρα: ιστοσελίδα μαθήματος
  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  IEEE Access
  Future Generation Computer Systems
  IEEE Transactions on Sustainable Computing
  IEEE Communications
  IEEE Communications Letters
  IEICE Transactions on Communications
  IEEE Transactions on Sustainable Computing
  Wireless Communications and Mobile Computing
  Telecommunication Systems,
  International Journal of Communication Systems, Wiley
  • ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ
   (CSE705)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  CSE705

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ζ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://classroom.google.com/u/0/c/NDA3NDU2NjU3ODc1 Κωδικός τάξης: booxjyf

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων


  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
  διακρίνουν την κλασσική από τη μοντέρνα κρυπτογραφία,
  περιγράφουν τις αρχές λειτουργίας ενός κρυπτοσυστήματος,
  προσδιορίζουν τους διαφορετικούς στόχους της κρυπτογραφίας, όπως εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, αυθεντικότητα και μη-απάρνηση,
  αναγνωρίζουν και να εξηγούν τη διαφορά μεταξύ συμμετρικής και ασύμμετρης κρυπτογραφίας,
  απαριθμούν διαφορετικά κρυπτοσυστήματα,
  περιγράφουν βασικούς κρυπταλγορίθμους, όπως AES, Diffie-Hellman, RSA, Ελλειπτικές καμπύλες,
  προσδιορίζουν τα υπολογιστικά προβλήματα στα οποία βασίζουν τη λειτουργία τους τα μοντέρνα κρυπτοσυστήματα,
  εξετάζουν την ασφάλεια κρυπτοσυστημάτων,
  περιγράφουν βασικές επιθέσεις,
  να προσομοιώνουν με προγραμματισμό τη λειτουργία βασικών κρυπτοσυστημάτων ή επιθέσεων, και
  αξιοποιούν τη γνώση τους στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Αυτόνομη εργασία
  Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Το περίγραμμα ύλης του μαθήματος περιλαμβάνει:
  Κλασσική Κρυπτογραφία - Απλά κρυπτοσυστήματα
  Κρυπτανάλυση και Κρυπτογραφικές Συναρτήσεις
  Συμμετρική Κρυπτογραφία - Κρυπταλγόριθμοι τμήματος - Advanced Encryption Standard (AES)
  Ασύμμετρη Κρυπτογραφία - Τα κρυπτοσυστήματα RSA και Elgamal
  Κρυπτογραφία ελλειπτικών καμπυλών (ECC) - κρυπτοσυστήματα EC (ElGamal, ανταλλαγή κλειδιών Diffie-Hellman)
  Ψηφιακές υπογραφές
  Συναρτήσεις διασποράς

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις με φυσική παρουσία)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια του μαθήματος είναι τα εξής:
  χρήση διαφανειών για την υποστήριξη των διαλέξεων,
  χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα για προγραμματισμό (SageMath) για την επίδειξη βασικής λειτουργικότητας κρυπταλγορίθμων,
  διαμοιρασμός αρχείων (π.χ. ασκήσεις, εργασίες, λύσεις, εκπαιδευτικό υλικό) μέσω του ολοκληρωμένου συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Compus, και
  ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) και ανακοινώσεις.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  26

  Εργαστηριακό μάθημα

  13

  Εβδομαδιαίες ασκήσεις

  48

  Μελέτη / προετοιμασία για τις εξετάσεις

  60

  ΣύνολοΜαθήματος

  147

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

  Γραπτή τελική εξέταση με συντελεστή βαρύτητας 80% η οποία περιλαμβάνει:
  θεωρητικές ερωτήσεις,
  ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, και
  επίλυση προβλημάτων
  Αξιολόγηση ατομικής εβδομαδιαίας εργασίας (20%)

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  Βασίλειος Κάτος,  Γεώργιος Στεφανίδης, Τεχνικές κρυπτογραφίας  κρυπτανάλυσης, Θεσσαλονίκη: Ζυγός, 2003.
  Δημήτριος Πουλάκης, Κρυπτογραφία: η επιστήμη της ασφαλούς επικοινωνίας, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη, 2006.
  Christof Paar, Jan Pelzl, Understanding cryptography: a textbook for students and practitioners. Springer Science  Business Media, 2009.
  A. McAndrew, Introduction to Cryptography with open-source software. CRC Press, 2016.
  A.J. Menezes, P.C. van Oorschot and S.A. Vanstone, Handbook of Applied Cryptography. CRC press, 1996
  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  Designs, Codes, and Cryptography, Kluwer Academic Publishers
  Cryptography and Communications, Springer
  IEEE Transactions on Information Forensics and Security
  ACM Computing Surveys
  Mathematics of Computation, American Mathematical Society
  SIAM Journal on Computing, Society for Industrial and Applied Mathematics
  • ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
   (NG0103)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΝΕΦΟΥΣ
   (SD0105)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (3 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2021

   • Β. Αστερίου, Κ. Κουρής, Σ. Πετρίδου, Π. Νικοπολιτίδης, Γ. Παπαδημητρίου, "Ασφάλεια στα Λειτουργικά Συστήματα και στην Εικονικοποίηση'', Κεφάλαιο στο βιβλίο "Ασφάλεια Πληροφοριών και Συστημάτων στον Κυβερνοχώρο'', Εκδ. Νέων Τεχνολογιών, Ελλάδα, 2021 (ISBN 978-960-578-064-7).

   2010

   • Γ. Παπαδημητρίου, Π. Σαρηγιαννίδης, Σ. Πετρίδου, Σ. Γκρίτζαλης και Α. Πομπόρτσης, "Ιδιωτικότητα Επικοινωνιών", Κεφάλαιο στο βιβλίο "Προστασία της Ιδιωτικότητας στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Τεχνικά και Νομικά Θέματα", Παπασωτηρίου, Ελλάδα, 2010 (ISBN 9789607182708).

   2003

   • G. Papadimitriou, A. Vakali, G. Pallis, S. Petridou and A. Pomportsis, "Simulation in Web Data Management", book chapter in the book "Applied System Simulation: Methodologies and Applications", Editors: M.S.Obaidat and G.I.Papadimitriou, Kluwer Academic Publishers, Norwell, Massachusetts, USA, 2003.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Επιστημονικά Περιοδικά (23 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2022

    • N. Nousias, G. Tsakalidis, G. Michoulis, S. Petridou and K. Vergidis, "A process-aware approach for blockchain-based verification of academic qualifications", Simulation Modelling Practice and Theory, Elsevier, 2022.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • M. Rapti, G. Tsakalidis, S. Petridou and K. Vergidis, "Fake News Incidents through the Lens of the DCAM Disinformation Blueprint", Information, MDPI, 13(7), 306, 2022.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2021

    • G. Simoglou, G. Violettas, S. Petridou and L. Mamatas, "A Softwarized Intrusion Detection System for RPL-based IoT networks", Future Generation Computer Systems, Elsevier, Vol. 125, pp. 698-714, Dec 2021.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • G. Simoglou, G. Violettas, S. Petridou and L. Mamatas, "Intrusion Detection Systems for RPL Security: A Comparative Analysis", Computers & Security, Elsevier, Vol. 104, May 2021.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • P. Tsompanoglou, S. Petridou, P. Nicopolitidis, and G. Papadimitriou, "Quantitative Model Checking for Assessing the Energy Impact of a MITM Attack on EPONs", Internet Technology Letters, Wiley, Feb. 2021.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2019

    • T. Theodorou, G. Violettas, P. Valsamas, S. Petridou and L. Mamatas, "A Multi-Protocol Software-Defined Networking Solution for the Internet of Things", IEEE Communications Magazine, Series: Telecom Software, Network Virtualization, and Software Defined Networks, Vol. 57, No. 10, pp. 42-48, Oct. 2019.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • G. Violettas, S. Petridou and L. Mamatas, "Evolutionary Software Defined Networking-Inspired Routing Control Strategies for the Internet of Things", IEEE Access, Vol. 7, pp. 132173 - 132192, Sep. 2019.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • G. Tsakalidis, K. Vergidis, S. Petridou and M. Vlachopoulou, "A Cybercrime Incident Architecture with Adaptive Response Policy", Computers & Security, Elsevier, Vol. 83, pp. 22-37, Jun. 2019

     Προβολή Δημοσίευσης

    2018

    • S. Petridou, S. Basagiannis and L. Mamatas, "Formal Methods for Energy-Efficient EPONs", IEEE Transactions on Green Communications and Networking, Vol. 2, No. 1, pp. 246 - 259, March 2018.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2016

    • N. Alexiou, S. Basagiannis and S. Petridou, "Formal security analysis of near field communication using model checking", Computers & Security, Elsevier, Vol. 60, pp. 1-14, Jul. 2016.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2013

    • S. Petridou, S. Basagiannis and M. Roumeliotis, "Survivability Analysis Using Probabilistic Model Checking: A Study on Wireless Sensor Networks", IEEE Systems Journal, Vol. 7, No. 1, pp. 4-12, Mar. 2013.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2011

    • C. Liaskos, S. Petridou and G. Papadimitriou, "Towards Realizable, Low-Cost Broadcast Systems for Dynamic Environments", IEEE/ACM Transactions on Networking, Vol. 19, No. 2, pp. 383-392, Apr. 2011.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • S. Basagiannis, S. Petridou, N. Alexiou, G. Papadimitriou and P. Katsaros, "Quantitative Analysis Of A Certified E-Mail Protocol In Mobile Environments: A Probabilistic Model Checking Approach", Computers & Security, Vol. 30, No. 4, pp. 257-272, Jun. 2011.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2010

    • C. Liaskos, S. Petridou, G. Papadimitriou, P. Nicopolitidis and A. Pomportsis "On the Analytical Performance Optimization of Wireless Data Broadcasting", IEEE Transactions on Vehicular Technology, Vol. 59, No. 2, pp. 884-895, Feb. 2010.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • C. Liaskos, S. Petridou and G. Papadimitriou, "Cost-Aware Wireless Data Broadcasting", IEEE Transactions on Broadcasting, Vol. 56, No. 1, pp. 66-76, Mar. 2010.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • P. Sarigiannidis, S. Petridou, G. Papadimitriou and M. Obaidat, "IGFS: A New MAC Protocol Exploiting Heterogeneous Propagation Delays in the Dynamic Bandwidth Allocation on WDM-EPON", IEEE Systems Journal, Vol. 4, No. 1, pp. 49-56, Apr. 2010.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2009

    • S. Petridou, P. Sarigiannidis, G. Papadimitriou and A. Pomportsis, "A Clustering-Driven Medium Access Control Protocol for WDM Star Networks", Optics & Laser Technology, Elsevier, Vol. 41, No. 1, pp. 42-52, Feb. 2009.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • V. Koutsonikola, S. Petridou, A. Vakali, G. Papadimitriou, "A New Approach to Web Users Clustering and Validation: A Divergence-Based Scheme", International Journal of Web Information Systems, Vol. 5, No. 3, pp. 348-371, 2009.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • C. Liaskos, S. Petridou, G. Papadimitriou, P. Nicopolitidis, M. Obaidat and A. Pomportsis, "Clustering-driven Wireless Data Broadcasting", IEEE Wireless Communications Magazine, Vol. 16, No. 6, pp. 80-87, Dec. 2009.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2008

    • S. Petridou, V. Koutsonikola, A. Vakali and G. Papadimitriou, "Time Aware Web Users Clustering", IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, Vol. 20, No. 5, pp. 653-667, May 2008.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • S. Petridou, P. Sarigiannidis, G. Papadimitriou and A. Pomportsis, "Clustering Based Scheduling: A New Class of Scheduling Algorithms for Single-hop Lightwave Networks", International Journal of Communication Systems, Vol. 21, No. 8, pp. 863-887, Aug. 2008.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • S. Petridou, P. Sarigiannidis, G. Papadimitriou and A. Pomportsis, "On the use of Clustering Algorithms for Message Scheduling in WDM Star Networks", IEEE Journal of Lightwave Technology, Vol. 26, No. 17, pp. 2999-3010, Sep. 2008.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • P. Sarigiannidis, S. Petridou, G. Papadimitriou, M. Obaidat and A. Pomportsis, "Supporting Quality-of-Service Scheduling in a TT-FR WDM System", IEEE Systems Journal, Vol. 2, No. 4, pp. 525-535, Dec. 2008.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Συνέδρια (35 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2024

     • A. Papadakis, L. Mamatas and S. Petridou, "'Investigating the Latency Dynamics in Vehicular Platooning Networks", Proc. of the 4th IEEE International Mediterranean Conference on Communications and Networking (IEEE MEDITCOM 2024), Madrid, Spain, Jul. 8-11, 2024.
     • M. Gatzianas, G Kalfas, et al. "OCTAPUS: Empowering Next Generation Central Offices with Cross-Layer Network Intelligence towards a Reconfigurable Data Plane", 5G-PINE 2024 Workshop part of the AIAI-2024 International Conference, Corfu, Greece, June 27-30, 2024.
     • D.E. Gkogkos, L. Mamatas and S. Petridou, "Assessing supervised machine learning in detecting GPS spoofing attacks on UAV application use-cases", Proc. of the 28th Conference on Innovation in Clouds, Internet and Networks (ICIN 2025), Paris, France, March 11-14, 2024.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2022

     • A. Papadakis, T. Theodorou, L. Mamatas and S. Petridou, "Dynamic Topology Discovery Configuration in Software-Defined Vehicular Networks", Proc. of the IEEE Conference on Standards for Communications and Networking (CSCN), Thessaloniki, Greece, Nov. 28-30, 2022.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • A. Gkika Zosan, V. Asteriou, K. Kantelis, S. Petridou, P. Nicopolitidis and G. Papadimitriou, "Load-Aware Scheduling in Local Area Networks Using Clustering'', Proc. of the IEEE Conference on Standards for Communications and Networking (CSCN), Thessaloniki, Greece, Nov. 28-30, 2022.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • G. Michoulis, N. Nousias, S. Basagiannis and S. Petridou, "Blockchain in Higher Education: permissioned and permissionless approaches", 4th Summit on Gender Equality in Computing, Jun 16-17, Thessaloniki, Greece, 2022.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • N. Nousias, G. Tsakalidis, S. Petridou and K. Vergidis, "Modelling the Development and Deployment of Decentralized Applications in Ethereum Blockchain: A BPMN-Based Approach", in International Conference on Decision Support System Technology, Springer, Cham, p. 55-67, Thessaloniki, Greece, May 23-25, 2022.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2021

     • A. Papadakis, T. Theodorou, L. Mamatas and S. Petridou, "An experimentation environment for SDN-based autonomous vehicles in smart cities", in 17th IEEE International Conference on Network and Service Management (CNSM). p. 391-393, Izmir, Turkey, Oct 25-29, 2021.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2020

     • G. Michoulis, S. Petridou and K. Vergidis, "Verification of Academic Qualifications through Ethereum Blockchain: An Introduction to VerDe", Proc. of the XIV Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2020), Sep 30 - Oct 3, Thessaloniki.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2019

     • P. Tsompanoglou, S. Petridou, P. Nicopolitidis, and G. Papadimitriou, "On the Relationship between Energy-Saving and Security in EPONs: a Model Checking Approach", IEEE Symposium on Communications and Vehicular Technology (IEEE SCVT), Noordwijk, The Netherlands, Nov. 29, 2019.
     • K. Evangelidou, S. Petridou, S. Basagiannis, and L. Mamatas, "An Energy-Aware Modeling Analysis on Next-Generation Passive Optical Networks", IEEE Symposium on Communications and Vehicular Technology (IEEE SCVT), Noordwijk, The Netherlands, Nov. 29, 2019.
     • P. Valsamas, P. Papadimitriou, I. Sakellariou, S. Petridou, L. Mamatas, S. Clayman, F. Tusa and A. Galis, "Multi-PoP Network Slice Deployment: A Feasibility Study", Proc. of the IEEE International Conference on Cloud Networking (CloudNet), Coimbra, Portugal, Nov 4 - 6, 2019.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • P. D. Maciel, F. L. Verdi, P. Valsamas, I. Sakellariou, L. Mamatas, S. Petridou, P. Papadimitriou, D. Moura, A. I. Swapna, B. Pinheiro and S. Clayman, "A Marketplace-based Approach to Cloud Network Slice Composition Across Multiple Domains", Proc. of the IEEE Conference on Network Softwarization Workshops (NetSoft WKSHPS, S4SI), Paris, France, Jun 24 - 28, 2019.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • P. Valsamas, I. Sakellariou, S. Petridou and L. Mamatas, "A Multi-domain Experimentation Environment for 5G Media Verticals", Proc. of the IEEE Conference on Computer Communications Workshops (INFOCOM WKSHPS, CNERT), Paris, France, Apr 29 - May 2, 2019.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2018

     • G. Violettas, S. Petridou and L. Mamatas, "Routing under heterogeneity and mobility for the Internet of Things: a centralized control approach", Proc. of the IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), Abu Dhabi, UAE, Dec 9 - 13, 2018.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • I. Karantaidou, S.T. Halkidis, S.G. Petridou, L. Mamatas, G. Stephanides, "Pairing-Based Cryptography on the Internet of Things: A Feasibility Study", IFIP International Conference on Wired/Wireless Internet Communication (WWIC), Lecture Notes in Computer Science, vol. 10866, Springer, Boston, MA, USA, Jun 18-20, 2018.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2017

     • S. Petridou, S. Basagiannis and L. Mamatas, "Energy-Efficiency Analysis Under QoS Constraints Using Formal Methods: A Study on EPONs", Proc. of the IEEE International Conference on Communications (ICC), Paris, France, May 21 - 25, 2017.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • G. Violettas, T. Theodorou, S. Petridou, A. Tsioukas, and L. Mamatas, "An Experimentation Facility Enabling Flexible Network Control for the Internet of Things", Demo paper, IEEE INFOCOM, Atlanda, USA, May 1 - 4, 2017.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2014

     • N. Alexiou, S. Basagiannis and S. Petridou, "Security Analysis of NFC Relay Attacks using Probabilistic Model Checking", Proc. of the 10th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference (IWCMC'14), Nicosia, Cyprus, August 4-8, 2014.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2012

     • S. Petridou and S. Basagiannis, "Towards Energy Consumption Evaluation of the SSL Handshake Protocol in Mobile Communications", Proc. of the 9th International Conference on Wireless On-demand Network Systems and Services (WONS'12), Courmayeur, Italy, January 9-11, 2012.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2011

     • I. Paparrizos, S. Basagiannis and S. Petridou, "Quantitative Analysis for Authentication of Low-cost RFID Tags", Proc. of the 36th IEEE Conference on Local Computer Networks (IEEE LCN'11), Bonn, Germany, October 4-7, 2011.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • S. Petridou, S. Basagiannis, N. Alexiou, G. Papadimitriou and P. Katsaros, "Quantitative Model Checking of an RSA-based Email Protocol on Mobile Devices", Proc. of the 6th IEEE Symposium on Computers and Communications (IEEE ISCC'11), Corfu, Greece, June 28-1, 2011.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2010

     • P. Sarigiannidis, S. Petridou, G. Papadimitriou and M. Obaidat, "A New Approach to the Design of MAC protocols for WDM-EPONs", Proc. of the 15th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference (IEEE Melecon'10), Valletta, Malta, April 25-28, 2010.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • C. Liaskos, S. Petridou, G. Papadimitriou, "Combining Optimal Performance with Cost-efficiency in Adaptive Wireless Broadcast-based Systems", Proc. of the 15th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference (IEEE Melecon'10), Valletta, Malta, April 25-28, 2010.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2009

     • C. Liaskos, S. Petridou, G. Papadimitriou, P. Nicopolitidis and A. Pomportsis, "An Analytical Approach to the Design of Wireless Broadcast Disks Systems", Proc. of the 9th International Symposium on Autonomous Decentralized Systems (ISADS'09), Athens, Greece, March 23-25, 2009.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • P. Sarigiannidis, S. Petridou, G. Papadimitriou, M. Obaidat and A. Pomportsis, "A Quality of Service Scheduling Technique for Optical LANs", Proc. of the 7th ACS/IEEE International Conference on Computer Systems and Applications (IEEE AICCSA'09), Rabat, Marocco, May 10-13, 2009.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • C. Liaskos, S. Petridou, G. Papadimitriou, "A New Approach to the Design of Wireless Data Broadcasting Systems: An Analysis-Based Cost-Effective Scheme", Proc. of the International Conference on Ultra Modern Telecommunications (ICUMT'09), St. Petersburg, Russia, Oct 12-14, 2009.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2008

     • S. Petridou, P. Sarigiannidis, G. Papadimitriou and A. Pomportsis, "Nodes' Clustering in WDM Star Networks with Real-Time Traffic", Proc. of the 14th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference (IEEE Melecon'08), Ajaccio, France, May 5-7, 2008.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • S. Petridou, P. Sarigiannidis, G. Papadimitriou and A. Pomportsis, "A High Performance Clustering-Driven MAC Protocol for Single-Hop Lightwave Networks", Proc. of the 14th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference (IEEE Melecon'08), Ajaccio, France, May 5-7, 2008.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • V. Koutsonikola, S. Petridou, A. Vakali, H. Hacid and B. Benatallah, "Correlating Time-related Data Sources with Co-clustering", Proc. of the 9th International Conference on Web Information Systems Engineering (WISE'08), Auckland, New Zealand, September 1-4, 2008.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • C. Liaskos, S. Petridou, G. Papadimitriou, P. Nicopolitidis and A. Pomportsis, "A Novel Clustering-Driven Approach to Wireless Data Broadcasting", 15th IEEE CVT Annual Symposium on Communications and Vehicular Technology in the Benelux (IEEE SCVT'08), Antwerpen, Belgium, November 13, 2008.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2007

     • S. Petridou, P. Sarigiannidis, G. Papadimitriou and A. Pomportsis, "Clustering Based Scheduling: A New Approach to the Design of Scheduling Algorithms for WDM Star Networks", Proc. of the 14th IEEE CVT Annual Symposium on Communications and Vehicular Technology in the Benelux (IEEE SCVT'07), Delft, The Netherlands, November 15, 2007.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • S. Petridou, P. Sarigiannidis, G. Papadimitriou and A. Pomportsis, "An Efficient Clustering Oriented Algorithm for Message Scheduling on WDM Star Networks", Proc. of the 14th IEEE CVT Annual Symposium on Communications and Vehicular Technology in the Benelux (IEEE SCVT'07), Delft, The Netherlands, November 15, 2007.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2006

     • S. Petridou, V. Koutsonikola, A. Vakali, G. Papadimitriou, "A Divergence-Oriented Approach for Web Users Clustering", Proc. of the International Conference on Computational Science and its Applications (ICCSA'06), Glasgow, Scotland, May 8-11, 2006.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2003

     • S. Petridou, G. Pallis, A. Vakali, G. Papadimitriou, A. Pomportsis: "Web Data Accessing and the Web Searching Process", ACS IEEE International Conference on Computer Systems and Applications (IEEE AICCSA'03), Tunis, Tunisia, July 14-18, 2003.

      Προβολή Δημοσίευσης

     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font