Σταμπουλής Μιλτιάδης
 • 2310 891.621
 • staboulis uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 427

  Σταμπουλής Μιλτιάδης

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Οικονομία της Εργασίας και Πολιτικές Κατάρτισης"

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ. (1982)
  • Μεταπτυχιακό Οικονομίας Ανθρώπινων Πόρων, Πανεπιστημίου Παρισίων Ι – Πάνθεον – Σορβόννη, D.E.A. (MASTER – αναγνώριση ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) (1983)
  • Διδακτορικό Οικονομίας Ανθρώπινων Πόρων, Τίτλος θέματος: «Οι σχέσεις μισθωτής εργασίας στα πλαίσια μιας τοπικής αγοράς εργασίας.  Το πρόβλημα της ευελιξίας στις επιχειρήσεις της βιομηχανικής περιοχής της Θεσσαλονίκης» Πανεπιστήμιο Παρισίων Ι – Πάνθεον – Σορβόννη, Doctoratde 3e Cycle (Ph.D – αναγνώριση ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) (1986)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Πολιτικές απασχόλησης και εκπαιδευτικά συστήματα
  • νέες τεχνολογίες και ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
  • πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικές ανισότητες, 
  • επιχειρηματική ηγεσία και πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού,
  • καινοτομίες στην κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
  • βιώσιμη επιχειρηματικότητα μέσω κατάρτισης, 
  • αναλυτικός σχεδιασμός προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, 
  • συνεργατικές αλληλεπιδράσεις με τις νέες τεχνολογίες,
  • διοίκηση ολικής ποιότητας μέσω εκπαίδευσης και κατάρτισης σε σχέση με τις προκλήσεις του σύγχρονου μεταβαλλόμενου εξωτερικού περιβάλλοντος

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
   (ΣΕ0512)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
   (ΕΕΔΒ108)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΕΒΔΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
   (ΣΕ0606)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Κωδ. Μαθ. [ ΣΕ0606 ]
  5 ECTS

  Το περιεχόμενο του μαθήματος αφορά στη θεωρητική ανάλυση της σχέσης εκπαίδευσης και απασχόλησης στο πλαίσιο της λειτουργίας των αγορών εργασίας. Η ανάλυση εμπεριέχει τις έννοιες της αμοιβής από μισθωτή εργασία σε σχέση με το εκπαιδευτικό επίπεδο, την αναδιάταξη της οργάνωσης της αγοράς εργασίας με «ευελιξία και ασφάλεια», την παρουσίαση του φαινομένου της ενεργού γήρανσης και την ερμηνεία των διαστάσεων της ανεργίας υπό το πρίσμα του εκπαιδευτικού επιπέδου.

  Σε δεύτερο επίπεδο παρατίθενται εισαγωγικές έννοιες των Οικονομικών της Εκπαίδευσης και της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. Στο πεδίο αυτό παρουσιάζεται η θεωρία του ανθρωπίνου κεφαλαίου, παρατίθεται η συγκριτική ανάλυση μοντέλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, προσεγγίζεται το κόστος χρηματοδότησης της εκπαίδευσης και της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και τέλος, διατυπώνεται η μικροοικονομική και μακροοικονομική θεώρηση των Οικονομικών της Εκπαίδευσης.

  Το μάθημα ολοκληρώνεται με μελέτες περιπτώσεων που εξετάζουν τη λειτουργία της εκπαίδευσης και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης σε συνθήκες οικονομικής κρίσης.

  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   (ΔΕ5020)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Tο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον των επιχειρήσεων. H κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων. O ρόλος του κέρδους. Tο μάνατζμεντ της επιχείρησης. H διοίκηση του προσωπικού και οι ανθρώπινες σχέσεις. H διοίκηση παραγωγής. Tο μάρκετινγκ των προϊόντων ή υπηρεσιών. Tα χρηματοοικονομικά της επιχείρησης. Oι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Διεθνές μάνατζμεντ.


  BUSINESS ORGANIZATION AND ADMINISTRATION

  The economic, political and social environment of businesses. The social responsibility of business. The role of Profit. Business Management. Personnel Management and Human Relations. Production Management. Marketing of Goods and Services. Business Finance. Small-medium size business. International Management.

  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
   (ΣΕ0301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Κωδ. Μαθ. [ΣΕ0301]
  5 ECTS

  Το μάθημα προσεγγίζει, κατ' αρχήν, τις εννοιολογικές και θεωρητικές προσεγγίσεις και σύγχρονες αντιλήψεις για τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση, καθώς και τη λειτουργία της ΣΕΚ ως εργαλείο ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης στο πλαίσιο της λειτουργίας των αγορών εργασίας. Επίσης, προσεγγίζει την θεωρία σύνδεσης των επαγγελματικών προσόντων με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε επίπεδο ανάπτυξης δεξιοτήτων, ικανοτήτων - γνώσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Με βάση το παραπάνω θεωρητικό υπόβαθρο παρουσιάζεται η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης και Κατάρτισης, η οποία στηρίζεται στη Στρατηγική Ευρώπη 2020. Κατόπιν, αναλύονται οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης στη ΣΕΚ στην Ε.Ε.
  Η δεύτερη ενότητα αφιερώνεται στην ανάλυση της ΣΕΚ στην Ελλάδα, τόσο σε σχέση με τις εξελίξεις στην οικονομία της χώρας, όσο και σε σχέση με το θεσμικό - νομικό πλαίσιο για την ΣΕΚ. Τέλος, παρουσιάζονται οι φορείς υλοποίησης της ΣΕΚ στην Ελλάδα, ο τρόπος χρηματοδότησης της και παρατίθενται μελέτες περιπτώσεων, όπως η καθιέρωση επιταγής κατάρτισης για την είσοδο ανέργων στην αγορά εργασίας κτλ.

  • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Σ.Ε.
   (ΣΕ0503-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΔΙΟΥ
   (ΕΕ401)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΚΠ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (14 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2020

   • «Globalization Challenge: Coronavirus Shutdown Effect on Labor Market», Internationalization of the World Economy: Current Trends, EVKONOMIA, Kastoria 2020

   2017

   • The Importance of certification on prior learning - Practices of European and Non-Global level with examples of best practices, American Journal of Educational Research, 5(12)
   • Αρχιτεκτονική Σχεδιασμού και Υλοποίησης Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας
   • Gender wage gap from a social perspective – Towards Socio Economics re-evolution through mainstreaming pay policy. The case of Cyprus, Progress in Economics Research, Nova Science Publisher. Inc., Volume 38

   2015

   • The Emergence of CSR in Greece at Local Level – Synergies between SMEs and Local Authorities, Nova Publishers, New York
   • The emergence of CSR in Greece at local level – Synergies between SMEs and Local Authorities, Nova Science Publishers. Inc.

   2014

   • Action Plan for Immediate Implementation in Support of Employment in Greece Global economy: Issues and Challenges of post-crisis development, Publication of Technological Educational Institute of Western Macedonia
   • Effects of the economic crisis on the Greek labor market - Prerequisites for success of an Action Plan for immediate implementation in support of employment, Global Economy: Ιssues and Challenges of post – crisis, Technological Education Institute of West Macedonia, Taras Shevchenko, University of Kyiv Editions
   • Effects of the economic crisis on the Greek labor market - Prerequisites for success of an Action Plan for immediate implementation in support of employment, Global Economy: Issues and Challenges of Post – Crisis, Edition of Technological Education Institute of West Macedonia, Kastoria, Greece

   2011

   • Αξιολόγηση εκπαιδευτών ενηλίκων στο πλαίσιο της παροχής ποιότητας σε κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα, Συλλογικός τόμος «Δια βίου Μάθηση και Εκπαιδευτές Ενηλίκων. Θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις», Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας

   2005

   • Πολιτικές Απασχόλησης και Κατάρτισης στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης παρέμβασης για ανέργους - Εμπειρίες από την εφαρμογή στο νομό Ιωαννίνων, Εργασία 2005, Εκδοση Παντείου Πανεπιστημίου

   2003

   • Analysis of the impact of community policies on regional cohesion: The case of Greece, Edition of European Commission DG Regional Policy
   • The financing of VET in Greece, Cedefop Panorama Series 78

   1997

   • Work organisation and qualifications in the retail sector: The case of Greece, Cedefop
   • Επιστημονικά Περιοδικά (14 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2021

    • «Περιφερειακή εξειδίκευση, βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική οικονομία. Η περίπτωση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών ΕΚΚΕ, No.157, Iούλιος 2021

    2020

    • «Social and Economic aspects of Recognition an validation of non-formal and informal adult learning system in Greece», Journal of European Economy, Vol.19, N.4 (75), December 2020
    • «Social Economy Sustainability at a Regional Level. The Case of the West-Macedonia Region in Greece», άρθρο στο συνέδριο 33th EBES Conference, Madrid, Spain, 7-9 October 2020
    • «A socio-economic approach to the benefits of recognizing prior knowledge in Western Macedonia. Field survey of local workers and graduates», Journal of Modern Education Review, Vol.10 (5), May 2020
    • «Flexible forms of employment integration. Assessing the implementation of pilot projects promoting flexible arrangements: the case of Cyprus», South-Eastern Europe Journal of Economics, ASECU, 2020
    • «The impact of Covid-19 on Economy, Employment and New Skills», Journal of European Economy, Vol 19, No 3(74), September 2020
    • «The impact of COVID-19 on Economy and Employment – Main highlights on worldwide trends», European Centre for Research Training and Development UK, 2020
    • «Τhe Greek Life-Long Learning Centers in the post-Debt Crisis era: Perceptions on the effectiveness of Mentoring in Adults’ Trainers Training», Industrial and Commercial Training, ID ICT-08-2020-0099
    • «Τhe evolving nature of work in the Agri-Food-Stuffs sector. The impact of Precision Agriculture and the necessity of acquiring new skills through Lifelong Learning», Social Cohesion and Development, 15 (1), 2020

    2019

    • Correlating horizontal skills with job specializations on the basis of business sector dynamics in regional job markets. The case of Attica Region, Greece, Journal of Development Management, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
    • Smart Regions’ Economical Innovations and Sustainability in Relation to Vocational Education and Training and Specific Required Skills: An Approaching Model through Qualitative Research in Greek Enterprises, Journal oh Higher Education Theory and Practice, Volume 19(1)

    2017

    • Αξιολογική Προσέγγιση της αξιοποίησης των αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΣΕΚ από εργαζόμενους και ανέργους, Επιστημονικό Περιοδικό Εκπαιδευτικός Κύκλος, 5(2)

    2010

    • Using Gravity Models in regional socioeconomic policy: pilot applications in active labor market policies, Portuguese Journal of Quantitative Methods, Department of Quantitative Methods at ISCTE-IUL Lisbon University Institute, Lisbon

    2003

    • Η σημασία των ολοκληρωμένων συστημάτων αξιολόγησης στο πλαίσιο της Ολικής Ποιότητας στη ΣΕΚ, Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, Τ30
    • Συνέδρια (20 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2020

     • «NON-COGNITIVE SKILLS AS THE NEW METRIC IN RECENT LABOR MARKETS – CASE STUDY: THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA IN PROMOTING AND DEVELOPING SKILLS», 14th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain, 2-4 March 2020
     • «WORLDWIDE APPROACHES OF SOFT SKILLS TRAINING AS A STRATEGY FACTOR OF ROI GROWTH», 12th International Conference on Education and New Learning Technologies , 6-7 July 2020, EDULEARN20 , IATED
     • «Recognition of Previous Non Formal and Informal Adult Knowledge - Research Study and Analysis of relevant stakeholders in Greece», άρθρο στο συνέδριο 33th EBES Conference, Madrid, Spain, 7-9 October 2020

     2019

     • Eco Cities versus Smart Cities: Socio labor economic dimensions in terms of smart economy, Changing Cities IV: Spatial, Design, Landscape and SocioEconomic Dimensions, Chania, Crete
     • To γυναικείο πρόσωπο της μονογονεικότητας στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, Συνέδριο "Οι κοινωνικές επιστήμες σήμερα. Διλήμματα και προοπτικές πέρα από την κρίση", Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λέσβος
     • Application of Alpha and Beta brainwaves on E Learning projects in terms of expanding critical and cognitive skills:An experimental approach, 13th International Conference on E Learning, Porto, Portugal

     2018

     • Motivation and Rewards for Special education staff: a focus group study on Greek employees, Proceedings book of International Conference of New Horizons in Education, INTE-ITICAM-IDEC, Vol.2, Paris
     • Αξιολογική Προσέγγιση της ανθεκτικότητας του φαινομένου της ανεργίας στις Περιφέρειες του άξονα της Εγνατίας Οδού. Προϋποθέσεις αποκλιμάκωσης των μεγεθών της ανεργίας με βάση την παραγωγική ανασυγκρότηση των Περιφερειών, 3o Συνέδριο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

     2017

     • Προϋποθέσεις ανάπτυξης ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης στο πλαίσιο της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Marketing και Branding του τόπου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
     • Flexible forms of employment integration. Assessing the implementation of employment policies with flexible work arrangements. The case of Cyprus, 13th International Conference of ASECU, University “Aleksandër Moisiu”, Durrës, Albania
     • Η συμβολή του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης στην οικονομική ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Βουλγαρίας. Προϋποθέσεις βελτίωσης των επαγγελματικών προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου και διευκόλυνσης της κινητικότητάς του στη διασυνοριακή αγορά εργασίας, 2o Συνέδριο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικό Τμήμα ΑΠΘ και ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (Σέρρες)

     2016

     • Η συμβολή των τοπικών πολιτικών καταπολέμησης της ανεργίας στην παραγωγική ανασυγκρότηση και την περιφερειακή ανάπτυξη: Ουτοπία ή Δυνατότητα;, 14ο Επιστημονικό Συνέδριο «Παραγωγική Ανασυγκρότηση και Περιφερειακή Ανάπτυξη», Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα
     • Gender wage gap from a social perspective – Towards socio economics re-evolution through mainstreaming pay policy. The case of Cyprus, 12th International Conference of Asecu 'Inclusive and Sustainable development and the role of Social and Solidarity Economy', Anadolu University, Turkey

     2015

     • Έξυπνες πόλεις και Σύγχρονα Δίκτυα Μάθησης. Ο ρόλος των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης των Ο.Τ.Α. στην ανάπτυξη των έξυπνων πόλεων, 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Διά Βίου Μάθησης 'Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία: Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία, ΠαΜακ, Θεσσαλονίκη
     • Corporate Social Responsibility and social dialogue in human resources management in the banking sector in Greece: A case study of elder bank employees, 11th ASECU International Conference 'Openness, Innovation, Efficiency and Democratization as preconditions for economic development', Krakow
     • Οικονομική κρίση στην Ελλάδα και κλάδοι σε αποδόμηση: Προϋποθέσεις αναδιάταξης και εκσυγχρονισμού του κλάδου της μεταξουργίας – Η σημασία του Ανθρώπινου Κεφαλαίου, Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Παραγωγική Ανασυγκρότηση στην Ελλάδα: «Μελετώντας το παρελθόν, σχεδιάζουμε το μέλλον», Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ., Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΠΑΜΑΚ, Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΑΤΕΙΘ, Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών Δ. Μπάτσης, Θεσσαλονίκη
     • Διαμόρφωση πολιτικών ισότητας των φύλων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αποκεντρωμένων προγραμμάτων ισότητας των φύλων: προκλήσεις – δυνατότητες – εμπόδια», 2ο Τακτικό Συνέδριο 'Αλλάζοντας την Ελλάδα και τον Κόσμο: ιδέες και Πολιτική' υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων, Λουτράκι

     2009

     • Evaluating adult educators in the frame of quality provision in vocational educational training centers in Greece, Educating the adult educator: Quality, provision and assessment in Europe, ΕSRΕΑ
     • Active Ageing and CVT - The role of social partners, The role of social partners in continuing reviewing practices and sharing challenges, Cedefop, Thessaloniki

     2007

     • Obstacles in the Professional Development of Women in the Greek Labor Market, through the lens of State Agencies and Women’s Non-Governmental Organizations, Research Committee on Women in Society (RC32) - International Sociological Association (ISA) - National Centre for Social Research, EKKE
     • Άλλα (0 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.