Σταμπουλής Μιλτιάδης
 • 2310 891.621
 • staboulis uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 302

  Σταμπουλής Μιλτιάδης

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής

  Αναπληρωτής Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή»)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Οικονομία της Εργασίας και Πολιτικές Κατάρτισης"

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ. (1982)
  • Μεταπτυχιακό Οικονομίας Ανθρώπινων Πόρων, Πανεπιστημίου Παρισίων Ι – Πάνθεον – Σορβόννη, D.E.A. (MASTER – αναγνώριση ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) (1983)
  • Διδακτορικό Οικονομίας Ανθρώπινων Πόρων, Τίτλος θέματος: «Οι σχέσεις μισθωτής εργασίας στα πλαίσια μιας τοπικής αγοράς εργασίας.  Το πρόβλημα της ευελιξίας στις επιχειρήσεις της βιομηχανικής περιοχής της Θεσσαλονίκης» Πανεπιστήμιο Παρισίων Ι – Πάνθεον – Σορβόννη, Doctoratde 3e Cycle (Ph.D – αναγνώριση ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) (1986)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Πολιτικές απασχόλησης και εκπαιδευτικά συστήματα
  • νέες τεχνολογίες και ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
  • πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικές ανισότητες, 
  • επιχειρηματική ηγεσία και πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού,
  • καινοτομίες στην κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
  • βιώσιμη επιχειρηματικότητα μέσω κατάρτισης, 
  • αναλυτικός σχεδιασμός προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, 
  • συνεργατικές αλληλεπιδράσεις με τις νέες τεχνολογίες,
  • διοίκηση ολικής ποιότητας μέσω εκπαίδευσης και κατάρτισης σε σχέση με τις προκλήσεις του σύγχρονου μεταβαλλόμενου εξωτερικού περιβάλλοντος

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
   (ΣΕ0512)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

   

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, από τη διδασκαλία του μαθήματος,

  είναι

  Σε επίπεδο γνώσεων:

  • Κατάνοηση και ταξινόμηση των πρόσφατων εφαρμογών νέων τεχνολογιών στην οικονομία
  • Προσδιορισμός των επιπτώσεων αυτών στους τομείς της αγοράς εργασίας και της εκπαίδευσης
  • Κατανόηση της εξελικτικής έννοιας της δεξιότητας σε προηγμένα τεχνολογικά περιβάλλοντα
  • Απαρίθμηση & ανάλυση των νέων απαιτούμενων δεξιοτήτων σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες
  • Συσχέτιση των νέων δεξιοτήτων με τις μεταβαλλόμενες τεχνολογικά οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες
  •  Κατηγοριοποίηση και αιτιολόγηση χρησιμότητας των νέων δεξιοτήτων
  • Σύνθεση δεικτών καταμέτρησης της αξιοπιστίας των νέων δεξιοτήτων

  Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

  • Εφαρμογή και χρήση του μείγματος δεξιοτήτων σε πολλαπλά επίπεδα στις νέες συνθήκες λειτουργίας της οργάνωσης παραγωγής και εργασίας
  • Οργάνωση, εφαρμογή, έλεγχος και συγκριτική αξιολόγηση των νέων συμπεριφορικών δεξιοτήτων στη νέα οργάνωση παραγωγής και εργασίας

  Σε επίπεδο στάσεων:

  • Συνειδητή εκτίμηση των νεοαποκτηθέντων γνώσεων
  • Κατανόηση της επίδρασης  δεξιοτήτων σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο προηγμένων τεχνολογικών περιβαλλόντων
  • Κριτική θέση απέναντι στις απαιτούμενες νέες γνώσεις και δεξιότητες σε σχέση με το προσωπικό επίπεδο αξιών

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Το μάθημα αυτό διασυνδέει τις εξελίξεις εφαρμογών των Νέων Τεχνολογιών στην οικονομία σε σχέση με το απαιτούμενο μείγμα δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού (κάθετες, ήπιες και ψηφιακές). Συνεπώς, αναλύεται διεξοδικά η ανάγκη της συμπλήρωσης των κάθετων ψηφιακών δεξιοτήτων σε συνδυασμό με ένα ευρύτερο φάσμα ήπιων συμπεριφορικών δεξιοτήτων, σημαντικής πλέον χρησιμότητας στο νέο τρόπο λειτουργίας της παγκόσμιας οικονομίας. Στις νέες συνθήκες παραγωγικής διαδικασίας, η σημαντική θέση της τεχνολογίας οφείλει να συμβαδίζει με την ικανότητα του ανθρώπινου δυναμικού να προγραμματίζει την παραγωγική διαδικασία, να λαμβάνει αποφάσεις και να ερμηνεύει δεδομένα και αποτελέσματα. Κατά συνέπεια, το μάθημα εμπεριέχει ενότητες σχετικές με τρέχουσες εφαρμογές ICT στην οικονομία στο πλαίσιο των παραγωγικών και κοινωνικών μεταβολών και τις επιπτώσεις αυτών στην αγορά εργασίας και τα εκπαιδευτικά συστήματα, αναδεικνύοντας την ανάγκη ανάπτυξης νέων απαιτούμενων δεξιοτήτων που διασφαλίζουν το ζητούμενο της ενσωμάτωσης του ανθρώπινου δυναμικού με το σημερινό τεχνοκρατικά παγκοσμιοποιημένο επίπεδο παραγωγής, κατανάλωσης και διαβίωσης.

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
   (ΕΕΔΒ108)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΕΒΔΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
   (ΣΕ0606)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Oι φοιτητές/ τριες θα αποκτήσουν βασικές αλλά και ειδικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στο επιστημονικό πεδίο των οικονομικών της εργασίας και της εκπαίδευσης. Eιδικότερα, θα είναι σε θέση να:

  • διαθέτουν ολοκληρωμένες θεωρητικές γνώσεις στην οικονομική της εργασίας και της εκπαίδευσης,
  • αναλύουν διεξοδικά τη σχέση εκπαίδευσης - απασχόλησης,
  • κατανοούν νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού,
  • αξιολογούν τις οικονομικές επιπτώσεις της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού,
  • αξιολογούν τις οικονομικές επιπτώσεις των επιμέρους επιλογών εκπαίδευσης,
  • προσδιορίζουν τη σημασία της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση των οικονομικών ανισοτήτων,
  • εξοικειωθούν με τις έννοιες της θεωρίας του ανθρωπίνου κεφαλαίου,
  • αναπτύξουν ικανότητες συνεργασιών μέσω της εκπόνησης εργασιών στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Το περιεχόμενο του μαθήματος αφορά, σε πρώτο επίπεδο, στη θεωρητική ανάλυση των επιμέρους πτυχών της Οικονομικής της Εργασίας με έμφαση στην ανάλυση της σχέσης εκπαίδευσης και απασχόλησης στο πλαίσιο της λειτουργίας των αγορών εργασίας. Η ανάλυση εμπεριέχει τις έννοιες της αμοιβής από μισθωτή εργασία σε σχέση με το εκπαιδευτικό επίπεδο, την αναδιάταξη της οργάνωσης της αγοράς εργασίας με «ευελιξία και ασφάλεια», την παρουσίαση του φαινομένου της διαχείρισης της ηλικίας στην αγορά εργασίας, την αποτύπωση των επιπτώσεων της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στην οικονομία των αγορών εργασίας, την ερμηνεία των διαστάσεων της ανεργίας υπό το πρίσμα του εκπαιδευτικού επιπέδου, καθώς επίσης και την ανάδειξη της επίδρασης των νέων τεχνολογιών στην Οικονομική της Εργασίας.

  Σε δεύτερο επίπεδο παρατίθενται εισαγωγικές έννοιες των Οικονομικών της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου  Μάθησης. Στο πεδίο αυτό παρουσιάζεται η θεωρία του ανθρωπίνου κεφαλαίου, παρατίθεται η συγκριτική ανάλυση μοντέλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, προσεγγίζεται το κόστος χρηματοδότησης της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου  Μάθησης και, τέλος, διατυπώνεται η μικροοικονομική και μακροοικονομική θεώρηση των Οικονομικών της Εκπαίδευσης.

  Οι βασικές ενότητες του μαθήματος είναι:

  • Η  λειτουργία της αγοράς εργασίας – Θεσμοί της Αγοράς Εργασίας – Προσφορά και Ζήτηση στην Αγορά Εργασίας
  • Σχέση Εκπαίδευσης – Απασχόλησης στη λειτουργία της Αγοράς Εργασίας
  • Σύγχρονα φαινόμενα στη λειτουργία των αγορών εργασίας: νέο μοντέλο οργάνωσης της αγοράς εργασίας «Ευελιξία και Ασφάλεια» (Flexicurity) –
  • Διαχείριση της Ηλικίας – Φύλο και Απασχόληση
  • Η κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού, μετανάστευση, παλιννόστηση
  • Η επίδραση των νέων τεχνολογιών στην Οικονομική της Εργασίας
  • Η θεωρία του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου
  • Οικονομικά της εκπαίδευσης – μικροοικονομική και μακροοικονομική
  • θεώρηση
  • Οικονομικά των ανισοτήτων και ο ρόλος της εκπαίδευσης
  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
   (ΣΕ0301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Οι φοιτητές/ τριες θα αποκτήσουν βασικές αλλά και ειδικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στο τομέα της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα θα είναι σε θέση να:

  • διαθέτουν ολοκληρωμένες θεωρητικές γνώσεις για τη λειτουργία των ΣΕΕΚ,
  • διακρίνουν τα υποσυστήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης,
  • κατανοούν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΣΕΕΚ,
  • διακρίνουν και να διαχειρίζονται την ποικιλία των ΣΕΕΚ στις χώρες της ΕΕ,
  • αξιολογούν συγκριτικά τα ΣΕΕΚ μεταξύ των χωρών της ΕΕ και διεθνώς,
  • αναγνωρίζουν τις πηγές χρηματοδότησης στην Ελλάδα και στην ΕΕ,
  • σχεδιάζουν ολοκληρωμένα έργα (projects) ΣΕΕΚ στο πλαίσιο ένταξης καινοτομιών,
  • αναπτύξουν ικανότητες συνεργασιών μέσω της εκπόνησης εργασιών στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Το μάθημα προσεγγίζει, κατ' αρχήν, τις εννοιολογικές και θεωρητικές προσεγγίσεις και σύγχρονες αντιλήψεις για τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, καθώς και τη λειτουργία της ΣΕΕΚ ως εργαλείο ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης για την ένταξη του ανθρώπινου δυναμικού στις αγορές εργασίας. Επίσης, παρουσιάζει την ποικιλομορφία των ΣΕΕΚ στις χώρες της ΕΕ και γίνεται προσπάθεια σύγκρισης και διαχείρισης αυτών με βάση τις κοινές στοχεύσεις της ΕΕ και τις ευρωπαϊκές πολιτικές για το μέλλον. Επιπλέον, προσεγγίζει τη θεωρία σύνδεσης των επαγγελματικών προσόντων με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε επίπεδο ανάπτυξης δεξιοτήτων, ικανοτήτων – γνώσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και των αντίστοιχων Εθνικών με βάση τη συμβολή των Συστημάτων ΣΕΕΚ.

  Επιπλέον, το μάθημα αναλύει λεπτομερώς το σύστημα της ΣΕΕΚ στην Ελλάδα, τόσο σε σχέση με τις εξελίξεις στην οικονομία και την αγορά εργασίας της χώρας, όσο και σε σχέση με το θεσμικό - νομικό πλαίσιο που το διέπει. Τέλος, αναδεικνύει τον ρόλο των καινοτομιών στα πλαίσια των ΣΕΕΚ.


  Οι βασικές ενότητες του μαθήματος είναι:

  • ΣΕΕΚ: Εννοιολογικοί προσδιορισμοί - Κατηγορίες - Αναγκαιότητα και οφέλη
  • ΣΕΕΚ και Πολιτικές Απασχόλησης
  • Ευρωπαϊκές πολιτικές και Συγκριτική Ανάλυση Συστημάτων ΣΕΕΚ στις χώρες της ΕΕ
  • Θεσμικό και Νομικό Πλαίσιο των ΣΕΕΚ στην Ελλάδα – Πηγές Χρηματοδότησης
  • Ο ρόλος των καινοτομιών στην ΣΕΕΚ
  • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Σ.Ε.
   (ΣΕ0503-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

   

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Οι φοιτητές/τριες θα αποκτήσουν βασικές αλλά και ειδικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στον τομέα του σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων Σ.Ε.

  Ειδικότερα θα είναι σε θέση να:

  • διαθέτουν ολοκληρωμένες γνώσεις για το μεθοδολογικό πλαίσιο σχεδιασμού και ανάπτυξης προγραμμάτων Σ.Ε,
  • διαθέτουν ολοκληρωμένες γνώσεις για το μεθοδολογικό πλαίσιο υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων Σ.Ε,
  • εξοικειωθούν με το θεσμικό πλαίσιο και τα συστήματα διαχείρισης προγραμμάτων Σ.Ε.,
  • κατανοούν επαγωγικά όλα τα στάδια σχεδιασμού και ανάπτυξης προγραμμάτων Σ.Ε.,
  • συντάσσουν με ευχέρεια οικονομικούς προϋπολογισμούς και απολογισμούς προγραμμάτων Σ.Ε.,
  • επιλέγουν τον κατάλληλο τρόπο υλοποίησης των προγραμμάτων Σ.Ε. (συμβατικός, εξ’ αποστάσεως, συνδυαστικός),
  • αξιολογούν συγκριτικά τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση διαφορετικών κατηγοριών προγραμμάτων Σ.Ε.,
  • συμμετέχουν ενεργά σε ομάδες εργασίας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων Σ.Ε.,
  • αναπτύξουν ικανότητες συνεργασιών μέσω της εκπόνησης εργασιών στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Ως εισαγωγική ενότητα του μαθήματος παρουσιάζονται στοιχεία της οικονομίας της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (Σ.Ε.), η οποία αποτελεί το υπόβαθρο της ανάπτυξης προγραμμάτων Σ.Ε.  Ακολούθως, παρατίθεται το μεθοδολογικό πλαίσιο ανάλυσης δραστηριοτήτων σχεδιασμού και ανάπτυξης προγραμμάτων κατάρτισης με έμφαση στην παρουσίαση μοντέλων σχεδιασμού.

  Στον κορμό του μαθήματος αναλύονται όλα τα στάδια σχεδιασμού και ανάπτυξης προγραμμάτων Σ.Ε.: διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών-τεκμηρίωση, προετοιμασία και οργάνωση προγράμματος κατάρτισης, εφαρμογή και υλοποίηση, παρακολούθηση καταρτισθέντων κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της εκπαίδευσης, απολογισμός δραστηριοτήτων και αξιολόγηση προγράμματος κατάρτισης.

  Επιπλέον, παρουσιάζεται αναλυτικά το περιεχόμενο της αξιολόγησης των προγραμμάτων Σ.Ε. και αναλύονται έννοιες όπως  οι στόχοι, το πεδίο αξιολόγησης, η τυπολογία και τα μοντέλα  αξιολόγησης καθώς και η διεξαγωγή της αξιολόγησης. Κατόπιν, παρουσιάζεται το γενικό κανονιστικό πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων Σ.Ε. στην Ελλάδα. Τέλος, παρατίθενται οι αρχές προώθησης του Marketing στη Σ.Ε. για την προσέλκυση υποψηφίων καταρτιζόμενων ανά κατηγορία προγραμμάτων Σ.Ε.

  Το μάθημα ολοκληρώνεται με το σχεδιασμό και την προσομοίωση υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης από τους φοιτητές και τη δημόσια παρουσίαση αυτών.

  Οι βασικές ενότητες του μαθήματος είναι:

  • Μεθοδολογικό πλαίσιο σχεδιασμού και ανάπτυξης προγραμμάτων Σ.Ε.
  • Διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών
  • Επιλογή μεθόδου υλοποίησης προγραμμάτων Σ.Ε. (Συμβατική, εξ’ αποστάσεως, μεικτή)
  • Σχεδιασμός προγραμμάτων Σ.Ε.
  • Προσδιορισμός υλικών, άυλων και ανθρώπινων πόρων για την υλοποίηση των προγραμμάτων Σ.Ε.
  • Κοστολόγηση και προϋπολογισμός των προγραμμάτων κατάρτισης
  • Εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων Σ.Ε.
  • Αξιολόγηση προγραμμάτων Σ.Ε. (μοντέλα αξιολόγησης)
  • Πιστοποίηση γνώσεων στην Σ.Ε.
  • Συστήματα διασφάλισης ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες Σ.Ε.
  • Το Marketing στην Σ.Ε.
  • Ανάλυση θεσμικού πλαισίου εφαρμογής προγραμμάτων Σ.Ε.
  • Εργαστήριο σύνταξης προγράμματος Σ.Ε

   

   

   

  • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΔΙΟΥ
   (ΕΕ401)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΚΠ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (14 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2020

   • «Globalization Challenge: Coronavirus Shutdown Effect on Labor Market», Internationalization of the World Economy: Current Trends, EVKONOMIA, Kastoria 2020

   2017

   • The Importance of certification on prior learning - Practices of European and Non-Global level with examples of best practices, American Journal of Educational Research, 5(12)
   • Αρχιτεκτονική Σχεδιασμού και Υλοποίησης Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας
   • Gender wage gap from a social perspective – Towards Socio Economics re-evolution through mainstreaming pay policy. The case of Cyprus, Progress in Economics Research, Nova Science Publisher. Inc., Volume 38

   2015

   • The Emergence of CSR in Greece at Local Level – Synergies between SMEs and Local Authorities, Nova Publishers, New York
   • The emergence of CSR in Greece at local level – Synergies between SMEs and Local Authorities, Nova Science Publishers. Inc.

   2014

   • Action Plan for Immediate Implementation in Support of Employment in Greece Global economy: Issues and Challenges of post-crisis development, Publication of Technological Educational Institute of Western Macedonia
   • Effects of the economic crisis on the Greek labor market - Prerequisites for success of an Action Plan for immediate implementation in support of employment, Global Economy: Ιssues and Challenges of post – crisis, Technological Education Institute of West Macedonia, Taras Shevchenko, University of Kyiv Editions
   • Effects of the economic crisis on the Greek labor market - Prerequisites for success of an Action Plan for immediate implementation in support of employment, Global Economy: Issues and Challenges of Post – Crisis, Edition of Technological Education Institute of West Macedonia, Kastoria, Greece

   2011

   • Αξιολόγηση εκπαιδευτών ενηλίκων στο πλαίσιο της παροχής ποιότητας σε κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα, Συλλογικός τόμος «Δια βίου Μάθηση και Εκπαιδευτές Ενηλίκων. Θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις», Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας

   2005

   • Πολιτικές Απασχόλησης και Κατάρτισης στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης παρέμβασης για ανέργους - Εμπειρίες από την εφαρμογή στο νομό Ιωαννίνων, Εργασία 2005, Εκδοση Παντείου Πανεπιστημίου

   2003

   • Analysis of the impact of community policies on regional cohesion: The case of Greece, Edition of European Commission DG Regional Policy
   • The financing of VET in Greece, Cedefop Panorama Series 78

   1997

   • Work organisation and qualifications in the retail sector: The case of Greece, Cedefop
   • Επιστημονικά Περιοδικά (14 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2021

    • «Περιφερειακή εξειδίκευση, βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική οικονομία. Η περίπτωση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών ΕΚΚΕ, No.157, Iούλιος 2021

    2020

    • «Social and Economic aspects of Recognition an validation of non-formal and informal adult learning system in Greece», Journal of European Economy, Vol.19, N.4 (75), December 2020
    • «Social Economy Sustainability at a Regional Level. The Case of the West-Macedonia Region in Greece», άρθρο στο συνέδριο 33th EBES Conference, Madrid, Spain, 7-9 October 2020
    • «A socio-economic approach to the benefits of recognizing prior knowledge in Western Macedonia. Field survey of local workers and graduates», Journal of Modern Education Review, Vol.10 (5), May 2020
    • «Flexible forms of employment integration. Assessing the implementation of pilot projects promoting flexible arrangements: the case of Cyprus», South-Eastern Europe Journal of Economics, ASECU, 2020
    • «The impact of Covid-19 on Economy, Employment and New Skills», Journal of European Economy, Vol 19, No 3(74), September 2020
    • «The impact of COVID-19 on Economy and Employment – Main highlights on worldwide trends», European Centre for Research Training and Development UK, 2020
    • «Τhe Greek Life-Long Learning Centers in the post-Debt Crisis era: Perceptions on the effectiveness of Mentoring in Adults’ Trainers Training», Industrial and Commercial Training, ID ICT-08-2020-0099
    • «Τhe evolving nature of work in the Agri-Food-Stuffs sector. The impact of Precision Agriculture and the necessity of acquiring new skills through Lifelong Learning», Social Cohesion and Development, 15 (1), 2020

    2019

    • Correlating horizontal skills with job specializations on the basis of business sector dynamics in regional job markets. The case of Attica Region, Greece, Journal of Development Management, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
    • Smart Regions’ Economical Innovations and Sustainability in Relation to Vocational Education and Training and Specific Required Skills: An Approaching Model through Qualitative Research in Greek Enterprises, Journal oh Higher Education Theory and Practice, Volume 19(1)

    2017

    • Αξιολογική Προσέγγιση της αξιοποίησης των αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΣΕΚ από εργαζόμενους και ανέργους, Επιστημονικό Περιοδικό Εκπαιδευτικός Κύκλος, 5(2)

    2010

    • Using Gravity Models in regional socioeconomic policy: pilot applications in active labor market policies, Portuguese Journal of Quantitative Methods, Department of Quantitative Methods at ISCTE-IUL Lisbon University Institute, Lisbon

    2003

    • Η σημασία των ολοκληρωμένων συστημάτων αξιολόγησης στο πλαίσιο της Ολικής Ποιότητας στη ΣΕΚ, Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, Τ30
    • Συνέδρια (20 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2020

     • «NON-COGNITIVE SKILLS AS THE NEW METRIC IN RECENT LABOR MARKETS – CASE STUDY: THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA IN PROMOTING AND DEVELOPING SKILLS», 14th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain, 2-4 March 2020
     • «WORLDWIDE APPROACHES OF SOFT SKILLS TRAINING AS A STRATEGY FACTOR OF ROI GROWTH», 12th International Conference on Education and New Learning Technologies , 6-7 July 2020, EDULEARN20 , IATED
     • «Recognition of Previous Non Formal and Informal Adult Knowledge - Research Study and Analysis of relevant stakeholders in Greece», άρθρο στο συνέδριο 33th EBES Conference, Madrid, Spain, 7-9 October 2020

     2019

     • Eco Cities versus Smart Cities: Socio labor economic dimensions in terms of smart economy, Changing Cities IV: Spatial, Design, Landscape and SocioEconomic Dimensions, Chania, Crete
     • To γυναικείο πρόσωπο της μονογονεικότητας στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, Συνέδριο "Οι κοινωνικές επιστήμες σήμερα. Διλήμματα και προοπτικές πέρα από την κρίση", Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λέσβος
     • Application of Alpha and Beta brainwaves on E Learning projects in terms of expanding critical and cognitive skills:An experimental approach, 13th International Conference on E Learning, Porto, Portugal

     2018

     • Motivation and Rewards for Special education staff: a focus group study on Greek employees, Proceedings book of International Conference of New Horizons in Education, INTE-ITICAM-IDEC, Vol.2, Paris
     • Αξιολογική Προσέγγιση της ανθεκτικότητας του φαινομένου της ανεργίας στις Περιφέρειες του άξονα της Εγνατίας Οδού. Προϋποθέσεις αποκλιμάκωσης των μεγεθών της ανεργίας με βάση την παραγωγική ανασυγκρότηση των Περιφερειών, 3o Συνέδριο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

     2017

     • Προϋποθέσεις ανάπτυξης ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης στο πλαίσιο της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Marketing και Branding του τόπου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
     • Flexible forms of employment integration. Assessing the implementation of employment policies with flexible work arrangements. The case of Cyprus, 13th International Conference of ASECU, University “Aleksandër Moisiu”, Durrës, Albania
     • Η συμβολή του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης στην οικονομική ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Βουλγαρίας. Προϋποθέσεις βελτίωσης των επαγγελματικών προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου και διευκόλυνσης της κινητικότητάς του στη διασυνοριακή αγορά εργασίας, 2o Συνέδριο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικό Τμήμα ΑΠΘ και ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (Σέρρες)

     2016

     • Η συμβολή των τοπικών πολιτικών καταπολέμησης της ανεργίας στην παραγωγική ανασυγκρότηση και την περιφερειακή ανάπτυξη: Ουτοπία ή Δυνατότητα;, 14ο Επιστημονικό Συνέδριο «Παραγωγική Ανασυγκρότηση και Περιφερειακή Ανάπτυξη», Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα
     • Gender wage gap from a social perspective – Towards socio economics re-evolution through mainstreaming pay policy. The case of Cyprus, 12th International Conference of Asecu 'Inclusive and Sustainable development and the role of Social and Solidarity Economy', Anadolu University, Turkey

     2015

     • Έξυπνες πόλεις και Σύγχρονα Δίκτυα Μάθησης. Ο ρόλος των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης των Ο.Τ.Α. στην ανάπτυξη των έξυπνων πόλεων, 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Διά Βίου Μάθησης 'Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία: Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία, ΠαΜακ, Θεσσαλονίκη
     • Corporate Social Responsibility and social dialogue in human resources management in the banking sector in Greece: A case study of elder bank employees, 11th ASECU International Conference 'Openness, Innovation, Efficiency and Democratization as preconditions for economic development', Krakow
     • Οικονομική κρίση στην Ελλάδα και κλάδοι σε αποδόμηση: Προϋποθέσεις αναδιάταξης και εκσυγχρονισμού του κλάδου της μεταξουργίας – Η σημασία του Ανθρώπινου Κεφαλαίου, Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Παραγωγική Ανασυγκρότηση στην Ελλάδα: «Μελετώντας το παρελθόν, σχεδιάζουμε το μέλλον», Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ., Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΠΑΜΑΚ, Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΑΤΕΙΘ, Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών Δ. Μπάτσης, Θεσσαλονίκη
     • Διαμόρφωση πολιτικών ισότητας των φύλων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αποκεντρωμένων προγραμμάτων ισότητας των φύλων: προκλήσεις – δυνατότητες – εμπόδια», 2ο Τακτικό Συνέδριο 'Αλλάζοντας την Ελλάδα και τον Κόσμο: ιδέες και Πολιτική' υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων, Λουτράκι

     2009

     • Evaluating adult educators in the frame of quality provision in vocational educational training centers in Greece, Educating the adult educator: Quality, provision and assessment in Europe, ΕSRΕΑ
     • Active Ageing and CVT - The role of social partners, The role of social partners in continuing reviewing practices and sharing challenges, Cedefop, Thessaloniki

     2007

     • Obstacles in the Professional Development of Women in the Greek Labor Market, through the lens of State Agencies and Women’s Non-Governmental Organizations, Research Committee on Women in Society (RC32) - International Sociological Association (ISA) - National Centre for Social Research, EKKE
     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font