Στεφάνου-Δηματάτη Πολυξένη
 • 2310 891.370
 • stefanou uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ2, 201
 • 2310 891.351

  Στεφάνου-Δηματάτη Πολυξένη

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
  Διδασκαλία Γλωσσών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΓΓΛΙΚΑ I
   (ΞΓ0101)

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΑΓΓΛΙΚΑ I: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
   (ΞΓ0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΑΓΓΛΙΚΑ I: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ
   (ΞΓ0101)

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  ΑΓΓΛΙΚΑ Ι: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

   

  Στόχοι του μαθήματος

   

  Οι στόχοι του μαθήματος είναι οι παρακάτω:

  • Η εξοικείωση των φοιτητών /τριών με το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο της Αγγλικής καθώς και με στρατηγικές κατανόησης ακαδημαϊκών κειμένων.
  • Η εξάσκηση στην κατανόηση ακαδημαϊκών κειμένων (π.χ. περιλήψεις επιστημονικών άρθρων)
  • Η εξοικείωση των φοιτητών / τριών με λεξιλόγιο του άμεσου, ακαδημαϊκού περιβάλλοντός τους καθώς και με λεξιλόγιο που αφορά την οικονομία/ ιστορία της Ελλάδας.

   

  ECTS: 3

   

  Περιγραφή

  Στο μάθημα γίνεται χρήση ενός εύρους πηγών ακαδημαϊκού τύπου, όπως επιστημονικών άρθρων, βιογραφιών οικονομολόγων, μέσω των οποίων οι φοιτητές /τριες θα μπορέσουν να αναπτύξουν ακαδημαϊκό και εξειδικευμένο λεξιλόγιο. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης ακαδημαϊκών κειμένων γίνεται μέσω συγκεκριμένων στρατηγικών, όπως είναι η εύρεση των κύριων σημείων, η γρήγορη ανάγνωση (skimming), η ανιχνευτική ανάγνωση (scanning). Παράλληλα. οι φοιτητές /τριες εισάγονται στην ικανότητα αξιολόγησης πηγών του διαδικτύου.

   

  Αξιολόγηση

  Το μάθημα αξιολογείται μέσω γραπτής τελικής εξέτασης ή προαιρετικών απαλλακτικών προόδων που εστιάζουν στην κατανόηση επιστημονικών άρθρων και τη γνώση ακαδημαϊκού λεξιλογίου. Αντί για απαλλακτική πρόοδο ενδέχεται να δοθούν projects για δύο μονάδες, οι οποίες προστίθενται στον τελικό βαθμό.


  • ΑΓΓΛΙΚΑ II
   (ΞΓ0102)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΑΓΓΛΙΚΑ II: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ
   (ΞΓ0102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχοι του μαθήματος

   

  Οι στόχοι του μαθήματος είναι οι παρακάτω:

   

  • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την παραγωγή μεγάλου εύρους ακαδημαϊκών κειμενικών ειδών, όπως είναι η περίληψη, η συμπλήρωση γραφικών αναπαραστάσεων και η συγγραφή παραγράφων που βασίζονται στο περιεχόμενό τους, η σύνθεση κειμένου με χρήση πηγών, η σύνθεση βιβλιογραφίας, η ερευνητική έκθεση βασισμένη σε ερωτηματολόγιο, η ανασκόπηση και αξιολόγηση επιχειρημάτων.
  • Η ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών κριτικής σκέψης και στρατηγικών που αφορούν όχι μόνο στο τελικό έργο αλλά επίσης στη διαδικασία παραγωγής του.
  • Η ανάπτυξη στρατηγικών που στοχεύουν στην αυτοαξιολόγηση της μάθησης.

   

  ECTS:3

   

  Περιγραφή του μαθήματος

   

  Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων ακαδημαϊκού γραπτού λόγου από τους φοιτητές / τριες του τμήματος για τη σύνταξη περιλήψεων, αναφορών, σύνθεσης πηγών, ερευνητικής εργασίας, μέσω της επεξεργασίας διαφορετικών ειδών γραπτών κειμένων ποικίλης θεματολογίας. Δίνεται έμφαση στη διδασκαλία τεχνικών παράφρασης των κειμένων καθώς και σε πολλαπλούς τρόπους αναφοράς στα αρχικά κείμενα. Ανάμεσα στα κειμενικά είδη τα οποία αναλύονται στην τάξη περιλαμβάνονται επιστημονικά και ερευνητικά άρθρα, εγχειρίδια, κ.λπ., ενώ κάποια από τα θέματα που πραγματεύεται το μάθημα είναι: ανώτατη εκπαίδευση, οικονομική κρίση, ελεύθερη οικονομία, δημογραφικές τάσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση, συνθήκες απασχόλησης, πολυγλωσσία, παγκοσμιοποίηση.

   

  Αξιολόγηση του μαθήματος

   

  Το μάθημα αξιολογείται μέσω γραπτής τελικής εξέτασης ή απαλλακτικής προόδου με έμφαση στην παραγωγή ακαδημαϊκού γραπτού λόγου. Παράλληλα γίνεται χρήση διαφόρων πρακτικών διαμορφωτικής αξιολόγησης κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

  • ΑΓΓΛΙΚΑ II: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ
   (ΞΓ0102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΑΓΓΛΙΚΑ III: ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
   (ΞΓ0103)

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχοι του μαθήματος

   

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • έχει γνώσεις προχωρημένου επιπέδου Αγγλικών για επαγγελματικούς σκοπούς όσον αφορά τις τέσσερις βασικές δεξιότητες: reading, writing, listening και speaking
  • έχει αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεματικών ενοτήτων που αφορούν τον επαγγελματικό χώρο της ειδικότητάς του/της, όπως τα είδη, τα βασικά χαρακτηριστικά και τη δομή εταιριών, τον ρόλο των διαπολιτισμικών διαφορών στο χώρο εργασίας, τον ρόλο της παγκοσμιοποίησης στο εμπόριο, τη διαχείριση κρίσεων, κ.λπ.
  • να μπορεί να συντάξει βιογραφικό σημείωμα και γράμμα αίτησης για εύρεση εργασίας στην Αγγλική
  • να είναι σε θέση να δώσει μια επιτυχή συνέντευξη για δουλειά σχετική με την ειδικότητά του/της
  • να έχει αποκτήσει λεξιλόγιο σχετικό με το χώρο εργασίας στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων προχωρημένου επιπέδου.

   

  ECTS:3

   

  Περιγραφή του μαθήματος

   

  Στόχος του μαθήματος είναι η γνώση της Αγγλικής γλώσσας για επαγγελματικούς σκοπούς προχωρημένου επιπέδου. Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και ανάλυσης κειμένων, προβληματισμού και κριτικής σκέψης, δεξιοτήτων γραπτού και προφορικού λόγου σε θέματα που αφορούν τον εργασιακό χώρο.

   

  Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι οι παρακάτω:

   

  • Προφίλ και χαρακτηριστικά επιτυχημένων επιχειρηματιών
  • Παγκοσμιοποίηση του εμπορίου
  • Διαπολιτισμικότητα στο χώρο εργασίας
  • Διαδικασία αίτησης για εύρεση εργασίας (κατανόηση & ανάλυση αγγελιών, κατανόηση & ανάλυση μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων, ανάπτυξη δεξιοτήτων για συνέντευξη για δουλειά, σύνταξη βιογραφικού και γράμματος αίτησης για δουλειά)
  • Διαχείριση κρίσεων
  • Επιχειρηματική κοινωνική ευθύνη (η περίπτωση της Nike)
  • Business etiquette χωρών & κώδικας συμπεριφοράς εταιριών
  • SWOT ανάλυση
  • Ο ρόλος της διαφήμισης & του μάρκετινγκ σήμερα

  Αξιολόγηση του μαθήματος

   

  Το μάθημα αξιολογείται μέσω γραπτής τελικής εξέτασης ή απαλλακτικής προόδουαποτελούμενης από: α) τεστ πάνω σε δεξιότητες Αγγλικής για επαγγελματικούς σκοπούς (π.χ. σύνταξης CV, συνοδευτικής επιστολής, απάντησης σε ερωτήσεις συνέντευξης, λεξιλόγιο για επαγγελματικούς σκοπούς) β) προφορικής παρουσίασης που βασίζεται σε έρευνα σχετική με τις θεματικές ενότητες του μαθήματος, π.χ. πάνω σε τεχνικές διαφήμισης.


  • ΑΓΓΛΙΚΑ III:αγγλικά για επιχειρήσεις(Business English)
   (ΞΓ0103)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΑΓΓΛΙΚΑ IV: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
   (ΞΓ0104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχοι του μαθήματος

   

  Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές των προφορικών παρουσιάσεων σε ακαδημαϊκά αντικείμενα συναφή των σπουδών τους και να τους εμπλέξει στην εφαρμογή αυτών των αρχών με την προετοιμασία και την παρουσίαση των δικών τους ομιλιών. Ειδικότεροι στόχοι αφορούν α) την ικανότητα των φοιτητών να επιλέγουν ένα θέμα προφορικής παρουσίασης κατάλληλο για την περίσταση, το κοινό και τους ίδιους και να αιτιολογούν την επιλογή τους β) να είναι σε θέση να οργανώνουν την ομιλία τους με συνοχή και συνάφεια έτσι ώστε να είναι εύκολα κατανοητή στο κοινό τους και να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες ρητορικές τεχνικές για να εισάγουν το θέμα τους, να προσελκύουν και να διατηρούν το ενδιαφέρον του κοινού γ) να έχουν την ικανότητα να παρουσιάσουν στα Αγγλικά αυτό που έχουν να πουν δυνατά, καθαρά και με εκφραστικότητα, χωρίς να διαβάζουν -ώστε να είναι κατανοητοί στο κοινό τους- και να χρησιμοποιούν παράλληλα την κατάλληλη στάση σώματος δ) να έχουν πλήρως κατανοήσει τη διαφορά μεταξύ του λόγου που χρησιμοποιείται στις προφορικές δημόσιες παρουσιάσεις και σε αυτόν που χρησιμοποιείται σε μια γραπτή ερευνητική εργασία.

   

  ECTS:3

   

  Περιγραφή του μαθήματος

   

  Το μάθημα αρχίζει με τις βασικές αρχές μιας προφορικής παρουσίασης, όπως η χρησιμότητά της στον ακαδημαϊκό χώρο, ο ρόλος του κοινού και η συμβολή του στην ομιλία, και ηθικά ζητήματα που προκύπτουν για τους ομιλητές και τους ακροατές. Στη συνέχεια ασχολείται με πιο πρακτικά ζητήματα, όπως η επιλογή κατάλληλου θέματος και σκοπού, ορθής εισαγωγής και επιλόγου, η επιλογή των κατάλληλων ακαδημαϊκών πηγών στις οποίες θα βασιστεί η ομιλία, η αξιολόγηση των πηγών καθώς και ο τρόπος ενσωμάτωσής τους στην ομιλία. Επίσης ασχολείται με στοιχεία της απόδοσης της ομιλίας, όπως η χρήση της φωνής και της γλώσσας του σώματος Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις τεχνικές με τις οποίες ο ομιλητής εξασφαλίζει και διατηρεί την προσοχή του κοινού, στην εποικοδομητική κριτική και ανάλυση ομιλιών από διάφορες πηγές και στην κατάλληλη χρήση των τεχνικών μέσων.

   

   

  Αξιολόγηση του μαθήματος

   

  Το μάθημα αξιολογείται μέσω γραπτής τελικής εξέτασης ή προαιρετικών απαλλακτικών προόδων. Η γραπτή τελική εξέταση βασίζεται στην ανάλυση αποσπάσματος ομιλίας και των ρητορικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται σε αυτήν, στην θεωρία των προφορικών παρουσιάσεων και σε άλλες γλωσσικές ασκήσεις. Η προαιρετική πρόοδος μπορεί να περιλαμβάνει προφορικές ατομικές ή ομαδικές παρουσιάσεις εργασιών, οι οποίες βασίζονται σε θέματα ακαδημαϊκού τύπου, και περιέχουν διάφορα ενδιάμεσα στάδια με τελικό στόχο την προφορική παρουσίαση στο θέμα που έχουν επιλέξει οι φοιτητές / τριες.


  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Συνέδρια (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Άλλα (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.