Στεφάνου-Δηματάτη Πολυξένη
 • 2310 891.370
 • stefanou uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ2, 201
 • 2310 891.351

  Στεφάνου-Δηματάτη Πολυξένη

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
  Διδασκαλία Γλωσσών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΓΓΛΙΚΑ I: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
   (ΞΓ0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

   

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  • Εξοικείωση των φοιτητών με το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο της Αγγλικής καθώς και με τις στρατηγικές κατανόησης ακαδημαϊκών κειμένων (γενικού ενδιαφέροντος/ εκπαίδευσης/ ειδικής αγωγής)
  • Εξάσκηση κατανόησης  ακαδημαϊκών κειμένων (περιλήψεις άρθρων)
  • Εξοικείωση των φοιτητών με λεξιλόγιο του άμεσου περιβάλλοντός τους (ακαδημαϊκό) και λεξιλόγιο που αφορά την οικονομία/ ιστορία της Ελλάδας

   

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  • Ανάπτυξη ακαδημαϊκού & εξειδικευμένου λεξιλογίου
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης ακαδημαϊκών κειμένων (κύρια σημεία, γρήγορο διάβασμα)
  • Ικανότητα αξιολόγησης πηγών του διαδικτύου
  • ΑΓΓΛΙΚΑ II: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ
   (ΞΓ0102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

   

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την παραγωγή εύρους γραπτών ακαδημαϊκών κειμένων όπως η σύνταξη περίληψης, η συμπλήρωση γραφικών αναπαραστάσεων και η συγγραφή παραγράφων που βασίζονται στο περιεχόμενό τους, η σύνθεση κειμένου με χρήση πηγών, η σύνθεση βιβλιογραφίας, η ερευνητική έκθεση βασισμένη σε ερωτηματολόγιο, η ανασκόπηση και αξιολόγηση επιχειρημάτων.
  • Ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών κριτικής σκέψης και στρατηγικών που αφορούν όχι μόνο στο τελικό έργο αλλά επίσης στη διαδικασία παραγωγής του
  • Ανάπτυξη στρατηγικών που αποβλέπουν στην αυτοαξιολόγηση της μάθησης.

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων του γραπτού λόγου των σπουδαστών του τμήματος, όπως σύνταξη περιλήψεων, αναφορών, κειμένων με επιχειρηματολογία, με την επεξεργασία διαφορετικών ειδών γραπτών κειμένων ποικίλης θεματολογίας. Ανάμεσα στα κειμενικά είδη περιλαμβάνονται επιστημονικά και ερευνητικά άρθρα, εγχειρίδια, κ.λπ., ενώ κάποια από τα θέματα που πραγματεύεται το μάθημα είναι: ανώτατη εκπαίδευση, οικονομική κρίση, ελεύθερη οικονομία, δημογραφικές τάσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση, συνθήκες απασχόλησης, πολυγλωσσία, παγκοσμιοποίηση.

   

  • ΑΓΓΛΙΚΑ IV: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
   (ΞΓ0104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

   ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

   ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   ΞΓ0104

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Δ'

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΑΓΓΛΙΚΑ IV: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

   

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

        

   

  4

   

  3

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ξένη Γλώσσα

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

   Αγγλική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA115/

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Το μάθημα αφορά τις προφορικές παρουσιάσεις στον ακαδημαϊκό χώρο στα Αγγλικά.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Έχουν την ικανότητα να επιλέγουν ένα θέμα προφορικής παρουσίασης κατάλληλο για την περίσταση, το κοινό και τους ίδιους και να αιτιολογούν την επιλογή του.
  • Είναι σε θέση να οργανώσουν την ομιλία τους με συνοχή και συνάφεια έτσι ώστε να είναι εύκολα κατανοητή στο κοινό τους.
  • Έχουν την ικανότητα να παρουσιάσουν  στα Αγγλικά αυτό που έχουν να πουν δυνατά, καθαρά και εκφραστικά χωρίς να διαβάζουν και να είναι κατανοητοί στο κοινό τους.
  • Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν αξιόπιστες πηγές για την έρευνα τους και να ενσωματώνουν τις πληροφορίες στην ομιλία τους χωρίς λογοκλοπή.
  • Έχουν πλήρως κατανοήσει τη διαφορά μεταξύ του λόγου που χρησιμοποιείται στις προφορικές δημόσιες παρουσιάσεις και σε αυτόν που χρησιμοποιείται σε μια γραπτή ερευνητική εργασία
  • Είναι σε θέση να κάνουν ατομικές αλλά και ομαδικές προφορικές παρουσιάσεις.     
  • Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση των τεχνικών που χρησιμοποιούν οι ομιλητές για να εισάγουν το θέμα τους, να τραβήξουν και να διατηρήσουν το ενδιαφέρον του κοινού, να προσαρμόσουν το περιεχόμενο και την γλώσσα που χρησιμοποιούν στο κοινό τους ώστε να είναι κατανοητοί, να εξηγήσουν και να επιχειρηματολογήσουν υπέρ της άποψης τους, και να κλείσουν την ομιλία τους.
  • Έχουν αναπτύξει δεξιότητες κατάλληλου χειρισμού διαφανειών PowerPoint, ως τεχνικά μέσα συμπληρωματικά της παρουσίασης.  
  • Έχουν κατανοήσει το ρόλο της στάσης του σώματος του ομιλητή

   

  Γενικές Ικανότητες

  --Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  --Λήψη αποφάσεων

  --Αυτόνομη εργασία

  --Ομαδική εργασία

  --Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  --Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  -- Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ

  Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές προφορικής παρουσίασης σε ακαδημαϊκά αντικείμενα συναφή των σπουδών τους και να τους εμπλέξει στην εφαρμογή αυτών των αρχών με την προετοιμασία και την παρουσίαση των δικών τους ομιλιών.

  Το μάθημα αρχίζει με τις βασικές αρχές μιας προφορικής παρουσίασης όπως η χρησιμότητα της στον ακαδημαϊκό χώρο, ο ρόλος του κοινού και η συμβολή του στην ομιλία, ηθικά ζητήματα που προκύπτουν για ομιλητή και ακροατές, και ο φόβος της δημόσιας παρουσίασης. Στη συνέχεια ασχολείται με πιο πρακτικά ζητήματα όπως η επιλογή κατάλληλου θέματος και σκοπού, η προετοιμασία της ομιλίας, η διαμόρφωση βασικής δομής-σκελετού, η σύνταξη περίληψης-abstract, ορθής εισαγωγής και επιλόγου. Επίσης ασχολείται με στοιχεία της απόδοσης της ομιλίας όπως η κατάλληλη φωνή και καθαρά και σωστή άρθρωση και προφορά, η γλώσσα του σώματος και η χρήση οπτικών και ηλεκτρονικών μέσων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις τεχνικές με τις οποίες ο ομιλητής εξασφαλίζει και διατηρεί την προσοχή του κοινού, στην αναγνώριση των δεξιοτήτων του κάθε φοιτητή προφορικής παρουσίασης και αυτοβελτίωση του, στη εποικοδομητική κριτική και ανάλυση ομιλιών και κατάλληλη χρήση των τεχνικών μέσων.  Οι φοιτητές αναγνωρίζουν και αναλύουν τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε ομιλίες οι οποίες προβάλλονται σε video ή διαβάζονται στο βιβλίο και κάνουν δικιές τους παρουσιάσεις. Συμπληρωματική βοήθεια (πχ πρόβες) παρέχεται και στις ώρες γραφείου.

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

   Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και  στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας compus

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  13X4=52

  Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

  15

  Μελέτη και προετοιμασία για τις προφορικές παρουσιάσεις

  28

  Διαδραστική διδασκαλία

  10

  Σύνολο Μαθήματος

  105

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  .

  Γλώσσα Αξιολόγησης: Αγγλικά

  2 επιλογές αξιολόγησης

  1) Γραπτή τελική εξέταση:  ερωτήσεις σύντομης απάντησης κατανόησης του περιεχομένου και των χρησιμοποιημένων τεχνικών μια ομιλίας που δίνεται γραπτά, λεξιλόγιο με άσκηση αντιστοίχισης λέξεων με τις ερμηνείες τους & με άσκηση συμπλήρωσης σωστών παραγώγων λέξεων, ερωτήσεις πάνω στη θεωρία του δημόσιου λόγου και στο περιεχόμενο των ομιλιών που αναλύθηκαν στο μάθημα, και  γραμματική με άσκηση συμπλήρωσης κενών.

  2) 3 προφορικές παρουσιάσεις & γραπτή εξέταση

  --1 ατομική παρουσίαση όπου εξηγούν μία οικονομική θεωρία/παρουσιάσουν μία οικονομική άποψη (5 λεπτά)

  --1 παρουσίαση σε ζευγάρια όπου ο καθένας υποστηρίζει μία διαφορετική άποψη πάνω στο ίδιο θέμα (10 λεπτά)

  --1 παρουσίαση σε ζευγάρια αποτελούμενη από γραπτή και προφορική αιτιολόγηση επιλογής θέματος και σκοπού, γραπτό επίσημα διαμορφωμένο σκελετό, γραπτή περίληψη, και powerpoint slides. Το θέμα είναι οικονομικο-κοινωνικού περιεχομένου.

  --Γραπτή εξέταση πάνω στην θεωρία του δημόσιου λόγου και οικονομικής ορολογίας 

   

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Public speaking for University Students: Principles and Practice, by Ifigeneia Machili

  The Art of Public Speaking, by Stephen Lucas

  • ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (ΑΓΓΛΙΚΑ)
   (ΞΓ0505)

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓΟ505

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (ΑΓΓΛΙΚΑ)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  4

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

   

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΑΓΓΛΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA236/

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  • Αναλύουν και προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες  γνώσεις τους ώστε να τις εφαρμόζουν σε ποικίλα θέματα του επιστημονικού πεδίου σπουδών ή και του επαγγελματικού πεδίου
  • Χρησιμοποιούν επιστημονικές πηγές ή και πηγές εξειδικευμένες σε θεωρητικά, τεχνικά και επαγγελματικά θέματα, συγκεντρώνουν, αναλύουν και επιλέγουν με τρόπο κριτικό και υπεύθυνο τις ιδέες και τις πληροφορίες για τα στοιχεία εκείνα τα οποία τους αφορούν.

  Γενικές Ικανότητες

  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Επίλυση προβλημάτων
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψ

   

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Περιγραφή-Στόχοι

  Το μάθημα της Αγγλικής για Επαγγελματικούς Σκοπούς δίνει έμφαση στις γλωσσικές δεξιότητες που θα χρειαστούν οι φοιτητές/τριες ακαδημαϊκό και στον επαγγελματικό τους χώρο. Περιλαμβάνει θέματα όπως αγορά εργασίας, πρακτικές διοίκησης των επιχειρήσεων,  δεοντολογία της επιχείρησης σε διάφορα πολιτισμικά περιβάλλοντα και στρατηγικές προφορικών παρουσιάσεων.

  Αξιολόγηση του μαθήματος

  α) Το μάθημα αξιολογείται μέσω γραπτής τελικής εξέτασης που περιλαμβάνει άγνωστο κείμενο που βασίζεται σε διδαχθείσες θεματικές ενότητες με ερωτήσεις σωστό/λάθος και ερωτήσεις κατανόησης. Επίσης εξετάζει λεξιλόγιο, παράγωγα και ρηματικούς τύπους της διδαχθείσης ύλης καθώς και τη θεωρία των επαγγελματικών αγγλικών και της δημόσιας παρουσίασης

  β) Προσφέρεται διαδικασία απαλλακτικών προόδων, στις οποίες οι φοιτητές

  ΕΙΤΕ

  • συντάσσουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή για συγκεκριμένη αγγελία
  • συμμετέχουν σε προσομοίωση συνέντευξης όπου παρουσιάζουν μερικές δεξιότητες τους με τη μέθοδο STAR (situation, task, action, result)
  • αναλαμβάνουν project και παρουσιάζουν εισήγηση με διάφορα θέματα εταιριών: ανάλυση SWOT, πολιτική εταιρικής ευθύνης ή καμπάνια μάρκετινγκ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

  ΕΙΤΕ            ασχολούνται με την 20λεπτη παρουσίαση κάποιου θέματος

  1. σύνταξη του τίτλου που έχει σχέση με το γνωστικό τους αντικείμενο
  2. χρήση ακαδημαικών πηγών και του διαδικτύου της επιλογής τους.
  3. σύνταξη του προφορικού κειμένου
  4. παρουσίαση του θέματος με χρήση powerpoint.

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση

  • διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία
  • ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • της πλατφόρμας open e-class

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  διαλέξεις, φροντιστήριο

  39 ώρες

   

  εκπόνηση μελέτης (project), συγγραφή εργασίας/ εργασιών

  81ώρες

  Σύνολο Μαθήματος

  120 ώρες

   

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

   

  • δοκιμασία πολλαπλής επιλογής
  • ερωτήσεις σύντομης απάντησης
  • επίλυση προβλημάτων
  • έκθεση / αναφορά
  • προφορική εξέταση/ συνέντευξη
  • δημόσια  παρουσίαση

  5.        ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

   Προτεινόμενη βιβλιογραφία:  

  • Διδακτικά εγχειρίδια:
  1. Business English at University, Kantaridou Z, Papadopoulou I, Stefanou P (2019)
  2. Public Speaking for University Students: Principles and Practice, Machili I (2015)
  • Σύνδεσμοι που έχουν σχέση με τις ενότητες της διδακτέας ύλης

  Δημοσιεύσεις


  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font