Στειακάκης Εμμανουήλ
 • 2310 891.643
 • stiakakis uom.edu.gr
 • Γραφείο: Γ3, 328

  Στειακάκης Εμμανουήλ

  Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ., (1989)
  • M.Sc. in Manufacturing Systems Engineering, Cranfield University, U.K., (1992)
  • Διδάκτωρ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (2004)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Μέτρηση παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας στη νέα οικονομία.
  Διερεύνηση του ψηφιακού χάσματος.
  Επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στο περιβάλλον.
  Ψηφιακές δεξιότητες και ψηφιακή νοημοσύνη.
  Αξιολόγηση ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
  Νέες τεχνολογίες και συστήματα παραγωγής.

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
   (AIE707)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  AIE707

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ζ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων


  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
  -               να γνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών μπορούν να συμβάλλουν θετικά στο περιβάλλον
  -               να κατανοήσουν την αναγκαιότητα δραστικών λύσεων, μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, για τα προβλήματα του περιβάλλοντος
  -               να κατανοήσουν τη σημασία δημιουργίας και λειτουργίας “πράσινων” επιχειρήσεων
  -               να γνωρίζουν τους τρόπους διαχείρισης των ηλεκτρονικών αποβλήτων.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Το μάθημα αποσκοπεί στις ακόλουθες γενικές ικανότητες:
  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Λήψη αποφάσεων
  Ομαδική εργασία
  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Εισαγωγικές έννοιες στην Πληροφορική και Βιώσιμη Ανάπτυξη – Έννοιες – Ορισμοί

  Θετικές και αρνητικές επιπτώσεις των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο περιβάλλον

  Πληροφοριακά Συστήματα για “πράσινες” επιχειρήσεις

  “Πράσινες” ΤΠΕ και έξυπνα δίκτυα

  Βιωσιμότητα μέσω εικονικοποίησης και υπολογιστικής νέφους

  “Πράσινο” λογισμικό και διαχείριση κύκλου ζωής δεδομένων

  Μέτρηση “πράσινων” ΤΠΕ – Εκτίμηση απόδοσης – Δείκτες απόδοσης

  Πλαίσιο για περιβαλλοντικά υπεύθυνη στρατηγική επιχειρήσεων

  Διαχείριση ηλεκτρονικών αποβλήτων – Ροή υλικών και πληροφοριών – Θέματα ανακύκλωσης

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Διαλέξεις με φυσική παρουσία (πρόσωπο με πρόσωπο)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  Η διδασκαλία πραγματοποιείται με τη χρήση διαφανειών (αρχεία PowerPoint) και επισκέψεων σε ιστοτόπους (σχετικούς με συγκεκριμένες ενότητες της ύλης του μαθήματος).

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις, case studies κτλ.) στην ιστοσελίδα του μαθήματος (openeclass). Χρήση ανακοινώσεων μέσω openeclass. Επίσης, υπάρχει επικοινωνία μέσω email, ενώ ακόμη παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω zoom.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39 ώρες

  Εκπόνηση μελέτης (project)

  44 ώρες

  Συγγραφή εργασίας

  10 ώρες

  Μελέτη / προετοιμασία για τις εξετάσεις

  42 ώρες

  Σύνολο Μαθήματος

  135 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

  Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτές εξετάσεις (50%) – Αξιολόγηση γραπτής ομαδικής εργασίας (50%)

  Οι γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν:
  ερωτήσεις ανάπτυξης
  άσκηση

  Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  Appelman Jaco H., Osseyran Anwar and Warnier Martijn. Green ICT  Energy: From Smart to Wise Strategies (Sustainable Energy Developments). CRC Press, 2013.
  Unhelkar Bhuvan. Handbook of Research on Green ICT: Technology, Business and Social Perspectives. IGI Global, 2010.
  Khan Shafiullah and Mauri Jaime Lloret. Green Networking and Communications: ICT for Sustainability. CRC Press, 2013.

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  Waste Management, Elsevier
  International Journal of Green Computing, IGI Global
  International Journal of Environment and Waste Management, Inderscience
  • ΨΗΦΙΑΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
   (ISE705)

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ISE705

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ζ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΨΗΦΙΑΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων


  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
  -               να γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας των ψηφιακών νομισμάτων
  -               να αντιλαμβάνονται την εξέχουσα σημασία της τεχνολογίας blockchain
  -               να εξηγήσουν το πώς τα ψηφιακά νομίσματα θα επηρεάσουν την οικονομία και την κοινωνία στο μέλλον
  -               να κατανοήσουν τη χρήση των ψηφιακών νομισμάτων ως επενδυτικό εργαλείο.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Το μάθημα αποσκοπεί στις ακόλουθες γενικές ικανότητες:
  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Ομαδική εργασία
  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Ιστορική εξέλιξη του παραστατικού χρήματος

  Εισαγωγή στα ψηφιακά νομίσματα – Έννοιες και ορισμοί – Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

  Βασικές κατηγορίες ψηφιακών νομισμάτων (εικονικά νομίσματα, κρυπτονομίσματα…)

  Bitcoin, το πρώτο κρυπτονόμισμα – Πώς λειτουργεί

  Proof-of-Work – Proof-of-Stake – Εξόρυξη κρυπτονομισμάτων

  Τεχνολογία blockchain – Ανάλυση θετικών  αρνητικών σημείων

  Χρήση ψηφιακών νομισμάτων για επενδύσεις

  Νομικά ζητήματα – Θέματα περιβάλλοντος (κατανάλωση ενέργειας κτλ.)

  Το μέλλον των ψηφιακών νομισμάτων – Ο ρόλος των Κεντρικών Τραπεζών

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Διαλέξεις με φυσική παρουσία (πρόσωπο με πρόσωπο)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  Η διδασκαλία πραγματοποιείται με τη χρήση διαφανειών (αρχεία PowerPoint) και επισκέψεων σε ιστοτόπους (σχετικούς με συγκεκριμένες ενότητες της ύλης του μαθήματος).

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες, επιστημονικά άρθρα, case studies κτλ.) στην ιστοσελίδα του μαθήματος (openeclass). Χρήση ανακοινώσεων μέσω openeclass. Επίσης, υπάρχει επικοινωνία μέσω email, ενώ ακόμη παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω zoom.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39 ώρες

  Εκπόνηση μελέτης (project)

  44 ώρες

  Συγγραφή εργασίας

  10 ώρες

  Μελέτη / προετοιμασία για τις εξετάσεις

  42 ώρες

  Σύνολο Μαθήματος

  135 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

  Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτές εξετάσεις (50%) – Αξιολόγηση γραπτής ομαδικής εργασίας (50%)

  Οι γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν:
  ερωτήσεις ανάπτυξης
  ερωτήσεις πάνω σε case study

  Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  DeMartino Ian (μετάφραση: Κασσιανή Μπουλούκου). Bitcoin Ο Απόλυτος Οδηγός: Πώς να Αποκτήσετε, να Επενδύσετε και να Συναλλαγείτε με το Πρώτο Αποκεντρωμένο Κρυπτονόμισμα στον Κόσμο. Φανταστικός Κόσμος, 2016.
  Townsend Erik. Beyond Blockchain: The Death of the Dollar and the Rise of Digital Currency. 2018.
  DuPont Quinn. Cryptocurrencies and Blockchains (Digital Media and Society). Polity Press, 2019.

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  Journal of Cryptocurrency
  The Journal of Alternative Investments, IPR Journals
  Ledger, University of Pittsburgh, Pennsylvania
  • ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
   (MLI0206)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΠ

  Τμήμα
  Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
   (BC0212)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
   (AIC404)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  AIC404

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Δ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/UNI286/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων


  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:
  κατανοήσουν τον σημαντικό ρόλο των ΤΠΕ και του Διαδικτύου στην οικονομία
  αντιληφθούν τις επιπτώσεις των ΤΠΕ σε οικονομικά θέματα και μεγέθη, σε μίκρο- και μάκρο- οικονομικό επίπεδο
  έχουν επαρκείς γνώσεις πάνω σε καίρια επιχειρηματικά και οικονομικά θέματα, όπως τα ψηφιακά νομίσματα, τα ηλεκτρονικά απόβλητα, η πειρατεία λογισμικού, η χρήση ΕΛ/ΛΑΚ κτλ.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Το μάθημα αποσκοπεί στις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Ομαδική εργασία
  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Εισαγωγή στην ψηφιακή οικονομία – ομοιότητες και διαφορές ως προς την παραδοσιακή οικονομία
  Ψηφιακό χάσμα και ψηφιακές ανισότητες
  Μέτρηση παραγωγικότητας και αποδοτικότητας στην ψηφιακή οικονομία
  Το παράδοξο της παραγωγικότητας – χρήση εργαλείων μέτρησης της παραγωγικότητας στην ψηφιακή οικονομία
  Πολιτικές τιμολόγησης στο Διαδίκτυο
  Διανομή ψηφιακών αγαθών
  Οικονομικές επιπτώσεις των ηλεκτρονικών αποβλήτων στο περιβάλλον
  Η θετική πλευρά των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την επίλυση περιβαλλοντικών ζητημάτων
  Οικονομικές αλλαγές που επιφέρει το ελεύθερο λογισμικό – λογισμικό ανοικτού κώδικα
  Οικονομικές επιπτώσεις της πειρατείας λογισμικού
  Η επιχειρηματική και οικονομική διάσταση των ψηφιακών νομισμάτων
  Μετρήσεις μεγεθών και παραμέτρων της ψηφιακής οικονομίας στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Διαλέξεις με φυσική παρουσία (πρόσωπο με πρόσωπο)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  Η διδασκαλία πραγματοποιείται με τη χρήση διαφανειών (αρχεία PowerPoint), επισκέψεων σε ιστοτόπους (σχετικούς με συγκεκριμένες ενότητες της ύλης του μαθήματος) και δύο προγραμμάτων ελεύθερου λογισμικού (για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας οικονομικών μονάδων).

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις, case studies κτλ.) στην ιστοσελίδα του μαθήματος (Open eClass). Χρήση ανακοινώσεων μέσω Open eClass. Επίσης, υπάρχει επικοινωνία μέσω email, ενώ ακόμη παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω zoom  Google Meet.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39 ώρες

  Εκπόνηση μελέτης (project)

  45 ώρες

  Συγγραφή εργασίας

  10 ώρες

  Μελέτη / προετοιμασία για τις εξετάσεις

  50 ώρες

  Σύνολο Μαθήματος

  144 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

  Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτές εξετάσεις (70%) – Αξιολόγηση γραπτής ομαδικής εργασίας (30%)

  Οι γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν:
  ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
  ερωτήσεις ανάπτυξης
  άσκηση

  Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
  Στειακάκης Εμμανουήλ. Ψηφιακή Οικονομική. Ανικούλα, 2013.
  Μασούλας Βασίλης. Η Διοίκηση και Ανάπτυξη στη Νέα Οικονομία. Κλειδάριθμος, 2008.
  Underhill Lori Jo. Defining the Digital Economy: The Structure of the Digital Economy in Focus. LJU Press, 2019.
  Tapscott Don. The Digital Economy: Rethinking Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. 20th edition, McGraw-Hill Education, 2014.

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  Technology in Society: An International Journal, Elsevier
  International Journal of Innovation in the Digital Economy, IGI Global
  Ledger, University of Pittsburgh, Pennsylvania
  International Journal of Digital Technology and Economy, Algebra University College, Croatia

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (14 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2023

   • I. Athanasiadis and E. Stiakakis, “Finding Best Probabilities in Human Resources Satisfaction by Using Structural Equation Modeling, Bayesian Networks, and Decision Trees”, in N. Matsatsinis et al. (Eds), Operational Research in the Era of Digital Transformation and Business Analytics, Springer Proceedings in Business and Economics, Chapter 20, pp. 187-194, 2023.

   2022

   • G. Barboutidis and E. Stiakakis, “Digitization and International Development: A Descriptive Analysis of the Networked Readiness Index in Eight European Union Countries”, in N.E. Myridis (Ed), Poverty and Quality of Life in the Digital Era, SpringerBriefs in Well-Being and Quality of Life Research, Springer, Chapter 3, https://doi.org/10.1007/978-3-031-04711-4_3, 2022.

   2020

   • F. Kitsios, N. Matsatsinis, G. Aretoulis, P. Delias, M. Kamariotou, M. Madas, J. Papathanasiou, E. Stiakakis, K. Vergidis and C. Ziakis (Eds), Proceedings of the XIV Balkan Conference on Operational Research, Hellenic Operational Research Society and University of Macedonia, Thessaloniki, 491 p., 2020.

   2019

   • Valavosiki, V.-A., Stiakakis, E. and Chatzigeorgiou, A. “Development of a Framework for the Assessment of Soft Skills in the ICT Sector”, in A. Sifaleras and K. Petridis (Eds), Operational Research in the Digital Era – ICT Challenges, Springer Proceedings in Business and Economics (6th International Symposium and 28th National Conference on Operational Research, Thessaloniki, June 2017), pp. 105-123, 2019.
   • Roussou, I. and Stiakakis, E. “Adoption of Digital Currencies: The Companies’ Perspective”, in A. Sifaleras and K. Petridis (Eds), Operational Research in the Digital Era – ICT Challenges, Springer Proceedings in Business and Economics (6th International Symposium and 28th National Conference on Operational Research, Thessaloniki, June 2017), pp. 47-64, 2019.

   2017

   • Στειακάκης, Ε. και Κωφίδης, Ν. Διοίκηση Παραγωγής & Υπηρεσιών, εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2017.

   2016

   • Στειακάκης, Ε. και Κωφίδης, Ν. Διοίκηση και Έλεγχος Ποιότητας, εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2010 (2η έκδοση, 2016).

   2014

   • Stiakakis, E. and Petridis, K. “Developing and Validating a Multi-Criteria Model to Evaluate Mobile Service Quality”, in F.J. Martínez-López (Ed), Handbook of Strategic e-Business Management, Series Progress in IS, Springer-Verlag, pp. 935-956, 2014.
   • Andreopoulou, Z., Stiakakis, E. and Vlachopoulou, M. “Green ICT Applications towards the Achievement of Sustainable Development”, in Z. Andreopoulou, V. Samathrakis, S. Louca and M. Vlachopoulou (Eds), E-Innovation for Sustainable Development of Rural Resources During Global Economic Crisis, IGI Global, Chapter 2, pp. 11-21, 2014.

   2013

   • Migdalas, A., Sifaleras, A., Georgiadis, C.K., Papathanasiou, J. and Stiakakis, E. (Eds.), Optimization Theory, Decision Making, and Operations Research Applications, Proceedings of the 1st International Symposium & 10th Balkan Conference on Operational Research, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, Vol. 31, Springer, New York, 322 p., 2013.
   • Στειακάκης, Ε. Ψηφιακή Οικονομική, εκδόσεις Ανικούλα, Θεσσαλονίκη, 2013.

   2010

   • Stiakakis, E. and Sifaleras, A. "Evaluating the Performance of Decision Making Units in the Food Production Industry", in B. Manos, K. Paparrizos, N. Matsatsinis and J. Papathanasiou (Eds), Decision Support Systems in Agriculture, Food and the Environment: Trends, Applications and Advances, IGI Global, Chapter 9, pp. 173-192, 2010.

   2007

   • Στειακάκης, Ε. και Κάτος, Α. "Αποτελεσματική Διαχείριση της Σχέσης Επιχείρησης - Πελάτη: Μια Εμπειρική Μελέτη σε Επιχειρήσεις που Εφαρμόζουν Συστήματα CRM", επιστημονικός τόμος με τίτλο "Ποιότητα και Επιχειρηματική Αριστεία: Συμβολή στην Ανταγωνιστικότητα" προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή κ. Δερβιτσιώτη, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2007.

   2002

   • Στειακάκης, Ε. και Κατζός, Ν. Management: Μια Σύγχρονη 'Αποψη, εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 2002.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (34 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2023

    • M.-T. Folina and E. Stiakakis, “Redefining the rules of conducting e-commerce by generation Z”, International Research Journal of Economics and Management Studies, Vol. 2 No. 2, pp. 72-80, 2023.
    • G. Barboutidis and E. Stiakakis, “Identifying the factors to enhance digital competence of students at Vocational Training Institutes”, Technology, Knowledge and Learning, Vol. 28 No. 1, doi:10.1007/s10758-023-09641-1, 2023.

    2022

    • E. Stiakakis and G. Barboutidis, “Exploring the construct of the new way of thinking in the digital environment”, Behaviour & Information Technology, Vol. 41 No. 13, pp. 2779-2795, 2022.

    2020

    • G. Digkas, K. Petridis, A. Chatzigeorgiou, E. Stiakakis and A. Emrouznejad, “Measuring spatio-temporal efficiency: An R implementation for time-evolving units”, Computational Economics, Vol. 56, pp. 843-864, 2020.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • N.E. Petridis, K. Petridis and E. Stiakakis, “Global e-waste trade network analysis”, Resources, Conservation & Recycling, Vol. 158, doi:10.1016/j.resconrec.2020.104742, 2020.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2019

    • I. Roussou, E. Stiakakis and A. Sifaleras, “An empirical study on the commercial adoption of digital currencies”, Information Systems and e-Business Management, Vol. 17 No. 2, pp. 223-259, 2019.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Roussou, I., Dritsaki, C. and Stiakakis, E. “The Bitcoin’s network effects paradox – A time series analysis”, Theoretical Economics Letters, Vol. 9, pp. 1981-2001, 2019.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2017

    • Stiakakis, E. and Vlachopoulou, M. “The impact of social media on travelers 2.0”, TOURISMOS: An International Multidisciplinary Refereed Journal of Tourism, Vol. 12 No. 3, pp. 48-74, 2017.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Petridis, K., Petridis, N., Stiakakis, E. and Dey, P. “Investigating the factors that affect the time of maximum rejection rate of e-waste using survival analysis”, Computers & Industrial Engineering, Vol. 108, pp. 15-26, 2017.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Polatidis, N., Georgiadis, C.K., Pimenidis, E. and Stiakakis, E. “Privacy-preserving recommendations in context-aware mobile environments”, Information and Computer Security, Vol. 25 No. 1, pp. 62-79, 2017.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2016

    • Petridis, N., Stiakakis, E., Petridis, K. and Dey, P. “Estimation of computer waste quantities using forecasting techniques”, Journal of Cleaner Production, Vol. 112 No. 4, pp. 3072-3085, 2016.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Petridis, K., Chatzigeorgiou, A. and Stiakakis, E. “A SpatioTemporal Data Envelopment Analysis (S-T DEA) approach: The need to assess evolving units”, Annals of Operations Research, Vol. 238 No. 1, pp. 475-496, 2016.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Stiakakis, E., Georgiadis, C.K. and Andronoudi, A. “Users’ perceptions about mobile security breaches”, Information Systems and e-Business Management, Vol. 14 No. 4, pp. 857-882, 2016.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2015

    • Ploskas, N., Stiakakis, E. and Fouliras, P. “Assessing computer network efficiency using Data Envelopment Analysis and multicriteria decision analysis techniques”, Journal of Multi-Criteria Decision Analysis, Vol. 22 No. 5, pp. 260-278, 2015.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Georgiadis, C.K., Kostoglou, V., Arabatzis, G. and Stiakakis, E. “1st International Symposium and 10th Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2011)”, Annals of Operations Research [editorial], Vol. 227 No. 1, pp. 1-2, 2015.
    • Emmanouil, M.-C., Stiakakis, E., Vlachopoulou, M. and Manthou, V. “Analysis of material and information flows and formulation of an ICT waste management model”, International Journal of Agricultural and Environmental Information Systems, Vol. 6 No. 1, pp. 32-47, 2015.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2014

    • Dritsaki, C. and Stiakakis, E. “Foreign direct investments, exports, and economic growth in Croatia: A time series analysis”, Procedia Economics and Finance, Vol. 14, pp. 181-190, 2014.
    • Stiakakis, E. and Arabatzis, G. “Special issue on advanced methods and techniques on Operational Research”, International Journal of Operations Research and Information Systems [editorial], Vol. 5 No. 1, pp. iv-vi, 2014.

    2013

    • Emmanouil, M.-C., Stiakakis, E., Vlachopoulou, M. and Manthou, V. “An analysis of waste and information flows in an ICT waste management system”, Procedia Technology, Vol. 8, pp. 157-164, 2013.
    • Georgiadis, C.K., Stiakakis, E. and Ravindran, A.R. “Special issue on digital economy and e-commerce technology”, Operational Research: An International Journal [editorial], Vol. 13 No. 1, pp. 1-4, 2013.
    • Chatzigeorgiou, A. and Stiakakis, E. “Combining metrics for software evolution assessment by means of Data Envelopment Analysis”, Journal of Software Maintenance and Evolution: Research and Practice, Vol. 25 No. 3, pp. 303-324, 2013.
    • Stiakakis, E. and Sifaleras, A. “Combining the priority rankings of DEA and AHP methodologies: A case study on an ICT industry”, International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies, Vol. 5 No. 1, pp. 101-114, 2013.

    2012

    • Stiakakis, E. and Georgiadis, C.K. “Building a measurement framework for m-government services”, International Journal of Information Systems and Social Change, Vol. 3 No. 4, pp. 18-37, 2012.

    2011

    • Chatzigeorgiou, A. and Stiakakis, E. "Benchmarking library and application software with Data Envelopment Analysis", Software Quality Journal, Vol. 19 No. 3, pp. 553-578, 2011.
    • Stiakakis, E. and Georgiadis, C.K. "Drivers of a tourism e-business strategy: The impact of information and communication technologies", Operational Research: An International Journal, Vol. 11 No. 2, pp. 149-169, 2011.
    • Sakellaridis, Κ. and Stiakakis, Ε. "Business model change due to ICT integration: An application to the entertainment industry", International Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applications, Vol. 3, pp. 539-551, 2011.

    2010

    • Spinthiropoulos, K., Garefalakis, A., Stiakakis, E. and Arvanitis, S. "The causal relations between the economic growth and financial development in Greece: An empirical research for the causality analysis", International Journal of Financial Economics and Econometrics, Vol. 2 No. 2, pp. 113-126, 2010.

    2009

    • Stiakakis, E. and Fouliras, P. "The impact of environmental practices on firms' efficiency: The case of ICT-producing sectors", Operational Research: An International Journal, Vol. 9 No. 3, pp. 311-328, 2009.
    • Stiakakis, E. and Georgiadis, C.K. "E-service quality: Comparing the perceptions of providers and customers", Managing Service Quality, Vol. 19 No. 4, pp. 410-430, 2009.

    2006

    • Stiakakis, Ε. "Managing mobile commerce quality: A long way to run", International Bulletin of Business Administration, Issue 1, pp. 65-74, 2006.
    • Stiakakis, Ε. and Kechagioglou, Ι. "Applying benchmarking practices in small companies: An empirical approach", International Bulletin of Business Administration, Issue 1, pp. 115-126, 2006.
    • Στειακάκης, Ε. και Παλιόκας, Ι. "Το ψηφιακό χάσμα και η εθνική ψηφιακή στρατηγική 2006-2013: Μία εμπειρική διερεύνηση", Επιθεώρηση Ελληνικής Ακαδημίας Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τόμος 4 Αριθμός 3/4, σελ. 59-72, 2006.

    2005

    • Στειακάκης, Ε. και Δριτσάκης, Ν. "Ο ρόλος, τα βασικά χαρακτηριστικά και η εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής και τηλεματικής στο πεδίο των Logistics", Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών, Τεύχος 8, σελ. 119-142, 2005.

    2004

    • Στειακάκης, Ε., Δριτσάκης, Ν. και Ιωαννίδης, Σ. "Αξιολόγηση της ποιότητας των επιχειρηματικών συναλλαγών B2B και B2C του ηλεκτρονικού εμπορίου: Μια εμπειρική μελέτη σε επιχειρήσεις της Β. Ελλάδας", ΣΠΟΥΔΑΙ, Τόμος 54 Τεύχος 1, σελ. 97-119, 2004.
    • Συνέδρια (37 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2022

     • Μ.Θ. Φωλίνα και Ε. Στειακάκης, “Επαναπροσδιορισμός των κανόνων διεξαγωγής του ηλεκτρονικού εμπορίου από τη γενιά Ζ”, Πρακτικά 18ου Φοιτητικού Συνεδρίου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Αθήνα, 19 Μαΐου, 2022, σελ. 119-131.

     2020

     • Y. Liapis, G. Kontos, I. Athanasiadis and E. Stiakakis, “Finding the best path in HR satisfaction by using Structural Equation Modeling, Bayesian Networks, and Decision Trees”, Proceedings of the XIV Balkan Conference on Operational Research: Operational research in the era of digital transformation and business analytics, Thessaloniki, 30 September – 3 October, 2020, pp. 244-248.
     • I. Zervas and E. Stiakakis, “A questionnaire based on the SERVQUAL instrument to reduce the digital divide of business processes”, Proceedings of the XIV Balkan Conference on Operational Research: Operational research in the era of digital transformation and business analytics, Thessaloniki, 30 September – 3 October, 2020, pp. 153-157.
     • E. Kiortsis, E. Stiakakis and M. Vlachopoulou, “Programmatic marketing: Τhe demand side platform in the Greek market”, Proceedings of the XIV Balkan Conference on Operational Research: Operational research in the era of digital transformation and business analytics, Thessaloniki, 30 September – 3 October, 2020, pp. 100-104.

     2019

     • Stiakakis, E., Liapis, Y. and Vlachopoulou, M. “Developing an understanding of digital intelligence as a prerequisite of digital competence”, Proceedings of the 13th Mediterranean Conference on Information Systems and the 16th Conference of the Italian Chapter of AIS: Digital transformation and social innovation (Joint Conferences), Naples, Italy, 27-28 September, 2019.
     • Stiakakis, E. and Liapis, Y. “The effect of digital technology on specific cognitive abilities”, Proceedings of the 7th International Conference on Contemporary Marketing Issues, Heraklion, Crete, 10-12 July, pp. 196-199, 2019.
     • Stiakakis, E. and Liapis, Y. “Digital intelligence: The impact of digital technologies on human thinking”, Proceedings of the 8th International Symposium and 30th National Conference on Operational Research: OR in Public and Private Services, Patras, 16-18 May, pp. 85-89, 2019.

     2018

     • Barboutidis, G., Stiakakis, E., Kitsios, F. and Kamariotou, M. “Proposing a new dynamic framework of digital skills: A bottom-up approach”, Proceedings of the 7th International Symposium and 29th National Conference on Operational Research: The contribution of Operational Research, New Technologies and Innovation in Agriculture and Tourism, Chania, Crete, 14-16 June, pp. 111-115, 2018.

     2017

     • Ziakis, C., Petridis, K., Vlachopoulou, M. and Stiakakis, E. “Start-uppers’ perceptions regarding competitive advantages: A research of the Greek start-up ecosystem”, Proceedings of the 10th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development: University-Industry Links: Coproducing Knowledge, Innovation & Growth, Thessaloniki, 31 August – 1 September, pp. 455-465, 2017.
     • Roussou, I. and Stiakakis, E. “Adoption of digital currencies: The companies’ perspective”, Proceedings of the 6th International Symposium and 28th National Conference on Operational Research: OR in the digital era - ICT challenges, Thessaloniki, 8-10 June, pp. 121-127, 2017.

     2016

     • Roussou, I. and Stiakakis, E. “Adoption of digital currencies by companies in the European Union: A research model combining DOI and TAM”, Proceedings of the 4th International Conference on Contemporary Marketing Issues, Heraklion, Crete, 22-24 June, pp. 163-168, 2016.

     2015

     • Polatidis, N., Georgiadis, C.K., Pimenidis, E. and Stiakakis, E. “A method for privacy-preserving context-aware mobile recommendations”, Proceedings of the 6th International Conference on e-Democracy: Citizen rights in the world of the new computing paradigms, Athens, 10-11 December, pp. 62-74, 2015.
     • Stiakakis, E. and Sifaleras, A. “Comparison of DEA models relating e-health and hospital efficiency”, Proceedings of the XLII International Symposium on Operations Research, Ivanjica, Serbia, 15-18 September, pp. 659-662, 2015.
     • Chatzigeorgiou, A., Chaikalis, T., Paschalidou, G., Vesyropoulos, N., Georgiadis, C.K. and Stiakakis, E. “A taxonomy of evaluation approaches in software engineering”, ACM Proceedings of the 7th Balkan Conference in Informatics, Craiova, Romania, 2-4 September, 2015.
     • Sakellaridis, K. and Stiakakis, E. “Hotels and ICT integration: A research on the business model change methodology”, Proceedings of the 6th International Conference on International Business, Thessaloniki, 22-24 May, 2015.

     2014

     • Dritsaki, C. and Stiakakis, E. “Foreign direct investments, exports, and economic growth in Croatia: A time series analysis”, International Conference on Applied Economics, Chania, 3-5 July, pp. 181-190, 2014.
     • Gouva, D., Karagiannis, I., Stiakakis, E. and Vlachopoulou, M. “The role of social networking pages in the e-tourism industry”, Proceedings of the 2nd International Conference on Contemporary Marketing Issues, Athens, 18-20 June, pp. 1058-1065, 2014.
     • Georgiadis, C.K., Stiakakis, E. and Andronoudi, A. “The significance of mobile security breaches in terms of their economic impact on users”, AISeL Proceedings of the 13th International Conference on Mobile Business: Digital Mobile Innovation between Control and Generativity, London, United Kingdom, 4-5 June, Paper 15, 2014, available at: http://aisel.aisnet.org/icmb2014/7

     2013

     • Emmanouil, M.-C., Stiakakis, E., Vlachopoulou, M. and Manthou, V. “An analysis of waste and information flows in an ICT waste management system”, 6th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment, Corfu, 19-22 September, pp. 157-164, 2013.
     • Paschalidou, G., Stiakakis, E. and Chatzigeorgiou, A. “An application of data envelopment analysis to software quality assessment”, ACM Proceedings of the 6th Balkan Conference in Informatics, Thessaloniki, 19-21 September, pp. 228-235, 2013.
     • Emmanouil, M.-C., Stiakakis, E., Vlachopoulou, M. and Manthou, V. “Determining the critical factors of an e-waste management system: The case of IT and telecommunication products”, Proceedings of the 6th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development: Regional Economic Resilience through Innovation and Enterprise, Istanbul, Turkey, 20-21 June, pp. 778-788, 2013.
     • Stiakakis, E., Georgiadis, C.K. and Petridis, K. “Analyzing m-service quality dimensions using multivariate statistical techniques”, AISeL Proceedings of the 12th International Conference on Mobile Business: Mobility – the invisible norm, Berlin, Germany, 10-13 June, Paper 24, 2013, available at: http://aisel.aisnet.org/icmb2013/24

     2011

     • Koumaridis, D., Stiakakis, E. and Georgiadis, C.K. “Analyzing the economic impacts of security breaches due to outsourcing”, Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, Vol. 99, Springer-Verlag, 7th International Conference on Global Security Safety and Sustainability and 4th International Conference on e-Democracy (Joint Conferences), Thessaloniki, 24-26 August, pp. 156-163, 2011.
     • Stiakakis, E. and Georgiadis, C.K. "A model to identify the dimensions of mobile service quality", IEEE Proceedings of the 10th International Conference on Mobile Business: Mobile Internet, A new paradigm in a new value network, Como, Italy, 20-21 June, pp. 195-204, 2011.
     • Zervaki, M.A., Vlachopoulou, M., Stiakakis, E. and Manthou, V. "Mobile airline services", Proceedings of the Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management Conference, Istanbul, Turkey, 19-24 June, pp. 26-32, 2011.
     • Stiakakis, E. and Tongaridou, K. "Evaluating the quality of e-democracy processes: An empirical study in the Greek context", Proceedings of the 4th International Conference on Information Law: Values and Freedoms in Modern Information Law and Ethics, Thessaloniki, 20-21 May, 2011.

     2010

     • Georgiadis, C.K. and Stiakakis, E. "Extending an e-government service measurement framework to m-government services", IEEE Proceedings of the 9th International Conference on Mobile Business / 9th Global Mobility Roundtable, Athens, 13-15 June, pp. 432-439, 2010.
     • Fouliras, P. and Stiakakis, E. "A novel approach for assessing network efficiency", Proceedings of the IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems: Telecommunications, Networks and Systems, Freiburg, Germany, 26-28 July, pp. 223-228, 2010.
     • Sakellaridis, K. and Stiakakis, E. "Business model change due to ICT integration: An application to the entertainment industry", Proceedings of the IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems: ICT, Society and Human Beings, Freiburg, Germany, 29-31 July, pp. 51-58, 2010.
     • Spinthiropoulos, K., Garefalakis, A., Stiakakis, E. and Chatzivasileiadou, S. "Financial development and economic growth: An empirical research about Greece - Cointegration test", Proceedings of the International Conference on Applied Economics, Athens, 26-28 August, pp. 743-748, 2010.

     2009

     • Stiakakis, E. and Alexandropoulou-Egyptiadou, E. "The digital divide among under-age individuals: An economic and legal approach", Proceedings of the 8th International Conference of Computer Ethics, Corfu, 26-28 June, pp. 794-807, 2009.
     • Stiakakis, E., Sifaleras, A. and Samaras, N. "The transition from traditional healthcare to e-health: A case study on the evaluation of the performance of e-health providers", Πρακτικά του 21ου Εθνικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών: Λήψη Αποφάσεων στα Συστήματα Υγείας, Αθήνα, 28-30 Μαΐου, σελ. 48-70, 2009.
     • Georgiadis, C.K. and Stiakakis, E. "Key issues for the quality assessment of mobile commerce services", IEEE Proceedings of the 4th Balkan Conference in Informatics, Thessaloniki, 17-19 September, pp. 148-153, 2009.
     • Stiakakis, E., Kariotellis, P. and Vlachopoulou, M. "From the digital divide to digital inequality: A secondary research in the European Union", Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, Vol. 26, Springer-Verlag, 3rd International Conference on e-Democracy "Next Generation Society: Technological and Legal Issues", Athens, 23-25 September, pp. 43-54, 2009.

     2008

     • Stiakakis, E. and Georgiadis, C.K. "Drivers of a tourism e-business strategy: The impact of information and communication technologies", Πρακτικά του 20ου Εθνικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών: Επιχειρησιακή Έρευνα & Τουριστική Ανάπτυξη, Σπέτσες, 19-21 Ιουνίου, σελ. 123-137, 2008.
     • Stiakakis, E. "Measuring efficiency in e-tourism organizations: An application of Data Envelopment Analysis", Πρακτικά του 20ου Εθνικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών: Επιχειρησιακή Έρευνα & Τουριστική Ανάπτυξη, Σπέτσες, 19-21 Ιουνίου, σελ. 17-30, 2008.

     2006

     • Sarmaniotis, C., Stiakakis, E., Folinas, D. and Tilikidou, I. "Customers' significance and strategies within a CRM context", Proceedings of the 3rd International Conference on Enterprise Systems and Accounting, Santorini, 26-27 June, pp. 157-171, 2006.
     • Άλλα (6 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2018

      • Barboutidis, G., Stiakakis, E. and Vlachopoulou, M. “Building a digital skills framework: A bottom-up approach”, 12th Mediterranean Conference on Information Systems: Digital and social transformation for a better society, Corfu, 28-30 September, 2018 (research-in-progress paper).

      2017

      • Valavosiki, V.-A., Stiakakis, E. and Chatzigeorgiou, A. “Development of a framework for the assessment of soft skills in the ICT sector”, 6th International Symposium and 28th National Conference on Operational Research: OR in the digital era - ICT challenges, Thessaloniki, 8-10 June, 2017 (κρίση abstracts).

      2016

      • Γουνόπουλος, Η., Στειακάκης, Ε. και Κίσσα, Β. “Η διερεύνηση των αιτιών για τη μη πρόσβαση και χρήση του Διαδικτύου από τα ηλικιωμένα άτομα στην Ελλάδα”, 7th International Conference on International Business, Θεσσαλονίκη, 20-22 Μαΐου, 2016 (κρίση extended abstracts).

      2015

      • Paschalidou, G., Vesyropoulos, N., Kostoglou, V., Stiakakis, E. and Georgiadis, C.K. “Evaluation of educational open-source software using multicriteria decision analysis methods”, 81st Μeeting of the European Working Group on Multicriteria Decision Aiding, Annecy, France, 26-28 March, 2015 (κρίση extended abstracts).

      2014

      • Emmanouil, M.-C. and Stiakakis, E. “A comparative analysis of electronic waste estimation methods”, 8th AMA SERVSIG International Service Research Conference: Services Marketing in the New Economic and Social Landscape, Thessaloniki, 13-15 June, 2014 (κρίση abstracts).

      2010

      • Stiakakis, E. and Sifaleras, A. “Comparing DEA and AHP methodologies: A case study on information and communication technology industries”, 10ο Ειδικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών, 7η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων, Ορεστιάδα, 30 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου, 2010 (κρίση extended abstracts).
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font