Δωρεάν παροχή διδακτικών βιβλίων και βοηθημάτων


Οι προπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται δωρεάν προμήθειας και επιλογής αριθμού διδακτικών συγγραμάτων ίσου με τον συνολικό αριθμό των υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, μέσα στα χρονικά όρια που ορίζει ο νόμος.

Η ρύθμιση των θεμάτων διάθεσης, διακίνησης και πληρωμής των Πανεπιστημιακών συγγραμμάτων και παραδόσεων διενεργείται μέσω του προγράμματος ΕΥΔΟΞΟΣ

Οι παροχές διακόπτονται όταν ο δικαιούχος στρατευθεί και για όσο χρόνο διαρκεί η στράτευση του, αναστείλει τις σπουδές του, γίνει πτυχιούχος, χάσει την φοιτητική του ιδιότητα για οποιονδήποτε λόγο ή συμπληρώσει το ανώτατο όριο διάρκειας της παροχής.