Υγειονομική περίθαλψη


ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Ανασφάλιστοι Φοιτητές καλύπτονται όπως οι Ανασφάλιστοι πολίτες 

Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4452/2017 (Α΄17) άρθρο 31 παρ.3.

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από 1/9/2017 παύει να παρέχει υγειονομική, ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στους ανασφάλιστους φοιτητές, επομένως δεν εκδίδονται ούτε ανανεώνονται νέα Βιβλιάρια Υγείας.  

Οι ανασφάλιστοι φοιτητές με τον ΑΜΚΑ τους απευθύνονται στις Δημόσιες Δομές Υγείας της παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016(Α΄21).