Σουμπενιώτης Δημήτριος
 • 2310-891580
 • subedim uom.gr
 • Γραφείο: ΗΘ3, 303
 • Fax: 2310-891544

  Σουμπενιώτης Δημήτριος

  Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Χρηματοοικονομική με έμφαση στη Διαχείριση Τραπεζικών Χαρτοφυλακίων"

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο τμήματος Οικονομικών, Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), Αθήνα, (1983).
  • Master of Social Sciences (M.Soc.Sc.) in Economics, University of Birmingham, U.K. (1985)
  • Ph.D., University. of Birmingham, U.K., (1992).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  Xρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
  Μοντέλα Μέσου Διακύμανσης Προσδοκώμενης Χρησιμότητας (ΜVEU) και συμπεριφορά χαρτοφυλακίου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων.
  Μοντέλα Προτεραιότητας Ασφαλείας (SF) και συμπεριφορά χαρτοφυλακίου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων.
  Τραπεζική διαμεσολάβηση.
  Impact of International Mergers and Acquisitions on Shareholder's Wealt.
  Foreign Direct Investment.
  Market Anomalies in the A.S.E.
  Στρατηγική Συμπεριφορά των Εισηγμένων στο Χ.Α.Α.

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
   (MTF0208)
  • ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
   (ΟΙ0403)
  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
   (MIB0211)
  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
   (MIB0108)
  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
   (ΟΔ0708)
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
   (ΟΔ0810)
  • ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
   (MTF0105)
  • ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
   (ΟΔ0814)
  • ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
   (MTM0207)
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENT
   (ΠΣ0105)
  • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
   (ΔΕ0301-1)
  • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
   (MTF0101)
  • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
   (ΔΕ0363)
  • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
   (ΟΔ0802)
  • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
   (MPM0201)
  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (MPM0104)
  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΑΓΟΡΕΣ
   (ΟΔ0403)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MIB

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MIB

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Στο σύγχρονο περιβάλλον οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν διάφορα επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Η παγκοσμιοποίηση και η πληροφορική τεχνολογία επιτρέπει την επένδυση σε εξειδικευμένα προϊόντα και με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με βάση τις ανάγκες και επιθυμίες του κάθε επενδυτή. Ωστόσο, η ποικιλομορφία των επενδυτικών επιλογών συνεπάγεται κινδύνους, τους οποίους οι επενδυτές θα πρέπει να αναγνωρίζουν και στη συνέχεια να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά. Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις βασικές θεωρητικές έννοιες και προσεγγίσεις αξιολόγησης των εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών, με απώτερο σκοπό την ενδυνάμωση της διαδικασίας λήψης επενδυτικών αποφάσεων στο σύγχρονο και παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον. Πρωταρχικός σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη βασικών θεμάτων της χρηματοοικονομικής επιστήμης, όπως η θεωρία χαρτοφυλακίου, η διαφοροποίηση ο κίνδυνος, η απόδοση, η τιμολόγηση περιουσιακών στοιχείων και η αποτελεσματικότητα της αγοράς. Η ανάλυση των εν λόγω θεμάτων θα γίνει τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο, με την επίλυση ασκήσεων και τη χρησιμοποίηση εξισώσεων στο Excel. Επιπλέον, γίνονται επενδυτικές ασκήσεις προσομοίωσης με τη χρήση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και την αξιοποίηση λογαριασμών επίδειξης σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες συναλλαγών.   

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Περιβάλλον. Ανασκόπηση και Προοπτικές. Εγχώριο Επιχειρηματικό Περιβάλλον. Ανταγωνιστικότητα Ελληνικής Οικονομίας. Κίνητρα και Αντικίνητρα για την Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας. H Ελλάδα 10 χρόνια μετά. Εννοιολογική Προσέγγιση Επιχειρηματικότητας. Μορφές Επιχειρηματικότητας. Μέτρηση Επιχειρηματικότητας, Επιχειρηματικότητα Ευκαιρίας, Επιχειρηματικότητα Ανάγκης, Επιχειρηματικότητα Υψηλών Δυνατοτήτων. Μορφές Καινοτομίας. Τεχνολογική Καινοτομία, Διαχειριστική Καινοτομία. Καινοτομία στην Παροχή Υπηρεσιών. Στρατηγική Διαχείριση Καινοτομίας. Μέτρα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας, Χρηματοδότηση-Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας, Προφίλ Έλληνα Επιχειρηματία, Παράγοντες που Επηρεάζουν την Επιχειρηματική Δραστηριότητα. Φορείς Ενίσχυσης και Υποστήριξης της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή αλλά και σε επίπεδο Επικράτειας. Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ε.Β.Ε.Θ), Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.), Σύνδεσμος Εξαγωγέων (Σ.Ε.Β.Ε)., Επαγγελματικό Επιμελητήριο, Business Innovation Centers (B.I.C), EOMMEX, Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.Β), Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ), Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), Τεχνολογικά Πάρκα και Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης, Θερμοκοιτίδες, Ινστιτούτο Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ι.Τ.Ε), Ενικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.ΚΕ.Τ.Α). Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΜοΚΕ. Θερμοκοιτίδες και Τεχνολογικά Πάρκα στην Ελλάδα. Επίσκεψη στη Θερμοκοιτίδα  Ι4G και ενημέρωση για τις δράσεις ενίσχυσης της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας. Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία του ΕΣΠΑ. Πρόγραμμα για την Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ. Προγράμματα της ΓΓΕΤ. Αναπτυξιακοί Νόμοι.  Εισηγήσεις Προσκεκλημένων Εισηγητών για την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία. Υπηρεσίες Mentoring & Coaching. Νομοθετικό Πλαίσιο για τις Ευρεσιτεχνίες, Κατοχύρωση Πατέντας. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Εταιρίες Spin-Off και Spin-out, Τεχνοβλαστοί.

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Εισαγωγή στην τεχνική των διαπραγματεύσεων (Προετοιμασία, Συναισθηματική Νοημοσύνη, ο Αλγόριθμος του Αυθορμητισμού, Φύση-Παιδεία-Έθος, Εντυπωσιασμός, Προπαγάνδα, Κοινωνικά Δίκτυα, Lobbing). Αξιολόγηση Διαπραγματευτικής Ικανότητας. Οι Φάσεις μιας Διαπραγμάτευσης (Προετοιμασία, Άνοιγμα, Ανίχνευση,  Διαπραγμάτευση Κίνηση, Συμφωνία, Συμπεράσματα, Εφαρμογή). Τεχνικές  Ανάπτυξης  Επιχειρημάτων (Μαρτυρία, Ομολογία, Όρκος,, Προδεδικασμένο, Φήμη, Παντός Είδους Αποδεικτικό Υλικό, Τεκμήρια – Ενδείξεις που συντελούν στην απόδειξη της αλήθειας, Ενθυμήματα, Δίλλημα, Προσωπικό Επιχείρημα, Επαγωγή, Ηθική, Δίκαιο, Άγραφο Δίκαιο, Αστεία, Σοφίσματα, Παραδείγματα, Συμφέρον, Νόμιμο, Καλό και Αγαθό). Διαδικασίες και Τακτικές προσέγγισης: (Συμβιβασμός, Συναλλαγή, Συναισθηματική φόρτιση, Λογικά Επιχειρήματα, Εξαναγκασμός). Οι Κανόνες των Διαπραγματεύσεων (κερδίζω-κερδίζεις (Intergrative Negotiation) ή κερδίζω-χάνεις (distributive/competitive or win-lose bargaining)?, μια δίκαιη ή μια άδικη λύση?, Με ποιόν μιλάμε και διαπραγματευόμαστε?, Ενδιαφέρουν οι απόψεις του αντίπαλου διαπραγματευτή ή οι απόψεις της επιχείρησής του?, Συμπάθεια. Ένα απαγορευμένο συναίσθημα, Πόσο γρήγορα ή δύσκολα κάνουμε παραχωρήσεις?, Πώς αντιμετωπίζουμε αυτά που δεν καταλαβαίνουμε?, Πώς κερδίζουμε χρόνο?, Τι σημαίνει φυσική όχληση του αντιπάλου; Πόσο σημαντική είναι η δύναμη και ο εξαναγκασμός για την επίτευξη των στόχων μου?, Γιατί πρέπει να αποκρύψω τα συναισθήματα μου μετά από κάποια επιτυχία-νίκη?, ΠΕΙΘΩ, Πώς διαχειρίζομαι αυτούς που έχουν υψηλότερη κοινωνική θέση? Περισσότερο ακούμε ή μιλάμε? Πώς διαχειρίζομαι τα λάθη μου?). Τακτικές Παραπλάνησης του Αντιπάλου(Τακτική της Τμηματοποίησης, Τακτική Ρωσικού Μετώπου, Τακτική της Αναβολής, Τακτική της Συσχέτισης, Τακτική Ατομικής Βόμβας, Τακτική των Επαναλήψεων, Τακτική του Δούρειου Ίππου, Τακτική της Κατά Μέτωπο Επίθεσης, Τακτική της Σε Βάθος Άμυνας, Τακτική της Φυσικής Ενόχλησης του Αντιπάλου, Τακτική της Σιωπής, Τακτική της Επαναδιαπραγμάτευσης, Τακτική των Χρονικών Περιορισμών, Τακτική του Γιατί, Τακτική Δήθεν Συμπάθειας, Έκπληξη, Τακτική «Σαλαμιού», Mr. Nasty and Mr. Nice, Τακτική «Ανοικτών Χαρτιών», Τακτική της Μείζονος Άμυνας επί Ζητήματος Ήσσονος Σημασίας,  Μεταφοράς της Πίεσης. Ειδικά Θέματα Διαπραγματεύσεων: Η δυνατότητα επικοινωνίας ως συντελεστής επιτυχημένων διαπραγματεύσεων. Πώς αντιμετωπίζουμε την προοπτική αποτυχίας των διαπραγματεύσεων. Ομαδικές διαπραγματεύσεις. Πολυσυμμετοχικές διαπραγματεύσεις (συμμετοχή τριών ή περισσότερων μερών). Η ηθική των διαπραγματεύσεων. Παγκόσμιες Διαπραγματεύσεων. Στρατηγήματα των αρχαίων Ελλήνων. H Γλώσσα του Σώματος. Ρητορική Τέχνη. Μελέτες Περιπτώσεων. Πρακτική Άσκηση Ανάπτυξης Επιχειρημάτων.

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MTM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MIS

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  Περιγραφή

  Περίγραμμα Μαθήματος:

  Εισαγωγή στο στρατηγικό Μάνατζμεντ

  Στρατηγική ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος-Στρατηγική ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος

  Στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

  Εργαλεία και τεχνικές για την λήψη στρατηγικών αποφάσεων

  Σχέση στρατηγικής και οργανωτικής δομής

  Εφαρμογή και αξιολόγηση της στρατηγικής

  IT and strategic management

  IS and strategic management

  Ειδικά θέματα στρατηγικής και ΙΤ

  Παρουσίαση - εξέταση στρατηγικών περιπτώσεων

  Εξετάσεις μαθήματος

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να συνθέσουν όλες τις γνώσεις που συγκέντρωσαν από διάφορα προηγούμενα μαθήματα του Προγράμματος, και να τις χρησιμοποιήσουν για την ανάλυση πολύπλοκων επιχειρησιακών προβλημάτων. Το μάθημα ασχολείται με την διοίκηση της συνολικής επιχείρησης-οργανισμού, καθώς και με την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών σε επιχειρησιακό – επιχειρηματικό και σε λειτουργικό επίπεδο, με βάση την δομή και τις διαδικασίες του οργανισμού. Το μάθημα αποτελείται από τέσσερα μέρη: (α) Στρατηγική ανάλυση του περιβάλλοντος, της βιομηχανίας, του ανταγωνισμού, των ομάδων stakeholders και της επιχειρησιακής ικανότητας, (β) Στρατηγικές αποφάσεις - έμφαση δίδεται στην ικανότητα της επιχείρησης να εντοπίζει ευκαιρίες και απειλές που βρίσκονται στις μεταβολές του περιβάλλοντος και να αναπτύσσει στρατηγικές για την αντιμετώπιση αυτών των αλλαγών, (γ) Στρατηγική δράση - εφαρμογή και αξιολόγηση της στρατηγικής με δεδομένες τις ικανότητες και άξιες του οργανισμού, και (δ) Επιλεγμένα θέματα που περιλαμβάνουν εναλλακτικές στρατηγικές ελληνικών επιχειρήσεων.

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - Δ. ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ


  Σκοπός του μαθήματος είναι η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας αναφορικά με τη Στρατηγική Χρηματοοικονομική Διοίκηση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Η διδασκόμενη θεματολογία καλύπτει ζητήματα Στρατηγικής Διοίκησης και Στρατηγικής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Ειδικότερα, επιμέρους ζητήματα της Στρατηγικής Διοίκησης αποτελούν τα ακόλουθα: Επιχειρηματική Δράση και Επιχειρηματικό Πλάνο Δράσης (Business Plan), Ορισμός και Στοιχεία Στρατηγικής Διοίκησης, Στρατηγική Ανάλυση Εξωτερικού και Εσωτερικού Περιβάλλοντος, Στρατηγική Επιλογή και Στρατηγική Υλοποίηση. Η Στρατηγική Χρηματοοικονομική Διοίκηση επικεντρώνεται στα παρακάτω θέματα: Διοίκηση Στρατηγικής για Δημιουργία Αξίας, Στρατηγική Διοικητική Λογιστική, Στρατηγική Ανάλυση Επενδυτικών Αποφάσεων, Στρατηγική Χρηματοοικονομική Λογιστική και Μέτρηση Επιχειρηματικής Επίδοσης.

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Στρατηγική. Παρουσίαση και Ανάλυση του Μοντέλου Στρατηγικής Διοίκησης (Ανάλυση Εσωτερικού Εξωτερικού Περιβάλλοντος, Διαμόρφωση Στρατηγικής, Υλοποίηση Στρατηγικής, Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων). Ορολογία – Ορισμοί (Όραμα, Αποστολή, Αντικειμενικοί Στόχοι, Στρατηγικές, Πολιτικές, Προγράμματα, Προϋπολογισμοί, Διαδικασίες). Παρουσίαση και Ανάλυση του Παγκόσμιου Οικονομικού Περιβάλλοντος, Παρουσίαση και ανάλυση του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, Μελέτη της McKinsey. Επίπεδα Στρατηγικής (Στρατηγικές Ανώτερου Επιπέδου, Ανταγωνιστικές Στρατηγικής, Λειτουργικές Στρατηγικές). Στόχοι ενός έκαστου Επιπέδου Στρατηγικής. Το Δένδρο των Εναλλακτικών Στρατηγικών Αποφάσεων. Στρατηγικές Ανωτέρου Επιπέδου. Στρατηγικές Ανάπτυξης (Συγκέντρωση, Κάθετη Ολοκλήρωση-Εμπρός/Πίσω, Οριζόντια Ολοκλήρωση-Νέες Αγορές/Διαφοροποίηση, Διαποίκιλση-Συσχετισμένη/Ασυσχέτιστη, Διάσπαση και Επανεστίαση. Συγχωνεύσεις-Εξαγορές, Στρατηγικές Συμμαχίες, Στρατηγική Διεθνοποίησης Στρατηγικές Σταθεροποίησης-Stability (No change strategy, Profit strategy, Proceed with caution, Pause Strategy). Στρατηγικές Υποχώρησης (Selling out (Πώληση ενός τμήματος  της επιχείρησης), Captive Policy (Στρατηγική Αιχμαλωσίας), Turnaround (Αντιστροφή υπάρχουσας κατάστασης), Bankruptcy (Χρεοκοπία), Liquidation (Εκκαθάριση). Στρατηγικές Μεσαίου Επιπέδου (Ανταγωνιστικές Στρατηγικές), Ηγεσία Κόστους, Cost Focus, Διαφοροποίηση, Focus Differentiation, Στρατηγικές Δημιουργίας Αξίας, Ο θάνατος του Ανταγωνισμού, Ο Συν-Ανταγωνισμός, Στρατηγική Τζούντο, Στρατηγική των Γαλάζιων Ωκεανών, Το Διαμάντι της Στρατηγικής, Η Αμφιδέξια Επιχείρηση, Στρατηγικές Κατωτέρου Επιπέδου (Λειτουργικές Στρατηγικές). Στρατηγική Καινοτομία, Στρατηγική Μίμησης, Outsourcing,. Αξιολόγηση Εναλλακτικών Στρατηγικών Επιλογών Ανωτάτου Επιπέδου. Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα. Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος ( Θεωρία Πόρων Ικανοτήτων, Αλυσίδα Αξίας, Αστερισμός Αξίας). Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος (Πίνακας Διπλής Εισόδου, Μήτρα Προτεραιότητας Ζητημάτων, Οριζόντιες Εκθέσεις, Υπόδειγμα Porter, Industry Evolution, Στρατηγικές Ομάδες, Forecasting, Στατιστικά Μοντέλα, Ανάπτυξη Σεναρίων, Βιομηχανική Κατασκοπεία, Benchmarking, External Strategic Factor Analysis. SWOT Analysis. Διαμόρφωση-Επιλογή Στρατηγικής. Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα μιας εκάστης Στρατηγικής Επιλογής. Τεχνικές και Εργαλεία Επιλογής Στρατηγικής (Πίνακας Εναρμόνισης Στρατηγικής και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, Μήτρα 9 Κελιών, Θεωρίες Χαρτοφυλακίου. Αξιολόγηση/Επιλογή Στρατηγικής (Καταλληλότητα (suitability), Αποδεκτότητα (acceptability), Εφικτότητα (feasibility)).  Υλοποίηση Στρατηγικής. Υλοποίηση Στρατηγικών Ανάπτυξης μέσω Συγχωνεύσεων, Εξαγορών, Στρατηγικών Συμμαχιών, Ίδια Μέσα. Τεχνικές Χαρτοφυλακίου Προϊόντων.  Η B.C.G. Matrix, H General Electric-Mc Kinsey Matrix, H Μήτρα Εξέλιξης Προϊόντος/Αγοράς του Hofer,  Η Μήτρα του Κύκλου Ζωής (Life Cycle Matrix) της A. Little, Ο Κύβος Χαρτοφυλακίου (Portfolio Cube), Ο Κύβος Ρίσκου (Risk Cube). Η Αποτελεσματικότητα του Στρατηγικού Σχεδιασμού μέσα από Εμπειρικές Έρευνες. Όργανα λήψης Στρατηγικών Αποφάσεων, η συμμετοχή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανώτερων Στελεχών. Επιχειρησιακή Ηθική και Κοινωνική Ευθύνη. Στρατηγικά Ζητήματα στη Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας. 

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MPM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MPM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Εισαγωγικές Έννοιες (αριθμοδείκτες, Περιγραφική Στατιστική, Χρονική Αξία Χρήματος). Δομή του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος (Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί/Ιδρύματα, Χρηματοδοτικά Εργαλεία, Χρηματοδοτικές Αγορές), Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα, Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα, Η Νομισματική Ένωση, Το Ευρώ, Το Θεσμικό Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, Τα Όργανα Λήψης Αποφάσεων της ΕΚΤ. Οι Λειτουργίες του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος (Μετασχηματισμός Περιουσιακών Στοιχείων, Ρευστότητα, Ανακατανομή Εισοδήματος, Διευκόλυνση Συναλλαγών). Κατανομές Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών: Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις (Depository Institutions), Οργανισμοί Αμοιβαίων Συμφωνιών και Ασφαλιστικοί Οργανισμοί (Contractual Saving Institutions), Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί Επενδυτικού Χαρακτήρα (Investment Companies), Τράπεζες Επενδύσεων (Investment Banks), Ειδικοί Πιστωτικοί Οργανισμοί (Special Credit Institutions). Κατανομές Χρηματοδοτικών Εργαλείων (Χ.Ε.): ΧΕ Σταθερής Απόδοσης, Χ.Ε. Μεταβλητής Απόδοσης, Μετατρέψιμα Χρηματοδοτικά Εργαλεία, Παράγωγα Χρηματοδοτικά Εργαλεία (Προθεσμιακά Συμβόλαια (Futures/Forwards), Χρηματοδοτικά Δικαιώματα (Options), Συμφωνίες Ανταλλαγής (Swap). Κατανομές Χρηματοδοτικών Αγορών: Αγορά Χρήματος (Money Market), Αγορές Κεφαλαίων (Capital Markets) ήτοι Αγορές Μετοχικών Τίτλων (Stock Exchange) και Αγορές Δανειακών Τίτλων (Bond Markets), Αγορά Προϊόντων Αντιστάθμισης Κινδύνων (Futures/Forwards/ Options), Πρωτογενής και Δευτερογενής Αγορές, Οργανωμένες και Μη Οργανωμένες Αγορές, Κύρια Αγορά, Παράλληλη Αγορά. Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί: Κεντρική Τράπεζα, Εμπορικές Τράπεζες, (Κόστος Διαμεσολάβησης, Στοιχεία Ενεργητικού-Παθητικού, Αξιολόγηση Αιτήσεων για Δάνεια, Διαχείριση Τραπεζικού Χαρτοφυλακίου, Νέα Τραπεζικά Προϊόντα), Ασφαλιστικές Εταιρίες, Ασφαλιστικά Ταμεία, Ε.ΕΧ., Εταιρίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Οι Λειτουργίες της Κεντρικής Τράπεζας. Εμπορικές Τράπεζες. Χρηματοδοτικά  Εργαλεία: Χαρακτηριστικά των Χρηματοδοτικών Εργαλείων, Έντοκα Γραμμάτια, Διατραπεζικά Κεφάλαια, Πιστοποιητικά Καταθέσεων, Επιταγές Αποδοχής Τράπεζας, Ομόλογα, Ομολογίες, Δάνεια κ.τ.λ.Μετοχές (Νομική Φύση Μετοχικών Τίτλων, Διαφορετικές Αξίες μιας Μετοχής, Αποτίμηση Μετοχών). Παράγωγα. Εργαλεία Αντιστάθμισης Κινδύνου. Χρηματοδοτικές Αγορές: Χρηματιστήριο Αξιών (Κεντρικό Αποθετήριο, Εταιρία Εκκαθάρισης, Συναλλαγών επί Παραγώγων, Εποπτικά Όργανα, Μέλη του Χρηματιστηρίου, Εισαγωγή Κινητών Αξιών, Λειτουργία, Δείκτες Τιμών, Εταιρίες Λήψης Διαβίβασης Εντολών), Διεθνείς Χρηματιστηριακές Αγορές. Αγορά Συναλλάγματος, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Τρέχουσα και Προθεσμιακή Αγορά Συναλλάγματος. Πράξεις swap σε συνάλλαγμα. Ειδικά Θέματα.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (11 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2009

   • Subeniotis D., Tampakoudis I., (2009), "Τhe Effects of Innovative Instruments to market participants and the Financial System: The particular role of Information Technologies", Chapter in the book entitled "Pervasive Computing for Business: Trends and Aplications", published by IGI Global (www.igi-pub.com), Australia

   2006

   • Σουμπενιώτης Δ., Τσαγκαλάς Α., (2006), "Το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Πορεία προς την Αποκανονικοποίηση των Μέσων Πιστοδοτικής Πολιτικής", Τιμητικός Τόμος Πανεπιστημίου Μακεδονίας εις μνήμη Αναπληρωτή Καθηγητή Απόστολου Κομπότη.
   • Σουμπενώτης Δ., Φωτιάδης Θ., Γλαβέλη Ν., (2006) "Η Στρατηγική Συμπεριφορά των Εισηγμένων στο Χ.Α.Α. Επιχειρήσεων", Επιστημονική Επετηρίδα Πανεπιστημίου Μακεδονίας προς τιμή της Καθηγήτριας Μαρίας Νεγρεπόντη - Δελιβάνη, σσ 889-915, Θεσσαλονίκη 2006.

   2001

   • Γεωργόπουλος Ν., Σουμπενιώτης Δ., “Η Επίδραση των Πληροφοριακών Συστημάτων στη Δομή & την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων”, Επιστημονική Επετηρίδα Πανεπιστημίου Πειραιά προς τιμή του Καθηγητή Κοδοσάκη, Τόμος A, σσ.131-143, Πειραιάς 2001.

   2000

   • Σουμπενιώτης Δ., Γεωργόπουλος Ν., “Το Κόστος Διαμεσολάβησης του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος & ο Κίνδυνος Αποδιαμεσολάβησης”, Επιστημονική Επετηρίδα Πανεπιστημίου Πειραιά προς τιμή του Καθηγητή Μ. Ραφαήλ, Τόμος Β, σσ.819-837, 2000.

   1999

   • Σουμπενιώτης Ν.Δ, Λυρούδη Αικ., “Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής”, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 1999.

   1998

   • Σουμπενιώτης Ν.Δ, “Στελέχωση & Αξιολόγηση Προσωπικού”, Περιφερειακές Εκδόσεις “ΈΛΛΑ”, ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ, Λάρισα, 1998.
   • Subeniotis N.D & Εfthymoglou G.P, “The Principle of Safety First in Modeling Bank Portfolio Behaviour”, Επιστημονική Επετηρίδα Πανεπιστημίου Πειραιά προς τιμή του Καθηγητή Β. Σαρσέντη, Τόμος Β, σελ. 377-394, 1998.
   • Γεωργόπουλος Ν, Σουμπενιώτης Δ & Λαζαρίδης Ι, “Μεθοδολογία του Πρωτοτύπου: Mία Προσέγγιση Ανάπτυξης Πληροφορικών Συστημάτων για Υποστήριξη Στρατηγικών Αποφάσεων”, Επιστημονική Επετηρίδα Πανεπιστημίου Πειραιά προς τιμή του Καθηγητή Β. Σαρσέντη, Τόμος Α, σελ. 119-129, 1998.
   • Σουμπενιώτης Ν.Δ, “Υποκίνηση Προσωπικού”, Περιφερειακές Εκδόσεις “ΈΛΛΑ”, ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ, Λάρισα, 1998.

   1996

   • Σουμπενιώτης Ν.Δ, “Μια μεθοδολογία για την Αξιοποίηση Μοντέλων Συμπεριφοράς Χαρτοφυλακίου των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων στην Άσκηση Μακροοικονομικής Πολιτικής”, Επιστημονική Επετηρίδα Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τόμος 12ος, Τεύχος ΙΙ, σελ. 625-636, 1996.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (20 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2009

    • Subeniotis D., Georgopoulos, N., Tampakoudis I., Tampakoudi, A. (2009), "How Inflation, Market Capitalization, Industrial Production and the Economic Sentiment Indicator Affect the EU-12 Stock Markets", European Research Studies, Vol. XIII Issue 1, 2010
    • Papadopoulos D., Subeniotis D., Tampakoudis I., (2009), "The economic impact of tender offers to target-companies in USA during the 20th century: A critical examination of related event studies", Investment Research & Analysis Journal
    • Papadopoulos D., Subeniotis D., Tampakoudis I., (2009), "The Wealth Effects of Mergers and Acquisitions to Target-Companies in USA for the Period 1920-2000. A Critical Examination of Related Empirical Studies", The University of Piraeus Journal of Economics, Business, Statistics and Operations Research
    • Παπαδόπουλος Δ., Σουμπενιώτης Δ., Ταμπακούδης Ι., (2009), "Κριτική Διερεύνηση του Θεσμού των Συμπράξεων Δημοσίου & Ιδιώτικού Τομέα στο Πλαίσιο της Ελληνικής Πραγματικότητας", Επιστημονικό Μάρκετινγκ, Τεύχος Μαΐου & Τεύχος Ιουνίου 2009, Αθήνα.

    2008

    • Subeniotis D., Lyroudi K., Poulios M., (2008), "Shareholder Benefits from Mergers and Acquisitions. The USA Experience ιn 2005", Journal of Financial Management and Analysis

    2007

    • Soubeniotis D., Hatzithomas L., Fotiadis T., (2007), "The Combination of Marketing and Knowledge Management Strategies in Travel Agencies", Cyprus Journal of Sciences, Vol. 5, ISBN 1450-2291.

    2006

    • Subeniotis D., Hatzithomas L., Fotiadis T., Vasiliadis C., (2006), " The Importance of Facilities in the Success of Integrated Marketing Communication of Hotel Enterprises", International Journal of Hospitality Research, Vol 1, no 1, March 2006 .
    • Subeniotis D., Fotiadis T., Mylonakis J., Trikaliotis G., (2006), "Direct Investsments of Greek Firms in the Balkans", Research Journal of International Studies, (ISSN:1453-212X), Vol. 1, No 1(March 2006).
    • Subeniotis D., Mylonakis J., Fotiadis T., Chatzithomas L., Mertzimekis C., (2006), "Evaluation of Mergers & Acquisitions in Greece", International Research Journal of Finance and Economics, (ISSN:1450-2887), Vol. 1, No 1(March 2006).

    2005

    • Χατζηθωμάς Λ., Κουτσιά Ν., Σουμπενιώτης Δ., Φωτιάδης Θ., (2005), "Η Περιβαλλοντική Συνείδηση των Καταναλωτών και η Επίδραση της στην Αγοραστική τους Συμπεριφορά", Επιθεώρηση Ελληνικής Ακαδημίας Διοίκησης Επιχειρήσεων", Τόμος 3, αριθμός 1, σελ.42-53, (ISSN 1109-7116)
    • Δρογαλάς Γ., Φωτιάδης Θ., Σουμπενιώτης Δ., (2005), "Εννοιολογικό Πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου: Θεωρητική Προσέγγιση και Μελέτη Περίπτωσης", Διοικητική Ενημέρωση, τεύχος 34, Ιούλιος 2005.
    • Fotiadis T., Subeniotis D., (2005), " Synopsis of Definitions and Features and a Demonstration of the High Technology Environment " European Journal of Innovation on Management"

    2004

    • Σουμπενιώτης Δ., Γκλαβέλη Ν., «H Στρατηγική Συμπεριφορά των Εισηγμένων στο Χ.Α.Α. Επιχειρήσεων», 2004.

    2002

    • Subeniotis D., Lyroudi K., Georgopoulos N., “Foreign Direct Investment: The Case of Eastern Europe”, European Research Studies, vol. V, Issue 2, 2002.

    2001

    • Subeniotis D., Georgopoulos N., Pekka-Economou V., “Τhe Usefulness of Commercial Bank Portfolio Behaviour Modelling. Retrospection and Prospects”, The University of Piraeus Journal of Economics, Business, Statistics and Operations Research, vol. 51, No. 1-2, pp.22-39, 2001.
    • Pantazi A.M., Georgopoulos N, Subeniotis D, “Business Plan Development for Electronic Business Process Re-Engineering”, Strategijski Menadzment, vol. 5, pp. 25-29, 2001.

    2000

    • Subeniotis D., Lyroudi K., “Testing a Dynamic Safety First Model of Bank Portfolio Behaviour on Greek Data”, International Review of Economics and Business, vol. XLVII, No. 4, pp. 679-699, Dec. 2000.

    1999

    • Lyroudi K., Lazaridis J., Subeniotis D., “Impact of International Mergers and Acquisitions on Shareholder’s Wealth: European Perspective”, Journal of Financial Management and Analysis, vol. 12 No. 1, pp. 1–14, 1999.

    1992

    • Σουμπενιώτης Ν.Δ, «Το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα χρειάζεται εκσυγχρονισμό», Επιθεώρηση Παραγωγικότητας, Τεύχος 11-12,σελ. 2-4, 1992.
    • Subeniotis N.D, “Does the Particular Source of Banks' Available Funds Αffect Their Portfolio Behaviour?”, The University of Piraeus Journal of Economics, Business, Statistics and Operations Research, vol. 42, No. 3-4, pp. 230-240, 1992.
    • Συνέδρια (14 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2008

     • Subeniotis D., Zapranis A., Tampakoudis I., (2008), "The Wealth Effects of Completed and Uncompleted Mergers and Tender Offers to Target Shareholders in U.S.A., U.K. and Continental Europe", Proccedings of the 2nd International Conference on Accouning and Finance, Aug. 28th -29th, Dept. of Accounting and Finance, University of Macedonia, Greece.

     2007

     • Haramis G., Soubeniotis D., Fotiadis T., Hatzithomas L., (2007), "Structured System Development", 8th Hellenic European Conference on Computer Mathematics and Applications (HERCHA 2007).

     2005

     • Fotiadis Th., Haramis G., Subeniotis D., (2005), "Strategic Management of the I.S's Resources", 7th Hellenic European Conference on Computer-Mathematics and its Applications, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , (22-24 Σεπτεμβρίου 2005).

     2003

     • Lyroudi K., Subeniotis D., “Cash and Receivables Management of the Firms in Cyprus at the Beginning of the New Century”, International Conference New Horizons in Industry and Education, 28-29 Aug. 2003, Santorini Island, Greece, 2003.
     • Haramis G., G. Siomkos, D. Subeniotis, T. Fotiadis, “An Intergrated Telearketing System for Hotel Reservations”, 6th Hellenic European Conference on Computer Mathematics and Applications , HERCHA, 2003.

     2002

     • Subeniotis D., Lyroudi K., Hagigagios J., "Mergers and Acquisitions in Greece: Legal and Aspects and Stock Market Reaction", Academy of Financial Services, 16th Annual Meeting, San Antonio, Texas Oct 15-16, 2002.
     • Lyroudi K., Subeniotis D., Komisopoulos G., “Market Anomalies in the A.S.E: The Day of the Week Effect”, European Financial Management Association 2002 Conference, London, UK, June 26-29, 2002.

     1999

     • Hagigagios T., Subeniotis D., “The Reorganisation and the Winding Up of Credit Institutions in the European Union”, in Proceedings of the International Conference ‘Preparing the Manager of the 21st Century’, Thessaloniki, 16-18 Dec. 1999, vol. I, pp. 173-182, 1999.
     • Agorastos K., Subeniotis D., “The Impact of Euro in Greek Firms”, in Proceedings of the International Conference, ‘Preparing the Manager of the 21st Century’, Thessaloniki, 16-18 Dec. 1999, vol. II, pp. 117-143, 1999.
     • Subeniotis D., Agorastos K., “Testing a Static Safety First Model of Bank Portfolio Behaviour on Greek Data”, in Proceedings of the International Conference “Preparing the Manager of the 21st Century”, Thessaloniki, 16-18 Dec. 1999, vol. I, pp. 219-230, 1999.

     1998

     • Subeniotis D, Georgopoulos N, Lazaridis J, “The Role of the Banking Sector in Modelling the Implementation of strategic Central Governments’ Target”, presented in the 3rd International Conference in Strategic Management and Decision Support Systems, 14-16 of May , Palic, Yugoslavia, 1998.

     1997

     • Georgopoulos B.N & Subeniotis N.D, “Selecting a Computer System for a Small Business”, in Proceedings of the 27th European Small Business Conference of the European Foundation for Management Development, vol.1, pp.441-449, Rhodes, Greece, 17-19 Sep. 1997.

     1996

     • Σουμπενιώτης Ν.Δ, “Η Ζήτηση Εργασίας και η Χρηματοδότηση των Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης”, in Proceedings of the European Conference in Quality Evaluation of Continuous Training Programs, pp.199-225, Larissa, 7-8 November, 1996.
     • Σουμπενιώτης Ν.Δ, “Το Α.Ε.Π ως Δείκτης Ανάπτυξης & Διάρθρωσης της Οικονομικής Δραστηριότητας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας”, Έκδοση του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, από τα πρακτικά Προσυνεδριακής Ημερίδας για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, σελ. 39-93, Αθήνα 1996.
     • Άλλα (17 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2009

      • Papadopoulos D., Subeniotis D., Tampakoudis I., (2009), «An empirical analysis of financial ratios for the Greek IT sector firms during a bullish market to investigate the consistency of fundamental analysis with stock market performance», IMAEF 2009, Ioannina, Meeting on Applied Economics and Finance (IMAEF ), July 11-12, 2009, Greece.

      2008

      • Subeniotis D., Tampakoudis I., (2008), "Are Markets Efficient? A Comparative Assessment between the Greek and the West Capital Markrts", 9th International Business Research Conference, Melbourne, Australia, 24-26 November 2008.
      • Subeniotis D., Tampakoudis I., (2008), "The use of Credit Derivatives and Concerns Associated with Them", International Congress on Pervasive Computing and Management, New Delhi, India, December 12-14 2008.

      2005

      • Σουμπενιώτης Δ., Χατζηθωμάς Λ., Φωτιάδης Θ., (2005), "Η Χρήση Φανερής Γνώσης που Προκύπτει από την Εξόρυξη Δεδομένων για την ʼσκηση Πολιτικών Database Marketing στα Τουριστικά Γραφεία", Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ) & Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τρίπολη 12-14 Μαίου 2005.
      • Fotiadis Th., Haramis G., Subeniotis D., (2005), "Strategic Management of the I.S's Resources", 7th Hellenic European Conference on Computer-Mathematics and its Applications, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , (22-24 Σεπτεμβρίου 2005).

      2002

      • Σουμπενιώτης Ν.Δ, «Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις», Ημερίδα με θέμα, Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, Ινστιτούτο Οικονομικής Διοίκησης (ΙΟΔ), Επιμελητήριο Καρδίτσας & ΕΕΔΕ, Νοέμβριος 2002.
      • Σουμπενιώτης Ν.Δ, «Πρόγραμμα Ενίσχυσης ΜΜΕ ΚΑΙ ΠΜΕ», Ημερίδα με θέμα, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας, του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Λάρισας, Επιμελητήριο Λάρισας, Απρίλιος 2002.

      2001

      • Lyroudi K., Subeniotis D., Hagigagios J., “Market Reaction of Mergers and Acquisitions in the Athens Stock Exchange”, 8th Annual Conference of the Multinational Finance Society (MFS), Lake De Garda, Verona, Italy, June 23-27, 2001.
      • Lyroudi K., Subeniotis D., Hagigagios J., “Market Reaction of Mergers and Acquisitions in the Athens Stock Exchange”, 8th Annual Conference of the Multinational Finance Society (MFS), Lake De Garda, Verona, Italy, June 23-27, 2001.

      2000

      • Subeniotis D., Lyroudi K., “The Intermediation Cost of the Hellenic Banking System”, in Proceedings of the 7th International Conference on Financial Developments in the Era of EURO, Kavala, Greece, October 12-14, 2000.
      • Hagigagios J., Lyroudi K., Subeniotis D., “The Legal Innovations and the Practical Experience of Mergers in the Greek Banking System”, in Proceedings of the International Scientific and Practical Conference on Financial Stabilization and Economic Growth, Svishtov, Bulgaria, Oct. 26-27, 2000.
      • Subeniotis D., Lyroudi K., Hagigagios J., “A Test of the Mean-Variance Model of Bank Behaviour on Greek Data”, in Proceedings of the International Scientific and Practical Conference on Financial Stabilization and Economic Growth, Svishtov, Bulgaria, October 26-27, 2000.

      1999

      • Σουμπενιώτης Δ., «Τραπεζικός Δανεισμός», Money Show 1999, Ενότητα Τμήματος Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, HYATT REGENCY, Θεσσαλονίκη 11-12 Δεκεμβρίου 1999.
      • Σουμπενιώτης Δ., Αγοραστός Κ., «Η Θεωρία του Όγκου Συναλλαγών ως Μέσο Επιλογής Χρηματιστηριακών Τίτλων», Money Show 1999, Ενότητα Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, 5 Ιουνίου 1999.
      • Σουμπενιώτης Ν.Δ, «Βιοτεχνικά Δάνεια & Δάνεια σε Ξένο Νόμισμα», Ημερίδα με θέμα, Τραπεζικά Χρηματοδοτικά Προϊόντα, Ι(ΙΟΔ), Επιμελητήριο Καρδίτσας & ΕΕΔΕ, Ιούνιος 1999.

      1998

      • Σουμπενιώτης Δ., «Μέθοδοι και Τεχνικές Επιλογής Χρηματιστηριακών Τίτλων», Money Show 1998, Ενότητα Τμήματος Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία Παλλάς, 12-13 Δεκεμβρίου 1998.
      • Σουμπενιώτης Δ., «Η Γραφική Μέθοδος Επιλογής Χρηματιστηριακών Τίτλων», Επενδυτικό FORUM Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Δεκέμβριος 1998.