Σουμπενιώτης Δημήτριος
 • 2310 891.580
 • subedim uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ2, 206
 • 2310 891.544

  Σουμπενιώτης Δημήτριος

  Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες)
  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση)
  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα - MIS)
  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA))


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Χρηματοοικονομική με έμφαση στη Διαχείριση Τραπεζικών Χαρτοφυλακίων"

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο τμήματος Οικονομικών, Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), Αθήνα, (1983).
  • Master of Social Sciences (M.Soc.Sc.) in Economics, University of Birmingham, U.K. (1985)
  • Ph.D., University. of Birmingham, U.K., (1992).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Xρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
  • Μοντέλα Μέσου Διακύμανσης Προσδοκώμενης Χρησιμότητας (ΜVEU) και συμπεριφορά χαρτοφυλακίου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων.
  • Μοντέλα Προτεραιότητας Ασφαλείας (SF) και συμπεριφορά χαρτοφυλακίου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων.
  • Τραπεζική διαμεσολάβηση.
  • Impact of International Mergers and Acquisitions on Shareholder's Wealt.
  • Foreign Direct Investment.
  • Market Anomalies in the A.S.E.
  • Στρατηγική Συμπεριφορά των Εισηγμένων στο Χ.Α.Α.

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
   (ΟΙ0403)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Β' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Ε΄ & Ζ΄ εξάμηνα) - ΟΜΑΔΑ Β΄

  ΟΙ0403 - ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

   ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   ΟΙ0403

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε’ & Ζ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΟΔΕ)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

   

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

    Διαλέξεις

  4

  5,5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

      ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS

   ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα μπορούν να:

  -Διαθέτουν ευρείες, εξειδικευμένες, αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις για το πεδίο της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης.

  -Κατέχουν τις κύριες έννοιες, τις βασικές αρχές και τις λειτουργίες του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

  -Γνωρίζουν και ερμηνεύουν τα βασικά χαρακτηριστικά των νομικών μορφών επιχειρήσεων.

  -Διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις που θα του επιτρέπουν να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές χρηστής Εταιρικής Διακυβέρνησης.

  -Κατέχουν τις βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις των κοινών και προνομιούχων μετοχών που θα τους επιτρέπουν να αναπτύσσουν ολοκληρωμένες, δημιουργικές ή καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις,

  -Γνωρίζουν τα οφέλη που απορρέουν από την έκδοση ομολόγων για κράτη και επιχειρήσεις και να εφαρμόζουν ορθά τα κατάλληλα εργαλεία και τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης.

  -Υπολογίζουν την αναμενόμενη απόδοση και τον κίνδυνο ενός περιουσιακού στοιχείου και να συνθέτουν αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια. 

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα αποσκοπεί να προσδώσει στους/στις εκπαιδευόμενους/ες τις παρακάτω γενικές ικανότητες:

  -Γνώση του περιεχομένου και της σημασίας της χρηματοοικονομικής επιστήμης

  -Κριτική σκέψη και ικανότητα λήψης ορθολογικών αποφάσεων

  -Εργασία σε ομάδες πάνω σε μελέτες περιπτώσεων

  -Αναζήτηση, ανάλυση και παρουσίαση σύνθετων προβλημάτων

  -Χρήση νέων τεχνολογιών και λογισμικού

  -Παρουσίαση, διάλογος, κριτική και αυτοκριτική

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   

  Αρχικά, αναλύεται το περιεχόμενο της χρηματοοικονομικής επιστήμης, περιγράφεται η λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και παρουσιάζονται οι βασικοί πυλώνες του, που είναι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι χρηματοπιστωτικές αγορές και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο που διαδραματίζουν οι διάφοροι υπερεθνικοί οργανισμοί, οι οποίοι, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές, αποσκοπούν στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

  Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι νομικές μορφές των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα η Ατομική Επιχείρηση, η Ομόρρυθμη Εταιρία, η Ετερόρρυθμη Εταιρία, η Ανώνυμη Εταιρία, η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία και η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση. Επιπλέον, αναπτύσσονται επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν το σύνολο των επιχειρήσεων, όπως η Εταιρική Διακυβέρνηση, το πρόβλημα εντολέα-εντολοδόχου και το ζήτημα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

  Βασικό πυλώνα του μαθήματος αποτελούν τα χρεόγραφα που παρέχουν μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις και διαπραγματεύονται στην αγορά κεφαλαίου, ήτοι οι μετοχές και τα ομόλογα. Σε αυτό το πλαίσιο, περιγράφονται οι κοινές και οι προνομιούχες μετοχές αναλύοντας τα δικαιώματα που παρέχουν αναφορικά με τη διοίκηση, τα κέρδη και το προϊόν εκκαθάρισης της εταιρίας. Επίσης, παρουσιάζονται οι εναλλακτικές προσεγγίσεις αποτίμησης της αξίας των μετοχών και ειδικότερα, το μοντέλο προεξόφλησης μερισμάτων και η χρήση πολλαπλασιαστών. Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε μεθοδολογικής προσέγγισης αναλύονται και περιγράφονται λεπτομερώς.

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση νέων τεχνολογιών (παρουσιάσεις ppt, χρήση εκπαιδευτικών videos), υλικό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://openeclass.uom.gr/ για την βελτίωση της αμεσότητας και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος  από τους φοιτητές. Επίσης, η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται τόσο με δια ζώσης συναντήσεις στις γνωστοποιημένες ώρες γραφείου όσο και με emails, καθώς και με πλατφόρμες βιντεοδιάσκεψης (πχ. Zoom, Google Meet).

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  40 ώρες

  Επίλυση Case studies

  30 ώρες

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

  30 ώρες

  Ασκήσεις πεδίου

  30 ώρες

  Αυτόνομη μελέτη

  35 ώρες

  Σύνολο Μαθήματος

  165 ώρες 

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

  Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

  Η αξιολόγηση γίνεται μέσω της τελικής εξέτασης, η οποία περιλαμβάνει:

  -Eρωτήσεις πολλαπλής επιλογής

  -Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

  -Επίλυση Προβλημάτων/Ασκήσεων

  -Ανάπτυξη και ανάλυση μελέτης περίπτωσης

  Οι φοιτητές/τριες ενημερώνονται για την ύλη των εξετάσεων, τον τρόπο, τα κριτήρια και τη διάρκεια αξιολόγησης από ανακοινώσεις και σχετικά έγγραφα που αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://openeclass.uom.gr/

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

  • Σουμπενιώτης, Δ. & Ταμπακούδης, Ι. (2017) Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Επενδύσεις. Εκδόσεις ΝΑΜΑΤΑ.
  • Θάνος, Γ. & Θάνος, Ι. (2012) Χρηματοδοτική των Επιχειρήσεων. ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
  • Brealey, R. A., Myers, S. C. & Allen, F. (2021) Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων. UTOPIA ΕΚΔΟΣΕΙΣ Μ. ΕΠΕ.
  • Νούλας, Α. (2022) Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Επενδυτικές και Χρηματοδοτικές Αποφάσεις, 2η Έκδοση. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
  • Δράκος Α. & Καραθανάσης Γ. (2017) Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων. ΜΠΕΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
  • Συλλογικό Έργο (2022) Χρηματοοικονομική Διοίκηση. SPECISOFT ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ Α.Ε.

   -Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  • Journal of Financial Stability
  • Journal of Corporate Finance
  • Journal of Banking and Finance
  • Research in International Business and Finance
  • Journal of Financial Management Analysis
  • Journal of Applied Financial Economics
  • Review of Financial Studies
  • Journal of Financial Economics
  • Finance Research Letters
  • Journal of Finance

   

   

   

   

  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
   (MIB0211)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MIB

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
   (MIB0108)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MIB

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (BUSINESS CASE STUDY)
   (ΟΔ0809-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0809-1

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η’

   

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

   

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

   

  3

  5

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

   

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ

   

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

   

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA205/

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  ΓΝΩΣΕΙΣ:

  • Διαθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων, στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές ή άλλες εξελίξεις αιχμής και κατανοούν τις έννοιες, μεθόδους και πρακτικές της Επιχειρηματικής Μελέτης  που εμπεριέχει στοιχεία από τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία ώστε να εμβαθύνουν, να διευρύνουν και να προσαυξάνουν τις προγενέστερες γνώσεις τους.
  • Διαθέτουν αντίληψη της εξελικτικής της Επιχειρηματικής Μελέτης  και των συνδεόμενων τρεχουσών ή/και καινοτόμων εφαρμογών.
  • Κατέχουν αναλυτική και προηγμένη γνώση της Επιχειρηματικής Μελέτης , συμπεριλαμβανομένης της κριτικής κατανόησης των θεωριών, βασικών εννοιών, αρχών και μεθοδολογιών του επιστημονικού ή εφαρμοσμένου γνωστικού πεδίου.

  ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

  • Αναλύουν και προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους ώστε να τις εφαρμόζουν σε ποικίλα θέματα της Επιχειρηματικής Μελέτης  ή και του επαγγελματικού πεδίου, καθώς και για να αποκτήσουν νέα γνώση.
  • Εφαρμόζουν ορθά τα κατάλληλα εργαλεία και τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης στη διερεύνηση των βασικών θεμάτων της Επιχειρηματικής Μελέτης .
  • Επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα της Επιχειρηματικής Μελέτης , αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες, καθώς και δημιουργικές ή καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν τις λύσεις και απόψεις τους με τρόπο μεθοδικό και επιστημονικό.
  • Χρησιμοποιώντας επιστημονικές πηγές ή και πηγές εξειδικευμένες σε θεωρητικά, τεχνικά και επαγγελματικά θέματα, συγκεντρώνουν, αναλύουν και επιλέγουν με τρόπο κριτικό και υπεύθυνο τις ιδέες και τις πληροφορίες για τα στοιχεία εκείνα τα οποία τους αφορούν.
  • Αναπτύσσουν ζητήματα, κυρίως στο πλαίσιο της Επιχειρηματικής Μελέτης , βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις κατά περίπτωση συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις του θέματος.
  • Επικοινωνούν με εξειδικευμένες και μη ομάδες και κοινό, ώστε να μεταφέρουν προφορικά, γραπτά και με άλλα μέσα, πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα της Επιχειρηματικής Μελέτης .

  ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:

  • Σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και υλοποιούν ερευνητικές εργασίες με επίβλεψη στο πλαίσιο της Επιχειρηματικής Μελέτης , τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.
  • Μεταφέρουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που απέκτησαν σε επαγγελματικό ή επιχειρηματικό πλαίσιο και τις εφαρμόζουν με αυτονομία και με τρόπο που δείχνει επαγγελματισμό και κοινωνική υπευθυνότητα, έτσι ώστε να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή εργασίες.
  • Λαμβάνουν αποφάσεις, τις αξιολογούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη τους σε σύνθετα επαγγελματικά και επιχειρηματικά πλαίσια τα οποία μεταβάλλονται και εξελίσσονται.
  • Είναι σε θέση να αναλάβουν, εντός καθορισμένων πλαισίων, την ευθύνη της ανάπτυξης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ατόμων και ομάδων.

  Γενικές Ικανότητες

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  14. Εισαγωγή στις μελέτες περίπτωσης (προδρομικές, αναδρομικές, διαμήκεις)
  15. Ενότητες πληροφόρησης (SWOT, PEST_LE)
  16. Εταιρικό προφίλ
  17. Είδη στρατηγικής
  18. Ανάλυση δομών και συστημάτων
  19. Χαρακτηριστικά ποιοτικών μελετών
  20. Χαρακτηριστικά ποσοτικών μελετών
  21. Πτυχές επιχειρηματικής μελέτης
  22. Χαρακτηριστικά επιχειρηματικής μελέτης
  23. Παραδείγματα επιχειρηματικών μελετών
  24. Ερωτήματα επιχειρηματικών μελετών
  25. Διαμόρφωση και συγγραφή επιχειρηματικής μελέτης
  26. Παρουσίαση επιχειρηματικής μελέτης

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Χρήση Power Point, Excel και Word στην εργασία
  • Επικοινωνία με τους φοιτητές με email και Open eclass

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Προσωπική επαφή (13x4)

  52

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας (12x3)

  36

  Εκπόνηση μελέτης (project) (12x3)

  36

  Συγγραφή εργασίας

  26

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  •  Αξιολόγηση:

  Η αξιολόγηση του φοιτητή γίνεται στην ελληνική ή αγγλική  γλώσσα με τη βοήθεια:

  1. Γραπτής εργασίας: Η εργασία κατατίθεται σε μορφή Word έκτασης 3000 περίπου λέξεων, για ατομική εργασία, και για ομαδική εργασία αυξάνεται κατά 500 λέξεις για κάθε ένα επιπλέον φοιτητή.
  2. Προφορικής παρουσίασης: Οι φοιτητές παρουσιάζουν την εργασία τους σε μορφή Power Point έκτασης 15 διαφανειών.
  •   Παρατηρήσεις:
  Όλοι οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος σε ομαδική επιχειρηματική μελέτη λαμβάνουν τον ίδιο βαθμό.

   

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

  ·         Βακόλα, Μ. (2009) Διοικώντας τις Αλλαγές. Έκδοση Β΄, Αθήνα: ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
  ·         Ellet, W. (2018) The Case Study Handbook, Revised Edition: A Student's Guide.  Harvard Business Publishing.

  -Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  —  Journal of Business Case Studies

  —  Journal of Business Case Studies and Applications

  —  Journal of Case Studies

  —  International Journal of Cases Studies

   

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
   (ΟΔ0810)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0810

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Μάθημα Γενικού Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Mathimata&file=index&tmima=2&categorymenu=2

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα έχει αναπτύξει τις κάτωθι δεξιότητες:

  • διαχείρισης της καινοτομίας
  • σχεδιασμού δημιουργίας ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας
  • εντοπισμού επιχειρηματικών νησίδων ή επενδυτικών ευκαιριών
  • ανάπτυξης ενός Business Canvas Model
  • επιχειρηματικού σχεδιασμού και ανάπτυξης business plan ώστε κατά το δυνατό να εξασφαλίζεται η κερδοφορία του εγχειρήματος
  • επιλογής της συμφερότερης νομικής μορφής
  • επιλογής της συμφερότερης μορφής χρηματοδότησης και επιχορήγησης
  • διεκπεραίωσης της γραφειοκρατίας που απαιτείται για την ίδρυση μιας επιχειρηματικής οντότητας
  • χρήσης νέων εργαλείων και τεχνολογιών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση των προϊόντων/υπηρεσιών
  • αναζήτησης και αξιοποίησης πλαισίων επιχορήγησης
  • αξιοποίησης κοινωνικών δικτύων
  • υιοθέτησης πρακτικών ενίσχυσης της πράσινης επιχειρηματικότητας

  Παράλληλα, Στο τέλος του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα μπορεί να (μαθησιακά αποτελέσματα):

  • Αποκτήσουν αλλά και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τους εναλλακτικούς ορισμούς περί επιχειρηματικότητας και καινοτομίας αλλά και να εμπεδώσουν πληροφορίες σχετικά με τις μορφές επιχειρηματικότητας (επιχειρηματικότητα ευκαιρίας, Ανάγκης και Υψηλών προδιαγραφών), τις μορφές καινοτομίας (Διαχειριστική, Τεχνολογική, Υπηρεσιών κτλ), τα πλαίσια χρηματοδότησης και επιχορήγησης επιχειρηματικών δράσεων, τις διαδικασίες mentoring, τo coaching και τους φορείς υποστήριξης και υποβοήθησης της επιχειρηματικότητας
  • Απομυθοποιήσουν την επιχειρηματικότητα μέσω γνώσεων που θα ελαχιστοποιούν τον φόβο της επιχειρηματικής ίδρυσης και της επιχειρηματικής αποτυχίας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω γνώσεων που συμβάλουν στην κατανόηση αλλά και στην αντιμετώπιση των εμποδίων που η πολυπλοκότητα του επιχειρείν θέτει στην αυτό-απασχόληση.
  • Κατανοήσουν τις διαφορετικές μορφές επιχειρηματικών οντοτήτων, θα ενημερωθούν για τις διαδικασίες ίδρυσης επιχειρήσεων ανά νομική μορφή και για τις φορολογικές ιδιαιτερότητες ανά είδος τηρούμενων βιβλίων, εισοδήματος και κερδών. Ομοίως, οι φοιτητές θα εμπεδώσουν την χρησιμότητα των αναπτυξιακών νόμων, του ηλεκτρονικού επιχειρείν, του Business Plan και του εργαλείου Business Canvas.
  • Διακρίνουν με ρεαλιστικό τρόπο τις επιχειρηματικές ευκαιρίες αξιολογώντας το επιχειρηματικού περιβάλλον, να εντοπίζουν προϊόντα και υπηρεσίες που είναι αναγκαία στην αγορά, να αναπτύσσουν μελλοντικούς ισολογισμούς για κάθε ενδεχόμενη επιχειρηματική δράση ώστε να διακρίνουν τις εστίες κόστους και τις πηγές κέρδους, να ολοκληρώνουν με επιτυχία μια διαδικασία κοστολόγησης και τιμολόγησης.
  • Κατοχυρώνουν τα πνευματικά τους δικαιώματα, να διαχειρίζονται το νομοθετικό πλαίσιο για τις ευρεσιτεχνίες και να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες κατοχύρωσης πατέντας.
  • Επιδιώξουν την επαγγελματική τους αποκατάσταση μέσω της αυτό-απασχόλησης.

  Γενικές Ικανότητες

   

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  X

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  X

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

   

  X

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

   

  X

  Λήψη αποφάσεων

  X

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  X

  Αυτόνομη εργασία

   

  X

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  X

  Ομαδική εργασία

  X

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  X

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

   

  X

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  X

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

   

  X

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  X

   

   

  3.         ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το περιεχόμενο του Μαθήματος αποτελείται από τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

  • Ανάλυση Παγκόσμιου και Εγχώριου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος. Ανασκόπηση και Προοπτικές. Παρουσίαση και Ανάλυση Εκθέσεων και Μελετών περί Επιχειρηματικότητας Εγχώριων και Διεθνών Οργανισμών. Εντοπισμός Μέγα Τάσεων και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες/Κίνδυνοι
  • Κίνητρα και Αντικίνητρα για την Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας.
  • Εννοιολογική Προσέγγιση Επιχειρηματικότητας. Μορφές Επιχειρηματικότητας. Μέτρηση Επιχειρηματικότητας, Επιχειρηματικότητα Ευκαιρίας, Επιχειρηματικότητα Ανάγκης, Επιχειρηματικότητα Υψηλών Δυνατοτήτων.
  • Μέτρα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας, Προφίλ Έλληνα Επιχειρηματία, Παράγοντες που Επηρεάζουν την Επιχειρηματική Δραστηριότητα.
  • Φορείς Ενίσχυσης και Υποστήριξης της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή αλλά και σε επίπεδο Επικράτειας: Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ε.Β.Ε.Θ), Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.), Σύνδεσμος Εξαγωγέων (Σ.Ε.Β.Ε)., Επαγγελματικό Επιμελητήριο, Business Innovation Centers (B.I.C), EOMMEX, Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.Β), Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ), Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), Τεχνολογικά Πάρκα και Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης, Θερμοκοιτίδες, Ινστιτούτο Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ι.Τ.Ε), Ενικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.ΚΕ.Τ.Α). Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΜοΚΕ. Θερμοκοιτίδες και Τεχνολογικά Πάρκα
  • Ανάπτυξη Business Model Canvas & Business Plan.
  • Εναλλακτικές Μορφές Χρηματοδότησης και Επιχορήγησης Επιχειρηματικών Σχεδίων με έμφαση στις διάφορες μορφές Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, το Crowd Funding, to Sale and Lease Back, τους Business Angels και τη διαδικασία του Split. Τα μυστικά των διαφορετικών μορφών αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
  • Eνημέρωση για τις δράσεις ενίσχυσης της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας. Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία του ΕΣΠΑ. Πρόγραμμα για την Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ. Προγράμματα της ΓΓΕΤ.
  • Φορολογικές, Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις και Υποχρεώσεις Κεφαλαίου ανά Νομική Μορφή
  • Αιτίες Επιχειρηματικής Αποτυχίας και Διαδικασίες Ανάταξης
  • Ηλεκτρονικά Υποβοηθούμενη Ανάπτυξη Business Plan και Business Model Canvas
  • Τεχνικές Διαπραγμάτευσης Επιχειρηματικών Συμβάσεων
  • Sustainability και Πράσινη Επιχειρηματικότητα ως Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα
  • Διευρυμένη Πραγματικότητα (augmented reality),  Εικονική Πραγματικότητα (Virtual Reality) και Επιχειρηματικότητα
  • Big DATA ANALYSIS και Επιχειρηματικότητα
  • Artificial Intelligence, Internet of Things και Επιχειρηματικότητα
  • Εναλλακτικές Μορφές Πτώχευσης μιας Επιχείρησης
  • Διαδικασίες, Νομικό Πλαίσιο και Σχέδιο Ανάπτυξης Ηλεκτρονικής Επιχείρησης
  • Διαδικασίες και Τεχνολογίες Υποστήριξης Δράσεων Διεθνοποίησης της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
  • Εντοπισμός περιγραφή και Ανάλυση Καινοτομικών Επιχειρήσεων (πχ. προϊόντα MRE (Meals Ready to Eat), Βρώσιμα Άνθη, Ψευδοδημητριακά, Τρόφιμα Πολύ Μακράς Διάρκειας, Super Foods )
  • Μορφές Καινοτομίας. Τεχνολογική Καινοτομία, Διαχειριστική Καινοτομία. Καινοτομία στην Παροχή Υπηρεσιών. Στρατηγική Διαχείριση Καινοτομίας
  • Νομικό Πλαίσιο και Διαδικασίες Κατοχύρωσης Εφευρέσεων - Πατέντας
  • Η καινοτομία και η υιοθέτησή της ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
  • Η διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης και ενίσχυσης της καινοτομίας
  • Η διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών
  • Υπηρεσίες Επιχειρηματικού Mentoring & Coaching.
  • Νομοθετικό Πλαίσιο για τις Ευρεσιτεχνίες και την Κατοχύρωση Πατέντας.
  • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Διαδικασίες Ίδρυσης Ηλεκτρονικών Επιχειρήσεων.
  • Εταιρίες Spin-Off και Spin-out, (Τεχνοβλαστοί).

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e‐class. Χρήση Πλατφόρμας Zoom για την σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση όταν κρίνεται απαραίτητο.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  40 ώρες

  Συγγραφή εργασιών

  50 ώρες

  Μελέτη, ανάλυση βιβλιογραφίας

  30 ώρες

  Διαδραστική διδασκαλία

  40 ώρες

  Σύνολο Μαθήματος

  160 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η συνολική βαθμολογία απαρτίζεται από το άθροισμα τριών συνιστωσών:

  • Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις σύντομης απάντησης, 5 μονάδες
  • Ομαδική εργασία, 4 μονάδες
  • Συμμετοχή στην τάξη, 1 μονάδα

  Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος. Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων. Γλώσσα Αξιολόγησης:  Ελληνική

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1.Deakins, D. & Freel, M. (2012). "Επιχειρηματικότητα", μετάφραση Β. Πέκκα – Οικονόμου, Ι. Χατζηδημητρίου, Ν. Εκδόσεις Rosili. ISBN: 978-618-5131-01-2.

  2. A. Osterwalder & Yves Pigneur (2010), «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Μοντέλων», Εκδόσεις Παπασωτηρίου, ISBN: 978-960-491-027-4.

  3. Δ. Γεωργακέλος & Σ. Καρβούνης (2016), «Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας», Εκδόσεις Βαρβαρήγου, ISBN: 978-960-7996-55-8.

  4. M. A. White & G.D. Bruton (2010), σε επιμέλεια Γ. Καλογήρου, Α. Πρωτόγερου και Α. Κωνσταντέλου, Στρατηγική Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα ISBN: 978-960-218-674-9

  5. A. Thompson JR, A.J. Stricland III, J.E. Gample, “Σχεδιασμός και Υλοποίηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής”, Εκδόσεις Utopia, ISBN: 978-960-99280-0-7

  6. Καραγιάννης, Ηλίας Γ., Μπακούρος, Ιωάννης Λ., (2010), «Καινοτομία και επιχειρηματικότητα, Θεωρία – πράξη» , Εκδόσεις Σοφία.

  7. Γωνιάδης Η., Χατζηκωνσταντίνου Γ.(2009), “Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2009.

  8. David J. Storey, Francis J. Greene,(2011), Ιωσήφ Χασσίδ, Ειρήνη Φαφαλιού, «Επιχειρηματικότητα για μικρές και μεσαίες Επιχειρήσεις» Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα ISBN: 978-960-218-740-1

  9. D. Eitman, A. Stonehill, M. Moffet, (2016), σε μετάφραση Γ. Γρηγορίου και Η. Οικονόμου και Επιμέλεια Ν. Απέργης, «Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων», Εκδόσεις Πεδίο, ISBN: 978-960-546-686-2

  10. Βουδούρη Ε.(2005 ), «Η Πρόκληση του ‘Επιχειρείν’- Εμπειρία από την Πράξη», Εκδόσεις Ι. Σιδέρης.

  11. Πιπερόπουλος Π., (2007), “Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Business Glasters”, Εκδόσεις Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.

  12. Γεωργαντά Ζωή, (2007), «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομίες», ISBN 9605160226

  13. Λαμπρόπουλος Σ., «Εγχειρίδιο Επιχειρηματικότητας», ISBN 9607860020

  14. Ιωαννίδης Σ., «Επιχείρηση και Επιχειρηματικότητα», ISBN 9600214130

  15. Kuratko, D. F. and Hodgetts, R. M. (2008). Entrepreneurship: Theory, Process, Practice, 8th Edition, South-Western.

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. 1.             ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ του OSLO για την ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
  2. 2.             DOING BUSINESS IN GREECE
  3. 3.             ΕΜΠΟΔΙΑ για τη ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ στον ΤΟΜΕΑ των ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
  4. 4.             ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  5. 5.             ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΜΕ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
  6. 6.             ΣΕΒΕ,  ΜΕΛΕΤΗ για την ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
  7. 7.             ΕΕ, ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠ για την ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
  8. 8.             ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  9. 9.             ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΘΑΙΝΕΙ, ΕΡΕΥΝΑ , ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΙ και ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ
  10. 10.          ΚΕΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ στην ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  11. 11.          ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
  12. 12.          OECD,ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
  13. 13.          ΟΕCD, INNOVATION INDICATORS
  14. 14.          EUROPEAN COMMISSION, REGULATORY BURRIERS and FIRM INNOVATION
  15. 15.          EUROPEAN COMMISSION, BUSINESS INNOVATION CROSS BORDER COMMERCIALIZATION
  16. 16.          UNITED NATIONS, INNOVATION IN PUBLIC SECTOR
  17. 17.          EUROPEAN COMMISSION, BUSINESS INNOVATION AND PRODUCTIVITY
  18. 18.          ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  19. 19.          ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
  20. 20.          ΓΣΕΒΕΕ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ στην ΕΛΛΑΔΑ
  21. 21.          ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
  22. 22.          ΕΕ-INTITOYTOANAΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, bookforENTREPRENEURSHIPGR, NEANIKHEPIXEIRHMATIKOTHTA
  23. 23.          ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ για ΝΕΟΥΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ
  24. 24.          ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ – ΟΠΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  25. 25.          ΙΟΒΕ, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2019  –  2020
  26. 26.          ΙΟΒΕ, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2020  –  2021
  27. 27.          ΟΠΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
  28. 28.     ΕΕ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  29. 29.     ΔιαΝΕΟσις, Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΕΙ, ΕΡΕΥΝΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΙ.
  30. 30.     ΓΓΕΤ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ για την ΑΝΑΠΤΥΞΗ της ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
  31. 31.     ΙΟΒΕ 2016-2017, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
  32. 32.     ΙΟΒΕ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  33. 33.     ΙΟΒΕ, ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
  34. 34.      ΙΟΒΕ, ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2011- 2012
  35. 35.      BANK OF GREECE,  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2013
  36. 36.      ΕΚΤ, ΕΡΕΥΝΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ στην ΕΛΛΑΔΑ 2016
  37. 37.      OECD, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ με μια ΜΑΤΙΑ
  38. 38.      GOV GREECE 2020, NATIONAL RECOVERY AND RESILIENCE PLAN
  39. 39.      Deloitte 2018, The Deloitte Innovation Survey

  ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  Harvard Business Review

  Entrepreneurship: Theory & Practice

  Journal of Applied Management & Entrepreneurship

  International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research

  Entrepreneurship and Regional Development

  Journal of Family Business

  Academy of Entrepreneurship Journal

  Journal of Entrepreneurship    

  Journal of International Entrepreneurship 

  Journal of International Business and Entrepreneurship

  Business Journal for Entrepreneurs Quarterly

  International Journal of Entrepreneurship

  International Journal of Technological Innovation and Entrepreneurship 

  Journal of Business & Entrepreneurship

  Entrepreneurship Innovation and Change

  Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability

  Enterprise & Innovation Management Studies 

  Journal of Technology Transfer

  Entrepreneurship Development Review

  Journal of Enterprising Culture

  Asian Journal of Business & Entrepreneurship

  Journal of Private Enterprise

  ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

  1.       http://www.mnec.gr
  2.       http://www.ggb.gr
  3.       http://www.ypan.gr
  4.       http://www..gr
  5.       http://www.ideopolis2005.gr
  6.       www.myownbusiness.org/s2
  7.       http://www.entrepreneur.com/businessplan/index.html
  8.       http://www.bplans.com/
  9.       http://www.mit100k.org/
  10.    http://www.eommex.gr/
  11.    http://www.keta.gr
  12.    http://www.ebusinessforum.gr/
  13.    http://www.sba.gov/smallbusinessplanner/index.html

  http://career.unipi.gr/ypires/diasyndesh/Ypir_epix/7_6.html 

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
   (ΔΕ0111)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να:

  -  Αποκτήσουν αλλά και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τους εναλλακτικούς ορισμούς περί επιχειρηματικότητας και καινοτομίας αλλά και να εμπεδώσουν  πληροφορίες σχετικά  με τις μορφές επιχειρηματικότητας (επιχειρηματικότητα ευκαιρίας, Ανάγκης και Υψηλών προδιαγραφών), τις μορφές καινοτομίας (Διαχειριστική, Τεχνολογική, Υπηρεσιών κτλ), τα πλαίσια χρηματοδότησης και επιχορήγησης επιχειρηματικών δράσεων, τις διαδικασίες mentoring, to coaching και τους φορείς υποστήριξης και υποβοήθησης της επιχειρηματικότητας

  - Να απομυθοποιήσουν την επιχειρηματικότητα μέσω γνώσεων που θα ελαχιστοποιούν τον φόβο της επιχειρηματικής ίδρυσης και της επιχειρηματικής αποτυχίας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω γνώσεων που  συμβάλουν στην κατανόηση αλλά και στην αντιμετώπιση των εμποδίων που η πολυπλοκότητα του επιχειρείν θέτει στην αυτααπασχόληση. Ειδικότερα, στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές θα κατανοήσουν τις διαφορετικές μορφές επιχειρηματικών οντοτήτων, θα ενημερωθούν για τις διαδικασίες ίδρυσης επιχειρήσεων ανά νομική μορφή και για τις φορολογικές ιδιαιτερότητες ανά είδος τηρούμενων βιβλίων, εισοδήματος και κερδών. Ομοίως, οι φοιτητές θα εμπεδώσουν την χρησιμότητα των αναπτυξιακών νόμων, του ηλεκτρονικού επιχειρείν, του Business Plan και του εργαλείου Business Canvas.  

  -  Διακρίνουν με  ρεαλιστικό τρόπο τις επιχειρηματικές ευκαιρίες αξιολογώντας το  επιχειρηματικού περιβάλλον, να εντοπίζουν προϊόντα και υπηρεσίες που είναι αναγκαία στην αγορά, να αναπτύσσουν μελλοντικούς ισολογισμούς για κάθε ενδεχόμενη επιχειρηματική δράση ώστε να διακρίνουν τις εστίες κόστους και τις πηγές κέρδους, να ολοκληρώνουν με επιτυχία μια διαδικασία κοστολόγησης και τιμολόγησης. 

  -  Κατοχυρώνουν τα πνευματικά τους δικαιώματα, να διαχειρίζονται το νομοθετικό πλαίσιο για τις ευρεσιτεχνίες και να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες κατοχύρωσης πατέντας. 

  -  Να επιδιώξουν την επαγγελματική τους αποκατάσταση μέσω της αυταπασχόλησης.

  • ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
   (MTF0105)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (MTF)

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  MTF0105

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Α΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  3

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Μάθημα Γενικού Υποβάθρου (Επιλογής)

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  Δεν υπάρχουν

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://www.uom.gr/mtf/programma-spoydon/programma-spoydon-analytikh-perigrafh-mathhmaton?semester=1

             

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

   

  Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να:

  • αποκτήσουν αλλά και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τους εναλλακτικούς Μορφές Διαπραγμάτευσης και θα εξοικειωθούν με τις ιδιαιτερότητες τους
  • ενημερωθούν αλλά και εκπαιδευτούν στη χρήση των διαθέσιμων τακτικών ώστε ευκολότερα να επιτυγχάνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα
  • κατανοήσουν τις φάσεις μιας διαπραγμάτευσης και να ενημερωθούν για τις απαραίτητες ενέργειες αλλά και για τις απαραίτητες θέσεις / δηλώσεις που θα πρέπει να υλοποιηθούν / διατυπωθούν σε κάθε φάση
  • αποκτήσουν αυτογνωσία αναφορικά με τις διαπραγματευτικές τους ικανότητες αλλά και για αδύνατά τους σημεία έτσι ώστε εκ των υστέρων να φροντίσουν για την κάλυψη των κενών σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία και δεξιότητες.
  • εμπεδώσουν τους κανόνες των διαπραγματεύσεων ώστε να αποφεύγονται λανθασμένες επιλογές και συμπεριφορές που είναι ικανές να οδηγήσουν σε καταστροφικά αποτελέσματα
  • ομοίως, θα εμπεδώσουν τους κανόνες των διεθνών διαπραγματεύσεων ώστε να αποφεύγονται παγίδες που οφείλονται στις διαφορές κουλτούρας των συνομιλητών
  • εξοικειωθούν με τη διαχείριση των τακτικών προσέγγισης όπως  Συμβιβασμός, Συναλλαγή, Συναισθηματική Φόρτιση, Λογικά Επιχειρήματα, Εξαναγκασμός.
  • αποκτήσουν τις δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να αποφεύγουν τα λεγόμενα «ενστικτώδη λάθη» σε μία διαπραγμάτευση
  • διαθέτουν ικανότητες αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης με το σύνολο των stakeholders.
  • Επιδιώξουν την επαγγελματική τους αποκατάσταση μέσω της αυτό-απασχόλησης.

  Γενικές Ικανότητες

   

   

   

   

  Το μάθημα θα προσδώσει στους φοιτητές τις παρακάτω γενικές ικανότητες:

  • Ικανότητα διεξαγωγής επιτυχημένων διαπραγματεύσεων  ώστε τόσο σε προσωπικό επίπεδο (με φίλους, γνωστούς, συναδέλφους, συμπολίτες, συνεργάτες) όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο (με προμηθευτές, πελάτες, υφισταμένους, προϊσταμένους, εποπτικές αρχές, ανταγωνιστές, χρηματοδότες, εκπροσώπους του εργατικού, φορολογικού και εμπορικού δικαίου, εργοδότες) να επιτυγχάνουν τα καλλίτερα δυνατά αποτελέσματα.
  • Ικανότητα κατάλληλης προετοιμασίας μιας διαπραγμάτευσης
  • Ικανότητα εντοπισμού αποδεικτικού υλικού
  • Ικανότητα ανάπτυξης επιχειρημάτων
  • Ικανότητα διεκδίκησης ευνοϊκότερων εμπορικών συμβολαίων και επιχειρηματικών συμφωνιών
  • Ικανότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης απαιτήσεων, αιτημάτων και διεκδικήσεων των  stakeholders.
  • Ικανότητα αντιμετώπισης κρίσεων και έκτακτων καταστάσεων με επιτυχία
  • Ικανότητα ΠΕΙΘΟΥΣ
  • Ικανότητα αξιοποίησης χρήσης εργαλείων πολλαπλασιασμού της διαπραγμάτευσης ικανότητας όπως η Ρητορική Τέχνη, ο Εντυπωσιασμός, Η Προπαγάνδα, το Κοινωνικά Δίκτυα, το Lobbying και οι Δημόσιες Σχέσεις.

   

  (3)   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Εισαγωγή στην τεχνική των διαπραγματεύσεων:(Προετοιμασία, Συναισθηματική Νοημοσύνη, ο Αλγόριθμος του Αυθορμητισμού, Φύση-Παιδεία-Έθος, Εντυπωσιασμός, Προπαγάνδα, Κοινωνικά Δίκτυα, Lobbing).

  Αξιολόγηση Διαπραγματευτικής Ικανότητας των Εκπαιδευομένων:Αξιοποίηση ψυχομετρικού τεστ.

  Τα δέκα (10) Ενστικτώδη Λάθη ενός μη εκπαιδευμένου Διαπραγματευτή: Απουσία Κύκλου Μάθησης, Ισχυρογνωμοσύνη, Ανταγωνιστική Προσέγγιση, Συγχέοντας Προβλήματα με Ανθρώπους, Προτιμώντας το Βραχυπρόθεσμο Κέρδος, Η Παγίδα της Μοναδικής Λύσης, Αυθαίρετες Λύσεις, Υπερβολική Αυτοπεποίθηση, Μανία με τις Διαπραγματεύσεις.

  Οι Φάσεις μιας Διαπραγμάτευσης: Προετοιμασία, Άνοιγμα, Ανίχνευση,  Διαπραγμάτευση Κίνηση, Συμφωνία, Συμπεράσματα, Εφαρμογή.

  Τεχνικές  Ανάπτυξης  Επιχειρημάτων: Μαρτυρία, Ομολογία, Όρκος, Προδεδικασμένο, Φήμη, Παντός Είδους Αποδεικτικό Υλικό, Τεκμήρια – Ενδείξεις που συντελούν στην απόδειξη της αλήθειας, Ενθυμήματα, Δίλλημα, Προσωπικό Επιχείρημα, Επαγωγή, Ηθική, Δίκαιο, Άγραφο Δίκαιο, Αστεία, Σοφίσματα, Παραδείγματα, Συμφέρον, Νόμιμο, Καλό και Αγαθό.

  Διαδικασίες και Τακτικές προσέγγισης: Συμβιβασμός, Συναλλαγή, Συναισθηματική Φόρτιση, Λογικά Επιχειρήματα, Εξαναγκασμός.

  Οι Κανόνες των Διαπραγματεύσεων :

  1.Προετοιμασία.  2.Οι άνθρωποι αγαπάνε τους ομοίους τους. 3.Δεν Βιάζομαι, Δεν έχω Ανάγκη το αποτέλεσμα της Διαπραγμάτευσης, Έχω Εναλλακτικές Λύσεις. 4.Δεν κάνω ποτέ δεκτή την πρώτη προσφορά ακόμη και αν ξεπερνά τις προσδοκίες μου. 5.Όταν υποχωρώ, υποχωρώ πάντα με πολύ μεγάλη δυσκολία. 6. Σιωπή, η πρώτη γραμμή άμυνας. 7. Περισσότερα ακούμε παρά μιλάμε. 8. Δεν επηρεάζομαι από τα συναισθήματά μου.  9. Ποτέ δεν είμαι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα. 10. Δεν επηρεάζομαι από τα συναισθήματά μου. 

  Χρήσιμες Οδηγίες: Με ποιόν μιλάμε και διαπραγματευόμαστε, ήτοι ποιος εύλογα θεωρείται εκπρόσωπος των «αντιπάλων» και ποιος απορρίπτεται ως συνομιλητής?,

  Ενδιαφέρουν οι απόψεις του αντίπαλου διαπραγματευτή ή οι απόψεις της επιχείρησής του?  Συμπάθεια. Ένα απαγορευμένο συναίσθημα. Πόσο γρήγορα ή δύσκολα κάνουμε παραχωρήσεις? Πώς αντιμετωπίζουμε αυτά που δεν καταλαβαίνουμε?  Πώς κερδίζουμε χρόνο? Τι σημαίνει φυσική όχληση του αντιπάλου? Πόσο σημαντική είναι η δύναμη και ο εξαναγκασμός για την επίτευξη των στόχων μου?  Γιατί πρέπει να αποκρύψω τα συναισθήματα μου μετά από κάποια επιτυχία-νίκη?, ΠΕΙΘΩ. Πώς διαχειρίζομαι αυτούς που έχουν υψηλότερη κοινωνική θέση? Πώς διαχειρίζομαι τα λάθη μου?

  Τακτικές Παραπλάνησης του Αντιπάλου:Τακτική της Τμηματοποίησης, Τακτική Ρωσικού Μετώπου, Τακτική της Αναβολής, Τακτική της Συσχέτισης, Τακτική Ατομικής Βόμβας, Τακτική των Επαναλήψεων, Τακτική του Δούρειου Ίππου, Τακτική της Κατά Μέτωπο Επίθεσης, Τακτική της Σε Βάθος Άμυνας, Τακτική της Φυσικής Ενόχλησης του Αντιπάλου, Τακτική της Σιωπής, Τακτική της Επαναδιαπραγμάτευσης, Τακτική των Χρονικών Περιορισμών, Τακτική του Γιατί, Τακτική Δήθεν Συμπάθειας, Τακτική της Έκπληξη, Τακτική «Σαλαμιού», Ο καλός και ο Κακός, Τακτική «Ανοικτών Χαρτιών», Τακτική της Μείζονος Άμυνας επί Ζητήματος Ήσσονος Σημασίας,  Μεταφοράς της Πίεσης.

  Ειδικά Θέματα Διαπραγματεύσεων: Η δυνατότητα επικοινωνίας ως συντελεστής επιτυχημένων διαπραγματεύσεων. Πώς αντιμετωπίζουμε την προοπτική αποτυχίας των διαπραγματεύσεων. Ομαδικές διαπραγματεύσεις. Πολυσυμμετοχικές διαπραγματεύσεις (συμμετοχή τριών ή περισσότερων μερών). Η ηθική των διαπραγματεύσεων. Παγκόσμιες Διαπραγματεύσεις. Στρατηγήματα των αρχαίων Ελλήνων. H «γλώσσα του σώματος». Η Ρητορική Τέχνη. Μελέτες Περιπτώσεων. Πρακτική Άσκηση Ανάπτυξης Επιχειρημάτων.

  Διεθνής Διαπραγματεύσεις: Βασικές Αρχές Διεθνών Διαπραγματεύσεων 1. Διαπραγματευτικός Στόχος - Συμβόλαιο ή Σχέση.  2. Διαπραγματευτική Συμπεριφορά - Win-Win ή Win-Loose. 3. Προσωπικό Style – Formal or Informal. 4. Επικοινωνία – Άμεση ή Έμμεση. 5. Ευαισθησία στο Χρόνο – Υψηλή ή Χαμηλή. 6. Συναισθηματική Ευαισθησία – Υψηλή ή Χαμηλή.  7.Μορφή Συμφωνίας – Γενική ή Εξειδικευμένη?  8. Διαμόρφωση της Συμφωνίας Από το Γενικό στο Ειδικό ή το αντίστροφο?   9. Οργάνωση Ομάδας – Ομαδική Συναίνεση ή Απόφαση του Leader? Ανάληψη Κινδύνου – Risk Lover or Risk Averter.

  Οι Διαπραγματεύσεις Win – Win και οι ιδιαιτερότητες τους. Οι Διαπραγματεύσεις Win – Loose και οι ιδιαιτερότητες τους. Οι Διαπραγματεύσεις Loose - Win   και οι ιδιαιτερότητες τους. Διαπραγμάτευση Μισθού και Διαπραγματεύσεις διεκδίκησης Θέσεων Εργασίας. Διαμόρφωση και αξιοποίηση του BATNA ανά διαπραγμάτευση.

   

  (4)     ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης / Εξ’ Αποστάσεως

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της

  ηλεκτρονικής πλατφόρμας e‐class

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39

  Άσκηση

  26

  Διαδραστική διδασκαλία

  25

  Συγγραφή εργασίας

  30

  Παρουσίαση εργασίας

  20

  Μελέτη

  20

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  160

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

   

  Η συνολική βαθμολογία απαρτίζεται από το άθροισμα τριών συνιστωσών:

  • Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις σύντομης απάντησης, 5 μονάδες
  • Ομαδική εργασία, 4 μονάδες
  • Συμμετοχή στην τάξη, 1 μονάδα

  Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

   

  Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

  (5)     ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

   

  --Lewicki R., Saunders D., Minton j., (2006) “Η Φύση των Διαπραγματεύσεων», 

    Εκδόσεις Κριτική, ISBN 960-218-339-X

  --D. Patrick George, μετάφραση Ευθυμιάδου Γ. Αλεξάνδρα, Τσίτος Κ. Δημήτρης, 

    «Τέχνη και τεχνική των διαπραγματεύσεων». Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα,

    1997.

  --Fisher Roger, μετάφραση Λίλυ Εξαρχοπούλου, «Πετυχαίνω τη συμφωνία».

     Εκδόσεις Καστανιώτης, Αθήνα, 2001.

  --William L. Ury, μετάφραση Κλαίρη Παπαμιχαήλ, «Πώς να ξεπερνάτε την άρνηση:

     από την αντιπαλότητα στη συνεργασία». Εκδόσεις Καστανιώτης, Αθήνα, 2001.

  --Tim Castle, “Art of Negotiation”, Εκδοτικός οίκος IAS Publishing, Mάρτιος 2018

  --Michael Wheeler, “The Art of Negotiation”,  Εκδοτικός οίκος

     Harper Collins Publishers, Οκτώβριος 2013

  --Jeong Ho-Won, “International Negotiation: Process and Strategies”, Εκδότης: 

     CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, ISBN: 9781107651487, 2016

  --Howard Raiffa, “The Art and Science of Negotiation”, Book Odyssey,

     ISBN: 9780674048133, 2021

   

  Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

  Donaldson Michael C., «Διαπραγματεύσεις για πρωτάρηδες», μετάφραση Παναγιώτης Δρεπανιώτης, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, 1997.

  Fleming Peter, «Επιτυχημένες διαπραγματεύσεις σε μία εβδομάδα». μετάφραση Ευγενία Μανωλοπούλου, Εκδόσεις Anubis, Αθήνα, 1993.

  Διεθνές γραφείο εργασίας, «Αι συλλογικαί διαπραγματεύσεις», μετάφραση Νικόλαος Ι. Πολύζος,  Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα, 1975.

  Salacuse, Jeswald W., «Κλείνοντας διεθνείς συμφωνίες», μετάφραση Γεωργίου Δημήτρης, Εκδόσεις Καστανιώτης, Αθήνα, 2002.

  Βαληνάκης Γιάννης, «Εισαγωγή στις διεθνείς διαπραγματεύσεις». Εκδόσεις Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1988.

  Κουσκουβέλης Ι. Ηλίας, «Λήψη αποφάσεων, κρίση, διαπραγμάτευση: θεωρία και πράξη». Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα, 1997.

  D. Patrick George, «Τέχνη και τεχνική των διαπραγματεύσεων», μετάφραση Ευθυμιάδου Γ. Αλεξάνδρα, Τσίτος Κ. Δημήτρης, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1997.

  Fisher Roger, «Πετυχαίνω τη συμφωνία», μετάφραση Λίλυ Εξαρχοπούλου,  Εκδόσεις Καστανιώτης, Αθήνα, 2001.

  William L. Ury, «Πώς να ξεπερνάτε την άρνηση: από την αντιπαλότητα στη συνεργασία», μετάφραση Κλαίρη Παπαμιχαήλ,  Εκδόσεις Καστανιώτης, Αθήνα, 2001.

  Raiffa Howard, «The Art and Science of Negotiation» Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 1982.

  Krannich L. Ronald, «Dynamite Salary Negotiations». DIANE Publishing Company, July 1999.

  Grieco L.Peter, Hine G. Paul, «The World of Negotiations: Never Being a Loser». P T Publications, October 1991. 

  Rankin A. Jacqueline, «Body Language in Negotiations and Sales». Rankin File, January 1995.

  G. Richard Shell, «Bargaining for Advantage: Negotiation Strategies for Reasonable People». Penguin Group (USA), June 2000.

  Roy J. Lewicki, John W. Minton, David M. Saunders, «Essentials of Negotiation». Chicago: Irwin, 1997.

  Watkins Michael, «Breakthrough Business Negotiation: A Toolbox for Managers». Wiley, John & Sons, April 2002.

  Lewicki J. Roy, Barry Bruce, Minton W. John, «Negotiation: Readings, Exercises, and Cases». Boston: Irwin/McGraw-Hill, April 2002.

  «Harvard Business Review on Negotiation and Conflict Resolution». Harvard Business School Press, Harvard Business School Publishing, January 2000.

  Nierenberg I. Gerard, «Art of Negotiating». Barnes & Noble Books, June 1995.

  Fisher Roger, Ury L. William, Patton Bruce, Patton M. Bruce, «Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In». New York, N.Y.: Penguin Books, 1991.

  Lewicki J. Roy, Minton W. John, Saunders M. David, Barry Bruce, «Negotiation». Boston: Irwin/McGraw-Hill, 1999.

  Camp Jim, «Start with No: The Negotiating Tools That the Pros Don't Want You to Know». Crown Publishing Group, July 2002.

  Pruitt, Dean G. «Negotiation in social conflict». Pacific Grove, Calif.: Brooks/Cole Pub. Co., 1993.

  Kolb M. Deborah, Williams Judith, «Everyday Negotiation: Navigating the Hidden Agendas in Bargaining». Wiley, John & Sons, January 2003.

  Ury L. William, «Getting Past No: Negotiating Your Way from Confrontation to Cooperation». New York: Bantam Books, January 1993.

  Kennedy, Gavin, «Managing negotiations». Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1982.

  Nierenberg I. Gerard, «Complete Negotiator». Barnes & Noble Books, January 1996.

  Shapiro M. Ronald, With Jim Dale, Mark A. Jankowsk, «The Power of Nice: How to Negotiate so Everyone Wins- Especially You! ». Wiley, John & Sons, October 2001.

  Druckman Daniel, «Negotiations, social-psychological perspectives». Εκδόσεις Anubis, Αθήνα, & SAGE Publications, 1993.

  Herb Cohen, «You Can Negotiate Anything». Secausus, NJ: Carol Publishing Groups, 1996. 

  Leigh Ronald Grossman, Edward C. Farthing, «Closing the Deal: Negotiation Strategies for Real Estate Success». Learning Express, LLC, May 2001.

  Roger Dawson, «Secrets of Power Negotiating: Inside Secrets from a Master Negotiator». Career Press, October 2000.

  Pruitt, Dean G., «Negotiation behavior». New York: Academic Press, 1981.

  Leigh L. Thompson, «The Mind and Heart of the Negotiator». Pearson Education, October 2000.

  Hindery Leo, Cauley Leslie, «The Biggest Game of All: The Inside Strategies, Tactics, and Temperaments that Make Great Dealmakers Great». The Free Press, February 2003.      

  Moran, Robert T, «Dynamics of succesful international business negotiations». Houston, Texas: Gulf Pub. Co., 1991.

  Volkema J. Roger, «The Negotiation Toolkit: How to Get Exactly What You Want in Any Business or Personal Situation». Amacom, June 1999.

  Fisher Roger, With Danny Ertel, «Getting Ready to Negotiate: The Getting to Yes Workbook». New York, N.Y.: Penguin Books, July 1995.

  Ilich John, «The art and skill of successful negotiation». Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1973.

  Lax A. David, Sebenius K. James, «The Manager as Negotiator: Bargaining for Cooperation and Competitive Gain». Simon & Schuster, 1998.

  Wall, James A. «Negotiation, theory and practice». Glenview, III,: Scott, Foresman, 1985.

  Tipler Julia, Successful «Negotiating». Amacom, May 2000.

  Ilich John, «Winning Through Negotiation». Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, July 1999.

  Tribe Diana, Macfarlane Julie, «Negotiation». Cavendish Publishing, January 1994.

  Walton, Richard E, «A behavioral theory of labor negotiations». Ithaca, N.Y.: ILR Press, 1991.

  Pervez N. Ghauri, Jean-Claude Usumier, «International business negotiations». New York: Pergamon, 1996.

  Hindle Tim, «Essential Managers: Negotiating Skills». DK Publishing, Inc, April 1999.

  Walker Michael A, «Negotiations: six steps to success». Englewood Cliffs, NJ: PTR Prentice Hall, 1995.

  Kennedy, Gavin, «Field guide to negotiation». Boston Mass.: Harvard Business School Press, 1994.

  Neale, Margaret Ann., «Cognition and rationality in negotiation». New York: Free Press, Toronto: Collier Macmillan Canada, New York: Maxwell Macmillan International, 1991.

  Johnson, Ralph A., «Negotiation basics: concepts, skills and exercises». Newbury Park, Calif.: Sage Publications, 1993.

  Morey Stettner, «The art of winning conversation». Fine Communications, July 1999.

  Fowler, Alan, «Negotiation skills and strategies». London: Institute of Personnel and Development, 1996.

  Zartman, William, «Power and negotiation». Michigan/ International Institute for Applied Systems Analysis, 2000. 

  Rubin Jeffrey Z., «The Social psychology of bargaining and negotiation». New York: Academic Press, 1975.

  Buzerman Max H., «Negotiating rationally». New York: Free Press, Toronto: Collier Macmillan Canada, New York: Maxwell Macmillan International, 1992.

  Zartman, I. William, «The practical negotiator». New Haven: Yale University Press, 1982.

  Anderson Kare, «Getting what you want: how to reach agreement and resolve conflicts every time». New York, N.Y. U.S.A.: Plume, 1994.

  Young H. Peyton, «Negotiation Analysis». University of Michigan Press, 1992.

  Bacharah B. Samuel, «Bargaining, power, tactics and outcomes». San Francisco: Jossey-Bass, 1981.

  Fisher Roger, «Getting together: building relationships as we negotiate». New York, N.Y.: Penguin Books, 1989.

  Dupont Christophe, «La negociation: conduite, theorie, applications». Paris: Dalloz, 1994.

  Schelling C. Thomas, «The strategy of conflict». Cambridge, Harvard University Press, 1980.

  Murnighan John Keith, «Bargaining games: a new approach to strategic thinking in negotiations». New York: W. Morrow, 1992.

  Kremenguk Victor, «International Negotiation: analysis, approaches, issues». San Francisco: Jossey-Bass, 2002.

   

               Συμπληρωματική Βιβλιογραφία

   

  Markidis C., (2003), “Όλοι οι Σωστοί Ελιγμοί», Εκδόσεις Κριτική

  Dnny R., (2006), «Πρώτοι στις Πωλήσεις», Εκδόσεις Κριτική

  Steele P., Murphy j., Russill r., (1989), “It’s a Deal”, Mc Graw –Hill.

  ΠΟΛΥΑΙΝΟΣ, «Στρατηγήματα», Εκδόσεις Κάκτος, (1994).

  Σπαθάρας Δ., Τζαλλήλα Λ., (2003), «Πειθώ,  Η Ρητορική,  13 Μελετήματα», Εκδόσεις ΣΜΙΛΗ

  Θεοδωρακόπουλος Π., (2006), «Προπαγάνδα η Ένδοξη», Εκδόσεις Ι. Σιδέρης

  Πιστοφίδης Α., (2007), «Μακιαβέλι», Εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ

  Κεκαυμένος, «Στρατηγικόν», Κείμενα Βυζαντινής Ιστοριογραφίας, Εκδόσεις ΑΡΓΩΣΤΙΣ

  Αριστοτέλης, «Ρητορική», Εκδόσεις Κάκτος, (1994).

  Παπανικολάου Κ., (Ρητορική Τέχνη), Εκδόσεις Εστίας

  Σταμούλη Δ., «Βασικοί Κανόνες Ρητορικής και Ρητορείας», ΑΘΗΝΑ 1972

  Πλάτων, «Συμπόσιο», Μετάφραση Ι. Συκουτρή, Ακαδημία Αθηνών, 1990.

  Θουκυδίδης, «Θουκυδίδου Ιστορίαι», Μετάφραση Ελευθερίου Βενιζέλου

   

  Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

  Negotiation Journal 

  International Negotiation, A Journal of Theory and Practice

  Organizational Behavior and Human Decision Processes

  Harvard Business Review

  Journal of Strategic Contracting and Negotiation

  Negotiation Processes: Tactics of Preparing a Successful Negotiation

  Journal of Collective Bargaining in the Academy

  Journal of Applied Psychology, 

  Journal of Experimental Social Psychology

  International Journal of Psychology

   

   

  ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

   

  • ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
   (MTF0212)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (MTF)

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  MTF0212

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  B'

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  3

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Μάθημα Γενικού Υποβάθρου (Επιλογής)

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  Δεν υπάρχουν

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://www.uom.gr/mtf/programma-spoydon/programma-spoydon-analytikh-perigrafh-mathhmaton?semester=2

             

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

   

  Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να:

  • Αποκτήσουν αλλά και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τους εναλλακτικούς ορισμούς περί επιχειρηματικότητας και καινοτομίας αλλά και να εμπεδώσουν πληροφορίες σχετικά με τις μορφές επιχειρηματικότητας (επιχειρηματικότητα ευκαιρίας, Ανάγκης και Υψηλών προδιαγραφών), τις μορφές καινοτομίας (Διαχειριστική, Τεχνολογική, Υπηρεσιών κτλ), τα πλαίσια χρηματοδότησης και επιχορήγησης επιχειρηματικών δράσεων, τις διαδικασίες mentoring, τo coaching και τους φορείς υποστήριξης και υποβοήθησης της επιχειρηματικότητας
  • Απομυθοποιήσουν την επιχειρηματικότητα μέσω γνώσεων που θα ελαχιστοποιούν τον φόβο της επιχειρηματικής ίδρυσης και της επιχειρηματικής αποτυχίας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω γνώσεων που συμβάλουν στην κατανόηση αλλά και στην αντιμετώπιση των εμποδίων που η πολυπλοκότητα του επιχειρείν θέτει στην αυτό-απασχόληση.
  • Κατανοήσουν τις διαφορετικές μορφές επιχειρηματικών οντοτήτων, θα ενημερωθούν για τις διαδικασίες ίδρυσης επιχειρήσεων ανά νομική μορφή και για τις φορολογικές ιδιαιτερότητες ανά είδος τηρούμενων βιβλίων, εισοδήματος και κερδών. Ομοίως, οι φοιτητές θα εμπεδώσουν την χρησιμότητα των αναπτυξιακών νόμων, του ηλεκτρονικού επιχειρείν, του Business Plan και του εργαλείου Business Canvas.
  • Διακρίνουν με ρεαλιστικό τρόπο τις επιχειρηματικές ευκαιρίες αξιολογώντας το επιχειρηματικού περιβάλλον, να εντοπίζουν προϊόντα και υπηρεσίες που είναι αναγκαία στην αγορά, να αναπτύσσουν μελλοντικούς ισολογισμούς για κάθε ενδεχόμενη επιχειρηματική δράση ώστε να διακρίνουν τις εστίες κόστους και τις πηγές κέρδους, να ολοκληρώνουν με επιτυχία μια διαδικασία κοστολόγησης και τιμολόγησης.
  • Κατοχυρώνουν τα πνευματικά τους δικαιώματα, να διαχειρίζονται το νομοθετικό πλαίσιο για τις ευρεσιτεχνίες και να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες κατοχύρωσης πατέντας.
  • Επιδιώξουν την επαγγελματική τους αποκατάσταση μέσω της αυτό-απασχόλησης.

  Γενικές Ικανότητες

   

   

   

   

  Το μάθημα αποσκοπεί να προσδώσει στους φοιτητές τις παρακάτω γενικές ικανότητες:

  • Ικανότητα διαχείρισης της καινοτομίας
  • Ικανότητα σχεδιασμού δημιουργίας ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας
  • Ικανότητα εντοπισμού επιχειρηματικών νησίδων ή επενδυτικών ευκαιριών
  • Ικανότητα επιχειρηματικού σχεδιασμού και ανάπτυξης business plan ώστε κατά το δυνατό να εξασφαλίζεται η κερδοφορία του εγχειρήματος
  • Ικανότητα επιλογής της συμφερότερης νομικής μορφής
  • Ικανότητα διεκπεραίωσης της γραφειοκρατίας που απαιτείται για την ίδρυση μιας επιχειρηματικής οντότητας
  • Ικανότητα χρήσης νέων εργαλείων και τεχνολογιών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση των προϊόντων/υπηρεσιών
  • Ικανότητα αναζήτησης και αξιοποίησης πλαισίων επιχορήγησης
  • Ικανότητα αξιοποίησης κοινωνικών δικτύων

   

   

  (3)   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Ανάλυση Παγκόσμιου και Εγχώριου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος. Ανασκόπηση και Προοπτικές. Παρουσίαση και Ανάλυση Εκθέσεων και Μελετών περί Επιχειρηματικότητας Εγχώριων και Διεθνών Οργανισμών. Εντοπισμός Μέγα Τάσεων και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες/Κίνδυνοι
  • Κίνητρα και Αντικίνητρα για την Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας.
  • Εννοιολογική Προσέγγιση Επιχειρηματικότητας. Μορφές Επιχειρηματικότητας. Μέτρηση Επιχειρηματικότητας, Επιχειρηματικότητα Ευκαιρίας, Επιχειρηματικότητα Ανάγκης, Επιχειρηματικότητα Υψηλών Δυνατοτήτων.
  • Μέτρα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας, Προφίλ Έλληνα Επιχειρηματία, Παράγοντες που Επηρεάζουν την Επιχειρηματική Δραστηριότητα.
  • Φορείς Ενίσχυσης και Υποστήριξης της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή αλλά και σε επίπεδο Επικράτειας: Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ε.Β.Ε.Θ), Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.), Σύνδεσμος Εξαγωγέων (Σ.Ε.Β.Ε)., Επαγγελματικό Επιμελητήριο, Business Innovation Centers (B.I.C), EOMMEX, Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.Β), Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ), Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), Τεχνολογικά Πάρκα και Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης, Θερμοκοιτίδες, Ινστιτούτο Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ι.Τ.Ε), Ενικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.ΚΕ.Τ.Α). Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΜοΚΕ. Θερμοκοιτίδες και Τεχνολογικά Πάρκα
  • Εναλλακτικές Μορφές Χρηματοδότησης και Επιχορήγησης Επιχειρηματικών Σχεδίων με έμφαση στις διάφορες μορφές Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, το Crowd Funding, to Sale and Lease Back, τους Business Angels και τη διαδικασία του Split. Τα μυστικά των διαφορετικών μορφών αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
  • Eνημέρωση για τις δράσεις ενίσχυσης της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας. Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία του ΕΣΠΑ. Πρόγραμμα για την Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ. Προγράμματα της ΓΓΕΤ.
  • Φορολογικές, Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις και Υποχρεώσεις Κεφαλαίου ανά Νομική Μορφή
  • Αιτίες Επιχειρηματικής Αποτυχίας και Διαδικασίες Ανάταξης
  • Ηλεκτρονικά Υποβοηθούμενη Ανάπτυξη Business Plan και Business Model Canvas
  • Τεχνικές Διαπραγμάτευσης Επιχειρηματικών Συμβάσεων
  • Sustainability και Πράσινη Επιχειρηματικότητα ως Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα
  • Διευρυμένη Πραγματικότητα (augmented reality),  Εικονική Πραγματικότητα (Virtual Reality) και Επιχειρηματικότητα
  • Big DATA ANALYSIS και Επιχειρηματικότητα
  • Artificial Intelligence, Internet of Things και Επιχειρηματικότητα
  • Εναλλακτικές Μορφές Πτώχευσης μιας Επιχείρησης
  • Διαδικασίες, Νομικό Πλαίσιο και Σχέδιο Ανάπτυξης Ηλεκτρονικής Επιχείρησης
  • Διαδικασίες και Τεχνολογίες Υποστήριξης Δράσεων Διεθνοποίησης της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
  • Εντοπισμός περιγραφή και Ανάλυση Καινοτομικών Επιχειρήσεων (πχ. προϊόντα MRE (Meals Ready to Eat), Βρώσιμα Άνθη, Ψευδοδημητριακά, Τρόφιμα Πολύ Μακράς Διάρκειας, Super Foods )
  • Μορφές Καινοτομίας. Τεχνολογική Καινοτομία, Διαχειριστική Καινοτομία. Καινοτομία στην Παροχή Υπηρεσιών. Στρατηγική Διαχείριση Καινοτομίας
  • Νομικό Πλαίσιο και Διαδικασίες Κατοχύρωσης Εφευρέσεων - Πατέντας
  • Η καινοτομία και η υιοθέτησή της ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
  • Η διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης και ενίσχυσης της καινοτομίας
  • Η διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών
  • Επιχειρηματικότητα και η ίδρυση νέας επιχείρησης
  • Επιχειρηματικότητα και η δημιουργία επιχειρηματικών μοντέλων

   

  (4)     ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης / Εξ’ Αποστάσεως

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της

  ηλεκτρονικής πλατφόρμας e‐class

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39

  Άσκηση

  26

  Διαδραστική διδασκαλία

  25

  Συγγραφή εργασίας

  30

  Παρουσίαση εργασίας

  20

  Μελέτη

  20

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  160

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

   

  Η συνολική βαθμολογία απαρτίζεται από το άθροισμα τριών συνιστωσών:

  • Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις σύντομης απάντησης, 5 μονάδες
  • Ομαδική εργασία, 4 μονάδες
  • Συμμετοχή στην τάξη, 1 μονάδα

  Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

   

  Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

  (5)     ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1.Deakins, D. & Freel, M. (2012). "Επιχειρηματικότητα", μετάφραση Β. Πέκκα – Οικονόμου, Ι. Χατζηδημητρίου, Ν. Εκδόσεις Rosili. ISBN: 978-618-5131-01-2.

  2. A. Osterwalder & Yves Pigneur (2010), «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Μοντέλων», Εκδόσεις Παπασωτηρίου, ISBN: 978-960-491-027-4.

  3. Δ. Γεωργακέλος & Σ. Καρβούνης (2016), «Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας», Εκδόσεις Βαρβαρήγου, ISBN: 978-960-7996-55-8.

  4. M. A. White & G.D. Bruton (2010), σε επιμέλεια Γ. Καλογήρου, Α. Πρωτόγερου και Α. Κωνσταντέλου, Στρατηγική Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα ISBN: 978-960-218-674-9

  5. A. Thompson JR, A.J. Stricland III, J.E. Gample, “Σχεδιασμός και Υλοποίηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής”, Εκδόσεις Utopia, ISBN: 978-960-99280-0-7

  6. Καραγιάννης, Ηλίας Γ., Μπακούρος, Ιωάννης Λ., (2010), «Καινοτομία και επιχειρηματικότητα, Θεωρία – πράξη» , Εκδόσεις Σοφία.

  7. Γωνιάδης Η., Χατζηκωνσταντίνου Γ.,(2009), “Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2009.

  8. David J. Storey, Francis J. Greene,(2011), Ιωσήφ Χασσίδ, Ειρήνη Φαφαλιού, «Επιχειρηματικότητα για μικρές και μεσαίες Επιχειρήσεις» Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα ISBN: 978-960-218-740-1

  9. D. Eitman, A. Stonehill, M. Moffet, (2016), σε μετάφραση Γ. Γρηγορίου και Η. Οικονόμου και Επιμέλεια Ν. Απέργης, «Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων», Εκδόσεις Πεδίο, ISBN: 978-960-546-686-2

  10. Βουδούρη Ε.(2005 ), «Η Πρόκληση του ‘Επιχειρείν’- Εμπειρία από την Πράξη», Εκδόσεις Ι. Σιδέρης.

  11. Πιπερόπουλος Π., (2007), “Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Business Glasters”, Εκδόσεις Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.

  12. Γεωργαντά Ζωή, (2007), «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομίες», ISBN 9605160226

  13. Λαμπρόπουλος Σ., «Εγχειρίδιο Επιχειρηματικότητας», ISBN 9607860020

  14. Ιωαννίδης Σ., «Επιχείρηση και Επιχειρηματικότητα», ISBN 9600214130

  15. Kuratko, D. F. and Hodgetts, R. M. (2008). Entrepreneurship: Theory, Process, Practice, 8th Edition, South-Western.

   

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. 1.             ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ του OSLO για την ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
  2. 2.             DOING BUSINESS IN GREECE
  3. 3.             ΕΜΠΟΔΙΑ για τη ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ στον ΤΟΜΕΑ των ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
  4. 4.             ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  5. 5.             ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΜΕ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
  6. 6.             ΣΕΒΕ,  ΜΕΛΕΤΗ για την ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
  7. 7.             ΕΕ, ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠ για την ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
  8. 8.             ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  9. 9.             ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΘΑΙΝΕΙ, ΕΡΕΥΝΑ , ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΙ και ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ
  10. 10.          ΚΕΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ στην ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  11. 11.          ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
  12. 12.          OECD,ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
  13. 13.          ΟΕCD, INNOVATION INDICATORS
  14. 14.          EUROPEAN COMMISSION, REGULATORY BURRIERS and FIRM INNOVATION
  15. 15.          EUROPEAN COMMISSION, BUSINESS INNOVATION CROSS BORDER COMMERCIALIZATION
  16. 16.          UNITED NATIONS, INNOVATION IN PUBLIC SECTOR
  17. 17.          EUROPEAN COMMISSION, BUSINESS INNOVATION AND PRODUCTIVITY
  18. 18.          ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  19. 19.          ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
  20. 20.          ΓΣΕΒΕΕ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ στην ΕΛΛΑΔΑ
  21. 21.          ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
  22. 22.          ΕΕ-INTITOYTOANAΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, bookforENTREPRENEURSHIPGR, NEANIKHEPIXEIRHMATIKOTHTA
  23. 23.          ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ για ΝΕΟΥΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ
  24. 24.          ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ – ΟΠΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  25. 25.          ΙΟΒΕ, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2019  –  2020
  26. 26.          ΙΟΒΕ, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2020  –  2021
  27. 27.          ΟΠΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
  28. 28.     ΕΕ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  29. 29.     ΔιαΝΕΟσις, Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΕΙ, ΕΡΕΥΝΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΙ.
  30. 30.     ΓΓΕΤ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ για την ΑΝΑΠΤΥΞΗ της ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
  31. 31.     ΙΟΒΕ 2016-2017, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
  32. 32.    ΙΟΒΕ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  33. 33.     ΙΟΒΕ, ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
  34. 34.      ΙΟΒΕ, ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2011- 2012
  35. 35.      BANK OF GREECE,  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2013
  36. 36.      ΕΚΤ, ΕΡΕΥΝΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ στην ΕΛΛΑΔΑ 2016
  37. 37.      OECD, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ με μια ΜΑΤΙΑ
  38. 38.      GOV GREECE 2020, NATIONAL RECOVERY AND RESILIENCE PLAN
  39. 39.      Deloitte 2018, The Deloitte Innovation Survey

   

  Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

   

  Harvard Business Review

  Entrepreneurship: Theory & Practice

  Journal of Applied Management & Entrepreneurship

  International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research

  Entrepreneurship and Regional Development

  Journal of Family Business

  Academy of Entrepreneurship Journal

  Journal of Entrepreneurship    

  Journal of International Entrepreneurship 

  Journal of International Business and Entrepreneurship

  Business Journal for Entrepreneurs Quarterly

  International Journal of Entrepreneurship

  International Journal of Technological Innovation and Entrepreneurship 

  Journal of Business & Entrepreneurship

  Entrepreneurship Innovation and Change

  Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability

  Enterprise & Innovation Management Studies 

  Journal of Technology Transfer

  Entrepreneurship Development Review

  Journal of Enterprising Culture

  Asian Journal of Business & Entrepreneurship

  Journal of Private Enterprise

   

   

  ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

  • ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
   (MTM0207)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MTM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
   (ΔΕ0301-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να συνθέσουν όλες τις γνώσεις που συγκέντρωσαν από διάφορα προηγούμενα μαθήματα του Προγράμματος, και να τις χρησιμοποιήσουν για την ανάλυση πολύπλοκων επιχειρησιακών προβλημάτων. Το μάθημα ασχολείται με την διοίκηση της συνολικής επιχείρησης-οργανισμού, καθώς και με την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών σε επιχειρησιακό – επιχειρηματικό και σε λειτουργικό επίπεδο, με βάση την δομή και τις διαδικασίες του οργανισμού. Το μάθημα αποτελείται από τέσσερα μέρη: (α) Στρατηγική ανάλυση του περιβάλλοντος, της βιομηχανίας, του ανταγωνισμού, των ομάδων stakeholders και της επιχειρησιακής ικανότητας, (β) Στρατηγικές αποφάσεις - έμφαση δίδεται στην ικανότητα της επιχείρησης να εντοπίζει ευκαιρίες και απειλές που βρίσκονται στις μεταβολές του περιβάλλοντος και να αναπτύσσει στρατηγικές για την αντιμετώπιση αυτών των αλλαγών, (γ) Στρατηγική δράση - εφαρμογή και αξιολόγηση της στρατηγικής με δεδομένες τις ικανότητες και άξιες του οργανισμού, και (δ) Επιλεγμένα θέματα που περιλαμβάνουν εναλλακτικές στρατηγικές ελληνικών επιχειρήσεων.

  • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
   (MTF0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (MTF): ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ, ΛΟΓΙΓΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  MTF0101

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  A'

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  3

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Μάθημα Γενικού Υποβάθρου (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://www.uom.gr/mtf/programma-spoydon/programma-spoydon-analytikh-perigrafh-mathhmaton?semester=1

   

             

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

   

  Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να:

   

  -          Κατανοήσουν το περιεχόμενο του Στρατηγικού Μάνατζμεντ και να οριοθετήσουν τις δυνατότητες του. Παράλληλα, οι φοιτητές αναμένεται να εξοικειωθούν με τους εναλλακτικούς ορισμούς  του Στρατηγικού Μάνατζμεντ και την απαραίτητη ορολογία, να ενημερωθούν για τα τρία επίπεδα της στρατηγικής (corporal/business/functional) και για τις στρατηγικές αποφάσεις που λαμβάνονται ανά επίπεδο όπως επίσης αναμένεται να γνωρίσουν το σύνολο των εναλλακτικών στρατηγικών ανά επίπεδο. Ήτοι, στρατηγικές ανάπτυξης (καθετοποίηση προς τα εμπρός/πίσω, επέκταση σε νέες περιοχές, διεθνοποίηση, διαφοροποίηση, συγχωνεύσεις/εξαγορές, συσχετισμένη/ ασυσχέτιστη διαποίκιλση), στρατηγικές σταθεροποίησης (no change strategy, profit strategy, proceed with caution, pause strategy), στρατηγικές υποχώρησης (selling out strategy, captive policy, turnaround strategy, liquidation, bankruptcy), ανταγωνιστικές στρατηγικές (Co-opetition, Co-branding, Blue Ocean Strategy,  Judo Strategy,  Ecosystem Strategy, Added Value Strategies, Ηγεσίας Κόστους, Cost Focus,  Ηγεσία Διαφοροποίησης κτλ) και Λειτουργικές στρατηγικές.

   

  -          Γνωρίσουν το Μοντέλο στρατηγικού σχεδιασμού, τις φάσεις του στρατηγικού σχεδιασμού και τα βήματα στρατηγικού σχεδιασμού. Επιπρόσθετα αναμένεται να κατανοήσουν τη σημαντικότητα τις στρατηγικής ανάλυσης του εσωτερικού και κυρίως του εξωτερικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος όπως επίσης αναμένεται να εμπεδώσουν τα 12 διαφορετικά εργαλεία ανάλυσης του εξωτερικού περιβάλλοντος.  Η ανάλυση αυτή θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της αυξημένης πολυπλοκότητας των επιχειρησιακών προβλημάτων αλλά και των αυξημένων κινδύνων και ευκαιριών που εκπορεύονται από το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

   

  -          Μάθουν να ανιχνεύουν τις ευκαιρίες και να αναγνωρίζουν τους κινδύνους στο εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων αλλά και να προσδιορίζουν/περιγράφουν τις δυνάμεις και αδυναμίες μιας επιχειρηματικής οντότητας. Παράλληλα, οι φοιτητές αναμένεται να μάθουν να συνδυάζουν τις γνώσεις που απέκτησαν από το σύνολο των μαθημάτων ενός προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων προκειμένου  να παίρνουν αποφάσεις και συνεπώς να επιλέγουν τις καταλληλότερες στρατηγικές.

   

  -          Αποκτήσουν ικανότητες και δεξιότητες στρατηγικής διοίκησης σε πρακτικό και επαγγελματικό επίπεδο ώστε συνδυάζοντας το σύνολο των γνώσεων που απέκτησαν από τα υπόλοιπα μαθήματα του προγράμματος σπουδών όπως και από το μάθημα της Στρατηγικής Διοίκησης, να αναπτύσσουν και επιτυχώς να υλοποιούν το Strategic Plan οποιασδήποτε οντότητας του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα.

   

  -          Επιπλέον, στο πλαίσιο του μαθήματος αναμένεται ότι οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με την έννοια και το περιεχόμενο της Στρατηγικής Χρηματοοικονομικής έτσι ώστε όχι μόνο να αντιλαμβάνονται τις Στρατηγικώς Σημαντικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις αλλά και να μπορούν να τις υλοποιούν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Ειδικότερα, οι φοιτητές – φοιτήτριες θα αποκτήσουν ικανότητες και δεξιότητες αποτελεσματικής χρηματοοικονομικής διαχείρισης αποφάσεων που θα αφορούν Συγχωνεύσεις, Εξαγορές (επιθετικές και μη), Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών, Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου με Δημόσια Εγγραφή (στο άρτιο ή υπέρ το άρτιο), Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου με Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών ή μη καταβολή Μερισμάτων, Πτωχεύσεις, Ένταξη σε Αναπτυξιακούς Νόμους Διαχείριση Επιχορηγήσεων, Διχοτόμηση Μετοχών, Αντιμετώπιση Υπερβολικού Χρέους, Αντιμετώπιση Πρακτικών Λεηλασίας Επιχειρήσεων κτλ 

   

  Γενικές Ικανότητες

   

  Το μάθημα αποσκοπεί να προσδώσει στους φοιτητές τις παρακάτω γενικές ικανότητες:

  -          Ικανότητα ανάλυσης σύνθετων και πολυδιάστατων επιχειρηματικών προβλημάτων

  -          Ικανότητα εντοπισμού Ευκαιριών και Κινδύνων

  -          Ικανότητα κριτικής σκέψης και ικανότητα Λήψης Ορθολογικών Αποφάσεων

  -          Ικανότητα Εντοπισμού – Επιλογής της καταλληλότερης στρατηγικής

  -          Ικανότητα χρήσης νέων εργαλείων και τεχνολογιών για την υλοποίηση της πλέον υποσχόμενης στρατηγικής

  -          Ικανότητα ανάπτυξης ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και ανάταξης μιας επιχείρησης

  -          Ικανότητα Αντιμετώπισης και Διαχείρισης ζητημάτων στρατηγικής Χρηματοοικονομικής

  -          Ικανότητα Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων μιας Στρατηγικής Επιλογής, και τέλος την

  -          Ικανότητα Ανάπτυξης και Υλοποίησης ενός Στρατηγικού Επιχειρηματικού Σχεδίου

   

  (3)  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το περιεχόμενο του Μαθήματος αποτελείται από τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

   

  Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Στρατηγική. Παρουσίαση και Ανάλυση του Μοντέλου Στρατηγικής Διοίκησης (Ανάλυση Εσωτερικού Εξωτερικού Περιβάλλοντος, Διαμόρφωση Στρατηγικής, Υλοποίηση Στρατηγικής, Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων). Ορολογία – Ορισμοί (Όραμα, Αποστολή, Αντικειμενικοί Στόχοι, Στρατηγικές, Πολιτικές, Προγράμματα, Προϋπολογισμοί, Διαδικασίες). Παρουσίαση και Ανάλυση του Παγκόσμιου Οικονομικού Περιβάλλοντος, Παρουσίαση και ανάλυση του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, Μελέτη της Mc Kinsey. Επίπεδα Στρατηγικής (Στρατηγικές Ανώτερου Επιπέδου, Ανταγωνιστικές Στρατηγικής, Λειτουργικές Στρατηγικές). Στόχοι ενός έκαστου Επιπέδου Στρατηγικής. Το Δένδρο των Εναλλακτικών Στρατηγικών Αποφάσεων. Στρατηγικές Ανωτέρου Επιπέδου. Στρατηγικές Ανάπτυξης (Συγκέντρωση, Κάθετη Ολοκλήρωση-Εμπρός/Πίσω, Οριζόντια Ολοκλήρωση-Νέες Αγορές/Διαφοροποίηση, Διαποίκιλση-Συσχετισμένη/Ασυσχέτιστη, Διάσπαση και Επανεστίαση. Συγχωνεύσεις-Εξαγορές,  Στρατηγικές Συμμαχίες, Στρατηγική Διεθνοποίησης Στρατηγικές Σταθεροποίησης-Stability (No change strategy, Profit strategy, Proceed with caution, Pause Strategy). Στρατηγικές Υποχώρησης (Selling out (Πώληση ενός τμήματος  της επιχείρησης), Captive Policy (Στρατηγική Αιχμαλωσίας), Turnaround (Αντιστροφή υπάρχουσας κατάστασης), Bankruptcy (Χρεοκοπία), Liquidation (Εκκαθάριση). Στρατηγικές Μεσαίου Επιπέδου (Ανταγωνιστικές Στρατηγικές), Ηγεσία Κόστους, Cost Focus, Διαφοροποίηση, Focus Differentiation, Στρατηγικές Δημιουργίας Αξίας, Ο θάνατος του Ανταγωνισμού, Ο Συν-Ανταγωνισμός, Στρατηγική Τζούντο, Στρατηγική των Γαλάζιων Ωκεανών, Το Διαμάντι της Στρατηγικής, Η Αμφιδέξια Επιχείρηση, Στρατηγικές Κατωτέρου Επιπέδου (Λειτουργικές Στρατηγικές). Στρατηγική Καινοτομία, Στρατηγική Μίμησης, Outsourcing,. Αξιολόγηση Εναλλακτικών Στρατηγικών Επιλογών Ανωτάτου Επιπέδου. Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα. Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος ( Θεωρία Πόρων Ικανοτήτων, Αλυσίδα Αξίας, Αστερισμός Αξίας). Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος (Πίνακας Διπλής Εισόδου, Μήτρα Προτεραιότητας Ζητημάτων, Οριζόντιες Εκθέσεις, Υπόδειγμα Porter, Industry Evolution, Στρατηγικές Ομάδες, Forecasting, Στατιστικά Μοντέλα, Ανάπτυξη Σεναρίων, Βιομηχανική Κατασκοπεία, Benchmarking, External Strategic Factor Analysis. SWOT Analysis. Διαμόρφωση-Επιλογή Στρατηγικής. Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα μιας εκάστης Στρατηγικής Επιλογής. Τεχνικές και Εργαλεία Επιλογής Στρατηγικής (Πίνακας Εναρμόνισης Στρατηγικής και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, Μήτρα 9 Κελιών, Θεωρίες Χαρτοφυλακίου. Αξιολόγηση/Επιλογή Στρατηγικής (Καταλληλότητα (suitability), Αποδεκτότητα (acceptability), Εφικτότητα (feasibility)).  Υλοποίηση Στρατηγικής. Υλοποίηση Στρατηγικών Ανάπτυξης μέσω Συγχωνεύσεων, Εξαγορών, Στρατηγικών Συμμαχιών, Ίδια Μέσα. Τεχνικές Χαρτοφυλακίου ΠροϊόντωνΗ B.C.G. Matrix, H General Electric-Mc Kinsey Matrix, H Μήτρα Εξέλιξης Προϊόντος/Αγοράς του Hofer,  Η Μήτρα του Κύκλου Ζωής (Life Cycle Matrix) της A. Little, Ο Κύβος Χαρτοφυλακίου (Portfolio Cube), Ο Κύβος Ρίσκου (Risk Cube). Η Αποτελεσματικότητα του Στρατηγικού Σχεδιασμού μέσα από Εμπειρικές Έρευνες. Όργανα λήψης Στρατηγικών Αποφάσεων, η συμμετοχή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανώτερων Στελεχών. Επιχειρησιακή Ηθική και Κοινωνική Ευθύνη. Στρατηγικά Ζητήματα στη Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας , Χρηματοοικονομική Διαχείριση Ζητημάτων που θα αφορούν  Συγχωνεύσεις, Εξαγορές (επιθετικές και μη), Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών, Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου με Δημόσια Εγγραφή (στο άρτιο ή υπέρ το άρτιο), Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου με Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών ή μη καταβολή Μερισμάτων, Πτωχεύσεις, Ένταξη σε Αναπτυξιακούς Νόμους Διαχείριση Επιχορηγήσεων, Διχοτόμηση Μετοχών, Αντιμετώπιση Υπερβολικού Χρέους, Αντιμετώπιση Πρακτικών Λεηλασίας Επιχειρήσεων κτλ 

   

  (4)     ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης / Εξ’ Αποστάσεως

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της

  ηλεκτρονικής πλατφόρμας e‐class

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39

  Άσκηση

  26

  Διαδραστική διδασκαλία

  25

  Συγγραφή εργασίας

  30

  Παρουσίαση εργασίας

  20

  Μελέτη

  20

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  160

   

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

   

  Η συνολική βαθμολογία απαρτίζεται από το άθροισμα τριών συνιστωσών:

  • Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις σύντομης απάντησης, 5 μονάδες
  • Ομαδική εργασία, 4 μονάδες
  • Συμμετοχή στην τάξη, 1 μονάδα

  Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

   

  Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

  (5)     ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

   

   

  ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

   

  1. J. David Hunger and Thomas L. Wheelen, “Strategic Management”, Addison-Wesley, Έκδοση 12η, (2015).
  2. G. Johnson, K. Scholes and R. Whittington, Exploring Corporate Strategy”, Prentice Hall, (2014).
  3. Dess/Lumpkin/Eisner, “Strategic Management”, Mc Graw Hill, Second Edition, (2012).
  4. C. Hill and G. Jones, Strategic Management, An integrated Approach”, Hougthton Mifflin, (2011).
  5. Certo S. and Peter P.,Strategic Management”, McGraw-Hill, 2nd edition, (1991).
  6. David F.,Strategic Management”, Prentice Hall, 5th edition, (1995).
  7. Dess and A. Miller, “Strategic Management”, McGraw-Hill, (1993).
  8. Haberberg A & Alison Rieple,Strategic Management of Organizations”, Financial Times (Pearson Education), (2001).
  9. Hax A., Planning Strategies that Work”, Oxford University Press, (1987).
  10. Jauch and W. Glueck, “Strategic Management and Business Policy”, McGraw-Hill, 3rd edition, (1998).
  11. Porter M.,Competitive Advantage”, Free Press, (1985).
  12. Porter M.,Competitive Strategy”, Free Press, (1985).
  13. R. Grant, “Contemporary Strategy Analysis”, Blackwell Publishing, (2002).
  14. Prasanna Chandra, “Strategic Financial Management”, Published: McGraw Hill India: June 12, 2020, 2nd Edition,  9389957818 · 9789389957815
  15. Palanisamy Saravanan, Jayaprakash Sugavanam & Bharathy Jayaprakash,  “Strategic Financial Management”, Oxford University Press,First Edition, ISBN: 9780198095187 Publication date: 10/03/2014, Paperback 404 pages
  16. Ravi M. Kishore, “Strategic Financial Management”, TAXMANN Editions, 3rd Edition 2017, ISBN NO 9789386482907, pp976

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

   

  1. Νικόλαος Γεωργόπουλος, (2013), «Στρατηγικό Management», Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα
  2. Βασίλης Παπαδάκης, (2012), «Στρατηγική των Επιχειρήσεων», Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία». Εκδόσεις Μπένου, Τόμος Α Θεωρία.
  3. Βασίλης Παπαδάκης, (2015), «Επίκαιρα Θέματα Στρατηγικής». Εκδόσεις Μπένου.
  4. Φιμάρνη Φωτεινή, Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος, (2020), «Χρηματοοικονομική Στρατηγική Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN13/9789602094433

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

   

  1. ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, «Θουκυδίδου Ιστορία», Μετάφραση Ελευθερίου Βενιζέλου, Εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, ISBN 978-618-03-1980-4, Σελίδες 534, (2019)
  2. ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ  ΙΣΤΟΡΙΑ, Μετάφραση Ν.Μ. Σκουτερόπουλος, Εκδόσεις Πόλις, ISBN13  9789604354023, Σελίδες 1232, (2013 ).
  3. 3.         ΠΟΛΥΑΙΝΟΣ, «Στρατηγήματα», Εκδόσεις Κάκτος, (1994). ( Ρητοροδιδάσκαλος του 2ου αιώνα, γεννήθηκε περί το 100 μ.Χ. στη Βιθυνία από οικογένεια μακεδονικής καταγωγής. Για κάποιο διάστημα έζησε στη Ρώμη. Το έργο γράφτηκε για τους συν-αυτοκράτορες, αδελφούς, Μάρκο Αυρήλιο και Λεύκιο Βήρο. Ο Πολύαινος αφηγείται τα στρατηγήματα των πιο γνωστών προσωπικοτήτων της αρχαιότητας, στρατηγήματα με τα οποία πέτυχαν νίκες κατά των εχθρών τους ή κατέλαβαν και διατήρησαν την εξουσία τους. Περιλαμβάνει 900 στρατηγήματα από την απώτερη αρχαιότητα έως το 168 μχ.)
  4. 4.         ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΣ, «Στρατηγικόν», Μετάφραση Τσουγκαράκης Δημήτρης, Εκδότης ΚΑΝΑΚΗΣ, ISBN 960-7420-25-X, Σελίδες 303 (1996). (Συμβουλευτικό εγχειρίδιο πάνω σε στρατιωτικά και πολιτικά θέματα, που γράφτηκε από τον Βυζαντινό στρατηγό Κατακαλών Κεκαυμένο στα τέλη της δεκαετίας του 1070 μ.χ., και μετά τη Μάχη του Μετζικέρτ το 1071μχ.)
  5. ΝΙΚΟΛΟ ΜΑΚΙΑΒΕΛΛΙ, «Ο Ηγεμών», σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη, Εκδόσεις ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Κωδικός Πολιτείας: 2132-0036
  6. Πιστφίδης Α., (2007), «Μακιαβέλι, Ο Ηγεμών», Εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ, (2007).
  7. Φλάβιος Μαυρίκιος Τιβέριος Αύγουστος, «Στρατηγικά, Τακτικά», Μετάφραση Επιμέλεια : Γυφτόπουλου Σοφία, Εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, ISBN : 978-960-9533-61-4, Σελίδες : 432, (2016).
  8. Παπασωτηρίου Χ., «Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική 6Ος – 11ος Αιώνας», Εκδόσεις Ποιότητα, ΙΣΒΝ 9789607803108, σελίδες 313, (2001).
  9. 9.         Λέοντος ΣΤ του Σοφού, «Τακτικά», Εκδόσεις Ελεύθερη Σκέψη, (Τα Τακτικά είναι μία στρατιωτική πραγματεία γραμμένη από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου Λέοντα ΣΤ΄ τον Σοφό, περί το 895-908 μχ η οποία εκδόθηκε από τον γιο του Κωνσταντίνο Ζ΄ Πορφυρογέννητο. Βασίζεται σε παλαιότερους συγγραφείς, όπως ο Αιλιανός, ο Ονήσανδρος  και το Στρατηγικόν του Αυτοκράτορα Μαυρικίου  και είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα στη Βυζαντινή στρατιωτική τακτική).
  10. Βασίλειος Μαρκεζίνης, Νέστωρ Κουράκης, και Σπυρίδων Τρωιάνος, «Διαχρονικές Αρχές Βυζαντινής Στρατηγικής», Εκδόσεις Ποιότητα, ISBN13  9789607803702, σελίδες 184, (2012).
  11. 11.     ΣΟΥΝ ΤΖΟΥ, «Η Τέχνη του Πολέμου»,  Εκδόσεις ΑΙΩΡΑ, ISBN13 9789607872975, Σελίδες 96, (2012). (Κινεζική Στρατιωτική Πραγματεία που γράφτηκε  τον 6ον αιώνα πχ)
  12. 12.     ΣΕΞΤΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΦΡΟΝΤΙΝΟΣ, «Στρατηγήματα», Έκδοση Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού, ΓΕΣ, σελίδες 126, ISBN-13: 9789607897657, Αθήνα 2015. (Εξέχων  Ρωμαίος πολιτικός μηχανικός, συγγραφέας, στρατιωτικός και συγκλητικός 40 – 103 μ.χ. Επιτυχημένος στρατηγός υπό τον Δομιτιανό διοικώντας δυνάμεις στη Ρωμαϊκή Βρετανία και στα σύνορα του Ρήνου και Δούναβη).
  13. 13.     Ονάσανδρος, «Στρατηγικός», Μετάφραση Φιλολογική Ομάδα Κάκτος, Εκδόσεις Κάκτος, ISBN13 9789603824886, σελίδες 184, (2002). (Ο Ονάσανδρος έζησε τον 1ο μ.Χ. αιώνα. Για τη ζωή του δεν είναι σχεδόν τίποτα γνωστό. Οτι γνωρίζουμε γι' αυτόν προέρχεται από μια εγγραφή της Σούδας. Το έργο του "Στρατηγικός", μια συμπερίληψη τεχνικών, ηθικών και άλλων αρχών της στρατιωτικής διοίκησης, είναι το μόνο έργο του που σώζεται). 
  14. Αρριανός, «Τέχνη τακτική», Μετάφραση Φιλολογική Ομάδα Κάκτος, Εκδόσεις Κάκτος, ISBN13 9789603826224, σελίδες 280,  (2005). (Γεννήθηκε στη Νικομήδεια 95 – 174 μχ, ήταν Έλληνας, Ρωμαίος πολίτης, συγγραφέας, ιστορικός, φιλόσοφος, γεωγράφος, πολιτικός και στρατιωτικός, έπαρχος της Καππαδοκίας (130-137 μ.Χ.), μαθητής του Επίκτητου και γνωστός για το έργο του Αλεξάνδρου Ανάβασης).
  15. Ασκληπιόδοτος , «Τέχνη Τακτική», Μετάφραση Φιλολογική Ομάδα Κάκτος,Εκδόσεις Κάκτος, ISBN13 9789603529255, σελίδες 296, (2006). (Ο Ασκληπιόδοτος έζησε τον 1ο αιώνα π.Χ. (περίπου 110-40) και υπήρξε μαθητής του στωικού Ποσειδώνιου. Έχει κατά καιρούς υποστηριχτεί ότι καταγόταν από τον Πειραιά η την Νίκαια. Το στρατιωτικό έργο του "Τέχνη τακτική αποτελεί την παλαιότερη σωζόμενη μαρτυρία για τον τρόπο σχηματισμού της αρχαίας ελληνικής και μακεδονικής φάλαγγας.)
  16. 16.     Αιλιανός ο Τακτικός, «Τακτική Θεωρία», Μετάφραση Φιλολογική Ομάδα Κάκτος,Εκδόσεις Κάκτος, ISBN13 9789603529255, σελίδες 296, (2006). (Έζησε την εποχή των Ρωμαίων αυτοκρατόρων Νέρβα (96-98 μ.Χ.) και Τραϊανού (98-117) και πρέπει να ήταν Έλληνας λόγιος με ρωμαϊκή υπηκοότητα. Το έργο του "Τακτική θεωρία" γνώρισε μεγάλη διάδοση κατά τον Μεσαίωνα.).
  17. 17.     ΡΕΝΑΤΟΣ ΒΕΓΕΤΙΟΣ ΦΛΑΒΙΟΣ, «Περί Στρατιωτικής Τέχνης», Μετάφραση Νικόλαος Νικολούδης, ISBN13  9786185422233, Εκδότης Βιβλιοπωλείο Λαβύρινθος, Σελίδες 192, (2021). (Από την εποχή των Ρωμαίων έως την Ναπολεόντεια Περίοδο το σημαντικότερο εγχειρίδιο στον Δυτικό Κόσμο αναφορικά με την τέχνη του πολέμου. Υπήρξε ένα από τα αγαπημένα βιβλία του Καρλομάγνου και του Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου, επηρέασε βαθύτατα τον Μακιαβέλι  ενώ ο Τζωρτζ Ουάσινγκτον είχε πάντα στην κατοχή του ένα αντίτυπο.)
  18. 18.     Καρλ Φίλιππ Γκότλιμπ φον Κλάουζεβιτς, «Περί Πολέμου», Μετάφραση Ξεπουλιά Νατάσα, Εκδότης ΒΑΝΙΑΣ, ISBN13  9789602880470, σελίδες 424,  Κωδικός Πολιτείας 0640-0135,(1999).(Πρώσος Στρατιωτικός και συγγραφέας περί της θεωρίας και πρακτικής του πολέμου 1780-1831. Το έργο του διδάσκεται μέχρι και σήμερα στις στρατιωτικές ακαδημίες αλλά και σε σχολές διοίκησης επιχειρήσεων και μάρκετινγκ.).
  19. 19.     MarkidisC., (2003), «Όλοι οι Σωστοί Ελιγμοί», Εκδόσεις Κριτική.
  20. 20.     Σπαθάρας Δ., Τζαλλήλα Λ., (2003), «Πειθώ, Η Ρητορική, 13 Μελετήματα», Εκδόσεις ΣΜΙΛΗ
  21. 21.     Θεοδωρακόπουλος Π., (2006), «Προπαγάνδα η Ένδοξη», Εκδόσεις Ι.Σιδέρης
  22. 22.     LewickiR., SaundersD., Mintonj., (2014) “Η Φύση των Διαπραγματεύσεων», Εκδόσεις Κριτική, ISBN 960-218-339
  23. 23.     ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, «Ρητορική», Εκδόσεις Κάκτος, (1994).
  24. 24.     Dnny R., (2006), «Πρώτοι στις Πωλήσεις», Εκδόσεις Κριτική.
  25. 25.     Steele P., Murphy j., Russillr., (1989), “It’s a Deal”, Mc Graw –Hill.
  26. 26.     ΠΛΑΤΩΝ, «Συμπόσιο», Μετάφραση Ι. Συκουτρή, Ακαδημία Αθηνών, 1990.

   

  - Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

   

  Research Methodology in Strategy and Management, Elsevier

  Advances in Strategic Management, JAI Press

  Strategic Change, John Wiley & Sons

  Strategic Management Journal, Wiley 

  Journal of Business Strategies, Lewis Center for Business and Economic Development

  Journal of Business Strategy, Emerald Group Publishing

  Strategic Direction,Emerald Group Publishing

  Business Strategy and the Environment, John Wiley & Sons

  Business Strategy Review, Blackwell Publishing

  Journal of Strategic Information Systems

  International Indigenous Journal of Entrepreneurship

  Advancement, Strategy & Education

  Technology Analysis & Strategic Management

  Strategy & Leadership

  International Journal of Sustainable Strategic Management

   

   

   

  ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

  https://hbr.org

  https://sloanreview.mit.edu/

  https://cmr.berkeley.edu/

  https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1755-425X

  https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10970266

  https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-business-research

  https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1087-8572

  http://www.smsjournal.ir/?lang=en

  https://aom.org/research/journals/journal

  https://journals.sagepub.com/home/jom

  Prachi Juneja, (2020), “Strategic Financial Management - Meaning and Its Function”, (2020),

  https://www.managementstudyguide.com/strategic-financial-management.htm

  Prachi Juneja, (2020), “Principles of Strategic Financial Management” ,

  https://www.managementstudyguide.com/strategic-financial-management.htm#google_vignette

  • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
   (ΟΔ0802)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0802

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Μάθημα Γενικού Υποβάθρου (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Mathimata&file=index&tmima=2&categorymenu=2

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  To μάθημα ειδικεύεται στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων διοίκησης μιας οντότητας στο σύνολό της (ήτοι ειδικεύεται στο management of the total organization) και, κατ επέκταση, ειδικεύεται στη διαμόρφωση και την υλοποίηση επιχειρηματικών, ανταγωνιστικών και λειτουργικών στρατηγικών. Ειδικότερα, το μάθημα αποτελείται από τις ακόλουθες επιμέρους ενότητες:

  i)      Στρατηγική Ανάλυση του περιβάλλοντος, του κλάδου, του ανταγωνισμού, των stakeholders, των ομάδων πίεσης και των δυνατοτήτων της οντότητας σε ένα πλαίσιο αυξημένης πολυπλοκότητας, επιταχυνόμενων αλλαγών και παγκοσμιοποίησης.  

  ii)     Στρατηγικές Αποφάσεις οι οποίες θα εδράζονται στην ικανότητα της εταιρείας, αφενός να εντοπίζει τις ευκαιρίες και τους κινδύνους στις όποιες αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και αφετέρου να αναπτύσσει στρατηγικές αντιμετώπισης/εκμετάλλευσης αυτών των αλλαγών.

  iii)   Στρατηγικές Δράσεις για την υλοποίηση των στρατηγικών επιλογών, δεδομένων των δομών, των συστημάτων, της κουλτούρας και του μοντέλου διοίκησης της οντότητας.

  Ειδικότερα, σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές/τριες να «ενοποιήσουν - συνθέσουν» όλες τις γνώσεις που ήδη απέκτησαν από το σύνολο των μαθημάτων ενός προγράμματος οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων, προκειμένου να επιλύσουν σύνθετα επιχειρησιακά προβλήματα. 

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα έχει αναπτύξει τις κάτωθι δεξιότητες:

  1. Αξιοποίησης του Μοντέλου Στρατηγικού Σχεδιασμού
  2. Αξιοποίησης των «εργαλείων ανάλυσης του Εσωτερικού Περιβάλλοντος» μιας οντότητας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της εν λόγω ανάλυσης.
  3.  Αξιοποίησης των «εργαλείων ανάλυσης του Εξωτερικού Περιβάλλοντος» μιας οντότητας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της εν λόγω ανάλυσης.
  4. Διαμόρφωσης «Αντικειμενικών Στόχων» για την οντότητα.
  5. Χρήσης Μοντέλων Θεωρίας Χαρτοφυλακίου Υπηρεσιών – Προϊόντων για τον εντοπισμό των καταλληλότερων «επιχειρησιακών, ανταγωνιστικών και λειτουργικών στρατηγικών» (προτάσεις για την αξιοποίηση των ευκαιριών και την αντιμετώπιση των κινδύνων).
  6. Ανάπτυξης και Υλοποίησης ενός Στρατηγικού Σχεδίου

  Στο τέλος του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα μπορεί να (μαθησιακά αποτελέσματα):

  1. Κατανοεί τη χρησιμότητα της Στρατηγικής Ανάλυσης και κατ επέκταση της αναγκαιότητα του Στρατηγικού Σχεδιασμού για κάθε επιχειρηματική μονάδα.
  2. Διακρίνει τις θεωρητικά διαθέσιμες Εναλλακτικές Στρατηγικές Επιλογές.
  3. Αναλύει το εσωτερικό περιβάλλον μιας οντότητας προκειμένου να εντοπίζει τα δυνατά και αδύνατα σημεία του.
  4. Διερευνά το εξωτερικό περιβάλλον μιας οντότητας προκειμένου να εντοπίζει του κινδύνους, τις ευκαιρίες, τα στρατηγικά κενά και τις στρατηγικές προκλήσεις.
  5. Να αξιολογεί το μείγμα «Δυνάμεις - Αδυναμίες» και «Ευκαιρίες - Κίνδυνοι» μιας Επιχειρηματικής Μονάδας.
  6. Συντάσσει ένα πλήρες Στρατηγικό Σχέδιο για μια επιχειρηματική μονάδα.
  7. Υλοποιεί το Στρατηγικό Σχέδιο μιας οντότητας αλλά και να αξιολογεί την αποτελεσματικότητά του.

  Γενικές Ικανότητες

   

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  X

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  X

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

   

  X

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

   

  X

  Λήψη αποφάσεων

  X

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  X

  Αυτόνομη εργασία

   

  X

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  X

  Ομαδική εργασία

  X

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  X

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

   

  X

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  X

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

   

  X

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  X

   

   

   

     3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το περιεχόμενο του Μαθήματος αποτελείται από τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

  Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Στρατηγική. Παρουσίαση και Ανάλυση του Μοντέλου Στρατηγικής Διοίκησης (Ανάλυση Εσωτερικού Εξωτερικού Περιβάλλοντος, Διαμόρφωση Στρατηγικής, Υλοποίηση Στρατηγικής, Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων). Ορολογία – Ορισμοί (Όραμα, Αποστολή, Αντικειμενικοί Στόχοι, Στρατηγικές, Πολιτικές, Προγράμματα, Προϋπολογισμοί, Διαδικασίες). Παρουσίαση και Ανάλυση του Παγκόσμιου Οικονομικού Περιβάλλοντος, Παρουσίαση και ανάλυση του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, Μελέτη της Mc Kinsey. Επίπεδα Στρατηγικής (Στρατηγικές Ανώτερου Επιπέδου, Ανταγωνιστικές Στρατηγικής, Λειτουργικές Στρατηγικές). Στόχοι ενός έκαστου Επιπέδου Στρατηγικής. Το Δένδρο των Εναλλακτικών Στρατηγικών Αποφάσεων. Στρατηγικές Ανωτέρου Επιπέδου. Στρατηγικές Ανάπτυξης (Συγκέντρωση, Κάθετη Ολοκλήρωση-Εμπρός/Πίσω, Οριζόντια Ολοκλήρωση-Νέες Αγορές/Διαφοροποίηση, Διαποίκιλση-Συσχετισμένη/Ασυσχέτιστη, Διάσπαση και Επανεστίαση. Συγχωνεύσεις-Εξαγορές,  Στρατηγικές Συμμαχίες, Στρατηγική Διεθνοποίησης Στρατηγικές Σταθεροποίησης-Stability (No change strategy, Profit strategy, Proceed with caution, Pause Strategy). Στρατηγικές Υποχώρησης (Selling out (Πώληση ενός τμήματος  της επιχείρησης), Captive Policy (Στρατηγική Αιχμαλωσίας), Turnaround (Αντιστροφή υπάρχουσας κατάστασης), Bankruptcy (Χρεοκοπία), Liquidation (Εκκαθάριση). Στρατηγικές Μεσαίου Επιπέδου (Ανταγωνιστικές Στρατηγικές), Ηγεσία Κόστους, Cost Focus, Διαφοροποίηση, Focus Differentiation, Στρατηγικές Δημιουργίας Αξίας, Ο θάνατος του Ανταγωνισμού, Ο Συν-Ανταγωνισμός, Στρατηγική Τζούντο, Στρατηγική των Γαλάζιων Ωκεανών, Το Διαμάντι της Στρατηγικής, Η Αμφιδέξια Επιχείρηση, Στρατηγικές Κατωτέρου Επιπέδου (Λειτουργικές Στρατηγικές). Στρατηγική Καινοτομία, Στρατηγική Μίμησης, Outsourcing,. Αξιολόγηση Εναλλακτικών Στρατηγικών Επιλογών Ανωτάτου Επιπέδου. Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα. Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος ( Θεωρία Πόρων Ικανοτήτων, Αλυσίδα Αξίας, Αστερισμός Αξίας). Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος στο πλαίσιο πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών, τεχνολογικών, περιβαλλοντικών και νομικών παραγόντων (PESTEL). Παγκοσμιοποίηση, Υγεία, Φυσικοί Πόροι και Βιοποικιλότητα, Νέα Διακυβέρνηση, Μεταναστευτικές Ροές, Ασφάλεια και Πολιτική Προστασία, Πληροφορική Τεχνολογία, Κλιματική Αλλαγή, Αστυφιλία, Δημογραφικές Εξελίξεις, Πράσινη Δικαιοσύνη, Εκπαίδευση και Επιμόρφωση, Aging Population, Global Wealth Distribution. Εργαλεία Ανάλυσης Εξωτερικού Περιβάλλοντος: (Πίνακας Διπλής Εισόδου, Μήτρα Προτεραιότητας Ζητημάτων, Οριζόντιες Εκθέσεις, Υπόδειγμα Porter, Industry Evolution, Στρατηγικές Ομάδες, Forecasting, Στατιστικά Μοντέλα, Ανάπτυξη Σεναρίων, Βιομηχανική Κατασκοπεία, Benchmarking, External Strategic Factor Analysis. SWOT Analysis. Διαμόρφωση-Επιλογή Στρατηγικής. Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα μιας εκάστης Στρατηγικής Επιλογής. Τεχνικές και Εργαλεία Επιλογής Στρατηγικής (Πίνακας Εναρμόνισης Στρατηγικής και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, Μήτρα 9 Κελιών, Θεωρίες Χαρτοφυλακίου. Αξιολόγηση/Επιλογή Στρατηγικής (Καταλληλότητα (suitability), Αποδεκτότητα (acceptability), Εφικτότητα (feasibility)).  Υλοποίηση Στρατηγικής. Υλοποίηση Στρατηγικών Ανάπτυξης μέσω Συγχωνεύσεων, Εξαγορών, Στρατηγικών Συμμαχιών, Ίδια Μέσα. Τεχνικές Χαρτοφυλακίου Προϊόντων.  Η B.C.G. Matrix, H General Electric-Mc Kinsey Matrix, H Μήτρα Εξέλιξης Προϊόντος/Αγοράς του Hofer,  Η Μήτρα του Κύκλου Ζωής (Life Cycle Matrix) της A. Little, Ο Κύβος Χαρτοφυλακίου (Portfolio Cube), Ο Κύβος Ρίσκου (Risk Cube). Η Αποτελεσματικότητα του Στρατηγικού Σχεδιασμού μέσα από Εμπειρικές Έρευνες. Όργανα λήψης Στρατηγικών Αποφάσεων, η συμμετοχή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανώτερων Στελεχών. Επιχειρησιακή Ηθική και Κοινωνική Ευθύνη. Στρατηγικά Ζητήματα στη Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας. ΑνάπτυξηΣτρατηγικούΑνταγωνιστικούπλεονεκτήματοςκαι  (1) Βig Data, (2) Mobile, (3) Internet of Things, (4) Augmented Reality, (5) Virtual Reality, (6) Artificial Intelligence, (7) Next Generation. Στρατηγικά Κενά και Nέες Τεχνολογίες: (Customer Technology Adoption, Increase in Customer Service Demand, Customer Demand Service in Public Sector (Accessibility, Time Spend, Cost, Case Handling Effort). Μελέτες Περιπτώσεων

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e‐class. Χρήση Πλατφόρμας Zoom για την σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση όταν κρίνεται απαραίτητο.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  40 ώρες

  Άσκηση

  25 ώρες

  Μελέτη, ανάλυση βιβλιογραφίας

  30 ώρες

  Συγγραφή εργασίας

  30 ώρες

  Παρουσίαση εργασίας

  20 ώρες

  Εκπόνηση Μελέτης

  30 ώρες

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  175

   

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

  Η συνολική βαθμολογία απαρτίζεται από το άθροισμα τριών συνιστωσών:

  • Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις σύντομης απάντησης, 5 μονάδες
  • Ομαδική εργασία, 4 μονάδες
  • Συμμετοχή στην τάξη, 1 μονάδα

  Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος. Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων. Γλώσσα Αξιολόγησης:  Ελληνική

   

   

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. Νικόλαος Γεωργόπουλος, (2013), «Στρατηγικό Management», Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα
  2. Βασίλης Παπαδάκης, (2012), «Στρατηγική των Επιχειρήσεων», Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία». Εκδόσεις Μπένου, Τόμος Α Θεωρία.
  3. Βασίλης Παπαδάκης, (2015), «Επίκαιρα Θέματα Στρατηγικής». Εκδόσεις Μπένου.

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, «Θουκυδίδου Ιστορία», Μετάφραση Ελευθερίου Βενιζέλου, Εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, ISBN 978-618-03-1980-4, Σελίδες 534, (2019)
  2. ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ  ΙΣΤΟΡΙΑ, Μετάφραση Ν.Μ. Σκουτερόπουλος, Εκδόσεις Πόλις, ISBN13  9789604354023, Σελίδες 1232, (2013 ).
  3. 3.         ΠΟΛΥΑΙΝΟΣ, «Στρατηγήματα», Εκδόσεις Κάκτος, (1994). ( Ρητοροδιδάσκαλος του 2ου αιώνα, γεννήθηκε περί το 100 μ.Χ. στη Βιθυνία από οικογένεια μακεδονικής καταγωγής. Για κάποιο διάστημα έζησε στη Ρώμη. Το έργο γράφτηκε για τους συν-αυτοκράτορες, αδελφούς, Μάρκο Αυρήλιο και Λεύκιο Βήρο. Ο Πολύαινος αφηγείται τα στρατηγήματα των πιο γνωστών προσωπικοτήτων της αρχαιότητας, στρατηγήματα με τα οποία πέτυχαν νίκες κατά των εχθρών τους ή κατέλαβαν και διατήρησαν την εξουσία τους. Περιλαμβάνει 900 στρατηγήματα από την απώτερη αρχαιότητα έως το 168 μχ.)
  4. 4.         ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΣ, «Στρατηγικόν», Μετάφραση Τσουγκαράκης Δημήτρης, Εκδότης ΚΑΝΑΚΗΣ, ISBN 960-7420-25-X, Σελίδες 303 (1996). (Συμβουλευτικό εγχειρίδιο πάνω σε στρατιωτικά και πολιτικά θέματα, που γράφτηκε από τον Βυζαντινό στρατηγό Κατακαλών Κεκαυμένο στα τέλη της δεκαετίας του 1070 μ.χ., και μετά τη Μάχη του Μετζικέρτ το 1071μχ.)
  5. ΝΙΚΟΛΟ ΜΑΚΙΑΒΕΛΛΙ, «Ο Ηγεμών», σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη, Εκδόσεις ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Κωδικός Πολιτείας: 2132-0036
  6. Πιστφίδης Α., (2007), «Μακιαβέλι, Ο Ηγεμών», Εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ, (2007).
  7. Φλάβιος Μαυρίκιος Τιβέριος Αύγουστος, «Στρατηγικά, Τακτικά», Μετάφραση Επιμέλεια : Γυφτόπουλου Σοφία, Εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, ISBN : 978-960-9533-61-4, Σελίδες : 432, (2016).
  8. Παπασωτηρίου Χ., «Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική 6Ος – 11ος Αιώνας», Εκδόσεις Ποιότητα, ΙΣΒΝ 9789607803108, σελίδες 313, (2001).
  9. 9.         Λέοντος ΣΤ του Σοφού, «Τακτικά», Εκδόσεις Ελεύθερη Σκέψη, (Τα Τακτικά είναι μία στρατιωτική πραγματεία γραμμένη από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου Λέοντα ΣΤ΄ τον Σοφό, περί το 895-908 μχ η οποία εκδόθηκε από τον γιο του Κωνσταντίνο Ζ΄ Πορφυρογέννητο. Βασίζεται σε παλαιότερους συγγραφείς, όπως ο Αιλιανός, ο Ονήσανδρος  και το Στρατηγικόν του Αυτοκράτορα Μαυρικίου  και είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα στη Βυζαντινή στρατιωτική τακτική).
  10. Βασίλειος Μαρκεζίνης, Νέστωρ Κουράκης, και Σπυρίδων Τρωιάνος, «Διαχρονικές Αρχές Βυζαντινής Στρατηγικής», Εκδόσεις Ποιότητα, ISBN13  9789607803702, σελίδες 184, (2012).
  11. 11.     ΣΟΥΝ ΤΖΟΥ, «Η Τέχνη του Πολέμου»,  Εκδόσεις ΑΙΩΡΑ, ISBN13 9789607872975, Σελίδες 96, (2012). (Κινεζική Στρατιωτική Πραγματεία που γράφτηκε  τον 6ον αιώνα πχ)
  12. 12.     ΣΕΞΤΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΦΡΟΝΤΙΝΟΣ, «Στρατηγήματα», Έκδοση Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού, ΓΕΣ, σελίδες 126, ISBN-13: 9789607897657, Αθήνα 2015. (Εξέχων  Ρωμαίος πολιτικός μηχανικός, συγγραφέας, στρατιωτικός και συγκλητικός 40 – 103 μ.χ. Επιτυχημένος στρατηγός υπό τον Δομιτιανό διοικώντας δυνάμεις στη Ρωμαϊκή Βρετανία και στα σύνορα του Ρήνου και Δούναβη).
  13. 13.     Ονάσανδρος, «Στρατηγικός», Μετάφραση Φιλολογική Ομάδα Κάκτος, Εκδόσεις Κάκτος, ISBN13 9789603824886, σελίδες 184, (2002). (Ο Ονάσανδρος έζησε τον 1ο μ.Χ. αιώνα. Για τη ζωή του δεν είναι σχεδόν τίποτα γνωστό. Οτι γνωρίζουμε γι' αυτόν προέρχεται από μια εγγραφή της Σούδας. Το έργο του "Στρατηγικός", μια συμπερίληψη τεχνικών, ηθικών και άλλων αρχών της στρατιωτικής διοίκησης, είναι το μόνο έργο του που σώζεται). 
  14. Αρριανός, «Τέχνη τακτική», Μετάφραση Φιλολογική Ομάδα Κάκτος, Εκδόσεις Κάκτος, ISBN13 9789603826224, σελίδες 280,  (2005). (Γεννήθηκε στη Νικομήδεια 95 – 174 μχ, ήταν Έλληνας, Ρωμαίος πολίτης, συγγραφέας, ιστορικός, φιλόσοφος, γεωγράφος, πολιτικός και στρατιωτικός, έπαρχος της Καππαδοκίας (130-137 μ.Χ.), μαθητής του Επίκτητου και γνωστός για το έργο του Αλεξάνδρου Ανάβασης).
  15. Ασκληπιόδοτος , «Τέχνη Τακτική», Μετάφραση Φιλολογική Ομάδα Κάκτος, Εκδόσεις Κάκτος, ISBN13 9789603529255, σελίδες 296, (2006). (Ο Ασκληπιόδοτος έζησε τον 1ο αιώνα π.Χ. (περίπου 110-40) και υπήρξε μαθητής του στωικού Ποσειδώνιου. Έχει κατά καιρούς υποστηριχτεί ότι καταγόταν από τον Πειραιά η την Νίκαια. Το στρατιωτικό έργο του "Τέχνη τακτική αποτελεί την παλαιότερη σωζόμενη μαρτυρία για τον τρόπο σχηματισμού της αρχαίας ελληνικής και μακεδονικής φάλαγγας.)
  16. 16.     Αιλιανός ο Τακτικός, «Τακτική Θεωρία», Μετάφραση Φιλολογική Ομάδα Κάκτος, Εκδόσεις Κάκτος, ISBN13 9789603529255, σελίδες 296, (2006). (Έζησε την εποχή των Ρωμαίων αυτοκρατόρων Νέρβα (96-98 μ.Χ.) και Τραϊανού (98-117) και πρέπει να ήταν Έλληνας λόγιος με ρωμαϊκή υπηκοότητα. Το έργο του "Τακτική θεωρία" γνώρισε μεγάλη διάδοση κατά τον Μεσαίωνα.).
  17. 17.     ΡΕΝΑΤΟΣ ΒΕΓΕΤΙΟΣ ΦΛΑΒΙΟΣ, «Περί Στρατιωτικής Τέχνης», Μετάφραση Νικόλαος Νικολούδης, ISBN13  9786185422233, Εκδότης Βιβλιοπωλείο Λαβύρινθος, Σελίδες 192, (2021). (Από την εποχή των Ρωμαίων έως την Ναπολεόντεια Περίοδο το σημαντικότερο εγχειρίδιο στον Δυτικό Κόσμο αναφορικά με την τέχνη του πολέμου. Υπήρξε ένα από τα αγαπημένα βιβλία του Καρλομάγνου και του Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου, επηρέασε βαθύτατα τον Μακιαβέλι  ενώ ο Τζωρτζ Ουάσινγκτον είχε πάντα στην κατοχή του ένα αντίτυπο.)
  18. 18.     Καρλ Φίλιππ Γκότλιμπ φον Κλάουζεβιτς, «Περί Πολέμου», Μετάφραση Ξεπουλιά Νατάσα, Εκδότης ΒΑΝΙΑΣ, ISBN13  9789602880470, σελίδες 424,  Κωδικός Πολιτείας 0640-0135,(1999).(Πρώσος Στρατιωτικός και συγγραφέας περί της θεωρίας και πρακτικής του πολέμου 1780-1831. Το έργο του διδάσκεται μέχρι και σήμερα στις στρατιωτικές ακαδημίες αλλά και σε σχολές διοίκησης επιχειρήσεων και μάρκετινγκ.).
  19. 19.     MarkidisC., (2003), «Όλοι οι Σωστοί Ελιγμοί», Εκδόσεις Κριτική.
  20. 20.     Σπαθάρας Δ., Τζαλλήλα Λ., (2003), «Πειθώ, Η Ρητορική, 13 Μελετήματα», Εκδόσεις ΣΜΙΛΗ
  21. 21.     Θεοδωρακόπουλος Π., (2006), «Προπαγάνδα η Ένδοξη», Εκδόσεις Ι.Σιδέρης
  22. 22.     LewickiR., SaundersD., Mintonj., (2014) “Η Φύση των Διαπραγματεύσεων», Εκδόσεις Κριτική, ISBN 960-218-339
  23. 23.     ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, «Ρητορική», Εκδόσεις Κάκτος, (1994).
  24. 24.     Dnny R., (2006), «Πρώτοι στις Πωλήσεις», Εκδόσεις Κριτική.
  25. 25.     Steele P., Murphy j., Russillr., (1989), “It’s a Deal”, Mc Graw –Hill.
  26. 26.     ΠΛΑΤΩΝ, «Συμπόσιο», Μετάφραση Ι. Συκουτρή, Ακαδημία Αθηνών, 1990.

  ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. J. David Hunger and Thomas L. Wheelen, “Strategic Management”, Addison-Wesley, Έκδοση 12η, (2015).
  2. G. Johnson, K. Scholes and R. Whittington, “Exploring Corporate Strategy”, Prentice Hall, (2014).
  3. Dess/Lumpkin/Eisner, “Strategic Management”, Mc Graw Hill, Second Edition, (2012).
  4. C. Hill and G. Jones, “Strategic Management, An integrated Approach”, Hougthton Mifflin, (2011).
  5. Certo S. and Peter P., “Strategic Management”, McGraw-Hill, 2nd edition, (1991).
  6. David F., “Strategic Management”, Prentice Hall, 5th edition, (1995).
  7. Dess and A. Miller, “Strategic Management”, McGraw-Hill, (1993).
  8. Haberberg A & Alison Rieple, “Strategic Management of Organizations”, Financial Times (Pearson Education), (2001).
  9. Hax A., “Planning Strategies that Work”, Oxford University Press, (1987).
  10. Jauch and W. Glueck, “Strategic Management and Business Policy”, McGraw-Hill, 3rd edition, (1998).
  11. Porter M., “Competitive Advantage”, Free Press, (1985).
  12. Porter M., “Competitive Strategy”, Free Press, (1985).
  13. R. Grant, “Contemporary Strategy Analysis”, Blackwell Publishing, (2002).
  14. Παπαδάκης, (2015), «Επίκαιρα Θέματα Στρατηγικής». Εκδόσεις Μπένου.

  - Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

  Research Methodology in Strategy and Management, Elsevier

  Advances in Strategic Management, JAI Press

  Strategic Change, John Wiley & Sons

  Strategic Management Journal, Wiley 

  Journal of Business Strategies, Lewis Center for Business and Economic Development

  Journal of Business Strategy, Emerald Group Publishing

  Strategic Direction, Emerald Group Publishing

  Business Strategy and the Environment, John Wiley & Sons

  Business Strategy Review, Blackwell Publishing

  Journal of Strategic Information Systems

  International Indigenous Journal of Entrepreneurship

  Advancement, Strategy & Education

  Technology Analysis & Strategic Management

  Strategy & Leadership

  International Journal of Sustainable Strategic Management

  ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

  https://hbr.org 

  https://sloanreview.mit.edu/

  https://cmr.berkeley.edu/

  https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1755-425X

  https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10970266

  https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-business-research

  https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1087-8572

  http://www.smsjournal.ir/?lang=en

  https://aom.org/research/journals/journal

  https://journals.sagepub.com/home/jom

  • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
   (MPM0201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MPM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (MPM0104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MPM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΑΓΟΡΕΣ
   (ΟΔ0403)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0403

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ και ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Μάθημα Γενικού Υποβάθρου (Υποχρεωτικό)

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Mathimata&file=index&tmima=2&categorymenu=2

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα έχει αναπτύξει τις κάτωθι δεξιότητες και ειδικότερα, θα είναι σε θέση να:

  • κατανοήσει τη δομή του χρηματοπιστωτικού συστήματος και να αντλήσει τη μέγιστη δυνατή χρησιμότητα από την ύπαρξή του
  • διακρίνει και να αξιολογεί τα εναλλακτικά διαθέσιμα χρηματοπιστωτικά εργαλεία ώστε κάθε φορά να αξιοποιεί το συμφερότερο για την κάλυψη των αναγκών της οντότητας που υπηρετεί
  • συνεργάζεται κατά περίπτωση με το σύνολο των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και μέσω αυτών να διεκπεραιώνει χρηματοοικονομικές συναλλαγές με προμηθευτές, πελάτες, οικονομικές υπηρεσίες, φορολογικές αρχές κτλ
  • αξιοποιεί τις αγορές χρήματος και κεφαλαίων ώστε μέσω αυτών να πραγματοποιεί αγοραπωλησίες χρηματοπιστωτικών προϊόντων με στόχο το κέρδος
  • επιλύει προβλήματα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων
  • αντιμετωπίζει με επιτυχία προβλήματα χρέους ή υπερβολικού δανεισμού
  •  δρομολογεί και να διεκπεραιώνει διαδικασίες αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
  • διεκπεραιώνει διαδικασίες συγχωνεύσεων και εξαγορών
  • διαμορφώνει τα επικρατέστερα χαρτοφυλάκια χρηματοπιστωτικών προϊόντων και άρα να μεγιστοποιεί την απόδοση των εν λόγω επενδύσεων
  • αξιολογεί εναλλακτικές επενδύσεις και να επιλέγει την επικρατέστερη
  • αξιολογεί εναλλακτικά πλαίσια επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων και να επιλέγει το χρησιμότερο
  • αξιοποιεί τη χρηματιστηριακή αγορά και μέσω αυτής να διασφαλίζει την επάρκεια δανειακών κεφαλαίων χαμηλού κόστους
  • παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την έκδοση χρέους υπό τη μορφή ομολόγων και ομολογιών
  • παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αγορά Futures και Οptions
  • αξιοποιεί την αγορά συναλλάγματος
  • αντλεί χρηματοδότηση από πηγές κεφαλαίων του εξωτερικού 

  Γενικές Ικανότητες

   

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  X

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  X

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

   

  X

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

   

  X

  Λήψη αποφάσεων

  X

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  X

  Αυτόνομη εργασία

   

  X

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  X

  Ομαδική εργασία

  X

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  X

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

   

  X

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  X

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

   

  X

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  X

   

   
   
  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Εισαγωγικές Έννοιες (αριθμοδείκτες, Περιγραφική Στατιστική, Χρονική Αξία Χρήματος). Δομή του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος (Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί/Ιδρύματα, Χρηματοδοτικά Εργαλεία, Χρηματοδοτικές Αγορές), Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα, Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα, Η Νομισματική Ένωση, Το Ευρώ, Το Θεσμικό Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, Τα Όργανα Λήψης Αποφάσεων της ΕΚΤ. Οι Λειτουργίες του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος (Μετασχηματισμός Περιουσιακών Στοιχείων, Ρευστότητα, Ανακατανομή Εισοδήματος, Διευκόλυνση Συναλλαγών). Κατανομές Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών: Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις (Depository Institutions), Οργανισμοί Αμοιβαίων Συμφωνιών και Ασφαλιστικοί Οργανισμοί (Contractual Saving Institutions), Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί Επενδυτικού Χαρακτήρα (Investment Companies), Τράπεζες Επενδύσεων (Investment Banks), Ειδικοί Πιστωτικοί Οργανισμοί (Special Credit Institutions). Κατανομές Χρηματοδοτικών Εργαλείων (Χ.Ε.): ΧΕ Σταθερής Απόδοσης, Χ.Ε. Μεταβλητής Απόδοσης, Μετατρέψιμα Χρηματοδοτικά Εργαλεία, Παράγωγα Χρηματοδοτικά Εργαλεία (Προθεσμιακά Συμβόλαια(Futures/Forwards), Χρηματοδοτικά Δικαιώματα (Options)), Συμφωνίες Ανταλλαγής (Swap). Κατανομές Χρηματοδοτικών Αγορών: Αγορά Χρήματος (Money Market), Αγορές Κεφαλαίων (Capital Markets) ήτοι Αγορές Μετοχικών Τίτλων (Stock Exchange) και Αγορές Δανειακών Τίτλων (Bond Markets), Αγορά Προϊόντων Αντιστάθμισης Κινδύνων (Futures/Forwards/ Options), Πρωτογενής και Δευτερογενής Αγορές, Οργανωμένες και Μη Οργανωμένες Αγορές, Κύρια Αγορά, Παράλληλη Αγορά. Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί: Κεντρική Τράπεζα, Εμπορικές Τράπεζες, (Κόστος Διαμεσολάβησης, Στοιχεία Ενεργητικού-Παθητικού, Αξιολόγηση Αιτήσεων για Δάνεια, Διαχείριση Τραπεζικού Χαρτοφυλακίου, Νέα Τραπεζικά Προϊόντα) Ασφαλιστικές Εταιρίες, Ασφαλιστικά Ταμεία, Ε.ΕΧ., Εταιρίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Οι Λειτουργίες της Κεντρικής Τράπεζας. Εμπορικές Τράπεζες. Χρηματοδοτικά  Εργαλεία: Χαρακτηριστικά των Χρηματοδοτικών Εργαλείων, Έντοκα Γραμμάτια, Διατραπεζικά Κεφάλαια, Πιστοποιητικά Καταθέσεων, Επιταγές Αποδοχής Τράπεζας, Ομόλογα, Ομολογίες, Δάνεια κ.τ.λ.Μετοχές (Νομική Φύση Μετοχικών Τίτλων, Διαφορετικές Αξίες μιας Μετοχής, Αποτίμηση Μετοχών). Παράγωγα. Εργαλεία Αντιστάθμισης Κινδύνου. Αγορές Μετοχικών Τίτλων (Stock Exchange), Πρωτογενής και Δευτερογενής Αγορές, Οργανωμένες και Μη Οργανωμένες Αγορές, Κύρια Αγορά, Παράλληλη Αγορά. Ονομαστική Αξία Μετοχής, Λογιστική Τιμή Μετοχής, Εσωτερική Αξία Μετοχής, Τρέχουσα Τιμή Μετοχής, Τιμή Εκκίνησης (μιας μετοχής), Τιμή Ανοίγματος (μιας μετοχής), Τιμή Μετοχής στο άρτιο, Τιμή Μετοχής υπέρ άρτιο. Χρηματιστήριο Αξιών (Κεντρικό Αποθετήριο, Εταιρία Εκκαθάρισης, Συναλλαγών επί Παραγώγων, Εποπτικά Όργανα, Μέλη του Χρηματιστηρίου, Εισαγωγή Κινητών Αξιών, Λειτουργία, Δείκτες Τιμών, Εταιρίες Λήψης Διαβίβασης Εντολών), Διεθνείς Χρηματιστηριακές Αγορές. Αγορά Συναλλάγματος, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Τρέχουσα και Προθεσμιακή Αγορά Συναλλάγματος. Πράξεις swap σε συνάλλαγμα. Ειδικά Θέματα. Αγορές Δανειακών Τίτλων (Bond Markets). Ομολογίες και Ομόλογα. Διεθνείς Χρηματιστηριακές Αγορές. Αγορά Συναλλάγματος, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Τρέχουσα και Προθεσμιακή Αγορά Συναλλάγματος. Πράξεις swap σε συνάλλαγμα. Ειδικά Θέματα.

   

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e‐class. Χρήση Πλατφόρμας Zoom για την σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση όταν κρίνεται απαραίτητο.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  40 ώρες

  Συγγραφή εργασιών

  50 ώρες

  Μελέτη, ανάλυση βιβλιογραφίας

  30 ώρες

  Διαδραστική διδασκαλία

  40 ώρες

  Σύνολο Μαθήματος

  160 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η συνολική βαθμολογία απαρτίζεται από το άθροισμα τριών συνιστωσών:

  • Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις σύντομης απάντησης, 5 μονάδες
  • Ομαδική εργασία, 4 μονάδες
  • Συμμετοχή στην τάξη, 1 μονάδα

  Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος. Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων. Γλώσσα Αξιολόγησης:  Ελληνική

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. 1.    Αθανάσιος Νούλας, (2019), «Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου”,  Θεσσαλονίκη, 2019
  2. 2.    Θωμαδάκης Στ. & Ξανθάκης Μ. , (2006), «Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου». Εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα.
  3. 3.    Αγγελόπουλος Παναγιώτης, (2005), «Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα», Εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα
  4. 4.     Howells Peter & Bain Keith. (2011), “Χρήμα Πίστη Τράπεζες», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
  5. 5.    Χριστόπουλος Απ. & Ντόκας Ι. (2012), «Θέματα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Θεωρίας», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
  6. 6.    Αλεξάκης Π., Πετράκης Π., «Εμπορικές & Αναπτυξιακές Τράπεζες», Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα.
  7. 7.    Ταμπακούδης, Ι. και Σουμπενιώτης, Δ. (2017) Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Επενδύσεις, 1η Έκδοση. Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις ΝΑΜΑΤΑ.
  8. 8.    CasuB., GirrardoneC., MolyneuxP., (2018), “Τραπεζική», Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2018
  9. 9.    Παπαδάμου, Σ. (2009), «Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Μια Σύγχρονη Προσέγγιση» ΕκδόσειςGutenberg

  10.HowellsP., BainK., (2009), «Χρήμα Πίστη Τράπεζες», Εκδόσεις Κριτική, Επιμέλεια Πέτρος Παπαζαχαρίου

  11. Μυλωνάς Ν., (2005), «Αγορές και Προϊόντα Παραγώγων», Εκδόσεις «τηπωθήτω – Δάρδανος Γεώργιος» και ένωση Ελληνικών Τραπεζών

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. 1.        Εκθέσεις Διοικητή Τραπέζης Ελλάδος
  2. 2.        Ετήσια Έκθεση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
  3. 3.        Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Τραπέζης Ελλάδος
  4. 4.        Οικονομικό Δελτίο Τραπέζης Ελλάδος
  5. 5.        Ετήσια Οικονομική Επισκόπηση Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος
  6. 6.        Μηνιαίο Δελτίο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

  ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. 1.        Fabozzi, F., (2007), Bond Markets, Analysis and Strategies, sixth edition Pearson
  2. Saunders, A., & Cornett M.M., (2004), “Financial Markets and Institutions a modern Perspective”, Mc Graw Hill.
  3. Ritter, L. and Silber, N., (1986), “Principles of Money Banking and Financial Markets”. Fifth Edition Basic Books, Inc.
  4. Mishkin F., (2010), “The Economics of Money, Banking and Financial Markets”, Second Edition, Pearson
  5. Markowitz, H., (1952), “ Portfolio Selection”, The Journal of Finance, pp 77-91.
  6. Kaufman, G., (1995), “Financial System: Money, Markets and Institutions”. Prentice Hall.
  7. Kohen, M., (1991), “Money, Banking and Financial Markets”, second edition, The Dryden Press
  8. Fama, E., and French, K. R., (2004), “The Capital Asset Pricing Model: Theory and Evidence”, The Journal of Economic Perspectives, pp 25-46.
  9. Fama, E., (1970), “Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work”, Journal of Finance, pp 383-417.
  10. Fama, E., (1991), “Efficient Capital Markets: II”, The Journal of Finance, pp 1575-1617.
  11. Artikis, G., (2001), “Evaluation of Balanced Mutual Funds: The Case Study of the Greek Financial Markets”, Managerial Finance, pp 60-67.

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  1. The Journal of Economic Perspectives
  2. The Journal of Finance
  3. Journal of Portfolio Management
  4. Journal of Financial Management and Analysis
  5. Research in International Business and Finance.
  6. International Journal of Finance & Economics
  7. International Journal of Managerial Finance
  8. International Journal of Monetary Economics and Finance
  9. Global Business and Economics Review
  10. International Journal of Trade and Global Markets
  11. International Journal of Revenue Management
  12. European Research Studies Journal,
  13. The Journal of Financial Decision Making
  14. Journal of Economics and Business
  15. European Research Studies
  16. International Review of Economics and Business
  17. International Research Journal of Finance and Economics,
  18. The Journal of Financial Decision Makin
  19. American Journal of Finance and Accounting
  20. International Journal of Monetary Economics and Finance
  21. Journal of Business Ethics
  22. International Journal of Managerial Finance

  ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

  www.bankofgreece.gr                                                        Τράπεζα της Ελλάδος

  www.helex.gr                                                                       Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

  www.hcmc.gr                                                                        Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

  www.euronext.gcom                                                          Euronext- pan-European stock exchange and market 

  www.hba.gr                                                                           Ένωση Εμπορικών Τραπεζών

  www.ecb.int                                                                         Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

  www.worldbank.org                                                           Παγκόσμια Τράπεζα

  www.bis.orgr                                                                        Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών

  www.fbe.be                                                                          Τραπεζική Ομοσπονδία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  www.eba.europa.eu                                                            Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή

  www.eib.org                                                                         Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

  www.imf                                                                               Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

  www.esm.europa.eu                                                          European Stability Mechanism

  www.hfsf.gr/el/                                                                   Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

  www.efsf.europa.eu/                                                         European Financial Stability Facility

  www.fese.be                                                                        Federation of European Securities Exchanges

  www.fibv                                                                               International Federation of Stock Exchanges

  www.bloomberg.com                                                         Bloomberg Financial News

  https://www.londonstockexchange.com/                       London Stock Exchange

  www.nyse.com                                                                     New York Stock Exchange

  www.boerse-frankfurt.de/en                                                             Frankfurt Stock Exchange

  www.euronext.com/en/markets/paris                           Paris Stock Exchange

  www.euronext.com/en/markets/amsterdam                                  Amsterdam Stock Exchange

  www.jpx.co.jp/english/                                                       Tokyo Stock Exchange

  www.six-group.com/en/                                                     SwissStock Exchange

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (11 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2009

   • Subeniotis D., Tampakoudis I., (2009), "Τhe Effects of Innovative Instruments to market participants and the Financial System: The particular role of Information Technologies", Chapter in the book entitled "Pervasive Computing for Business: Trends and Aplications", published by IGI Global (www.igi-pub.com), Australia

   2006

   • Σουμπενιώτης Δ., Τσαγκαλάς Α., (2006), "Το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Πορεία προς την Αποκανονικοποίηση των Μέσων Πιστοδοτικής Πολιτικής", Τιμητικός Τόμος Πανεπιστημίου Μακεδονίας εις μνήμη Αναπληρωτή Καθηγητή Απόστολου Κομπότη.
   • Σουμπενώτης Δ., Φωτιάδης Θ., Γλαβέλη Ν., (2006) "Η Στρατηγική Συμπεριφορά των Εισηγμένων στο Χ.Α.Α. Επιχειρήσεων", Επιστημονική Επετηρίδα Πανεπιστημίου Μακεδονίας προς τιμή της Καθηγήτριας Μαρίας Νεγρεπόντη - Δελιβάνη, σσ 889-915, Θεσσαλονίκη 2006.

   2001

   • Γεωργόπουλος Ν., Σουμπενιώτης Δ., “Η Επίδραση των Πληροφοριακών Συστημάτων στη Δομή & την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων”, Επιστημονική Επετηρίδα Πανεπιστημίου Πειραιά προς τιμή του Καθηγητή Κοδοσάκη, Τόμος A, σσ.131-143, Πειραιάς 2001.

   2000

   • Σουμπενιώτης Δ., Γεωργόπουλος Ν., “Το Κόστος Διαμεσολάβησης του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος & ο Κίνδυνος Αποδιαμεσολάβησης”, Επιστημονική Επετηρίδα Πανεπιστημίου Πειραιά προς τιμή του Καθηγητή Μ. Ραφαήλ, Τόμος Β, σσ.819-837, 2000.

   1999

   • Σουμπενιώτης Ν.Δ, Λυρούδη Αικ., “Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής”, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 1999.

   1998

   • Subeniotis N.D & Εfthymoglou G.P, “The Principle of Safety First in Modeling Bank Portfolio Behaviour”, Επιστημονική Επετηρίδα Πανεπιστημίου Πειραιά προς τιμή του Καθηγητή Β. Σαρσέντη, Τόμος Β, σελ. 377-394, 1998.
   • Γεωργόπουλος Ν, Σουμπενιώτης Δ & Λαζαρίδης Ι, “Μεθοδολογία του Πρωτοτύπου: Mία Προσέγγιση Ανάπτυξης Πληροφορικών Συστημάτων για Υποστήριξη Στρατηγικών Αποφάσεων”, Επιστημονική Επετηρίδα Πανεπιστημίου Πειραιά προς τιμή του Καθηγητή Β. Σαρσέντη, Τόμος Α, σελ. 119-129, 1998.
   • Σουμπενιώτης Ν.Δ, “Υποκίνηση Προσωπικού”, Περιφερειακές Εκδόσεις “ΈΛΛΑ”, ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ, Λάρισα, 1998.
   • Σουμπενιώτης Ν.Δ, “Στελέχωση & Αξιολόγηση Προσωπικού”, Περιφερειακές Εκδόσεις “ΈΛΛΑ”, ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ, Λάρισα, 1998.

   1996

   • Σουμπενιώτης Ν.Δ, “Μια μεθοδολογία για την Αξιοποίηση Μοντέλων Συμπεριφοράς Χαρτοφυλακίου των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων στην Άσκηση Μακροοικονομικής Πολιτικής”, Επιστημονική Επετηρίδα Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τόμος 12ος, Τεύχος ΙΙ, σελ. 625-636, 1996.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (34 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2019

    • Tampakoudis, I., Subeniotis, D., Kroustalis, I. and Tamošiūnas, A. (2019) ‘The Interactions and Trade-Offs of Sovereign Credit Default Swap (CDS) and Bond Spreads in a Dynamic Context’. Journal of Business Economics and Management. Vol. 20. No. 3. pp. 466-488.
    • Tampakoudis, I., Nerantzidis, M., Subeniotis, D., Soutsas, A. and Kiosses N. (2019) ‘Bank Mergers and Acquisitions in Greece: The Financial Crisis and its Effect on Shareholder Wealth’. International Journal of Managerial Finance.

    2018

    • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. and Kroustalis, I. (2018) ‘Sovereign Credit Default Swap and Bond markets’ dynamics: Evidence from the European debt crisis’. International Journal of Monetary Economics and Finance, 11 (2), pp. 110 – 125.
    • Tampakoudis, I., Nerantzidis, M., Subeniotis, D. and Soutsas, A. (2018) ‘The Effect of Corporate Governance Mechanisms on European M&As’. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, 18 (5), pp. 965 - 986.

    2017

    • Tampakoudis, I., Subeniotis, D., Kroustalis, I. and Skouloudakis, M. (2017) ‘Determinants of Foreign Direct Investment in Middle-Income Countries: New Middle-Income Trap Evidence’. Mediterranean Journal of Social Sciences, 8 (1), pp. 58 – 70.

    2016

    • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. and Skouloudakis, M. (2016) ‘A Comparative Assessment of Growth Determinants in Advanced and Emerging Economies. The Particular Role of FDIs’. Global Business and Economics Review, 18 (2), pp. 177 – 198.

    2013

    • Skouloudakis, M., Tampakoudis, I. and Subeniotis, D. (2013) ‘Determinants of foreign direct investments in advanced and emerging economies: a comparative assessment’. The Business and Management Review, 4 (2), pp. 9-23.

    2012

    • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. and Kroustalis, I. (2012) ‘Greek sovereign credit market dynamics: Credit Default Swap and Bond spreads' linkages’. International Journal of Trade and Global Markets, 5 (3), pp. 268-280.
    • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. and Kroustalis, I. (2012) ‘Modelling volatility during the current financial crisis: An empirical analysis of the US and the UK capital markets’. International Journal of Trade and Global Markets, 5 (3), pp. 171-194.
    • Subeniotis, D., Tampakoudis, I., Kroustalis, I. and Poulios. M. (2012) ‘Empirical Examination of Wealth Effects of Mergers and Acquisitions: The U.S. Economy in Perspective’. Journal of Financial Management and Analysis, 24 (2), pp. 30-38.

    2011

    • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. and Dalakiouridou, E. (2011) ‘Investigating the Critical Parameters Determining the Revenue of Mergers and Acquisitions to Target-Companies in the United Kingdom and Continental Europe’. International Journal of Revenue Management, 5 (1), pp. 42-62.
    • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. and Dalakiouridou, E. (2011) ‘The Market for Corporate Control in Greece: A Critical Assessment of the Wealth Effects to Bidding-Companies' Shareholders’. International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, 4 (2), pp. 117-139.
    • Subeniotis, D., Papadopoulos, D., Tampakoudis, I. and Tampakoudi, A. (2011) ‘How Inflation, Market Capitalization, Industrial Production and the Economic Sentiment Indicator Affect the EU-12 Stock Markets’. European Research Studies Journal, XIV (1), pp. 105-120.

    2010

    • Papadopoulos, D., Subeniotis, D. and Tampakoudis, I. (2010) ‘An Empirical Analysis of Financial Ratios for the Greek IT Sector Firms during a Bullish Market’. The Journal of Financial Decision Making, 6 (1), pp. 43-55.

    2009

    • Παπαδόπουλος Δ., Σουμπενιώτης Δ., Ταμπακούδης Ι., (2009), "Κριτική Διερεύνηση του Θεσμού των Συμπράξεων Δημοσίου & Ιδιώτικού Τομέα στο Πλαίσιο της Ελληνικής Πραγματικότητας", Επιστημονικό Μάρκετινγκ, Τεύχος Μαΐου & Τεύχος Ιουνίου 2009, Αθήνα.
    • Subeniotis D., Georgopoulos, N., Tampakoudis I., Tampakoudi, A. (2009), "How Inflation, Market Capitalization, Industrial Production and the Economic Sentiment Indicator Affect the EU-12 Stock Markets", European Research Studies, Vol. XIII Issue 1, 2010
    • Papadopoulos D., Subeniotis D., Tampakoudis I., (2009), "The economic impact of tender offers to target-companies in USA during the 20th century: A critical examination of related event studies", Investment Research & Analysis Journal
    • Papadopoulos D., Subeniotis D., Tampakoudis I., (2009), "The Wealth Effects of Mergers and Acquisitions to Target-Companies in USA for the Period 1920-2000. A Critical Examination of Related Empirical Studies", The University of Piraeus Journal of Economics, Business, Statistics and Operations Research

    2008

    • Subeniotis D., Lyroudi K., Poulios M., (2008), "Shareholder Benefits from Mergers and Acquisitions. The USA Experience ιn 2005", Journal of Financial Management and Analysis

    2007

    • Soubeniotis D., Hatzithomas L., Fotiadis T., (2007), "The Combination of Marketing and Knowledge Management Strategies in Travel Agencies", Cyprus Journal of Sciences, Vol. 5, ISBN 1450-2291.

    2006

    • Subeniotis D., Fotiadis T., Mylonakis J., Trikaliotis G., (2006), "Direct Investsments of Greek Firms in the Balkans", Research Journal of International Studies, (ISSN:1453-212X), Vol. 1, No 1(March 2006).
    • Subeniotis D., Mylonakis J., Fotiadis T., Chatzithomas L., Mertzimekis C., (2006), "Evaluation of Mergers & Acquisitions in Greece", International Research Journal of Finance and Economics, (ISSN:1450-2887), Vol. 1, No 1(March 2006).
    • Subeniotis D., Hatzithomas L., Fotiadis T., Vasiliadis C., (2006), " The Importance of Facilities in the Success of Integrated Marketing Communication of Hotel Enterprises", International Journal of Hospitality Research, Vol 1, no 1, March 2006 .

    2005

    • Χατζηθωμάς Λ., Κουτσιά Ν., Σουμπενιώτης Δ., Φωτιάδης Θ., (2005), "Η Περιβαλλοντική Συνείδηση των Καταναλωτών και η Επίδραση της στην Αγοραστική τους Συμπεριφορά", Επιθεώρηση Ελληνικής Ακαδημίας Διοίκησης Επιχειρήσεων", Τόμος 3, αριθμός 1, σελ.42-53, (ISSN 1109-7116)
    • Δρογαλάς Γ., Φωτιάδης Θ., Σουμπενιώτης Δ., (2005), "Εννοιολογικό Πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου: Θεωρητική Προσέγγιση και Μελέτη Περίπτωσης", Διοικητική Ενημέρωση, τεύχος 34, Ιούλιος 2005.
    • Fotiadis T., Subeniotis D., (2005), " Synopsis of Definitions and Features and a Demonstration of the High Technology Environment " European Journal of Innovation on Management"

    2004

    • Σουμπενιώτης Δ., Γκλαβέλη Ν., «H Στρατηγική Συμπεριφορά των Εισηγμένων στο Χ.Α.Α. Επιχειρήσεων», 2004.

    2002

    • Subeniotis D., Lyroudi K., Georgopoulos N., “Foreign Direct Investment: The Case of Eastern Europe”, European Research Studies, vol. V, Issue 2, 2002.

    2001

    • Pantazi A.M., Georgopoulos N, Subeniotis D, “Business Plan Development for Electronic Business Process Re-Engineering”, Strategijski Menadzment, vol. 5, pp. 25-29, 2001.
    • Subeniotis D., Georgopoulos N., Pekka-Economou V., “Τhe Usefulness of Commercial Bank Portfolio Behaviour Modelling. Retrospection and Prospects”, The University of Piraeus Journal of Economics, Business, Statistics and Operations Research, vol. 51, No. 1-2, pp.22-39, 2001.

    2000

    • Subeniotis D., Lyroudi K., “Testing a Dynamic Safety First Model of Bank Portfolio Behaviour on Greek Data”, International Review of Economics and Business, vol. XLVII, No. 4, pp. 679-699, Dec. 2000.

    1999

    • Lyroudi K., Lazaridis J., Subeniotis D., “Impact of International Mergers and Acquisitions on Shareholder’s Wealth: European Perspective”, Journal of Financial Management and Analysis, vol. 12 No. 1, pp. 1–14, 1999.

    1992

    • Σουμπενιώτης Ν.Δ, «Το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα χρειάζεται εκσυγχρονισμό», Επιθεώρηση Παραγωγικότητας, Τεύχος 11-12,σελ. 2-4, 1992.
    • Subeniotis N.D, “Does the Particular Source of Banks' Available Funds Αffect Their Portfolio Behaviour?”, The University of Piraeus Journal of Economics, Business, Statistics and Operations Research, vol. 42, No. 3-4, pp. 230-240, 1992.
    • Συνέδρια (31 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • Tampakoudis, I., Subeniotis D., Nerantzidis, M. and Kiosses, N. (2019) ‘Female Directors and the Wealth Effects of Mergers and Acquisitions in the US Banking Sector’ of Clute International Academic Conference on Business (IACB), 4-8 August, New York, USA.
     • Tampakoudis, I., Subeniotis D. and Kiosses, N. (2019) ‘Board Size and its Effect on Bank Mergers and Acquisitions’ of 22nd PARIS International Conference on Studies in Business, Economics and Interdisciplinary Studies (PBEIS-19), 5-7 September, Paris, France.

     2018

     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D., Nerantzidis, M. and Soutsas, A. (2018) ‘The wealth effects of M&As on Greek banks. What changed after the global financial and economic crisis’ of the International Conference on International Business, 17-20 May, Thessaloniki, Greece.
     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. and Nerantzidis, M. (2018) ‘The effect of the presence of women on board on mergers and acquisitions on European banking’ of the 7th International Academic Macro Thematic Conference, 28-29 December, Paris, France.

     2017

     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. and Kroustalis, I. (2017) ‘The Interrelation between Sovereign Credit Default Swap (CDS) and Bond Spreads: A Dynamic Approach’ of the 7th International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, 1-3 June, Glasgow, Scotland.
     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. and Soutsas, A. (2017) ‘An empirical examination of the wealth effects of M&As to the Greek banking sector’ στο 8ο Συνέδριο Επιστημονικής Εταιρίας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής, 18-19 Δεκεμβρίου, Αθήνα, Ελλάδα.

     2016

     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D., Skouloudakis, M. and Kroustalis, I. (2016) ‘The Role of Institutional and Traditional Determinants of Foreign Direct Investments: The Case of Emerging Asian Economies’ of the International Trade and Academic Research Conference, 7-8 November, London, United Kingdom.

     2015

     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. and Skouloudakis, M. (2015) ‘Traditional Determinants of Growth and Inward FDIs: The Greek Case’ of the International Conference on International Business, 22-24 May, Thessaloniki, Greece.
     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. and Skouloudakis, M. (2015) ‘The Role of Market Seeking, Efficiency Seeking and Recourse Seeking Determinants of Foreign Direct Investments: The Case of OECD Countries’ of the International Trade and Academic Research Conference, 9-10 November, London, United Kingdom.

     2014

     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. and Skouloudakis, M. (2014) ‘Traditional and Nontraditional Determinants of Foreign Direct Investments in Mexico’, Proceedings of the International Conference on International Business, 23-25 May, Thessaloniki, Greece.

     2013

     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. and Skouloudakis, M. (2013) ‘Determinants of Foreign Direct Investments in Middle – Income Countries and the Role of Middle – Income Trap’, Proceedings of the International Conference on International Business, 16-18 May, Thessaloniki, Greece.
     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. and Skouloudakis, M. (2013) ‘Determinants of Foreign Direct Investments in Advanced and Emerging Economies: A Comparative Assessment’, Proceedings of the International Trade and Academic Research Conference, 4-5 November, London, United Kingdom.

     2012

     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. and Kroustalis, I. (2012) ‘The Wealth Effects of Foreign Direct Investments to Greek Companies: Evidence from the Balkans’, Proceedings of the 4th International Conference on Accounting and Finance, 30-31 August, Corfu, Greece.

     2011

     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. and Kroustalis, I. (2011) ‘Greek sovereign credit market dynamics: Credit Default Swap and Bond spreads' linkages’, Proceedings of the International Conference on International Business, 19-21 May, Thessaloniki, Greece.

     2010

     • Papadopoulos, D., Subeniotis, D. and Tampakoudis, I. (2010) ‘An Empirical Analysis of Financial Ratios for the Greek IT Sector Firms during a Bullish Market’, Proceedings of the Ioannina Meeting on Applied Economics and Finance, 11-12 June, Ioannina, Greece.
     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. and Dalakiouridou, E. (2010) ‘The Market for Corporate Control in Greece: A Critical Assessment of the Wealth Effects to Bidding-Companies' Shareholders’, Proceedings of the International Conference on International Business, 22-23 May, Thessaloniki, Greece.
     • Subeniotis, D., Bitzenis, A. and Tampakoudis, I. (2010) ‘Foreign Direct Investment in South-Eastern Europe: The Presence of Greek Banks in FYROM’, Proceedings of the 3rd International Conference on Accounting and Finance, 25-28 August, Skiathos, Greece.

     2008

     • Subeniotis D., Zapranis A., Tampakoudis I., (2008), "The Wealth Effects of Completed and Uncompleted Mergers and Tender Offers to Target Shareholders in U.S.A., U.K. and Continental Europe", Proccedings of the 2nd International Conference on Accouning and Finance, Aug. 28th -29th, Dept. of Accounting and Finance, University of Macedonia, Greece.

     2007

     • Haramis G., Soubeniotis D., Fotiadis T., Hatzithomas L., (2007), "Structured System Development", 8th Hellenic European Conference on Computer Mathematics and Applications (HERCHA 2007).

     2005

     • Fotiadis Th., Haramis G., Subeniotis D., (2005), "Strategic Management of the I.S's Resources", 7th Hellenic European Conference on Computer-Mathematics and its Applications, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , (22-24 Σεπτεμβρίου 2005).

     2003

     • Lyroudi K., Subeniotis D., “Cash and Receivables Management of the Firms in Cyprus at the Beginning of the New Century”, International Conference New Horizons in Industry and Education, 28-29 Aug. 2003, Santorini Island, Greece, 2003.
     • Haramis G., G. Siomkos, D. Subeniotis, T. Fotiadis, “An Intergrated Telearketing System for Hotel Reservations”, 6th Hellenic European Conference on Computer Mathematics and Applications , HERCHA, 2003.

     2002

     • Subeniotis D., Lyroudi K., Hagigagios J., "Mergers and Acquisitions in Greece: Legal and Aspects and Stock Market Reaction", Academy of Financial Services, 16th Annual Meeting, San Antonio, Texas Oct 15-16, 2002.
     • Lyroudi K., Subeniotis D., Komisopoulos G., “Market Anomalies in the A.S.E: The Day of the Week Effect”, European Financial Management Association 2002 Conference, London, UK, June 26-29, 2002.

     1999

     • Hagigagios T., Subeniotis D., “The Reorganisation and the Winding Up of Credit Institutions in the European Union”, in Proceedings of the International Conference ‘Preparing the Manager of the 21st Century’, Thessaloniki, 16-18 Dec. 1999, vol. I, pp. 173-182, 1999.
     • Agorastos K., Subeniotis D., “The Impact of Euro in Greek Firms”, in Proceedings of the International Conference, ‘Preparing the Manager of the 21st Century’, Thessaloniki, 16-18 Dec. 1999, vol. II, pp. 117-143, 1999.
     • Subeniotis D., Agorastos K., “Testing a Static Safety First Model of Bank Portfolio Behaviour on Greek Data”, in Proceedings of the International Conference “Preparing the Manager of the 21st Century”, Thessaloniki, 16-18 Dec. 1999, vol. I, pp. 219-230, 1999.

     1998

     • Subeniotis D, Georgopoulos N, Lazaridis J, “The Role of the Banking Sector in Modelling the Implementation of strategic Central Governments’ Target”, presented in the 3rd International Conference in Strategic Management and Decision Support Systems, 14-16 of May , Palic, Yugoslavia, 1998.

     1997

     • Georgopoulos B.N & Subeniotis N.D, “Selecting a Computer System for a Small Business”, in Proceedings of the 27th European Small Business Conference of the European Foundation for Management Development, vol.1, pp.441-449, Rhodes, Greece, 17-19 Sep. 1997.

     1996

     • Σουμπενιώτης Ν.Δ, “Το Α.Ε.Π ως Δείκτης Ανάπτυξης & Διάρθρωσης της Οικονομικής Δραστηριότητας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας”, Έκδοση του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, από τα πρακτικά Προσυνεδριακής Ημερίδας για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, σελ. 39-93, Αθήνα 1996.
     • Σουμπενιώτης Ν.Δ, “Η Ζήτηση Εργασίας και η Χρηματοδότηση των Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης”, in Proceedings of the European Conference in Quality Evaluation of Continuous Training Programs, pp.199-225, Larissa, 7-8 November, 1996.
     • Άλλα (17 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2009

      • Papadopoulos D., Subeniotis D., Tampakoudis I., (2009), «An empirical analysis of financial ratios for the Greek IT sector firms during a bullish market to investigate the consistency of fundamental analysis with stock market performance», IMAEF 2009, Ioannina, Meeting on Applied Economics and Finance (IMAEF ), July 11-12, 2009, Greece.

      2008

      • Subeniotis D., Tampakoudis I., (2008), "Are Markets Efficient? A Comparative Assessment between the Greek and the West Capital Markrts", 9th International Business Research Conference, Melbourne, Australia, 24-26 November 2008.
      • Subeniotis D., Tampakoudis I., (2008), "The use of Credit Derivatives and Concerns Associated with Them", International Congress on Pervasive Computing and Management, New Delhi, India, December 12-14 2008.

      2005

      • Σουμπενιώτης Δ., Χατζηθωμάς Λ., Φωτιάδης Θ., (2005), "Η Χρήση Φανερής Γνώσης που Προκύπτει από την Εξόρυξη Δεδομένων για την ʼσκηση Πολιτικών Database Marketing στα Τουριστικά Γραφεία", Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ) & Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τρίπολη 12-14 Μαίου 2005.
      • Fotiadis Th., Haramis G., Subeniotis D., (2005), "Strategic Management of the I.S's Resources", 7th Hellenic European Conference on Computer-Mathematics and its Applications, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , (22-24 Σεπτεμβρίου 2005).

      2002

      • Σουμπενιώτης Ν.Δ, «Πρόγραμμα Ενίσχυσης ΜΜΕ ΚΑΙ ΠΜΕ», Ημερίδα με θέμα, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας, του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Λάρισας, Επιμελητήριο Λάρισας, Απρίλιος 2002.
      • Σουμπενιώτης Ν.Δ, «Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις», Ημερίδα με θέμα, Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, Ινστιτούτο Οικονομικής Διοίκησης (ΙΟΔ), Επιμελητήριο Καρδίτσας & ΕΕΔΕ, Νοέμβριος 2002.

      2001

      • Lyroudi K., Subeniotis D., Hagigagios J., “Market Reaction of Mergers and Acquisitions in the Athens Stock Exchange”, 8th Annual Conference of the Multinational Finance Society (MFS), Lake De Garda, Verona, Italy, June 23-27, 2001.
      • Lyroudi K., Subeniotis D., Hagigagios J., “Market Reaction of Mergers and Acquisitions in the Athens Stock Exchange”, 8th Annual Conference of the Multinational Finance Society (MFS), Lake De Garda, Verona, Italy, June 23-27, 2001.

      2000

      • Hagigagios J., Lyroudi K., Subeniotis D., “The Legal Innovations and the Practical Experience of Mergers in the Greek Banking System”, in Proceedings of the International Scientific and Practical Conference on Financial Stabilization and Economic Growth, Svishtov, Bulgaria, Oct. 26-27, 2000.
      • Subeniotis D., Lyroudi K., Hagigagios J., “A Test of the Mean-Variance Model of Bank Behaviour on Greek Data”, in Proceedings of the International Scientific and Practical Conference on Financial Stabilization and Economic Growth, Svishtov, Bulgaria, October 26-27, 2000.
      • Subeniotis D., Lyroudi K., “The Intermediation Cost of the Hellenic Banking System”, in Proceedings of the 7th International Conference on Financial Developments in the Era of EURO, Kavala, Greece, October 12-14, 2000.

      1999

      • Σουμπενιώτης Δ., «Τραπεζικός Δανεισμός», Money Show 1999, Ενότητα Τμήματος Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, HYATT REGENCY, Θεσσαλονίκη 11-12 Δεκεμβρίου 1999.
      • Σουμπενιώτης Δ., Αγοραστός Κ., «Η Θεωρία του Όγκου Συναλλαγών ως Μέσο Επιλογής Χρηματιστηριακών Τίτλων», Money Show 1999, Ενότητα Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, 5 Ιουνίου 1999.
      • Σουμπενιώτης Ν.Δ, «Βιοτεχνικά Δάνεια & Δάνεια σε Ξένο Νόμισμα», Ημερίδα με θέμα, Τραπεζικά Χρηματοδοτικά Προϊόντα, Ι(ΙΟΔ), Επιμελητήριο Καρδίτσας & ΕΕΔΕ, Ιούνιος 1999.

      1998

      • Σουμπενιώτης Δ., «Η Γραφική Μέθοδος Επιλογής Χρηματιστηριακών Τίτλων», Επενδυτικό FORUM Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Δεκέμβριος 1998.
      • Σουμπενιώτης Δ., «Μέθοδοι και Τεχνικές Επιλογής Χρηματιστηριακών Τίτλων», Money Show 1998, Ενότητα Τμήματος Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία Παλλάς, 12-13 Δεκεμβρίου 1998.
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font