Ταμπακούδης Ιωάννης
 • 2310 891.595
 • tampakoudis uom.edu.gr
 • Γραφείο: Πύργος ΟΔΕ, 301 (Α)

  Ταμπακούδης Ιωάννης

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Επίκουρος Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα - MIS)
  Επίκουρος Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Χρηματοοικονομική-Συγχωνεύσεις, Εξαγορές

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (2001)
  • Master of Sciences (MSc) in Banking and International Finance, City University Business School, UK. (2002)
  • Διδάκτορας Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (2009)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Συγχωνεύσεις & Εξαγορές
  • Πιστωτικά Παράγωγα
  • Δομημένα Προϊόντα
  • Μεταβλητότητα Κεφαλαιαγορών
  • Προσδιοριστικοί Παράγοντες Aμεσων Ξένων Επενδύσεων

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
   (MTF0210)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Περιγραφή Μαθήματος

   

  Αρχικά, παρουσιάζονται οι Οικονομικές Καταστάσεις και συγκεκριμένα η Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, η Κατάσταση Αποτελεσμάτων και η Κατάσταση Ταμειακών Ροών. Οι Οικονομικές Καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με ένα σύνολο κανόνων που είναι τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), τα οποία θεσπίζονται από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και είναι αποδεκτά σε περισσότερες από 140 χώρες παγκοσμίως. Η Κατάσταση Οικονομικής Θέσης διαχωρίζεται σε Ενεργητικό, Υποχρεώσεις και Καθαρή Θέση, και φανερώνει τα περιουσιακά στοιχεία, τις οφειλές σε τρίτους και τις οφειλές προς τους μετόχους, αντίστοιχα. Δείχνει την οικονομική κατάσταση της οντότητας και την ικανότητά της να παράγει εισόδημα στο μέλλον. Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων περιλαμβάνει λογαριασμούς Εσόδων και Εξόδων, ενώ η διαφορά των δύο καταδεικνύει τη χρηματοοικονομική αποτελεσματικότητα της οντότητας σε χρηματικούς όρους. Τέλος, η Κατάσταση Ταμειακών Ροών καταδεικνύει τις ταμειακές ροές που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα των λειτουργικών, επενδυτικών και χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της οντότητας.

  Τα αριθμητικά δεδομένα που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αποτελούν τη βάση για περαιτέρω ανάλυση, διαμόρφωση προβλέψεων και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων αναφορικά με όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι μέτοχοι και οι άλλες ομάδες ενδιαφέροντος αξιοποιούν την πληροφόρηση των οικονομικών καταστάσεων με σκοπό τη διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων γίνεται είτε με την μετατροπή τους σε μία τυποποιημένη μορφή είτε με τη χρήση δεικτών. Στην πρώτη περίπτωση περιλαμβάνονται η οριζόντια και η κάθετη ανάλυση, οι οποίες επιτρέπουν την αξιολόγηση της απόδοσης της εταιρίας κατά τη διάρκεια του χρόνου και τον εντοπισμό των στοιχείων που σχετίζονται με συγκεκριμένες επιχειρηματικές λειτουργίες και επιδέχονται περαιτέρω βελτιώσεις. Στην περίπτωση των δεικτών, επιλέγονται δύο στοιχεία από την ίδια ή από δύο διαφορετικές οικονομικές καταστάσεις, όπου το μέγεθος του ενός εκφράζεται σε σχέση με το μέγεθος του άλλου. Λαμβάνοντας υπόψη την έκταση της πληροφόρησης που παρέχεται στις οικονομικές καταστάσεις, μπορούν να κατασκευασθούν πολλοί και διαφορετικοί δείκτες. Κατά συνέπεια, η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων με τη χρήση δεικτών επιτρέπει την ενδελεχή αξιολόγηση όλων των πτυχών της δραστηριότητας μίας επιχείρησης. Οι δείκτες ταξινομούνται σε κατηγορίες βάσει της επιχειρηματικής λειτουργίας στην οποία επικεντρώνονται και, ειδικότερα, διακρίνονται σε δείκτες ρευστότητας, δραστηριότητας, κερδοφορίας, χρέους και μακροπρόθεσμης φερεγγυότητας.

  Η χρηματοοικονομική ανάλυση παρέχει το πλαίσιο για την εκτίμηση των μελλοντικών κερδών και μερισμάτων, τα οποία αξιοποιούνται για την αποτίμηση της αξίας των κοινών και των προνομιούχων μετοχών. Η αξία των κοινών μετοχών μίας εταιρίας ισούται με την προεξοφλημένη (ή παρούσα) αξία των μελλοντικών μερισμάτων που αναμένεται να καταβληθούν στους κατόχους τους. Αναφορικά με τα μελλοντικά μερίσματα γίνονται τρεις υποθέσεις και συγκεκριμένα θεωρείται ότι αναπτύσσονται με μηδενικό, σταθερό ή μεταβαλλόμενο ρυθμό ανάπτυξης. Για τις προνομιούχες μετοχές το ύψος και η συχνότητα καταβολής των μερισμάτων είναι γνωστά, γεγονός που διευκολύνει τη διαδικασία αποτίμησής τους.

   

   

  Στόχοι Μαθήματος

   

  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να:

  •           Γνωρίζουν τις βασικές Οικονομικές Καταστάσεις

  •           Αξιολογούν την πληροφόρηση που πηγάζει από τις Οικονομικές Καταστάσεις

  •           Εφαρμόζουν τις μεθόδους ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων

  •           Διακρίνουν τις βασικές κατηγορίες αριθμοδεικτών

  •           Προτείνουν ενέργειες για τη βελτίωση των αριθμοδεικτών

  •           Αναλύουν τους αριθμοδείκτες συνδυαστικά

  •           Υπολογίζουν την αξία των κοινών και των προνομιούχων μετοχών

   

   

  Αξιολόγηση Φοιτητών

   

  Η τελική βαθμολογία των φοιτητών θα προκύπτει τόσο από την τελική εξέταση όσο και από την εργασία που θαπαρουσιασθεί στο τέλος τηςδιδασκαλίας του μαθήματος.

  • Τελική εξέταση (70%)
   • Εργασία(30%)

   

   

  Προτεινόμενα Συγγράμματα

   

  • Σουμπενιώτης,Δ. &Ταμπακούδης,Ι. (2017) Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Επενδύσεις.ΕκδόσειςΝΑΜΑΤΑ.
  • Reilly, F. K., &Brown, K. C. (2011). Investment analysis and portfolio management. Cengage Learning.

   

   

  ΠρόσθετηΒιβλιογραφία

   

  • Elton, E. J., Gruber, M. J., Brown, S. J., &Goetzmann, W. N. (2009). Modern portfolio theory and investment analysis. John Wiley & Sons.
  • Βασιλείου, Δ. &Ηρειώτης, Ν. (2009)ΑνάλυσηΕπενδύσεωνκαιΔιαχείρισηΧαρτοφυλακίου. ΕκδόσειςRosili.
  • Παπαδάμου Στέφανος, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου μια Σύγχρονη Προσέγγιση, Gutenberg 2009.
  • Νούλας Α. (2016)Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. ΕκδόσειςΑνικούλα.
  • Haugen, R. A., & Haugen, R. A. (2001). Modern investment theory(Vol. 5). UpperSaddleRiver, NJ: PrenticeHall.

   

   


   

  Συμπληρωματικά Αναγνώσματα

  • Journal of Banking and Finance
  • Journal of Finance
  • Journal of Financial Management Analysis
  • Journal of Applied Financial Economics
  • Managerial Finance

   

   

  Χρήσιμα Links

  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ)
   (ΔΕ0303-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Αρχικά, παρουσιάζονται οι Οικονομικές Καταστάσεις και συγκεκριμένα η Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, η Κατάσταση Αποτελεσμάτων και η Κατάσταση Ταμειακών Ροών. Οι Οικονομικές Καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με ένα σύνολο κανόνων που είναι τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), τα οποία θεσπίζονται από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και είναι αποδεκτά σε περισσότερες από 140 χώρες παγκοσμίως. Η Κατάσταση Οικονομικής Θέσης διαχωρίζεται σε Ενεργητικό, Υποχρεώσεις και Καθαρή Θέση, και φανερώνει τα περιουσιακά στοιχεία, τις οφειλές σε τρίτους και τις οφειλές προς τους μετόχους, αντίστοιχα. Δείχνει την οικονομική κατάσταση της οντότητας και την ικανότητά της να παράγει εισόδημα στο μέλλον. Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων περιλαμβάνει λογαριασμούς Εσόδων και Εξόδων, ενώ η διαφορά των δύο καταδεικνύει τη χρηματοοικονομική αποτελεσματικότητα της οντότητας σε χρηματικούς όρους. Τέλος, η Κατάσταση Ταμειακών Ροών καταδεικνύει τις ταμειακές ροές που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα των λειτουργικών, επενδυτικών και χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της οντότητας.
  Τα αριθμητικά δεδομένα που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αποτελούν τη βάση για περαιτέρω ανάλυση, διαμόρφωση προβλέψεων και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων αναφορικά με όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι μέτοχοι και οι άλλες ομάδες ενδιαφέροντος αξιοποιούν την πληροφόρηση των οικονομικών καταστάσεων με σκοπό τη διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων γίνεται είτε με την μετατροπή τους σε μία τυποποιημένη μορφή είτε με τη χρήση δεικτών. Στην πρώτη περίπτωση περιλαμβάνονται η οριζόντια και η κάθετη ανάλυση, οι οποίες επιτρέπουν την αξιολόγηση της απόδοσης της εταιρίας κατά τη διάρκεια του χρόνου και τον εντοπισμό των στοιχείων που σχετίζονται με συγκεκριμένες επιχειρηματικές λειτουργίες και επιδέχονται περαιτέρω βελτιώσεις. Στην περίπτωση των δεικτών, επιλέγονται δύο στοιχεία από την ίδια ή από δύο διαφορετικές οικονομικές καταστάσεις, όπου το μέγεθος του ενός εκφράζεται σε σχέση με το μέγεθος του άλλου. Λαμβάνοντας υπόψη την έκταση της πληροφόρησης που παρέχεται στις οικονομικές καταστάσεις, μπορούν να κατασκευασθούν πολλοί και διαφορετικοί δείκτες. Κατά συνέπεια, η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων με τη χρήση δεικτών επιτρέπει την ενδελεχή αξιολόγηση όλων των πτυχών της δραστηριότητας μίας επιχείρησης. Οι δείκτες ταξινομούνται σε κατηγορίες βάσει της επιχειρηματικής λειτουργίας στην οποία επικεντρώνονται και, ειδικότερα, διακρίνονται σε δείκτες ρευστότητας, δραστηριότητας, κερδοφορίας, χρέους και μακροπρόθεσμης φερεγγυότητας.
  Η χρηματοοικονομική ανάλυση παρέχει το πλαίσιο για την εκτίμηση των μελλοντικών κερδών και μερισμάτων, τα οποία αξιοποιούνται για την αποτίμηση της αξίας των κοινών και των προνομιούχων μετοχών. Η αξία των κοινών μετοχών μίας εταιρίας ισούται με την προεξοφλημένη (ή παρούσα) αξία των μελλοντικών μερισμάτων που αναμένεται να καταβληθούν στους κατόχους τους. Αναφορικά με τα μελλοντικά μερίσματα γίνονται τρεις υποθέσεις και συγκεκριμένα θεωρείται ότι αναπτύσσονται με μηδενικό, σταθερό ή μεταβαλλόμενο ρυθμό ανάπτυξης. Για τις προνομιούχες μετοχές το ύψος και η συχνότητα καταβολής των μερισμάτων είναι γνωστά, γεγονός που διευκολύνει τη διαδικασία αποτίμησής τους.

  • ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
   (ΟΙ0403)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. 1.      ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

   Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

  ΤΜΗΜΑ

   Οικονομικών Επιστημών

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   Προπτυχιακό

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   ΟΙ0403

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   Ε-Ζ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   Αρχές Χρηματοοικονομικής

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  Ιωάννης Ταμπακούδης

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

   

   

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

   

  03

   5,5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Επιστημονικής περιοχής

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

   Ελληνικά

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

   Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/ECO127/index.php

             

   

  1. 2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να:

  -          Προσδιορίζουν τη μεθοδολογία υπολογισμού της αναμενόμενης απόδοσης και του κινδύνου ενός περιουσιακού στοιχείου ή χαρτοφυλακίου με δειγματοληψία ή κατανομή πιθανοτήτων.

   

  -          Αναλύουν τη σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου του Markowitz, η οποία επικεντρώνεται στη σύνθεση αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων.

   

  -          Εφαρμόζουν τα μοντέλα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων και ειδικότερα το Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (ΥΑΠΣ), τα μοντέλα των Fama and French (3 and 5 factor) και της Θεωρίας Τιμολόγησης Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας (Arbitrage Pricing Theory).

   

  -          Αντιλαμβάνονται και ελέγχουν την υπόθεση αποτελεσματικών αγορών, να καταγράφουν τις ανωμαλίες που εμφανίζονται στις αγορές και να κατανοούν τη συμπεριφορική χρηματοοικονομική η οποία επικεντρώνεται στην κατανόηση της μη ορθολογικής συμπεριφοράς των επενδυτών. 

   

  Γενικές Ικανότητες

   

   

  Το μάθημα αποσκοπεί να προσδώσει στους φοιτητές τις παρακάτω γενικές ικανότητες:

  -          Γνώση του περιεχομένου και της σημασίας της χρηματοοικονομικής επιστήμης

  -          Κριτική σκέψη και ικανότητα λήψης ορθολογικών επενδυτικών αποφάσεων

  -          Εργασία σε ομάδες πάνω σε μελέτες περιπτώσεων και παρουσίαση

  -          Αναζήτηση, ανάλυση και παρουσίαση σύνθετων προβλημάτων

  -          Χρήση νέων τεχνολογιών και λογισμικού από το διαδίκτυο

  -          Παρουσίαση, διάλογος, κριτική και αυτοκριτική

   

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ    

  Στο σύγχρονο περιβάλλον οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν διάφορα επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Η παγκοσμιοποίηση και η πληροφορική τεχνολογία επιτρέπει την επένδυση σε εξειδικευμένα προϊόντα και με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με βάση τις ανάγκες και επιθυμίες του κάθε επενδυτή. Ωστόσο, η ποικιλομορφία των επενδυτικών επιλογών συνεπάγεται κινδύνους, τους οποίους οι επενδυτές θα πρέπει να αναγνωρίζουν και στη συνέχεια να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά. Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις βασικές θεωρητικές έννοιες και προσεγγίσεις αξιολόγησης των εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών, με απώτερο σκοπό την ενδυνάμωση της διαδικασίας λήψης επενδυτικών αποφάσεων στο σύγχρονο και παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον.

  Πρωταρχικός σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη βασικών θεμάτων της χρηματοοικονομικής επιστήμης, όπως η θεωρία χαρτοφυλακίου (portfolio theory), η διαφοροποίηση (diversification) ο κίνδυνος (risk), η απόδοση (return), η τιμολόγηση περιουσιακών στοιχείων (asset pricing) και η αποτελεσματικότητα της αγοράς (market efficiency). Η ανάλυση των εν λόγω θεμάτων θα γίνει τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο, με την επίλυση ασκήσεων και τη χρησιμοποίηση εξισώσεων στο Excel. Επιπλέον, γίνονται επενδυτικές ασκήσεις προσομοίωσης με τη χρήση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (real time data) και την αξιοποίηση λογαριασμών επίδειξης (demo accounts) σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες συναλλαγών.

   

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

   Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

   Χρήση νέων τεχνολογιών (παρουσιάσεις ppt, χρήση εκπαιδευτικών videos), υλικό στη βάση Compus  για την βελτίωση της αμεσότητας και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος  από τους φοιτητές.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39 ώρες

  Συγγραφή εργασιών

  76 ώρες

  Μελέτη, ανάλυση βιβλιογραφίας

  50 ώρες

  Σύνολο Μαθήματος

  165 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

   

  Ομαδική εργασία και παρουσίαση.

  Τελικές εξετάσεις με:

  -          Eρωτήσεις πολλαπλής επιλογής

  -          Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

  -          Επίλυση Προβλημάτων/Ασκήσεων

  -          Ανάπτυξη και ανάλυση μελέτης περίπτωσης

   

   

   

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενα  Συγγράμματα

   

  •           Σουμπενιώτης, Δ. & Ταμπακούδης, Ι. (2019) Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Επενδύσεις. Εκδόσεις ΝΑΜΑΤΑ.

  •           Νούλας, Α. (2017) Χρηματοοικονομική διοίκηση. Ε.&Δ.ΑΝΙΚΟΥΛΑ-Ι.ΑΛΕΞΙΚΟΣ ΟΕ.

   

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

   

  Ελληνική Βιβλιογραφία

  -         Βασιλείου, Δ. & Ηρειώτης, Ν. (2009) Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου. Εκδόσεις Rosili.

  -         Παπαδάμου Στέφανος, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου μια Σύγχρονη Προσέγγιση, Gutenberg 2009.

  -         Νούλας Α. (2016) Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Εκδόσεις Ανικούλα.

   

  Ξένη Βιβλιογραφία

  -         Alan C. Shapiro, 2013, Multinational Financial Management, 10th Edition, John Wiley & Sons, Inc.

  -         Jeff Madura and Roland Fox, 2014, International Financial Management, 3rd Edition, SOUTH-WESTERN CENGAGE Learning.

  Συμπληρωματικά Αναγνώσματα

   

  •           Journal of Banking and Finance

  •           Journal of Finance

  •           Journal of Financial Management Analysis

  •           Journal of Applied Financial Economics

  •           Managerial Finance

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

   

  2018-2019

   

  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
   (MIB0210)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MIB

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
   (MTF0204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Περιγραφή Μαθήματος

   

  Το μάθημα επικεντρώνεται σε επίκαιρα και σύγχρονα ζητήματα της Χρηματοοικονομικής επιστήμης. Οι βασικοί πυλώνες του μαθήματος είναι η χρησιμότητα έκδοσης χρεωστικών, συμμετοχικών και υβριδικών τίτλων. Παρουσιάζονται όλες οι κατηγορίες μετοχών και ομολόγων, καθώς και η διαδικασία αποτίμησης της αξίας τους. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα παράγωγα και συγκεκριμένα τα προθεσμιακά συμβόλαια, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τα δικαιώματα προαίρεσης και οι συμβάσεις ανταλλαγής. Οι βασικοί λόγοι χρήσης των παραγώγωνόπως η αντιστάθμιση κινδύνων, η κερδοσκοπία και το αρμπιτράζ αναλύονται με τη χρήση αριθμητικών παραδειγμάτων και πραγματικών μελετών περίπτωσης. Τέλος, στο πλαίσιο του μαθήματος περιγράφονται οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι παράγοντες και οι θεωρίες που καθορίζουν την αξία των νομισμάτων.

   

  Στόχοι Μαθήματος

   

  Οι φοιτητές θα γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς κεφαλαίου, τις προσεγγίσεις για την αποτίμηση των μετοχών και των ομολόγων και το ρόλο των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Επίσης, θα μπορούν να εφαρμόσουν τεχνικές για την αντιστάθμιση των διαφόρων κινδύνων και να λαμβάνουν μοχλευμένες θέσεις στην αγορά με σκοπό την επίτευξη κερδών. Παράλληλα, θα μπορούν να κατανοούν τον τρόπο καθορισμού των συναλλαγματικών ισοτιμιών και να προβλέπουν τη μελλοντική τους εξέλιξη. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με ένα μεγάλο εύρος θεωριών και πρακτικών εφαρμογών, ενώ η όλη εκπαιδευτική διαδικασία θα υλοποιηθεί με τη χρήση πραγματικών παραδειγμάτων και με δεδομένα της αγοράς σε πραγματικό χρόνο.

   

   

  Αξιολόγηση Φοιτητών

   

  Η τελική βαθμολογία των φοιτητών θα προκύπτει τόσο από την τελική εξέταση όσο και από την εργασία που θαπαρουσιασθεί στο τέλος τηςδιδασκαλίας του μαθήματος.

  • Τελική εξέταση (70%)
   • Εργασία(30%)

   

   

  Προτεινόμενα Συγγράμματα

   

  • Σουμπενιώτης,Δ. &Ταμπακούδης,Ι. (2017) Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Επενδύσεις.ΕκδόσειςΝΑΜΑΤΑ.
  • Reilly, F. K., &Brown, K. C. (2011). Investment analysis and portfolio management. Cengage Learning.

   

   

  ΠρόσθετηΒιβλιογραφία

   

  • Elton, E. J., Gruber, M. J., Brown, S. J., &Goetzmann, W. N. (2009). Modern portfolio theory and investment analysis. John Wiley & Sons.
  • Βασιλείου, Δ. &Ηρειώτης, Ν. (2009)ΑνάλυσηΕπενδύσεωνκαιΔιαχείρισηΧαρτοφυλακίου. ΕκδόσειςRosili.
  • Παπαδάμου Στέφανος, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου μια Σύγχρονη Προσέγγιση, Gutenberg 2009.
  • Νούλας Α. (2016)Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. ΕκδόσειςΑνικούλα.
  • Haugen, R. A., & Haugen, R. A. (2001). Modern investment theory(Vol. 5). UpperSaddleRiver, NJ: PrenticeHall.

   

   


   

  Συμπληρωματικά Αναγνώσματα

  • Journal of Banking and Finance
  • Journal of Finance
  • Journal of Financial Management Analysis
  • Journal of Applied Financial Economics
  • Managerial Finance

   

   

  Χρήσιμα Links

   

  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
   (ΟΔ0817)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους παγκοσμίως. Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να αναλύει όχι μόνο τα δυνητικά πλεονεκτήματα που συνδέονται με τις στρατηγικές διεθνοποίησης, αλλά παράλληλα παρουσιάζει τους διάφορους επενδυτικούς κινδύνους που επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Οι φοιτητές θα διδαχθούν πώς να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται διαφορετικές πηγές κινδύνου, όπως ο κίνδυνος ρευστότητας, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος χώρας και ο οικονομικός κίνδυνος. Επιπλέον, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις πρέπει να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις ταμειακές ροές τους και τον προϋπολογισμό κεφαλαίων στις ξένες αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο η ανάπτυξη των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών αγορών επηρεάζει τη χρηματοδότηση των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, θα γνωρίσουν τις πρακτικές διαδικασίες και τα μέσα χρηματοδότησης του διεθνούς εμπορίου. Τέλος, οι φοιτητές θα μπορούν να αναλύουν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και να αναγνωρίσουν τους παράγοντες που καθορίζουν τη μεταβλητότητά τους.

   

  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
   (ΟΔ0708)

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Στο σύγχρονο περιβάλλον οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν διάφορα επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Η παγκοσμιοποίηση και η πληροφορική τεχνολογία επιτρέπει την επένδυση σε εξειδικευμένα προϊόντα και με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με βάση τις ανάγκες και επιθυμίες του κάθε επενδυτή. Ωστόσο, η ποικιλομορφία των επενδυτικών επιλογών συνεπάγεται κινδύνους, τους οποίους οι επενδυτές θα πρέπει να αναγνωρίζουν και στη συνέχεια να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά. Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις βασικές θεωρητικές έννοιες και προσεγγίσεις αξιολόγησης των εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών, με απώτερο σκοπό την ενδυνάμωση της διαδικασίας λήψης επενδυτικών αποφάσεων στο σύγχρονο και παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον. Πρωταρχικός σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη βασικών θεμάτων της χρηματοοικονομικής επιστήμης, όπως η θεωρία χαρτοφυλακίου, η διαφοροποίηση ο κίνδυνος, η απόδοση, η τιμολόγηση περιουσιακών στοιχείων και η αποτελεσματικότητα της αγοράς. Η ανάλυση των εν λόγω θεμάτων θα γίνει τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο, με την επίλυση ασκήσεων και τη χρησιμοποίηση εξισώσεων στο Excel. Επιπλέον, γίνονται επενδυτικές ασκήσεις προσομοίωσης με τη χρήση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και την αξιοποίηση λογαριασμών επίδειξης σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες συναλλαγών.   

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΕΡΓΑΣΙΑ)
   (ΟΔ0809-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
   (ΟΔ0810)

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Περιβάλλον. Ανασκόπηση και Προοπτικές. Εγχώριο Επιχειρηματικό Περιβάλλον. Ανταγωνιστικότητα Ελληνικής Οικονομίας. Κίνητρα και Αντικίνητρα για την Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας. H Ελλάδα 10 χρόνια μετά. Εννοιολογική Προσέγγιση Επιχειρηματικότητας. Μορφές Επιχειρηματικότητας. Μέτρηση Επιχειρηματικότητας, Επιχειρηματικότητα Ευκαιρίας, Επιχειρηματικότητα Ανάγκης, Επιχειρηματικότητα Υψηλών Δυνατοτήτων. Μορφές Καινοτομίας. Τεχνολογική Καινοτομία, Διαχειριστική Καινοτομία. Καινοτομία στην Παροχή Υπηρεσιών. Στρατηγική Διαχείριση Καινοτομίας. Μέτρα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας, Χρηματοδότηση-Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας, Προφίλ Έλληνα Επιχειρηματία, Παράγοντες που Επηρεάζουν την Επιχειρηματική Δραστηριότητα. Φορείς Ενίσχυσης και Υποστήριξης της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή αλλά και σε επίπεδο Επικράτειας. Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ε.Β.Ε.Θ), Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.), Σύνδεσμος Εξαγωγέων (Σ.Ε.Β.Ε)., Επαγγελματικό Επιμελητήριο, Business Innovation Centers (B.I.C), EOMMEX, Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.Β), Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ), Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), Τεχνολογικά Πάρκα και Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης, Θερμοκοιτίδες, Ινστιτούτο Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ι.Τ.Ε), Ενικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.ΚΕ.Τ.Α). Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΜοΚΕ. Θερμοκοιτίδες και Τεχνολογικά Πάρκα στην Ελλάδα. Επίσκεψη στη Θερμοκοιτίδα  Ι4G και ενημέρωση για τις δράσεις ενίσχυσης της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας. Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία του ΕΣΠΑ. Πρόγραμμα για την Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ. Προγράμματα της ΓΓΕΤ. Αναπτυξιακοί Νόμοι.  Εισηγήσεις Προσκεκλημένων Εισηγητών για την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία. Υπηρεσίες Mentoring & Coaching. Νομοθετικό Πλαίσιο για τις Ευρεσιτεχνίες, Κατοχύρωση Πατέντας. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Εταιρίες Spin-Off και Spin-out, Τεχνοβλαστοί.

  • ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
   (MTF0106)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Περιγραφή Μαθήματος

   

  Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίσουν βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις για την αξιολόγηση και επιλογή χρηματιστηριακών τίτλων, καθώς και ενός ευρέος φάσματος επενδυτικών προϊόντων. Αρχικά, η διδασκαλία του μαθήματος επικεντρώνεται στη Θεμελιακή μέθοδο και ειδικότερα στην ανάλυση των μακροοικονομικών δεδομένων, στην αξιολόγηση των επιχειρηματικών κλάδων και στη συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η Τεχνική ανάλυση, η φιλοσοφία και τα αξιώματά της. Περιγράφονται η τάση (trend), οι σχηματισμοί (patterns), οι κινητοί μέσοι όροι (movingaverages),οι δείκτες MACD, RSI, OBV, οι αριθμοί και τα τόξαFibonacci.Επίσης, οι φοιτητές θα γνωρίσουν επίκαιρες κατηγορίες σύνθετων επενδυτικών προϊόντων, όπως τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETFs), τα παράγωγα (derivates) και τα Δομημένα Προϊόντα (StructuredProducts).Αξίζει να επισημανθεί ότι καθόλη τη διάρκεια διδασκαλίας του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να είναι ενεργοί tradersκαι να εφαρμόζουν τα διδασκόμενα εργαλεία και τεχνικές σε πραγματικό χρόνο και με τα δεδομένα της αγοράς με το άνοιγμα demo accountsσε διαδικτυακές πλατφόρμες συναλλαγών.

    

  Στόχοι Μαθήματος

   

  Οι φοιτητές θα αποκτήσουν το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο, ενώ παράλληλα θα παρουσιάζονται πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής των διάφορων επιστημονικών εργαλείων. Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση ενός ευρέως φάσματος χρηματοοικονομικών δεικτών, τεχνικών δεικτών και προϊόντων που χρησιμοποιούνται στον κλάδο των χρηματοοικονομικών επενδύσεων. Οι φοιτητές αναμένεται να μπορούν να χρησιμοποιούν στην πράξη τα κατάλληλα χρηματοοικονομικά εργαλεία ανάλογα με το χρονικό ορίζοντα, το ρίσκο και το είδος της επένδυσης που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν.

   

   

  Αξιολόγηση Φοιτητών

   

  Η τελική βαθμολογία των φοιτητών θα προκύπτει τόσο από την τελική εξέταση όσο και από την εργασία που θα πραγματοποιείται σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια διδασκαλίας του μαθήματος.

  • Τελική εξέταση (60%)
   • Εργασία/demo account(40%)

   

   

  Προτεινόμενα Συγγράμματα

   

  • Πιτσέλης, Ζ. (2006)Τεχνική Ανάλυση & Risk Management. Εκδόσεις ΖΥΓΟΣ.
  • Σουμπενιώτης, Δ. & Ταμπακούδης, Ι. (2017) Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Επενδύσεις. Εκδόσεις ΝΑΜΑΤΑ.
  • Reilly, F. K., &Brown, K. C. (2011). Investment analysis and portfolio management. Cengage Learning.
  • Βασιλείου, Δ. & Ηρειώτης, Ν. (2009)Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου. Εκδόσεις Rosili.

   

   

  ΠρόσθετηΒιβλιογραφία

   

  • Elton, E. J., Gruber, M. J., Brown, S. J., & Goetzmann, W. N. (2009). Modern portfolio theory and investment analysis. John Wiley & Sons.
  • Παπαδάμου Στέφανος, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου μια Σύγχρονη Προσέγγιση, Gutenberg 2009.
  • Νούλας Α. (2016)Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Εκδόσεις Ανικούλα.
  • Haugen, R. A., & Haugen, R. A. (2001). Modern investment theory(Vol. 5). UpperSaddleRiver, NJ: PrenticeHall.

   

   

  Συμπληρωματικά Αναγνώσματα

  • Journal of Banking and Finance
  • Journal of Finance
  • Journal of Financial Management Analysis
  • Journal of Applied Financial Economics
  • Managerial Finance

   

   

  Χρήσιμα Links

   


   

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Διάλεξη

  Θεματική Ενότητα

   

  1

  ΑνοιχτήΠώληση (Short Selling) Χρεογράφων

  Ανάλυση Διαδικασίας Ανοιχτών Πωλήσεων

  Πιθανά κέρδη – Πιθανές ζημίες

  Τρόποι Κάλυψης Κινδύνων

  Παραδείγματα

  Ανοιχτές Πωλήσεις για Σύγχρονες Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις

  Αποτελεσματικότητα Απαγόρευσης Ανοιχτών Πωλήσεων

  2

  Μόχλευση (Leverage)

  Περιγραφή Συναλλαγών με Μόχλευση

  Ανάλυση Πλεονεκτημάτων – Κινδύνων

  Παραδείγματα

  Μόχλευση και Περιθώριο

  Ελαχιστοποίηση Ζημιάς (stoplossorders)

  ΚατοχύρωσηΚερδών (take profit orders)

  3

  Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες Συναλλαγών

  Άνοιγμα DEMOAccounts

  Παραδείγματα Τοποθέτησης Θέσεων Αγοράς – Πώλησης

  Κατηγορίες Προϊόντων

  Επένδυση με margin

  Σύστημα Εκκαθάρισης

  Προμήθειες – Κόστη

  4

  Θεμελιώδης Μέθοδος Επιλογής Χρηματιστηριακών Τίτλων (1)

  Βασική Υπόθεση

  Κριτική Μεθόδου

  Μειονεκτήματα της Θεμελιώδους Ανάλυσης

  Χρησιμότητα Μεθόδου

  Ανάλυση Οικονομίας

  Οικονομικοί Δείκτες

  Ημερολόγια Οικονομικών Ανακοινώσεων

  5

  Θεμελιώδης Μέθοδος Επιλογής Χρηματιστηριακών Τίτλων (2)

  Ανάλυση Επιχειρηματικού Κλάδου

  Ανάλυση Εταιρίας

  Δείκτες Θεμελιώδους Ανάλυσης

  Δείκτες Ρευστότητας (Internal liquidity)

  Δείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης (ή Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης ή Κεφαλαιακής Διάρθρωσης)    (Financialleverage)

  ΔείκτεςΑποδοτικότητας (Profitability – Operating Performance)

  Δείκτες Επένδυσης - Κεφαλαιαγοράς (Investment – Market Price)

  Συνεισφορά Ανάλυσης Αριθμοδεικτών

  Κριτήρια για την επιλογή των μετοχών

  6

  Εισαγωγή στην Τεχνική Ανάλυση

  Η σημασία του Όγκου Συναλλαγών

  ΠρότυπαΤιμών

  Head and Shoulders

  Double Tops & Bottoms (Κορυφές&Πυθμένες)

  Τρίγωνα (Triangles)

  Στρογγυλεμένες Κορυφές & Πυθμένες (RoundedTops&Bottoms)       

  7

  Πρότυπα Τιμών Τεχνικής Ανάλυσης

  Η σημασία του Όγκου Συναλλαγών

  Πρότυπα Τιμών

  Head and Shoulders

  Double Tops & Bottoms (Κορυφές&Πυθμένες)

  Τρίγωνα (Triangles)

  ΣτρογγυλεμένεςΚορυφές&Πυθμένες (Rounded Tops & Bottoms)

   

  8

  Δείκτες και Ταλαντωτές (Indicators&Oscillators)

  Δυναμική (Momentum)

  Όγκος Συναλλαγών (Volume)

  On Balance Volume (OBV)

  Moving Average Convergence/Divergence (MACD)

  MACD Histogram

  Relative Strength Index (RSI)

  BollingerBands

   

  9

  Θεωρητικές Προσεγγίσεις Τεχνικής Ανάλυσης

  Η Θεωρία του Dow (Dow Theory)

  ElliotWavePrinciple

  Αριθμοί Fibonacci

  Τόξα Fibonacci

  Τιμές - στόχοι Fibonacci

  10

  Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) (Exchange TradedFunds - ETFs)

  Πώς «λειτουργεί» η αγορά των Δ.Α.Κ.

  Πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά των Δ.Α.Κ.

  Διαφορές Δ.Α.Κ. από μετοχές

  H διαδικασία arbitrage

  Κατανομή περιουσιακών στοιχείων (assetallocation)

  Διαχείριση μετρητών (cashmanagement)

  Αντιστάθμιση κινδύνου (hedging)

  Εξισορροπητική Κερδοσκοπία (arbitrage)

  Απομόνωση επενδύσεων

  Στρατηγική πυρήνας/δορυφόρος (core/satellitestrategy)

  Διαχείριση μετάβασης (transitionmanagement)

  11

  ΔομημέναΠροϊόντα (Structured Products)

  Credit Default Options

  Credit linked notes (CLN)

  Asset-backed securities (ABS)

  Collateralized Debt Obligations (CDOs)

  Collateralized loan obligations (CLOs)

  Collateralized bond obligations (CBOs)

  Collateralized synthetic obligations (CSOs)

  12

  Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική

  Υπερβολική αυτοπεποίθηση (overconfidence)

  Αγκίστρωση (anchoring)

  Σφάλμα αντιπροσωπευτικότητας (representativenessbias)

  Σφάλμα διατύπωσης (framing)

  Νοητική λογιστική (mentalaccounting)

  Σφάλμα οικειότητας (familiaritybias)

  Σφάλμα εντοπιότητας (homebias)

  Αγελαία συμπεριφορά (herd behavior)

  Αποστροφή απώλειας (lossaversion)

  Αποστροφή μετάνοιας (regretaversion)

  Επίδραση προδιάθεσης (dispositioneffect)

  13

  Τελική Εξέταση

   

  • ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
   (ΟΔ0606)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν χρηματοδοτικές αποφάσεις στα πλαίσια του επιχειρησιακού και χρηματοοικονομικού προγραμματισμού τους. Οι αποφάσεις αυτές αποτελούν ιδιαίτερα κρίσιμο παράγοντα για την βιωσιμότητα και την ανάπτυξή τους. Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη των διαθέσιμων πηγών άντλησης κεφαλαίων και του πλαισίου λήψης των χρηματοδοτικών αποφάσεων. Αναφέρεται η έννοια του χρηματοοικονομικού προγραμματισμού μιας επιχείρησης και γίνεται διάκριση μεταξύ «εσωτερικής» και «εξωτερικής» χρηματοδότησης. Παρουσιάζονται οι σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης στις οποίες συμπεριλαμβάνονται: η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), η πρακτόρευση απαιτήσεων (factoring), η εμπορία απαιτήσεων (forfaiting), τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital), μία σειρά από σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα και τα ομολογιακά δάνεια. Περιγράφονται διεξοδικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθώς και οι διαδικασίες εφαρμογής των παραπάνω μεθόδων χρηματοδότησης.

  • ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
   (MTF0102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Περιγραφή Μαθήματος

   

  Κάθε επιχειρηματική απόφαση συνεπάγεται χρηματοοικονομικές επιπτώσεις, ενώ οι αποφάσεις που αφορούν τα οικονομικά μιας επιχείρησης αποτελούν αντικείμενο της χρηματοοικονομικής διοίκησης. Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις έννοιες και τις μεθόδους που τα στελέχη των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν για την ορθολογική λήψη επενδυτικών και χρηματοδοτικών αποφάσεων, με απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης.

   

   

  Στόχοι Μαθήματος

   

  Οι φοιτητές θα γνωρίσουν ποιες είναι οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους οικονομικούς διευθυντές, καθώς και τα διαθέσιμα χρηματοοικονομικά εργαλεία που συνδράμουν στη βέλτιστη λειτουργία της επιχείρησης. Θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση των διάφορων μορφών επιχειρηματικών οργανώσεων και των επίκαιρων ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και ειδικότερα η εταιρική διακυβέρνηση, το ζήτημα εντολέα-εντολοδόχου και η εταιρική κοινωνική ευθύνη.  Βασικός πυλώνας του μαθήματος αποτελεί η ανάπτυξη της έννοιας της χρονικής αξίας του χρήματος. Σε αυτό το πλαίσιο θα προσδιορισθεί ο τρόπος υπολογισμού της παρούσας και μελλοντικής αξίας ενός ποσού ή μίας ράντας πληρωμών. Στη συνέχεια και με βάση τη χρονική αξία του χρήματος η διδασκαλία επικεντρώνεται στις μεθόδους αποτίμησης των μετοχών και των ομολόγων. Παράλληλα με τον προσδιορισμό της αξίας των εν λόγω χρεογράφων θα γίνει μία λεπτομερής περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών και γνωρισμάτων τους, όπως επίσης και των κατηγοριοποιήσεών τους.

   

   

  Αξιολόγηση Φοιτητών

   

  Η τελική βαθμολογία των φοιτητών θα προκύπτει τόσο από την τελική εξέταση όσο και από την εργασία που θαπαρουσιασθεί στο τέλος τηςδιδασκαλίας του μαθήματος.

  • Τελική εξέταση (70%)
   • Εργασία(30%)

   

   

  Προτεινόμενα Συγγράμματα

   

  • Σουμπενιώτης,Δ. &Ταμπακούδης,Ι. (2017) Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Επενδύσεις.ΕκδόσειςΝΑΜΑΤΑ.
  • Reilly, F. K., &Brown, K. C. (2011). Investment analysis and portfolio management. Cengage Learning.

   

   

  ΠρόσθετηΒιβλιογραφία

   

  • Elton, E. J., Gruber, M. J., Brown, S. J., &Goetzmann, W. N. (2009). Modern portfolio theory and investment analysis. John Wiley & Sons.
  • Βασιλείου, Δ. &Ηρειώτης, Ν. (2009)ΑνάλυσηΕπενδύσεωνκαιΔιαχείρισηΧαρτοφυλακίου. ΕκδόσειςRosili.
  • Παπαδάμου Στέφανος, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου μια Σύγχρονη Προσέγγιση, Gutenberg 2009.
  • Νούλας Α. (2016)Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. ΕκδόσειςΑνικούλα.
  • Haugen, R. A., & Haugen, R. A. (2001). Modern investment theory(Vol. 5). UpperSaddleRiver, NJ: PrenticeHall.

   

   

  Συμπληρωματικά Αναγνώσματα

  • Journal of Banking and Finance
  • Journal of Finance
  • Journal of Financial Management Analysis
  • Journal of Applied Financial Economics
  • Managerial Finance

   

   

  Χρήσιμα Links

   

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
   (MTM0203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MTM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ I
   (ΟΔ0502)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Οι αποφάσεις που αφορούν τα οικονομικά μιας επιχείρησης αποτελούν αντικείμενο της χρηματοοικονομικής διοίκησης. Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις έννοιες και στις μεθόδους που τα στελέχη των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν για την ορθολογική λήψη επενδυτικών και χρηματοδοτικών αποφάσεων, με απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης. Στο πλαίσιο του μαθήματος  οι φοιτητές θα γνωρίσουν ποιες είναι οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους οικονομικούς διευθυντές, καθώς και τα διαθέσιμα χρηματοοικονομικά εργαλεία που συνδράμουν στη βέλτιστη λειτουργία της επιχείρησης. Θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση των διάφορων μορφών επιχειρηματικών οργανώσεων και των επίκαιρων ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και ειδικότερα η εταιρική διακυβέρνηση, το ζήτημα εντολέα-εντολοδόχου και η εταιρική κοινωνική ευθύνη.  Βασικός πυλώνας του μαθήματος αποτελεί η ανάπτυξη της έννοιας της χρονικής αξίας του χρήματος βάσει της οποίας γίνεται η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών προϊόντων, όπως μετοχές και ομόλογα. Επιπλέον, εκτός από τον προσδιορισμό της αξίας των εν λόγω χρεογράφων θα γίνει μία λεπτομερής περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών και γνωρισμάτων τους, όπως επίσης και των κατηγοριοποιήσεών τους.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (6 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2018

   • Ταμπακούδης, Ι. και Σουμπενιώτης, Δ. (2018) Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Επενδύσεις, 2η Έκδοση, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις ΝΑΜΑΤΑ.

   2015

   • Ταμπακούδης, Ι. και Σουμπενιώτης, Δ. (2015) Χρηματοοικονομική Ανάλυση, 1η Έκδοση, Θεσσαλονίκη, Ταμπακούδης, Ι. και Σουμπενιώτης

   2012

   • Tampakoudis, I., Subeniotis, D., Eleftheriadis, I. (2012) "M&As: Motives, empirical results and contemporary issues". In Vas. Vlachos, Pyrros Papadimitrios, Arist. Bitzenis (Eds.), Mergers and Acquisitions as the Pillar of Foreign Direct Investment. Palgrave Macmillan.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2010

   • Subeniotis, D., Bitzenis, A. Tampakoudis, I. (2010) "FDI inflows in FYROM: the great accumulation of Greek firms in FYROM". Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή κ. Δημητρίου Παπαδόπουλου.
   • Subeniotis, D. & Tampakoudis, I. (2010) "The effects of innovative instruments to market participants and the financial system: The particular role of information technologies". In Var. Godara (Ed.), Pervasive Computing for Business: Trends and Applications. IGI Global.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2009

   • Σουμπενιώτης, Δ. & Ταμπακούδης, Ι. (2009) "Ο Μύθος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Η Λυσιτέλεια των Παρεμβάσεών του". Τιμητικός Τόμος Πανεπιστημίου Πειραιά.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (24 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2019

    • Tampakoudis, I., Nerantzidis, M., Subeniotis, D., Soutsas, A. and Kiosses N. (2019) ‘Bank Mergers and Acquisitions in Greece: The Financial Crisis and its Effect on Shareholder Wealth’. International Journal of Managerial Finance.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tampakoudis, I., Subeniotis, D., Kroustalis, I. and Tamošiūnas, A. (2019) ‘The Interactions and Trade-Offs of Sovereign Credit Default Swap (CDS) and Bond Spreads in a Dynamic Context’. Journal of Business Economics and Management. Vol. 20. No. 3. pp. 466-488.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2018

    • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. and Kroustalis, I. (2018) ‘Sovereign Credit Default Swap and Bond markets’ dynamics: Evidence from the European debt crisis’. International Journal of Monetary Economics and Finance, 11 (2), pp. 110 – 125

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tampakoudis, I., Nerantzidis, M., Subeniotis, D. and Soutsas, A. (2018) ‘The Effect of Corporate Governance Mechanisms on European M&As’. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, 18 (5), pp. 965 - 986

     Προβολή Δημοσίευσης

    2017

    • Tampakoudis, I., Subeniotis, D., Kroustalis, I. and Skouloudakis, M. (2017) ‘Determinants of Foreign Direct Investment in Middle-Income Countries: New Middle-Income Trap Evidence’. Mediterranean Journal of Social Sciences, 8 (1), pp. 58 – 70

     Προβολή Δημοσίευσης

    2016

    • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. and Skouloudakis, M. (2016) ‘A Comparative Assessment of Growth Determinants in Advanced and Emerging Economies. The Particular Role of FDIs’. Global Business and Economics Review, 18 (2), pp. 177 – 198
    • Mansaku, I., Mansaku, S. and Tampakoudis, I. (2016) ‘An Empirical Comparison of the Major Stock Exchanges: NYSE, NASDAQ and LSE in Perspective’. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 5 (3), pp. 406 – 415

    2014

    • Tampakoudis, I., Fylantzopoulou, D. and Nikandrou, K. (2014) ‘Examining the Linkages between GDP Growth and Sustainable Development in the Eurozone’. East-West Journal of Economics and Business. XVII (2), pp. 15 – 37.

    2012

    • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. & Kroustalis, I. (2012) "Greek sovereign credit market dynamics: Credit Default Swap and Bond spreads' linkages". International Journal of Trade and Global Markets. Vol. 5. No. 3. pp. 268-280.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. & Kroustalis, I. (2012) "Modelling volatility during the current financial crisis: An empirical analysis of the US and the UK capital markets". International Journal of Trade and Global Markets. Vol. 5. No. 3. pp. 171-194.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Subeniotis, D., Tampakoudis, I., Kroustalis, I. & Poulios. M. (2012) "An Empirical Examination of Wealth Effects of Mergers and Acquisitions: The U.S. Economy in Perspective". Journal of Financial Management and Analysis. Vol. 24. No. 2. pp. 30-38.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2011

    • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. & Dalakiouridou, E. (2011) "Investigating the Critical Parameters Determining the Revenue of Mergers and Acquisitions to Target-Companies in the United Kingdom and Continental Europe". International Journal of Revenue Management. Vol. 5. No. 1. pp. 42-62.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. & Dalakiouridou, E. (2011) "The Market for Corporate Control in Greece: A Critical Assessment of the Wealth Effects to Bidding-Companies' Shareholders". International Journal of Economic Policy in Emerging Economies. Vol. 4. No. 2. pp. 117-139.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Subeniotis, D., Papadopoulos, D., Tampakoudis, I. & Tampakoudi, A. (2011) "How Inflation, Market Capitalization, Industrial Production and the Economic Sentiment Indicator Affect the EU-12 Stock Markets". European Research Studies Journal. Vol. XIV, Issue 1. pp. 91-102.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tampakoudis, I., Subeniotis, D., Eleftheriadis, I. (2011) "The Economic Impact of Mergers & Acquisitions in Greece: Lessons from a Comparative Analysis Regarding Western Economies". American Journal of Finance and Accounting. Vol. 2. No. 3. pp. 262-295.

    2010

    • Karagiorgos, T., Drogalas, G., Gotzamanis, Ε. and Tampakoudis, I. (2010) ‘Internal Auditing as an Effective Tool For Corporate Governance’. Journal of Business Management, 2 (1), pp. 15-24.
    • Papadopoulos, D., Subeniotis, D. & Tampakoudis, I., (2010) "An Empirical Analysis of Financial Ratios for the Greek IT Sector Firms during a Bullish Market". The Journal of Financial Decision Making. Special Issue: Applied Economics and Finance. Vol. 6. No. 1. pp. 43-55.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tampakoudis, I. (2010) "Exploring Market Efficiency and Structural Differences between the Greek and the Western Capital Markets in the Context of Mergers and Acquisitions". International Research Journal of Finance and Economics. Issue 40. pp. 127-145.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tampakoudis, I. (2010) "Visiting the Paradox of the Upward Trends of Mergers and Acquisitions in the USA in Times of Poor Financial Performance". International Journal of Trade and Global Markets. Vol. 3. No. 4. pp. 341-358.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2009

    • Karagiorgos, T., Drogalas, G., Gotzamanis, Ε. and Tampakoudis, I. (2009) ‘The Contribution of Internal Auditing to Management’. International Journal of Management Research and Technology, 3 (2), pp. 429-436.
    • Παπαδόπουλος, Δ., Σουμπενιώτης, Δ. & Ταμπακούδης, Ι. (2009) "Κριτική Διερεύνηση του Θεσμού των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα στο Πλαίσιο της Ελληνικής Πραγματικότητας". Επιστημονικό Μάρκετινγκ. (Ιούλιος 2009)
    • Παπαδόπουλος, Δ., Σουμπενιώτης, Δ. & Ταμπακούδης, Ι. (2009) "Κριτική Διερεύνηση του Θεσμού των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα στο Πλαίσιο της Ελληνικής Πραγματικότητας". Επιστημονικό Μάρκετινγκ. (Ιούνιος 2009)

    2008

    • Papadopoulos, D., Subeniotis, D. & Tampakoudis, I., (2008) "The economic impact of tender offers to target-companies in USA during the 20th century: A critical examination of related event studies". Investment Research & Analysis Journal. Vol. 3. No. 2. pp. 4 - 12.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Papadopoulos, D., Subeniotis, D. & Tampakoudis, I. (2008) "The Wealth Effects of Mergers and Acquisitions to Target-Companies in USA for the Period 1920-2000. A Comparative Examination of Empirical Studies". SPOUDAI: Journal of Economics and Business. Vol. 58. No. 3-4. pp. 148 - 166.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Συνέδρια (25 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • Tampakoudis, I., Subeniotis D. and Kiosses, N. (2019) ‘Board Size and its Effect on Bank Mergers and Acquisitions’ of 22nd PARIS International Conference on Studies in Business, Economics and Interdisciplinary Studies (PBEIS-19), 5-7 September, Paris, France.
     • Tampakoudis, I., Subeniotis D., Nerantzidis, M. and Kiosses, N. (2019) ‘Female Directors and the Wealth Effects of Mergers and Acquisitions in the US Banking Sector’ of Clute International Academic Conference on Business (IACB), 4-8 August, New York, USA.

     2018

     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D., Nerantzidis, M. and Soutsas, A. (2018) ‘The wealth effects of M&As on Greek banks. What changed after the global financial and economic crisis’ of the International Conference on International Business, 17-20 May, Thessaloniki, Greece
     • Tampakoudis, I. (2018) ‘The economic impact of bank M&As in the US after the financial crisis of 2007’ of the International Conference on International Business, 17-20 May, Thessaloniki, Greece
     • Tampakoudis, I., Subeniotis and D., Nerantzidis, M. (2018) ‘The effect of the presence of women on board on mergers and acquisitions on European banking’ of the 7th International Academic Macro Thematic Conference, 28-29 December, Paris, France

     2017

     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. and Soutsas, A. (2017) ‘An empirical examination of the wealth effects of M&As to the Greek banking sector’ στο 8ο Συνέδριο Επιστημονικής Εταιρίας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής, 18-19 Δεκεμβρίου, Αθήνα, Ελλάδα.
     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. and Kroustalis, I. (2017) ‘The Interrelation between Sovereign Credit Default Swap (CDS) and Bond Spreads: A Dynamic Approach’ of the 7th International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, 1-3 June, Glasgow, Scotland.

     2016

     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D., Skouloudakis, M. and Kroustalis, I. (2016) ‘The Role of Institutional and Traditional Determinants of Foreign Direct Investments: The Case of Emerging Asian Economies’ of the International Trade and Academic Research Conference, 7-8 November, London, United Kingdom.

     2015

     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. and Skouloudakis, M. (2015) ‘The Role of Market Seeking, Efficiency Seeking and Recourse Seeking Determinants of Foreign Direct Investments: The Case of OECD Countries’ of the International Trade and Academic Research Conference, 9-10 November, London, United Kingdom.
     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. and Skouloudakis, M. (2015) ‘Traditional Determinants of Growth and Inward FDIs: The Greek Case’ of the International Conference on International Business, 22-24 May, Thessaloniki, Greece

     2014

     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. and Skouloudakis, M. (2014) ‘Traditional and Nontraditional Determinants of Foreign Direct Investments in Mexico’, Proceedings of the International Conference on International Business, 23-25 May, Thessaloniki, Greece.

     2013

     • Tampakoudis, I., Fylantzopoulou, D. & Nikandrou, K. (2013) "Sustainable development indicators: examining their effect on emerging, frontier and developed markets". Proceedings of the International Conference on International Business, Thessaloniki, May 16th - 18th.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. & Skouloudakis, M. (2013) "Determinants of Foreign Direct Investments in Middle - Income Countries and the Role of Middle - Income Trap". Proceedings of the International Conference on International Business, Thessaloniki, May 16th - 18th.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. & Skouloudakis, M. (2013) "Determinants of Foreign Direct Investments in Advanced and Emerging Economies: A Comparative Assessment". Proceedings of the International Trade & Academic Research Conference (ITARC), London-UK, November 4th - 5th.

     2012

     • Tampakoudis, I. (2012) ‘A Comparative Assessment of Growth Determinants in Advanced and Emerging Economies. The Particular Role of FDIs’ of the 7th International Academic Macro Thematic Conference, 27-28 December, Paris, France
     • Tampakoudis, I., Fylantzopoulou, D. & Nikandrou, K. (2012) "Examining the relationship between growth and sustainable development in the Euro zone". Proceedings of the International Conference on International Business, Thessaloniki, May 17th - 19th.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. & Kroustalis, I. (2012) "The Wealth Effects of Foreign Direct Investments to Greek Companies: Evidence from the Balkans". Proceedings of 4th International Conference on Accounting and Finance, Corfu, Greece, August 30th - 31st.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2011

     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. & Kroustalis, I. (2011) "Greek sovereign credit market dynamics: Credit Default Swap and Bond spreads' linkages". Proceedings of the International Conference on International Business, Thessaloniki, May 19th - 21st.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2010

     • Papadopoulos, D., Subeniotis, D. & Tampakoudis, I., (2010) "An Empirical Analysis of Financial Ratios for the Greek IT Sector Firms during a Bullish Market". Proceedings of Ioannina Meeting on Applied Economics & Finance, Ioannina, June 11th - 12th.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. & Dalakiouridou, E. (2010) "The Market for Corporate Control in Greece: A Critical Assessment of the Wealth Effects to Bidding-Companies' Shareholders". Proceedings of the International Conference on International Business, Thessaloniki, May 22nd - 23rd.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Subeniotis, D., Bitzenis, A. & Tampakoudis, I. (2010) "Foreign Direct Investment in South-Eastern Europe: The Presence of Greek Banks in FYROM". Proceedings of 3rd International Conference on Accounting and Finance, Skiathos, Greece, August 25th - 28th.
     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. & Bitzenis, A. (2010) "The Economic Impact of Mergers & Acquisitions in Greece: Lessons from a Comparative Analysis Regarding Western Economies". Proceedings of The 6th International Conference on Global Research in Business & Economics, New York City, USA, October 17th - 19th.

     2008

     • Subeniotis, D., Zapranis, A. & Tampakoudis, I., (2008) "The Wealth Effects of Completed and Uncompleted Mergers and Tender Offers to Target Shareholders in U.S.A., U.K. and Continental Europe", Proceedings of the 2nd International Conference on Accounting and Finance, Thessaloniki, Greece, August 28th - 30th.
     • Subeniotis, D. & Tampakoudis, I. (2008) "Are Markets Efficient? A Comparative Assessment between the Greek and the West Capital Markets". Proceedings of the 9th International Business Research Conference, Melbourne, Australia, November 24th - 26th.
     • Subeniotis, D. & Tampakoudis, I. (2008) "The use of Credit Derivatives and Concerns Associated with Them". Proceedings of 1st International Congress on Pervasive Computing and Management, New Delhi, India, December 12th - 14th.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Άλλα (0 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.