Ταμπακούδης Ιωάννης
 • 2310 891.595
 • tampakoudis uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ3, 301 (Α)

  Ταμπακούδης Ιωάννης

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Αναπληρωτής Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα - MIS)
  Αναπληρωτής Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA))


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Χρηματοοικονομική-Συγχωνεύσεις, Εξαγορές

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (2001)
  • Master of Sciences (MSc) in Banking and International Finance, City University Business School, UK. (2002)
  • Διδάκτορας Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (2009)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Συγχωνεύσεις & Εξαγορές
  • Πιστωτικά Παράγωγα
  • Δομημένα Προϊόντα
  • Μεταβλητότητα Κεφαλαιαγορών
  • Προσδιοριστικοί Παράγοντες Aμεσων Ξένων Επενδύσεων

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
   (ΔΕ0309)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Αρχικά, θα γίνει μία παρουσίαση των διαθέσιμων επενδυτικών επιλογών και ειδικότερα θα παρουσιασθούν οι μετοχές, τα ομόλογα, τα εμπορεύματα, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα κρυπτονομίσματα, τα παράγωγα και τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETFs),. Στη συνέχεια, η διδασκαλία του μαθήματος επικεντρώνεται στη μεθοδολογία υπολογισμού της αναμενόμενης απόδοσης και του κινδύνου ενός περιουσιακού στοιχείου ή χαρτοφυλακίου με δειγματοληψία ή κατανομή πιθανοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο, αναλύεται η σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου του Markowitz το επίκεντρο της οποίας είναι ο βέλτιστος συνδυασμός των διαθέσιμων επενδυτικών επιλογών και η σύνθεση αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων. Η θεωρία χαρτοφυλακίου παρέχει τη μεθοδολογία και τα κατάλληλα εργαλεία για τη μείωση του κινδύνου και την επίτευξη της βέλτιστης σχέσης μεταξύ κινδύνου και αναμενόμενης απόδοσης.

                 Με αφετηρία τη σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου παρουσιάζεται το Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (ΥΑΠΣ), το οποίο εφαρμόζεται για την εκτίμηση της αναμενόμενης απόδοσης ενός περιουσιακού στοιχείου ή χαρτοφυλακίου βάσει του κινδύνου του. Εκτός από το ΥΑΠΣ, για την εκτίμηση της αναμενόμενης απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων παραθέτονται και άλλα μοντέλα, εκ των οποίων τα βασικότερα είναι αυτά των Fama and French και της Θεωρίας Τιμολόγησης Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας. Επιπλέον, αναλύεται η υπόθεση αποτελεσματικών αγορών, καταγράφονται οι ανωμαλίες που εμφανίζονται στις αγορές και, τέλος, παρουσιάζεται η συμπεριφορική χρηματοοικονομική, η οποία επικεντρώνεται στην κατανόηση της μη ορθολογικής συμπεριφοράς των επενδυτών.

                 Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτητές επίσης θα γνωρίσουν τη φιλοσοφία και τα εργαλεία της Τεχνικής ανάλυσης. Περιγράφονται η τάση (trend), οι σχηματισμοί (patterns), οι κινητοί μέσοι όροι (moving averages), οι δείκτες MACD, RSI, OBV, οι αριθμοί και τα τόξα Fibonacci. Η διδασκαλία όλων των εργαλείων της Τεχνικής ανάλυσης γίνεται με χρήση ελεύθερου λογισμικού, με τη χρήση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Σε όλη τη διάρκεια διδασκαλίας του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να είναι ενεργοί traders και να εφαρμόζουν τα διδασκόμενα εργαλεία και τεχνικές βάσει των δεδομένων της αγοράς με το άνοιγμα εικονικών λογαριασμών (demo accounts) σε διαδικτυακές πλατφόρμες συναλλαγών.

                 Απώτερος στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στον φοιτητή μία ολοκληρωμένη εικόνα των επενδυτικών επιλογών, του τρόπου αξιολόγησης και επιλογής χρεογράφων, της κατασκευής αποτελεσματικών/άριστων χαρτοφυλακίων σε πραγματικό χρόνο και με δεδομένα της αγοράς.

  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
   (ΔΕ0303-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Αρχικά, παρουσιάζονται οι Οικονομικές Καταστάσεις και συγκεκριμένα η Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, η Κατάσταση Αποτελεσμάτων και η Κατάσταση Ταμειακών Ροών. Οι Οικονομικές Καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με ένα σύνολο κανόνων που είναι τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), τα οποία θεσπίζονται από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και είναι αποδεκτά σε περισσότερες από 140 χώρες παγκοσμίως. Η Κατάσταση Οικονομικής Θέσης διαχωρίζεται σε Ενεργητικό, Υποχρεώσεις και Καθαρή Θέση, και φανερώνει τα περιουσιακά στοιχεία, τις οφειλές σε τρίτους και τις οφειλές προς τους μετόχους, αντίστοιχα. Δείχνει την οικονομική κατάσταση της οντότητας και την ικανότητά της να παράγει εισόδημα στο μέλλον. Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων περιλαμβάνει λογαριασμούς Εσόδων και Εξόδων, ενώ η διαφορά των δύο καταδεικνύει τη χρηματοοικονομική αποτελεσματικότητα της οντότητας σε χρηματικούς όρους. Τέλος, η Κατάσταση Ταμειακών Ροών καταδεικνύει τις ταμειακές ροές που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα των λειτουργικών, επενδυτικών και χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της οντότητας.


  Τα αριθμητικά δεδομένα που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αποτελούν τη βάση για περαιτέρω ανάλυση, διαμόρφωση προβλέψεων και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων αναφορικά με όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι μέτοχοι και οι άλλες ομάδες ενδιαφέροντος αξιοποιούν την πληροφόρηση των οικονομικών καταστάσεων με σκοπό τη διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων γίνεται είτε με την μετατροπή τους σε μία τυποποιημένη μορφή είτε με τη χρήση δεικτών. Στην πρώτη περίπτωση περιλαμβάνονται η οριζόντια και η κάθετη ανάλυση, οι οποίες επιτρέπουν την αξιολόγηση της απόδοσης της εταιρίας κατά τη διάρκεια του χρόνου και τον εντοπισμό των στοιχείων που σχετίζονται με συγκεκριμένες επιχειρηματικές λειτουργίες και επιδέχονται περαιτέρω βελτιώσεις. Στην περίπτωση των δεικτών, επιλέγονται δύο στοιχεία από την ίδια ή από δύο διαφορετικές οικονομικές καταστάσεις, όπου το μέγεθος του ενός εκφράζεται σε σχέση με το μέγεθος του άλλου. Λαμβάνοντας υπόψη την έκταση της πληροφόρησης που παρέχεται στις οικονομικές καταστάσεις, μπορούν να κατασκευασθούν πολλοί και διαφορετικοί δείκτες. Κατά συνέπεια, η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων με τη χρήση δεικτών επιτρέπει την ενδελεχή αξιολόγηση όλων των πτυχών της δραστηριότητας μίας επιχείρησης. Οι δείκτες ταξινομούνται σε κατηγορίες βάσει της επιχειρηματικής λειτουργίας στην οποία επικεντρώνονται και, ειδικότερα, διακρίνονται σε δείκτες ρευστότητας, δραστηριότητας, κερδοφορίας, χρέους και μακροπρόθεσμης φερεγγυότητας.

  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
   (MTF0210)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  MTF0210

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Β'

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία

  3

  6

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  Ειδίκευσης

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνικά

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://www.uom.gr/mtf/programma-spoydon/programma-spoydon-analytikh-perigrafh-mathhmaton?semester=2

             

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να:

  • Γνωρίζουν τις βασικές Οικονομικές Καταστάσεις
  • Αξιολογούν την πληροφόρηση που πηγάζει από τις Οικονομικές Καταστάσεις
  • Εφαρμόζουν τις μεθόδους ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων
  • Διακρίνουν τις βασικές κατηγορίες αριθμοδεικτών
  • Προτείνουν ενέργειες για τη βελτίωση των αριθμοδεικτών
  • Αναλύουν τους αριθμοδείκτες συνδυαστικά
  • Υπολογίζουν την αξία των κοινών και των προνομιούχων μετοχών

   

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

  Το μάθημα αποσκοπεί να προσδώσει στους φοιτητές τις παρακάτω γενικές ικανότητες:

  -          Γνώση του περιεχομένου και της σημασίας της χρηματοοικονομικής επιστήμης

  -          Κριτική σκέψη και ικανότητα λήψης ορθολογικών αποφάσεων

  -          Εργασία σε ομάδες πάνω σε μελέτες περιπτώσεων

  -          Αναζήτηση, ανάλυση και παρουσίαση σύνθετων προβλημάτων

  -          Χρήση νέων τεχνολογιών και λογισμικού

  -          Παρουσίαση, διάλογος, κριτική και αυτοκριτική

   

   

  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Αρχικά, παρουσιάζονται οι Οικονομικές Καταστάσεις και συγκεκριμένα η Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, η Κατάσταση Αποτελεσμάτων και η Κατάσταση Ταμειακών Ροών. Οι Οικονομικές Καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με ένα σύνολο κανόνων που είναι τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), τα οποία θεσπίζονται από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και είναι αποδεκτά σε περισσότερες από 140 χώρες παγκοσμίως. Η Κατάσταση Οικονομικής Θέσης διαχωρίζεται σε Ενεργητικό, Υποχρεώσεις και Καθαρή Θέση, και φανερώνει τα περιουσιακά στοιχεία, τις οφειλές σε τρίτους και τις οφειλές προς τους μετόχους, αντίστοιχα. Δείχνει την οικονομική κατάσταση της οντότητας και την ικανότητά της να παράγει εισόδημα στο μέλλον. Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων περιλαμβάνει λογαριασμούς Εσόδων και Εξόδων, ενώ η διαφορά των δύο καταδεικνύει τη χρηματοοικονομική αποτελεσματικότητα της οντότητας σε χρηματικούς όρους. Τέλος, η Κατάσταση Ταμειακών Ροών καταδεικνύει τις ταμειακές ροές που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα των λειτουργικών, επενδυτικών και χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της οντότητας.

  Τα αριθμητικά δεδομένα που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αποτελούν τη βάση για περαιτέρω ανάλυση, διαμόρφωση προβλέψεων και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων αναφορικά με όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι μέτοχοι και οι άλλες ομάδες ενδιαφέροντος αξιοποιούν την πληροφόρηση των οικονομικών καταστάσεων με σκοπό τη διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων γίνεται είτε με την μετατροπή τους σε μία τυποποιημένη μορφή είτε με τη χρήση δεικτών. Στην πρώτη περίπτωση περιλαμβάνονται η οριζόντια και η κάθετη ανάλυση, οι οποίες επιτρέπουν την αξιολόγηση της απόδοσης της εταιρίας κατά τη διάρκεια του χρόνου και τον εντοπισμό των στοιχείων που σχετίζονται με συγκεκριμένες επιχειρηματικές λειτουργίες και επιδέχονται περαιτέρω βελτιώσεις. Στην περίπτωση των δεικτών, επιλέγονται δύο στοιχεία από την ίδια ή από δύο διαφορετικές οικονομικές καταστάσεις, όπου το μέγεθος του ενός εκφράζεται σε σχέση με το μέγεθος του άλλου. Λαμβάνοντας υπόψη την έκταση της πληροφόρησης που παρέχεται στις οικονομικές καταστάσεις, μπορούν να κατασκευασθούν πολλοί και διαφορετικοί δείκτες. Κατά συνέπεια, η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων με τη χρήση δεικτών επιτρέπει την ενδελεχή αξιολόγηση όλων των πτυχών της δραστηριότητας μίας επιχείρησης. Οι δείκτες ταξινομούνται σε κατηγορίες βάσει της επιχειρηματικής λειτουργίας στην οποία επικεντρώνονται και, ειδικότερα, διακρίνονται σε δείκτες ρευστότητας, δραστηριότητας, κερδοφορίας, χρέους και μακροπρόθεσμης φερεγγυότητας.

   

   

   

  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Στο πλαίσιο του μαθήματος γίνεται χρήση νέων τεχνολογιών (παρουσιάσεις ppt, χρήση εκπαιδευτικών videos) στη διδασκαλία. Επίσης, υπάρχει διαθέσιμο  εκπαιδευτικό υλικό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Open eClass για την βελτίωση της αμεσότητας και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος  από τους φοιτητές. Η πλατφόρμα Open eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Τέλος, η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται τόσο με δια ζώσης συναντήσεις στις γνωστοποιημένες ώρες γραφείου όσο και με emails, καθώς και με πλατφόρμες βιντεοδιάσκεψης (πχ. Zoom, Google Meet).

   

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39 ώρες

  Εργαστηριακή Άσκηση

  26 ώρες

  Διαδραστική διδασκαλία

  25 ώρες

  Συγγραφή εργασίας

  30 ώρες

  Παρουσίαση εργασίας

  10 ώρες

  Μελέτη, ανάλυση βιβλιογραφίας

  20 ώρες

   

   

  ΣύνολοΜαθήματος

  150 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

  Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά

   

  Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με:

  • Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής
  • Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
  • Επίλυση Προβλημάτων
  • Γραπτή Εργασία (30% του τελικού βαθμού)

  Οι φοιτητές ενημερώνονται για την ύλη των εξετάσεων, τον τρόπο, τα κριτήρια και τη διάρκεια αξιολόγησης από ανακοινώσεις και σχετικά έγγραφα που αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Open eClass.

   

  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Καραγιώργος, Θ. (2017). Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική, εκδόσεις ΑΦΟΙ Θ Καραγιώργου.
  • Σουμπενιώτης, Δ. και Ταμπακούδης, Ι. (2020). Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Επενδύσεις,, εκδόσεις ΝΑΜΑΤΑ.
  • Καραγιώργος, Θ. (2017). Χρηματοοικονομική Λογιστική, εκδόσεις ΑΦΟΙ Θ Καραγιώργου.
   • Needles, B. and Marian, P. (2016). Εισαγωγή στη Λογιστική, εκδόσεις Broken Hill Publishers LTD.
   • Subramanyan K.R and Wild, J. (2016). Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, εκδόσεις Broken Hill Publishers LTD.
   • Reilly, F. and Brown, K. (2009). Analysis of Investments and Management of Portfolios, 9th Edition, THOMSON, South-Western.

   

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  • Journal of Banking and Finance
  • Journal of Finance
  • Journal of Financial Management Analysis
  • Journal of Applied Financial Economics
  • Managerial Finance
  • Accounting Forum
  • European Accounting Review
  • Abacus
  • Management Accounting Research
  • Journal of International Accounting Research

   

  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
   (MIB0210)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MIB

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
   (MTF0204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  MTF0204

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Β΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία

  3

  6

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  Γενικού υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνικά

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://www.uom.gr/mtf/programma-spoydon/programma-spoydon-analytikh-perigrafh-mathhmaton?semester=2

             

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

  -          Διαθέτουν ευρείες, εξειδικευμένες, αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις για το πεδίο της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης.

  -          Γνωρίζουν και εφαρμόζουν τις μεθόδους αξιολόγησης επενδύσεων.

  -          Κατατάσσουν αμοιβαίως αποκλειόμενες επενδύσεις.

  -          Συνθέτουν χαρτοφυλάκια επενδύσεων υπό περιορισμούς κεφαλαίων.

  -          Κατανοούν τη σημασία έκδοσης μετοχών για τις εταιρίες.

  -          Διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ κοινών και προνομιούχων μετοχών.

  -          Εφαρμόζουν το βασικό μοντέλο αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων .

  -          Αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα και τους περιορισμούς του Μοντέλου Προεξόφλησης Μερισμάτων.

  -          Κατανοούν τη σημασία έκδοσης ομολόγων για τα κράτη και τις εταιρίες.

  -          Παρουσιάζουν τα βασικά χαρακτηριστικά των ομολόγων και περιγράφουν τα κυριότερα ήδη αυτών.

  -          Αντιλαμβάνονται την ουσία και την πρακτική αξία της πιστοληπτικής αξιολόγησης και διαβάθμισης.

   

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

  Το μάθημα αποσκοπεί να προσδώσει στους εκπαιδευόμενους τις παρακάτω γενικές ικανότητες:

  -          Γνώση του περιεχομένου και της σημασίας της χρηματοοικονομικής επιστήμης

  -          Κριτική σκέψη και ικανότητα λήψης ορθολογικών αποφάσεων

  -          Εργασία σε ομάδες πάνω σε μελέτες περιπτώσεων

  -          Αναζήτηση, ανάλυση και παρουσίαση σύνθετων προβλημάτων

  -          Χρήση νέων τεχνολογιών και λογισμικού

  -          Παρουσίαση, διάλογος, κριτική και αυτοκριτική

   

  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στόχος των επιχειρήσεων είναι να δημιουργούν αξία, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα κεφάλαια που συγκεντρώνουν από μετόχους και πιστωτές. Για το λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναζητούν τις βέλτιστες επενδυτικές επιλογές, αλλά και να διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία για τη λήψη ορθολογικών επενδυτικών αποφάσεων. Οι επενδυτικές αποφάσεις των επιχειρήσεων συνίστανται στην επιλογή των περιουσιακών στοιχείων ή/και των επενδυτικών σχεδίων που θα αποφέρουν το μέγιστο οικονομικό όφελος. Κατά συνέπεια, οι μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων αποτελούν πολύτιμο εργαλείο στη συνεχή προσπάθεια των επιχειρήσεων να δημιουργούν αξία, αφού προσδιορίζουν την αποτελεσματικότητα μίας επένδυσης και επιτρέπουν την αξιολόγηση επενδύσεων ανεξαρτήτως από το εάν είναι μεμονωμένες ή αμοιβαίως αποκλειόμενες. Σε αυτό το πλαίσιο αναλύονται οι βασικές μέθοδοι αξιολόγησης που είναι η Καθαρά Παρούσα Αξία, ο Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης, ο Τροποποιημένος Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης, η Περίοδος Αποπληρωμής, η Προεξοφλημένη Περίοδος Αποπληρωμής και ο Δείκτης Κερδοφορίας.

  Στη συνέχεια, αναλύονται οι βασικές πηγές άντλησης κεφαλαίων για τις εταιρίες, ήτοι οι μετοχές και τα ομόλογα. Οι μετοχές αποτελούν αδιαίρετες μονάδες του μετοχικού κεφαλαίου, ίσης αξίας μεταξύ τους. Διακρίνονται σε κοινές και προνομιούχες βάσει των δικαιωμάτων που παρέχουν στους κατόχους τους αναφορικά με τη συμμετοχή τους στη διοίκηση, στα κέρδη και στο προϊόν εκκαθάρισης της εταιρίας. Τόσο οι κοινές όσο και οι προνομιούχες μετοχές υποκατηγοριοποιούνται, γεγονός που διευρύνει αφενός τους εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης των εταιριών και αφετέρου τις διαθέσιμες επιλογές των επενδυτών. Οι εταιρίες έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν κοινές μετοχές με διαφορετικά δικαιώματα ψήφου και προνομιούχες μετοχές με διαφορετικό προνομιακό μέρισμα, διάρκεια και δικαιώματα. Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να συνδυάσουν χαρακτηριστικά τόσο των μετοχών όσο και των χρεωστικών τίτλων και γι’ αυτό χαρακτηρίζονται και ως υβριδικοί τίτλοι.

  Εκτός από τις εταιρίες, ομόλογα εκδίδουν τα κράτη και οι δημόσιοι φορείς με σκοπό την κάλυψη των μακροπρόθεσμων χρηματοδοτικών αναγκών τους. Τα ομόλογα είναι χρεωστικοί τίτλοι με αρχική διάρκεια που τις περισσότερες φορές κυμαίνεται από 1 έως 30 έτη. Καταβάλλουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα κουπόνια και στη λήξη τους ο κάτοχός τους εισπράττει την ονομαστική τους αξία. Πέρα από κάποια κοινά χαρακτηριστικά που εμφανίζονται στο σύνολο των ομολόγων, παρατηρείται σημαντική ευελιξία αναφορικά με το εκδοτικό επιτόκιο, τα δικαιώματα, τη μορφή, την κατάταξη, τις εγγυήσεις και το νόμισμα έκδοσής τους.

  Εκτός από τη θεωρητική προσέγγιση των μετοχών και των ομολόγων, εφαρμόζονται και τα αντίστοιχα μοντέλα αποτίμησης της αξίας τους. Κατά συνέπεια, οι φοιτητές θα μπορούν να αξιολογούν τις τρέχουσες τιμές των χρεογράφων και να λαμβάνουν επενδυτικές θέσεις βάσει των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των μεθόδων αποτίμησης.

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Στο πλαίσιο του μαθήματος γίνεται χρήση νέων τεχνολογιών (παρουσιάσεις ppt, χρήση εκπαιδευτικών videos) στη διδασκαλία. Επίσης, υπάρχει διαθέσιμο  εκπαιδευτικό υλικό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Open eClass για την βελτίωση της αμεσότητας και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος  από τους φοιτητές. Η πλατφόρμα Open eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Τέλος, η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται τόσο με δια ζώσης συναντήσεις στις γνωστοποιημένες ώρες γραφείου όσο και με emails, καθώς και με πλατφόρμες βιντεοδιάσκεψης (πχ. Zoom, Google Meet).

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  40 ώρες

  Επίλυση Case studies

  30 ώρες

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

  30 ώρες

  Ασκήσεις πεδίου

  35 ώρες

  Συγγραφή εργασίας

  25 ώρες

   

   

  ΣύνολοΜαθήματος

  160 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

  Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά

   

  Η αξιολόγηση γίνεται μέσω της τελικής εξέτασης, η οποία περιλαμβάνει:

  -          Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

  -          Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

  -          Επίλυση Προβλημάτων/Ασκήσεων

  -          Ανάπτυξη και ανάλυση μελέτης περίπτωσης

   

  Οι φοιτητές ενημερώνονται για την ύλη των εξετάσεων, τον τρόπο, τα κριτήρια και τη διάρκεια αξιολόγησης από ανακοινώσεις και σχετικά έγγραφα που αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Open eClass.

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -          Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

  • Σουμπενιώτης, Δ. & Ταμπακούδης, Ι. (2017) Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Επενδύσεις. Εκδόσεις ΝΑΜΑΤΑ.
  • Θάνος, Γ. & Θάνος, Ι. (2012) Χρηματοδοτική των Επιχειρήσεων. ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
  • Brealey, R. A., Myers, S. C. & Allen, F. (2021) Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων. UTOPIA ΕΚΔΟΣΕΙΣ Μ. ΕΠΕ.
  • Νούλας, Α. (2022) Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Επενδυτικές και Χρηματοδοτικές Αποφάσεις, 2η Έκδοση. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
  • Δράκος Α. & Καραθανάσης Γ. (2017) Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων. ΜΠΕΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
  • Συλλογικό Έργο (2022) Χρηματοοικονομική Διοίκηση. SPECISOFT ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ Α.Ε.

   

  -          Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  • Journal of Financial Stability
  • Journal of Corporate Finance
  • Journal of Banking and Finance
  • Research in International Business and Finance
  • Journal of Financial Management Analysis
  • Journal of Applied Financial Economics
  • Review of Financial Studies
  • Journal of Financial Economics
  • Finance Research Letters
  • Journal of Finance

   

  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT)
   (ΟΔ0817)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

   

   

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0817

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  (International Financial Management)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Ειδίκευσης Γενικών Γνώσεων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Αγγλική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://www.uom.gr/ba/odhgos-spoydon-tmhmatos-ode-2022-2023

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

  -          Διαθέτουν ευρείες, εξειδικευμένες, αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις για το πεδίο της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης.

  -          Κατέχουν τις κύριες έννοιες, τις βασικές αρχές και τη σημασία των πολυεθνικών επιχειρήσεων στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον.

  -          Αναλύουν και προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους ώστε να διαμορφώνουν το πλαίσιο για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων.

  -          Κατανοούν και αντιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και περιορισμούς των διαφόρων μορφών διεθνοποίησης.

  -          Αναγνωρίζουν τη λειτουργία των διεθνών αγορών χρήματος, κεφαλαίου, συναλλάγματος και εμπορευμάτων, καθώς επίσης και τη χρησιμότητα που μπορούν να αντλήσουν επιχειρήσεις και επενδυτές από αυτές.

  -          Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των εναλλακτικών θεωριών που επιδιώκουν να τεκμηριώσουν αλλά και να προβλέψουν την πορεία των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

  -          Αντιλαμβάνονται το συναλλαγματικό κίνδυνο και προτείνουν εργαλεία και στρατηγικές με σκοπό τη βέλτιστη αντιμετώπισή του.

       

   

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα αποσκοπεί να προσδώσει στους εκπαιδευόμενους τις παρακάτω γενικές ικανότητες:

  -          Γνώση του περιεχομένου και της σημασίας της χρηματοοικονομικής επιστήμης

  -          Κριτική σκέψη και ικανότητα λήψης ορθολογικών αποφάσεων

  -          Εργασία σε ομάδες πάνω σε μελέτες περιπτώσεων

  -          Αναζήτηση, ανάλυση και παρουσίαση σύνθετων προβλημάτων

  -          Χρήση νέων τεχνολογιών και λογισμικού

  -          Παρουσίαση, διάλογος, κριτική και αυτοκριτική

   

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητές με πολύ μεγαλύτερη ένταση και σε πιο διευρυμένη έκταση. Η διεθνοποίηση μιας επιχείρησης μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορες μορφές και συγκεκριμένα με: (1) διεθνές εμπόριο (international trade), (2) συμφωνίες αδειοδότησης (licensing agreements), (3) δικαιόχρηση  (franchising), (4) κοινοπραξίες (joint venture), (5) εξαγορές (acquisitions) και (6) την ίδρυση θυγατρικών στο εξωτερικό (foreign subsidiaries).  Οι φοιτητές θα διδαχθούν τα χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα καθώς και τους κινδύνους κάθε εναλλακτικής μορφής, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αξιολογούν και να προτείνουν τον κατάλληλο τρόπο διεθνοποίησης μίας επιχείρησης βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της και των εκάστοτε συνθηκών του εξωτερικού περιβάλλοντος.

  Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να αναλύει όχι μόνο τα δυνητικά πλεονεκτήματα που συνδέονται με τις στρατηγικές διεθνοποίησης, αλλά παράλληλα παρουσιάζει τους διάφορους επενδυτικούς κινδύνους που επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Οι φοιτητές θα διδαχθούν στο πώς να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται διαφορετικές πηγές κινδύνου, όπως ο κίνδυνος ρευστότητας (liquidity risk), ο συναλλαγματικός κίνδυνος (exchange rate risk), ο κίνδυνος χώρας (country risk) και ο κίνδυνος της αγοράς (market risk). Επιπλέον, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις πρέπει να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις ταμειακές ροές τους και τον προϋπολογισμό κεφαλαίων στις ξένες αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο η ανάπτυξη των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών αγορών επηρεάζει τη χρηματοδότηση των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, θα γνωρίσουν τις πρακτικές διαδικασίες και τα μέσα χρηματοδότησης του διεθνούς εμπορίου.

  Βασικό πυλώνα του μαθήματος αποτελούν οι διάφορες θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί αναφορικά με τον προσδιορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσεται η σχέση μεταξύ πληθωρισμού, επιτοκίων και συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ειδικότερα, παρουσιάζονται η ισοτιμία αγοραστικής δύναμης (Purchasing Power Parity-PPP), το διεθνές φαινόμενο Fisher (International Fisher Effect-IFE) και  το θεώρημα ισοδυναμίας των επιτοκίων (Interest Rate Parity-IRP). Η παρουσίαση των θεωριών γίνεται με αριθμητικά παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης (case studies) έτσι ώστε να αναδυθεί η χρησιμότητα κάθε εναλλακτικής θεωρίας, αλλά ταυτόχρονα και για να καταγραφούν οι περιορισμοί που υπάρχουν κατά την πρακτική εφαρμογή τους.

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση νέων τεχνολογιών (παρουσιάσεις ppt, χρήση εκπαιδευτικών videos), υλικό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://openeclass.uom.gr/ για την βελτίωση της αμεσότητας και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος  από τους φοιτητές. Επίσης, η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται τόσο με δια ζώσης συναντήσεις στις γνωστοποιημένες ώρες γραφείου όσο και με emails, καθώς και με πλατφόρμες βιντεοδιάσκεψης (πχ. Zoom, Google Meet).

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  40 ώρες

  Επίλυση Case studies

  20 ώρες

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

  20 ώρες

  Ασκήσεις πεδίου

  30 ώρες

  Συγγραφή εργασιών

  30 ώρες

  Σύνολο Μαθήματος

  140 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης: Αγγλικά

  Η αξιολόγηση γίνεται μέσω της τελικής εξέτασης, η οποία περιλαμβάνει:

  -          Eρωτήσεις πολλαπλής επιλογής

  -          Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

  -          Επίλυση Προβλημάτων/Ασκήσεων

  -          Ανάπτυξη και ανάλυση μελέτης περίπτωσης

  Οι φοιτητές ενημερώνονται για την ύλη των εξετάσεων, τον τρόπο, τα κριτήρια και τη διάρκεια αξιολόγησης από ανακοινώσεις και σχετικά έγγραφα που αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://openeclass.uom.gr/.

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -          Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

  • Καρφάκης, Κ. (2022) Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Σχέσεις. Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε.
  • Salvatore. D., Ψειρίδου, Α. & Λιανός, Θ. (Επιστ. Επιμέλεια) (2022) Διεθνής Οικονομική. Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε.
  • Παπάζογλου Χ. (2018) Εισαγωγή στη διεθνή οικονομική 3η έκδοση. Εκδόσεις Τσότρας.
  • Guillochon, Β., Kawecki, Α. & Venet, Β. (2014) Διεθνής Οικονομική. Εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ.

  -          Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  • Journal of Financial Stability
  • Journal of Corporate Finance
  • Journal of Banking and Finance
  • Research in International Business and Finance
  • Journal of Financial Management Analysis
  • Journal of Applied Financial Economics
  • Review of Financial Studies
  • Journal of Financial Economics
  • Finance Research Letters
  • Journal of Finance
  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
   (ΟΔ0708)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0708

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ζ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Ειδίκευσης Γενικών Γνώσεων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://www.uom.gr/ba/odhgos-spoydon-tmhmatos-ode-2022-2023

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να

  -          Διαθέτουν ευρείες, εξειδικευμένες, αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις για το πεδίο της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης.

  -          Κατέχουν τις κύριες έννοιες, τις βασικές αρχές και τη συνεισφορά της Σύγχρονης Θεωρίας Χαρτοφυλακίου.

  -          Αναλύουν και προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους ώστε να διαμορφώνουν αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια.

  -          Κατανοούν και εφαρμόζουν τα μοντέλα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων.

  -          Διαθέτουν αντίληψη των διαφόρων γνωστικών προκαταλήψεων που οδηγούν τους επενδυτές σε λήψη μη ορθολογικών αποφάσεων.

  -          Επικοινωνούν με επενδυτές, εταιρίες και γενικότερα το κοινό αναπτύσσοντας  ολοκληρωμένες και καινοτόμες χρηματοδοτικές και επενδυτικές λύσεις.        

   

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα αποσκοπεί να προσδώσει στους εκπαιδευόμενους τις παρακάτω γενικές ικανότητες:

  -          Γνώση του περιεχομένου και της σημασίας της χρηματοοικονομικής επιστήμης

  -          Κριτική σκέψη και ικανότητα λήψης ορθολογικών αποφάσεων

  -          Εργασία σε ομάδες πάνω σε μελέτες περιπτώσεων

  -          Αναζήτηση, ανάλυση και παρουσίαση σύνθετων προβλημάτων

  -          Χρήση νέων τεχνολογιών και λογισμικού

  -          Παρουσίαση, διάλογος, κριτική και αυτοκριτική

   

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   Στο σύγχρονο περιβάλλον οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν διάφορα επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Η παγκοσμιοποίηση και η πληροφορική τεχνολογία επιτρέπει την επένδυση σε εξειδικευμένα προϊόντα και με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με βάση τις ανάγκες και επιθυμίες του κάθε επενδυτή. Ωστόσο, η ποικιλομορφία των επενδυτικών επιλογών συνεπάγεται κινδύνους, τους οποίους οι επενδυτές θα πρέπει να αναγνωρίζουν και στη συνέχεια να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά. Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις βασικές θεωρητικές έννοιες και προσεγγίσεις αξιολόγησης των εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών, με απώτερο σκοπό την ενδυνάμωση της διαδικασίας λήψης επενδυτικών αποφάσεων στο σύγχρονο και παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον.

  Αρχικά, προσδιορίζεται η μεθοδολογία υπολογισμού της αναμενόμενης απόδοσης και του κινδύνου ενός περιουσιακού στοιχείου ή χαρτοφυλακίου με δειγματοληψία ή κατανομή πιθανοτήτων. Αναλύεται η σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου του Markowitz, η οποία επικεντρώνεται στη σύνθεση αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων. Η θεωρία χαρτοφυλακίου παρέχει τη μεθοδολογία και τα κατάλληλα επιστημονικά εργαλεία για τη μείωση του επενδυτικού κινδύνου και την επίτευξη βέλτιστης σχέσης μεταξύ κινδύνου και αναμενόμενης απόδοσης. Με τη χρήση αριθμητικών παραδειγμάτων καταδεικνύονται τα οφέλη της διαφοροποίησης μέσω της οποίας εξαλείφεται ο μη συστηματικός κίνδυνος που προέρχεται από κάθε μεμονωμένο περιουσιακό στοιχείο. Ταυτόχρονα καταγράφονται οι κοινοί προσδιοριστικοί παράγοντες που συνθέτουν το συστηματικό κίνδυνο και επηρεάζουν το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, γεγονός που δεν επιτρέπει τη συνολική απάλειψη του επενδυτικού κινδύνου.

  Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα μοντέλα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων. Αναπτύσσεται και αναλύεται το Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model) που εφαρμόζεται για την εκτίμηση της αναμενόμενης απόδοσης ενός περιουσιακού στοιχείου ή χαρτοφυλακίου βάσει του περιουσιακού στοιχείου μηδενικού κινδύνου, του συντελεστή βήτα και της αναμενόμενης απόδοσης της αγοράς. Επίσης, παρουσιάζονται τα μοντέλα τριών (3) και πέντε (5) παραγόντων των Fama and French, καθώς επίσης και το μοντέλο της Θεωρίας Τιμολόγησης Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας (Arbitrage Pricing Theory Model). Αναλύεται η υπόθεση αποτελεσματικών αγορών και καταγράφονται οι ανωμαλίες που εμφανίζονται στις αγορές. Τέλος, στο πλαίσιο της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής παρουσιάζονται οι γνωστικές προκαταλήψεις που οφείλονται για τη ορθολογική/μεροληπτική συμπεριφορά των επενδυτών. 

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση νέων τεχνολογιών (παρουσιάσεις ppt, χρήση εκπαιδευτικών videos), υλικό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://openeclass.uom.gr/ για την βελτίωση της αμεσότητας και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος  από τους φοιτητές. Επίσης, η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται τόσο με δια ζώσης συναντήσεις στις γνωστοποιημένες ώρες γραφείου όσο και με emails, καθώς και με πλατφόρμες βιντεοδιάσκεψης (πχ. Zoom, Google Meet).

   

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  40 ώρες

  Επίλυση Case studies

  20 ώρες

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

  20 ώρες

  Ασκήσεις πεδίου

  30 ώρες

  Συγγραφή εργασιών

  30 ώρες

  Σύνολο Μαθήματος

  140 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά

  Η αξιολόγηση γίνεται μέσω της τελικής εξέτασης, η οποία περιλαμβάνει:

  -          Eρωτήσεις πολλαπλής επιλογής

  -          Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

  -          Επίλυση Προβλημάτων/Ασκήσεων

  -          Ανάπτυξη και ανάλυση μελέτης περίπτωσης

  Οι φοιτητές ενημερώνονται για την ύλη των εξετάσεων, τον τρόπο, τα κριτήρια και τη διάρκεια αξιολόγησης από ανακοινώσεις και σχετικά έγγραφα που αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://openeclass.uom.gr/.

   

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -          Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

  • Σουμπενιώτης, Δ. & Ταμπακούδης, Ι. (2017) Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Επενδύσεις. Εκδόσεις ΝΑΜΑΤΑ.
  • Αρτίκης, Π. (2014) Διαχείριση Χαρτοφυλακίου. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.
  • Ανδρικόπουλος, Α. (2022) Χρηματοοικονομική. Εκδόσεις Προπομπός.
  • Frank, R. K. & Keith, B. C. (2018) Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου. Broken Hill Publishers Ltd.
  • Διακογιάννης, Γ. (2019) Σύγχρονη Θεωρία Χαρτοφυλακίου. Εκδόσεις Διπλογραφία.

  -          Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  • Journal of Financial Stability
  • Journal of Corporate Finance
  • Journal of Banking and Finance
  • Research in International Business and Finance
  • Journal of Financial Management Analysis
  • Journal of Applied Financial Economics
  • Review of Financial Studies
  • Journal of Financial Economics
  • Finance Research Letters
  • Journal of Finance
  • ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
   (MTF0106)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  MTF0106

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   Α΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία

  3

  6

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  Ειδίκευσης

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνικά

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://www.uom.gr/mtf/programma-spoydon/programma-spoydon-analytikh-perigrafh-mathhmaton?semester=1

             

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

  -          Διαθέτουν ευρείες, εξειδικευμένες, αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις για το πεδίο της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης.

  -          Κατέχουν τις κύριες έννοιες, τις βασικές αρχές και τις πρακτικές εφαρμογές των εργαλείων Τεχνικής Ανάλυσης.

  -          Αναγνωρίζουν τους περιορισμούς και τη χρησιμότητα των διαφόρων δεικτών, σχηματισμών και γραφημάτων που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της Τεχνικής Ανάλυσης.

  -          Διακρίνουν και ερμηνεύουν τους βασικούς οικονομικούς δείκτες που επηρεάζουν την πορεία των αγορών κεφαλαίου, χρήματος και εμπορευμάτων.

  -          Διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις που θα του επιτρέπουν να κατανοούν τη δομή και απόδοση σύνθετων επενδυτικών προϊόντων.

  -          Κατανοούν τη λειτουργία και τα χαρακτηριστικά που έχουν οι επενδυτικές πλατφόρμες. 

  -          Κατέχουν τις βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις λήψης επενδυτικών αποφάσεων.

  -          Εφαρμόζουν τις κατάλληλες μεθόδους αξιολόγησης και επιλογής επενδυτικών τίτλων.

   

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

  Το μάθημα αποσκοπεί να προσδώσει στους εκπαιδευόμενους τις παρακάτω γενικές ικανότητες:

  -          Γνώση του περιεχομένου και της σημασίας της χρηματοοικονομικής επιστήμης

  -          Κριτική σκέψη και ικανότητα λήψης ορθολογικών αποφάσεων

  -          Εργασία σε ομάδες πάνω σε μελέτες περιπτώσεων

  -          Αναζήτηση, ανάλυση και παρουσίαση σύνθετων προβλημάτων

  -          Χρήση νέων τεχνολογιών και λογισμικού

  -          Παρουσίαση, διάλογος, κριτική και αυτοκριτική

   

   

   

   

   

   

   

   

  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίσουν βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις για την αξιολόγηση και επιλογή χρηματιστηριακών τίτλων, καθώς και ενός ευρέος φάσματος επενδυτικών προϊόντων. Αρχικά, η διδασκαλία του μαθήματος επικεντρώνεται στη Θεμελιακή μέθοδο και ειδικότερα στην ανάλυση των μακροοικονομικών δεδομένων, στην αξιολόγηση των επιχειρηματικών κλάδων και στη συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η Τεχνική ανάλυση, η φιλοσοφία και τα αξιώματά της. Τεχνική Ανάλυση είναι η μελέτη διαγραμμάτων και τάσεων των τιμών, με σκοπό τη διαμόρφωση επιτυχημένων προβλέψεων. Βασίζεται σε τρεις υποθέσεις, ήτοι (i)

  τα τωρινά επίπεδα τιμών αντικατοπτρίζουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, (ii) οι τιμές των χρεογράφων κινούνται σε τάσεις και όχι τυχαία και (iii) οι τάσεις και πρότυπα των τιμών τείνουν να επαναλαμβάνονται. Στο πλαίσιο της Τεχνικής Ανάλυσης περιγράφονται η τάση (trend), οι σχηματισμοί (patterns), οι κινητοί μέσοι όροι (moving averages), οι δείκτες MACD, RSI, OBV, οι αριθμοί και τα τόξα Fibonacci. Επίσης, οι φοιτητές θα γνωρίσουν επίκαιρες κατηγορίες σύνθετων επενδυτικών προϊόντων, όπως τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETFs), τα παράγωγα (derivates) και τα Δομημένα Προϊόντα (Structured Products). Αξίζει να επισημανθεί ότι καθόλη τη διάρκεια διδασκαλίας του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να είναι ενεργοί traders και να εφαρμόζουν τα διδασκόμενα εργαλεία και τεχνικές σε πραγματικό χρόνο και με τα δεδομένα της αγοράς με το άνοιγμα demo accounts σε διαδικτυακές πλατφόρμες συναλλαγών.

  Οι φοιτητές θα αποκτήσουν το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο, ενώ παράλληλα θα παρουσιάζονται πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής των διάφορων επιστημονικών εργαλείων. Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση ενός ευρέως φάσματος χρηματοοικονομικών δεικτών, τεχνικών δεικτών και προϊόντων που χρησιμοποιούνται στον κλάδο των χρηματοοικονομικών επενδύσεων. Οι φοιτητές αναμένεται να μπορούν να χρησιμοποιούν στην πράξη τα κατάλληλα χρηματοοικονομικά εργαλεία ανάλογα με το χρονικό ορίζοντα, το ρίσκο και το είδος της επένδυσης που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν.

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Στο πλαίσιο του μαθήματος γίνεται χρήση νέων τεχνολογιών (παρουσιάσεις ppt, χρήση εκπαιδευτικών videos) στη διδασκαλία. Επίσης, υπάρχει διαθέσιμο  εκπαιδευτικό υλικό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Open eClass για την βελτίωση της αμεσότητας και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος  από τους φοιτητές. Η πλατφόρμα Open eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Τέλος, η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται τόσο με δια ζώσης συναντήσεις στις γνωστοποιημένες ώρες γραφείου όσο και με emails, καθώς και με πλατφόρμες βιντεοδιάσκεψης (πχ. Zoom, Google Meet).

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  40 ώρες

  Επίλυση Case studies

  30 ώρες

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

  30 ώρες

  Εργαστηριακές Ασκήσεις

  35 ώρες

  Συγγραφή εργασίας

  25 ώρες

   

   

  ΣύνολοΜαθήματος

  160 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

  Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά

   

  Η αξιολόγηση γίνεται μέσω της τελικής εξέτασης, η οποία περιλαμβάνει:

  -          Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

  -          Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

  -          Επίλυση Προβλημάτων/Ασκήσεων

  -          Ανάπτυξη και ανάλυση μελέτης περίπτωσης

   

  Οι φοιτητές ενημερώνονται για την ύλη των εξετάσεων, τον τρόπο, τα κριτήρια και τη διάρκεια αξιολόγησης από ανακοινώσεις και σχετικά έγγραφα που αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Open eClass.

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -          Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

   

  -          Πιτσέλης, Ζ. (2006) Τεχνική Ανάλυση & Risk Management. Εκδόσεις ΖΥΓΟΣ.

  -          Σουμπενιώτης, Δ. & Ταμπακούδης, Ι. (2017) Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Επενδύσεις. Εκδόσεις ΝΑΜΑΤΑ.

  -          Reilly, F. K., & Brown, K. C. (2011). Investment analysis and portfolio management. Cengage Learning.

  -          Βασιλείου, Δ. & Ηρειώτης, Ν. (2009) Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου. Εκδόσεις Rosili.

  -          Elton, E. J., Gruber, M. J., Brown, S. J., & Goetzmann, W. N. (2009). Modern portfolio theory and investment analysis. John Wiley & Sons.

  -          Παπαδάμου Στέφανος, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου μια Σύγχρονη Προσέγγιση, Gutenberg 2009.

  -          Νούλας Α. (2016) Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Εκδόσεις Ανικούλα.

  -          Haugen, R. A., & Haugen, R. A. (2001). Modern investment theory(Vol. 5). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

   

  -          Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  -          Journal of Financial Stability

  -          Journal of Corporate Finance

  -          Journal of Banking and Finance

  -          Research in International Business and Finance

  -          Journal of Financial Management Analysis

  -          Journal of Applied Financial Economics

  -          Review of Financial Studies

  -          Journal of Financial Economics

  -          Finance Research Letters

  -          Journal of Finance

  • ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
   (ΟΔ0606)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0606

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Ειδίκευσης Γενικών Γνώσεων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://www.uom.gr/ba/odhgos-spoydon-tmhmatos-ode-2022-2023

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

  -          Διαθέτουν ευρείες, εξειδικευμένες, αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις για το πεδίο της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης.

  -          Κατέχουν τις κύριες έννοιες, τις βασικές αρχές και τη σημασία του χρηματοοικονομικού προγραμματισμού.

  -          Αναλύουν και προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους ώστε να διαμορφώνουν το μίγμα χρηματοδότησης μίας επιχείρησης.

  -          Κατανοούν και αντιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και περιορισμούς των διαφόρων μορφών χρηματοδότησης.

  -          Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης έτσι ώστε να αρθρώνουν λύσεις με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο.

  -          Τεκμηριώνουν τις θέσεις τους με εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα, σε εξειδικευμένο ή μη κοινό με σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια.

  -          Επιλύουν προβλήματα και λαμβάνουν στρατηγικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις με αφετηρία την επαγωγική σκέψη.

   

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα αποσκοπεί να προσδώσει στους εκπαιδευόμενους τις παρακάτω γενικές ικανότητες:

  -          Γνώση του περιεχομένου και της σημασίας της χρηματοοικονομικής επιστήμης

  -          Κριτική σκέψη και ικανότητα λήψης ορθολογικών αποφάσεων

  -          Εργασία σε ομάδες πάνω σε μελέτες περιπτώσεων

  -          Αναζήτηση, ανάλυση και παρουσίαση σύνθετων προβλημάτων

  -          Χρήση νέων τεχνολογιών και λογισμικού

  -          Παρουσίαση, διάλογος, κριτική και αυτοκριτική

   

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν χρηματοδοτικές αποφάσεις στο πλαίσιο του επιχειρησιακού και χρηματοοικονομικού προγραμματισμού τους. Οι χρηματοδοτικές αποφάσεις θα πρέπει να δημιουργούν αξία στις επιχειρήσεις και να προκύπτουν από τις αντίστοιχες ανάγκες χρηματοδότησης. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να γνωρίζουν τις διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησης στο πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού συστήματος και να λαμβάνουν ορθολογικές αποφάσεις. Το σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον παρέχει πολλές και διάφορες δυνατότητες χρηματοδότησης, οι οποίες θα πρέπει να αξιοποιούνται κατάλληλα από τις επιχειρήσεις λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη και αξιολόγηση των διαθέσιμων εναλλακτικών πηγών άντλησης χρηματοδότησης στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον. 

  Αρχικά γίνεται μία συνοπτική περιγραφή των βασικών πηγών άντλησης μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης, ήτοι των μετοχών και των ομόλογων. Για κάθε μία περίπτωση καταγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα, οι περιορισμοί και οι διαδικασίες έκδοσης. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης στις οποίες συμπεριλαμβάνονται: η μίσθωση (leasing), η πρακτόρευση απαιτήσεων (factoring), η εμπορία απαιτήσεων (forfaiting), τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) και το crowdfunding. Για κάθε μορφή χρηματοδότησης περιγράφονται οι τρόποι πρακτικής αξιοποίησης, τα δυνητικά πλεονεκτήματα, καθώς και οι πιθανοί περιορισμοί. Η διδασκαλία γίνεται τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο με την επίλυση ασκήσεων έτσι ώστε να παρουσιασθεί και να αναλυθεί το πραγματικό κόστος κάθε μορφής χρηματοδότησης. Παρατίθενται παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης για τη συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης και την τελική επιλογή της κατάλληλης μορφής χρηματοδότησης με βάσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και απαιτήσεις κάθε επιχείρησης. 

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση νέων τεχνολογιών (παρουσιάσεις ppt, χρήση εκπαιδευτικών videos), υλικό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://openeclass.uom.gr/ για την βελτίωση της αμεσότητας και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος  από τους φοιτητές. Επίσης, η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται τόσο με δια ζώσης συναντήσεις στις γνωστοποιημένες ώρες γραφείου όσο και με emails, καθώς και με πλατφόρμες βιντεοδιάσκεψης (πχ. Zoom, Google Meet).

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  40 ώρες

  Επίλυση Case studies

  20 ώρες

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

  20 ώρες

  Ασκήσεις πεδίου

  30 ώρες

  Συγγραφή εργασιών

  30 ώρες

  Σύνολο Μαθήματος

  140 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά

  Η αξιολόγηση γίνεται μέσω της τελικής εξέτασης, η οποία περιλαμβάνει:

  -          Eρωτήσεις πολλαπλής επιλογής

  -          Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

  -          Επίλυση Προβλημάτων/Ασκήσεων

  -          Ανάπτυξη και ανάλυση μελέτης περίπτωσης

  Οι φοιτητές ενημερώνονται για την ύλη των εξετάσεων, τον τρόπο, τα κριτήρια και τη διάρκεια αξιολόγησης από ανακοινώσεις και σχετικά έγγραφα που αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://openeclass.uom.gr/.

   

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -          Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

  • Stephen, R. & Randolph, W. W. (2016) Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων. Broken Hill Publishers Ltd.
  • Νούλας, Α. (2022) Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Επενδυτικές και Χρηματοδοτικές Αποφάσεις, 2η Έκδοση. Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε.
  • Ανδρικόπουλος, Α. (2022) Χρηματοοικονομική. Εκδόσεις Προπομπός.
  • Παλταγιάν, Γ., Χατζηδημητρίου, Ι. & Αιγυπτιάδης, Α. (2021) Διοίκηση Διαδικασιών στο Διεθνές Εμπόριο. Εκδόσεις Δίσιγμα.
  • Κιόχος, Π. & Κυρμίζογλου, Π. (2019) Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων. Εκδόσεις Ελένη Κιόχου.

  Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  • Journal of Financial Stability
  • Journal of Corporate Finance
  • Journal of Banking and Finance
  • Research in International Business and Finance
  • Journal of Financial Management Analysis
  • Journal of Applied Financial Economics
  • Review of Financial Studies
  • Journal of Financial Economics
  • Finance Research Letters
  • Journal of Finance
  • ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
   (MTF0102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  MTF0102

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Α'

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΣYΓΧΡΟΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΑΝAΛΥΣΗ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία

  3

  6

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  Γενικού υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνικά

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://www.uom.gr/mtf/programma-spoydon/programma-spoydon-analytikh-perigrafh-mathhmaton?semester=1

             

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

  -          Διαθέτουν ευρείες, εξειδικευμένες, αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις για το πεδίο της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης.

  -          Κατέχουν τις κύριες έννοιες, τις βασικές αρχές και τις λειτουργίες του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

  -          Αναγνωρίζουν τη λειτουργία και τη χρησιμότητα των αγορών χρήματος, κεφαλαίου, εμπορευμάτων, συναλλάγματος και παραγώγων.

  -          Διακρίνουν και ερμηνεύουν τα βασικά χαρακτηριστικά των νομικών μορφών επιχειρήσεων.

  -          Διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις που θα του επιτρέπουν να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές χρηστής Εταιρικής Διακυβέρνησης.

  -          Αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και τη διασύνδεσή της με τη χρηματοοικονομική απόδοση των εταιριών.

  -          Κατέχουν τις βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις της χρονικής αξίας του χρήματος.

  -          Εφαρμόζουν τους κατάλληλους μαθηματικούς τύπους για την αξιολόγηση των δανείων και των συνταξιοδοτικών/αποταμιευτικών προγραμμάτων.

   

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

  Το μάθημα αποσκοπεί να προσδώσει στους εκπαιδευόμενους τις παρακάτω γενικές ικανότητες:

  -          Γνώση του περιεχομένου και της σημασίας της χρηματοοικονομικής επιστήμης

  -          Κριτική σκέψη και ικανότητα λήψης ορθολογικών αποφάσεων

  -          Εργασία σε ομάδες πάνω σε μελέτες περιπτώσεων

  -          Αναζήτηση, ανάλυση και παρουσίαση σύνθετων προβλημάτων

  -          Χρήση νέων τεχνολογιών και λογισμικού

  -          Παρουσίαση, διάλογος, κριτική και αυτοκριτική

   

   

  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Αρχικά, αναλύεται το περιεχόμενο της χρηματοοικονομικής επιστήμης, περιγράφεται η λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και παρουσιάζονται οι βασικοί πυλώνες του, που είναι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι χρηματοπιστωτικές αγορές και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Περιγράφεται ο βασικός ρόλος των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που είναι η παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με σκοπό τη βέλτιστη κατανομή των διαθέσιμων κεφαλαίων. Αναλύονται οι χρηματοπιστωτικές αγορές οι οποίες θέτουν το πλαίσιο για τη συναλλαγή χρηματοπιστωτικών προϊόντων, εμπορευμάτων, παραγώγων, συναλλάγματος, καθώς και άλλων εμπορεύσιμων επενδυτικών μέσων. Παράλληλα, παρουσιάζονται τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία αποτελούν μία νομική συμφωνία μεταξύ δύο οικονομικών οντοτήτων, όπου στη μία δημιουργείται ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, ενώ στην άλλη μία χρηματοοικονομική υποχρέωση. Στο πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο που διαδραματίζουν οι διάφοροι υπερεθνικοί οργανισμοί, οι οποίοι, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές, αποσκοπούν στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

  Στη συνέχεια, αναπτύσσονται επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν το σύνολο των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής. Περιγράφεται η έννοια και το περιεχόμενο της Εταιρικής Διακυβέρνησης, στη συνέχεια αναλύεται το πρόβλημα εντολέα-αντιπροσώπου και τέλος παρουσιάζεται το ζήτημα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η αποτελεσματική διαχείριση των συγκεκριμένων ζητημάτων είναι αποφασιστικής σημασίας για τις σύγχρονες επιχειρήσεις και αποτελεί εφαλτήριο για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, εθνικοί και διεθνείς φορείς επιδιώκουν να διαμορφώσουν το κατάλληλο νομικό και θεσμικό πλαίσιο με σκοπό να συμβάλλουν στην καλύτερη και πιο ομοιόμορφη αντιμετώπιση των σύγχρονων επιχειρηματικών προκλήσεων. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της διαθέσιμης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, γεγονός που αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την αποτελεσματική κατανομή των διαθέσιμων κεφαλαιακών πόρων και τη δημιουργία πρόσθετης οικονομικής αξίας.

  Βασικός άξονας του μαθήματος είναι η χρονική αξία του χρήματος η οποία αντανακλά το γεγονός ότι μία νομισματική μονάδα σήμερα ισοδυναμεί με ένα ποσό μεγαλύτερο στο μέλλον. Παρουσιάζονται οι εξισώσεις υπολογισμού της μελλοντικής και παρούσας αξίας ενός ποσού ή/και μίας ράντας, του επιτοκίου και της χρονικής περιόδου μίας επένδυσης. Οι ράντες χρησιμεύουν για την κατανόηση των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων και των δανείων, δεδομένου ότι και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται, κατά βάση, για χρηματικά ποσά που εισπράττονται ή καταβάλλονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Γενικότερα, η έννοια της χρονικής αξίας του χρήματος είναι ένας από τους βασικότερους πυλώνες της χρηματοοικονομικής επιστήμης, καθώς σε αυτήν βασίζεται η μεθοδολογία αποτίμησης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, όπως οι μετοχές και τα ομόλογα, καθώς επίσης και η αξιολόγηση των παγίων στοιχείων και των επενδυτικών σχεδίων που επιλέγουν να αποκτήσουν ή να υλοποιήσουν οι επιχειρήσεις.

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Στο πλαίσιο του μαθήματος γίνεται χρήση νέων τεχνολογιών (παρουσιάσεις ppt, χρήση εκπαιδευτικών videos) στη διδασκαλία. Επίσης, υπάρχει διαθέσιμο  εκπαιδευτικό υλικό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Open e-Class για την βελτίωση της αμεσότητας και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος  από τους φοιτητές. Η πλατφόρμα Open e-Class αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Τέλος, η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται τόσο με δια ζώσης συναντήσεις στις γνωστοποιημένες ώρες γραφείου όσο και με emails, καθώς και με πλατφόρμες βιντεοδιάσκεψης (πχ. Zoom, Google Meet).

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  40 ώρες

  Επίλυση Case studies

  30 ώρες

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

  30 ώρες

  Ασκήσεις πεδίου

  35 ώρες

  Συγγραφή εργασίας

  25 ώρες

   

   

  ΣύνολοΜαθήματος

  160 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

  Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά

   

  Η αξιολόγηση γίνεται μέσω της τελικής εξέτασης, η οποία περιλαμβάνει:

  -          Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

  -          Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

  -          Επίλυση Προβλημάτων/Ασκήσεων

  -          Ανάπτυξη και ανάλυση μελέτης περίπτωσης

   

  Οι φοιτητές ενημερώνονται για την ύλη των εξετάσεων, τον τρόπο, τα κριτήρια και τη διάρκεια αξιολόγησης από ανακοινώσεις και σχετικά έγγραφα που αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Open eClass.

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -          Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

  • Σουμπενιώτης, Δ. & Ταμπακούδης, Ι. (2017) Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Επενδύσεις. Εκδόσεις ΝΑΜΑΤΑ.
  • Θάνος, Γ. & Θάνος, Ι. (2012) Χρηματοδοτική των Επιχειρήσεων. ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
  • Brealey, R. A., Myers, S. C. & Allen, F. (2021) Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων. UTOPIA ΕΚΔΟΣΕΙΣ Μ. ΕΠΕ.
  • Νούλας, Α. (2022) Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Επενδυτικές και Χρηματοδοτικές Αποφάσεις, 2η Έκδοση. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
  • Δράκος Α. & Καραθανάσης Γ. (2017) Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων. ΜΠΕΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
  • Συλλογικό Έργο (2022) Χρηματοοικονομική Διοίκηση. SPECISOFT ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ Α.Ε.

   

  -          Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  • Journal of Financial Stability
  • Journal of Corporate Finance
  • Journal of Banking and Finance
  • Research in International Business and Finance
  • Journal of Financial Management Analysis
  • Journal of Applied Financial Economics
  • Review of Financial Studies
  • Journal of Financial Economics
  • Finance Research Letters
  • Journal of Finance
  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
   (MTM0203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MTM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ I
   (ΟΔ0502)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0502

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Δ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ I

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Γενικού Υποβάθρου (Υποχρεωτικό)

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://www.uom.gr/ba/odhgos-spoydon-tmhmatos-ode-2022-2023

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να

  -          Διαθέτουν ευρείες, εξειδικευμένες, αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις για το πεδίο της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης.

  -          Κατέχουν τις κύριες έννοιες, τις βασικές αρχές και τις λειτουργίες του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

  -          Γνωρίζουν και ερμηνεύουν τα βασικά χαρακτηριστικά των νομικών μορφών επιχειρήσεων.

  -          Διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις που θα του επιτρέπουν να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές χρηστής Εταιρικής Διακυβέρνησης.

  -          Κατέχουν τις βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις των κοινών και προνομιούχων μετοχών που θα τους επιτρέπουν να αναπτύσσουν ολοκληρωμένες, δημιουργικές ή καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις,

  -          Γνωρίζουν τα οφέλη που απορρέουν από την έκδοση ομολόγων για κράτη και επιχειρήσεις και να εφαρμόζουν ορθά τα κατάλληλα εργαλεία και τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης.

   

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα αποσκοπεί να προσδώσει στους εκπαιδευόμενους τις παρακάτω γενικές ικανότητες:

  -          Γνώση του περιεχομένου και της σημασίας της χρηματοοικονομικής επιστήμης

  -          Κριτική σκέψη και ικανότητα λήψης ορθολογικών αποφάσεων

  -          Εργασία σε ομάδες πάνω σε μελέτες περιπτώσεων

  -          Αναζήτηση, ανάλυση και παρουσίαση σύνθετων προβλημάτων

  -          Χρήση νέων τεχνολογιών και λογισμικού

  -          Παρουσίαση, διάλογος, κριτική και αυτοκριτική

   

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Αρχικά, αναλύεται το περιεχόμενο της χρηματοοικονομικής επιστήμης, περιγράφεται η λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και παρουσιάζονται οι βασικοί πυλώνες του, που είναι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι χρηματοπιστωτικές αγορές και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο που διαδραματίζουν οι διάφοροι υπερεθνικοί οργανισμοί, οι οποίοι, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές, αποσκοπούν στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

  Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι νομικές μορφές των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα η Ατομική Επιχείρηση, η Ομόρρυθμη Εταιρία, η Ετερόρρυθμη Εταιρία, η Ανώνυμη Εταιρία, η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία και η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση. Επιπλέον, αναπτύσσονται επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν το σύνολο των επιχειρήσεων, όπως η Εταιρική Διακυβέρνηση, το πρόβλημα εντολέα-εντολοδόχου και το ζήτημα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

  Βασικό πυλώνα του μαθήματος αποτελούν τα χρεόγραφα που παρέχουν μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις και διαπραγματεύονται στην αγορά κεφαλαίου, ήτοι οι μετοχές και τα ομόλογα. Σε αυτό το πλαίσιο, περιγράφονται οι κοινές και οι προνομιούχες μετοχές αναλύοντας τα δικαιώματα που παρέχουν αναφορικά με τη διοίκηση, τα κέρδη και το προϊόν εκκαθάρισης της εταιρίας. Επίσης, παρουσιάζονται οι εναλλακτικές προσεγγίσεις αποτίμησης της αξίας των μετοχών και ειδικότερα, το μοντέλο προεξόφλησης μερισμάτων και η χρήση πολλαπλασιαστών. Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε μεθοδολογικής προσέγγισης αναλύονται και περιγράφονται λεπτομερώς.

  Η διδασκαλία του μαθήματος ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των ομολόγων. Αναφέρονται τα χαρακτηριστικά, οι όροι και τα είδη ομολόγων με βάση τον εκδότη, το κουπόνι, τα δικαιώματα, τη μορφή, την κατάταξη, την ασφάλεια και την προέλευση. Επίσης, γίνεται αναφορά στον πιστωτικό κίνδυνο που εμπεριέχεται στα ομόλογα και παρουσιάζεται ο τρόπος προσδιορισμού της πιστοληπτικής διαβάθμισης των εκδοτών από τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση νέων τεχνολογιών (παρουσιάσεις ppt, χρήση εκπαιδευτικών videos), υλικό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://openeclass.uom.gr/ για την βελτίωση της αμεσότητας και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος  από τους φοιτητές. Επίσης, η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται τόσο με δια ζώσης συναντήσεις στις γνωστοποιημένες ώρες γραφείου όσο και με emails, καθώς και με πλατφόρμες βιντεοδιάσκεψης (πχ. Zoom, Google Meet)

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  40 ώρες

  Επίλυση Case studies

  30 ώρες

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

  30 ώρες

  Ασκήσεις πεδίου

            35 ώρες

   

  Σύνολο Μαθήματος

  135 ώρες

   

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά

  Η αξιολόγηση γίνεται μέσω της τελικής εξέτασης, η οποία περιλαμβάνει:

  -          Eρωτήσεις πολλαπλής επιλογής

  -          Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

  -          Επίλυση Προβλημάτων/Ασκήσεων

  -          Ανάπτυξη και ανάλυση μελέτης περίπτωσης

  Οι φοιτητές ενημερώνονται για την ύλη των εξετάσεων, τον τρόπο, τα κριτήρια και τη διάρκεια αξιολόγησης από ανακοινώσεις και σχετικά έγγραφα που αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://openeclass.uom.gr/.

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -          Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

  • Σουμπενιώτης, Δ. & Ταμπακούδης, Ι. (2017) Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Επενδύσεις. Εκδόσεις ΝΑΜΑΤΑ.
  • Θάνος, Γ. & Θάνος, Ι. (2012) Χρηματοδοτική των Επιχειρήσεων. ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
  • Brealey, R. A., Myers, S. C. & Allen, F. (2021) Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων. UTOPIA ΕΚΔΟΣΕΙΣ Μ. ΕΠΕ.
  • Νούλας, Α. (2022) Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Επενδυτικές και Χρηματοδοτικές Αποφάσεις, 2η Έκδοση. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
  • Δράκος Α. & Καραθανάσης Γ. (2017) Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων. ΜΠΕΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
  • Συλλογικό Έργο (2022) Χρηματοοικονομική Διοίκηση. SPECISOFT ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ Α.Ε.

      Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  • Journal of Financial Stability
  • Journal of Corporate Finance
  • Journal of Banking and Finance
  • Research in International Business and Finance
  • Journal of Financial Management Analysis
  • Journal of Applied Financial Economics
  • Review of Financial Studies
  • Journal of Financial Economics
  • Finance Research Letters
  • Journal of Finance

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (7 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2021

   • Nerantzidis, M., Drimpetas, E., Filiou, A., Tampakoudis, I. and Apostolakis, S. (2021) ‘Mapping the Intersection Between Corporate Governance and (Strategic) Management’. In K. T. Çalıyurt et al. Eds. New Approaches to CSR, Sustainability and Accountability, Volume II. Singapore: Springer Nature, pp. 39 – 55.

   2018

   • Ταμπακούδης, Ι. και Σουμπενιώτης, Δ. (2018) Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Επενδύσεις, 2η Έκδοση, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις ΝΑΜΑΤΑ.

   2015

   • Ταμπακούδης, Ι. και Σουμπενιώτης, Δ. (2015) Χρηματοοικονομική Ανάλυση, 1η Έκδοση, Θεσσαλονίκη, Ταμπακούδης, Ι. και Σουμπενιώτης

   2012

   • Tampakoudis, I., Subeniotis, D., Eleftheriadis, I. (2012) "M&As: Motives, empirical results and contemporary issues". In Vas. Vlachos, Pyrros Papadimitrios, Arist. Bitzenis (Eds.), Mergers and Acquisitions as the Pillar of Foreign Direct Investment. Palgrave Macmillan.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2010

   • Subeniotis, D., Bitzenis, A. Tampakoudis, I. (2010) "FDI inflows in FYROM: the great accumulation of Greek firms in FYROM". Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή κ. Δημητρίου Παπαδόπουλου.
   • Subeniotis, D. & Tampakoudis, I. (2010) "The effects of innovative instruments to market participants and the financial system: The particular role of information technologies". In Var. Godara (Ed.), Pervasive Computing for Business: Trends and Applications. IGI Global.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2009

   • Σουμπενιώτης, Δ. & Ταμπακούδης, Ι. (2009) "Ο Μύθος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Η Λυσιτέλεια των Παρεμβάσεών του". Τιμητικός Τόμος Πανεπιστημίου Πειραιά.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (36 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2023

    • Petridis, K., Kiosses N., Tampakoudis, I. and Abdelaziz, F. (2023) ‘Measuring the efficiency of mutual funds: Does ESG controversies score affect the mutual fund performance during the COVID-19 pandemic?’. Operational Research. 23 (3), pp. 54.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tampakoudis, I., Kiosses N. and Petridis, K. (2023) ‘The impact of mutual funds’ ESG scores on their financial performance during the COVID-19 pandemic. A Data Envelopment Analysis’. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society. 23 (7), pp. 1457 - 1483.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Nerantzidis, M., Tampakoudis, I. and She, C. (2023) ‘Social media in accounting research: A review and future research agenda’. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation. Forthcoming.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2022

    • Tampakoudis, I., Nerantzidis, M., Artikis P. and Kiosses N. (2022) ‘The effect of board size on shareholder value: Evidence from bank mergers and acquisitions’. European Management Journal. 40 (6), pp. 883 - 894.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tampakoudis, I., Andrikopoulos, A., Nerantzidis, M. and Kiosses N. (2022) ‘Does boardroom gender diversity affect shareholder wealth? Evidence from bank mergers and acquisitions’. International Journal of Finance and Economics. 27 (3), pp. 3315 – 3344.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Petridis, K., Tampakoudis, I., Drogalas, G. & Kiosses N. (2022) ‘A Support Vector Machine model for classification of efficiency: An application to M&A’. Research in International Business and Finance. 61.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tampakoudis, I., Nerantzidis, M., Eweje, G. and Leventis, S. (2022) ‘The impact of gender diversity on shareholder wealth: Evidence from European bank M&A’. Journal of Financial Stability. 60. 101020.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tampakoudis, I., Noulas, A. and Kiosses N. (2022) ‘The market reaction to syndicated loan announcements before and during the COVID-19 pandemic and the role of corporate governance’. Research in International Business and Finance. 60.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2021

    • Tampakoudis, I., Noulas, A., Kiosses N. and Drogalas, G. (2021) ‘The effect of ESG on value creation from Mergers and Acquisitions. What changed during the COVID-19 pandemic?’. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society. 21 (6), pp. 1117 – 1141.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Drogalas, G., Mitskinis, D. Neratzidis, M. and Tampakoudis, I. (2021). ‘The relationship between audit fees and audit committee characteristics. Evidence from the Athens Stock Exchange’. International Journal of Disclosure and Governance. 18 (1), pp. 24-41.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2020

    • Polychronidou, P., Drogalas, G. and Tampakoudis, I. (2020) ‘Mandatory rotation of audit firms and auditors in Greece’. International Journal of Disclosure and Governance. 17 (2), pp. 141-154.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tampakoudis, I. and Anagnostopoulou, E. (2020) ‘The effect of mergers and acquisitions on ESG performance and market value: Evidence from EU acquirers’. Business Strategy and the Environment. 29 (5), pp. 1865 – 1875.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2019

    • Tampakoudis, I., Nerantzidis, M., Subeniotis, D., Soutsas, A. and Kiosses N. (2019) ‘Bank Mergers and Acquisitions in Greece: The Financial Crisis and its Effect on Shareholder Wealth’. International Journal of Managerial Finance.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tampakoudis, I., Subeniotis, D., Kroustalis, I. and Tamošiūnas, A. (2019) ‘The Interactions and Trade-Offs of Sovereign Credit Default Swap (CDS) and Bond Spreads in a Dynamic Context’. Journal of Business Economics and Management. Vol. 20. No. 3. pp. 466-488.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2018

    • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. and Kroustalis, I. (2018) ‘Sovereign Credit Default Swap and Bond markets’ dynamics: Evidence from the European debt crisis’. International Journal of Monetary Economics and Finance, 11 (2), pp. 110 – 125

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tampakoudis, I., Nerantzidis, M., Subeniotis, D. and Soutsas, A. (2018) ‘The Effect of Corporate Governance Mechanisms on European M&As’. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, 18 (5), pp. 965 - 986

     Προβολή Δημοσίευσης

    2017

    • Tampakoudis, I., Subeniotis, D., Kroustalis, I. and Skouloudakis, M. (2017) ‘Determinants of Foreign Direct Investment in Middle-Income Countries: New Middle-Income Trap Evidence’. Mediterranean Journal of Social Sciences, 8 (1), pp. 58 – 70

     Προβολή Δημοσίευσης

    2016

    • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. and Skouloudakis, M. (2016) ‘A Comparative Assessment of Growth Determinants in Advanced and Emerging Economies. The Particular Role of FDIs’. Global Business and Economics Review, 18 (2), pp. 177 – 198
    • Mansaku, I., Mansaku, S. and Tampakoudis, I. (2016) ‘An Empirical Comparison of the Major Stock Exchanges: NYSE, NASDAQ and LSE in Perspective’. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 5 (3), pp. 406 – 415

    2014

    • Tampakoudis, I., Fylantzopoulou, D. and Nikandrou, K. (2014) ‘Examining the Linkages between GDP Growth and Sustainable Development in the Eurozone’. East-West Journal of Economics and Business. XVII (2), pp. 15 – 37.

    2012

    • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. & Kroustalis, I. (2012) "Greek sovereign credit market dynamics: Credit Default Swap and Bond spreads' linkages". International Journal of Trade and Global Markets. Vol. 5. No. 3. pp. 268-280.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. & Kroustalis, I. (2012) "Modelling volatility during the current financial crisis: An empirical analysis of the US and the UK capital markets". International Journal of Trade and Global Markets. Vol. 5. No. 3. pp. 171-194.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Subeniotis, D., Tampakoudis, I., Kroustalis, I. & Poulios. M. (2012) "An Empirical Examination of Wealth Effects of Mergers and Acquisitions: The U.S. Economy in Perspective". Journal of Financial Management and Analysis. Vol. 24. No. 2. pp. 30-38.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2011

    • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. & Dalakiouridou, E. (2011) "Investigating the Critical Parameters Determining the Revenue of Mergers and Acquisitions to Target-Companies in the United Kingdom and Continental Europe". International Journal of Revenue Management. Vol. 5. No. 1. pp. 42-62.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. & Dalakiouridou, E. (2011) "The Market for Corporate Control in Greece: A Critical Assessment of the Wealth Effects to Bidding-Companies' Shareholders". International Journal of Economic Policy in Emerging Economies. Vol. 4. No. 2. pp. 117-139.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Subeniotis, D., Papadopoulos, D., Tampakoudis, I. & Tampakoudi, A. (2011) "How Inflation, Market Capitalization, Industrial Production and the Economic Sentiment Indicator Affect the EU-12 Stock Markets". European Research Studies Journal. Vol. XIV, Issue 1. pp. 91-102.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tampakoudis, I., Subeniotis, D., Eleftheriadis, I. (2011) "The Economic Impact of Mergers & Acquisitions in Greece: Lessons from a Comparative Analysis Regarding Western Economies". American Journal of Finance and Accounting. Vol. 2. No. 3. pp. 262-295.

    2010

    • Karagiorgos, T., Drogalas, G., Gotzamanis, Ε. and Tampakoudis, I. (2010) ‘Internal Auditing as an Effective Tool For Corporate Governance’. Journal of Business Management, 2 (1), pp. 15-24.
    • Papadopoulos, D., Subeniotis, D. & Tampakoudis, I., (2010) "An Empirical Analysis of Financial Ratios for the Greek IT Sector Firms during a Bullish Market". The Journal of Financial Decision Making. Special Issue: Applied Economics and Finance. Vol. 6. No. 1. pp. 43-55.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tampakoudis, I. (2010) "Exploring Market Efficiency and Structural Differences between the Greek and the Western Capital Markets in the Context of Mergers and Acquisitions". International Research Journal of Finance and Economics. Issue 40. pp. 127-145.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tampakoudis, I. (2010) "Visiting the Paradox of the Upward Trends of Mergers and Acquisitions in the USA in Times of Poor Financial Performance". International Journal of Trade and Global Markets. Vol. 3. No. 4. pp. 341-358.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2009

    • Karagiorgos, T., Drogalas, G., Gotzamanis, Ε. and Tampakoudis, I. (2009) ‘The Contribution of Internal Auditing to Management’. International Journal of Management Research and Technology, 3 (2), pp. 429-436.
    • Παπαδόπουλος, Δ., Σουμπενιώτης, Δ. & Ταμπακούδης, Ι. (2009) "Κριτική Διερεύνηση του Θεσμού των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα στο Πλαίσιο της Ελληνικής Πραγματικότητας". Επιστημονικό Μάρκετινγκ. (Ιούλιος 2009)
    • Παπαδόπουλος, Δ., Σουμπενιώτης, Δ. & Ταμπακούδης, Ι. (2009) "Κριτική Διερεύνηση του Θεσμού των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα στο Πλαίσιο της Ελληνικής Πραγματικότητας". Επιστημονικό Μάρκετινγκ. (Ιούνιος 2009)

    2008

    • Papadopoulos, D., Subeniotis, D. & Tampakoudis, I., (2008) "The economic impact of tender offers to target-companies in USA during the 20th century: A critical examination of related event studies". Investment Research & Analysis Journal. Vol. 3. No. 2. pp. 4 - 12.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Papadopoulos, D., Subeniotis, D. & Tampakoudis, I. (2008) "The Wealth Effects of Mergers and Acquisitions to Target-Companies in USA for the Period 1920-2000. A Comparative Examination of Empirical Studies". SPOUDAI: Journal of Economics and Business. Vol. 58. No. 3-4. pp. 148 - 166.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Συνέδρια (29 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2021

     • Tampakoudis, I., Noulas, A., Subeniotis, D. and Kiosses, N. (2021) ‘The impact of CEO characteristics on shareholder value: Evidence from US bank M&As’ of the 10th International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, September 30 - October 03, Lille, France.
     • Zopounidis, C., Tampakoudis, I., Subeniotis, D., Noulas, A. and Kiosses, N. (2021) ‘Policy Uncertainty and Bank Mergers and Acquisitions’ of the 37th Spring International Conference of the French Finance Association, May 26 - May 28, Audencia, France (virtual conference).

     2020

     • Kiosses, N., Noulas, A. and Tampakoudis, I. (2020) ‘Do bank M&As create value in the post-crisis period? Evidence from the US banking sector’ of the 27th Annual Conference of the Multinational Finance Society, June 29 - June 30, Gdańsk, Poland (virtual conference).
     • Tampakoudis, I., Andrikopoulos Α., Nerantzidis, M. and Kiosses, N. (2020) ‘Female board members and corporate performance: The case of bank mergers and acquisitions’ of the 27th Annual Conference of the Multinational Finance Society, June 29 - June 30, Gdańsk, Poland (virtual conference).

     2019

     • Tampakoudis, I., Subeniotis D. and Kiosses, N. (2019) ‘Board Size and its Effect on Bank Mergers and Acquisitions’ of 22nd PARIS International Conference on Studies in Business, Economics and Interdisciplinary Studies (PBEIS-19), 5-7 September, Paris, France.
     • Tampakoudis, I., Subeniotis D., Nerantzidis, M. and Kiosses, N. (2019) ‘Female Directors and the Wealth Effects of Mergers and Acquisitions in the US Banking Sector’ of Clute International Academic Conference on Business (IACB), 4-8 August, New York, USA.

     2018

     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D., Nerantzidis, M. and Soutsas, A. (2018) ‘The wealth effects of M&As on Greek banks. What changed after the global financial and economic crisis’ of the International Conference on International Business, 17-20 May, Thessaloniki, Greece
     • Tampakoudis, I. (2018) ‘The economic impact of bank M&As in the US after the financial crisis of 2007’ of the International Conference on International Business, 17-20 May, Thessaloniki, Greece
     • Tampakoudis, I., Subeniotis and D., Nerantzidis, M. (2018) ‘The effect of the presence of women on board on mergers and acquisitions on European banking’ of the 7th International Academic Macro Thematic Conference, 28-29 December, Paris, France

     2017

     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. and Soutsas, A. (2017) ‘An empirical examination of the wealth effects of M&As to the Greek banking sector’ στο 8ο Συνέδριο Επιστημονικής Εταιρίας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής, 18-19 Δεκεμβρίου, Αθήνα, Ελλάδα.
     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. and Kroustalis, I. (2017) ‘The Interrelation between Sovereign Credit Default Swap (CDS) and Bond Spreads: A Dynamic Approach’ of the 7th International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, 1-3 June, Glasgow, Scotland.

     2016

     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D., Skouloudakis, M. and Kroustalis, I. (2016) ‘The Role of Institutional and Traditional Determinants of Foreign Direct Investments: The Case of Emerging Asian Economies’ of the International Trade and Academic Research Conference, 7-8 November, London, United Kingdom.

     2015

     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. and Skouloudakis, M. (2015) ‘The Role of Market Seeking, Efficiency Seeking and Recourse Seeking Determinants of Foreign Direct Investments: The Case of OECD Countries’ of the International Trade and Academic Research Conference, 9-10 November, London, United Kingdom.
     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. and Skouloudakis, M. (2015) ‘Traditional Determinants of Growth and Inward FDIs: The Greek Case’ of the International Conference on International Business, 22-24 May, Thessaloniki, Greece

     2014

     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. and Skouloudakis, M. (2014) ‘Traditional and Nontraditional Determinants of Foreign Direct Investments in Mexico’, Proceedings of the International Conference on International Business, 23-25 May, Thessaloniki, Greece.

     2013

     • Tampakoudis, I., Fylantzopoulou, D. & Nikandrou, K. (2013) "Sustainable development indicators: examining their effect on emerging, frontier and developed markets". Proceedings of the International Conference on International Business, Thessaloniki, May 16th - 18th.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. & Skouloudakis, M. (2013) "Determinants of Foreign Direct Investments in Middle - Income Countries and the Role of Middle - Income Trap". Proceedings of the International Conference on International Business, Thessaloniki, May 16th - 18th.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. & Skouloudakis, M. (2013) "Determinants of Foreign Direct Investments in Advanced and Emerging Economies: A Comparative Assessment". Proceedings of the International Trade & Academic Research Conference (ITARC), London-UK, November 4th - 5th.

     2012

     • Tampakoudis, I. (2012) ‘A Comparative Assessment of Growth Determinants in Advanced and Emerging Economies. The Particular Role of FDIs’ of the 7th International Academic Macro Thematic Conference, 27-28 December, Paris, France
     • Tampakoudis, I., Fylantzopoulou, D. & Nikandrou, K. (2012) "Examining the relationship between growth and sustainable development in the Euro zone". Proceedings of the International Conference on International Business, Thessaloniki, May 17th - 19th.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. & Kroustalis, I. (2012) "The Wealth Effects of Foreign Direct Investments to Greek Companies: Evidence from the Balkans". Proceedings of 4th International Conference on Accounting and Finance, Corfu, Greece, August 30th - 31st.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2011

     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. & Kroustalis, I. (2011) "Greek sovereign credit market dynamics: Credit Default Swap and Bond spreads' linkages". Proceedings of the International Conference on International Business, Thessaloniki, May 19th - 21st.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2010

     • Papadopoulos, D., Subeniotis, D. & Tampakoudis, I., (2010) "An Empirical Analysis of Financial Ratios for the Greek IT Sector Firms during a Bullish Market". Proceedings of Ioannina Meeting on Applied Economics & Finance, Ioannina, June 11th - 12th.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. & Dalakiouridou, E. (2010) "The Market for Corporate Control in Greece: A Critical Assessment of the Wealth Effects to Bidding-Companies' Shareholders". Proceedings of the International Conference on International Business, Thessaloniki, May 22nd - 23rd.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Subeniotis, D., Bitzenis, A. & Tampakoudis, I. (2010) "Foreign Direct Investment in South-Eastern Europe: The Presence of Greek Banks in FYROM". Proceedings of 3rd International Conference on Accounting and Finance, Skiathos, Greece, August 25th - 28th.
     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. & Bitzenis, A. (2010) "The Economic Impact of Mergers & Acquisitions in Greece: Lessons from a Comparative Analysis Regarding Western Economies". Proceedings of The 6th International Conference on Global Research in Business & Economics, New York City, USA, October 17th - 19th.

     2008

     • Subeniotis, D., Zapranis, A. & Tampakoudis, I., (2008) "The Wealth Effects of Completed and Uncompleted Mergers and Tender Offers to Target Shareholders in U.S.A., U.K. and Continental Europe", Proceedings of the 2nd International Conference on Accounting and Finance, Thessaloniki, Greece, August 28th - 30th.
     • Subeniotis, D. & Tampakoudis, I. (2008) "Are Markets Efficient? A Comparative Assessment between the Greek and the West Capital Markets". Proceedings of the 9th International Business Research Conference, Melbourne, Australia, November 24th - 26th.
     • Subeniotis, D. & Tampakoudis, I. (2008) "The use of Credit Derivatives and Concerns Associated with Them". Proceedings of 1st International Congress on Pervasive Computing and Management, New Delhi, India, December 12th - 14th.

      Προβολή Δημοσίευσης

     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font