Διαγωνισμοί Τεχνικών Έργων


ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ για το έργο 02/2019 «Συντήρηση – Διαρρυθμίσεις Κτιριακών Υποδομών 2019» συνολικού προϋπολογισμού 690.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%)

ΘΕΜΑ:  Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ για το έργο 02/2019 «Συντήρηση – Διαρρυθμίσεις Κτιριακών Υποδομών 2019»  συνολικού προϋπολογισμού 690.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%)

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση Γραφειακών και λοιπών χώρων» (αρ. μελ. Ε03/2020), προϋπολογισμού 190.000 € (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%) και διενέργειας κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού μέσω ΜΗΜΕΔ.

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την εκτέλεση του τεχνικού έργου «Συντήρηση Γραφειακών και λοιπών χώρων»  (αρ. μελ. Ε03/2020) , προϋπολογισμού 190.000 € (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%), (CPV:45214400-4) συνολικού προϋπολογισμού 190.000 € (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%) για έργα κατηγορίας Α2 τάξης  και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικά, σύμφωνα με τον εγκεκριμένη από την Σύγκλητο Β  Έγκριση του Ετήσιου Προγραμματισμού Τεχνικών Έργων, Τεχνικών Μελετών-Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έτους 2020 (7/4-12-2020 απόφαση Συγκλήτου (Θέμα 4ο ΑΔΑ ΩΗΗ3469Β7Ι-Ξ6Σ) και την υπ’ αριθ. 10/14-12-2020 απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου (Θέμα 5ο ΑΔΑ 6Ρ0Σ469Β7Ι-Π96) που ενέκρινε την δημοπράτηση του έργου του θέματος. Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τις Πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, κωδ  ΚΑΕ 0863. Το έργο θα εκτελεστεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη (NUTS GR122).

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας κατ΄ εφαρμογή των ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ4841/29-12-2017 τ. Β’), ΔΝΣ/6703/ΦΝ466/26-01-2018 Εγκύκλιος 2 και ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ466 (ΦΕΚ 1511/2-5-2018 τ. Β’)  αποφάσεων του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού του τεχνικού έργου  της παρ.8 του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

 

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη. Μ.Ε. Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ. αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017(ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ, είναι τριμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

 1. Καρανικολό Α., Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
 2. Καραμπατάκη Φωτεινή, Πτυχ. Πολιτικό Μηχανικό, MSc, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
 3. Τσακιρόπουλο Γιώργος, Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc, εκτελούντα χρέη Προϊσταμένου Τμήματος Κατασκευών- Συντήρησης, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων

 

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση. Σας γνωστοποιούμε ότι  η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr) , στο γραφείο της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

  Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ 10 & 13» (αρ. μελ. Ε02/2020), προϋπολογισμού 379.100,01 € (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%) και διενέργειας κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού μέσω ΜΗΜΕΔ

  Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την εκτέλεση του τεχνικού έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ 10 & 13»  (αρ. μελ. Ε02/2020) , προϋπολογισμού 379.100,01 € (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%), (CPV:45214400-4) για έργα που να ανήκουν σε  Α2 τάξη  και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικά και σε κ/ξ Α1  τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ, σύμφωνα με τον εγκεκριμένη από την Σύγκλητο Β  Έγκριση του Ετήσιου Προγραμματισμού Τεχνικών Έργων, Τεχνικών Μελετών-Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έτους 2020 (7/4-12-2020 απόφαση Συγκλήτου (Θέμα 4ο ΑΔΑ ΩΗΗ3469Β7Ι-Ξ6Σ) και την υπ’ αριθ. 9/23-12-2020 απόφαση Συγκλήτου (ΑΔΑ 60ΚΥ469Β7Ι-Φ4Η) που ενέκρινε την δημοπράτηση του έργου του θέματος. Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τις Πιστώσεις του ΕΛΚΕ, κωδ  έργου 81661. Το έργο θα εκτελεστεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη (NUTS GR122).

  Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας κατ΄ εφαρμογή των ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ4841/29-12-2017 τ. Β’), ΔΝΣ/6703/ΦΝ466/26-01-2018 Εγκύκλιος 2 και ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ466 (ΦΕΚ 1511/2-5-2018 τ. Β’)  αποφάσεων του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού του τεχνικού έργου  της παρ.8 του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

   

  Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη. Μ.Ε. Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

  Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ. αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017(ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ, είναι τριμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

  1. Καρανικολό Α., Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
  2. Καραμπατάκη Φωτεινή, Πτυχ. Πολιτικό Μηχανικό, MSc, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
  3. Τσακιρόπουλο Γιώργος, Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc, εκτελούντα χρέη Προϊσταμένου Τμήματος Κατασκευών- Συντήρησης, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων

   

  Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση. Σας γνωστοποιούμε ότι  η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr) , στο γραφείο της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

  Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου υπ Αρ. 04/2020: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, προϋπολογισμού 87.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%) και διενέργειας κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού μέσω ΜΗΜΕΔ.

  Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την εκτέλεση του τεχνικού έργου του έργου υπ Αρ. 04/2020: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, προϋπολογισμού 87.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%), (CPV:45214400-4) για έργα που να ανήκουν σε  Α1  τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ, σύμφωνα με τον εγκεκριμένη από την Σύγκλητο Γ  Έγκριση του Ετήσιου Προγραμματισμού Τεχνικών Έργων, Τεχνικών Μελετών-Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έτους 2020 (8/16-12-2020 απόφαση Συγκλήτου (ΑΔΑ 66ΝΔ469Β7Ι-ΘΨΛ) και την υπ’ αριθ. 14/29-12-2020 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (ΑΔΑ ΨΙΙ3469Β7Ι-Ε6Δ) που ενέκρινε την δημοπράτηση του έργου του θέματος. Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τις Πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού ΚΑΕ 0863. Το έργο θα εκτελεστεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη (NUTS GR122).

  Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας κατά εφαρμογή των ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ4841/29-12-2017 τ. Β’), ΔΝΣ/6703/ΦΝ466/26-01-2018 Εγκύκλιος 2 και ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ466 (ΦΕΚ 1511/2-5-2018 τ. Β’)  αποφάσεων του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού του τεχνικού έργου  της παρ.8 του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

   

  Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη. Μ.Ε. Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

  Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ. αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017(ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ, είναι τριμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

  1. Καρανικολό Α., Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
  2. Καραμπατάκη Φωτεινή, Πτυχ. Πολιτικό Μηχανικό, MSc, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
  3. Τσακιρόπουλο Γιώργος, Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc, εκτελούντα χρέη Προϊσταμένου Τμήματος Κατασκευών- Συντήρησης, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων

   

  Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση. Σας γνωστοποιούμε ότι  η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Tετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr) , στο γραφείο της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

  ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ "ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2021" (Ε02/2021)

  Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την εκτέλεση του τεχνικού έργου Ε02/2021 «ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2021» συνολικού προϋπολογισμού 207.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, (CPV:45214400-4).
  Το έργο δημοπρατείται σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 19/21-12-2021 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (ΑΔΑ Ω1ΙΖ469Β7Ι-4ΧΔ)

   Wheelchair Blue
   Accessibility Tools
   Fonts PlusIncrease Text
   Fonts MinusDecrease Text
   ContrastHigh Contrast
   GrayscaleGrayscale
   Readable FontReadable Font