Τεχνικά Έργα - Μελέτες - Τεχνικές Επιστημονικές Υπηρεσίες (περίοδος 2014-2018)


Μελέτες Τεχνικών Έργων

Κατά την περίοδο 2014-2018 από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων συντάχθηκαν 10 τεχνικές μελέτες και μία τεχνική επιστημονική υπηρεσία συνολικού προϋπολογισμού €3.248.957,81.

Από αυτές, στον Τακτικό Προϋπολογισμό εμπίπτουν δύο τεχνικές μελέτες και μία τεχνική επιστημονική υπηρεσία (€553.040,88), ενώ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εμπίπτουν οκτώ τεχνικές μελέτες (€2.695.916,93). 

 Οι 10 τεχνικές μελέτες που οδήγησαν στην υλοποίηση 10 αντίστοιχων τεχνικών έργων διακρίνονται σε 6 κατηγορίες ανάλογα με το σκοπό υλοποίησης τους:

α) Μελέτες- Έργα Συντηρήσεων- Διαρρυθμίσεων

β)Μελέτες – Έργα με στόχο την λήψη επιπρόσθετων μέτρων ασφάλειας

γ) Μελέτες – Έργα με στόχο την βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων

δ) Μελέτες- Έργα Συντήρησης Εγκαταστάσεων

ε) Μελέτες- Έργα Αντικαταστάσεων Υφιστάμενων Εγκαταστάσεων με νέες Υποδομές

στ) Μελέτες- Έργα Ειδικού Χαρακτήρα

 


Α. ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ- ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ


Μελέτη 1 (2015): Συντήρηση-Διαρρυθμίσεις 2015

Προϋπολογισμός: € 454.000

Σκοπιμότητα: ανάγκη (α) διαρρύθμισης χώρων των τμημάτων και των μεταπτυχιακών ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες εκπαιδευτικές μεθόδους διδασκαλίας και (β) συντήρησης από φθορές των υποδομών –εγκαταστάσεων στο Πανεπιστήμιο χρωματισμοί, φθαρμένα δάπεδα, ξύλινοι πάγκοι κ.α. με στόχο την προσκόμιση μεγαλύτερων εσόδων στο Πανεπιστήμιο από την επιενοικίαση των εγκαταστάσεων- υποδομών.

Μελετητές: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Φορέας Χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός (πόροι ΕΛΚΕ & Εταιρία Αξιοποίησης Περιουσίας Πανεπιστημίου)  


Μελέτη 2 (2017): Συντήρηση 2017

Προϋπολογισμός: € 74.338

Σκοπιμότητα: συντήρηση υποδομών κτηριακών εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Περιλαμβάνει επιδιορθώσεις βλαβών, αντικαταστάσεις φθαρμένων υλικών σε διάφορους γραφειακούς χώρους, σε αίθουσες διδασκαλίας και Αμφιθέατρα καθώς και σε κοινόχρηστους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους προς βελτίωση της ασφαλούς χρήσης των χώρων από τους χρήστες τους.

Μελετητές: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Φορέας Χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός

 


Β.  ΛΗΨΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Μελέτη 3: (2015):  Βελτίωση Εγκαταστάσεων Ενεργητικής και Παθητικής Πυροπροστασίας

Προϋπολογισμός: € 220.000

Σκοπιμότητα:  λόγω του μεγάλου αριθμού χρηστών του κτιρίου αλλά και των πολλών γραφείων, αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων Η/Υ βελτιώθηκαν οι εγκαταστάσεις ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας του Πανεπιστημίου μας σε διάφορους χώρους του Πανεπιστημίου μας προκειμένου να επιτυγχάνεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο η πιο έγκαιρη ανίχνευση πιθανής πυρκαγιάς ώστε να είναι εφικτή η τοπική επέμβαση και η καταστολή της πριν ακόμη προκαλέσει υλικές ζημιές στο κτίριο και τις εγκαταστάσεις ή και ανθρώπινες απώλειες.

Μελετητές: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Φορέας Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων


Μελέτη 4 (2018): Επιπρόσθετα Μέτρα Ασφάλειας

Προϋπολογισμός: € 328.229,56

Σκοπιμότητα: το Πανεπιστήμιο κατασκευάστηκε το 1985-1987 και στο διάστημα που μεσολάβησε επήλθαν πολλές τροποποιήσεις στην χρήση των χώρων. Επιπρόσθετα, από τότε μέχρι σήμερα οι κανονισμοί περί ασφάλειας έχουν αλλάξει όπως έχουν αλλάξει και οι απαιτήσεις, ενώ η συνεχόμενη χρήση του καταδεικνύει διάφορα θέματα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να διασφαλιστεί το επίπεδο της επιπρόσθετης ασφάλειας που απαιτείται από έναν χώρο με τόσους φοιτητές και προσωπικό. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου γίνεται σταδιακή αντικατάσταση ηλεκτρολογικών πινάκων κοινόχρηστων χώρων, αμφιθεάτρων, αιθουσών διδασκαλίας, εργαστηριακών χώρων και γραφειακών χώρων ενώ παράλληλα τοποθετούνται κικλιδώματα σε διάφορους χώρους του Πανεπιστημίου προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο ασφάλειας τους. 

Μελετητές: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Φορέας Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων


Τεχνική Επιστημονική Υπηρεσία 1 (2017): Αρχικός έλεγχος, επανέλεγχος και έκδοση ΥΔΕ με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου

Προϋπολογισμός: € 24.702,88

Σκοπιμότητα: με το ΦΕΚ 844/Β/16.05.2011 έγινε υποχρεωτικός ο ετήσιος Έλεγχος των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου και η έκδοση σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων που θα πρέπει να κατατεθεί στην ΔΕΔΗΕ Α.Ε.

Μελετητής: Εξωτερικός Ανάδοχος

Φορέας Χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός

 


Γ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ


Μελέτη 5 (2014): Συντήρηση (Μονώσεις σε δώματα και άλλες συναφείς εργασίες)

Προϋπολογισμός: € 250.000

Σκοπιμότητα: Το συγκεκριμένο έργο έχει ως στόχο την αντιμετώπιση της αστοχίας της στεγανοποίησης και των αντίθετων κλίσεων πλακών διάφορων δωμάτων μεταξύ των οποίων το δώμα επάνω από τη Βιβλιοθήκη, το δώμα του κλειστού Γυμναστηρίου, το δώμα του κτιρίου ΚΖ κ.τ.λ.. Αποτέλεσμα της υφιστάμενης κατάστασης είναι η δίοδος υγρασίας σε υποκείμενες πλάκες οι οποίες λόγω του μεγάλου πάχους τους συγκρατούν το νερό που εν συνεχεία στραγγίζει στα χαμηλότερα σημεία τους ή σε διάφορα προβληματικά σημεία με αποτέλεσμα να υπάρχει τόσο κίνδυνος ασφάλειας υποδομών και εγκαταστάσεων όσο και παρεμπόδιση λειτουργίας διάφορων χώρων συνάθροισης του Πανεπιστημίου κοινού π.χ βιβλιοθήκη, γήπεδο μπάσκετ, εργαστήρια κλπ.

Το έργο της συντήρησης αποσκοπεί στην στεγανοποίηση από υγρασίες των δωμάτων ενώ η τοποθέτηση θερμομονωτικών στρώσεων συμβάλλει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Μελετητές: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Φορέας Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων


Μελέτη 6 (2018): Μονώσεις σε Οριζόντιες / Κατακόρυφες Επιφάνειες και άλλες συναφείς εργασίες αε άλλους χώρους του Πανεπιστημίου

Προϋπολογισμός: € 500.000

Σκοπιμότητα : Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου έργου «Συντήρηση (Μονώσεις σε δώματα και άλλες συναφείς εργασίες)- 2014» σε άλλα δώματα και κατακόρυφες επιφάνειες του Πανεπιστημίου μας μεταξύ των οποίων στα δώματα του κτιρίου ΗΘ, ΚΖ, στο Αμφιθέατρο Τελετών και σε εσωτερικά δώματα κτλ.

Μελετητές: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Φορέας Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

 


Δ. ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ


Μελέτη 7 (2018): Αντικατάσταση Σωληνώσεων μετά των σχετικών εξαρτημάτων τους και άλλες συναφείς εργασίες

Προϋπολογισμός: € 237.687,37

Σκοπιμότητα: Οι εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, πυρόσβεσης μετά του σχετικού εξοπλισμού τους κτλ έχουν εγκατασταθεί από την αρχή της κατασκευής του Πανεπιστημίου μας δηλαδή από το 1985-1990 δηλαδή μετρούν ήδη 17-20 έτη συνεχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας. Η γήρανση των υλικών, οι ακραίες καιρικές συνθήκες που συνέβησαν στην Θεσσαλονίκη από 7- 15 Ιανουαρίου 2017 έθεσαν τα εν λόγω συστήματα στα όρια τους και επιτείνοντας την ήδη μεγάλη φθορά που υπήρχε στις εγκαταστάσεις αυτές λόγω των χρόνων. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω αναμένεται τα επόμενα έτη να υπάρξει αύξηση των απαιτούμενων επεμβάσεων. Οι σποραδικές αντικαταστάσεις σωληνώσεων και εξαρτημάτων δεν μπορούν πλέον να διασφαλίσουν την ορθή λειτουργία των βασικών εγκαταστάσεων- Η/Μ υποδομών του Πανεπιστημίου που είναι απαραίτητες για την ορθή λειτουργία και την ασφάλεια του προσωπικού και των φοιτητών οπότε αποτελεί αναγκαιότητα η πλήρη αντικατάσταση των σωληνώσεων και των εξαρτημάτων/ του εξοπλισμού τους.

Άμεσος στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η πρόληψη αστοχιών- βλαβών στα Η/Μ δίκτυα του Πανεπιστημίου (ύδρευση/ αποχέτευση) τα οποία αναμένεται να εμφανίσουν τα πιο σημαντικά προβλήματα αξιοπιστίας λόγω της παλαιότητας τους αλλά κυρίως λόγω του «σοκ» που υπέστησαν ως αποτέλεσμα των ακραίων καιρικών συνθηκών της περσινής χρονιάς. Παράλληλα, επειδή δεν υπάρχουν σχέδια εφαρμογής για το σύνολο των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου του Πανεπιστημίου μας ενώ οι συνεχόμενες αλλαγές χρήσης χώρων- μετατροπές που πραγματοποιήθηκαν κατά την φάση της χρήσης του δεν είναι πλήρως καταγεγραμμένες, ακόμη και για μικροεπεμβάσεις/ μικροσυντηρήσεις στα δίκτυα του Πανεπιστημίου σπαταλούνται σημαντικές εργατοώρες και οικονομικό κόστος, από προσωπικό του Πανεπιστημίου μας και εξωτερικούς συνεργάτες, για τον εντοπισμό των προβλημάτων. Το συγκεκριμένο έργο είναι το πρώτο έργο εκτεταμένης αλλαγής σωληνώσεων που υλοποιείται από την αρχή λειτουργίας του Πανεπιστημίου (1985-1990) που όμως εντοπίζεται σε συγκεκριμένο κτίριο/ τμήμα κτιρίου.

Μελετητές: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Φορέας Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

 


Ε.  ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ


Μελέτη 8 (2018): Αντικατάσταση Κλιματιστικού Εξοπλισμού και Δικτύων Σωληνώσεων Ψύξης - Θέρμανσης

Προϋπολογισμός: € 700.000

Σκοπιμότητα: Μεγάλο μέρος του κλιματισμού του κτιρίου του Πανεπιστημίου γίνεται μέσω των κεντρικών μηχανημάτων που ενυπάρχουν από την κατασκευή του κτιρίου του Πανεπιστημίου δηλαδή από το 1987. Τα περισσότερα μηχανήματα παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα και απαιτούνται κοστοβόρες επισκευές ενώ η παλαιότητα τους σε κάποιες περιπτώσεις απαιτεί κάποια ανταλλακτικά που λόγω παρέλευσης 20ετίας δεν είναι διαθέσιμα ή εφόσον μπορέσουν και προσκομιστούν το κόστος τους λόγω της μοναδικότητάς τους είναι πολύ σημαντικό και πολλές φορές περιοριστικό. Επιπρόσθετα, οι ακραίες καιρικές συνθήκες που συνέβησαν στην Θεσσαλονίκη από 7- 15 Ιανουαρίου 2017 έθεσαν τα εν λόγω συστήματα στα όρια τους επιτείνοντας την ήδη μεγάλη φθορά που  υπήρχε στις εγκαταστάσεις αυτές λόγω των χρόνων. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί την απαρχή έργων σταδιακής αντικατάστασης του κλιματιστικού εξοπλισμού του Πανεπιστημίου μας με νέο εξοπλισμό, μεγαλύτερου βαθμού απόδοσης (EER), που θα συμβάλει στην μείωση των δαπανών (καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος) και εν γένει στην βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου. Παράλληλα, κατά τις εκτεταμένες αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων διαπιστώθηκαν σημαντικές φθορές (διάβρωση) των σωληνώσεων ψύξης- θέρμανσης και μη επίτευξη απομόνωσης του δικτύου μέσω των βανών του με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η αντικατάσταση τους.

Μελετητές: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Φορέας Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

 


ΣΤ. ΕΡΓΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ


Μελέτη 9 (2015): Αποκατάσταση Δαπέδου στον Υπόγειο Χώρο στο Υπόγειο Χώρο Στάθμευσης του Πανεπιστημίου

Προϋπολογισμός: € 200.000

Σκοπιμότητα: η υπάρχουσα ασφαλτόστρωση, του δαπέδου του υπόγειου χώρου στάθμευσης έχει υποστεί σημαντικές καταπονήσεις λόγω της εκτεταμένης χρήσης του από την αρχή της κατασκευής του κτιρίου και των παρεμβάσεων που έγιναν κατά την φάση της λειτουργίας του. Ήταν απαραίτητη η άμεση συντήρηση- αποκατάσταση προκειμένου να μην υπάρξει περαιτέρω μηχανική καταπόνηση των οχημάτων των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητα που το χρησιμοποιούν.

Μελετητές: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Φορέας Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων


Μελέτη 10 (2015): Συντήρηση - Ανακατασκευή Οδεύσεων Πρόσβασης ΑΜΕΑ σε Αμφιθέατρα

Προϋπολογισμός: € 260.000

Σκοπιμότητα: συμμόρφωση με τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για όλους» και των άρθρων 26, 27 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού Ν.4067/9.4.2012 σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να εξασφαλίζεται η οριζόντια και κατακόρυφη αυτόνομη και ασφαλής πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους εξωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου μας.

Μελετητές: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Φορέας Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font