Τεχνικά Έργα (σε εξέλιξη)


Α. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑ.ΜΑΚ

 Α.1 ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ- ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Α.1.1. Έργο: Συντήρηση 2017

Πηγή Χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός (ΚΑΕ 0863)

Προϋπολογισμός μελέτης: € 74.338

Προϋπολογισμός Σύμβασης: € 33.253,06

Φάση: Περατωμένο Τεχνικό Αντικείμενο (προς προσωρινή, οριστική παραλαβή)

Διάρκεια εκτέλεσης έργου: 8 μήνες

Περιγραφή: Έργο συντήρησης που περιλαμβάνει σποραδικές τοποθετήσεις φθαρμένων δαπεδοστρώσεων, αντικατάσταση φθαρμένων θυρών, ψευδοροφών, αντικατάσταση λαμπτήρων σε υψηλά τμήματα των αμφιθεάτρων και σε άλλους χώρους με την χρήση ικριωμάτων, τοποθέτηση αντιολισθηρής ταινίας στα κλιμακοστάσια εσωτερικά και εξωτερικά, αντιολισθηρή χαλαζιακή επίστρωση σε εξωτερική σκάλα του περιβάλλοντος χώρου, τοποθέτηση μεταλλικών μόνιμων ανακλαστήρων οδοστρώματος (μάτια γάτας), κατασκευή  νέων  ηχομονωμένων τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδα κτλ

 

Α. 1. 2 Έργο: Συντήρηση – Διαρρυθμίσεις 2019

Πηγή Χρηματοδότησης: α) Τακτικός Προϋπολογισμός:  €140.000, β) ΕΛΚΕ: € 550.000  

Προϋπολογισμός μελέτης: € 690.000

Προϋπολογισμός Σύμβασης: -

Φάση: Προς δημοπράτηση

Προβλεπόμενη διάρκεια εκτέλεσης έργου: 12 μήνες

Περιγραφή: Έργο συντήρησης και διαρρυθμίσεων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου θα πραγματοποιηθούν:  μετατροπές κουζινών σε γραφειακούς χώρους, αναδιαμορφώσεις Γραμματείας & εργαστηρίου, σποραδικές αντικαταστάσεις πλακιδίων σε γραφειακούς χώρους, σποραδικές ηχομονώσεις, διάφορες εργασίες στους χώρους του ΕΛΚΕ, διάφορες εργασίες στην βιβλιοθήκη και στην αίθουσα συνεδρίων και τηλεκπαίδευσης, εγκατάσταση για αυτόνομη χρήση ζεστού νερού στα αποδυτήρια, σποραδικής φύσεως επιδιορθώσεις σε διάφορους χώρους κτλ

 

Α.2 ΛΗΨΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Α. 2. 1 Τεχνική Επιστημονική Υπηρεσία: Αρχικός Έλεγχος, Επανέλεγχος και Έκδοση ΥΔΕ με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Πηγή Χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός

Προϋπολογισμός μελέτης: € 24.702,88

Προϋπολογισμός Σύμβασης: € 24.702,88

Προβλεπόμενη διάρκεια εκτέλεσης έργου: 32 μέρες (σε 2 φάσεις υλοποίηση)

Φάση: Τεχνική Υλοποίηση (Πέρας Α’ φάσης)

Σκοπιμότητα:  Έλεγχος των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου και έκδοση σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων με στόχο την πιστοποίηση της ασφαλούς χρήσης τους.

 


 

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε)

Β.1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Β.1 .1 Έργο: Μονώσεις σε Οριζόντιες / Κατακόρυφες Επιφάνειες και άλλες συναφείς εργασίες σε άλλους χώρους του Πανεπιστημίου

Πηγή Χρηματοδότησης:  Π.Δ.Ε.  2014ΣΕ 54600054

Προϋπολογισμός μελέτης: € 500.000

Προϋπολογισμός Σύμβασης:  ---

Φάση: Σε εξέλιξη η δημοπράτηση

Προβλεπόμενη διάρκεια εκτέλεσης έργου:  9 μήνες

Περιγραφή: Επεμβάσεις θερμομόνωσης και υγρομόνωση σε δώματα κτιρίων και εσωτερικά αίθρια καθώς και τοπικές επεμβάσεις στεγανοποίησης υαλοστασίων σε διάφορους χώρους του Πανεπιστημίου

 

Β.1.2 Μελέτη:  Έκδοση πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΔΕ 2014ΣΜ 04600011

Προϋπολογισμός μελέτης: € 51.584,98

Προϋπολογισμός Σύμβασης:  ---

Φάση: Υπό μελέτη

Προβλεπόμενη διάρκεια εκτέλεσης: 7 μήνες

Περιγραφή: Συμμόρφωση με τις διατάξεις του νόμου Ν.4122/2013 (ΦΕΚ 42Α) «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» και της κείμενης νομοθεσίας περί ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου (Ν. 4495/2017) καθώς δημιουργία προϋποθέσεων χρηματοδότησης του Πανεπιστημίου από προγράμματα κινήτρων για παρεμβάσεις στο κτίριο του.

 

Β.2 ΛΗΨΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Β.2.1 Έργο: Επιπρόσθετα Μέτρα Ασφαλείας

Πηγή Χρηματοδότησης:  Π.Δ.Ε.  2014ΣΕ 54600086

Προϋπολογισμός μελέτης: €328.220

Προϋπολογισμός Σύμβασης:  €144.154,4

Φάση: Τεχνική Υλοποίηση

Προβλεπόμενη διάρκεια εκτέλεσης έργου: 8 μήνες

Περιγραφή: Εναρμόνιση με τις αυξανόμενες απαιτήσεις χρήσης του κτιρίου και συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι αντικαταστάσεις παλαιών ηλεκτρολογικών πινάκων του Πανεπιστημίου, παλαιών προβολέων με νέους LED, επεμβάσεις σε στύλους φωτισμού του υπαιθρίου παρκινγκ, επεμβάσεις αντικαταστάσεων   υαλοστασίων στους φεγγίτες, τοποθέτηση μεταλλικών κλίμακες σε βοηθητικούς χώρους, θόλου στο αίθριο της βιβλιοθήκης, συντήρηση- έλεγχος των εσωτερικών μεταλλικών κλιμακοστάσιων εντός όλων των κτιρίων, τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων σε επιλεγμένα δώματα και σε διάφορους χώρους του Πανεπιστημίου κτλ

 

Β.3 ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Β.3.1 Έργο: Αντικατάσταση Σωληνώσεων μετά των σχετικών Εξαρτημάτων τους και άλλες συναφείς εργασίες

Πηγή Χρηματοδότησης:  Π.Δ.Ε.  2014ΣΕ 24600054

Προϋπολογισμός μελέτης: € 237.687,37

Προϋπολογισμός Σύμβασης:  € 111,399.45

Φάση: Τεχνική Υλοποίηση

Προβλεπόμενη διάρκεια εκτέλεσης έργου: 12 μήνες

Περιγραφή: Στα πλαίσια του έργου θα υπάρξει αντικατάσταση του δίδυμου πιεστικού συγκροτήματος του υδροδοτικού δικτύου, των σωληνώσεων- εξαρτημάτων και διακοπτικού υλικού θερμαντικών σωμάτων – θερμοστατικών κεφαλών μεμονωμένων σωμάτων κτλ σε συγκεκριμένα κτίρια ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν και θερμουδραυλικές εργασίες συντήρησης σε διάφορους χώρους του Πανεπιστημίου μας.

  

Β.3.2 Έργο: Συντήρηση – Ανακατασκευή Οδεύσεων και λοιπού περιβάλλοντος χώρου

Πηγή Χρηματοδότησης:  Π.Δ.Ε.  2012ΣΕ 04600005

Προϋπολογισμός μελέτης: € 137.000

Προϋπολογισμός Σύμβασης: -

Φάση: Προς δημοπράτηση

Προβλεπόμενη διάρκεια εκτέλεσης έργου: 7 μήνες

Περιγραφή:  Το έργο αφορά στην συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου, την ανακατασκευή οδεύσεων (μέσω αλλαγών πλακοστρώσεων- μαρμαροστρώσεων, κατάλληλων σημάνσεων, τοποθέτηση κατάλληλων αντιολισθητικών υλικών κτλ), επεμβάσεων στον εξωτερικό εξώστη του εστιατορίου, διαμόρφωση και άλλης έξοδος διαφυγής από τον εσωτερικό χώρου του Πανεπιστημίου στον περιβάλλοντα χώρο επέκταση το σύστημα ποτίσματος σε όλους τους εξωτερικούς χώρους  προκειμένου να υποστηρίζει όλη την βλάστηση του Πανεπιστημίου ενώ παράλληλα θα υπάρξει και τοποθέτηση χλοοτάπητα σε συγκεκριμένους χώρους.

 

 Β.4  ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Β.4.1 Έργο: Αντικατάσταση Κλιματιστικού Εξοπλισμού και Δικτύων Σωληνώσεων Ψύξης - Θέρμανσης

Πηγή Χρηματοδότησης:  Π.Δ.Ε.  2014ΣΕ 54600086

Προϋπολογισμός μελέτης: € 699.737,00

Φάση: Τεχνική Υλοποίηση

Αξία Σύμβασης:  € 363.110,90

Προβλεπόμενη διάρκεια εκτέλεσης έργου: 12 μήνες

Περιγραφή: Στα πλαίσια του έργου προτείνονται επεμβάσεις/ αντικαταστάσεις του κλιματιστικού εξοπλισμού και των δικτύων ψύξης – θέρμανσης σε τμήματα κτιρίων του Πανεπιστημίου. Ενδεικτικά αναφέρεται η αντικατάσταση 2 υδρόψυκτων ψυκτών νερού με αερόψυκτους βελτιωμένης απόδοσης, μεγαλύτερης αξιοπιστίας και φιλικούς με το περιβάλλον, η αποξήλωση των πύργων ψύξης και των δοχείων διαστολής και η αντικατάσταση τους με κλειστά δοχεία, η ανακατασκευή του χώρου του ψυχροστασίου και η αντικατάσταση σωληνώσεων ψύξης/ θέρμανσης με όλα τα σχετικά εξαρτήματα, η αντικατάσταση μονάδων αέρα δαπέδου και άλλες εργασίες ώστε να βελτιωθεί η αξιοπιστίας του κλιματιστικού εξοπλισμού του Πανεπιστημίου ενώ παράλληλα θα συμβάλει και στη μείωση των δαπανών και εκπομπών CO2

  Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»

  Γνωστοποιούμε ότι την Παρασκευή  26/2/2021, ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο της Προϊσταμένης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων  - Δ.Τ.Ε.,  (γρ. 103, 1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,  θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ όλων των υπαλλήλων (Διοικητικών,  μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ κτλ)  που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών (Πρόεδρος, μέλη), που θα συγκροτήσουν  την παραπάνω Επιτροπή. Πρώτα θα διενεργηθεί η κλήρωση για τα τακτικά μέλη και τον Πρόεδρο και έπειτα για τα αναπληρωματικά μέλη και τον αναπληρωτή Πρόεδρο.

  Όσον αφορά τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής του έργου επισημαίνεται  ότι βάσει του άρθρου 170 παρ. 3 του Ν 4412/16 τουλάχιστον ο Πρόεδρος δεν ορίζεται από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.

  Η κλήρωση θα διεξαχθεί από την Προϊσταμένη της Δ.Τ.Ε, Μαρία Αλεξούδη,  Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Msc, PhD παρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων της Δ.Τ.Ε., των:

  1. Γεώργιο Τσακιρόπουλο,  Διπλ. Ηλεκτρολόγο μηχ. & μηχ. Η/Υ, Msc
  2. Απόστολος Καρανικολός,  Διπλ. Ηλεκτρολόγο μηχ. & μηχ. Η/Υ, Msc

  Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης) και στον σύνδεσμο http://www.uom.gr

  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font