Τοκμακίδου Ξανθίππη
 • tokmax uom.edu.gr

  Τοκμακίδου Ξανθίππη

  Πανεπιστημιακός Υπότροφος - Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης


  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Διδακτορική Διατριβή με θέμα «H διερεύνηση της περίπτωσης της ψηφιακής μουσικο-γλωσσικής εφαρμογής στο iPad «Τo Καρναβάλι των Ζώων» και της ηχητικής ποικιλότητάς της για την ενίσχυση γλώσσας σε παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας», Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (2019)
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην «Εκπαιδευτική Ηγεσία», Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2015)
  •  Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), Πανεπιστήμιο Strathclyde, H.Β. (2006)
  • Πτυχίο Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1996)
  • Δίπλωμα Πιάνου. Νέο Ωδείο Θεσσαλονίκης (1996)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Νέες προσεγγίσεις διδασκαλίας της μουσικής σε τυπικά και άτυπα μαθησιακά περιβάλλοντα
  • Εκπαιδευτική τεχνολογία, οπτικοακουστικά μέσα και μουσική παιδαγωγική
  • Διαθεματικές δράσεις μουσικής, γλώσσας και εκπαιδευτικής τεχνολογίας
  • Ο κοινωνικός ρόλος της μουσικής εκπαίδευσης
  • Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική στο ελληνικό συγκείμενο

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ/ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ I
   (ΜΣ9373)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ
   (ΜΣ0524)

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές καθοδηγούνται προκειμένου: να κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της προσχολικής ηλικίας και πώς αυτά επηρεάζουν τη μάθηση και την διδασκαλία στην προσχολική (0 - 6 ετών.)· να κατανοήσουν πώς αναπτύσσονται μουσικά τα βρέφη και τα νήπια, τα στάδια της μουσικής τους ανάπτυξης και τις μουσικές τους ανάγκες· να αναπτύξουν τις μουσικές δεξιότητες κι ένα σχετικό ρεπερτόριο δραστηριοτήτων (ρυθμικός λόγος, τραγούδι, εκτέλεση μικρών κρουστών οργάνων, μουσική και κίνηση) οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να είναι σε θέση οι φοιτητές να παρέχουν πρότυπη μουσική διδασκαλία σε βρέφη και νήπια· να αναπτύξουν τις διδακτικές δεξιότητες (διδακτικές αρχές, μεθοδολογία, οργάνωση και εκτέλεση μαθήματος άτυπης και τυπικής διδασκαλίας) οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να είναι σε θέση οι φοιτητές να παρέχουν πρότυπη μουσική διδασκαλία σε βρέφη και νήπια· να εξοικειωθούν με το διδακτικό υλικό που είναι κατάλληλο για διδασκαλία μουσικής σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και να δημιουργήσουν ένα "ρεπερτόριο" δραστηριοτήτων το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως αφετηρία στις πρακτικές ασκήσεις και στη μουσική διδασκαλία τους αργότερα. να έρθουν σε άμεση επαφή με τη διδασκαλία της μουσικής στην προσχολική ηλικία μέσα από την παρακολούθηση μαθημάτων μουσικής αγωγής/προπαιδείας.