Τριάρχου Λάζαρος
 • 2310 891.387
 • triarhou uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ3, 312

  Τριάρχου Λάζαρος

  Καθηγητής
  Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής

  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή» («Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή»))


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Βασικές Νευροεπιστήμες"

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1981
  • Μ.Sc. (Νευροεπιστήμες), Center for Brain Research, University of Rochester, New York, Η.Π.Α., 1984
  • Ph.D. (Nευροβιολογία), Indiana University-Purdue University, Η.Π.Α., 1987
  • Postdoctoral (Νευροπαθολογία), Ιndiana University School of Medicine, Η.Π.Α., 1988
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Δομική και οντογενετική νευροεπιστήμη.
  Nευρογενετική και πειραματική νευροπαθολογία βασικών γαγγλίων και παρεγκεφαλίδας.
  Αναγέννηση και ευπλαστότητα νευρικού ιστού και αναδόμηση με ενδοκρανιακά μοσχεύματα.
  Ιστορική ανέλιξη ιδεών στις Νευροεπιστήμες.
  Νευροβιολογικές βάσεις της νόησης.
  Νευροεπιστημονική εκπαίδευση σε κύκλους θεωρητικών και κοινωνικών επιστημών.

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ANAΠΤΥΞΙΑΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ
   (NEU107)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΝΕ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • EΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΕΥΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
   (NEU108)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΝΕ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
   (ΚΕ0308-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Κωδ. Μαθ. [ΚΕ0308-1]
  5 ECTS

  Παρουσιάζονται τα σύγχρονα ευρήματα της έρευνας του εγκεφάλου σε συνάφεια με τις οργανικές βάσεις της συμπεριφοράς, από το νευρικό κύτταρο μέχρι το ολοκληρωμένο νευρικό σύστημα. Μακροσκοπική δομή και λεπτή υφή του εγκεφάλου. Νευρωνικά και μη νευρωνικά στοιχεία στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Αξονοπλασματική μεταφορά και ενδοκυττάρια κυκλοφορία. Ηλεκτροχημική αγωγή νευρικών σημάτων. Συναπτική νευροδιαβίβαση, συστήματα νευροδιαβιβαστών και υποδοχέων. Οργάνωση νευρώνων σε νευρωνικά κυκλώματα. Κληρονομικότητα και επιγένεση στη διευθέτηση των νευρωνικών δικτύων. Αισθητικό και κινητικό σκέλος της συμπεριφοράς. Νευροτροφισμός, ευπλαστότητα και φαινόμενα αναγέννησης στον εγκέφαλο. Ιστορική ανέλιξη ιδεών στις Νευροεπιστήμες.

  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
   (NEU110)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΝΕ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
   (ΕΑ101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΚΠ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ
   (ΕΑ0606-3)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Κωδ. Μαθ. [ΕΑ0606-3]
  5 ECTS

  Συγκριτική μελέτη της νοημοσύνης μέσα από το σύναλμα της φυλογενετικής καταγωγής των ειδών και τις επιστήμες του εγκεφάλου. Η προέλευση της ζωής και οι μηχανισμοί της εξέλιξης. Φυλογενετική ανάλυση. Συγκριτική κυτταροαρχιτεκτονική του φλοιού του εγκεφαλικών ημισφαιρίων. Aνάπτυξη του νευρικού συστήματος (οντογένεση) και περιπτώσεις από την αναπτυξιακή νευροπαθολογία. Eξέλιξη νευρικών συστημάτων και νοημοσύνης. Η παράλληλη εξέλιξη της δομής του εγκεφάλου με τις καταβολές της γλώσσας. Η μάθηση ως προϊόν εξέλιξης που εφοδιάζει τους οργανισμούς με την ικανότητα να αντιμετωπίζουν προβλέψιμες παραλλαγές στο περιβάλλον τους. Σχέση γονιδίων και πολιτισμού. Η εξελικτική προσέγγιση στις γνωστικές επιστήμες. Ευρύτερες συνέπειες του Δαρβινισμού στην αυτεπίγνωση του ανθρώπου ως ηθικού όντος.

  • ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
   (KE0203-3)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Κωδ. Μαθ. [ΚΕ0203-3]
  5 ECTS
  Μαθησιακά αποτελέσματα:

  Με την παρακολούθηση του μαθήματος αυτού ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

  • Προτείνει και να διατυπώνει νέα ερωτήματα που παραμένουν ανοικτά για περαιτέρω έρευνα.
  • Κατανοεί τα προτερήματα της ενεργού μάθησης μέσω της επίλυσης προβλημάτων σε αντιδιαστολή με την παθητική διδασκαλία μέσω απομνημόνευσης.
  • Σχεδιάσει την πειραματική διδασκαλία μαθημάτων με τη μέθοδο PBL (Problem-Based Learning).
  • Εκτιμήσει τη σημασία της λειτουργίας της μνήμης σε σχέση με τη μάθηση.

  Περιεχόμενο μαθήματος:

  Tο μάθημα αυτό εξετάζει την επιστήμη ως την ύστατη κατάκτηση της ανθρώπινης νόησης και καλύπτει βασικές αρχές επιστημονικού λόγου. Πρωτοτυπία, αντίληψη και αντικειμενικότητα. Παραλλαγή στη φύση. Αποδείξιμα και απορρίψιμα επιστημονικά ερωτήματα. Παρατήρηση φαινομένων, δοκιμασία υπόθεσης, σχεδιασμός πειραμάτων, διατύπωση θεωρίας. Ανακάλυψη και ερμηνεία στις επιστήμης της ζωής. Επιστημονικά μοντέλα και ετυμηγορία γεγονότων. Επιστήμη, οριακή επιστήμη, ψευδοεπιστήμη και σύγχρονες αντιφάσεις. Μηχανές αναζήτησης βιβλιογραφίας και συγγραφή επιστημονικών εργασιών. Σύγκλιση των θετικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Διεπιστημονικότητα και αμοιβαίος εμπλουτισμός γνωστικών πεδίων.

  • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: NΕΥΡΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
   (NEU104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΝΕ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
   (NEU106)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΝΕ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • Ο ΔΙΑΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ: ΟΙ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
   (NEU109)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΝΕ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ, ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ: Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΣΗΣ
   (NEU105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΝΕ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (45 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2017

   • Ramón y Cajal, S. (Nobel Prize in Medicine 1906): Incongruous Digressions (in Greek—translated and edited by L.C. Triarhou). Ekkremes Publishers, Athens, 2017, 203 pp. · ISBN 978-618-50-7619-1 National Library of Greece cataloging pending
   • Τriarhou, L.C.: Νeuromorphology: The Fine Structure of Nervous Tissue (in Greek). Βeta Medical Arts, Athens, 2017, 184 pp. · ISBN 978-960-452-240-8 National Library of Greece call number 04225/2017-2
   • Τriarhou, L.C. (editor): Biophilosophical Documents (in Greek). Arsenidis Publishers, Αthens, 2017, 366 pp. · ISBN 978-960-253-233-1 National Library of Greece cataloging pending
   • Triarhou, L.C. (editor): The Geographical Exploration Papers of Doctor Christofredo Jakob. CreateSpace, Seattle, 2017, 190 pp. · ISBN 978-1-5469-3015-0 Library of Congress control number 2018302526
   • Triarhou, L.C.: The Complete Published Works of Doctor Christofredo Jakob. CreateSpace, Seattle, 2017, 160 pp. · ISBN 978-1-5482-4639-6 Library of Congress control number 2017909934
   • Triarhou, L.C.: Collected Papers on Christofredo Jakob. CreateSpace, Seattle, 2017, 230 pp. · ISBN 978-1-5482-5024-9 Library of Congress control number 2017909937

   2015

   • Triarhou, L.C.: Scriabin for Neuroscientists: A Study in Syn-Aesthetics (Scriabin Centennial Edition, 1915–2015). CreateSpace, Seattle, 2015, 120 pp. · ISBN 978-1-5142-0206-7 Library of Congress call number ML410.S5988 T75 2015
   • Triarhou, L.C.: Cajal Beyond the Brain: Don Santiago Contemplates the Mind and Its Education. CreateSpace, Seattle, 2015, 280 pp. · ISBN 978-1-5056-7479-8 Cataloging-in-Publication call number BF38 .R296 2015
   • Ramón y Cajal, S. (Nobel Prize in Medicine 1906): The Tonics of the Will: Rules and Advice in Scientific Research (in Greek—translated and edited by L.C. Triarhou). University of Macedonia Press, Thessaloniki, 2015, 350 pp. · ISBN 978-960-83-9696-8 National Library of Greece call number 04609/2015
   • Ramón y Cajal, S. (Nobel Prize in Medicine 1906): Nature’s Masterpiece: Neurons as the Texture of the Mental Apparatus (in Greek—translated and edited by L.C. Triarhou). University of Macedonia Press, Thessaloniki, 2015, 320 pp. · ISBN 978-960-83-9697-5 National Library of Greece call number 04608/2015
   • Τriarhou, L.C.: Neurobiological Bases in Education (in Greek). National Technical University, Athens, 2015, 225 pp. · ISBN 978-960-6030-98-7 National Library of Greece call number 00440/2016-

   2014

   • Ramón y Cajal, S. (Nobel Prize in Medicine 1906): Pedagogical Reflections (in Greek—translated and edited by L.C. Triarhou). Ekkremes Publishers, Athens, 2014, 168 pp. · ISBN 978-618-50-7602-3 National Library of Greece control number 370.1 RAM
   • Ramón y Cajal, S. (Nobel Prize in Medicine 1906): Psychological Essays (in Greek—translated and edited by L.C. Triarhou). Ekkremes Publishers, Athens, 2014, 168 pp. · ISBN 978-618-50-7606-1 National Library of Greece control number 150.1 RAM

   2013

   • Triarhou, L.C.: Synopsis of Five Classical Works by the Argentinian Philosopher-Psychiatrist José Ingenieros. CreateSpace, Seattle, 2013, 144 pp. · ISBN 978-1-4818-7542-4 Library of Congress call number B1034.I64 T75 2013
   • Triarhou, L.C.: The Composer Moritz Moszkowski. CreateSpace, Seattle, 2013, 112 pp. · ISBN 978-1-4819-8915-2 Brigham Young University Library call number ML 410 .M849 T74 2013

   2011

   • Triarhou, L.C.: Singing Chopin: The Brilliant Pianism of Alexander Uninsky (Chopin Bicentennial, 1810–2010 / Uninsky Centennial Edition, 1910–2010). CreateSpace, Seattle, 2010, 144 pp. · ISBN 978-960-93-2488-5 Library of Congress call number ML417.U684 T75 2011
   • Triarhou, L.C.: The Berlin Ophthalmologist Bernhard Pollack: Neurohistology Scholar and Devout Musician (Berliner Ärzte-Orchester Centennial Edition, 1911–2011). CreateSpace, Seattle, 2011, 160 pp. · ISBN 978-960-93-2639-1 Library of Congress call number RE36.P65 T75 2011
   • Triarhou, L.C.: Scientific Abstracts and Conference Proceedings, 1981–2011 (Collected Papers, Vol. I). Lulu Press, Raleigh, 2011, 240 pp. · ISBN 978-1-105-24171-0 Library of Congress control number 2011907828

   2009

   • von Economo, C.: Cellular Structure of the Human Cerebral Cortex (new English edition, translated and edited by L.C. Triarhou). Karger, Basel, 2009, xx+246 pp. · ISBN 978-3-8055-9061-7 Library of Congress call number QM455 .E213 2009
   • Kolb, B., Whishaw, I.Q.: Brain and Behaviour (in Greek—translated and edited by A. Kastellakis, G. Panagis, F. Vlahos, A. Mitsacos, D. Tata, L.C. Triarhou). Paschalidis Medical Publishers, Athens, 2009, 792 pp. · ISBN 960-399-830-3 National Library of Greece call number 00663/00664/2010
   • Kostopoulos, G., Τriarhou, L.C., Ioannidis, A., Tzavaras, A., Marangos, G., Fokas, A.: Understanding the Human Brain. National Research Founcation, Athens, 2009, 127 pp. · ISBN 960-7998-44-6 National Library of Greece call number 10807/2009
   • Doikos, P., Samaras, Ζ., Τriarhou, L.C. (editors): Festschrift for Professor Christos Tsolakis. Ιanos Publishers, Thessaloniki, 2009, 302 pp. · ISBN 978-960-6882-17-3 National Library of Greece call number 09009/2010

   2008

   • von Economo, C., Koskinas, G.N.: Atlas of Cytoarchitectonics of the Adult Human Cerebral Cortex (first English edition, translated, revised and edited by L.C. Triarhou). Karger, Basel, 2008, x+182 pp. · ISBN 978-3-8055-8289-6 Library of Congress call number QM455 .E18513 2008

   2006

   • Schweitzer, A., Tο Πρόβλημα της Ειρήνης στον Κόσμο Σήμερα. Η Ομιλία Αποδοχής του Βραβείου Nobel Ειρήνης, Όσλο, 4 Νοεμβρίου 1954 (Μετάφραση-Επιμέλεια Λ. Τριάρχου). Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2006, 48 σελ.
   • de Duve C., Mηνύματα της Ζωής: Νόηση, Νόημα και Ύσταση Πραγματικότητα (Μετάφραση-Επιμέλεια Λ. Τριάρχου). Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2006, 484 σελ.
   • Τριάρχου, Λ., Αναπτυξιακά Σύνδρομα στην Ειδική Αγωγή: Η Μοριακή και Κυτταρική Βάση των Φαιντύπων. Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2006, 292 σελ.

   2004

   • Τριάρχου ΛΚ., «Σχόλια για την ‘Κλωνοποίηση και Βιοηθική’», στο Κόσμος και Άνθρωπος: Κείμενα Μαθητών για τον Πολιτισμό και την Οικολογία, Η εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, σελ. 98-103, 2004.
   • Τριάρχου Λ.Κ., Βασική Νευροπαθολογία Γενετικών Συνδρόμων: Πανεπιστημιακές Παραδόσεις. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 260 σελ., 2004.

   2002

   • Triarhou LC., “Cerebellar grafts”, in The Cerebellum and its Disorders (Manto MU, Pandolfo M, eds), Cambridge University Press, Cambridge, pp. 367-384, 2002.
   • Triarhou L.C., Dopaminergic Νeuron Τransplantation in the Weaver Mouse Model of Parkinson’s Disease (Advances in Experimental Medicine and Biology, vol. 517), Landes Bioscience–Kluwer Academic, Georgetown–New York–Dordrecht–London–Moscow, 148 pp., 2002.

   2000

   • Triarhou LC., “Functional aspects of cerebellar transplantation”, in Functional Νeural Transplantation II: Novel Cell Therapies for CNS Disorders (Dunnett SB, Björklund A, eds), Elsevier, Amsterdam, Progress in Brain Research, 127, pp.477-488, 2000.

   1998

   • Παπαδόπουλος Γ., Καραγωγέως Δ., Κούβελας Η., Τριάρχου Λ.Κ., Ο Eγκέφαλος στο Xρόνο: Ανάπτυξη και Πλαστικότητα του Νευρικού Συστήματος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 224 σελ., 1998.

   1997

   • Triarhou L.C., Neural Transplantation in Cerebellar Ataxia (Neuroscience Intelligence Unit), Landes Bioscience–Springer Verlag, Austin–Heidelberg, 162 pp., 1997.

   1996

   • Tριάρχου ΛΚ., «Nευροβιολογικό υπόβαθρο στη γλωσσική αναπαράσταση: Βασικά στοιχεία υφής, γένεσης και διατήρησης του εγκεφαλικού ιστού», στο Greek Η Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Τσολάκης ΧΛ, επιμ.), Εκδ. Κώδικας, Θεσσαλονίκη, σελ. 33-49, 1996.

   1993

   • Ghetti B, Triarhou LC, Fuller RW, “Cerebellar monoamines in the ‘Purkinje cell degeneration’ mutant mouse”, in Serotonin, the Cerebellum and Ataxia (Trouillas A, Fuxe K, eds), Raven Press, New York, pp. 297-306, 1993.

   1992

   • Triarhou LC, Low WC, Doucet G, Brundin P, Björklund A, Ghetti B., “The weaver mutant mouse as a model for intrastriatal grafting of fetal dopamine neurons”, in Progress in Parkinson’s Disease Research-2 (Hefti F, Weiner WJ, eds). Futura Publishing Company, Mt. Kisco, New York, pp. 383-394, 1992.
   • Ghetti B, Triarhou LC, “Combined degeneration of cerebellar granule cells and of midbrain dopamine neurons in the weaver mutant mouse”, in Progress in Parkinson’s Disease Research-2 (Hefti F, Weiner WJ, eds), Futura Publishing Company, Mt. Kisco, New York, pp. 369-382, 1992.
   • Triarhou LC, “Weaver gene expression in central nervous system”, in Gene Expression in Neural Tissues (Conn PM, ed), Academic Press, San Diego, Methods in Neurosciences, 9, pp.209-227, 1992.
   • Ghetti B., Triarhou L.C., “The Purkinje cell degeneration mutant: A model to study the consequences of neuronal degeneration”, in Cerebellar Degenerations: Clinical Neurobiology (Plaitakis A, ed), Kluwer Academic, Boston, pp. 159-181, 1992.

   1990

   • Ghetti B., Triarhou L.C., Alyea C.J., Low W.C., Chang A.C., “Timing of neuronal replacement in cerebellar degenerative ataxia of Purkinje cell type”, in Neural Transplantation: From Molecular Basis to Clinical Applications (Dunnett SB, Richards S-J, eds), Elsevier, Amsterdam, Progress in Brain Research, 82, pp.197-202, 1990.
   • Triarhou L.C., Low W.C., Ghetti B., “Dopamine neurone grafting to the weaver mouse neostriatum”, in Neural Transplantation: From Molecular Basis to Clinical Applications (Dunnett SB, Richards S-J, eds), Elsevier, Amsterdam, Progress in Brain Research, 82, pp.187-195, 1990.

   1988

   • Triarhou L.C., Low W.C., Ghetti B., “Genetic mesotelencephalic dopamine deficiency in weaver mutant mice: Reinstatement of neuronal connectivity by solid grafts of fœtal mesencephalon”, in New Trends in Aging Research (Pepeu G, Tomlinson B, Wischik CM, eds), Liviana Press–Springer Verlag, Padova–Heidelberg, Fidia Research Series, 15, pp.183-192, 1988.

   1987

   • Low W.C., Triarhou L.C., Ghetti B., “Cerebellar transplants into mutant mice with Purkinje and granule cell degeneration”, in Cell and Tissue Transplantation into the Adult Brain (Azmitia EC, Björklund A, eds), New York Academy of Sciences, New York, Annals of the New York Academy of Sciences, 495, pp.740-744, 1987.
   • Triarhou L.C., Definition of the Μesostriatal Dopamine Deficit in the Weaver Mutant Mouse and Reconstruction of the Damaged Pathway by Means of Neural Transplantation. Doctoral Dissertation, Indiana University, University Microfilms International, Ann Arbor, Michigan, 80 pp., 1987.

   1986

   • Triarhou L.C., Low W.C., Ghetti B., “Reinnervation of the dopamine depleted striatum of adult weaver mutant mice by grafted mesencephalic dopaminergic neurons”, Selections of the Society for Neuroscience Public Information Committee, 12, pp.97-99, 1986.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (170 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2019

    • Petousi VG, Proios H, Triarhou LC: The physiological experiments of Constantin von Economo on the central pathways of mastication and deglutition. Revue Neurologique (Paris) 175: 506–518, 2019
    • Triarhou LC: Women neuropsychiatrists on Wagner-Jauregg’s staff in Vienna at the time of the Nobel award: Or¬deal and fortitude. History of Psychiatry 30: 393–408, 2019
    • Antonakou EI, Triarhou LC: “Anatomical mechanism of ideation, association and attention” [1895] and “Certain points in neuro¬logical histophysiology” [1896]: Cajal’s conjectures, then and now. Journal of Chemical Neuro¬anatomy 102: 101702, 2019
    • Antonakou EI, Triarhou LC: “Anatomical mechanism of ideation, association and attention” [1895] and “Certain points in neuro¬logical histophysiology” [1896]: Cajal’s conjectures, then and now. Journal of Chemical Neuro¬anatomy 102: 101702, 2019
    • Triarhou LC: Women neuropsychiatrists on Wagner-Jauregg’s staff in Vienna at the time of the Nobel award: Or¬deal and fortitude. History of Psychiatry 30: 393–408, 2019
    • Petousi VG, Proios H, Triarhou LC: The physiological experiments of Constantin von Economo on the central pathways of mastication and deglutition. Revue Neurologique (Paris) 175: 506–518, 2019
    • Triarhou LC: Sven Ingvar (1889–1947) of Lund University and the centennial of his landmark dissertation on cere¬bellar phylo-ontogeny. Cerebellum 18: 676–687, 2019

    2018

    • Triarhou LC: Johann Paul Karplus (1866–1936). Journal of Neurology 265: 2752–2753, 2018
    • Triarhou LC: Lothar von Frankl-Hochwart (1862–1914). Journal of Neu¬rology 265: 3036–3037, 2018
    • Tzouma A, Triarhou LC: Garth J. Thomas, physiological psychologist: An ap¬praisal of his contri¬butions to mem¬ory research. Annals of Neurosciences (Basel) 24: 201–206, 2018
    • Petousi VG, Triarhou LC: Professor Max Kassowitz (1842–1913) of the University of Vienna. Dialogues in Clini¬cal Neuroscience and Mental Health 1(3): 103–107, 2018. doi: 10.26386/obrela.v1i3.97

     Προβολή Δημοσίευσης

    • 165. Tychala CA, Triarhou LC: The Fifth International Neurological Congress in Lisbon, 1953. Euro¬pean Neurology 80: 321–332, 2018
    • Triarhou LC: The Flatau Atlas of the human brain. In: Flatau PJ (ed.) Sesquicentennial Fest¬schrift for Edward Flatau (1868–1932), Founder of Polish Neurology. University of California San Diego, La Jolla, CA, 2018, p 57–63
    • Triarhou LC: The Flatau Atlas of the human brain. In: Flatau PJ (ed.) Sesquicentennial Fest¬schrift for Edward Flatau (1868–1932), Founder of Polish Neurology. University of California San Diego, La Jolla, CA, 2018, p 57–63
    • Tychala CA, Triarhou LC: The Fifth International Neurological Congress in Lisbon, 1953. Euro¬pean Neurology 80: 321–332, 2018
    • Petousi VG, Triarhou LC: Professor Max Kassowitz (1842–1913) of the University of Vienna. Dialogues in Clini¬cal Neuroscience and Mental Health 1(3): 103–107, 2018. doi: 10.26386/obrela.v1i3.97
    • Tzouma A, Triarhou LC: Garth J. Thomas, physiological psychologist: An ap¬praisal of his contri¬butions to mem¬ory research. Annals of Neurosciences (Basel) 24: 201–206, 2018
    • Triarhou LC: Lothar von Frankl-Hochwart (1862–1914). Journal of Neu¬rology 265: 3036–3037, 2018
    • Triarhou LC: Johann Paul Karplus (1866–1936). Journal of Neurology 265: 2752–2753, 2018

    2017

    • Antonakou EI, Triarhou LC: Soul, butterfly, mythological nymph: Psyche in Philosophy and Neu¬roscience. Ar¬quivos de Neuropsiquiatria 75: 176–179, 2017
    • 158. Antonakou EI, Triarhou LC: Soul, butterfly, mythological nymph: Psyche in Philosophy and Neu¬roscience. Ar¬quivos de Neuropsiquiatria 75: 176–179, 2017
    • Triarhou LC: Constantin Tsiminakis (1875–1942): Neurologist, neuropathologist, statesman. European Neurol¬ogy 78: 221–227, 2017
    • Triarhou LC: The comparative neurology of neocortical gyration and the quest for functional specialization. Fron¬tiers in Systems Neuroscience 11(96): 1–6, 2017. doi: 10.3389/fnsys.2017.00096

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Triarhou LC: The comparative neurology of neocortical gyration and the quest for functional specialization. Fron¬tiers in Systems Neuroscience 11(96): 1–6, 2017. doi: 10.3389/fnsys.2017.00096
    • Triarhou LC: Constantin Tsiminakis (1875–1942): Neurologist, neuropathologist, statesman. European Neurol¬ogy 78: 221–227, 2017
    • Antonakou EI, Triarhou LC: Soul, butterfly, mythological nymph: Psyche in Philosophy and Neu¬roscience. Ar¬quivos de Neuropsiquiatria 75: 176–179, 2017

    2016

    • Goulas A, Werner R, Beul SF, Säring D, van den Heuvel M, Triarhou LC, Hilgetag CC: Cyto¬architectonic similar¬ity is a wiring principle of the human connectome. BioRxiv 068254, 2016. doi: 10.1101/068254

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Triarhou LC: Constantin von Economo’s last publication: A review of Charles Fraipont’s “Évo¬lution Céré¬brale.” Acta Medico-Historica Adriat¬ica 14: 387–392, 2016
    • Savvaidou NE, Triarhou LC: Sesquicentennial tribute to Emil Redlich (1866–1930), the ‘embod¬ied conscience of neurology.’ European Neurology 76: 267–277, 2016
    • Ziogas IAK, Triarhou LC: Anders Retzius and his gyri. Neurological Sciences 37: 1861–1866, 2016
    • Tzouma A, Margulies DS, Triarhou LC: Cerebellar Classic XII. Commentary on “The cerebel¬lar system and what it signifies from a biological perspective: A communication by Christo¬fredo Jakob (1866–1956) before the Society of Neurology and Psychiatry of Buenos Aires, De¬cember 1938”. Cerebellum 15: 417–424, 2016
    • Tzouma A, Triarhou LC: Cerebellar Classic XII. The cerebellar system and what it signifies from a biological perspective, by Professor Christofredo Jakob (English translation of “El sis¬tema cerebeloso y su significación biológica”). Cere¬bel¬lum 15: 395–416, 2016
    • Triarhou LC: The terrestrial and the celestial: Contrasting notions of Ramón y Cajal and Constantin von Economo on forced propulsion. Hektoen International Journal of Medical Humanities (Chicago) 8(2): 1–4, 2016.
    • Triarhou LC: Democritean conceptions in brain research. Archives of Neuroscience 3 (2/e 35877): 1–6, 2016. doi: 10.5812/archneurosci.35877

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Triarhou LC, Verina T: The musical centers of the brain: Vladimir E. Larionov (1857–1929) and the functional neuroanatomy of auditory perception. Journal of Chemical Neuroanatomy 77: 143–160, 2016
    • Triarhou LC: József von Lenhossék (1818–1888). Journal of Neurology 263: 417–418, 2016
    • Triarhou LC: Jules-Auguste Soury (1842–1915): A centennial call to mind. European Neurol¬ogy 75: 12–25, 2016

    2015

    • Triarhou LC: Tango impressions with medical overtones. Hektoen International Journal of Medi¬cal Humanities (Chicago) 7(2): 1–3, 2015.

    2014

    • Triarhou LC: Axons emanating from dendrites: Phylogenetic repercussions with Cajalian hues. Frontiers in Neuroanatomy 8(133): 1–5, 2014. doi: 10.3389/fnana.2014.00133
    • Triarhou LC: Economo, Constantin von. In: Aminoff MJ, Daroff RB (eds) Encyclopedia of the Neurological Sci¬ences, 2nd edn. Elsevier, Oxford, 2014, p 1062–1063

    2013

    • Triarhou LC: The cytoarchitectonic map of Constantin von Economo and Georg N. Koskinas. In: Geyer S, Turner R (eds) Microstructural Parcellation of the Human Cerebral Cortex: From Brodmann’s Post-Mortem Map to in Vivo Mapping of High-Field Magnetic Resonance Imaging. Springer, Berlin, 2013, p 33–53
    • Théodoridou ZD, Koutsoklenis A, del Cerro M, Triarhou LC: An avant-garde professorship of neurobiology in education: Christofredo Jakob (1866–1956) and the 1920s lead of the National University of La Plata, Argentina. Journal of the History of the Neurosciences 22: 366–382, 2013
    • Triarhou LC: Anders Retzius (1796–1860). Journal of Neurology 260: 1445–1446, 2013
    • Partsalis AM, Blazquez PM, Triarhou LC: The renaissance of the neuron doctrine: Cajal rebuts the Rector of Gra¬nada. Translational Neuroscience 4: 104–114, 2013
    • Triarhou LC, del Cerro M: Ramón y Cajal as an analytical chemist of bottled water? Use (and misuse) of the great savant’s repute by the industry. Sage Open 3(1): 1–12, 2013

    2012

    • Triarhou LC: Professor Bernhard Pollack (1865–1928) of Friedrich Wilhelm University, Ber¬lin: Neuro¬histologist, ophthalmologist, pianist. European Neurology 67: 338–351, 2012
    • Triarhou LC: Erwin Stransky (1877–1962). Journal of Neurology 259: 2012–2013, 2012
    • Triarhou LC: Alfred Fuchs (1870–1927). Journal of Neurology 259: 1764–1765, 2012
    • Triarhou LC: Cytoarchitectonics of the human cerebral cortex: The 1926 presentation by Georg N. Koskinas (1885–1975) to the Athens Medical Society. In: Bright P (ed) Neuroimaging—Cognitive and Clinical Neurosci¬ence. Intech Publishers, Rijeka–Vienna, 2012, p 1–16
    • Triarhou LC, del Cerro M: Ramón y Cajal erroneously identified as Camillo Golgi on a souve¬nir post¬age stamp. Journal of the History of the Neurosciences 21: 132–138, 2012
    • Théodoridou ZD, Triarhou LC: Christfried Jakob’s late views (1930–1949) on the psycho¬genetic func¬tion of the cerebral cortex and its localization: Culmination of the neurophiloso¬phical thought of a keen brain observer. Brain and Cognition 78: 179–188, 2012
    • Théodoridou ZD, Triarhou LC: Challenging the supremacy of the frontal lobe: Early views (1906–1909) of Christ¬fried Jakob on the human cerebral cortex. Cortex 48: 15–25, 2012

    2011

    • Théodoridou ZD, Triarhou LC: Christfried Jakob’s 1921 theory of the gnoses and praxes as fun¬damen¬tal factors in cerebral cortical dynamics. Integrative Psychological and Behavioral Science 45: 247–262, 2011
    • Hatzigiannakoglou PD, Triarhou LC: A review of Heinrich Obersteiner’s 1888 Textbook on the Central Nervous System by the neurologist Sigmund Freud. Wiener Medizinische Wochen¬schrift 161: 315–325, 2011
    • Triarhou LC: A review of Edward Flatau’s 1894 atlas of the human brain by the neurologist Sig¬mund Freud. Euro¬pean Neurology 65: 10–15, 2011

    2010

    • Koniari D, Triarhou LC: Otto Marburg’s “On the question of amusia”. Functional Neurol¬ogy 25: 5–7, 2010
    • Triarhou LC: Bernhard Pollack (1865–1928). Journal of Neurology 257: 1585–1586, 2010
    • Triarhou LC: Revisiting Christfried Jakob’s concept of the dual onto-phylogenetic origin and ubiqui¬tous function of the cerebral cortex: A century of progress. Brain Structure and Function 214: 319–338, 2010
    • Triarhou LC: Weaver mouse. In: Kompoliti K, Verhagen Metman L (eds) The Encyclopedia of Move¬ment Disor¬ders. Academic Press, Oxford, 2010, p 321–323
    • Triarhou LC: Biological clues on neuronal degeneration based on theoretical fits of decay pat¬terns: Towards a mathematical neuropathology. Folia Neuropathologica 48: 3–10, 2010

    2009

    • Τriarhou LC: Evolution of the human brain. In: Kostopoulos GK, Triarhou LC, Ioan¬nides AA, Tzava¬ras A, Marangos G, Fokas AS: Understanding the Human Brain. Na¬tional Hellenic Research Foundation, Athens, 2009, p 35–58
    • Théodoridou ZD, Triarhou LC: Fin-de-siècle advances in neuroeducation: Henry Herbert Donaldson and Reu¬ben Post Halleck. Mind Brain and Education 3: 117–127, 2009
    • Triarhou LC: Tripartite concepts of mind and brain, with special emphasis on the neuroevolu¬tionary postulates of Christfried Jakob and Paul MacLean. In: Weingarten SP, Penat HO (eds) Cognitive Psy¬chology Research Devel¬opments. Nova Science Publishers, Hauppauge, NY, 2009, p 183–208
    • Triarhou LC: Exploring the mind with a microscope: Freud’s beginnings in Neurobiology. Hel¬lenic Journal of Psychology 6: 1–13, 2009
    • Del Cerro M, Triarhou LC: Eduardo De Robertis (1913–1988). Journal of Neurology 256: 147–148, 2009
    • Triarhou LC, Vivas AB: Poetry and the brain: Cajal’s conjectures on the psychology of writers. Perspec¬tives in Biol¬ogy and Medicine 52: 80–89, 2009
    • Triarhou LC: Alfons Maria Jakob (1884–1931), neuropathologist par excellence: Scientific en¬deavors in Europe and the Americas. European Neurology 61: 52–58, 2009

    2008

    • Τriarhou LC: Broca’s area: Cellular architecture and onto-phylogeny. In: Potagas C, Evdoki¬midis J (eds) Discussions on Language at Aiginiteion Hospital. Synapses, Αthens, 2008, p 371–386
    • Triarhou LC, del Cerro M: Pedro Ramón (Cajal’s brother) and his pivotal contributions to evolu¬tion¬ary neurosci¬ence. Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie 159: 419–428, 2008
    • Triarhou LC: Professor Otto Marburg, universal neurologist and the ‘dean of teachers’. Wiener Klinische Wochen¬schrift 120: 622–630, 2008
    • Triarhou LC: Understanding the brain in seven dimensions. In: Conti GA (ed) Progress in Biologi¬cal Psy¬chology Research. Nova Science Publishers, Hauppauge, NY, 2008, p 177–189
    • Triarhou LC: Centenary of Christfried Jakob’s discovery of the visceral brain: An unheeded prece¬dence in affec¬tive neuroscience. Neuroscience and Biobehavioral Reviews 32: 984–1000, 2008
    • Triarhou LC: Josef Gerstmann (1887–1969). Journal of Neurology 255: 614–615, 2008
    • Triarhou LC, del Cerro M: Cajal on solar eclipse. European Neurology 59: 108–111, 2008
    • Tsapkini K, Vivas AB, Triarhou LC: ‘Does Broca’s area exist?’—Christofredo Jakob’s 1906 re¬sponse to Pierre Marie’s holistic stance. Brain and Language 105: 211–219, 2008
    • Triarhou LC, del Cerro M: The structure of Lippmann heliochromes: Cajal and the 1908 Nobel Prize in Physics. Journal of Chemical Neuroanatomy 35: 1–11, 2008

    2007

    • Triarhou LC: The Cajal Neuroscience Symposium at Stockholm’s Nobel Forum. Aca¬demic Report of the University of Macedonia 5: 32–33, 2007
    • Del Cerro M, Triarhou LC: Syphilis and the microscope, a century-old relationship. Micscape Magazine, Issue 146, 2007
    • Triarhou LC: Christofredo Jakob as a naturalist: The 1923 scientific voyage aboard HSDG Cap Polo¬nio to La Tierra del Fuego. Revista Electroneurobiología (Buenos Aires) 15: 61–116, 2007
    • Del Cerro M, Triarhou LC: F.-V. Raspail, the most revolutionary of all microscopists. Micscape Magazine, Issue 144, 2007
    • Triarhou LC, Vivas AB: A pioneering work in clinical criminology by Argentinian psychia¬trist-philoso¬pher José Ingenieros (1877–1925). In: Froeling KT (ed) Criminology Research Fo¬cus. Nova Sci¬ence Publishers, Hauppauge, NY, 2007, p 235–256
    • Triarhou LC: Stjepan Poljak (1889–1955). Journal of Neurology 254: 1619–1620, 2007
    • Triarhou LC: Stjepan Poljak (1889–1955). Journal of Neurology 254: 1619–1620, 2007
    • Stefanidou M, Solà C, Kouvelas E, del Cerro M, Triarhou LC: Cajal’s brief experimentation with hyp¬notic sugges-tion. Journal of the History of the Neurosciences 16: 351–361, 2007
    • Stefanidou M, Solà C, Kouvelas E, del Cerro M, Triarhou LC: Cajal’s brief experimentation with hyp¬notic sugges¬tion. Journal of the History of the Neurosciences 16: 351–361, 2007
    • Vivas AB, Tsapkini K, Triarhou LC: ‘Anatomo-biological considerations on the centers of lan¬guage’: An Argentin¬ian contribution to the 1906 Paris debate on aphasia. Brain and Develop¬ment 29: 455–461, 2007
    • Triarhou LC: A proposed number system for the 107 cortical areas of Economo and Koskinas, and Brodmann area correlations. Stereotactic and Functional Neurosurgery 85: 204-215, 2007
    • Triarhou LC: The Economo-Koskinas Atlas revisited: cytoarchitectonics and functional context. Stereotactic and Functional Neurosurgery 85: 195-203, 2007
    • Triarhou LC: Pioneers in Neurology: Edward Flatau (1868-1932). Journal of Neurology 254: 685-686, 2007
    • Triarhou LC: Pioneers in Neurology: Constantin von Economo (1876-1931). Journal of Neurology 254: 550-551, 2007
    • Triarhou LC: Pioneers in Neurology: Mikhail B. Kroll (1879-1939). Journal of Neurology 254: 266-267, 2007
    • Triarhou LC, del Cerro M: Pioneers in Neurology: Christfried Jakob (1866-1956). Journal of Neurology 254: 124-125, 2007

    2006

    • Tριάρχου Λ: Το μικροσκόπιο του Φρόυντ και οι ιστολογικές μελέτες της δεκαετίας 1875-1885. Σύναψις 4: 88-92, 2006
    • Triarhou LC: Pioneers in Neurology: Georg N. Koskinas (1885-1975). Journal of Neurology 253: 1377-1378, 2006
    • Triarhou LC, del Cerro M: Semicentennial tribute to the ingenious neurobiologist Christfried Jakob (1866-1956). 2. Publications from the second Argentina period, 1913-1949. European Neurology 56: 189-198, 2006
    • Triarhou LC, del Cerro M: Semicentennial tribute to the ingenious neurobiologist Christfried Jakob (1866-1956). 1. Works from Germany and the first Argentina period, 1891-1913. European Neurology 56: 176-188, 2006
    • del Cerro M, Triarhou LC: Sigmund Freud's microscope: on the 150th birthday anniversary of the histologist. Micscape Magazine UK, Issue 132, October 2006
    • del Cerro M, Triarhou LC: Remembering Alzheimer: The man, the disease, and the microscope – one hundred years later. Micscape Magazine UK, Issue 131, September 2006
    • Triarhou LC: Una obra desconocida de Georg N. Koskinas sobre el lóbulo occipital. Revista Electroneurobiología (Buenos Aires) 14(4): 107-144, 2006
    • Triarhou LC, del Cerro M: La Psicología Biológica de José Ingenieros, algunos apuntes biográficos, y la Introducción de Wilhelm Ostwald (Premio Nobel de Química 1909) a la edición alemana de 1922. Revista Electroneurobiología (Buenos Aires) 14(3): 115-196, 2006
    • Triarhou LC, del Cerro M: An early work [1910-1913] in Biological Psychology by pioneer psychiatrist, criminologist and philosopher José Ingenieros, M.D. (1877-1925) of Buenos Aires. Biological Psychology 72: 1-14, 2006
    • Triarhou LC: The percipient observations of Constantin von Economo on encephalitis lethargica and sleep disruption and their lasting impact on contemporary sleep research. Brain Research Bulletin 69: 244-258, 2006
    • Triarhou LC: The signalling contributions of Constantin von Economo to basic, clinical and evolutionary neuroscience. Brain Research Bulletin 69: 223-243, 2006

    2005

    • Triarhou LC: Georg N. Koskinas (1885-1975) and his scientific contributions to the normal and pathological anatomy of the human brain. Brain Research Bulletin 68: 121-139, 2005

    2002

    • Zavitsanou K, Triarhou LC, Kouvelas ED, Mitsacos A, Palacios JM, Mengod G., “Somatostatin, cholecystokinin and neuropeptide Y mRNAs in normal and weaver mouse brain”, Journal of Neural Transmission, vol.109, pp.1337-1351, 2002 .
    • Fragioudaki K, Giompres P, Smith AL, Triarhou LC, Kouvelas ED, Mitsacos A., “AMPA receptor subunit RNA transcripts and [³H]AMPA binding in the cerebellum of normal and pcd mutant mice: An in situ hybridization study combined with receptor autoradiography”, Journal of Neural Transmission, vol.109, pp.1115-1127, 2002.

    1999

    • Stasi K, Mitsacos A, Giompres P, Kouvelas ED, Triarhou LC., “Partial restoration of striatal GABAα receptor balance by functional mesencephalic dopaminergic grafts in mice with hereditary Parkinsonism”, Experimental Neurology, vol.157, pp.259-267, 1999.
    • Stasi K, Mitsacos A, Giompres P, Kouvelas ED, Triarhou LC., “Partial restoration of striatal GABAα receptor balance by functional mesencephalic dopaminergic grafts in mice with hereditary Parkinsonism”, Experimental Neurology, vol.157, pp.259-267, 1999.
    • Mitsacos A, Tomiyama M, Stasi K, Giompres P, Kouvelas ED, Cortés R, Palacios JM, Mengod G, Triarhou LC., “[³H]CNQX and NMDA-sensitive [³H]glutamate binding sites and AMPA receptor subunit RNA transcripts in the striatum of normal and weaver mutant mice and effects of ventral mesencephalic grafts”, Cell Transplantation, vol.8, pp.11-23, 1999.

    1998

    • Tριάρχου ΛΚ., «Γλώσσα και πρώιμη μάθηση: Στοιχεία από τις Νευροεπιστήμες», Φιλόλογος, vol.92, σελ.172-180, 1998.
    • Triarhou LC., “Rate of neuronal fallout in a transsynaptic cerebellar model”, Brain Research Bulletin, vol.47, pp.219-222, 1998.
    • Triarhou LC, Rocamora N, Palacios JM, Mengod G., “Localization of brain-derived neurotrophic factor and neurotrophin-3 RNA transcripts in the brain of reeler, weaver and pcd mutant mice”, Acta Medica et Biologica (Niigata), vol.46, pp.93-99, 1998.
    • Triarhou LC, Solà C, Palacios JM, Mengod G., “MAP2 and GAP-43 expression in normal and weaver mouse cerebellum: Correlative immunohistochemical and in situ hybridization studies”, Archives of Histology and Cytology (Niigata), vol.61, pp.111-120, 1998.

    1997

    • Stasi K, Mitsacos A, Triarhou LC, Kouvelas ED., “Cerebellar grafts partially reverse amino acid receptor changes observed in the cerebellum of mice with hereditary ataxia: Quantitative autoradiographic studies”, Cell Transplantation, vol.6, pp.347-359, 1997.
    • Verina T, Norton JA, Sorbel JJ, Triarhou LC, Laferty D, Richter JA, Simon JR, Ghetti B., “Atrophy and loss of dopaminergic mesencephalic neurons in heterozygous weaver mice”, Experimental Brain Research, vol.113, pp.5-12, 1997.

    1996

    • Triarhou LC., “The cerebellar model of neural grafting: Structural integration and functional recovery”, Brain Research Bulletin, vol.39, pp.127-138, 1996.
    • Zhang W, Lee W-H, Triarhou LC., “Grafted cerebellar cells in a mouse model of hereditary ataxia express IGF-I system genes and partially restore behavioral function”, Nature Medicine,vol.2., pp.65-71, 1996.
    • Triarhou LC, Zhang W, Lee W-H., “Amelioration of the behavioral phenotype in genetically ataxic mice through bilateral intracerebellar grafting of fetal Purkinje cells”, Cell Transplantation, vol.5, pp.269-277, 1996.

    1995

    • Triarhou LC, Zhang W, Lee W-H., “Graft-induced restoration of function in hereditary cerebellar ataxia”, Neuroreport (Oxford), vol.6, pp.1827-1832, 1995.
    • Bayer SA, Wills KV, Triarhou LC, Thomas JD, Ghetti B., “Systematic differences in time of dopaminergic neuron origin between normal mice and homozygous weaver mutants”, Experimental Brain Research, vol.105, pp.200-208, 1995.
    • Bayer SA, Wills KV, Triarhou LC, Ghetti B., “Time of neuron origin and gradients of neurogenesis in mouse midbrain dopaminergic neurons”, Experimental Brain Research vol.105, pp.191-199, 1995.
    • Bayer SA, Wills KV, Triarhou LC, Verina T, Thomas JD, Ghetti B., “Selective vulnerability of late-generated dopaminergic neurons of the substantia nigra in weaver mutant mice”, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, vol.92, pp.9137-9140, 1995.
    • Triarhou LC, Norton J, Hingtgen JN., “Amelioration of the behavioral phenotype in weaver mutant mice through bilateral intrastriatal grafting of fetal dopamine cells”, Experimental Brain Research, vol.104, pp.191-198, 1995.
    • Lee W-H, Wang G-M, Lo T, Triarhou LC, Ghetti B., “Altered IGFBP5 gene expression in the cerebellar external germinal layer of weaver mutant mice”, Molecular Brain Research, vol.30, pp.259-268, 1995.
    • Witt TC, Triarhou LC., “Transplantation of mesencephalic cell suspensions from wild-type and heterozygous weaver mice into the denervated striatum: Assessing the role of graft-derived dopaminergic dendrites in the recovery of function”, Cell Transplantation, vol.4, pp.323-333, 1995.
    • Triarhou LC, Solà C, Mengod G, García-Ladona FJ, Landwehrmeyer B, Ghetti B, Palacios JM., “Ventral mesencephalic grafts in the neostriatum of the weaver mouse: Structural molecule and receptor studies”, Cell Transplantation, vol.4, pp.39-48, 1995.

    1994

    • Bayer SA, Triarhou LC, Thomas JD, Ghetti B., “Correlated quantitative studies of the neostriatum, nucleus accumbens, substantia nigra, and ventral tegmental area in normal and weaver mutant mice”, Journal of Neuroscience, vol.14, pp.6901-6910, 1994.
    • Hodes ME, Dlouhy SR, Wei JJ, Wang Y, Sangameswaran L, Lazar V, Triarhou LC, Ghetti B., “cDNA approaches to isolation of the mouse mutant weaver gene”, Neurochemical Research, vol.19, pp.1239-1242, 1994.
    • Kambouris M, Sangameswaran L, Triarhou LC, Kozak CA, Dlouhy SR, Ghetti B, Hodes ME., “Molecular characterization of a novel cDNA from murine cerebellum, developmental expression, and distribution in brain”, Molecular Brain Research, vol.25, pp.192-199, 1994.
    • Kambouris M, Triarhou LC, Dlouhy SR, Sangameswaran L, Luo F, Ghetti B, Hodes ME., “Novel cDNA clones obtained by antibody screening of a mouse cerebellar cDNA expression library”, Molecular Brain Research, vol.25,1pp.83-191, 1994.
    • Triarhou LC, Stotz EH, Low WC, Norton J, Ghetti B, Landwehrmeyer B, Palacios JM, Simon JR., “Studies on the striatal dopamine uptake system of weaver mutant mice and effects of ventral mesencephalic grafts”, Neurochemical Research, vol.19, pp.1229-1238, 1994.
    • Stotz EH, Palacios JM, Landwehrmeyer B, Norton J, Ghetti B, Simon JR, Triarhou LC., “Alterations in dopamine and serotonin uptake systems in the striatum of the weaver mutant mouse”, Journal of Neural Transmission, vol.97., pp.51-64, 1994.

    1993

    • Stotz EH, Triarhou LC, Ghetti B, Simon JR., “Serotonin content is elevated in the dopamine deficient striatum of the weaver mutant mouse”, Brain Research, vol.606, pp.267-272, 1993.
    • Kambouris M, Sangameswaran L, Dlouhy SR, Hodes ME, Ghetti B, Triarhou LC., “Cellular distribution of the RNA transcripts of a newly discovered gene in the brain of normal, weaver, Purkinje cell degeneration and reeler mutant mice as evidenced by in situ hybridization histochemistry”, Molecular Brain Researc,h vol.18., pp.321-328, 1993.
    • Solà C, Mengod G, Low WC, Ghetti B, Palacios JM, Triarhou LC., “Regional distribution of amyloid β-protein precursor, growth-associated phosphoprotein-43 and microtubule-associated protein 2 mRNAs in the nigrostriatal system of normal and weaver mutant mice and effects of ventral mesencephalic grafts”, European Journal of Neuroscience 5: 1442-1454, 1993.
    • Solà C, Mengod G, Ghetti B, Palacios JM, Triarhou LC., “Regional distribution of the alternatively spliced isoforms of βAPP RNA transcript in the brain of normal, heterozygous and homozygous weaver mutant mice as revealed by in situ hybridization histochemistry”, Molecular Brain Research, vol.17, pp.340-346, 1993.

    1992

    • Ghetti B, Triarhou LC., “Degeneration of mesencephalic dopamine neurons in weaver mutant mice”, Neurochemistry International 20 [Suppl], pp.305-307, 1992.
    • Triarhou LC, Norton J, Ghetti B, Hingtgen JN., “Influence of genetic strain background on the magnitude of behavioural recovery observed in weaver mutant mice following bilateral intrastriatal grafting of mesencephalic cell suspensions”, Journal of Neural Transplantation and Plasticity (London), vol.3, pp.253-254, 1992.
    • Triarhou LC, Low WC, Ghetti B., “Intraparenchymal grafting of cerebellar cell suspensions to the deep cerebellar nuclei of pcd mutant mice, with particular emphasis on re-establishment of a Purkinje cell corticonuclear projection”, Anatomy and Embryology (Berlin), vol.185, pp.409-420, 1992.
    • Triarhou LC, Low WC, Ghetti B., “Serotonin fiber innervation of cerebellar cell suspensions intraparenchymally grafted to the cerebellum of pcd mutant mice”, Neurochemical Research, vol.17, pp.475-482, 1992.

    1991

    • Triarhou LC, Ghetti B., “Serotonin-immunoreactivity in the cerebellum of two neurological mutant mice and the corresponding wild-type genetic stocks”, Journal of Chemical Neuroanatomy, vol.4, pp.421-428, 1991.
    • Triarhou LC, Ghetti B., “Stabilisation of neurone number in the inferior olivary complex of aged ‘Purkinje cell degeneration’ mutant mice”, Acta Neuropathologica (Berlin), vol.81, pp.597-602, 1991.
    • Ghetti B, Triarhou LC, Alyea CJ, Dlouhy SR, Karn RC., “Unique cerebellar phenotype combining granule and Purkinje cell loss: Morphological evidence for weaver * pcd double mutant mice”, Journal of Neurocytology, 20, pp.27-38, 1991.

    1990

    • Kaseda Y, Ghetti B, Low WC, Norton J, Brittain H, Triarhou LC, Richter JA, Simon JR., “Age-related changes in striatal dopamine D2 receptor binding in weaver mutant mice and effects of ventral mesencephalic grafts”, Experimental Brain Research, 83, pp.1-8, 1990.
    • Triarhou LC, Brundin P, Doucet G, Norton J, Björklund A, Ghetti B., “Intrastriatal implants of mesencephalic cell suspensions in weaver mutant mice: Ultrastructural relationships of dopaminergic dendrites and axons issued from the graft”, Experimental Brain Research, 79, pp.3-17, 1990.

    1989

    • Doucet G, Brundin P, Seth S, Murata Y, Strecker RE, Triarhou LC, Ghetti B, Björklund A., “Degeneration and graft-induced restoration of dopamine innervation in the weaver mouse neostriatum: A quantitative radioautographic study of [³H]dopamine uptake”, Experimental Brain Research, 77, pp.552-568, 1989.
    • Triarhou LC, Ghetti B., “The dendritic dopamine projection of the substantia nigra: Phenotypic denominator of weaver gene action in hetero–and homozygosity”, Brain Research, 501, pp.373-381, 1989.
    • Chang AC, Triarhou LC, Alyea CJ, Low WC, Ghetti B., “Developmental expression of polypeptide PEP-19 in cerebellar suspensions transplanted into the cerebellum of pcd mutant mice”, Experimental Brain Research, 76, pp.639-645, 1989.

    1988

    • Triarhou LC, Ghetti B., “Prospettive terapeutiche nel morbo di Parkinson: Risultati di modelli sperimentali di innesto di neuroni dopaminergici”, Federazione Medica (Torino), 41, pp.149-154, 1988.
    • Triarhou LC, Low WC, Ghetti B., “Layer-specific innervation of the dopamine-deficient frontal cortex in weaver mutant mice by grafted mesencephalic dopaminergic neurons”, Cell and Tissue Research, 254, pp.11-15, 1988.
    • Triarhou LC, Low WC, Norton J, Ghetti B., “Reinstatement of synaptic connectivity in the striatum of weaver mutant mice following transplantation of ventral mesencephalic anlagen”, Journal of Neurocytology, 17, pp.233-243, 1988.
    • Triarhou LC, Norton J, Ghetti B., “Synaptic connectivity of tyrosine hydroxylase immunoreactive nerve terminals in the striatum of normal, heterozygous and homozygous weaver mutant mice”, Journal of Neurocytology, 17, pp.221-232, 1988.
    • Triarhou LC, Norton J, Ghetti B., “Mesencephalic dopamine cell deficit involves areas A8, A9 and A10 in weaver mutant mice”, Experimental Brain Research, 70, pp.256-265, 1988.

    1987

    • Tριάρχου ΛΚ, Ghetti B., «Θεραπευτικές προοπτικές στη νόσο Parkinson: Ενδείξεις από πειραματικά πρότυπα ενδοεγκεφαλικής μεταμόσχευσης», Ελληνική Ιατρική, vol.53, σελ.359-364, 1987.
    • Triarhou LC, del Cerro M., “The histologist Sigmund Freud and the biology of intracellular motility”, Biology of the Cell (Paris), 61, pp.111-114, 1987.
    • Triarhou LC, Low WC, Ghetti B., “Synaptic investment of striatal cellular domains by grafted dopamine neurons in weaver mutant mice”, Naturwissenschaften, 74, pp.591-593, 1987.
    • Low WC, Triarhou LC, Kaseda Y, Norton J, Ghetti B., “Functional innervation of the striatum by ventral mesencephalic grafts in mice with inherited nigrostriatal dopamine deficiency”, Brain Research, 435, pp.315-321, 1987.
    • Triarhou LC, Ghetti B., “Neuroanatomical substrate of behavioural impairment in weaver mutant mice”, Experimental Brain Research, 68, pp.434-436, 1987.
    • Ghetti B, Norton J, Triarhou LC., “Nerve cell atrophy and loss in the inferior olivary complex of ‘Purkinje cell degeneration’ mutant mice”, Journal of Comparative Neurology, 260, pp.409-422, 1987.
    • Triarhou LC, Norton J, Ghetti B., “Anterograde transsynaptic degeneration in the deep cerebellar nuclei of Purkinje cell degeneration (pcd) mutant mice”, Experimental Brain Research, 66, pp.577-588, 1987.
    • Triarhou LC, Low WC, Ghetti B., “Transplantation of cerebellar anlagen to hosts with genetic cerebellocortical atrophy”, Anatomy and Embryology (Berlin), 176, pp.145-154, 1987.

    1986

    • Triarhou LC, Low WC, Ghetti B., “Transplantation of ventral mesencephalic anlagen to hosts with genetic nigrostriatal dopamine deficiency”, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, 83, pp.8789-8793, 1986.
    • Triarhou LC, Ghetti B., “Monoaminergic nerve terminals in the cerebellar cortex of Purkinje cell degeneration mutant mice: Fine structural integrity and modification of cellular environs following loss of Purkinje and granule cells”, Neuroscience, 18, pp.795-807, 1986.
    • Triarhou LC, Herndon RM., “The effect of dexamethasone on L-α-lysophosphatidyl choline (lysolecithin)-induced demyelination of the rat spinal cord”, Archives of Neurology (Chicago), 43, pp.121-125, 1986.

    1985

    • Triarhou LC, Norton J, Bugiani O, Ghetti B., “Ventral root axonopathy and its relation to the neurofibrillary degeneration of lower motor neurones in aluminium-induced encephalomyelopathy”, Neuropathology and Applied Neurobiology, 11, pp.407-430, 1985.
    • Palis J, Rossopoulos E, Triarhou LC., “The Hippocratic concept of hysteria: A translation of the original texts”, Integrative Psychiatry, 3, pp.226-228, 1985.
    • Triarhou LC, Herndon RM., “Effect of macrophage inactivation on the neuropathology of lysolecithin-induced demyelination”, British Journal of Experimental Pathology, 66, pp.293-301, 1985 (currently, International Journal of Experimental Pathology).
    • Triarhou LC, del Cerro M., “Colloidal carbon as a multilevel marker for experimental lesions”, Experientia (Basel), 41, pp.620-621, 1985.
    • Triarhou LC, del Cerro M, Herndon RM., “Ultrastructural evidence for phagocytosis by oligodendroglia”, Neuroscience Letters, 53, pp.185-189, 1985.
    • Triarhou LC., del Cerro M., “Freud’s contribution to neuroanatomy”, Archives of Neurology (Chicago), 42, pp.282-287, 1985.
    • Συνέδρια (180 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2015

     • 'The Year 3000' and 'Life in the Year 6000': Fantasy dreams by the Italian pathologist Paolo Mantegazza (1831-1910) and the Spanish histologist Santiago Ramón y Cajal (1852-1934). Z. Makri,* L.C. Triarhou. FENS Featured Regional Meeting, A History of Neuroscience Symposium, Thessaloniki, Greece Nature Events Directory ISSN 1476-4687, 2015.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Curtailed aspects of Cajal's tips on scientific research. L.C. Triarhou.* FENS Featured Regional Meeting, A History of Neuroscience Symposium, Thessaloniki, Greece Nature Events Directory ISSN 1476-4687, 2015.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2011

     • The Berlin ophthalmologist Bernhard Pollack, a forgotten pioneer in neuroscience. L.C. Triarhou.* 2011 Biennial Conference of the Society of Applied Neuroscience, Thessaloniki, Greece Neuroscience Letters [Suppl] 500: e43, 2011
     • Christfried Jakob's late views on cortical development, localization and neurophilosophy. Z.D. Théodoridou,* L.C. Triarhou. 2011 Biennial Conference of the Society of Applied Neuroscience, Thessaloniki, Greece Neuroscience Letters [Suppl] 500: e43-e44, 2011.

     2006

     • L.C. Triarhou. Freud's contributions to neuroanatomy revisited: on the sesquicentennial birthday anniversary of the microscopist. Freud's Legacy in Contemporary Science, Joint Conference by the Department of Psychology of Aristotelian University and the Psychological Society of Northern Greece, Faculty of Philosophy, 2006, pp. 9 & 14.
     • L.C. Triarhou, M. del Cerro. Sigmund Freud's microscope: Sesquicentennial anniversary of the histologist. Hellenic Society for Neuroscience Abstracts 20: 115-116, 2006.
     • L.C. Triarhou, M. del Cerro. Semicentennial tribute to neurobiologist Christofredo Jakob (1866-1956). Hellenic Society for Neuroscience Abstracts 20: 114-115, 2006.
     • L.C. Triarhou. Remembering the neurological genius of Constantin Freiherr von Economo. Hellenic Society for Neuroscience Abstracts 20: 113-114, 2006.
     • L.C. Triarhou. A proposed number system for the 107 cortical areas of Economo and Koskinas. Federation of European Neuroscience Societies Abstracts 3: A232.24, 2006.
     • D. Ziavra, G. Makri, I. Nestoras, P. Giompres, S. Taraviras, L.C. Triarhou, A. Mitsacos, D. Thomaidou, R. Matsas, E.D. Kouvelas. Transplantation of neural stem cells in the 6-hydroxydopamine mouse model of Parkinsonism. Federation of European Neuroscience Societies Abstracts 3: A126.25, 2006.
     • L.C. Triarhou. An evolutionary proposition concerning the cultural arrival of Homo sapiens. In: A New Century of Neuroscience: Celebrating the 1906 Nobel Prize. A Cajal Club Symposium co-hosted by Karolinska Institutet, The Nobel Forum, Stockholm, Sweden, 2006.

     2005

     • L.C. Triarhou, M. del Cerro. José Ingenieros, M.D. (1877-1925) of Buenos Aires: First biological psychologist? Hellenic Society for Neuroscience Abstracts 19: 263-264, 2005.
     • D. Koniari, L.C. Triarhou. Maestro Herbert von Karajan's interest in the physiological sciences. Hellenic Society for Neuroscience Abstracts 19: 149-150, 2005.
     • D. Ziavra, G. Makri, N. Giannis, P. Giompres, S. Taraviras, L.C. Triarhou, A. Mitsacos, D. Thomaidou, R. Matsas, E. Kouvelas. Characterization of transplanted embryonic stem cells in a mouse model of Parkinson's disease. Hellenic Society for Neuroscience Abstracts 19: 98-99, 2005.
     • L.C. Triarhou. Evolution of human culture: The overstated importance of the brain and a 'synencephalic' hypothesis. Press Book Part II, Section B. Society for Neuroscience, Washington, DC, 2005, pp. 101-103
     • L.C. Triarhou. Evolution of human culture: The overstated importance of the brain and a 'synencephalic' hypothesis. Society for Neuroscience Abstracts 35: 410.18, 2005.
     • L.C. Triarhou. Neuroanatomical and neuropathological legacy of Georg N. Koskinas. Society for Neuroscience Abstracts 35: 18.4, 2005.

     2003

     • Triarhou LC, M. del Cerro, «History of Neuroscience: Professor Pedro Ramón (1854-1950), Cajal’s brother», 18th Annual Meeting of the Hellenic Society for Neuroscience, Hellenic Pasteur Institute, Athens, Abstracts of the Hellenic Society for Neuroscience, vol.18: 176-179, 2003.

     2002

     • Triarhou LC, «Neuron decay, half-lives, and the ‘one-hit’ model of cell degeneration», 17th Annual Meeting of the Hellenic Society for Neuroscience, University of Crete, Rethymno, Abstracts of the Hellenic Society for Neuroscience, vol.17: P56, 2002.

     2001

     • Triarhou LC, «Neuroscience education and Neuroscience in Education», 16th Annual Meeting of the Hellenic Society for Neuroscience, Tellogleion Foundation, Thessaloniki, Proceedings of the Hellenic Society for Neuroscience, vol.16: 30, 2001.

     1999

     • Triarhou LC, L.H. Tsoukalas, «Deciphering the pathogenesis of neuron loss through theoretical mathematics: Confluence of exponential decay and linear regression in a degenerative phenotype», 14th Annual Meeting of the Hellenic Society for Neuroscience, University of Thessaly, Volos, Abstracts of the Hellenic Society for Neuroscience, vol.14: 34-35, 1999.
     • Triarhou LC, «History of Neuroscience: Endeavours of a Nobel Peace laureate in international diplomacy, the North Pole, and the neuron doctrine», 14th Annual Meeting of the Hellenic Society for Neuroscience, University of Thessaly, Volos, Abstracts of the Hellenic Society for Neuroscience, vol.14: 34-35, 1999.
     • Gao R., L.C. Triarhou, L.H. Tsoukalas, «Migratory expansion of cerebellar grafts in three-dimensional space over time: Computational analyses based on fuzzy algorithms and neural network theory», 14th Annual Meeting of the Hellenic Society for Neuroscience, University of Thessaly, Volos, Abstracts of the Hellenic Society for Neuroscience, vol.14: 13-14, 1999.
     • Fragioudaki K., A. Mitsacos, P. Giompres, L.C. Triarhou, E.D. Kouvelas, «AMPA receptor subunit RNA transcripts and [³H]AMPA binding sites in the cerebellum of normal and pcd mutant mice with cerebellar grafts», 14th Annual Meeting of the Hellenic Society for Neuroscience, University of Thessaly, Volos, Abstracts of the Hellenic Society for Neuroscience, vol.14: 12, 1999.
     • Triarhou LC, “Dopaminergic neuron transplantation in the weaver mouse model of Parkinson’s disease”, European Workshop on The Future of Neural Grafting in Parkinson’s Disease, Santorini, Greece, 1999.
     • Triarhou LC, “Origin of certain scientific, evolutionary and neurobiological concepts and the heritage of classical Greece”, European Workshop on The Future of Neural Grafting in Parkinson’s Disease, Santorini, Greece, 1999.
     • Mitsacos A., K. Fragioudaki, E.D. Kouvelas, L.C. Triarhou, “AMPA receptor subunit gene expression in cerebellar grafts: In situ hybridization histochemical studies”, 6th Annual Conference of the American Society for Neural Transplantation and Repair, Clearwater, Florida, U.S.A., Abstracts of the American Society for Neural Transplantation and Repair vol.6: 58, 1999, Experimental Neurology, vol.159: 608-609, 1999.
     • Gao R., L.C. Triarhou, L.H. Tsoukalas, “Stereological growth of cerebellar grafts over time: Computational patterns based on artificial intelligence systems and neurofuzzy algorithms”, 6th Annual Conference of the American Society for Neural Transplantation and Repair, Clearwater, Florida, U.S.A., Abstracts of the American Society for Neural Transplantation and Repair, vol.6: 58, 1999, Experimental Neurology, vol.159: 603, 1999.
     • Triarhou LC, L.H. Tsoukalas, “Clues to the pathogenesis of dopaminergic neuron degeneration in the weaver mouse midbrain”, 6th Annual Conference of the American Society for Neural Transplantation and Repair, Clearwater, Florida, U.S.A., Abstracts of the American Society for Neural Transplantation and Repair, vol.6: 37, 1999, Experimental Neurology, vol.159: 615, 1999.
     • Triarhou LC, “Fetal tissue implant improves cerebellar ataxia in mice”, Εxperimental Biology ’99 Meeting–American Physiological Society, Washington, D.C., U.S.A., Experimental Biology Media Briefings, vol.99: 32, 1999.
     • Triarhou LC, W.-H. Lee, W. Zhang, K. Stasi, A. Mitsacos, E.D. Kouvelas, “Functional aspects of cerebellar transplantation in mice with hereditary degenerative ataxia”, Εxperimental Biology ’99 Meeting–American Physiological Society, Washington, D.C., U.S.A., Federation of American Societies for Experimental Biology Journal, vol.13: A710, 1999.
     • Triarhou LC, K. Stasi, A. Mitsacos, P. Giompres, E.D. Kouvelas, “Functional nigral cell grafting and striatal amino acid receptors in a mouse model of Parkinson’s disease”, Εxperimental Biology ’99 Meeting–American Physiological Society, Washington, D.C., U.S.A. Federation of American Societies for Experimental Biology Journal, vol.13: A710, 1999.
     • Triarhou LC, E.D. Kouvelas, M. del Cerro, “Parallel lives of Freud and Cajal and their “reverse” endeavours in Neurobiology and Psychiatry”, Εxperimental Biology ’99 Meeting – American Association of Anatomists/Cajal Club, Washington, D.C., U.S.A., Federation of American Societies for Experimental Biology Journal, vol.13: A677, 1999.
     • Triarhou LC, M. del Cerro, “The multifarious personality of Fridtjof Nansen (1861-1930), early neuronist”, Εxperimental Biology ’99 Meeting – American Association of Anatomists, Washington, D.C., U.S.A., Federation of American Societies for Experimental Biology Journal, vol.13: A677, 1999.
     • Triarhou LC, “An experimental nerve cell replacement therapy for cerebellar degeneration: Results from studies in mice”, Conference on NeuroTherapeutics in the 21st Century, Washington, D.C., U.S.A., Program of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics, vol.1: 28, 1999.

     1998

     • Lee W.H., W. Zhang, Y.-H. Sun, L.C. Triarhou, “Functional characterization of insulin-like growth factor I in cerebellar development: Potential in the treatment of cerebellar neurodegeneration”, Frontiers of Science – Molecular and Cellular Neurobiology, Beijing, China, Gordon Research Conferences Proceedings, 1998.
     • Triarhou LC, “History of Neuroscience: Fridtjof Nansen (1861-1930)–philanthrope, Arctic oceanographer, neuronist”, 15th Annual Scientific Meeting of the Indianapolis Chapter of the Society for Neuroscience, Indianapolis, U.S.A., Proceedings of the Indianapolis Chapter of the Society for Neuroscience, vol.15: 2, 1998.
     • Stasi K., A. Mitsacos, E.D. Kouvelas, L.C. Triarhou, “Cerebellar grafts reverse amino acid receptor changes in mice with hereditary ataxia”, 15th Annual Scientific Meeting of the Indianapolis Chapter of the Society for Neuroscience, Indianapolis, U.S.A., Proceedings of the Indianapolis Chapter of the Society for Neuroscience, vol.15: 2, 1998.
     • Triarhou LC, N. Rocamora, J.M. Palacios, G. Mengod, “BDNF and neurotrophin-3 gene expression in cerebellum and cerebrum of neurologically mutant mice”, 15th Annual Scientific Meeting of the Indianapolis Chapter of the Society for Neuroscience, Indianapolis, U.S.A., Proceedings of the Indianapolis Chapter of the Society for Neuroscience, vol.15: 2, 1998.
     • Stasi K., M. Tomiyama, A. Mitsacos, P. Giompres, E.D. Kouvelas, R. Cortés, J.M. Palacios, G. Mengod, L.C. Triarhou, “Mesencephalic grafts in the neostriatum of mice with hereditary nigrostriatal degeneration: Glutamate and GABA binding sites and AMPA receptor gene expression”, 15th Annual Scientific Meeting of the Indianapolis Chapter of the Society for Neuroscience, Indianapolis, U.S.A., Proceedings of the Indianapolis Chapter of the Society for Neuroscience, vol.15: 3, 1998.
     • Mitsacos A., K. Stasi, M. Tomiyama, P. Giompres, E.D. Kouvelas, R. Cortés, J.M. Palacios, G. Mengod, L.C. Triarhou, “Nigral transplants in the weaver mouse neostriatum: Levels of glutamate and GABA binding sites and AMPA receptor subunit mRNAs”, Forum of European Neuroscience, Berlin, Germany, European Journal of Neuroscience, vol.10 [Suppl. 10]: 334, 1998.
     • Triarhou LC, N. Rocamora, J.M. Palacios, G. Mengod, “Localization of BDNF and NT-3 mRNAs in cerebellum and cerebrum of reeler, weaver and pcd mutant mice”, 5th Annual Conference of the American Society for Neural Transplantation, Clearwater, Florida, U.S.A., Abstracts of the American Society for Neural Transplantation, vol.4: 46, 1998, Experimental Neurology, vol.153: 385, 1998.
     • Stasi K., M. Tomiyama, A. Mitsacos, P. Giompres, E.D. Kouvelas, R. Cortés, J.M. Palacios, G. Mengod, L.C. Triarhou, “Nigral transplants in the weaver mouse neostriatum: Localization of excitatory and inhibitory amino acid binding sites and AMPA receptor subunit mRNAs”, 5th Annual Conference of the American Society for Neural Transplantation, Clearwater, Florida, U.S.A., Abstracts of the American Society for Neural Transplantation 4: 35, 1998. Experimental Neurology, vol.153: 3

     1997

     • Triarhou LC, W. Zhang, W.-H. Lee, K. Stasi, A. Mitsacos, E.D. Kouvelas, “Functional cerebellar transplantation in ‘Purkinje cell degeneration’ mutant mice: Recent progress”, Ataxia-Telangiectasia Children’s Project Workshop to Elucidate the Neuropathology of Ataxia-Telangiectasia, National Institute of Neurological Disorders and Stroke, Bethesda, Maryland, U.S.A., 1997.
     • Stasi K., A. Mitsacos, P. Giompres, E.D. Kouvelas, L.C. Triarhou, “Autoradiographic study of amino acid receptors in the striatum of weaver mice receiving nigral transplants”, 27th Annual Meeting of the Society for Neuroscience, New Orleans, U.S.A., Society for Neuroscience Abstracts, vol.23: 2000, 1997.
     • Stasi K., A. Mitsacos, P. Giompres, E.D. Kouvelas, L.C. Triarhou, “Ventral mesencephalic grafts in the weaver mouse neostriatum: Autoradiographic studies of amino acid receptors in relation to dopamine uptake sites”, 6th International Neural Transplantation Meeting: Cellular and Molecular Transfer to the Nervous System, San Diego, California, U.S.A., Abstracts of International Neural Transplantation Conferences, vol.6: 35, 1997.
     • Mitsacos A., K. Stasi, E.D. Kouvelas, L.C. Triarhou, “Functional integration of transplanted Purkinje cells into the atrophic cerebellum: II. Inhibitory amino acid receptors and efferent innervation”, 3rd Annual Conference of the American Society for Neural Transplantation, Clearwater, Florida, U.S.A., Abstracts of the American Society for Neural Transplantation, vol.3: 50, 1996, Experimental Neurology, vol.143: 335, 1997.
     • Stasi K., A. Mitsacos, L.C. Triarhou, E.D. Kouvelas, “Functional integration of transplanted Purkinje cells into the atrophic cerebellum: I. Excitatory amino acid receptors and afferent innervation”, 3rd Annual Conference of the American Society for Neural Transplantation, Clearwater, Florida, U.S.A., Abstracts of the American Society for Neural Transplantation, vol.3: 50, 1996, Experimental Neurology, vol.143: 335, 1997.

     1996

     • Stasi K., A. Mitsacos, P. Giompres, L.C. Triarhou, E.D. Kouvelas, «Autoradiographic studies of amino acid receptors in striatal grafts», 12η Πανελλήνια Συνάντηση της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεπιστήμες, Kρήτη, Περιλήψεις Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεπιστήμες, vol.12, 1996.
     • Stasi K., Α. Mitsacos, Ε.D. Kouvelas, L.C. Triarhou, “Autoradiographic studies of amino acid receptor binding in cerebellar grafts”, 26th Annual Meeting of the Society for Neuroscience–3rd Annual Meeting of Imaging Research Users Network, Washington, D.C., U.S.A. Society for Neuroscience Abstracts, vol.22: 579, 1996.
     • Triarhou LC, “Some thoughts on the state of cerebellar transplantation at the threshold of the next decade”, 3rd Annual Conference of the American Society for Neural Transplantation, Clearwater, Florida, U.S.A. “Neural Transplantation 2006”, Presidential Address, p. 13, 1996.
     • Ghetti B., S.A. Bayer, J.R. Simon, J.A. Richter, A. Migheli, S.R. Dlouhy, M.E. Hodes, J.J. Wei, T. Verina, L.C. Triarhou, “Midbrain dopamine neurons in weaver mutant mice: Chronology of vulnerability and manifestation of the deficit”, Mesencephalic Dopaminergic Cell Cultures, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, U.S.A., Abstracts of Mesencephalic Dopaminergic Cell Cultures Symposium, 1996.
     • Bayer A.S., B. Ghetti, K.V. Wills, L.C. Triarhou, “Late-generated midbrain dopaminergic neurons are targets of lethal weaver gene action”, Mesencephalic Dopaminergic Cell Cultures, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, U.S.A., Abstracts of Mesencephalic Dopaminergic Cell Cultures Symposium, 1996.
     • Zhang W., L.C. Triarhou, W.-H. Lee, “Normal expression of IGF system genes in cerebellar grafts implanted into the cerebellum of pcd mutant mice”, Indiana University School of Medicine Scientific Session, Indianapolis, U.S.A., Proceedings of the Indiana University School of Medicine, vol.7: 38, 1996.

     1995

     • Στάση Κ., Α. Mητσάκου, Λ.Κ. Τριάρχου, Η. Kούβελας, «Εμβρυϊκό μόσχευμα σε παρεγκεφαλίδα μεταλλαγμένων μυών pcd: Υποδοχείς αμινοξέων», 11η Πανελλήνια Συνάντηση της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεπιστήμες, Μέτσοβο, Περιλήψεις Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεπιστήμες, vol.11: 35-36, 1995.
     • Τριάρχου Λ.Κ., «Nευρογένεση και συναπτογένεση στον εγκέφαλο: Το βιολογικό υπόβαθρο της γλωσσικής ανάπτυξης», Πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα τη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Αίθουσα Τελετών Παλαιού Κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής, Θεσσαλονίκη, Περιλήψεις Συνεδρίων για τη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας, vol.1: 17-18, 1995.
     • Triarhou LC, W. Zhang, W.-H. Lee, “Graft-induced restoration of function in hereditary cerebellar ataxia”, 25th Meeting of the Society for Neuroscience, San Diego, California, U.S.A., Society for Neuroscience Abstracts, vol.21: 1756, 1995.
     • Zhang W., W.-H. Lee, L.C. Triarhou, “Developmental role of insulin-like growth factor system genes during integration of transplanted Purkinje cells into the cerebellum of genetically ataxic mice”, 25th Meeting of the Society for Neuroscience, San Diego, California, U.S.A., Society for Neuroscience Abstracts, vol.21: 1549, 1995.
     • Zhang W., L.C. Triarhou, W.-H. Lee, “Normal expression of IFG system genes in cerebellar grafts implanted into the cerebellum of pcd mutant mice”, 77th Annual Meeting of the Endocrine Society, Washington, D.C., U.S.A., Abstracts of the Endocrine Society, vol.77: 323, 1995.
     • Bayer S.A., B. Ghetti, K.V. Wills, L.C. Triarhou, “Late-generated midbrain dopaminergic neurons are targets of lethal weaver gene action”, 71st Annual Meeting of the American Association of Neuropathologists, San Antonio, Texas, U.S.A., Journal of Neuropathology and Experimental Neurology, vol.54: 472, 1995.
     • Triarhou LC, “Cerebellar transplantation in hereditary ataxia and the recovery of function: Why do the deep cerebellar nuclei represent a better graft site than the cerebellar cortex”, 2nd Annual Conference of the American Society for Neural Transplantation, Clearwater, Florida, U.S.A., Abstracts of the American Society for Neural Transplantation, vol.2: 21, 1995, Experimental Neurology, vol.135: 171, 1995.

     1994

     • Bayer S.A., L.C. Triarhou, J.D. Thomas, B. Ghetti, “The weaver gene targets dopaminergic neurons generated during a specific temporal window in substantia nigra neurogenesis”, 24th Annual Meeting of the Society for Neuroscience, Miami, U.S.A., Society for Neuroscience Abstracts, vol.20: 688, 1994.
     • Triarhou LC, E.H. Stotz, G. Mengod, J.M. Palacios, B. Ghetti, “The weaver mutant mouse as a neurogenetic model of nigrostriatal dopamine deficiency: Adaptive changes and differences from the 6-OHDA model”, 1st Annual Conference of the American Society for Neural Transplantation, Clearwater, Florida, U.S.A., Abstracts of the American Society for Neural Transplantation, vol.1: 34, 1994, Experimental Neurology, vol.129: 13, 1994.
     • Wang Y., M.E. Hodes, L. Sangameswaran, L.C. Triarhou, J. Wei, B. Ghetti, S. Dlouhy, “Isolation of clones from a subtracted mouse cerebellar cDNA library”, XIIth International Congress of Neuropathology, Toronto, Canada. Brain Pathology, vol.4: 585, 1994.
     • Witt T.C., C. Solà, G. Mengod, J.M. Palacios, B. Ghetti, L.C. Triarhou, “Dopamine-containing mesencephalic grafts into the denervated striatum: Assessment of the role of dopaminergic dendrites”, XIIth International Congress of Neuropathology, Toronto, Canada, Brain Pathology, vol.4: 575, 1994.
     • Triarhou LC, B. Ghetti, J.N. Hingtgen, J.M. Palacios, J.R. Simon, “Intrastriatal fetal mesencephalic grafts in weaver mutant mice: Biochemical and behavioural indices of functional recovery”, XIIth International Congress of Neuropathology, Toronto, Canada, Brain Pathology, vol.4: 574, 1994.
     • Verina T., J. Norton, J.A. Richter, L.C. Triarhou, B. Ghetti, “The mesencephalic dopamine cell system in normal and weaver heterozygous mice: neuron counts and TyrOHase activity”, XIIth International Congress of Neuropathology, Toronto, Canada, Brain Pathology, vol.4: 395, 1994.
     • Solà C., G. Mengod, J.M. Palacios, B. Ghetti, L.C. Triarhou, “GAP-43 and MAP2 expression in normal and weaver cerebellum: Immunohistochemical and in situ hybridization studies”, XIIth International Congress of Neuropathology, Toronto, Canada, Brain Pathology, vol.4: 395, 1994.
     • Lee W.H., T. Lo, B. Ghetti, L.C. Triarhou, “Altered IGFBP5 gene expression in the cerebellar external germinal layer (EGL) of weaver (wv/wv) mutant mice”, XIIth International Congress of Neuropathology, Toronto, Canada, Brain Pathology, vol.4: 395, 1994.
     • Mengod G., J.M. Palacios, T. Verina, B. Ghetti, L.C. Triarhou, “Somatostatin, neuropeptide Y and cholecystokinin gene expression in mouse brain during chronic nigrostriatal dopamine deficiency”, XIIth International Congress of Neuropathology, Toronto, Canada, Brain Pathology, vol.4: 384, 1994.
     • Stotz E.H., L.C. Triarhou, B. Ghetti, J.M. Palacios, “Autoradiographic studies of serotonin receptors and uptake sites in mice with inherited nigrostriatal dopamine deficiency”, XIIth International Congress of Neuropathology, Toronto, Canada, Brain Pathology, vol.4: 382, 1994.
     • Triarhou LC, J. Norton, B. Ghetti, “Hemispheric asymmetry of dopamine neuron number in rodent substantia nigra”, XIIth International Congress of Neuropathology, Toronto, Canada. Brain Pathology, vol.4: 377, 1994.
     • Lee W.H., T. Lo, G.-M. Wang, K.-N. Si, L.C. Triarhou, B. Ghetti, “Altered IGFBP-5 gene expression in the cerebellar external germinal layer of weaver mutant mice”, 76th Annual Meeting of the Endocrine Society, Anaheim, California, U.S.A., Abstracts of the Endocrine Society, vol.76: 139, 1994.

     1993

     • Τριάρχου Λ.Κ., «Νευροβιολογία ενδοκρανιακών μεταμοσχεύσεων», 9η Πανελλήνια Συνάντηση για τις Νευροεπιστήμες: Mεθοδολογικές Προσεγγίσεις στην Έρευνα του Εγκεφάλου, Θεσσαλονίκη, Περιλήψεις Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεπιστήμες, vol.9: 33, 1993.
     • Witt T.C., B. Ghetti, L.C. Triarhou, “Transplantation of wild-type and heterozygous weaver mesencephalic cell suspensions into the denervated striatum”, 23rd Annual Meeting of the Society for Neuroscience, Washington, D.C., U.S.A., Society for Neuroscience Abstracts, vol.19: 863, 1993.
     • Beck K.D., T. Alexi, M.M. Dugich-Djordjevic, B. Ghetti, I. Irwin, B. Knüsel, J.W. Langston, F. Ohsawa, L.C. Triarhou, J.L. Venero, F. Hefti, “Actions of NT-4/5 and BDNF in animal models of cholinergic and dopaminergic degeneration”, 23rd Annual Meeting of the Society for Neuroscience, Washington, D.C., U.S.A., Society for Neuroscience Abstracts, vol.19: 658, 1993.
     • Witt T.C., B. Ghetti, L.C. Triarhou, “Dissection of axonal and dendritic effects in graft-induced functional recovery by using wild-type and heterozygous weaver nigral grafts into the denervated striatum”, 43rd Annual Meeting of the Congress of Neurological Surgeons, Vancouver, Canada, Program of the Congress of Neurological Surgeons, vol.43: 280, 1993.
     • Kambouris M., L. Sangameswaran, L.C. Triarhou, C. Kozak, S.R. Dlouhy, B. Ghetti, M.E. Hodes, “Mouse cerebellar cDNA expression library screening: novel clones”, 29th Annual Meeting of the Italian Neuropathological Association, Verona, Italy, Clinical Neuropathology, vol.12 [Suppl. 1]: S49, 1993.
     • Stotz E.H., L.C. Triarhou, B. Ghetti, J. Norton, J.R. Simon, B. Landwehrmeyer, J.M. Palacios, “Monoaminergic interactions in the weaver mouse neostriatum: Synaptosomal uptake of [³H]dopamine and [³H]serotonin and visualisation of uptake sites with [³H]mazindol and [³H]citalopram binding autoradiography”, 69th Annual Meeting of the American Association of Neuropathologists, Salt Lake City, Utah, U.S.A., Journal of Neuropathology and Experimental Neurology, vol.52: 294, 1993.
     • Kambouris M. L. Sangameswaran, L.C. Triarhou, C.A. Kozak, S.R. Dlouhy, B. Ghetti,* M.E. Hodes, “Molecular characterization of two novel cDNAs obtained by antibody screening of a mouse cerebellar cDNA expression library”, 69th Annual Meeting of the American Association of Neuropathologists, Salt Lake City, Utah, U.S.A., Journal of Neuropathology and Experimental Neurology, vol.52: 287, 1993.
     • Witt T.C., B. Ghetti, L.C. Triarhou, “Transplantation of heterozygous weaver and wild-type mesencephalic cell suspensions into the denervated striatum”, 10th Annual Scientific Meeting of the Indianapolis Chapter of the Society for Neuroscience, Indianapolis, U.S.A., Proceedings of the Indianapolis Chapter of the Society for Neuroscience, vol.10: 5, 1993.

     1992

     • Kambouris M., M.E. Hodes, B. Ghetti, L.C. Triarhou, “Cellular localization of a novel cerebellar cDNA in the brain of normal, weaver, Purkinje cell degeneration, and reeler mutant mice”, IBRO Workshop on Mechanisms of Neuronal Plasticity, Patras, Greece, Abstracts of the Hellenic Society for Neuroscience, vol.8: 86, 1992.
     • Triarhou LC, J. Norton, B. Ghetti, J.N. Hingtgen, “Magnitude of graft-induced behavioural recovery after intrastriatal transplantation of fœtal dopamine neurons as a function of the genetic stock of the recipient”, IBRO Workshop on Mechanisms of Neuronal Plasticity, Patras, Greece, Abstracts of the Hellenic Society for Neuroscience, vol.8: 72, 1992.
     • Triarhou LC, B. Landwehrmeyer, W.C. Low, J. Norton, B. Ghetti, J.M. Palacios, J.R. Simon, “Functional effects of intrastriatal implants of mesencephalic cell suspensions in weaver mutant mice assessed by amphetamine-induced rotational asymmetry, synaptosomal [³H]dopamine uptake and [³H]mazindol binding autoradiography”, IBRO Workshop on Mechanisms of Neuronal Plasticity, Patras, Greece, Abstracts of the Hellenic Society for Neuroscience, vol.8: 71, 1992.
     • Kambouris M., L.C. Triarhou, L. Sangameswaran, S.R. Dlouhy, B. Ghetti, M.E. Hodes, “Identification of 15 novel cerebellar cDNAs by screening a neonatal wv/+ cerebellar expression library with an anti-granule cell antiserum; molecular characterization, prenatal ontogeny, and cellular distribution of one novel cDNA in neurological mutant mice”, 42nd Annual Meeting of the American Society of Human Genetics, San Francisco, U.S.A., American Journal of Human Genetics, [Suppl.] 51: A121, 19
     • Triarhou LC, B. Ghetti, J.R. Simon, “Synaptosomal uptake of [³H]dopamine in the striatum of weaver mutant mice following intrastriatal transplantation of mesencephalic cell suspensions”, 22nd Annual Meeting of the Society for Neuroscience, Anaheim, California, U.S.A. Society for Neuroscience Abstracts, vol.18: 930, 1992.
     • Ghetti B., L.C. Triarhou, “Nigrostriatal aberrations induced by weaver gene are present at birth”, 22nd Annual Meeting of the Society for Neuroscience, Anaheim, California, U.S.A. Society for Neuroscience Abstracts, vol.18: 156, 1992.
     • Kambouris M., L.C. Triarhou, L. Sangameswaran, S.R. Dlouhy, B. Ghetti, M.E. Hodes, “Molecular characterization of a novel cerebellar cDNA, prenatal ontogeny, and cellular distribution in the brains of normal, weaver, pcd and reeler mutant mice”, 22nd Annual Meeting of the Society for Neuroscience, Anaheim, California, U.S.A., Society for Neuroscience Abstracts, vol.18: 53, 1992.
     • Triarhou LC, B. Ghetti, J.N. Hingtgen, “Recovery of motoric activities in weaver mutant mice following bilateral intrastriatal grafting of mesencephalic cell suspensions”, IVth International Symposium on Neural Transplantation, Washington, D.C., U.S.A., Restorative Neurology and Neuroscience, vol.4: 179, 1992.
     • Triarhou LC, C. Solà, B. Landwehrmeyer, F.J. García-Ladona, G. Mengod, W.C. Low, B. Ghetti, J.M. Palacios, “Structural protein and receptor gene expression in ventral mesencephalic grafts transplanted to the striatum of weaver mutant mice”, IVth International Symposium on Neural Transplantation, Washington, D.C., U.S.A., Restorative Neurology and Neuroscience, vol.4: 160, 1992.
     • Triarhou LC, B. Ghetti, “Axonal monitoring of ventral mesencephalic grafts with antibodies against neural cell adhesion molecule, synaptophysin, phosphorylated and non-phosphorylated neurofilament epitopes”, IVth International Symposium on Neural Transplantation, Washington, D.C., U.S.A., Restorative Neurology and Neuroscience, vol.4: 159-160, 1992.
     • Ghetti B., L.C. Triarhou, “Degenerazione ereditaria di neuroni dopaminergici nel topo mutante weaver, restaurazione unilaterale del circuito nigrostriatale e induzione di comportamento motorio parossistico di origine extrapiramidale”, Conference on Dystonia of Childhood Onset, Italy, 1992.
     • Triarhou LC, C. Solà, B. Landwehrmeyer, F.J. García-Ladona, G. Mengod, W.C. Low, B. Ghetti, J.M. Palacios, “Structural protein and receptor gene expression in mesencephalic cell suspensions transplanted to the weaver mouse neostriatum”, 7th International Catecholamine Symposium, Amsterdam, Netherlands, Abstracts of International Catecholamine Symposia, vol.7: 317, 1992.
     • Solà C., G. Mengod, W.C. Low, B. Ghetti, J.M. Palacios, L.C. Triarhou, “GAP-43, MAP2 and βAPP gene expression in the nigrostriatal system of normal and weaver mutant mice and in intrastriatal mesencephalic grafts”, 68th Annual Meeting of the American Association of Neuropathologists, St. Louis, U.S.A., Journal of Neuropathology and Experimental Neurology, vol.51: 351, 1992.
     • Kambouris M., L. Sangameswaran, L.C. Triarhou, S.R. Dlouhy, B. Ghetti, M.E. Hodes, “Granule cell antiserum identifies granule cell cDNAs in an expression library derived from neonatal heterozygous weaver cerebella”, 68th Annual Meeting of the American Association of Neuropathologists, St. Louis, U.S.A., Journal of Neuropathology and Experimental Neurology, vol.51: 350, 1992.
     • Triarhou LC, W.C. Low, B. Ghetti, “Development of cerebellar cell suspensions intraparenchymally transplanted to the deep cerebellar nuclei of pcd mutant mice”, 68th Annual Meeting of the American Association of Neuropathologists, St. Louis, U.S.A., Journal of Neuropathology and Experimental Neurology, vol.51: 349, 1992.

     1991

     • Ghetti B., L.C. Triarhou, R.W. Fuller, “Cerebellar monoamines in neurological mutant mice”, International Symposium on Monoaminergic Cerebellar Systems and Ataxia: The Human Serotoninergic System, organized by Kjell Fuxe and Paul Trouillas, Claude Bernard University and Alexis Carrel Faculty of Medicine, Lyon, France. Systèmes Monoaminergiques Cérébelleux et Ataxie, p. 22, 1991.
     • Solà C., G. Mengod, W.C. Low, B. Ghetti, J.M. Palacios, L.C. Triarhou, “βAPP and GAP-43 gene expression in normal and weaver mice and in intrastriatal dopamine neuron grafts”, 21st Annual Meeting of the Society for Neuroscience, New Orleans, U.S.A., Society for Neuroscience Abstracts, vol.17: 770, 1991.
     • Kambouris M., L. Sangameswaran, S.R. Dlouhy, L.C. Triarhou, B. Ghetti, M.E. Hodes, “Granule cell antiserum identifies a brain-specific cDNA in an expression library derived from neonatal heterozygous weaver cerebella”, 21st Annual Meeting of the Society for Neuroscience, New Orleans, U.S.A. Society for Neuroscience Abstracts, vol.17: 556, 1991.
     • Triarhou LC, B. Ghetti, “Further characterization of the dopaminergic dendrite deficit in substantia nigra pars reticulata of heterozygous and homozygous weaver mutant mice: Golgi, MAP2 and synaptic connectivity studies”, 21st Annual Meeting of the Society for Neuroscience, New Orleans, U.S.A., Society for Neuroscience Abstracts, vol.17: 159, 1991.
     • Triarhou LC, B. Ghetti, “Dopaminergic dendrites in substantia nigra pars reticulata and weaver gene action”, 67th Annual Meeting of the American Association of Neuropathologists, Baltimore, Maryland, U.S.A., Journal of Neuropathology and Experimental Neurology, vol.50: 375, 1991.
     • Triarhou LC, B. Ghetti, “Further characterization of the dopaminergic dendrite deficit in substantia nigra pars reticulata of heterozygous and homozygous weaver mutant mice: Golgi, MAP2 and synaptic connectivity studies”, 8th Regional Meeting of the Indianapolis Chapter of the Society for Neuroscience, Indianapolis, U.S.A., Proceedings of the Indianapolis Chapter of the Society for Neuroscience, vol.8: 2, 1991.
     • Triarhou LC, W.C. Low, B. Ghetti, “Dopaminergic–cholinergic interactions following transplantation of ventral mesencephalic grafts to the weaver mouse neostriatum”, 43rd Annual Meeting of the American Academy of Neurology, Boston, U.S.A., Neurology, vol.41 [Suppl. 1]: 398, 1991.
     • Triarhou LC, B. Ghetti, “Dopaminergic dendrites in the substantia nigra pars reticulata of the weaver mouse: Identification of a defective phænotype shared by heterozygous and homozygous mutants”, Indiana University School of Medicine Scientific Session, Indianapolis, U.S.A., Proceedings of the Indiana University School of Medicine, vol.2: A103, 1991.
     • Ghetti B. L.C. Triarhou, “Profile of mesencephalic dopamine neuron loss in weaver mutant mice during life-span”, Indiana University School of Medicine Scientific Session, Indianapolis, U.S.A., Proceedings of the Indiana University School of Medicine, vol.2: A26, 1991.

     1990

     • Τριάρχου Λ.Κ., «Μεσεγκεφαλικά μοσχεύματα και Παρκινσονισμός», 6η Πανελλήνια Συνάντηση για τις Νευροεπιστήμες, Ιωάννινα, Περιλήψεις Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεπιστήμες, vol.6: 55, 1990.
     • Ghetti B., L.C. Triarhou, “Degeneration and loss of mesencephalic dopamine neurons in weaver mutant mice during life–span”, Dopaminergic Systems and their Regulation, Satellite Meeting of the XIth International Congress of Pharmacology, Como, Italy, Dopamine ’90 Abstracts, p. 30, 1990.
     • Ghetti B., L.C. Triarhou, “Profile of mesencephalic dopamine neuron loss in weaver mutant mice during life–span”, 20th Annual Meeting of the Society for Neuroscience, St. Louis, U.S.A. Society for Neuroscience Abstracts, vol.16: 1138, 1990.
     • Triarhou LC, W.C. Low, B. Ghetti, “Cerebellar serotonin fiber innervation in normal and pcd mutant mice and host afferents into intraparenchymal cerebellar grafts”, 20th Annual Meeting of the Society for Neuroscience, St. Louis, U.S.A. Society for Neuroscience Abstracts, vol.16: 834, 1990.
     • Ghetti B., L.C. Triarhou, C.J. Alyea, S.R. Dlouhy, R.C. Karn, “Unique cerebellar phenotype combining granule and Purkinje cell loss: Morphological evidence for weaver * pcd double mutant mice”, 13th Annual Meeting of the European Neuroscience Association, Stockholm, Sweden. European Journal of Neuroscience, [Suppl. 3]: 204, 1990.
     • Triarhou LC, B. Ghetti, “Dopaminergic dendrites in the substantia nigra pars reticulata of the weaver mouse: Identification of a defective phænotype shared by heterozygous and homozygous mutants”, 13th Annual Meeting of the European Neuroscience Association, Stockholm, Sweden. European Journal of Neuroscience, [Suppl. 3]: 108, 1990.
     • Triarhou LC, W.C. Low, B. Ghetti, “Cerebellar serotonin fiber innervation in normal and pcd mutant mice and host afferents into intraparenchymal cerebellar grafts”, 7th Regional Meeting of the Indianapolis Chapter of the Society for Neuroscience, Indianapolis, U.S.A., Proceedings of the Indianapolis Chapter of the Society for Neuroscience, vol.7: 19, 1990.
     • Triarhou LC, W.C. Low, B. Ghetti, “Intraparenchymal grafting of cerebellar cell suspensions to the deep cerebellar nuclei of pcd mutant mice: Rationale and histochemical organization”, 7th Regional Meeting of the Indianapolis Chapter of the Society for Neuroscience, Indianapolis, U.S.A., Proceedings of the Indianapolis Chapter of the Society for Neuroscience, vol.7: 4, 1990.

     1989

     • Low W.C. L.C. Triarhou, Y. Kaseda, J. Norton, B. Ghetti, “Bilateral nigral grafts to the striatum of weaver mutant mice enhance locomotor coordination”, 19th Annual Meeting of the Society for Neuroscience, Phoenix, U.S.A. Society for Neuroscience Abstracts 15: 1355, 1989.
     • Ghetti B., L.C. Triarhou, “Ultrastructural pathology of midbrain dopamine neurons in the weaver mutant mouse and progression of neuron loss with aging”, 19th Annual Meeting of the Society for Neuroscience, Phoenix, U.S.A. Society for Neuroscience Abstracts, vol.15: 654, 1989.
     • Triarhou LC, W.C. Low, B. Ghetti, “Intraparenchymal grafting of cerebellar cell suspensions to the deep cerebellar nuclei of pcd mutant mice: Rationale and histochemical organization”, 19th Annual Meeting of the Society for Neuroscience, Phoenix, U.S.A. Society for Neuroscience Abstracts, vol.15: 10, 1989.
     • Triarhou LC, W.C. Low, B. Ghetti, “Dopamine neuron grafts in the weaver mouse neostriatum: Histochemical phaenotypy, specificity of the striatal innervation, and behavioural improvement following bilateral transplantation”, 3rd International Symposium of Neural Transplantation, Cambridge, United Kingdom, Restorative Neurology and Neuroscience, vol.1: 53, 1989.
     • Ghetti B., L.C. Triarhou, C.J. Alyea, W.C. Low, A.C. Chang, “Cerebellar transplants in pcd mutant mice: Expression of Purkinje cell specific proteins in the graft and chronology of implantation relative to transsynaptic changes of the host”, 3rd International Symposium of Neural Transplantation, Cambridge, United Kingdom, Restorative Neurology and Neuroscience, vol.1: 33, 1989.

     1988

     • Chang A.C. C.J. Alyea, L.C. Triarhou, W.C. Low, B. Ghetti, “Comparative analysis of PEP-19 and 28-kDa Ca-binding protein expression in Purkinje cells grafted to pcd mutant cerebellum”, 18th Annual Meeting of the Society for Neuroscience, Toronto, Canada, Society for Neuroscience Abstracts, vol.14: 1144, 1988.
     • Triarhou LC, P. Brundin, G. Doucet, A. Björklund, B. Ghetti, “Dissociated nigral cell suspensions grafted to weaver striatum: A possible role for heterotopic dopaminergic dendrites?”, 18th Annual Meeting of the Society for Neuroscience, Toronto, Canada, Society for Neuroscience Abstracts, vol.14: 886, 1988.
     • Ghetti B., C.J. Alyea, L.C. Triarhou, W.C. Low, S.R. Dlouhy, R.C. Karn, “The cerebellum in Purkinje cell degeneration * weaver (pcd/pcd * wv/wv) double mutant mice”, 18th Annual Meeting of the Society for Neuroscience, Toronto, Canada, Society for Neuroscience Abstracts, vol.14: 473, 1988.
     • Triarhou LC, W.C. Low, B. Ghetti, “Compensation of genetic mesostriatal dopamine deficiency by embryonic nigral transplants in weaver mutant mice”, 3rd European Meeting of Neuropathology, Verona, Italy, Clinical Neuropathology, vol.7: 215, 1988.
     • Ghetti B., L.C. Triarhou, A.C. Chang, C.J. Alyea, W.C. Low, J. Norton, R.W. Fuller, M.J. Schmidt, W.J. McBride, “Analysis of neuronal losses in the cerebellar circuitry of ‘Purkinje cell degeneration’ mutant mice: Insight into strategies of neural transplantation”, 3rd European Meeting of Neuropathology, Verona, Italy. Clinical Neuropathology, vol.7: 164-165, 1988.
     • Chang A.C., L.C. Triarhou, C.J. Alyea, W.C. Low, B. Ghetti, “Development of wild-type Purkinje cells grafted to pcd mutant cerebellum during or after the degeneration of host Purkinje cells”, 11th Annual Meeting of the European Neuroscience Association, Zürich, Switzerland, European Journal of Neuroscience, [Suppl. 1]: 309, 1988.
     • Doucet G., P. Brundin, S. Seth, Y. Murata, R.E. Strecker, L.C. Triarhou, B. Ghetti, A. Björklund, “Regional density of dopamine innervation in the neostriatum of weaver mutant mouse: Effect of ventral mesencephalic grafts”, 11th Annual Meeting of the European Neuroscience Association, Zürich, Switzerland, European Journal of Neuroscience, [Suppl. 1]: 307, 1988.
     • Triarhou LC, B. Ghetti, “Stabilisation of neurone number in the inferior olivary complex of aged pcd mutant mice”, 11th Annual Meeting of the European Neuroscience Association, Zürich, Switzerland. European Journal of Neuroscience, [Suppl. 1]: 25, 1988.
     • Ghetti B., C.J. Alyea, L.C. Triarhou, W.C. Low, S.R. Dlouhy, R.C. Karn, “Purkinje cell degeneration*weaver double mutant mouse”, 64th Annual Meeting of the American Association of Neuropathologists, Charleston, South Carolina, U.S.A., Journal of Neuropathology and Experimental Neurology, vol.47: 384, 1988.
     • Chang A.C., L.C. Triarhou, C.J. Alyea, W.C. Low, B. Ghetti”, Reactive gliosis in the cerebellum of pcd mutant host does not prevent the survival and differentiation of transplanted Purkinje cells”, 64th Annual Meeting of the American Association of Neuropathologists, Charleston, South Carolina, U.S.A., Journal of Neuropathology and Experimental Neurology, vol.47: 384, 1988.
     • Triarhou LC, W.C. Low, B. Ghetti”, Neuropeptide–dopamine coexistence in ventral mesencephalic grafts transplanted to the striatum of weaver mutant mice”, 64th Annual Meeting of the American Association of Neuropathologists, Charleston, South Carolina, U.S.A., Journal of Neuropathology and Experimental Neurology, vol.47: 383, 1988.
     • Triarhou LC, J. Norton, B. Ghetti, “Synaptic connectivity of dopamine afferents in the dorsal striatum of weaver mutant mice”, 5th Regional Meeting of the Indianapolis Chapter of the Society for Neuroscience, Indianapolis, U.S.A., Proceedings of the Indianapolis Chapter of the Society for Neuroscience, vol.5: 7, 1988.
     • Ghetti B., C.J. Alyea, L.C. Triarhou, W.C. Low, S.R. Dlouhy, R.C. Karn, “The cerebellum in Purkinje cell degeneration * weaver (pcd/pcd * wv/wv) double mutant mice”, 5th Regional Meeting of the Indianapolis Chapter of the Society for Neuroscience, Indianapolis, U.S.A., Proceedings of the Indianapolis Chapter of the Society for Neuroscience, vol.5: 2, 1988.
     • Chang A.C., C.J. Alyea, L.C. Triarhou, W.C. Low, B. Ghetti, “Comparative analysis of PEP-19 and 28-kDa Ca-binding protein expression in Purkinje cells grafted to pcd mutant cerebellum”, 5th Regional Meeting of the Indianapolis Chapter of the Society for Neuroscience, Indianapolis, U.S.A., Proceedings of the Indianapolis Chapter of the Society for Neuroscience, vol.5: 1, 1988.
     • Triarhou LC, P. Brundin, G. Doucet, A. Björklund, B. Ghetti, “Reafferentation of mutant striatum by dopamine fibers originating in grafts of nigral cell suspensions”, 101st Annual Meeting of the American Association of Anatomists, Cincinnati, U.S.A., Anatomical Record, vol.220: 99A, 1988.
     • Chang A.C., C.J. Alyea, L.C. Triarhou, W.C. Low, B. Ghetti, vol.Expression of the developmentally regulated polypeptide PEP-19 by Purkinje cells transplanted to the cerebellum of pcd mutant mice”, 101st Annual Meeting of the American Association of Anatomists, Cincinnati, U.S.A., Anatomical Record, vol.220: 20-21A, 1988.
     • Triarhou LC, P. Brundin, G. Doucet, Y. Murata, W.C. Low, A. Björklund, B. Ghetti, “Reconstruction of the mesostriatal dopamine pathway in weaver mutant mice by intrastriatal implants of dissociated nigral cell suspensions”, 40th Annual Meeting of the American Academy of Neurology, Cincinnati, U.S.A., Neurology, vol.38 [Suppl. 1]:123, 1988.
     • Triarhou LC, “Definition of the mesostriatal dopamine deficit in the weaver mutant mouse and reconstruction of the damaged pathway by means of neural transplantation”, Dissertation Abstracts International, vol.48: 2566, 1988.

     1987

     • Τριάρχου Λ.Κ., W.C. Low, B. Ghetti, «Επανόρθωση νευρογενετικών εκφυλίσεων με εγκεφαλικά μοσχεύματα», 3ο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεπιστήμες, Πάτρα, Πρακτικά 3ης Πανελλήνιας Συνάντησης της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεπιστήμες, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1987.
     • Low W.C., L.C. Triarhou, Y. Kaseda, J. Norton, B. Ghetti, “Functional innervation of the neostriatum in weaver mutant mice by grafted mesencephalic dopamine neurons”, 17th Annual Meeting of the Society for Neuroscience, New Orleans, U.S.A., Society for Neuroscience Abstracts, vol.13: 286, 1987.
     • Triarhou LC, W.C. Low, B. Ghetti, “Synaptology of dopamine afferents in the dorsal striatum of weaver mutant mice following grafting of ventral mesencephalic transplants”, 17th Annual Meeting of the Society for Neuroscience, New Orleans, U.S.A., Society for Neuroscience Abstracts, vol.13: 286, 1987.
     • Ghetti B., L.C. Triarhou, “Synaptic connectivity of dopamine afferents in the dorsal striatum of weaver mutant mice”, 17th Annual Meeting of the Society for Neuroscience, New Orleans, U.S.A. Society for Neuroscience Abstracts, vol.13: 285, 1987.
     • Triarhou LC, W.C. Low, B. Ghetti, “Dopamine neuron grafting in a murine model of genetic Parkinsonism: Immunohistochemical, ultrastructural and behavioural correlates”, Functional Aspects of Neuronal Transplantation in the Mammalian C.N.S., Pécs, Hungary, International Brain Research Organisation Satellite Symposium Programme Workshop, pp. 42-43, 1987.
     • Ghetti B., J. Norton, L.C. Triarhou, “Neuroanatomical definition of the mesostriatal dopamine deficit in weaver mutant mice”, 2nd World Congress of Neuroscience of the International Brain Research Organization, Budapest, Hungary, Neuroscience, vol.22: S783, 1987.
     • Triarhou LC, W.C. Low, B. Ghetti, “Reinnervation of the dopamine deficient frontal cortex of weaver mutant mice by grafted mesencephalic dopaminergic neurons”, 2nd World Congress of Neuroscience of the International Brain Research Organization, Budapest, Hungary, Neuroscience, vol.22: S257, 1987.
     • Triarhou LC, W.C. Low, B. Ghetti, “Homologous grafting of ventral mesencephalic anlagen to the striatum in a murine model of juvenile Parkinson’s disease”, Schmitt Neurological Sciences Symposium on Transplantation in the Mammalian C.N.S., Rochester, New York, U.S.A., Abstracts of the Schmitt Neurological Sciences Symposium, p. 116, 1987.
     • Low W.C., Y. Kaseda, L.C. Triarhou, J. Norton, B. Ghetti, “Rotational behavior of mice with inherited nigrostriatal dopamine deficit and unilateral grafts of ventral mesencephalic dopamine neurons”, Schmitt Neurological Sciences Symposium on Transplantation in the Mammalian C.N.S., Rochester, New York, U.S.A., Abstracts of the Schmitt Neurological Sciences Symposium, p. 82, 1987.
     • Triarhou LC, W.C. Low, Y.H. Kaseda, J. Norton, B. Ghetti, “Long-term survival of ventral mesencephalic grafts reinnervating the neostriatum of adult weaver mutant mice”, 63rd Annual Meeting of the American Association of Neuropathologists, Seattle, U.S.A., Journal of Neuropathology and Experimental Neurology, vol.46: 352, 1987.
     • Low W.C., L.C. Triarhou, Y. Kaseda, J. Norton, B. Ghetti, “Transplantation of dopamine neurons in a genetic model of Parkinson’s disease: Functional innervation”, 4th Regional Meeting of the Indianapolis Chapter of the Society for Neuroscience, Indianapolis, U.S.A., Proceedings of the Indianapolis Chapter of the Society for Neuroscience, vol.4: 2, 1987.
     • Triarhou LC, M. del Cerro, “The histologist Sigmund Freud, 1877-1884”, Centennial Meeting of the American Association of Anatomists, Washington, D.C., U.S.A., Anatomical Record, vol.218: 140A, 1987.
     • Ghetti B., L.C. Triarhou, W.C., “Low Genetically determined deficit of the mesencephalic dopamine cell system: Compensatory reinnervation of the dorsal neostriatum by neural grafts”, Italian Study Group on Brain Aging International Symposium on New Trends in Aging Reseearch, Brescia, Italy. Abstracts of the International Symposium on New Trends in Aging Research, p. 65, 1987.
     • Low W.C., Y.H. Kaseda, L.C. Triarhou, J. Norton, B. Ghetti, “Improvement in locomotor coordination with transplants containing dopamine nerve cells in mutant mice with nigrostriatal dopamine deficiency”, 71st Annual Meeting of the Federation of American Societies for Experimental Biology, Washington, D.C., U.S.A., Federation Proceedings, vol.46: 341, 1987.
     • Triarhou LC, (identified as “Questioner”), “Two questions to Dr. Sotelo”, In: “Summary and Discussion” (Part III. Transplantation of Specific Cells), Cell and Tissue Transplantation into the Adult Brain, New York Academy of Sciences, New York, U.S.A. Annals of the New York Academy of Sciences, vol.495: 354, 1987.

     1986

     • Τριάρχου Λ.Κ., B. Ghetti, W.C. Low, «Ανάλυση γενετικών και επιγενετικών συστατικών στη φαινοτυπική εκδήλωση νευρολογικών μεταλλάξεων με τη βοήθεια παρεγκεφαλιδικών μοσχευμάτων», IV Συνέδριο Διεθνούς Εταιρείας Ελλήνων Νευροεπιστημόνων, Πάτρα. Abstracts of the IVth Congress of the International Society of Greek Neuroscientists, p. 21, 1986.
     • Τριάρχου Λ.Κ., W.C. Low, B. Ghetti, «Ενδοεγκεφαλική μεταμόσχευση εμβρυϊκής μέλαινας ουσίας σε ένα γενετικό πρότυπο εκφύλισης της μελαινονεορραβδωτής προβολής», IV Συνέδριο Διεθνούς Εταιρείας Ελλήνων Νευροεπιστημόνων, Πάτρα, Abstracts of the IVth Congress of the International Society of Greek Neuroscientists, p. 14, 1986.
     • Triarhou LC, W.C. Low, B. Ghetti, “Dopaminergic mesencephalic grafts into the striatum of weaver (wv/wv) mutant hosts may compensate for the genetically determined loss of substantia nigra neurons”, 26th Annual Meeting of the American Society of Cell Biology, Washington, D.C., U.S.A. Journal of Cell Biology, vol.103: 234a, 1986.
     • Triarhou LC, W.C. Low, B. Ghetti, “Reinnervation of the dopamine depleted striatum of adult weaver mutant mice by grafted mesencephalic dopaminergic neurons”, 16th Annual Meeting of the Society for Neuroscience, Washington, D.C., U.S.A. Society for Neuroscience Abstracts, vol.12: 1477, 1986.
     • Ghetti B., L.C. Triarhou, W.C. Low, “Transplantation of cerebellar grafts into adult ‘Purkinje cell degeneration’ (pcd) and weaver mutant mice”, 16th Annual Meeting of the Society for Neuroscience, Washington, D.C., U.S.A. Society for Neuroscience Abstracts, vol.12: 1291, 1986.
     • Norton J., L.C. Triarhou, B. Ghetti, “Nerve cell atrophy and loss in the deep cerebellar nuclei of ‘Purkinje cell degeneration’ (pcd) mutant mice”, 16th Annual Meeting of the Society for Neuroscience, Washington, D.C., U.S.A. Society for Neuroscience Abstracts ,1 vol.2: 982, 1986.
     • Ghetti B., J.A. Richter, J. Norton, L.C. Triarhou, J.R. Hofstetter, I. Vincent, O. Bugiani, “Neuronal degeneration and enzyme changes in experimental encephalopathy induced by metallic aluminum powder”, Conference on Trace Metals, Aging and Alzheimer’s Disease, National Institute of Aging, Bethesda, Maryland, U.S.A., 1986.
     • Triarhou LC, J. Norton, B. Ghetti, “Morphometric analysis of the inferior olivary complex in pcd mutant mice”, 10th Annual Meeting of the European Neuroscience Association, Marseille, France, Neuroscience Letters,[Suppl. 26]: 111, 1986.
     • Ghetti B., J. Norton, L.C. Triarhou, “Anterograde transneuronal atrophy and loss in the deep cerebellar nuclei of ‘Purkinje cell degeneration’ mutant mice”, Xth International Congress of Neuropathology, Stockholm, Sweden, Abstracts of the Xth International Congress of Neuropathology, Gotab, Stockholm, p. 385, 1986.
     • Ghetti B., W.C. Low, L.C. Triarhou, “Cerebellar transplants in mice with inherited Purkinje and granule cell loss”, Xth International Congress of Neuropathology, Stockholm, Sweden, Abstracts of the Xth International Congress of Neuropathology, Gotab, Stockholm, p. 11, 1986.
     • Triarhou LC, B. Ghetti, W.C. Low, “Purkinje and granule cells survive in cerebellar grafts implanted into hosts with genetically-determined Purkinje or granule cell degeneration”, 111th Annual Meeting of the American Neurological Association, Boston, U.S.A., Annals of Neurology, vol.20: 138, 1986.
     • Triarhou LC, B. Ghetti, “Monoaminergic nerve terminals survive the loss of their target Purkinje cells in the cerebellar cortex of Purkinje cell degeneration (pcd) mutant mice”, 62nd Annual Meeting of the American Association of Neuropathologists, Minneapolis, U.S.A., Journal of Neuropathology and Experimental Neurology, vol.45: 373, 1986.
     • Ghetti B., L.C. Triarhou, “Nerve cell atrophy and loss in the inferior olivary complex of Purkinje cell degeneration (pcd) mutant mice”, 62nd Annual Meeting of the American Association of Neuropathologists, Minneapolis, U.S.A., Journal of Neuropathology and Experimental Neurology, vol.45: 363, 1986.
     • Triarhou LC, W.C. Low, B. Ghetti, “Reinnervation of the dopamine depleted striatum of adult weaver mutant mice by grafted mesencephalic dopaminergic neurons”, 3rd Regional Meeting of the Indianapolis Chapter of the Society for Neuroscience, Indianapolis, U.S.A., Proceedings of the Indianapolis Chapter of the Society for Neuroscience, vol.3: 8, 1986.
     • Triarhou LC, J. Norton, C. Alyea, B. Ghetti, “A quantitative study of the granule cells in the Purkinje cell degeneration (pcd) mutant”, 3rd Regional Meeting of the Indianapolis Chapter of the Society for Neuroscience, Indianapolis, U.S.A., Proceedings of the Indianapolis Chapter of the Society for Neuroscience, vol.3: 8, 1986.
     • Triarhou LC, C. Alyea, B. Ghetti, “Ultrastructure of monoamine containing fibers in the cerebellar cortex of pcd mutant mice”, 3rd Regional Meeting of the Indianapolis Chapter of the Society for Neuroscience, Indianapolis, U.S.A., Proceedings of the Indianapolis Chapter of the Society for Neuroscience, vol.3: 7, 1986.
     • Low W.C., L.C. Triarhou, B. Ghetti, “Cerebellar transplants into mutant mice with Purkinje cell degeneration”, 3rd Regional Meeting of the Indianapolis Chapter of the Society for Neuroscience, Indianapolis, U.S.A., Proceedings of the Indianapolis Chapter of the Society for Neuroscience, vol.3: 5, 1986.
     • Ghetti B., L.C. Triarhou, “Nerve cell atrophy and loss in the inferior olivary complex of Purkinje cell degeneration (pcd) mutant mice”, 3rd Regional Meeting of the Indianapolis Chapter of the Society for Neuroscience, Indianapolis, U.S.A., Proceedings of the Indianapolis Chapter of the Society for Neuroscience, vol.3, p.2, 1986.
     • Ghetti B., J. Norton, L.C. Triarhou, “Anterograde transneuronal atrophy and loss in the deep cerebellar nuclei of ‘Purkinje cell degeneration’ mutant mice”, 3rd Regional Meeting of the Indianapolis Chapter of the Society for Neuroscience, Indianapolis, U.S.A., Proceedings of the Indianapolis Chapter of the Society for Neuroscience, vol.3, p.2, 1986.
     • Low W.C., L.C. Triarhou, B. Ghetti, “Cerebellar transplants into mutant mice with Purkinje cell degeneration”, Abstract of the Conference on Cell and Tissue Transplantation into the Adult Brain, New York Academy of Sciences, New York, p. 28, 1986.
     • Triarhou LC, M. del Cerro, “Sigmund Freud: A note on his neuroanatomic investigations”, 38th Annual Meeting of the American Academy of Neurology, New Orleans, U.S.A. Neurology, vol.36 [Suppl. 1], p.126, 1986.

     1985

     • Herndon R.M., L.C. Triarhou, “The effect of immunosuppressive drugs on remyelination”, 15th Annual Meeting of the Society for Neuroscience, Dallas, U.S.A., Society for Neuroscience Abstracts, vol.11, p.422, 1985.
     • Triarhou LC, Triarhou, J. Norton, O. Bugiani, B. Ghetti, “Ventral root axonopathy associated with the neurofibrillary degeneration of lower motor neurons in experimental aluminum encephalomyelopathy”, 15th Annual Meeting of the Society for Neuroscience, Dallas, U.S.A. Society for Neuroscience Abstracts, vol.11, p.155, 1985.
     • Triarhou LC, J. Norton, O. Bugiani, B. Ghetti, “Encefalomielopatia sperimentale da alluminio: L’ assonopatia delle radici anteriori in rapporto con la degenerazione neurofibrillare dei mononeuroni spinali”, XXI Riunione della Sezione di Neuropatologia della S.I.N. incontro Italo–Spagnolo di Neuropatologia, Università degli Studi di Siena, Italy, Proceedings of the Section of Neuropathology of the Italian Neurological Society ,2 vol.1, p.27, 1985.
     • Triarhou LC, J. Norton, C. Alyea, B. Ghetti, “A quantitative study of the granule cells in the Purkinje cell degeneration (pcd) mutant”, 110th Annual Meeting of the American Neurological Association, Chicago, U.S.A. Annals of Neurology, vol.18, p.146, 1985.
     • Triarhou LC, C. Alyea, B. Ghetti, “Ultrastructure of monoamine containing fibers in the cerebellar cortex of pcd mutant mice”, 110th Annual Meeting of the American Neurological Association, Chicago, U.S.A. Annals of Neurology, vol.18, p.145, 1985.

     1984

     • Triarhou LC, M. del Cerro, “Simultaneous macroscopic, microscopic and ultrastructural marking of experimental lesions with colloidal carbon”, 14th Annual Meeting of the Society for Neuroscience, Anaheim, California, U.S.A. Society for Neuroscience Abstracts vol.10, p.423, 1984.
     • Triarhou LC, R.M. Herndon. “The effect of drugs on experimental remyelination”, 36th Annual Meeting of the American Academy of Neurology, Boston, U.S.A. Neurology 34 [Suppl. 1], p.78, 1984.

     1983

     • Triarhou LC, R.M. Herndon, “Effect of dexamethasone on lysolecithin-induced demyelination”, 59th Annual Meeting of the American Association of Neuropathologists, St. Louis, U.S.A., Journal of Neuropathology and Experimental Neurology,vol.42, pp.319, 1983.
     • Άλλα (24 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2004

      • Tριάρχου ΛΚ., «Μελλοντικές θεραπευτικές στρατηγικές στα νευροεκφυλιστικά νοσήματα», Ετήσιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Αlzheimer και Συναφών Διαταραχών, Αίθουσα Τελετών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2004.
      • Tριάρχου ΛΚ., «Υπάρχει επιστήμη χωρίς Νευροεπιστήμη; Η επιτακτικότητα της σπουδής του εγκεφάλου στον 21ο αιώνα», Brain Awareness Week 2004, Αμφιθέατρο Τελετών Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2004.

      2003

      • Tριάρχου ΛΚ., «Ορίζοντες της σύγχονης Νευροεπιστήμης», Brain Awareness Week 2003, Αίθουσα Συνεδρίων Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2003.

      1999

      • Triarhou LC, “Intracerebral transplantation in mutant mice”, Ataxia-Telangiectasia Children’s Project International Conference “Molecular Neurobiology of ATM”, Banbury Center, Cold Spring Harbor, New York, 1999.
      • Triarhou LC, “A biological view of the nervous system”, Applied Intelligent Systems Laboratory, Purdue University School of Nuclear Engineering, West Lafayette, Ιndiana, 1999.

      1998

      • Triarhou LC, “Functional cerebellar transplantation in ‘Purkinje cell degeneration’ mutant mice: Recent progress”, Ataxia-Telangiectasia Children’s Project Workshop to Elucidate the Neuropathology of Ataxia-Telangiectasia, National Institute of Neurological Disorders and Stroke, Bethesda, Maryland, 1998.
      • Triarhou LC, “Functional cerebellar transplants”, Department of Anatomy and Cell Biology, University of Illinois, Chicago, 1998.

      1996

      • Tριάρχου ΛΚ., «Nευροεπιστήμες και δεκαετία του εγκεφάλου: Το τελευταίο σύνορο της Ιατρικής», Ομιλία Αποδοχής Επιστημονικού Βραβείου Ιδρύματος Μποδοσάκη, Μεγάλη Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Αθηνών, 12 σελ., 1996.
      • Triarhou LC, “Informal exchange of ideas”, Ataxia-Telangiectasia Children’s Project International Conference Accelerating Research Toward a Cure for Ataxia Telangiectasia, Longwood Gardens, Pennsylvania, 1996.

      1995

      • Triarhou LC, “Weaver mutant phenotype: Structural clues and neural transplantation”, Institute of Pharmacology, Roche Bioscience, Palo Alto, California, 1995.

      1994

      • Triarhou LC, “Weaver gene expression: A fascinating neurobiological riddle”, Departament de Neuroquímica, Centre d’ Investigació i Desenvolupament, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1994.

      1992

      • Triarhou LC, “Intracerebral neural grafts in neurological mutant mice”, Department of Pharmacological and Physiological Sciences, University of Chicago, Chicago, 1992.
      • Triarhou LC, “Structural protein and receptor gene expression in mesencephalic cell suspensions transplanted to the weaver mouse neostriatum”, 7th International Catecholamine Symposium, Amsterdam, Netherlands, 1992.

      1991

      • Triarhou LC, “Dopamine neuron transplantation in a mouse model of Parkinsonism”, Department of Biology, Purdue University School of Science, Indianapolis, 1991.
      • Triarhou LC, “The weaver mutant mouse as a model for intrastriatal grafting of fetal dopamine neurons”, Retinal Transplantation Group and Department of Neurobiology and Anatomy, University of Rochester, New York, 1991.
      • Triarhou LC, “Neural transplantation in genetic models of movement disorders”, Preklinische Vorschung, Sandoz Pharma AG, Basel, Switzerland, 1991.

      1989

      • Triarhou LC, “Chemical neuroanatomy and intracerebral transplantation studies in neurogenetic models of degeneration”, Fachgebiet Neuropsychopharmakologie, Schering AG, Berlin, 1989.
      • Triarhou LC, “On the early neurohistological studies of Sigmund Freud”, Sigmund Freud 50-year Memorial Lecture, John Shaw Billings History of Medicine Society, Indianapolis, 1989.

      1988

      • Triarhou LC, “Genetic mesostriatal dopamine deficiency in the weaver mouse: Chemical anatomy and neural transplantation”, Preclinical Research, Sandoz Pharma AG, Basel, Switzerland, 1988.
      • Triarhou LC, “Transplantation of cerebellar anlagen to host with genetic cerebellocortical atrophy”, Neurophysiologie-Kolloquium, Physiologisches Institut der Freie Universität Berlin, BRD, 1988.
      • Triarhou LC, “Intrastriatal mesencephalic grafts in weaver mutant mice: An update”, Institutionen för Medicinsk Cellforskning, Neurobiologiska Avdelningen, Lunds Universitet, Sweden, 1988.

      1987

      • Triarhou LC, “Definition of the mesostriatal dopamine deficit in the weaver mutant mouse and reconstruction of the damaged pathway by means of neural transplantation”, Histologisk Institution, Lunds Universitet, Sweden, 1987.
      • Triarhou LC, “Dopamine neuron grafting in a murine model of genetic Parkinsonism: Immunohistochemical, ultrastructural and behavioural correlates”, Satellite Symposium, Functional Aspects of Neuronal Grafting in the Mammalian CNS, International Brain Research Organisation, Pécs, Hungary, 1987.

      1986

      • Triarhou LC, “Immunocytochemistry: Principles and applications”, Third Regional Meeting of the Society for Neuroscience–Indianapolis Chapter, 1986.