Τσιότρας Γεώργιος
 • 2310 891.575
 • tsiotras uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ2, 212
 • 2310 891.558

  Τσιότρας Γεώργιος

  Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες)
  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση)
  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Οργάνωση και Διοίκηση Επιχ/σεων με έμφαση στη Διοίκηση Παραγωγής"

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος Mαθηματικών A.Π.Θ., (1980).
  • M.Sc. in Operations Research, Columbia University, U.S.A., (1983).
  • Ph.D., in Operations Research, State University of N.Y. at Stony Brook, U.S.A., (1986).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
  Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας
  Επιχειρηματική Αριστεία
  Διοίκηση Λειτουργιών

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
   (MHM0104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MHM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
   (MPM0205)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MPM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (OPERATIONS MANAGEMENT)
   (ΔΕ0202-02)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές σε βασικούς τομείς της διοίκησης παραγωγής. Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αντιληφθούν το ρόλο της μέσα στην επιχείρηση, την επίδρασή της στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τον τρόπο αλληλεπίδρασής της με τις υπόλοιπες βασικές λειτουργίες της επιχείρησης. Παρουσιάζονται και αναλύονται βασικές περιοχές της διοίκησης παραγωγής καθώς και τα εργαλεία και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων σε αυτές. Κάθε μάθημα αφιερώνεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα της Διοίκησης Λειτουργιών (Προβλέψεις; Επιλογή Τοποθεσίας; Σχεδίαση Χωροταξικής Διάταξης; Σχεδίαση Δυναμικότητας; Σχεδίαση Προϊόντος και Παραγωγικής Διαδικασίας; Διαχείριση Αποθεμάτων, Συστήματα Just-In-Time (JIT), Ανταγωνισμός Με βάση Το Χρόνο (TBC), Εφοδιαστική - Logistics). Τα θέματα αναλύονται συστηματικά και παρουσιάζονται ακολουθώντας μια λογική σειρά Η θεωρία και η πράξη συνδυάζονται μέσα από τη μελέτη πραγματικών περιπτώσεων σε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις.

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
   (MPM0103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MPM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
   (MHM0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MHM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
   (ΔΕ0302)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές το σύγχρονο και καταλυτικό ρόλο της ποιότητας στις επιχειρήσεις, όχι μόνον ως μέσο αύξησης της ανταγωνιστικότητας αλλά και ως μοναδικό μέσο επιβίωσής τους στο μέλλον. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να αποσαφηνίσουν την έννοια της ποιότητας μέσα από τους πολλούς και διαφορετικούς ορισμούς που της έχουν δοθεί (ποιότητα αγαθών, ποιότητα υπηρεσιών, ποιότητα διεργασιών, ποιότητα λειτουργίας, κλπ) και να γνωρίσουν τους τρόπους μέτρησης, ελέγχου και βελτίωσης της ποιότητας και του κόστους ποιότητας.

  Ακόμη, οι φοιτητές θα διδαχθούν τις θεωρίες των βασικών ηγετών της ποιότητας, το στατιστικό έλεγχο ποιότητας και διαδικασιών (SPC), τις απαιτήσεις των βασικών σύγχρονων βραβείων ποιότητας και επιχειρηματικής αριστείας, όπως το Malcolm Baldrige National Quality Award και το European Quality Award καθώς και όλα όσα αφορούν τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας ISO 9000. Θα αναλυθεί πλήρως η φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, οι βασικές αρχές και οι στόχοι της, τα βασικά εργαλεία για τη βελτίωσή της, η προσέγγιση Six Sigma Quality, τα πλεονεκτήματα και οι μέθοδοι υλοποίησής της. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν καλύτερα τις παραπάνω έννοιες, να προβληματιστούν σχετικά με τους τρόπους υιοθέτησης και υλοποίησης από τις επιχειρήσεις τους, καθώς και να ενημερωθούν για τις «άριστες» πρακτικές, μέσα από την ανάλυση και παρουσίαση case-studies τόσο σε ελληνικές όσο και σε ξένες επιχειρήσεις.


  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
   (ΟΔ0803)

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται οι βασικές αρχές, έννοιες, μέθοδοι και εργαλεία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ). Ειδικότερα, τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν: Έννοια και Σημασία της Ποιότητας, Διαστάσεις Ποιότητας, Κόστος Ποιότητας, Ποιότητα και Παραγωγικότητα, Διασφάλιση Ποιότητας, Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9000, Βασικές Αρχές και Στοιχεία ΔΟΠ, Βασικοί Γκουρού και Φιλοσοφίες της ΔΟΠ, Βραβεία Ποιότητας/ Επιχειρηματικής Αριστείας (Business Excellence), Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης/ CAF, Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας και Εργαλεία Βελτίωσης της Ποιότητας. Επίσης, γίνεται παρουσίαση και ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων (case studies) ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων που εφαρμόζουν προγράμματα βελτίωσης ποιότητας και αρχές ΔΟΠ.

  • ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
   (MPM0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MPM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
   (ΟΔ0702)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Στα πλαίσια αυτού του μαθήματος οι φοιτητές διδάσκονται τις σύγχρονες αντιλήψεις, μεθόδους και εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη διοίκηση παραγωγής / λειτουργιών και τη συμβολή τους στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης. Ειδικότερα, τα θέματα που αναπτύσσονται περιλαμβάνουν: Συστήματα Just In Time (JIT), Ανταγωνισμός με Βάση το Χρόνο, Σύγχρονες Τεχνολογίες στη Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών, Διαχείριση Έργων, Προγραμματισμός Εκτέλεσης Εργασιών, Συστήματα Logistics, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας/ SCM, Ηλεκτρονικό Εμπόριο/ E-Commerce, Μελέτη Πραγματικών Περιπτώσεων από την Ελληνική και Διεθνή πραγματικότητα.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (14 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2016

   • Tsiotras, G., “Total Quality Management”, Broken Hill Editions Ltd, Cyprus, 2016

   2008

   • Tsiotras, G. “Total Quality Management and Environmental Management / Quality Control and Quality Assurance Models”, 2nd ed., ΕAP, Patras, 2008

   2007

   • A. Papadimitriou, G. Tsiotras, "MBNQA best practice for the educational quality improvement", Honorary volume for professor A. Ignatiades, University of Macedonia, 2007 Thessaloniki Greece.

   2006

   • Georgiou, A.K., Ekonomou, G.S., Tsiotras, G.D., “Case Studies of Operational Research”, Vol. A, Benou publications., Athens 2006

   2002

   • Tsiotras, G. “Quality Improvement”, 2nd ed. , Benou Publications, 2002
   • Τσιότρας Γ., «H Διασφάλιση της ποιότητας στην Παγκοσμιοποιημένη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», Πρακτικά Β΄ Πολυθεματικής Συνάντησης Μαρώνεια 2001, σελ. 53-57, Έκδοση του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Κομοτηνή 2002.

   2001

   • Τσιότρας Γ., Έλεγχος Ποιότητας και Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας, Τόμος Β’ ΕΑΠ, Πάτρα, 2001.

   1997

   • Τσιότρας Γ., Διοίκηση Παραγωγής, Τόμος Β, Εκδόσεις Μπένος, 1997.

   1995

   • Tσιότρας Γ., «Διοίκηση Παραγωγής», Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 1995.
   • Τσιότρας, Γ., Βελτίωση της Ποιότητας, Εκδόσεις Ε.Μπένου, 1995.

   1994

   • Οικονόμου Γ., Τσιότρας Γ., Ποσοτική Ανάλυση Περιπτώσεων, Εκδόσεις Ε. Μπένου, Έκδοση Β, Αθήνα, Οκτώβρης 1994.

   1993

   • Τσιότρας Γ., Γκοτζαμάνη Κ., «Λήψη Αποφάσεων με Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Ποσοτικές Περιπτώσεις)», Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 1993.
   • Τσιότρας Γ., «Διοίκηση Παραγωγής - Αποφάσεις Στρατηγικής και Τακτικής», Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 1993.

   1992

   • Τσιότρας Γ., «Διοίκηση Παραγωγής - Σύγχρονες Τεχνικές», Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 1992.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (37 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2018

    • O. Moschidis, E. Chatzipetrou, G. Tsiotras, (2018) "Quality costing and quality management maturity in Greece: An exploratory multi-dimensional data analysis", International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 67 Issue: 1, pp.171-191

    2017

    • Gianni M., K. Gotzamani, G. Tsiotras, “Multiple perspectines on integrated management systems and corporate sustainability performance”, Journal of Cleaner Production, 168 (2017), Elsevier
    • Tsiotras G., Tasopoulou K., “Benchmarking towards excellence in higher education”, Benchmarking: An International Journal, Vol. 24, 2017

    2016

    • 16. Tsiotras, G., P. Tsiotras, T. Fotiadis, ‘’Enabling Quality in the Tourism Industry: An Evaluation of Business Excellence in Greek Hotels’’, Global Business and Organizational Excellence, March 2016, Wiley Publications

    2015

    • Tsiotras G., H. Vrellas, “Quality Management in the Global Brewing Industry”, International Journal of Quality and Reliability Management, Vol. 32, Issue 1, 2015
    • Ismyrlis, V., O. Moschidis, G. Tsiotras, “Critical success factors examined in ISO 9001:2008-certified Greek companies using multidimensional statistics”, International Journal of Quality & Reliability Management”, Vol. 32, Issue 2, 2015

    2014

    • Afthonidis E., Tsiotras G., “Strategies for Business Excellence under an economic crisis”, The TQM Journal”, Vol. 26 Iss 6 pp.610-624., 2014-10-07
    • Tsiotras G., H. Vrellas, “Operational Excellence in the Greek Brewing Industry”, Global Business and Organizational Excellence, Volume 33, Issue 2, pp. 31-38, Wiley, 2014

    2013

    • Tsiotras G., Vakalopoulou M., Gotzamani K., “Implementing CAF in Public Administration : Best Practices in Europe-Obstacles and Challenges”, Benchmarking: An International Journal, Vol. 20, No. 6., 2013

    2010

    • Tsiotras, G., Gotzamani, K., Theodorakioglou, Y. (2010) “Supplier management practices in a SCM context: The case of the Greek manufacturing industry”, International Journal of Business and Systems Research (IJBSR), Vol. 4, No. 1, pp. 42-61

    2007

    • Gotzamani K., Tsiotras G., Nikolaou M., Nicolaides A., Hadjiadamou, V. (2007) “The Contribution to Excellence of ISO 9001: The Case of Certified Organisations in Cyprus”, The TQM Magazine, Vol. 19, No. 5

    2006

    • Gotzamani K., Theodorakioglou Y., Tsiotras G, "A Longitudinal Study of the ISO 9000 (1994) series' Contribution towards TQM in the Greek industry", The TQM Magazine, Vol.18 No 1, 2006, pp. 44-54
    • Theodorakioglou, Y., Gotzamani, K., Tsiotras, G., "Supplier Management and its Relationship to Buyer's Quality Management" Supply Chain Management Journal, Vol. 11 No 2, 2006, pp 148 - 159.
    • Tsiotras G, Tsiotras D., Tsitskari E., "Measuring Service Quality in Sport Services", (CTQM Journal) Total Quality Management, vol. 17, No 5, 623-631, June 2006.

    2003

    • Βελέντζας Κ., Παπαναστασίου Ι. και Τσιότρας Γ., “Δημιουργία ενός Νέου Πολιτικού Κόμματος και Πολιτική Ισορροπία: Μια εφαρμογή της Θεωρίας των Παιγνίων”, Σπουδαί, τόμος 52, τεύχος 4, σελ. 142-152, 2003.
    • Theodorakioglou, Y., Gotzamani, K., Tsiotras, G., “Supplier Management and its Relationship to Buyer’s Quality Management”, accepted for publication in the Supply Chain Management Journal, 2003.
    • Theodorakioglou, Y., Gotzamani, K., Tsiotras G., “Quality Management Relationship to Supply Chain Management-A Theoretical Model and Analysis of the Relationship Between Quality Management Practices and Supplier Management Practices in the SCM context”, accepted for publication in the Journal of Purchasing and Supply Management, 2003.

    2002

    • Gotzamani K., Tsiotras G., “The True Motives Behind ISO 9000 Certification. Their Effect on the Overall Certification Benefits and the Long Term Contribution towards TQM”, International Journal of Quality and Reliability Management, Volume 19, No. 2, 2002.

    2001

    • Gotzamani K., Tsiotras G., “An Empirical Study of the ISO Standards Contribution Towards Total Quality Management”, International Journal of Operations and Production Management, Volume 21, Number 11, November 2001.

    2000

    • Theodorakioglou Y., Tsiotras G., “The Need for the Introduction of Quality Management into Greek Healthcare”, Total Quality Management Journal, vol 11, Number 8, 2000.

    1999

    • Marnellos G., Tsiotras G., “Hazard Analysis Critical Point (HACCP): Implementation in the Greek Industry”, Quality and Reliability Engineering International, 15, pp.385-396, 1999.

    1998

    • Τsiotras G., “Αnalysis of a Two-Level Queueing Production System with Finite Dedicated Buffers”, YUJOR, vol.8, Number 2, pp.315-321, 1998.
    • Georgiadou M., Tsiotras G., “Environmental Management Systems: A New Challenge for the Greek Industry”, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 2, Number 3, pp. 286-302, 1998.
    • Zantanidis S., Tsiotras G., “Quality Management: A New Challenge for the Greek Construction Industry”, Τotal Quality Management International Journal, Volume 9, Number 7, 1998.
    • Tsiotras G., "Performance Modeling of a Traffic Management System for an Intelligent Network”, IEEE INFOCOM, pp.208-215, 1998.

    1997

    • Feka V., D. Xouris, G. Tsiotras, “Mapping Strategic Groups: An International Example”, Journal of Business and Industrial Marketing, Vol.12, No. 1, pp. 66-75 , 1997.

    1996

    • Tsiotras G., Gotzamani K., "ISO 9000 as an Entry Key to TQM: The Case of the Greek Industry", International Journal of Quality and Reliability Management, Vol 13, Number 14, pp. 64-76, 1996.

    1993

    • Tsiotras G., "A Framework for Modeling a Three-Stage Queueing Production Line without Intermediate Buffers", Mathematical & Computer Modeling Journal, Vol. 17, No. 1, pp.125-129, 1993.
    • Tsiotras G., "Quality Improvement for Group-Work Management Process", in Total Quality Management, Vol. 4, No. 3, pp. 257-260, 1993.

    1992

    • Tsiotras G., "Closed-Form Expected Queueing Times of a Tandem System with Finite Intermediate Buffer: A Recursive Approach", Applied Mathematics Letters, Vol. 5, No. 2, pp. 33-35, 1992.
    • Tsiotras G., Tapiero C., "WIP, and CSP-1 Quality Control in a Two-Stages Queue-Like Production System", Computers and Mathematics with Applications, Vol. 23, No. 1, pp.89-101, 1992.

    1991

    • Tsiotras G., "Exact Analysis of the Joint Production Quantity-Quality of a Two-Station Stable Tandem manufacturing System with Restricted Capacity", Computers and Mathematics with Applications, Vol. 21, No. 4, pp.23-31, 1991.
    • Tsiotras G., H. Badr, E. Beltrami, "Blocking Probabilities for a Class of Two-Station Tandem Queueing Models", IIE Transactions Journal, Vol. 23, No. 4, pp. 331-345, 1991.

    1990

    • Tsiotras, G. "Modeling and Analysis of Multiple Class Tandem Queueing Systems with Finite Capacity", Mathematical and Computer Modeling Journal, Vol. 13, No. 2, pp.1-7, 1990.
    • Tsiotras G., Badr H., "A Recursive Methodology for the Derivation of the Blocking Probabilities of a Tandem Queue with Finite Capacity", Computers and Operations Research Journal, Vol. 17, No. 5, pp. 475-479, 1990.

    1989

    • Tsiotras G., Badr H., "Modeling the Blocking Phenomenon of Service Facilities", Mathematical and Computer Modeling Journal, Vol. 12, No. 6, pp. 641-649, 1989.

    1988

    • Tsiotras G., "Instructional Software Packages for OR/MS and POM", Mathematics and Computer Education Journal, Vol. 22, No. 1, pp. 16-29, Winter 1988.
    • Συνέδρια (41 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2018

     • Tsiaras S., J.Papathanasiou, G. Tsiotras (2018), “Multiple Criteria Analysis in Forest Policy planning: Sustainable Agroforestry in Less Favoured Areas”, 4th International Conference on Decision Support System Technology, ICDSST 2018 & PROMETHEE Days 2018, Crete

     2016

     • Gianni M., K. Gotzamani, Tsiotras G., (2016), “Multiple Perspectives on Integrated Management Systems and Corporate Sustainability Performance”, 19th QMOD conference International Conference on Quality and Service Sciences (ICQSS 2016), 21-23 September 2016, Rome, Italy. Conference Proceedings, pp. 571-592

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Gianni M., K. Gotzamani, Tsiotras G., (2016), “Integrated Management Systems, Corporate Sustainability and Innovation”, 19th QMOD conference International Conference on Quality and Service Sciences (ICQSS 2016), 21-23 September 2016, Rome, Italy. Conference Proceedings, pp. 1909-1912. (http://www.19thqmodconference.com/wp-content/uploads/2016/08/Program_booklet-Final_03_09-1.pdf)

      Προβολή Δημοσίευσης

     2014

     • Kessopoulou, E., Korea, A. & Tsiotras, G., 2014. Raising consciousness on public benchmarking – A challenge for performance improvement in the public sector. In: PROCEEDINGS OF THE 10th ICPA CONFERENCE, New challenges and advances in public administration. Chengdu, P.R. China 24-26 October 2014

     2013

     • Kessopoulou E., Korea A., Gotzamani, K., Koemtzi, M., Tsiotras G., (2013), Are CAF self-assessed public organizations ready for benchlearning? A Greek experience, in Proceedings of the 16tth Qmodicqss Conference “From LearnAbility and InnovAbility to SustainAbility, Portoroz, Slovenia, 4-6 September 2013

     2006

     • A. Papadimitriou, K. Gotzamani, H. Ntinas, G. Tsiotras, "Effective practices in academic support services in Greek Public Universities. Preliminary findings form Carrier Services", MIBES International Conference, 4-7 November, Larissa, Greece.
     • A.Papadimitriou, K. Gotzamani, H. Ntinas, G. Tsiotras, "Indentification of the effective practices in academic support services in Greek Public Universities. Preliminary findings from Library, Information Technology and Casreer Services", "9th Toulon-Verona Conference", 7-8 September 2006, Paisley, Scotland, U.K.

     2005

     • Papadimitriou A., Gotzamani K., Koemtzi M., Tsiotras G., (2005) “Examination of the best practices in administrative and organizational function of the Greek Universities”, Integrating for Excellence International Conference, Sheffield Hallam University, 136 – 142
     • Papadimitriou A., Gotzamani K., Koemtzi M. and Tsiotras G., "Examination of the best practices in administrative and organizational function of the Greek Universities", Intergrating for Excellence International Conference, Sheffield Hallam University, 136 - 142, 2005.
     • Gotzamani K., Tsiotras G., Nikolaou M., Nikolaides V., Hadjiadamou V., (2005), "ISO 9000 Contribution Towards Business Excellence: The case of Cyprus Certified Organizations", Proceeding of the 10th International Conference on ISO 9000 and TQM (ICIT), March 28 - 30, 2005, Shangai, China. (Best paper Award under Sub-theme: ISO 9000 & ISO 14000)
     • Theodorakioglou Y., Gotzamani K., Tsiotras G., (2005), "The Main Obstacles In Implementing Close Supplier - Buyer Relationships: An Empirical Survey in The Greek Industry", Proceedings of the 2nd International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN), 5-7 October 2005, Chalkidiki, Greece, pp. 833-843

     2003

     • Τσιότρας Γ., Α. Γεωργίου, Α. Παπαδόπουλος, Α. Σαλονικίδου, «Κατάρτιση προγραμμάτων εργασίας στην αποκομιδή οικιακών απορριμάτων», 16ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών, Λάρισα, Σεπτέμβριος 2003.
     • Theodorakioglou Y., K. Gotzamani, G. Tsiotras, “Supplier management practices and their impact on supplier and buyer performance: an empirical study in Greek manufacturing industry”, EURO/INFORMS Joint International Meeting, Istanbul, Turkey, July 6-10, 2003.
     • Theodorakioglou Y., K. Gotzamani, G. Tsiotras, “Quality Management Relationship to Supply Chain Management - A Theoretical Model and Analysis of the Relationship Between Quality Management Practices and Supplier Management Practices in the SCM context”, in proceedings of the IPSERA (International Purchasing & Supply Education & Research Association) 2003 Conference, Budapes t, 14-16 April 2003.
     • Gotzamani, K., Theodorakioglou, Y., Tsiotras, G., “A Longitudinal Study of ISO 9000 Contribution to Total Quality Management and Performance Improvement of Small-Medium Enterprises”, in Proceedings of the EURO/INFORMS Joint International Meeting, Istanbul, Turkey, July 6-10, 2003.
     • Gotzamani, K., Theodorakioglou, Y., Tsiotras, G., “ISO 9000 Contribution Towards Total Quality Management and Operational Performance Improvement: The results of two empirical surveys in the Greek Industry”, in Proceedings of the 8th International Conference on ISO 9000 & TQM, Montreal, Canada, April 23-25, 2003.
     • Gotzamani, K., Theodorakioglou, Y., Tsiotras, G., “The Effectiveness of ISO 9000 Certification To Small-Medium Enterprises: Its Contribution Towards Total Quality Management and Operational Performance Improvement”, in Proceedings of the 6th SMESME International Conference, Athens, Greece, June 1-4, 2003.
     • Papadimitriou A., Tsiotras G., “The MBNQA (Malcolm Baldrige National Quality Award) Education Criteria as a tool to Higher Education Performance Excellence”, 7th Toulon-Verona Conference, 2003.

     1999

     • Gotzamani K., Tsiotras G., “The Effect and Contribution of ISO 9000 Quality Assurance Standards Towards the Development and Adoption of TQM: An Empirical Study”, in the Proceedings of DSI International Conference, Athens 1999.
     • Staiou E., Tsiotras G., “Software Quality Characteristics and Quality Assurance Systems: The Way they are perceived by the Greek Software Industry”, in the Proceedings of International Conference Preparing the Manager of the 21st Century, University of Macedonia, Thessaloniki 1999.

     1998

     • Profillidis V., G. Tsiotras, G. Botzoris, “Airports and Regional Development-The Case of the Airport of Rhodes”, 4th International Symposium on Quantitative Methods, Chios, Greece, August 1998.

     1997

     • Μπλάνας Γ., Τσιότρας Γ., “Critical Success Factors for Quality Information Systems in Government”, πρακτικά του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πληροφορικής, Προς την Κοινωνία της Πληροφορίας, Θεσσαλονίκη 1997.
     • Μπλάνας Γ., Τσιότρας Γ., “Πληροφοριακά Συστήματα Διοκητικής Αξιολόγησης”, 11ο Εθνικό Συνέδριο ΕΕΕΕ, Αθήνα, Μάιος 1997.
     • Zαντανίδης Σ., Τσιότρας Γ., “Διασφάλιση Ποιότητας και Διαχείριση Εργου: μία πρόκληση για τις ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες”, 11ο Εθνικό Συνέδριο ΕΕΕΕ, Αθήνα, Μάιος 1997.
     • Γεωργιάδου Μ., Τσιότρας Γ., “Κρίσιμοι Παράγοντες ISO 14001 στις Ελληνικές Επιχειρήσεις”, 11ο Εθνικό Συνέδριο ΕΕΕΕ, Αθήνα, Μάιος 1997.
     • Zαντανίδης Σ., Τσιότρας Γ., “Η Εφαρμογή Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας στην Ελληνική Κατασκευαστική Βιομηχανία και οι Επιπτώσεις στην Οικονομική Αποδοτικότητα”, Πρακτικά του 1ου Συνεδρίου Οικονομικής και Επιχειρησιακής Θεωρίας και Πολιτικής, Θεσσαλονίκη Μάιος 1997.
     • Tσιότρας Γ. και Γκοτζαμάνη Κ., “Η μέρα μετά την Πιστοποίηση κατά ISO 9000! Tελικά, ποιο ήταν το όφελος για την επιχείρησή μου;”, Quality Forum ΄97, Αθήνα, Οκτ. 1997.
     • Blanas G. and G.Tsiotras, “Human Resource Management Information Systems Limitations”, 4th Balkan Conference on Operational Research, Thessaloniki, Greece, Oct. 1997.

     1996

     • Blanas G., Tsiotras G., “Barriers to Marketing and Production: Τhe Case of Operating System΄s Software”, in the Proceedings of Euroconference: Εuropean Management in Fact of Knowledge Driven Competition, Porto, 1996.

     1995

     • Μπλάνας Γ., Τσιότρας Γ., "Ηθική Εκπαίδευση και Συστήματα Πληροφορικής", στα πρακτικά του συνεδρίου, Κοινωνία των Πληροφοριών, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, 1ο Συνέδριο Πληροφορικής , σελ. 288-296, 1995.
     • Blanas G., Tsiotras G., “key Issues for Quality Management Information System in Government”, in Proceedings of the 3rd Balkan Operational Research Conference, in Thessaloniki, Greece, 1995.
     • Gotzamani K., Tsiotras G., Koufidou S., “Measuring the Level of Quality Assurance in the Northern Greek Industry”, in Proceedings of the 3rd Balkan Operational Research Conference, in Thessaloniki, Greece, 1995.
     • Bouras D., G. Tsiotras, “Strategic Information Systems for Real Time Management and Quality Control for Production Systems”, in the Proceedings of the 8th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing (INCOM ’95) in Beijing, China, 1995.

     1993

     • Tsiotras G., "Management of Real Time Routing Telecommunications Networks", in Proceedings of 2nd Balkan Conference on Operational Research, Thessaloniki, October 1993.

     1992

     • Τσιότρας Γ., Βαξεβανίδου Μ., "Νέες Μέθοδοι Ανάλυσης του Προβλήματος των Ουρών Αναμονής στους Δημόσιους Οργανισμούς", στα πρακτικά του συνεδρίου, Διοικητικός Εκσυχρονισμός, Θεσσαλονίκη 1992.
     • Τσιότρας Γ., Γκοτζαμάνη Κ., "Εφαρμογή Στοιχείων της Φιλοσοφίας Just-In-Time στις Δημόσιες Επιχειρήσεις", στα πρακτικά του συνεδρίου, Διοικητικός Εκσυχρονισμός, Θεσσαλονίκη 1992.

     1990

     • Tsiotras G., C. Tapiero, "Quality Control of Tandem Queue-Like Flexible Manufacturing Systems", IFORS '90, the 12th Triennial International Conference on Operations Research, Athens, Greece, June 1990.
     • Tsiotras G., C. Tapiero, "WIP and CSP-1 Quality Control in a Two-Stages Queue-Like Production System", in Proceedings of INRIA Symposium in Optimization Systems, Antibes, France , June 1990.
     • Tsiotras G., "Management of Telecommunication Networks-Invited Paper", in Proceedings of Athens '96-The Technology of Tomorrow, International technical conference organized by the executive committee for the candidacy of Athens for the 1996 Olympic Games, pp. 202-212, March 1990.

     1988

     • Daskalaki S., Tsiotras G., Windecker R., "Network Traffic Management Operations Support for Large Telecommunications Networks", in Proceedings of the International Telecommunications Symposium '88, Taipei, Taiwan, pp. 365-370, 1988.

     1987

     • Tsiotras G., "Real-Time Detection & Control of Overload on Telecommunication Networks", in Proceedings of the First National Conference on Automation & Robotics, Athens, Greece, pp. 273-279, December 1987.
     • Άλλα (14 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2008

      • Papadimitriou, A., Koemtzi, M., Gotzamani, K., Vouzas, F., Koufidou – Xirotiri, St., Tsiotras, G. (2008) “Evaluation of a proposed Quality Assurance System in a Greek Public University”, 30th Annual EAIR Conference, 24 – 17 August, Copenhagen, Denmark

      2005

      • 105. Papadimitriou, A., Gotzamani, K, Tsiotras, G., Ntinas, H. (2005) “Examination of best Practices in Library Services among the Greek Universities”, 14th Conference for Academic Libraries, 3-5 December, Athens, Greece
      • Theodorakioglou Y., Gotzamani K., Tsiotras G., (2005), “The Main Obstacles In Implementing Close Supplier – Buyer Relationships: An Empirical Survey in The Greek Industry”, Proceedings of the 2nd International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN), 5-7 October, Chalkidiki, Greece, pp. 833-843
      • A. Papadimitriou, K. Gotzamani, G. Tsiotras, H. Ntinas, "Examination of best Practices in Library Services among the Greek Universities", 14th Conference for Academic Libraries, 3-5 December 2005, Athens, Greece.

      2003

      • Papadimitriou A., Tsiotras G., "The MBNQA (Malcolm Baldrige National Quality Award) Education Criteria as a tool to Higher Education Performance Excellence", 7th "Toulon-Verona" conference, 2003

      1998

      • Τσιότρας Γ., Μποχώρης Γ. και Α. Σκορδή, ‘’Ποιότητα & Υγεία-Βασικές Έννοιες και Ιστορική Αναδρομή για την Ελλάδα’’, Συνέδριο ‘’Η Ποιότητα στο Χώρο της Υγείας’’, Αθήνα 20-21 Φεβρουαρίου 1998.

      1997

      • Gotzamani K., Tsiotras G., “The Day After ISO 9000! What was the Real Benefit for my Company?”, EURO XV/INFORMS XXXIV Joint International Conference, Barcelona, Spain, July 1997.

      1994

      • Tsiotras G., Vaxevanidou M., "Customer/Supplier Relationship for Technological Products in the Greek Banking System", HCM Workshop on Industrial Networks, Thessaloniki, May 1994.
      • Tsiotras G., Bouras D., Gotzamani K., "Strategic Information Systems for Real Time Management and Control of Production Networks", HCM Workshop on Industrial Networks, Thessaloniki, May 1994.
      • Tsiotras G., Zantanidis S., Philippou J., "Implementation of the ISO 9002 Model for the Quality Assurance for Production and Installation in a Particle Board Production Line", HCM Workshop on Industrial Networks, Thessaloniki, May 1994.
      • Tsiotras G., Gotzamani K., Bouras D., "The ISO 9000 Certification, a New Key Business Strategy Factor for Competitiveness: The Case of the Greek Industry", HCM Workshop on Industrial Networks, Thessaloniki, May 1994.

      1989

      • Tapiero C., Tsiotras G., "Just-In-Time, Quality Control and the Quality Improvement Process in a Queue-Like Manufacturing System", ORSA/TIMS Joint Conference, New York, Oct. 1989.

      1987

      • Tsiotras G., "Queueing Network Models with Multiple-Customer Classes Under Different Blocking Mechanisms", ORSA/TIMS Joint Conference , St. Louis, Oct. 1987.

      1986

      • Tsiotras G., Badr Η., Beltrami Ε., "A Class of Queueing Network Models with Blocking", ORSA/TIMS Conference, Miami, 1986.