Τσιότρας Γεώργιος
 • 2310 891.575
 • tsiotras uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ2, 212
 • 2310 891.558

  Τσιότρας Γεώργιος

  Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες)
  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση)
  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA))


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Οργάνωση και Διοίκηση Επιχ/σεων με έμφαση στη Διοίκηση Παραγωγής"

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος Mαθηματικών A.Π.Θ., (1980).
  • M.Sc. in Operations Research, Columbia University, U.S.A., (1983).
  • Ph.D., in Operations Research, State University of N.Y. at Stony Brook, U.S.A., (1986).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
  Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας
  Επιχειρηματική Αριστεία
  Διοίκηση Λειτουργιών

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
   (MHM0104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MHM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
   (MPM0205)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MPM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
   (ΔΕ0202-02)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές σε βασικούς τομείς της διοίκησης παραγωγής. Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αντιληφθούν το ρόλο της μέσα στην επιχείρηση, την επίδρασή της στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τον τρόπο αλληλεπίδρασής της με τις υπόλοιπες βασικές λειτουργίες της επιχείρησης. Παρουσιάζονται και αναλύονται βασικές περιοχές της διοίκησης παραγωγής καθώς και τα εργαλεία και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων σε αυτές. Κάθε μάθημα αφιερώνεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα της Διοίκησης Λειτουργιών (Προβλέψεις; Επιλογή Τοποθεσίας; Σχεδίαση Χωροταξικής Διάταξης; Σχεδίαση Δυναμικότητας; Σχεδίαση Προϊόντος και Παραγωγικής Διαδικασίας; Διαχείριση Αποθεμάτων, Συστήματα Just-In-Time (JIT), Ανταγωνισμός Με βάση Το Χρόνο (TBC), Εφοδιαστική - Logistics). Τα θέματα αναλύονται συστηματικά και παρουσιάζονται ακολουθώντας μια λογική σειρά Η θεωρία και η πράξη συνδυάζονται μέσα από τη μελέτη πραγματικών περιπτώσεων σε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις.

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
   (MPM0103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MPM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
   (MHM0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MHM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
   (ΔΕ0302)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Ο πρωταρχικός στόχος του μαθήματος είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης και γνώσεις αιχμής σχετικά με τις προκλήσεις/προβλήματα που αφορούν τη διαχείριση και βελτίωση της ποιότητας και τη στρατηγική σημασία της σε οποιοδήποτε οργανισμό. Στόχος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν μία βασική γνώση σχετικά με τα κύρια ερωτήματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη όσον αφορά τη διαχείριση και βελτίωση ποιότητας, την ικανοποίηση του πελάτη, καθώς και την ικανοποίηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών μιας επιχείρησης, τόσο στη βιομηχανία όσο και στους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών. Οι φοιτητές εξασκούν την κριτική τους σκέψη σχετικά με το πώς ορίζεται, πώς διαχειρίζεται και πώς βελτιώνεται τόσο η ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων (αγαθών και υπηρεσιών), όσο και η ποιότητας λειτουργίας των οργανισμών και να λαμβάνουν τις αντίστοιχες αποφάσεις. Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές, θεωρίες, μεθοδολογίες και πρακτικές της διοίκησης ποιότητας και τους βοηθάει να κατανοήσουν και να δουν με κριτική ματιά το ρόλο της μέσα στην επιχείρηση, την επίδρασή της στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης και τη σημασία της για τη συνολική απόδοση και τη βιωσιμότητά της . Παρουσιάζονται και αναλύονται τα βασικά μοντέλα ποιότητας, όπως και τα βασικά εργαλεία και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην επίλυση προβλημάτων ποιότητα και στη συνεχή βελτίωσή της. Κάθε μάθημα αφιερώνεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Ορισμοί, ιστορική εξέλιξη και σημασία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, Διαστάσεις και Κόστος ποιότητας, Ποιότητα και παραγωγικότητα, βασικές φιλοσοφίες και αρχές ΔΟΠ, Συστήματα διαχείρισης ποιότητας ISO 9000, Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14000, Μοντέλα Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM/ MBNQA/CAF, Συγκριτική αξιολόγηση - Benchmarking, Εργαλεία Βελτίωσης Ποιότητας , Στατιστικός έλεγχος ποιότητας και ανάλυση ικανότητας διαδικασίας, Μεθοδολογία Six Sigma)


  Τα θέματα αναλύονται συστηματικά και παρουσιάζονται οι αντίστοιχες επιστημονικές εξελίξεις. Η θεωρία και η πράξη συνδυάζονται μέσα από τη μελέτη πραγματικών περιπτώσεων σε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις, καλλιεργώντας την πρωτότυπη σκέψη των φοιτητών. Τέλος, οι φοιτητές μελετούν και παρουσιάζουν οι ίδιοι, μέσα από ομαδικές εργασίες, προκλήσεις και βέλτιστες πρακτικές στα παραπάνω θέματα της διαχείρισης και βελτίωσης ποιότητας από κορυφαίες στον κλάδο τους επιχειρήσεις, προσφέροντας ερεθίσματα για τη μετέπειτα ερευνητική ή/και επαγγελματική τους δραστηριότητα.

  Το μάθημα αποσκοπεί στα παρακάτω:
  • Λήψη αποφάσεων σε θέματα διαχείρισης ποιότητας
  • Ομαδική εργασία
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των αντίστοιχων εργαλείων που διδάσκονται.
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων βελτίωσης ποιότητας
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
   (ΟΔ0803)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔΟ803

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ζ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  (Σύνολο Μαθήματος)

   

  3

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA173/

  https://www.uom.gr/ba/programma-spoydon/kateythynsh-organoshs-kai-dioikhshs-epixeirhseon?semester=7#undefined1

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ο πρωταρχικός στόχος του μαθήματος είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης και γνώσης αιχμής σχετικά με τις προκλήσεις/προβλήματα που αφορούν στη διαχείριση και βελτίωση της ποιότητας και τη στρατηγική σημασία της σε οποιοδήποτε οργανισμό. Στόχος είναι οι φοιτητές να αναγνωρίζουν και εξηγούν τα κύρια ερωτήματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη όσον αφορά στη διαχείριση και βελτίωση ποιότητας, την ικανοποίηση του πελάτη, καθώς και την ικανοποίηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών μιας επιχείρησης, τόσο στη βιομηχανία όσο και στους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών. Οι φοιτητές εξασκούν την κριτική τους σκέψη σχετικά με το πώς ορίζεται, πώς διαχειρίζεται και πώς βελτιώνεται τόσο η ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων (αγαθών και υπηρεσιών), όσο και η ποιότητας λειτουργίας των οργανισμών και να λαμβάνουν τις αντίστοιχες αποφάσεις. Οι  φοιτητές κατανοούν τις βασικές αρχές, θεωρίες, μεθοδολογίες και πρακτικές της διοίκησης ποιότητας , διακρίνουν και κρίνουν  το ρόλο της ποιότητας μέσα στην επιχείρηση, την επίδρασή της στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης και τη σημασία της για τη συνολική απόδοση και τη βιωσιμότητά της. Οι φοιτητές αναγνωρίζουν και αναλύουν τα βασικά μοντέλα ποιότητας, όπως και τα βασικά εργαλεία και μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην επίλυση προβλημάτων ποιότητα και στη συνεχή βελτίωσή της. Κάθε μάθημα αφιερώνεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Ορισμοί, ιστορική εξέλιξη και σημασία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, Διαστάσεις και Κόστος ποιότητας, Ποιότητα και παραγωγικότητα, βασικές φιλοσοφίες και αρχές ΔΟΠ, Συστήματα διαχείρισης ποιότητας ISO 9000, Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14000, Μοντέλα Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM/ MBNQA/CAF, Συγκριτική αξιολόγηση - Benchmarking, Εργαλεία Βελτίωσης Ποιότητας , Στατιστικός έλεγχος ποιότητας και ανάλυση ικανότητας διαδικασίας, Μεθοδολογία Six Sigma). Οι φοιτητές συσχετίζουν τη θεωρία με την πράξη, συμπεραίνουν τα οφέλη υιοθέτησης καίριων περιοχών της διοίκησης λειτουργιών, διευρύνουν και προσαυξάνουν  τις γνώσεις στο πεδίο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και καλλιεργούν πρωτότυπη σκέψη μέσα από τη μελέτη πραγματικών περιπτώσεων σε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο δύνανται να μεταφέρουν τις γνώσεις και  ικανότητες που απέκτησαν σε επαγγελματικό / επιχειρηματικό πλαίσιο.

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα αποσκοπεί στα παρακάτω:

  •  Λήψη αποφάσεων σε θέματα διαχείρισης ποιότητας
  • Ομαδική εργασία
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των αντίστοιχων εργαλείων που διδάσκονται.
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων βελτίωσης ποιότητας
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει ιδιαίτερα προφανής η ανάγκη για τους φοιτητές να μάθουν και να κατανοήσουν τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.). Οι οργανισμοί που προσλαμβάνουν αποφοίτους πανεπιστημίων απαιτούν από τους νέους εργαζομένους τους όχι μόνο να αντιλαμβάνονται την σημαντικότητα της παροχής ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες αλλά και τις αρχές και τα εργαλεία της Δ.Ο.Π.. Αυτό το μάθημα παρουσιάζει τις βασικές αρχές και τα εργαλεία που σχετίζονται με την Δ.Ο.Π. και παρέχει αρκετές μελέτες περιπτώσεων οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για συζήτηση στην τάξη. Εστιάζει στην συνεχή βελτίωση όλων των εκφάνσεων και εκφράσεων μιας επιχείρησης, από την σχεδίαση μέχρι την παραγωγή, το μάρκετινγκ και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

  Καλύπτει την έννοια της Ποιότητας, της Ολικής Ποιότητας και της Δ.Ο.Π., τις διαφορετικές προσεγγίσεις των ειδικών στη Δ.Ο.Π., την σύνδεση με τα αναγνωρισμένα βραβεία επιχειρηματικής αριστείας (The Deming Award, The Malcolm Baldrige National Quality Award, The European Quality Award, CAF), τον ποιοτικό έλεγχο, τα πρότυπα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001, ISO 14001, την κουλτούρα ποιότητας, τις στάσεις και συμπεριφορές, το σχεδιασμό και εφαρμογή ενός προγράμματος Δ.Ο.Π., τη μέτρηση των στοιχείων κόστους ποιότητας, τη μέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη, την ποιότητα των 6σ, τα εργαλεία και μεθόδους βελτίωσης της ποιότητας.

  Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι μυημένοι στις μεθόδους βελτίωσης της διοίκησης ποιότητας σε τέτοιο βαθμό ώστε να κατανοούν:

  • Τις διάφορες ερμηνείες και ορισμούς της ποιότητας (εσωτερική και εξωτερική), τον ποιοτικό έλεγχο, τη διασφάλιση ποιότητας και την ολική ποιότητα, την διοίκηση ολικής ποιότητας

  • Τα διάφορα προγράμματα διοίκησης ποιότητας, τα μοντέλα και βραβεία που οδηγούν τους οργανισμούς προς την επιχειρηματική αριστεία.

  • Τα διάφορα εργαλεία και τεχνικές της διοίκησης ποιότητας που διευκολύνουν την εφαρμογή των προγραμμάτων ποιότητας.

  • Την ανάγκη της συνεχούς μέτρησης και βελτίωσης της ικανοποίησης του πελάτη

  • Την ανάγκη της ακριβούς εκτίμησης των στοιχείων κόστους ποιότητας και διοίκησης των διαδικασιών

  • Την σημαντικότητα της ηγεσίας και της προσήλωσης της διοίκησης στην ανάδειξη της ποιότητα σε στρατηγική υπόθεση

  • Την σημαντικότητα της ανάμειξη των ανθρώπων στην βελτίωση ποιότητας

  • Τον Στατιστικό έλεγχο διαδικασιών και την ποιότητα 6σ

  Η διδασκαλία πραγματοποιείται μέσω διαλέξεων, οι οποίες θα υποστηρίζονται με τη χρήση ουσιαστικών και προτεινόμενων βιβλίων και δημοσιευμένων άρθρων σε ακαδημαϊκά περιοδικά. Η θεωρία συνδυάζεται με την πράξη μέσω μελετών περιπτώσεων και της προβολής βίντεο. Οι μελέτες περιπτώσεων εστιάζουν σε μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις από το τομέα της βιομηχανίας και των υπηρεσιών στις Η.Π.Α., στην Ασία και στην Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένων και περιπτώσεων από την Ελληνική βιομηχανία).

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση ηλεκτρονικού προβολέα, ηλεκτρονικού πίνακα και Η/Υ (π.χ εφαρμογές Microsoft Office –Power Point, Excel κ.ά) με σύνδεση και σε εφαρμογές του Διαδικτύου (χρήση YouTube). Χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Open-e-Class για την υποστήριξη της οργάνωσης του μαθήματος. Εκεί αναρτώνται όλες οι διαφάνειες, τα παραδείγματα, οι μελέτες περίπτωσης, επιστημονικά άρθρα κ.α. που συνδέονται με το μάθημα

  Χρησιμοποιείται η παραπάνω πλατφόρμα, όπως και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την επικοινωνία με τους φοιτητές

  Προτείνονται ιστοσελίδες σχετικές με το αντικείμενο και τις επιμέρους ενότητες του μαθήματος.

  Χρησιμοποιείται το υλικό από αυτές τις ιστοσελίδες στην κατανόηση του μαθήματος και στην παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών και παραδειγμάτων.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

   Παρακολούθηση Διαλέξεων

  39 ώρες (13 τρίωρες διαλέξεις)

  Μελέτη

  117 ώρες (3 ώρες για κάθε μία ώρα διάλεξη)

  Προετοιμασία για παρουσίαση  εργασίας

  22 ώρες

   

   

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  178 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

  Κριτήρια Αξιολόγησης:

  -          Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (ερωτήσεις σύντομης απάντησης, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, επίλυση προβλημάτων)

  -          Εκπόνηση ομαδικής εργασίας

  -          Παρουσίαση εργασίας στην τάξη

  Τα επιμέρους κριτήρια, όπως και η ακριβής βαρύτητα του καθενός στη συνολική αξιολόγηση  των φοιτητών, γίνονται γνωστά από την αρχή του εξαμήνου και αναφέρονται ρητά στο περίγραμμα του μαθήματος. Η αντικειμενική και αξιόπιστη αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών διασφαλίζεται μέσω των πολλαπλών μεθόδων αξιολόγησης, των πολλαπλών θεμάτων στις γραπτές εξετάσεις (ανοικτές ερωτήσεις – ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής – ασκήσεις), καθώς και τη συχνή αλλαγή των θεμάτων αυτών. Η διαφάνεια της αξιολόγησης διασφαλίζεται με το ότι οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν τα γραπτά και τις εργασίες τους μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου ενός μήνα από την ημέρα ανακοίνωσης των βαθμών τους, έτσι ώστε να λύνονται τυχόν απορίες ή ενστάσεις.

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Τσιότρας Γ., «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας», Β έκδοση, Εκδόσεις Broken Hills, Κύπρος

  Aguago, R., Dr Deming: “The American Who Taught the Japanese About Quality”, Secacus N.J.: Carol Publishing Group, 1990.

  Αmerican Productivity and Quality Centre, The Benchmarking Management Guide, Productivity Press Inc., 1993.

  Award Criteria Malcolm Baldrige National Quality Award, United States Department of Commerce, Gaithersburg, Maryland.

  Backford, J., “Quality: A Critical Introduction”, Routledge, 1998.

  Bank John, The Essence of Total Quality Management, Prentice Hall, 1992.

  Berry, T.H., Managing the Total Quality Transformtion, New York: McGraw-Hill 1991.

  Bogan C. and English M., Benchmarking for Best Practices-Winning Through Innovative Adaptation, McGraw-Hill, Inc. 1994.

  Bounds G., Yorks L., Adams M. and Ranney G., Total Quality Management-Toward the Emerging Paradigm, McGraw-Hill, 1994.

  Camp, R.C., Benchmarking : The Search for Industry Best Practices that Lead to Superior Performance, ASQL Quality Press, 1989.

  Crosby, P.B. Quality Is Free: The Art of Making Quality Certain, New York, McGraw-Hill, 1979.

  Dale G. Barrie, Managing Quality, Prentice Hall, 2nd edition, 1994.

  Dale, B., Cooper, C., «Total Quality And Human Resources: An Executive Guide», Blackwell Publishers, 1992.

  Dale and Plunkett, Managing Quality, Philip Allan, 1990. 

  Deming Edwards, Out of the Crisis, Massachusetts Institute of Technology.

  Dervitziotis K., Total Quality Management (in greek), 1993.

  Dickens, P., “Quality and Excellence in Human Services”, Wiley, 1994.

  Ernest C., Total Quality: An Executive’s Guide for the 1990s, R.D. Irwin Inc., 1990.

  Evans, J. R., Lindsay, W. M., “The Management and Control of Quality”, 5th ed., West, 2002.

  Feigenbaum, A.V., “Total Quality Control”, 3rd ed., McGraw-Hill, 1991. 

  Feigenbaum A.V., “Total Quality Control: Engineering And Management”, McGraw-Hill, 1961.        

  Fields, J.C., “Total Quality For Schools: A Guide For Implementation”, ASQC Quality Press, 1994.

  Flood R., Beyond TQM, John Wiley & Sons, 1995.

  Garvin, D, Managing Quality, New York, Free Press, 1988.

  Great Northern Case Study, Malclom Baldrige National Quality Award, United States Department of Commerce, Gaithersburg, Maryland.

  Grosby P.B., Quality Without Tears: The Art of Hassle Free Management, New York, McGraw-Hill, 1984.

  Hakes, C., ed., Total Quality Management: The key to Business Improvement, London: Chapman & Holl, 1991.

  Hall, T.J., The Quality Manual: the Application of BS 5750, ISO 9001, EN 29001, John Wiley, 1992.

  Hradesky, J.L., “Total Quality Management Handbook”,  McGraw-Hill, 1995.

  Ishikawa Kaoru, Guide to Quality, Tokyo, Asian Productivity Organization, 1982.

  James P.T.J., ”Total Quality Management: - An Introductory Text”, Prentice Hall, 1996.

  Juran J.M., and Gryna F.M., Juran’s Quality Control Handbook, 3rd edn. McGraw-Hill: New York, 1988.

  Juran, J.M., Juran on Leadership for Quality, Free Press, New York, 1989.

  Latzko J.W., Quality and Productivity for Bankers and Financial Managers, ASQC Quality Press, 1986.

  Leavitt J., Nunn P.D., Total Quality Through Project Management, McGraw-Hill, Inc.

  Lemprecht, J., ISO 9000: Preparing for Registration ASQC Quality Press, 1992.

  Lindsay, W.M., Petrick, J.A., “Total Quality And Organization Development”, St. Lucie Press, 1997.

  Logothetis N., Total Quality Management (in greek), 1992.

  Munro-Faure L. and M., Implementing Total Quality Management, Financial Times: Pitman Publishing, 1992.

  Murphy, J.A., Quality in Practice, Gill & Macmillan, 1988.

  Nemoto, M., “Total Quality Control For Management: Strategies And Techniques From Toyota And Toyoda Gosei”, Prentice Hall, 1987.    

  Oakland, T.S., Total Quality Management, Heinemann, Oxford, 1989.

  Oakland, I.S., Total Quality Management, Heineman, 1989.

  Oakland J.S., Statistical Process Control: A practical guide, Heinemann: London, 1986.

  Ross P. J., Taguchi Techniques for Quality Engineering McGraw-Hill, 1988.

  Robinson, Modern Approaches to Manufacturing Improvement, Productivity Press, Cambridge, Massachusetts.

  Robson, G.D., “Continuous Process Improvement: Simplifying Work Flow Systems”, New York: The Free Press, 1991.

  Soin, S.S., “Total Quality Control Essentials: Key Elements, Methodologies, And Managing For Success”, McGraw-Hill, 1992.                        .

  Shirland L.E., Statistical Quality Control with Microcomputer Application, John Wiley Sons, Inc. 1993.

  Spendolini, M.J., The Benchmarking Book, AMACOM, 1992.

  Stebbing L., Quality Assurance the Road to Efficiency and Competitiveness, 3rd edition, Ellis Horwood Ltd, Publication, 1993.

  Steeples M.M., The Corporate Guide to the Malcolm Baldrige National Award, ASQC, 1993.

  Tenner A., DeToro I., Total Quality Management-Trhee Steps to Continuous Improvement, Addison-Wesley Publ. Co., 1992.

  Tsiotras G., Quality Improvement (In Greek) Benos Publ., Athens, 1995.

  Watson, G.M., Strategic Benchmarking : How to Rate Your Company's Performance Against the World's Best, John Wiley & Sons Inc., 1993.

  Weaver C., TQM-A Step-by-Step Quide to Implementation, ASQC Quality Press, 1991.

  Wellemin, J., Customer Satisfaction Through Total Quality, Chartwell-Bratts 1990.

  Wilson P., Dell L. and Anderson G., Root Cause Analysis, ASQC Quality Press, 1993.

  Zairi, M., Behchmarking for Best Practice : Continuous learning through sustainable innovation, Butterworth Heinemann, 1998.

  Ενδεικτικά Επιστημονικά Περιοδικά

  (Δημοσιευμένα άρθρα σε θέματα διοίκησης ολικής ποιότητας και επιχειρηματικής αριστείας)

  International Journal of Operations and Production Management

   International Journal of Services and Operations Management

   International Journal of Business Performance Management

   Business Process Management Journal

   Journal of Quality Technology

   International Journal of Quality & Reliability Management

   Journal of Operations Management

   Total Quality Management & Business Excellence

   The TQM Journal

   Quality Management Journal

   International Journal of Productivity and Quality Management

   International Journal for Quality in Healthcare

  Ενδεικτικοίιστότοποι

  http://www.asq.org/  (American National Standards Institute's (ANSI)

  www.quality.org  (Associated Quality Consultants, Inc A large collection of free quality information.)

  http://www.bus.umich.edu/resource/nqrc/nqrc.html (National Quality Research Center, at University of Michigan)

  www.acsi.asqc.org (American Customer Satisfaction Index)

  www.tqe.com (Total Quality Engineering - quality tools, principles, and techniques)

  http://www.nist.gov/ (U.S. Government's National Institute for Standards and Technology)

  www.iso.ch/welcome.html (International Standards Organization (ISO))

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (BUSINESS CASE STUDY)
   (ΟΔ0809-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0809-1

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η’

   

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

   

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

   

  3

  5

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

   

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ

   

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

   

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA205/

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  ΓΝΩΣΕΙΣ:

  • Διαθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων, στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές ή άλλες εξελίξεις αιχμής και κατανοούν τις έννοιες, μεθόδους και πρακτικές της Επιχειρηματικής Μελέτης  που εμπεριέχει στοιχεία από τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία ώστε να εμβαθύνουν, να διευρύνουν και να προσαυξάνουν τις προγενέστερες γνώσεις τους.
  • Διαθέτουν αντίληψη της εξελικτικής της Επιχειρηματικής Μελέτης  και των συνδεόμενων τρεχουσών ή/και καινοτόμων εφαρμογών.
  • Κατέχουν αναλυτική και προηγμένη γνώση της Επιχειρηματικής Μελέτης , συμπεριλαμβανομένης της κριτικής κατανόησης των θεωριών, βασικών εννοιών, αρχών και μεθοδολογιών του επιστημονικού ή εφαρμοσμένου γνωστικού πεδίου.

  ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

  • Αναλύουν και προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους ώστε να τις εφαρμόζουν σε ποικίλα θέματα της Επιχειρηματικής Μελέτης  ή και του επαγγελματικού πεδίου, καθώς και για να αποκτήσουν νέα γνώση.
  • Εφαρμόζουν ορθά τα κατάλληλα εργαλεία και τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης στη διερεύνηση των βασικών θεμάτων της Επιχειρηματικής Μελέτης .
  • Επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα της Επιχειρηματικής Μελέτης , αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες, καθώς και δημιουργικές ή καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν τις λύσεις και απόψεις τους με τρόπο μεθοδικό και επιστημονικό.
  • Χρησιμοποιώντας επιστημονικές πηγές ή και πηγές εξειδικευμένες σε θεωρητικά, τεχνικά και επαγγελματικά θέματα, συγκεντρώνουν, αναλύουν και επιλέγουν με τρόπο κριτικό και υπεύθυνο τις ιδέες και τις πληροφορίες για τα στοιχεία εκείνα τα οποία τους αφορούν.
  • Αναπτύσσουν ζητήματα, κυρίως στο πλαίσιο της Επιχειρηματικής Μελέτης , βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις κατά περίπτωση συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις του θέματος.
  • Επικοινωνούν με εξειδικευμένες και μη ομάδες και κοινό, ώστε να μεταφέρουν προφορικά, γραπτά και με άλλα μέσα, πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα της Επιχειρηματικής Μελέτης .

  ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:

  • Σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και υλοποιούν ερευνητικές εργασίες με επίβλεψη στο πλαίσιο της Επιχειρηματικής Μελέτης , τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.
  • Μεταφέρουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που απέκτησαν σε επαγγελματικό ή επιχειρηματικό πλαίσιο και τις εφαρμόζουν με αυτονομία και με τρόπο που δείχνει επαγγελματισμό και κοινωνική υπευθυνότητα, έτσι ώστε να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή εργασίες.
  • Λαμβάνουν αποφάσεις, τις αξιολογούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη τους σε σύνθετα επαγγελματικά και επιχειρηματικά πλαίσια τα οποία μεταβάλλονται και εξελίσσονται.
  • Είναι σε θέση να αναλάβουν, εντός καθορισμένων πλαισίων, την ευθύνη της ανάπτυξης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ατόμων και ομάδων.

  Γενικές Ικανότητες

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  14. Εισαγωγή στις μελέτες περίπτωσης (προδρομικές, αναδρομικές, διαμήκεις)
  15. Ενότητες πληροφόρησης (SWOT, PEST_LE)
  16. Εταιρικό προφίλ
  17. Είδη στρατηγικής
  18. Ανάλυση δομών και συστημάτων
  19. Χαρακτηριστικά ποιοτικών μελετών
  20. Χαρακτηριστικά ποσοτικών μελετών
  21. Πτυχές επιχειρηματικής μελέτης
  22. Χαρακτηριστικά επιχειρηματικής μελέτης
  23. Παραδείγματα επιχειρηματικών μελετών
  24. Ερωτήματα επιχειρηματικών μελετών
  25. Διαμόρφωση και συγγραφή επιχειρηματικής μελέτης
  26. Παρουσίαση επιχειρηματικής μελέτης

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Χρήση Power Point, Excel και Word στην εργασία
  • Επικοινωνία με τους φοιτητές με email και Open eclass

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Προσωπική επαφή (13x4)

  52

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας (12x3)

  36

  Εκπόνηση μελέτης (project) (12x3)

  36

  Συγγραφή εργασίας

  26

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  •  Αξιολόγηση:

  Η αξιολόγηση του φοιτητή γίνεται στην ελληνική ή αγγλική  γλώσσα με τη βοήθεια:

  1. Γραπτής εργασίας: Η εργασία κατατίθεται σε μορφή Word έκτασης 3000 περίπου λέξεων, για ατομική εργασία, και για ομαδική εργασία αυξάνεται κατά 500 λέξεις για κάθε ένα επιπλέον φοιτητή.
  2. Προφορικής παρουσίασης: Οι φοιτητές παρουσιάζουν την εργασία τους σε μορφή Power Point έκτασης 15 διαφανειών.
  •   Παρατηρήσεις:
  Όλοι οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος σε ομαδική επιχειρηματική μελέτη λαμβάνουν τον ίδιο βαθμό.

   

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

  ·         Βακόλα, Μ. (2009) Διοικώντας τις Αλλαγές. Έκδοση Β΄, Αθήνα: ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
  ·         Ellet, W. (2018) The Case Study Handbook, Revised Edition: A Student's Guide.  Harvard Business Publishing.

  -Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  —  Journal of Business Case Studies

  —  Journal of Business Case Studies and Applications

  —  Journal of Case Studies

  —  International Journal of Cases Studies

   

  • ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
   (MPM0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MPM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
   (ΟΔ0702)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

   ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔΟ702

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Δ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  (Σύνολο Μαθήματος)

   

  3

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ (Υποχρεωτικό)

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/UNI139/

  https://www.uom.gr/ba/programma-spoydon/kormos-1o-eos-4o-eksamhno?semester=4#undefined5

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ο πρωταρχικός στόχος του μαθήματος είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης και γνώσης αιχμής σχετικά με τις σύγχρονες προκλήσεις/προβλήματα που αφορούν τη διοίκηση λειτουργιών και τη στρατηγική τους σημασία σε οποιοδήποτε οργανισμό. Στόχος  είναι να αναγνωρίζουν και εξηγούν οι φοιτητές τις σύγχρονες αντιλήψεις, μεθόδους και εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη διοίκηση παραγωγής / λειτουργιών και να προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο /συμβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης. Μέσα από τη μελέτη πραγματικών περιπτώσεων στην ελληνική βιομηχανία, οι φοιτητές μπορούν να ερμηνεύσουν και να αξιολογήσουν καλύτερα την προσφορά και χρήση των παραπάνω μεθόδων.

  Επίσης, οι φοιτητές , μέσω του μαθήματος, αναμένεται να εξασκήσουν την κριτική τους σκέψη σχετικά με το πώς να αναλύουν αυτά τα προβλήματα και να λαμβάνουν τις αντίστοιχες αποφάσεις.  Οι φοιτητές συνδέουν τις σύγχρονες προσεγγίσεις στη διοίκηση λειτουργιών με την επιχειρηματική πραγματικότητα  όσον αφορά στις αρχές, θεωρίες, μεθοδολογίες και πρακτικές σύγχρονων θεμάτων της διοίκησης λειτουργιών, κατανοούν και κρίνουν το ρόλο της μέσα στην επιχείρηση, την επίδρασή της στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης και την αλληλεπίδρασή της με τις υπόλοιπες βασικές λειτουργίες της επιχείρησης. Οι φοιτητές εμβαθύνουν στις σύγχρονες περιοχές της διοίκησης λειτουργιών, καθώς και τα εργαλεία και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων σε αυτές ώστε οι ίδιοι να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στην μετέπειτα επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση. Με αυτόν τον τρόπο, ο φοιτητής αποκτά εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων στα αντίστοιχα θέματα. Κάθε μάθημα αφιερώνεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα της Διοίκησης Λειτουργιών (Συστήματα Just In Time (JIT), Ανταγωνισμός με Βάση το Χρόνο, Προγραμματισμός Εκτέλεσης Εργασιών,  Γενικός σχεδιασμός, Μέτρηση Εργασίας, Διαχείριση Έργων, Συστήματα Logistics, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Προγραμματισμός Απαιτήσεων Υλικών (MRP)).   Οι φοιτητές συσχετίζουν τη θεωρία με την πράξη, συμπεραίνουν τα οφέλη υιοθέτησης καίριων περιοχών της διοίκησης λειτουργιών, διευρύνουν και προσαυξάνουν  τις γνώσεις στο πεδίο της Διοίκησης Λειτουργιών και καλλιεργούν πρωτότυπη σκέψη μέσα από τη μελέτη πραγματικών περιπτώσεων σε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο δύνανται να μεταφέρουν τις γνώσεις και  ικανότητες που απέκτησαν σε επαγγελματικό / επιχειρηματικό πλαίσιο.

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα αποσκοπεί στα παρακάτω:

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των αντίστοιχων μεθόδων και εργαλείων που διδάσκονται.

  • Λήψη αποφάσεων σε σύγχρονα θέματα διοίκησης λειτουργιών

  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Η Διοίκηση Λειτουργιών (Operations Management) είναι ένα επιστημονικό πεδίο που ασχολείται με την αποτελεσματική διοίκηση των πόρων μιας επιχείρησης. Αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο τις λειτουργίες του σχεδιασμού και του ελέγχου αλλά και τον αποτελεσματικό συντονισμό με τις άλλες λειτουργίες και την σταθερή γνώση του τρόπου με τον οποίο οι λειτουργίες υποστηρίζουν και διαμορφώνουν την στρατηγική της επιχειρησιακής μονάδας. Προφανώς, η Διοίκηση Λειτουργιών εφαρμόζεται στους κατασκευαστικούς οργανισμούς καθώς επίσης και στους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών, δημόσιους ή ιδιωτικούς, κερδοσκοπικούς ή μη. Πολλοί κάτοχοι πτυχίου Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων αποκτούν θέσεις σε αυτό το πεδίο, αφού η λειτουργία της διοίκησης λειτουργιών ενός οργανισμού απασχολεί τα περισσότερα άτομα και χρησιμοποιεί τα περισσότερα πάγια περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης. Οι απαραίτητες δεξιότητες για την Διοίκηση Λειτουργιών λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τους εν δυνάμει εργοδότες. Το μάθημα Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διοίκηση Λειτουργιών είναι η συνέχεια και επέκταση του μαθήματος Εισαγωγή στη Διοίκηση Λειτουργιών του Β΄εξαμήνου.

  Μέσω αυτού οι φοιτητές εφοδιάζονται με τα απαραίτητα εφόδια για να λειτουργήσουν οποιοδήποτε οργανισμό, ενώ ταυτόχρονα το μάθημα παρέχει την βασική γνώση και τις δεξιότητες πάνω στις οποίες θα μπορέσουν στη συνέχεια να κτίσουν. Οποιαδήποτε θέση και αν κατέχουν οι φοιτητές σε έναν οργανισμό, το μάθημα θα τους δώσει μία εκτίμηση του ρόλου του διευθυντή λειτουργιών. Θα κατανοήσουν πώς η θεωρία μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη σε διάφορους οργανισμούς. Τέλος, αυτό το μάθημα δίνει έμφαση στις συντονισμένες επιδράσεις των άλλων λειτουργικών περιοχών καθώς επίσης συγκεντρώνεται στη λειτουργία του οργανισμού που ασχολείται με το σχεδιασμό, προγραμματισμό και έλεγχο των πόρων για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών.

  Κάθε διάλεξη αφιερώνεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα της Διοίκησης Λειτουργιών. Τα θέματα διαπραγματεύονται συστηματικά και με λογική σειρά. Οι διαλέξεις χρησιμοποιούνται ως πλαίσιο για την ατομική μελέτη των φοιτητών. Ο συνδυασμός θεωρίας και πράξης πραγματοποιείται μέσω μελετών περιπτώσεων, δημοσιευμένων άρθρων, βίντεο.

  Ενδεικτικά θέματα που καλύπτει το μάθημα αφορούν: Συστήματα Just In Time (JIT), Ανταγωνισμός με Βάση το Χρόνο, Προγραμματισμός Εκτέλεσης Εργασιών,  Γενικός σχεδιασμός, Μέτρηση Εργασίας, Διαχείριση Έργων, Συστήματα Logistics, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Προγραμματισμός Απαιτήσεων Υλικών (MRP), Μελέτη Περιπτώσεων σε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις.

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση ηλεκτρονικού προβολέα, ηλεκτρονικού πίνακα και Η/Υ (π.χ εφαρμογές Microsoft Office –Power Point, Excel κ.ά) με σύνδεση και σε εφαρμογές του Διαδικτύου (χρήση YouTube). Χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Open-e-Class για την υποστήριξη της οργάνωσης του μαθήματος. Εκεί αναρτώνται όλες οι διαφάνειες, τα παραδείγματα, οι μελέτες περίπτωσης, επιστημονικά άρθρα κ.α. που συνδέονται με το μάθημα

  Χρησιμοποιείται η παραπάνω πλατφόρμα, όπως και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την επικοινωνία με τους φοιτητές

  Προτείνονται ιστοσελίδες σχετικές με το αντικείμενο και τις επιμέρους ενότητες του μαθήματος.

  Χρησιμοποιείται το υλικό από αυτές τις ιστοσελίδες στην κατανόηση του μαθήματος και στην παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών και παραδειγμάτων.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Παρακολούθηση Διαλέξεων

  39 ώρες (13 τρίωρες διαλέξεις)

  Μελέτη

  97,5 ώρες (2,5 ώρες

   για κάθε ώρα διάλεξης)

  Σύνολο Μαθήματος

  136,5 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

  Κριτήρια Αξιολόγησης:

  • Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (ερωτήσεις σύντομης απάντησης, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, επίλυση προβλημάτων)

  Η αντικειμενική και αξιόπιστη αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών διασφαλίζεται μέσω των πολλαπλών μεθόδων αξιολόγησης, των πολλαπλών θεμάτων στις γραπτές εξετάσεις (ανοικτές ερωτήσεις – ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής – ασκήσεις), καθώς και τη συχνή αλλαγή των θεμάτων αυτών.

  Η διαφάνεια της αξιολόγησης διασφαλίζεται με το ότι οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν τα γραπτά και τις εργασίες τους μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου ενός μήνα από την ημέρα ανακοίνωσης των βαθμών τους, έτσι ώστε να λύνονται τυχόν απορίες ή ενστάσεις.

   

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  1. Διοίκηση Λειτουργιών-Βιωσιμότητα και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Heizer J., Render B., Munson C., Broken Hills Publishers Ltd., 2020, Λευκωσία.

  2. Jacobs, R. & Chase, R., «Διοίκηση Λειτουργιών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας», 1η Ελληνική Έκδοση, Εκδόσεις Broken Hills Publishers Ltd., Λευκωσία, 2012.

  3. Operations Management for Competitive Advantage, Chase, Jacobs, Aquilano, 11th edition, McGraw Hill, 2006.

  4. Production and Operations Management, Norman Gaither, Dryden Press.

  5. Production / Operations Management, William J. Stevenson, Irwin Inc.

  6. Operations Management: Strategy and analysis, Lee J. Krajewski and Larry P. Ritzman, Addison-Wesley.

  7. Production/ Operations Management: concepts and situations, Roger W. Schemer, Macmillan.

  8. Decision Support Systems for Production and Operations Management, Vahid Lofti and C. Carl Pegels, Richard Irwin, Inc.

  9. Applied Production and Operations Management, J. Evans, D. Anderson, D. Sweeney, T. Williams, West Publishing Company.

  10. Production/ Operations Management, Thomas Hendrick, Franklin Moore, Richard Irwin, Inc.

  11. Operations Management, James Dilworth, Mc Graw-Hill.

  12. IS-QSOM, Quantitative Systems for Operations Management, Prentice Hall.

  13. Production and Operations Management, Heizer and Render, Allyn and Bacon

  14. Just-In-Time Management, M. J. Schniedejans, Allyn and Bacon.

  15. Operations Management-Concepts, Methods and Strategies, M. A. Vonderembse and G. P. White, West Publishing Co.

  16. Operations Management-Principles & Practice, Tomes A. and Hayes M., Prentice Hall.

  17. Fundamentals of Production/Operations Management, W. A. Ruch, H. E. Feacon, C. D. Wiefers, West Publishing.

  18. Operations Management: Serving the Customer, R.J. Schonberger, E. M. Knod, Business Publications Inc.

  19. Production/Operations Management: Text and Cases, T. Hill, Prentice Hall.

  20. Restoring our Competitive Edge: Competing through Manufacturing, R. Hayes and S.C. Wheelwright., J. Wiley & Sons.

  21. Essentials of Production and Operations Management, R. Wild, Casell.

  22. Manufacturing Strategy: Formulation and Implementation, G. R. Greenhalgh.

  23. The Essence of Operations Management, Terry Hill , Prentice Hall.

  24. Business Logistics Management, Ronald H. Ballou, Prentice Hall.

  25. Service Operations Management, Robert G. Murdick, Barry Render, Roberta S. Rusell, Prentice Hall.

  26. Production and Operations Management, Everett E.Adam, Jr. and Ronald J. Ebert, 5th edition, Prentice Hall.

  27. Διοίκηση Παραγωγής, Σύγχρονες Προσεγγίσεις, Κ. Δερβιτσιώτη, Αθήνα 1993.

  28. Operations Management Cases, W. Gehrleim, McGraw Hill, 2006.

  29. Operations Management, fourth edition, Slack, Chambers, Johnston, Prentice Hall, 2004.

  30. Operations Management for MBAs, second edition, Meredith, Shafer, Wiley, 2002.

  31. Supply Chain Management, second edition, Chopra, Meindl, Prentice Hall, 2004.

  32. Production and Operations and Analysis, Steven Nahmias, 6th edition, Irwin, 2006

   

  Σχετικά ακαδημαϊκά περιοδικά:

  • International Journal of Operations and Production Management
  • International Journal of Services and Operations Management
  • International Journal of Business Performance Management
  • Business Process Management Journal
  • International Journal of Quality & Reliability Management
  • Journal of Operations Management
  • International Journal of Productivity and Quality Management
  • International Journal of Project Management
  • International Journal of Production Research

  Ενδεικτικοί Ιστότοποι

  Quality topics like process improvement, teamwork, and certification, products for professional growth and quality-related standards..

   http://www.asq.org/

  Associated Quality Consultants, Inc: A large collection of free quality information.

  www.quality.org

  National Quality Research Center, at University of Michigan

  http://www.bus.umich.edu/resource/nqrc/nqrc.html

  They conduct and report on the yearly American Customer Satisfaction Index

  www.acsi.asqc.org

  Total Quality Engineering "dedicated to improving business competitiveness through quality tools, principles, and techniques"

  www.tqe.com

  Warwick Business School in the UK, has a collection of Operations Management Links,

  including an Operations Management screensaver.  Be sure to check out the concept corner.

  http://www.wbs.warwick.ac.uk/omindex/

  The essential idea of poka-yoke is to design your process so that mistakes are impossible or at least easily detected and corrected.

  http://www.cox.smu.edu/jgrout/pokayoke.html

  A non-profit organization, about quality, creativity and innovative management.

  www.goalqpc.com

  Productivity, Inc.

  http://www.mfgnet.com/

  http://www.productivity-inc.com/

  The Agility Forum

  http://www.agilityforum.org/

  Learn about the International Standards Organization (ISO) at the ISO homepage:

  www.iso.ch/welcome.html

  Business Research in Information and technology

  http://www.brint.com/..

  To check out the latest in freeware, shareware, demos and trial business software, try

  http://www.softseek.com/Business_and_Productivity/ and for business simulations

  http://www.softseek.com/Games/Business_Simulations/

  A great design resource

  www.baddesigns.com

  Industrial Technology Institute, Performance Benchmarking Service

  http://www.iti.org/pbs/aboutus.htm

  Computer Aided Assembly Planning at Wright State University

  http://www.cs.wright.edu/research/caap/default.html

  National Association of Manufacturers host a site called Manufacturing Central

  http://www.nam.org/

  Coalition for Intelligent Manufacturing Systems

  http://www.sayer.com/CIMS/

  Intelligent Manufacturing Systems, a non-profit org.

  http://www.ims.org/

  U.S. Government's National Institute for Standards and Technology

  http://www.nist.gov/

  American Supplier is a non-profit organization specializing in supply issues.  They have a lot of publications on different topics, including Taguchi (Mr. Taguchi is the President).

  http://www.amsup.com/

  This institute for operations research and management sciences will send you a weekly e-mail, if you like, and has information on conferences and talks given by members.

  http://www.informs.org/

  Interesting demos of management information systems - particularly Geographic Information Systems

  http://www.man.ac.uk/idpm/isdemo.htm

  Behind the scenes view of Recreational Equipment Corp. (REI)

  http://www.nytimes.com/library/tech/99/05/biztech/articles/24web.html

  State of the Art Practices in Operations From Toyota Company

  http://www.toyota.com/about/operations

  http://www.toyota.co.jp/en/index.html

  State of the Art Practices in Operations From Ford Motor Company

  http://www.ford.com

  Greek magazine  PLANT

  http://www.plant-management.gr

  Hellenic Organization for Standardization  (ELOT)

  http://www.elot.gr

  Greek Magazines

  http://www3.lib.uom.gr/dbases/

  http://heal-l.physics.auth.gr/heal-linksearch/ 

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (16 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2020

   • Tsiotras, G., “Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management”, Editor of the Greek Edition, Broken Hill Publishers, 2020
   • Tsiotras, G., “Total Quality Management”, Broken Hill Editions Ltd, Cyprus, 2016, 2020

   2017

   • Tsiotras, G., “Operations and Supply Chain Management”, Editor of the Greek Edition, Broken Hill Editions Ltd, Cyprus, 2017

   2008

   • Tsiotras, G. “Total Quality Management and Environmental Management / Quality Control and Quality Assurance Models”, 2nd ed., ΕAP, Patras, 2008

   2007

   • A. Papadimitriou, G. Tsiotras, "MBNQA best practice for the educational quality improvement", Honorary volume for professor A. Ignatiades, University of Macedonia, 2007 Thessaloniki Greece.

   2006

   • Georgiou, A.K., Ekonomou, G.S., Tsiotras, G.D., “Case Studies of Operational Research”, Vol. A, Benou publications., Athens 2006

   2002

   • Tsiotras, G. “Quality Improvement”, 2nd ed. , Benou Publications, 2002
   • Τσιότρας Γ., «H Διασφάλιση της ποιότητας στην Παγκοσμιοποιημένη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», Πρακτικά Β΄ Πολυθεματικής Συνάντησης Μαρώνεια 2001, σελ. 53-57, Έκδοση του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Κομοτηνή 2002.

   2001

   • Τσιότρας Γ., Έλεγχος Ποιότητας και Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας, Τόμος Β’ ΕΑΠ, Πάτρα, 2001.

   1997

   • Τσιότρας Γ., Διοίκηση Παραγωγής, Τόμος Β, Εκδόσεις Μπένος, 1997.

   1995

   • Tσιότρας Γ., «Διοίκηση Παραγωγής», Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 1995.
   • Τσιότρας, Γ., Βελτίωση της Ποιότητας, Εκδόσεις Ε.Μπένου, 1995.

   1994

   • Οικονόμου Γ., Τσιότρας Γ., Ποσοτική Ανάλυση Περιπτώσεων, Εκδόσεις Ε. Μπένου, Έκδοση Β, Αθήνα, Οκτώβρης 1994.

   1993

   • Τσιότρας Γ., Γκοτζαμάνη Κ., «Λήψη Αποφάσεων με Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Ποσοτικές Περιπτώσεις)», Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 1993.
   • Τσιότρας Γ., «Διοίκηση Παραγωγής - Αποφάσεις Στρατηγικής και Τακτικής», Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 1993.

   1992

   • Τσιότρας Γ., «Διοίκηση Παραγωγής - Σύγχρονες Τεχνικές», Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 1992.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (41 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2021

    • S. Xanthopoulou, Kessopoulou E., Tsiotras G. (2021), KM tools alignment with KM processes: the case study of the Greek public sector, Knowledge Management Research & Practice, DOI: 10.1080/14778238.2021.1882891, Taylor & Francis
    • Mpekiaris, I., Tsiotras, G. (2021). Natural disasters and their impact on business units: The Greek case. In Kotsireas, I.S., Nagurney, A., Pardalos, P., Tsokas, A. (Eds.), Dynamics of Disasters - Impact, Risk, Resilience, and Solutions, (169), Springer International Publishing.

    2020

    • Mpekiaris, I., Tsiotras, G., Moschidis, O., Gotzamani, K. (2020). Natural disaster preparedness and continuity planning of Greek enterprises. International Journal of Disaster Risk Reduction, (47).

    2019

    • Konstantinos Dinas, Eleftherios Vavoulidis, Georgios Chrysostomos Pratilas, Alexandros Basonidis, Anastasios Liberis, Leonidas Zepiridis, Alexandros Sotiriadis, Dimitra Papaevangeliou, Aliki Stathopoulou, Eirini Leimoni, Konstantinos Pantazis, Konstantinos Tziomalos, Vassilis Aletras, George Tsiotras, (2019), “Greek gynecology healthcare professionals towards quality management systems”, International Journal of Health Care Quality Assurance, Vol. 32 Issue: 1, pp.164-175

    2018

    • O. Moschidis, E. Chatzipetrou, G. Tsiotras, (2018) "Quality costing and quality management maturity in Greece: An exploratory multi-dimensional data analysis", International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 67 Issue: 1, pp.171-191

    2017

    • Gianni M., K. Gotzamani, G. Tsiotras, “Multiple perspectines on integrated management systems and corporate sustainability performance”, Journal of Cleaner Production, 168 (2017), Elsevier
    • Tsiotras G., Tasopoulou K., “Benchmarking towards excellence in higher education”, Benchmarking: An International Journal, Vol. 24, 2017

    2016

    • 16. Tsiotras, G., P. Tsiotras, T. Fotiadis, ‘’Enabling Quality in the Tourism Industry: An Evaluation of Business Excellence in Greek Hotels’’, Global Business and Organizational Excellence, March 2016, Wiley Publications

    2015

    • Tsiotras G., H. Vrellas, “Quality Management in the Global Brewing Industry”, International Journal of Quality and Reliability Management, Vol. 32, Issue 1, 2015
    • Ismyrlis, V., O. Moschidis, G. Tsiotras, “Critical success factors examined in ISO 9001:2008-certified Greek companies using multidimensional statistics”, International Journal of Quality & Reliability Management”, Vol. 32, Issue 2, 2015

    2014

    • Afthonidis E., Tsiotras G., “Strategies for Business Excellence under an economic crisis”, The TQM Journal”, Vol. 26 Iss 6 pp.610-624., 2014-10-07
    • Tsiotras G., H. Vrellas, “Operational Excellence in the Greek Brewing Industry”, Global Business and Organizational Excellence, Volume 33, Issue 2, pp. 31-38, Wiley, 2014

    2013

    • Tsiotras G., Vakalopoulou M., Gotzamani K., “Implementing CAF in Public Administration : Best Practices in Europe-Obstacles and Challenges”, Benchmarking: An International Journal, Vol. 20, No. 6., 2013

    2010

    • Tsiotras, G., Gotzamani, K., Theodorakioglou, Y. (2010) “Supplier management practices in a SCM context: The case of the Greek manufacturing industry”, International Journal of Business and Systems Research (IJBSR), Vol. 4, No. 1, pp. 42-61

    2007

    • Gotzamani K., Tsiotras G., Nikolaou M., Nicolaides A., Hadjiadamou, V. (2007) “The Contribution to Excellence of ISO 9001: The Case of Certified Organisations in Cyprus”, The TQM Magazine, Vol. 19, No. 5

    2006

    • Gotzamani K., Theodorakioglou Y., Tsiotras G, "A Longitudinal Study of the ISO 9000 (1994) series' Contribution towards TQM in the Greek industry", The TQM Magazine, Vol.18 No 1, 2006, pp. 44-54
    • Theodorakioglou, Y., Gotzamani, K., Tsiotras, G., "Supplier Management and its Relationship to Buyer's Quality Management" Supply Chain Management Journal, Vol. 11 No 2, 2006, pp 148 - 159.
    • Tsiotras G, Tsiotras D., Tsitskari E., "Measuring Service Quality in Sport Services", (CTQM Journal) Total Quality Management, vol. 17, No 5, 623-631, June 2006.

    2003

    • Βελέντζας Κ., Παπαναστασίου Ι. και Τσιότρας Γ., “Δημιουργία ενός Νέου Πολιτικού Κόμματος και Πολιτική Ισορροπία: Μια εφαρμογή της Θεωρίας των Παιγνίων”, Σπουδαί, τόμος 52, τεύχος 4, σελ. 142-152, 2003.
    • Theodorakioglou, Y., Gotzamani, K., Tsiotras, G., “Supplier Management and its Relationship to Buyer’s Quality Management”, accepted for publication in the Supply Chain Management Journal, 2003.
    • Theodorakioglou, Y., Gotzamani, K., Tsiotras G., “Quality Management Relationship to Supply Chain Management-A Theoretical Model and Analysis of the Relationship Between Quality Management Practices and Supplier Management Practices in the SCM context”, accepted for publication in the Journal of Purchasing and Supply Management, 2003.

    2002

    • Gotzamani K., Tsiotras G., “The True Motives Behind ISO 9000 Certification. Their Effect on the Overall Certification Benefits and the Long Term Contribution towards TQM”, International Journal of Quality and Reliability Management, Volume 19, No. 2, 2002.

    2001

    • Gotzamani K., Tsiotras G., “An Empirical Study of the ISO Standards Contribution Towards Total Quality Management”, International Journal of Operations and Production Management, Volume 21, Number 11, November 2001.

    2000

    • Theodorakioglou Y., Tsiotras G., “The Need for the Introduction of Quality Management into Greek Healthcare”, Total Quality Management Journal, vol 11, Number 8, 2000.

    1999

    • Marnellos G., Tsiotras G., “Hazard Analysis Critical Point (HACCP): Implementation in the Greek Industry”, Quality and Reliability Engineering International, 15, pp.385-396, 1999.

    1998

    • Τsiotras G., “Αnalysis of a Two-Level Queueing Production System with Finite Dedicated Buffers”, YUJOR, vol.8, Number 2, pp.315-321, 1998.
    • Georgiadou M., Tsiotras G., “Environmental Management Systems: A New Challenge for the Greek Industry”, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 2, Number 3, pp. 286-302, 1998.
    • Zantanidis S., Tsiotras G., “Quality Management: A New Challenge for the Greek Construction Industry”, Τotal Quality Management International Journal, Volume 9, Number 7, 1998.
    • Tsiotras G., "Performance Modeling of a Traffic Management System for an Intelligent Network”, IEEE INFOCOM, pp.208-215, 1998.

    1997

    • Feka V., D. Xouris, G. Tsiotras, “Mapping Strategic Groups: An International Example”, Journal of Business and Industrial Marketing, Vol.12, No. 1, pp. 66-75 , 1997.

    1996

    • Tsiotras G., Gotzamani K., "ISO 9000 as an Entry Key to TQM: The Case of the Greek Industry", International Journal of Quality and Reliability Management, Vol 13, Number 14, pp. 64-76, 1996.

    1993

    • Tsiotras G., "A Framework for Modeling a Three-Stage Queueing Production Line without Intermediate Buffers", Mathematical & Computer Modeling Journal, Vol. 17, No. 1, pp.125-129, 1993.
    • Tsiotras G., "Quality Improvement for Group-Work Management Process", in Total Quality Management, Vol. 4, No. 3, pp. 257-260, 1993.

    1992

    • Tsiotras G., "Closed-Form Expected Queueing Times of a Tandem System with Finite Intermediate Buffer: A Recursive Approach", Applied Mathematics Letters, Vol. 5, No. 2, pp. 33-35, 1992.
    • Tsiotras G., Tapiero C., "WIP, and CSP-1 Quality Control in a Two-Stages Queue-Like Production System", Computers and Mathematics with Applications, Vol. 23, No. 1, pp.89-101, 1992.

    1991

    • Tsiotras G., "Exact Analysis of the Joint Production Quantity-Quality of a Two-Station Stable Tandem manufacturing System with Restricted Capacity", Computers and Mathematics with Applications, Vol. 21, No. 4, pp.23-31, 1991.
    • Tsiotras G., H. Badr, E. Beltrami, "Blocking Probabilities for a Class of Two-Station Tandem Queueing Models", IIE Transactions Journal, Vol. 23, No. 4, pp. 331-345, 1991.

    1990

    • Tsiotras, G. "Modeling and Analysis of Multiple Class Tandem Queueing Systems with Finite Capacity", Mathematical and Computer Modeling Journal, Vol. 13, No. 2, pp.1-7, 1990.
    • Tsiotras G., Badr H., "A Recursive Methodology for the Derivation of the Blocking Probabilities of a Tandem Queue with Finite Capacity", Computers and Operations Research Journal, Vol. 17, No. 5, pp. 475-479, 1990.

    1989

    • Tsiotras G., Badr H., "Modeling the Blocking Phenomenon of Service Facilities", Mathematical and Computer Modeling Journal, Vol. 12, No. 6, pp. 641-649, 1989.

    1988

    • Tsiotras G., "Instructional Software Packages for OR/MS and POM", Mathematics and Computer Education Journal, Vol. 22, No. 1, pp. 16-29, Winter 1988.
    • Συνέδρια (49 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2021

     • KESSOPOULOU, E., THEODORAKIOGLOU, Y, TSIOTRAS, G., GOTZAMANI, K. & XANTHOPOULOU S., 2021. Reconceptualizing “best practices” in public sector, IFORS 2021, 22-27 August 2021 (online)
     • XANTHOPOULOU, S., TSIOTRAS, G. & KESSOPOULOU, E., 2021. Conceptualizing Knowledge Management (KM) in public sector: Α pilot exploratory case study in Greek public sector, 28th EurOMA Conference, 4-7 July 2021 (online).

     2019

     • Xanthopoulou, Styliani; Kessopoulou, Eftychia; Tsiotras, George “Identifying Knowledge Management Toolkits in Greek Public Organizations”, 26th EurOMA Conference, 15 - 19 Jun 2019, Helsinki, Finland
     • Mavrodi A., Georgiou A., Tsiotras G., Aletras V. Reliability assessment of an instrument eliciting and interpreting willingness-to-pay values for quality of life improvement. 5th World Congress on Health Economics, Health Policy and Healthcare Management. October 14-15, 2019. Warsaw, Poland
     • Mavrodi Afentoula, Georgiou Andreas, Tsiotras Georgios, Aletras Vassilis. Development of an Instrument to Assess Participants' Motivation on Assigning a Monetary Value to a Quality-Adjusted Life-Year: Qualitative Interviews and Pilot Study. 21st International Conference on Health Economics. 27-28 June, 2019. London, UK
     • Mavrodi Afentoula, Georgiou Andreas, Tsiotras Georgios, Aletras Vassileios. Design of a survey tool to facilitate cluster analysis of determinants of Willingness-to-Pay per Quality-Adjusted Life-Year. 3rd World Congress on Public Health and Health Care Management. April 19-20, 2019. Dubai, UAE
     • Mpekiaris J., G. Tsiotras, Disaster preparedness and recovery planning by Greek organizations, 22nd QMOD conference on Quality and Service Sciences, ICQSS 2019, 13-15 Oct. Krakow, Poland
     • Mpekiaris J., G. Tsiotras, “Natural disasters and their impact on business units: The Greek case”, 4th International Conference on Dynamics of Disasters 2019, Kalamata, Greece July 1-5, 2019

     2018

     • Tsiaras S., J.Papathanasiou, G. Tsiotras (2018), “Multiple Criteria Analysis in Forest Policy planning: Sustainable Agroforestry in Less Favoured Areas”, 4th International Conference on Decision Support System Technology, ICDSST 2018 & PROMETHEE Days 2018, Crete

     2016

     • Gianni M., K. Gotzamani, Tsiotras G., (2016), “Multiple Perspectives on Integrated Management Systems and Corporate Sustainability Performance”, 19th QMOD conference International Conference on Quality and Service Sciences (ICQSS 2016), 21-23 September 2016, Rome, Italy. Conference Proceedings, pp. 571-592

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Gianni M., K. Gotzamani, Tsiotras G., (2016), “Integrated Management Systems, Corporate Sustainability and Innovation”, 19th QMOD conference International Conference on Quality and Service Sciences (ICQSS 2016), 21-23 September 2016, Rome, Italy. Conference Proceedings, pp. 1909-1912. (http://www.19thqmodconference.com/wp-content/uploads/2016/08/Program_booklet-Final_03_09-1.pdf)

      Προβολή Δημοσίευσης

     2014

     • Kessopoulou, E., Korea, A. & Tsiotras, G., 2014. Raising consciousness on public benchmarking – A challenge for performance improvement in the public sector. In: PROCEEDINGS OF THE 10th ICPA CONFERENCE, New challenges and advances in public administration. Chengdu, P.R. China 24-26 October 2014

     2013

     • Kessopoulou E., Korea A., Gotzamani, K., Koemtzi, M., Tsiotras G., (2013), Are CAF self-assessed public organizations ready for benchlearning? A Greek experience, in Proceedings of the 16tth Qmodicqss Conference “From LearnAbility and InnovAbility to SustainAbility, Portoroz, Slovenia, 4-6 September 2013

     2006

     • A. Papadimitriou, K. Gotzamani, H. Ntinas, G. Tsiotras, "Effective practices in academic support services in Greek Public Universities. Preliminary findings form Carrier Services", MIBES International Conference, 4-7 November, Larissa, Greece.
     • A.Papadimitriou, K. Gotzamani, H. Ntinas, G. Tsiotras, "Indentification of the effective practices in academic support services in Greek Public Universities. Preliminary findings from Library, Information Technology and Casreer Services", "9th Toulon-Verona Conference", 7-8 September 2006, Paisley, Scotland, U.K.

     2005

     • Papadimitriou A., Gotzamani K., Koemtzi M., Tsiotras G., (2005) “Examination of the best practices in administrative and organizational function of the Greek Universities”, Integrating for Excellence International Conference, Sheffield Hallam University, 136 – 142
     • Papadimitriou A., Gotzamani K., Koemtzi M. and Tsiotras G., "Examination of the best practices in administrative and organizational function of the Greek Universities", Intergrating for Excellence International Conference, Sheffield Hallam University, 136 - 142, 2005.
     • Gotzamani K., Tsiotras G., Nikolaou M., Nikolaides V., Hadjiadamou V., (2005), "ISO 9000 Contribution Towards Business Excellence: The case of Cyprus Certified Organizations", Proceeding of the 10th International Conference on ISO 9000 and TQM (ICIT), March 28 - 30, 2005, Shangai, China. (Best paper Award under Sub-theme: ISO 9000 & ISO 14000)
     • Theodorakioglou Y., Gotzamani K., Tsiotras G., (2005), "The Main Obstacles In Implementing Close Supplier - Buyer Relationships: An Empirical Survey in The Greek Industry", Proceedings of the 2nd International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN), 5-7 October 2005, Chalkidiki, Greece, pp. 833-843

     2003

     • Τσιότρας Γ., Α. Γεωργίου, Α. Παπαδόπουλος, Α. Σαλονικίδου, «Κατάρτιση προγραμμάτων εργασίας στην αποκομιδή οικιακών απορριμάτων», 16ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών, Λάρισα, Σεπτέμβριος 2003.
     • Theodorakioglou Y., K. Gotzamani, G. Tsiotras, “Supplier management practices and their impact on supplier and buyer performance: an empirical study in Greek manufacturing industry”, EURO/INFORMS Joint International Meeting, Istanbul, Turkey, July 6-10, 2003.
     • Theodorakioglou Y., K. Gotzamani, G. Tsiotras, “Quality Management Relationship to Supply Chain Management - A Theoretical Model and Analysis of the Relationship Between Quality Management Practices and Supplier Management Practices in the SCM context”, in proceedings of the IPSERA (International Purchasing & Supply Education & Research Association) 2003 Conference, Budapes t, 14-16 April 2003.
     • Gotzamani, K., Theodorakioglou, Y., Tsiotras, G., “A Longitudinal Study of ISO 9000 Contribution to Total Quality Management and Performance Improvement of Small-Medium Enterprises”, in Proceedings of the EURO/INFORMS Joint International Meeting, Istanbul, Turkey, July 6-10, 2003.
     • Gotzamani, K., Theodorakioglou, Y., Tsiotras, G., “ISO 9000 Contribution Towards Total Quality Management and Operational Performance Improvement: The results of two empirical surveys in the Greek Industry”, in Proceedings of the 8th International Conference on ISO 9000 & TQM, Montreal, Canada, April 23-25, 2003.
     • Gotzamani, K., Theodorakioglou, Y., Tsiotras, G., “The Effectiveness of ISO 9000 Certification To Small-Medium Enterprises: Its Contribution Towards Total Quality Management and Operational Performance Improvement”, in Proceedings of the 6th SMESME International Conference, Athens, Greece, June 1-4, 2003.
     • Papadimitriou A., Tsiotras G., “The MBNQA (Malcolm Baldrige National Quality Award) Education Criteria as a tool to Higher Education Performance Excellence”, 7th Toulon-Verona Conference, 2003.

     1999

     • Gotzamani K., Tsiotras G., “The Effect and Contribution of ISO 9000 Quality Assurance Standards Towards the Development and Adoption of TQM: An Empirical Study”, in the Proceedings of DSI International Conference, Athens 1999.
     • Staiou E., Tsiotras G., “Software Quality Characteristics and Quality Assurance Systems: The Way they are perceived by the Greek Software Industry”, in the Proceedings of International Conference Preparing the Manager of the 21st Century, University of Macedonia, Thessaloniki 1999.

     1998

     • Profillidis V., G. Tsiotras, G. Botzoris, “Airports and Regional Development-The Case of the Airport of Rhodes”, 4th International Symposium on Quantitative Methods, Chios, Greece, August 1998.

     1997

     • Μπλάνας Γ., Τσιότρας Γ., “Critical Success Factors for Quality Information Systems in Government”, πρακτικά του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πληροφορικής, Προς την Κοινωνία της Πληροφορίας, Θεσσαλονίκη 1997.
     • Μπλάνας Γ., Τσιότρας Γ., “Πληροφοριακά Συστήματα Διοκητικής Αξιολόγησης”, 11ο Εθνικό Συνέδριο ΕΕΕΕ, Αθήνα, Μάιος 1997.
     • Zαντανίδης Σ., Τσιότρας Γ., “Διασφάλιση Ποιότητας και Διαχείριση Εργου: μία πρόκληση για τις ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες”, 11ο Εθνικό Συνέδριο ΕΕΕΕ, Αθήνα, Μάιος 1997.
     • Γεωργιάδου Μ., Τσιότρας Γ., “Κρίσιμοι Παράγοντες ISO 14001 στις Ελληνικές Επιχειρήσεις”, 11ο Εθνικό Συνέδριο ΕΕΕΕ, Αθήνα, Μάιος 1997.
     • Zαντανίδης Σ., Τσιότρας Γ., “Η Εφαρμογή Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας στην Ελληνική Κατασκευαστική Βιομηχανία και οι Επιπτώσεις στην Οικονομική Αποδοτικότητα”, Πρακτικά του 1ου Συνεδρίου Οικονομικής και Επιχειρησιακής Θεωρίας και Πολιτικής, Θεσσαλονίκη Μάιος 1997.
     • Tσιότρας Γ. και Γκοτζαμάνη Κ., “Η μέρα μετά την Πιστοποίηση κατά ISO 9000! Tελικά, ποιο ήταν το όφελος για την επιχείρησή μου;”, Quality Forum ΄97, Αθήνα, Οκτ. 1997.
     • Blanas G. and G.Tsiotras, “Human Resource Management Information Systems Limitations”, 4th Balkan Conference on Operational Research, Thessaloniki, Greece, Oct. 1997.

     1996

     • Blanas G., Tsiotras G., “Barriers to Marketing and Production: Τhe Case of Operating System΄s Software”, in the Proceedings of Euroconference: Εuropean Management in Fact of Knowledge Driven Competition, Porto, 1996.

     1995

     • Μπλάνας Γ., Τσιότρας Γ., "Ηθική Εκπαίδευση και Συστήματα Πληροφορικής", στα πρακτικά του συνεδρίου, Κοινωνία των Πληροφοριών, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, 1ο Συνέδριο Πληροφορικής , σελ. 288-296, 1995.
     • Blanas G., Tsiotras G., “key Issues for Quality Management Information System in Government”, in Proceedings of the 3rd Balkan Operational Research Conference, in Thessaloniki, Greece, 1995.
     • Gotzamani K., Tsiotras G., Koufidou S., “Measuring the Level of Quality Assurance in the Northern Greek Industry”, in Proceedings of the 3rd Balkan Operational Research Conference, in Thessaloniki, Greece, 1995.
     • Bouras D., G. Tsiotras, “Strategic Information Systems for Real Time Management and Quality Control for Production Systems”, in the Proceedings of the 8th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing (INCOM ’95) in Beijing, China, 1995.

     1993

     • Tsiotras G., "Management of Real Time Routing Telecommunications Networks", in Proceedings of 2nd Balkan Conference on Operational Research, Thessaloniki, October 1993.

     1992

     • Τσιότρας Γ., Βαξεβανίδου Μ., "Νέες Μέθοδοι Ανάλυσης του Προβλήματος των Ουρών Αναμονής στους Δημόσιους Οργανισμούς", στα πρακτικά του συνεδρίου, Διοικητικός Εκσυχρονισμός, Θεσσαλονίκη 1992.
     • Τσιότρας Γ., Γκοτζαμάνη Κ., "Εφαρμογή Στοιχείων της Φιλοσοφίας Just-In-Time στις Δημόσιες Επιχειρήσεις", στα πρακτικά του συνεδρίου, Διοικητικός Εκσυχρονισμός, Θεσσαλονίκη 1992.

     1990

     • Tsiotras G., C. Tapiero, "Quality Control of Tandem Queue-Like Flexible Manufacturing Systems", IFORS '90, the 12th Triennial International Conference on Operations Research, Athens, Greece, June 1990.
     • Tsiotras G., C. Tapiero, "WIP and CSP-1 Quality Control in a Two-Stages Queue-Like Production System", in Proceedings of INRIA Symposium in Optimization Systems, Antibes, France , June 1990.
     • Tsiotras G., "Management of Telecommunication Networks-Invited Paper", in Proceedings of Athens '96-The Technology of Tomorrow, International technical conference organized by the executive committee for the candidacy of Athens for the 1996 Olympic Games, pp. 202-212, March 1990.

     1988

     • Daskalaki S., Tsiotras G., Windecker R., "Network Traffic Management Operations Support for Large Telecommunications Networks", in Proceedings of the International Telecommunications Symposium '88, Taipei, Taiwan, pp. 365-370, 1988.

     1987

     • Tsiotras G., "Real-Time Detection & Control of Overload on Telecommunication Networks", in Proceedings of the First National Conference on Automation & Robotics, Athens, Greece, pp. 273-279, December 1987.
     • Άλλα (14 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2008

      • Papadimitriou, A., Koemtzi, M., Gotzamani, K., Vouzas, F., Koufidou – Xirotiri, St., Tsiotras, G. (2008) “Evaluation of a proposed Quality Assurance System in a Greek Public University”, 30th Annual EAIR Conference, 24 – 17 August, Copenhagen, Denmark

      2005

      • 105. Papadimitriou, A., Gotzamani, K, Tsiotras, G., Ntinas, H. (2005) “Examination of best Practices in Library Services among the Greek Universities”, 14th Conference for Academic Libraries, 3-5 December, Athens, Greece
      • Theodorakioglou Y., Gotzamani K., Tsiotras G., (2005), “The Main Obstacles In Implementing Close Supplier – Buyer Relationships: An Empirical Survey in The Greek Industry”, Proceedings of the 2nd International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN), 5-7 October, Chalkidiki, Greece, pp. 833-843
      • A. Papadimitriou, K. Gotzamani, G. Tsiotras, H. Ntinas, "Examination of best Practices in Library Services among the Greek Universities", 14th Conference for Academic Libraries, 3-5 December 2005, Athens, Greece.

      2003

      • Papadimitriou A., Tsiotras G., "The MBNQA (Malcolm Baldrige National Quality Award) Education Criteria as a tool to Higher Education Performance Excellence", 7th "Toulon-Verona" conference, 2003

      1998

      • Τσιότρας Γ., Μποχώρης Γ. και Α. Σκορδή, ‘’Ποιότητα & Υγεία-Βασικές Έννοιες και Ιστορική Αναδρομή για την Ελλάδα’’, Συνέδριο ‘’Η Ποιότητα στο Χώρο της Υγείας’’, Αθήνα 20-21 Φεβρουαρίου 1998.

      1997

      • Gotzamani K., Tsiotras G., “The Day After ISO 9000! What was the Real Benefit for my Company?”, EURO XV/INFORMS XXXIV Joint International Conference, Barcelona, Spain, July 1997.

      1994

      • Tsiotras G., Vaxevanidou M., "Customer/Supplier Relationship for Technological Products in the Greek Banking System", HCM Workshop on Industrial Networks, Thessaloniki, May 1994.
      • Tsiotras G., Bouras D., Gotzamani K., "Strategic Information Systems for Real Time Management and Control of Production Networks", HCM Workshop on Industrial Networks, Thessaloniki, May 1994.
      • Tsiotras G., Zantanidis S., Philippou J., "Implementation of the ISO 9002 Model for the Quality Assurance for Production and Installation in a Particle Board Production Line", HCM Workshop on Industrial Networks, Thessaloniki, May 1994.
      • Tsiotras G., Gotzamani K., Bouras D., "The ISO 9000 Certification, a New Key Business Strategy Factor for Competitiveness: The Case of the Greek Industry", HCM Workshop on Industrial Networks, Thessaloniki, May 1994.

      1989

      • Tapiero C., Tsiotras G., "Just-In-Time, Quality Control and the Quality Improvement Process in a Queue-Like Manufacturing System", ORSA/TIMS Joint Conference, New York, Oct. 1989.

      1987

      • Tsiotras G., "Queueing Network Models with Multiple-Customer Classes Under Different Blocking Mechanisms", ORSA/TIMS Joint Conference , St. Louis, Oct. 1987.

      1986

      • Tsiotras G., Badr Η., Beltrami Ε., "A Class of Queueing Network Models with Blocking", ORSA/TIMS Conference, Miami, 1986.
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font