Βαγιάνος Δημήτριος
 • 2310-891489
 • vagianos uom.gr
 • Γραφείο: KZ4, 435
 • Fax: 2310-891285

  Βαγιάνος Δημήτριος

  Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών
  Ηλεκτρολόγος Mηχανικός


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Παγκόσμιος Ιστός - Εξόρυξη Δεδομένων

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1998)
  • MSc (Distinction) in Mobile Communication Systems, University of Surrey, UK  (2000)
  • Διδακτορικό δίπλωμα τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Ενεργητική κοινή γνώμη στο συμμετοχικό διαδίκτυο: Η περίπτωση των πολιτικών ιστολογίων» (2013).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Διαδικτυακή Πολιτική
  • Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
  • Εξόρυξη και Ανάλυση Δεδομένων
  • Ανάλυση Περιεχομένου
  • Δίκτυα Υπολογιστών
  • Δίκτυα Κινητής Επικοινωνίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • DIGITAL MEDIA AND SOCIETY
   (Δ1-27016)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  (Το μάθημα διδάσκεται στα αγγλικά)

  Το μάθημα έχει σαν σκοπό να εισάγει τους φοιτητές στον σύγχρονο κόσμο των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης και ακολούθως να περιγράψει τις κοινωνικοπολιτικές επιδράσεις της χρησιμοποίησης των μέσων αυτών. Θεωρώντας ότι τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα προσφέρουν πλέον ένα δυναμικά εξελισσόμενο κανάλι αμφίδρομης επικοινωνίας, μελετώνται θέματα όπως: οι μορφές τους, η ιστορική τους εξέλιξη, η κοινωνική τους διάχυση, η δυνατότητα διαμόρφωσης κοινωνικών τάσεων και της κοινής γνώμης όπως επίσης και η δυνατότητα επιρροής της πολιτικής σφαίρας.
  Ιδιαίτερη εμβάθυνση γίνεται και στον τομέα των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και στον σύγχρονο κοινωνικοπολιτικό ρόλο που έχουν αποκτήσει όπως: την ενημέρωση, τη δυνατότητα διαμόρφωσης κοινοτήτων, την οργάνωση κινημάτων, την χρησιμοποίηση τους για εκστρατείες ενημέρωσης κ.α.
  Το μάθημα χωρίζεται σε 3 ενότητες: τα Γενικά Εισαγωγικά Στοιχεία, την ενότητα της Δημόσιας Σφαίρας (Public Sphere) και την ενότητα των Social Media. Πιο συγκεκριμένα οι θεματικές περιοχές που αναλύονται ανά ενότητα είναι:

  Γενικά εισαγωγικά στοιχεία
  Εισαγωγή στα Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας, Δικτύωση Μέσων Επικοινωνίας, Κοινωνία της Πληροφορίας (Information Society), Δικτυωμένη Κοινωνία (Network Society), Ψηφιακός Πολιτισμός, Ισχύς της Επικοινωνίας.

  Η Δημόσια Σφαίρα (The Public Sphere)
  Πληροφορία και δημοκρατική Κοινωνία, Κοινωνικά κινήματα και συλλογικές Δράσεις στο Διαδίκτυο, το Κοινό των Πολιτών και ο συμμετοχικός πολιτισμός διαδικτυακός Ακτιβισμός και Κοινωνικά Κινήματα, Διαδικτυακές εκστρατείες Ενημέρωσης στην ψηφιακή εποχή, Το Ψηφιακό Χάσμα, Προστασία και Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων, Προκλήσεις της Δημοκρατίας στην Kοινωνία της Παρακολούθησης (Surveillance Society).

  Social Media
  Social Media, Δομή και Μέθοδοι Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων, Εικονικές Κοινότητες και Συμμετοχικός Πολιτισμός, Πολιτισμός Κοινωνικής Δικτύωσης Νεολαίας, Κινητή Επικοινωνία και Νεολαία.


  Course Description

  (The couse is taught in english)

  This course surveys the rapid development of digital media – radio, television, the Internet, video services, social networking sites and mobile technology. It focuses on their social diffusion and it analyzes the impact of these media on the news industry and more broadly on society, local and international politics. It aims to provide a platform for students to engage and critically analyze the issues surrounding the multifaceted relationships between digital media and the society.
  The course lectures are divided in 3 sections: the introductory lectures, the section of the ‘Public Sphere’ lectures and the Social Media lectures. More specifically, the topics of each section are:

  Introductory lectures
  Digital Networked Media, Information Society, Network Society, Cybercultures, Communication Power

  The Public Sphere lectures
  Information and Democratic Society, Social Movements, Online Action, Internet Activism, Campaigns, Digital Divide, Privacy, Surveillance Society.

  Social Media lectures
  Social Media, Social Networking, Social Networking Analysis, Virtual Communities, Participatory Culture, Social Media and Mobile Youth Culture.

  • POLITICS OF THE INTERNET
   (ΔΕ4019)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  (Το μάθημα διδάσκεται στα αγγλικά)
  Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να εισάγει στους φοιτητές στα ζητήματα της σχέσης μεταξύ του Διαδικτύου και της Πολιτικής. Η βασική του διάρθρωση βασίζεται στα εξής δύο αλληλένδετα ερωτήματα: 1) Πώς έχει η πολιτική επηρεάσει την εξέλιξη του Διαδικτύου; και 2) Πώς το διαδίκτυο επηρεάζει παραδοσιακές μορφές πολιτικής δραστηριότητας και κινητοποίησης;
  Το μάθημα επικεντρώνεται στη χρήση του Διαδικτύου ως εργαλείο για την ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής και διακυβέρνησης. Εστιάζει στα πεδία όπου οι δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο έχουν διαμορφώσει νέα δεδομένα, όπως η πολιτική ισχύς, η διαμόρφωση της κοινής γνώμης, η συμμετοχή, η οικονομία, η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση κ.α. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο θέμα της επιτήρησης του μηχανισμού του Διαδικτύου μέσω λογοκρισίας, της διαμόρφωσης της πολιτικής που το διέπει και των παράλληλων κινδύνων που η ευρεία χρήση του περικλείει.
  Το μάθημα προορίζεται για φοιτητές με διαφορετικά υπόβαθρα και δεν προϋποθέτει ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις. Xωρίζεται σε 3 ενότητες: τα Θεωρητικά και Ιστορικά εισαγωγικά στοιχεία, την κύρια ενότητα της Διαδικτυακής Πολιτικής (Politics of the Internet) και την ενότητα της Πολιτικής (Policy) του Διαδικτύου. Πιο συγκεκριμένα οι θεματικές περιοχές που αναλύονται ανά ενότητα είναι:

  Θεωρητικά και ιστορικά εισαγωγικά στοιχεία
  Εισαγωγικές τεχνολογικές έννοιες, Η ιστορία του Διαδικτύου, Η Κοινωνία της Πληροφορίας, Σκέψη και επικοινωνία στον Ψηφιακό Πολιτισμό.

  Διαδικτυακή Πολιτική
  Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση έναντι Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας, Διαδίκτυο και Οικονομία/Κοινωνία/Πολιτική Ισχύς, Διαδίκτυο και εκλογές : Συγκριτικές προοπτικές Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας, Καινοτόμες μορφές συμμετοχής, Διαδίκτυο και αντιπροσώπευση: Πολιτικά Κόμματα, Κοινωνικά Δίκτυα και Πολιτική, Νέα Κοινωνικά Κινήματα, Ακτιβισμός και Διαδίκτυο

  Πολιτική του Διαδικτύου
  Διακυβέρνηση του Διαδικτύου, Πρόσβαση και ψηφιακό χάσμα, Πειρατεία και Ηλεκτρονικό Έγκλημα, Προσωπικά Δεδομένα - Πνευματική Ιδιοκτησία, Επιτήρηση και Λογοκρισία στο Διαδίκτυο.

   

  Course description

  (The couse is taught in english)

  This course aims to provide students with a general introduction to some of the most salient issues surrounding the relationship between the Internet and Politics. It is structured around two broad but interrelated questions. Firstly, how has politics affected the evolution of the internet both in the past and in the present? And secondly, how does the internet affect traditional forms of political activity
  and mobilisation? To this end the course focuses on three substantive domains: 1) the governance of the internet's technological architecture; 2) the internet's impact on a number of policy domains (e.g. copyright, privacy, surveillance and security, digital divide, etc.) and 3) the use of the internet as a potential tool for enhancing participation and democratic governance. The course is open to students from a variety of backgrounds and does not presuppose any particular technical knowledge.
  The course lectures are divided in 3 sections: the Introductory lectures, the Politics of the Internet area lectures and the Internet Policy area lectures. More specifically:


  Introduction
  The history of the Internet, The Information Society, the Network Society, Thinking and Communicating in a Digital Culture

  Politics of the Internet
  e-Government vs. e-Democracy, Internet and Economics/Society and Power, Internet and Elections: Comparative perspectives of e-Voting, New modes of participation, Internet and Representation: Political Parties and Legislatures, Social Media and Politics, Applied Social Network Analysis, New Social Movements, Activism and the Internet

  Internet Policy
  Internet Governance, Access and the Digital Divide, Piracy and cyber crime, Privacy and Intellectual Property, Surveillance and Censorship in the Internet.

  • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ
   (ΔΕ2006)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η θεωρία περιλαμβάνει την εισαγωγή στην έννοια των δικτύων υπολογιστών, το διαδίκτυο, την ηλεκτρονική αλληλογραφία, τη διαδικτυακή συνομιλία. Επιπροσθέτως πραγματοποιείται εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων με τη χρήση του προγράμματος Ms Access, όπου αναφέρονται οι θεμελιώδεις έννοιες για τη σχεδίαση, τη χρήση και την υλοποίηση συστημάτων βάσεων δεδομένων και οι τεχνικές εννοιολογικής μοντελοποίησης με έμφαση στο μοντέλο Οντοτήτων – Συσχετίσεων (ΟΣ). Τέλος, εκτενής αναφορά γίνεται στο σχεσιακό μοντέλο δεδομένων και στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων. Στα εργαστηριακά μαθήματα γίνεται πρακτική εφαρμογή των βασικών υπηρεσιών του διαδικτύου (φυλλομετρητές, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μηχανές αναζήτησης, συνομιλία). Χρήση επιπλέον της Ms Access ως εμπορικού πακέτου των βάσεων δεδομένων.

   

  INFORMATICS APPLICATIONS AND MULTIMEDIA

  The theory includes the introduction to computer networks, the Internet, the electronic mail, the chat. Further more we discuss the Database Systems of Management with the use of program Ms Access, where are reported the fundamental significances for the planning, designing, uses and implementation of data bases, the techniques of conceptual modeling with accent in the Entity-Relationship model. Finally, extensive report becomes in the Relational Model of data

  In the laboratorial sections: practical application of basic services of Internet (browser, e-mail, search engines, chat groups). We use in addition the Ms Access as commercial parcel of databases.

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
   (ΔΕ1006)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές τις βασικές αρχές της επιστήμης των Η/Υ και της Πληροφορικής. Επίσης στοχεύει να τους εισάγει στις κύριες έννοιες που σχετίζονται με το διαδίκτυο.

  Ο φοιτητής μετά το πέρας του μαθήματος, θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσει και να περιγράψει τα βασικά μέρη και την αρχιτεκτονική των Η/Υ, την έννοια του αλγόριθμου και του δομημένου προγραμματισμού. Επίσης ο φοιτητής εξοικειώνεται με τις έννοιες δίκτυα και διαδίκτυο καθώς και είναι σε θέση να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει τις τεχνικές και τους όρους αναζήτησης στο διαδίκτυο.

  Σε ό,τι αφορά το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, οι φοιτητές εξοικειώνονται μέσω εξάσκησης στο εργαστήριο και σειράς υποχρεωτικών εργασιών με την χρήση εφαρμογών νέφους (cloud computing) και συγκεκριμένα την κατασκευή ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων. Τέλος, διδάκονται τα βασικά στοιχεία λειτουργίας και χρήσης εφαρμογών λογιστικών φύλλων.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (2 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2013

   • 'Digital Democracy and the Impact of Technology on Governance and Politics: New Globalized Practices', Zafiropoulos Κ., Vagianos D. & Vrana V. (2013), Chapter 4: 'Influential greek political blogs. What are they talking about?': 39-50, IGI Global.

   2012

   • 'Web 2.0 in Travel, Tourism and Hospitality : Theory, Practice and cases', Part3: 'Web 2.0 Travellers’ behaviour', Zafiropoulos Κ., Vrana V. & Vagianos D. (2012), chapter 'An exploration of wine blogs communication patterns (the Work)': 225-238, Ashgate Publishing Ltd.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (7 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2019

    • “Social Media assisted BLOG Content Dissemination:
     A two Case Studies Applied Analysis of Ruling Factors”, Vagianos D., Mandy G. & Luca V., (2019), Cyprus Journal of Science (ISSN: 2357-1527) , accepted for publication in Vol.17 / 2019.
    • "The Rise of Social Bots In Global Cyberpolitics: Convenience In Cyberpower Redistribution", Vagianos D., Al Zoampie S. & Spettel S., (2019), Cyberpolitic Journal (ISSN: 2587-1218), Volume 4, Number 7, 2019, 70-89.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • "Twitter Analyzer-How to Use Semantic Analysis to Retrieve an Atmospheric Image around Political Topics in Twitter", Spettel S. & Vagianos D., (2019), Journal of Big Data and Cognitive Computing (MDPI), Volume 3, Issue 3, 38, 2019.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • YouTube: a Web 2.0 Collaboration Economy Gateway. Statistics and Impact.”, Vagianos D. & Messerschmidt K. (2019), published in The UWB (University without Borders) Journal, Volume 2, 2019 - No 1 (ISSN: 2585-2825).

     Προβολή Δημοσίευσης

    2014

    • 'Measuring influence of the Greek political Blogosphere', Zafiropoulos K., Vrana V., & Vagianos D. (2014), The Cyprus Journal of Sciences, (ISBN 1450-22910).

    2013

    • Authority Groups among Popular Wine Blogs', Vrana V., Zafiropoulos K. & Vagianos D. (2013), JQAHT Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, volume 14, 2013.

    2012

    • 'Bloggers' Community Characteristics and Influence within Greek Political Blogosphere', Zafiropoulos K., Vrana V., & Vagianos D. (2012), Future Internet 2012, 4, 396-412.
    • Συνέδρια (12 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • "Twitter & Instagram Indices Analysis as a Tool to Frame Coworking Spaces Digital Marketing Strategy", Vagianos D., Koutsoupias N., (2019), 16th International Federation of Classification Societies (IFCS 2019), 26-29 August 2019, Thessaloniki, Greece. DOI: 10.13140/RG.2.2.15566.61763
     • “Coworking Spaces as the New Trend in Modern Business: An Applied Analysis of WeWork Social Media Marketing Strategy”, Vagianos D., Hackova A. & Kratka M., presented in the 10th International Conference on International Business, Thessaloniki, Greece 23-26 May 2019.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2018

     • “YouTube: a Web 2.0 Collaboration Economy Gateway. Statistics and Impact.”, Vagianos D. & Messerschmidt K., presented in the 9th International Conference on International Business, Thessaloniki, Greece 17-20 May 2018.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2017

     • "Social Networking sites Influence and Popularity Index analysis as an online Marketing tool", Vagianos D., & Koutsoupias N., 9th Pan-Hellenic Conference of Data Analysis with international participation, organized by the Greek Society of Data Analysis, Thessaloniki, Greece, 28-30 September 2017.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • "Toyota Social Media Marketing Strategy: turning popularity into success" (Paper No. 009), Vagianos D., & Karagiozova A., "7th International Conference on International Business", Thessaloniki, Greece 18-21 May 2017.

     2016

     • 'Social Media and Mobile Marketing: The situation in Greece' (Paper No. 047), Dimitrios Vagianos, Lucie Teperova & Stefania Karafylla, ‘7th International Conference on International Business’, Thessaloniki, Greece 20-22 May 2016.

     2011

     • 'Discussion of eParticipation topics in Greek political blogs', Zafiropoulos Κ., Vagianos D. & Vrana V. (2011), 'CeDEM11: Conference for e-democracy, e-participation and e-voting 2011', Danube University Krems, (Centre for E-Government), Krems, Austria, 5-6 May 2011.

     2010

     • 'Investigating success factors of e-governance adoption by Greek teachers', Vrana Vasiliki, Karavasilis Ioannis, Vagianos Dimitrios, Zafiropoulos Kostas, 9th Special Conference of the Hellenic Operational Research Society (HELORS) entitled 'Quantitative Models in the Managerial and Financial Decision Making', Agios Nikolaos-Crete, 27-29 May 2010.
     • 'Conversation authorities among popular wine blogs' ,Zafiropoulos K., Vrana V., & Vagianos D. (2010), 'Eurochrie 2010:Passion for Hospitality Excellence', Stenden & Saxion University- Amsterdam, Netherlands, 25-28 October 2010.

     2004

     • "Educational Applications of Free and Open Source Software",Theodoros Kaskalis, Dimitrios Vagianos, Evangelos Grigoropoulos, Konstantinos Margaritis, 4th Pan-Hellenic Conference on "Information and Communication Technologies in Education" with international participation, organized by the Greek Scientific Association of Information and Communication Technologies in Education, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, 29 September - 3 October 2004.
     • 'Free and Open Source Software Educational Perspectives', Dimitrios Vagianos, Evangelos Grigoropoulos, Theodoros Kaskalis, Konstantinos Margaritis, ICCI 2004: INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL INTELLIGENCE 2004, 17th-19th December 2004, Istanbul, Turkey.

     2003

     • "Wireless Education Network in westward Thessaloniki", Vagianos D., Grigoropoulos E., Tsinakos A.. 6th Education Conference, ICT in Secondary Level Education, EPY, Thessaloniki 2003.
     • Άλλα (6 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2016

      • 'Presence out of Presence', Monika Bocian & Dimitris Vagianos, Magazine FORWARD no 19 (p20-p22), published on Oct 31 2016, University of Lodz, (ISSN 1899-5748)

       Προβολή Δημοσίευσης

      2015

      • 'Οι Αγανακτισμένοι μέσα από το Πρίσμα της Ελληνικής Πολιτικής Μπλογκόσφαιρας', Δημ. Βαγιάνος,Ημερίδα διάχυσης των αποτελεσμάτων του Έργου με τίτλο 'Η συλλογική δράση των Αγανακτισμένων Πολιτών στην Ελλάδα: αίτια, περιεχόμενο, ενέργειες και συμπεράσματα για φορείς χάραξης πολιτικής' της Δράσης 'Αριστεία ΙΙ', Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οκτώβριος 2015.

      2011

      • 'Seeking the importance of political preferences and their connection with the electoral preference in Greek political blogs', Dimitris Vagianos, Kostas Zafiropoulos, Workshop entitled 'Thematic Vote and party identification: the importance of political preferences in a Political Party Democracy', organized by the Greek Society of Political Science, 16-17 June 2011, University of Macedonia.

      2004

      • 'Implementation and Operation of Wireless Network in School Units of Western Thessaloniki', Dimitrios Vagianos, Evangelos Grigoropoulos, Article in the Greek School Network Journal , April 2004.

      2003

      • 'Wireless Educational Network connecting School Units of Western Thessaloniki', 6th Annual Workshop of Greek Computer and Informatics Scientist’s Society, University of Macedonia, December 2003.
      • 'Wireless Education Network in westward Thessaloniki', Vagianos D., Grigoropoulos E., Tsinakos A. 6th Education Conference, ICT in Secondary Level Education, EPY, Thessaloniki 2003.