Αλετράς Βασίλειος
 • 2310 891.505
 • valetras uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 410

  Αλετράς Βασίλειος

  Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  «Μάνατζμεντ και Οικονομικά της Υγείας»

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Α.Π.Θ. (1991)
  • M.A. (Distinction) in Financial and Business Economics, University of Essex, U.K., (1994)
  • M.Sc. in Health Economics, University of York, UK. (1996)
  • Δρ. Τμήματος Ιατρικής (με γνωστικό αντικείμενο Οικονομικών της Υγείας), Α.Π.Θ. (1997)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Διοίκηση νοσηλευτικών μονάδων
  Αποδοτικότητα μονάδων υγείας
  Ικανοποίηση χρηστών υπηρεσιών υγείας
  Ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την κατάσταση υγείας
  Οικονομική αξιολόγηση ιατρικών πράξεων και προγραμμάτων υγείας
  Ικανοποίηση εργαζομένων μονάδων υγείας
  Εφαρμογή πινάκων ισορροπημένης στοχοθεσίας στην Υγεία
  Συστήματα αξιολόγησης μονάδων υγείας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
   (ΟΔ0312)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0312

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA232/

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Μετά το πέρας των μαθημάτων και την επιτυχή εξέτασή τους, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να

  • κατονομάζουν τον ρόλο και τις βασικές έννοιες της Δημόσιας Οικονομικής
  • εξηγούν τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η δημόσια παρέμβαση στις αγορές
  • εξηγούν εναλλακτικές πολιτικές προσέγγισης αποτυχιών της αγοράς και τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες τους  
  • αναγνωρίζουν ποιες ιδιωτικοποιήσεις και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι πιο πιθανό να αποβούν ωφέλιμες για την κοινωνία
  • περιγράφουν τα πιθανά προβλήματα λήψης συλλογικών αποφάσεων στον δημόσιο τομέα
  • περιγράφουν την αναγκαιότητα της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης και τα διαφορετικά συστήματα οργάνωσής της
  • υποδεικνύουν πολιτικές για τη διατήρηση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης
  • ερμηνεύουν σημαντικά προβλήματα της σύγχρονης εποχής, όπως η μόλυνση του περιβάλλοντος, υπό το πρίσμα των εξωτερικοτήτων της Δημόσιας Οικονομικής
  • υποδεικνύουν αποτελεσματικές δημόσιες πολιτικές για την πρόληψη και την καταπολέμηση της φτώχειας
  • κατονομάζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της ανάλυσης κόστους οφέλους
  • προσεγγίζουν κατά το δυνατόν σφαιρικά και αμερόληπτα, με επιχειρήματα και εμπειρικά ευρήματα, επίκαιρα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία μας 
  • αποκτήσουν μια περισσότερο θετική στάση ως πολίτες απέναντι σε (αποτελεσματικές) δημόσιες πολιτικές που μπορεί μέχρι σήμερα να αντιμετώπιζαν με επιφύλαξη 

  Γενικές Ικανότητες

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική
  • Το μέγεθος του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη
  • Δημόσια αγαθά
  • Ιδιωτικοποιήσεις
  • Πολιτική Οικονομία
  • Αποτυχίες της αγοράς: η περίπτωση των υπηρεσιών υγείας
  • Εξωτερικότητες
  • Κοινωνική ασφάλιση
  • Πολιτικές ενάντια στη φτώχεια
  • Ανάλυση κόστους οφέλους

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρησιμοποιείται η πλατφόρμα Open E-class για την ανάρτηση εγγράφων (περίγραμμα μαθήματος, διαφάνειες διαλέξεων, χρήσιμα links κλπ). Επίσης, για την επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω ανακοινώσεων και αποστολής μηνυμάτων. Φυσικά, χρησιμοποιείται Η/Υ και βιντεοπροβολέας με το λογισμικό powerpoint για την προβολή των διαφανειών των διαλέξεων στο αμφιθέατρο.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39

  Ατομική εργασία

  15

  Αυτόνομη μελέτη

  61

  Σύνολο Μαθήματος

  115

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  .

  • Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει α) προαιρετική εργασία (προφορική παρουσίαση στο μάθημα) και β) τελική γραπτή εξέταση.
  • Γλώσσα αξιολόγησης: ελληνική.
  • Η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης αναγράφονται στο Περίγραμμα Μαθήματος που αναρτάται στην πλατφόρμα Open E-class και παρουσιάζεται στους φοιτητές κατά την 1η εβδομάδα μαθημάτων στο αμφιθέατρο.
  • Τα κριτήρια αξιολόγησης της προφορικής εργασίας είναι: α) Περιεχόμενο (περιεκτική και εμβριθής παρουσίαση / ανάλυση του θέματος, αξιόπιστες βιβλιογραφικές πηγές), β) Δομή (σαφήνεια σκοπού παρουσίασης, καλά οργανωμένες διαφάνειες για την ομαλή ροή της παρουσίασης, σαφή συμπεράσματα στο τέλος της παρουσίασης), γ) Παρουσίαση (οπτική επαφή με ακροατήριο, δυνατή και καθαρή φωνή, αυτοπεποίθηση, επαρκής εξήγηση του υλικού της παρουσίασης, ομαλή ροή επιχειρημάτων χωρίς επαναλήψεις, τήρηση χρονικού ορίου, αποτελεσματική απάντηση ερωτήσεων διδάσκοντα και συμφοιτητών, δ) Ποιότητα οπτικού υλικού -  διαφανειών (επιγραμματικό και ευανάγνωστο κείμενο και γραφικά, ομοιομορφία διαφανειών, κατάλληλη επιλογή χρωμάτων, κλπ).
  • Η τελική γραπτή εξέταση αποτελείται από 3 ανοικτές ερωτήσεις ανάπτυξης, από τις οποίες οι φοιτητές/τριες επιλέγουν τις 2. Καλούνται να συζητήσουν κάποιο θέμα από την ύλη των εξετάσεων και να προσεγγίσουν κριτικά κάποια υποερωτήματα. Κριτήρια είναι: α) κατανόηση των τιθέμενων ερωτήσεων, β) επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων, γ) πληρότητα απαντήσεων με καλά δομημένη επιχειρηματολογία, c) κριτική ικανότητα, και δ) ευανάγνωστο γραπτό (σαφήνεια, περιεκτικότητα, αναγνωσιμότητα).

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

  • Rosen H, Gayer T, Ράπανος Β, Καπλάνογλου Γ. Δημόσια Οικονομική: Σύγχρονη Θεωρία και Ελληνική Πραγματικότητα. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, 2009.
  • Γεωργακόπουλου Θ. Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική (Δ’ Έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Ευγ. Μπένου, 2012.

  -Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να διαβάζουν άρθρα σε θέματα Δημόσιας Οικονομικής στα εξής έντυπα:

  • Οικονομικές Εξελίξεις του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. https://www.kepe.gr/index.php/el/erevna/dimosieyseis/oikonomikes-ekseliksis.html
  • Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, Διαθέσιμο στη διεύθυση  https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/SCAD/issue/archive
  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
   (ΟΔ0713)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0713

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA127/

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Οι φοιτητές μετά το πέρας των μαθημάτων και την επιτυχή εξέτασή τους αναμένεται να

  • Γνωρίζουν τις έννοιες και θεωρίες της διοίκησης με έμφαση στον τομέα της υγείας
  • Αναπτύξουν περαιτέρω στον τομέα της υγείας τις βασικές δεξιότητες του μάνατζμεντ που ήδη έχουν αποκτήσει στα προηγούμενα έτη των σπουδών τους
  • Αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες του τομέα υγείας και πώς αυτές διαφοροποιούν τη διοίκηση στον χώρο αυτό από το μάνατζμεντ σε άλλους τομείς της οικονομίας
  • Διακρίνουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις που μπορεί να απαιτηθούν από διοικητές δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών υγείας
  • Αποκτήσουν την ικανότητα να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά καθημερινές προκλήσεις που εμφανίζονται για έναν διοικητή σε μια μονάδα υγείας, με την αξιοποίηση των θεωριών και δεξιοτήτων του μάνατζμεντ
  • Προσεγγίζουν με μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία θέματα που αφορούν στην υγεία του πληθυσμού και των εργαζομένων στον κλάδο αυτό

  Γενικές Ικανότητες

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Η αγορά υπηρεσιών υγείας
  • Ιδιαιτερότητες της υπηρεσίας και σημασία τους για το μάνατζμεντ
  • Δείκτες απόδοσης μονάδων και συστημάτων υγείας
  • Αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας
  • Στρατηγικός σχεδιασμός και προγραμματισμός σε μονάδες υγείας
  • Ποιότητα υπηρεσιών υγείας και ικανοποίηση ασθενών
  • Οργάνωση των μονάδων και των υπηρεσιών υγείας
  • Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού και ηγεσία στην υγεία
  • Αποτελεσματική επικοινωνία σε οργανισμούς υγείας
  • Διοίκηση αλλαγών στον τομέα της υγείας

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρησιμοποιείται η πλατφόρμα Open E-class για την ανάρτηση εγγράφων (περίγραμμα μαθήματος, διαφάνειες διαλέξεων, χρήσιμα links κλπ). Επίσης, για την επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω ανακοινώσεων και αποστολής μηνυμάτων. Φυσικά, χρησιμοποιείται Η/Υ και βιντεοπροβολέας με το λογισμικό powerpoint για την προβολή των διαφανειών των διαλέξεων στο αμφιθέατρο.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39

  Ατομική εργασία

  16

  Αυτόνομη μελέτη

  70

  ΣύνολοΜαθήματος

  125

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  • Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει α) εκπόνηση εργασίας (προφορική παρουσίαση στο μάθημα) και β) τελική γραπτή εξέταση.
  • Γλώσσα αξιολόγησης: ελληνική.
  • Η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης αναγράφονται στο Περίγραμμα Μαθήματος που αναρτάται στην πλατφόρμα Open E-class και παρουσιάζεται στους φοιτητές κατά την 1η εβδομάδα μαθημάτων στο αμφιθέατρο.
  • Τα κριτήρια αξιολόγησης της προφορικής εργασίας είναι: α) Περιεχόμενο (περιεκτική και εμβριθής παρουσίαση / ανάλυση του θέματος, αξιόπιστες βιβλιογραφικές πηγές), β) Δομή (σαφήνεια σκοπού παρουσίασης, καλά οργανωμένες διαφάνειες για την ομαλή ροή της παρουσίασης, σαφή συμπεράσματα στο τέλος της παρουσίασης), γ) Παρουσίαση (οπτική επαφή με ακροατήριο, δυνατή και καθαρή φωνή, αυτοπεποίθηση, επαρκής εξήγηση του υλικού της παρουσίασης, ομαλή ροή επιχειρημάτων χωρίς επαναλήψεις, τήρηση χρονικού ορίου, αποτελεσματική απάντηση ερωτήσεων διδάσκοντα και συμφοιτητών, δ) Ποιότητα οπτικού υλικού -  διαφανειών (επιγραμματικό και ευανάγνωστο κείμενο και γραφικά, ομοιομορφία διαφανειών, κατάλληλη επιλογή χρωμάτων, κλπ).
  • Η τελική γραπτή εξέταση αποτελείται από 3 ανοικτές ερωτήσεις ανάπτυξης, από τις οποίες οι φοιτητές/τριες επιλέγουν τις 2. Καλούνται να συζητήσουν κάποιο θέμα από την ύλη των εξετάσεων και να προσεγγίσουν κριτικά κάποια υποερωτήματα. Κριτήρια είναι: α) κατανόηση των τιθέμενων ερωτήσεων, β) επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων, γ) πληρότητα απαντήσεων με καλά δομημένη επιχειρηματολογία, c) κριτική ικανότητα, και δ) ευανάγνωστο γραπτό (σαφήνεια, περιεκτικότητα, αναγνωσιμότητα).

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

  • Πολύζος Ν. (2014) Διοίκηση και οργάνωση υπηρεσιών υγείας. Αθήνα: Κριτική.
  • Sullivan E, Decker P. (2016) Αποτελεσματική ηγεσία και διοίκηση στις υπηρεσίες υγείας (Μετάφραση – Επιστημονική επιμέλεια: Θάλεια Μπελλάλη). 8η Έκδοση. Αθήνα: Μ. Γκιούρδας.

  -Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  Συστήνεται στους φοιτητές να διαβάζουν άρθρα στο επιστημονικό περιοδικό Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής που δημοσιεύονται συχνά,  αφορούν στη Διοίκηση στον τομέα της Υγείας και είναι διαθέσιμα ελεύθερα στο Διαδίκτυο (http://www.mednet.gr/archives/).

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (BUSINESS CASE STUDY)
   (ΟΔ0809-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0809-1

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η’

   

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

   

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

   

  3

  5

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

   

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ

   

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

   

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA205/

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  ΓΝΩΣΕΙΣ:

  • Διαθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων, στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές ή άλλες εξελίξεις αιχμής και κατανοούν τις έννοιες, μεθόδους και πρακτικές της Επιχειρηματικής Μελέτης  που εμπεριέχει στοιχεία από τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία ώστε να εμβαθύνουν, να διευρύνουν και να προσαυξάνουν τις προγενέστερες γνώσεις τους.
  • Διαθέτουν αντίληψη της εξελικτικής της Επιχειρηματικής Μελέτης  και των συνδεόμενων τρεχουσών ή/και καινοτόμων εφαρμογών.
  • Κατέχουν αναλυτική και προηγμένη γνώση της Επιχειρηματικής Μελέτης , συμπεριλαμβανομένης της κριτικής κατανόησης των θεωριών, βασικών εννοιών, αρχών και μεθοδολογιών του επιστημονικού ή εφαρμοσμένου γνωστικού πεδίου.

  ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

  • Αναλύουν και προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους ώστε να τις εφαρμόζουν σε ποικίλα θέματα της Επιχειρηματικής Μελέτης  ή και του επαγγελματικού πεδίου, καθώς και για να αποκτήσουν νέα γνώση.
  • Εφαρμόζουν ορθά τα κατάλληλα εργαλεία και τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης στη διερεύνηση των βασικών θεμάτων της Επιχειρηματικής Μελέτης .
  • Επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα της Επιχειρηματικής Μελέτης , αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες, καθώς και δημιουργικές ή καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν τις λύσεις και απόψεις τους με τρόπο μεθοδικό και επιστημονικό.
  • Χρησιμοποιώντας επιστημονικές πηγές ή και πηγές εξειδικευμένες σε θεωρητικά, τεχνικά και επαγγελματικά θέματα, συγκεντρώνουν, αναλύουν και επιλέγουν με τρόπο κριτικό και υπεύθυνο τις ιδέες και τις πληροφορίες για τα στοιχεία εκείνα τα οποία τους αφορούν.
  • Αναπτύσσουν ζητήματα, κυρίως στο πλαίσιο της Επιχειρηματικής Μελέτης , βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις κατά περίπτωση συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις του θέματος.
  • Επικοινωνούν με εξειδικευμένες και μη ομάδες και κοινό, ώστε να μεταφέρουν προφορικά, γραπτά και με άλλα μέσα, πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα της Επιχειρηματικής Μελέτης .

  ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:

  • Σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και υλοποιούν ερευνητικές εργασίες με επίβλεψη στο πλαίσιο της Επιχειρηματικής Μελέτης , τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.
  • Μεταφέρουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που απέκτησαν σε επαγγελματικό ή επιχειρηματικό πλαίσιο και τις εφαρμόζουν με αυτονομία και με τρόπο που δείχνει επαγγελματισμό και κοινωνική υπευθυνότητα, έτσι ώστε να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή εργασίες.
  • Λαμβάνουν αποφάσεις, τις αξιολογούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη τους σε σύνθετα επαγγελματικά και επιχειρηματικά πλαίσια τα οποία μεταβάλλονται και εξελίσσονται.
  • Είναι σε θέση να αναλάβουν, εντός καθορισμένων πλαισίων, την ευθύνη της ανάπτυξης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ατόμων και ομάδων.

  Γενικές Ικανότητες

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  14. Εισαγωγή στις μελέτες περίπτωσης (προδρομικές, αναδρομικές, διαμήκεις)
  15. Ενότητες πληροφόρησης (SWOT, PEST_LE)
  16. Εταιρικό προφίλ
  17. Είδη στρατηγικής
  18. Ανάλυση δομών και συστημάτων
  19. Χαρακτηριστικά ποιοτικών μελετών
  20. Χαρακτηριστικά ποσοτικών μελετών
  21. Πτυχές επιχειρηματικής μελέτης
  22. Χαρακτηριστικά επιχειρηματικής μελέτης
  23. Παραδείγματα επιχειρηματικών μελετών
  24. Ερωτήματα επιχειρηματικών μελετών
  25. Διαμόρφωση και συγγραφή επιχειρηματικής μελέτης
  26. Παρουσίαση επιχειρηματικής μελέτης

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Χρήση Power Point, Excel και Word στην εργασία
  • Επικοινωνία με τους φοιτητές με email και Open eclass

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Προσωπική επαφή (13x4)

  52

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας (12x3)

  36

  Εκπόνηση μελέτης (project) (12x3)

  36

  Συγγραφή εργασίας

  26

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  •  Αξιολόγηση:

  Η αξιολόγηση του φοιτητή γίνεται στην ελληνική ή αγγλική  γλώσσα με τη βοήθεια:

  1. Γραπτής εργασίας: Η εργασία κατατίθεται σε μορφή Word έκτασης 3000 περίπου λέξεων, για ατομική εργασία, και για ομαδική εργασία αυξάνεται κατά 500 λέξεις για κάθε ένα επιπλέον φοιτητή.
  2. Προφορικής παρουσίασης: Οι φοιτητές παρουσιάζουν την εργασία τους σε μορφή Power Point έκτασης 15 διαφανειών.
  •   Παρατηρήσεις:
  Όλοι οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος σε ομαδική επιχειρηματική μελέτη λαμβάνουν τον ίδιο βαθμό.

   

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

  ·         Βακόλα, Μ. (2009) Διοικώντας τις Αλλαγές. Έκδοση Β΄, Αθήνα: ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
  ·         Ellet, W. (2018) The Case Study Handbook, Revised Edition: A Student's Guide.  Harvard Business Publishing.

  -Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  —  Journal of Business Case Studies

  —  Journal of Business Case Studies and Applications

  —  Journal of Case Studies

  —  International Journal of Cases Studies

   

  • ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
   (MHM0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MHM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό παρέχει εξειδίκευση στο μάνατζμεντ με σκοπό να παρέχει την απαραίτητη θεωρητική κατάρτιση και την απόκτηση δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στα στελέχη οργανισμών παροχής υπηρεσιών υγείας. Αρχικά, εξετάζεται η  οργάνωση των νοσοκομείων και του συστήματος υγείας, δίνοντας έμφαση στο οργανωτικό, νομικό, οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον της ελληνικής πραγματικότητας. Στη συνέχεια έμφαση δίνεται στην απόκτηση δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες προκειμένου να είναι σε θέση τα στελέχη να διαχειριστούν βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί φροντίδας υγείας, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου που σχετίζεται με τις δραστηριότητές τους, της αντίστασης του ανθρωπίνου δυναμικού στις αλλαγές και των συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνική της διαπραγμάτευσης. Η τρίτη θεματική ενότητα του μαθήματος αφορά στη στρατηγική διοίκηση και σχεδιασμό που αποτελεί απαραίτητο πυλώνα για την επίτευξη των στόχων ενός οργανισμού. Τέλος, θα παρουσιαστούν διπλωματικές εργασίες που έχουν εκπονηθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και αφορούν σε ποσοτικές μελέτες εστιασμένες στον τομέα της υγείας προκειμένου να ενθαρρυνθεί η επιστημονική προσέγγιση της επίλυσης προβλημάτων στον χώρο της υγείας, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των μονάδων και του συστήματος υγείας συνολικότερα. Σημειώνεται ότι το μάθημα αυτό θα κρατήσει αποστάσεις από πολλά εξέχουσας σημασίας ζητήματα για τα στελέχη οργανισμών παροχής υπηρεσιών – όπως η διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού και η διοίκηση ποιότητας- καθώς τα θέματα αυτά προσεγγίζονται με πληρότητα σε αντίστοιχα (υποχρεωτικά) μαθήματα του μεταπτυχιακού αυτού προγράμματος. Στα πλαίσια των μαθημάτων θα ενθαρρυνθεί ιδιαίτερα η συζήτηση καθώς κρίνεται ιδιαίτερα γόνιμη η ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων από στελέχη και άτομα γενικότερα που βλέπουν το σύστημα υγείας από διαφορετικές οπτικές.

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
   (ΟΔ0720)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0720

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ζ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA185/

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Οι φοιτητές μετά το πέρας των μαθημάτων και την επιτυχή εξέτασή τους αναμένεται να είναι σε θέση να

  • κατονομάζουν τον ρόλο και τις βασικές έννοιες των οικονομικών της υγείας
  • αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες μιας αγοράς υπηρεσιών υγείας
  • ερμηνεύουν πληθώρα δεικτών μέτρησης της απόδοσης των συστημάτων υγείας
  • περιγράφουν τα βασικά πρότυπα οργάνωσης του τομέα της υγείας και τις διαφορές τους
  • εξηγούν τις βασικές διαφορές του ελληνικού συστήματος υγείας από άλλα ευρωπαϊκά συστήματα
  • αναγνωρίζουν τη σημασία των διαφορετικών μορφών αποδοτικότητας για την άσκηση πολιτικής υγείας
  • περιγράφουν τις βασικές μεθόδους αποζημίωσης του ιατρικού προσωπικού και των νοσοκομείων
  • προτείνουν κατάλληλες μεθόδους χρηματοδότησης που θα αυξάνουν την αποδοτικότητα ενός συστήματος υγείας
  • εξηγούν τα κίνητρα που δημιουργούν διαφορετικές πολιτικές υγείας ως προς την επίτευξη των στόχων ενός συστήματος υγείας
  • περιγράφουν τις διαθέσιμες μεθόδους και να ερμηνεύουν βασικά αποτελέσματα οικονομικών αξιολογήσεων φαρμάκων, ιατρικών πράξεων ή προγραμμάτων υγείας
  • αναγνωρίζουν τη σημασία τόσο των θεωρητικών επιχειρημάτων, όσο και των ερευνητικών ευρημάτων για την ολοκληρωμένη κριτική προσέγγιση των πολιτικών υγείας
  • αντιλαμβάνονται ποια είναι η πρακτική σημασία των διαφόρων εννοιών, θεωριών και μεθόδων των Οικονομικών της Υγείας για τους φορείς λήψης αποφάσεων

  Γενικές Ικανότητες

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Έννοια και αντικείμενο των Οικονομικών της Υγείας
  • Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αγαθού «υγεία» και της αγοράς υπηρεσιών υγείας
  • Προκλητή ζήτηση υπηρεσιών υγείας: θεωρία και εμπειρικά ευρήματα
  • Πρότυπα οργάνωσης και χρηματοδότησης των συστημάτων υγείας
  • Το ελληνικό σύστημα υγείας
  • Δείκτες απόδοσης μονάδων και συστημάτων υγείας
  • Το νοσοκομείο ως οικονομική μονάδα
  • Χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας: η πλευρά του παραγωγού
  • Χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας: η πλευρά του χρήστη
  • Η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής
  • Οικονομική αξιολόγηση προγραμμάτων υγείας

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρησιμοποιείται η πλατφόρμα Open E-class για την ανάρτηση εγγράφων (περίγραμμα μαθήματος, διαφάνειες διαλέξεων, χρήσιμα links κλπ). Επίσης, για την επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω ανακοινώσεων και αποστολής μηνυμάτων. Φυσικά, χρησιμοποιείται Η/Υ και βιντεοπροβολέας με το λογισμικό powerpoint για την προβολή των διαφανειών των διαλέξεων στο αμφιθέατρο.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39

  Ατομική εργασία

  15

  Αυτόνομη μελέτη

  61

  Σύνολο Μαθήματος

  115

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  • Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει α) προαιρετική εκπόνηση εργασίας (προφορική παρουσίαση στο μάθημα) και β) τελική γραπτή εξέταση.
  • Γλώσσα αξιολόγησης: ελληνική.
  • Η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης αναγράφονται στο Περίγραμμα Μαθήματος που αναρτάται στην πλατφόρμα Open E-class και παρουσιάζεται στους φοιτητές κατά την 1η εβδομάδα μαθημάτων στο αμφιθέατρο.
  • Τα κριτήρια αξιολόγησης της προφορικής εργασίας είναι: α) Περιεχόμενο (περιεκτική και εμβριθής παρουσίαση / ανάλυση του θέματος, αξιόπιστες βιβλιογραφικές πηγές), β) Δομή (σαφήνεια σκοπού παρουσίασης, καλά οργανωμένες διαφάνειες για την ομαλή ροή της παρουσίασης, σαφή συμπεράσματα στο τέλος της παρουσίασης), γ) Παρουσίαση (οπτική επαφή με ακροατήριο, δυνατή και καθαρή φωνή, αυτοπεποίθηση, επαρκής εξήγηση του υλικού της παρουσίασης, ομαλή ροή επιχειρημάτων χωρίς επαναλήψεις, τήρηση χρονικού ορίου, αποτελεσματική απάντηση ερωτήσεων διδάσκοντα και συμφοιτητών, δ) Ποιότητα οπτικού υλικού -  διαφανειών (επιγραμματικό και ευανάγνωστο κείμενο και γραφικά, ομοιομορφία διαφανειών, κατάλληλη επιλογή χρωμάτων, κλπ).
  • Η τελική γραπτή εξέταση αποτελείται από 3 ανοικτές ερωτήσεις ανάπτυξης, από τις οποίες οι φοιτητές/τριες επιλέγουν τις 2. Καλούνται να συζητήσουν κάποιο θέμα από την ύλη των εξετάσεων και να προσεγγίσουν κριτικά κάποια υποερωτήματα. Κριτήρια είναι: α) κατανόηση των τιθέμενων ερωτήσεων, β) επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων, γ) πληρότητα απαντήσεων με καλά δομημένη επιχειρηματολογία, c) κριτική ικανότητα, και δ) ευανάγνωστο γραπτό (σαφήνεια, περιεκτικότητα, αναγνωσιμότητα).

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

  • Morris S, Devlin N, Parkin D, Spencer A. (2017) Η οικονομική ανάλυση στη φροντίδα υγείας. Επιμέλεια: Κ. Αθανασάκης, Η. Κυριόπουλος. Λευκωσία: Broken-Hill.
  • Υφαντόπουλος Γ. (2018) Τα οικονομικά της υγείας: θεωρία και πολιτική (2η Έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Τυπωθήτω.

  -Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Συστήνεται στους φοιτητές να διαβάζουν άρθρα στο επιστημονικό περιοδικό Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, όπου δημοσιεύονται συχνά  μελέτες στα Οικονομικά της Υγείας. Το περιοδικό είναι ανοικτής πρόσβασης (http://www.mednet.gr/archives/) και καταλογογραφημένο στη Scopus.

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
   (MHM0204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MHM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό διδάσκονται οι οικονομικές αρχές και μέθοδοι στον χώρο της
  Υγείας και έτσι παρέχονται οι απαραίτητες ακαδημαϊκές γνώσεις και πρακτικές
  δεξιότητες σε στελέχη που εργάζονται ή θα εργαστούν στο Υπουργείο Υγείας, στις
  ΔΥΠε, στα νοσοκομεία ή κλινικές και αλλού (π.χ. φαρμακευτικές εταιρίες).
  Καταρχήν, παρουσιάζεται το πρόβλημα της στενότητας των διαθέσιμων πόρων για
  την υγεία και ο ρόλος της Οικονομικής Επιστήμης στην ορθολογική κατανομή
  αυτών. Κατόπιν, εξετάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αγαθού «φροντίδα
  υγείας» που διαφοροποιούν τη συγκεκριμένη αγορά από τις αγορές άλλων αγαθών
  και καθιστούν επιτακτική την κρατική παρέμβαση. Στη συνέχεια οι σπουδαστές θα
  εξοικειωθούν με ποικίλες μεθόδους, που εφαρμόζονται διεθνώς προκειμένου να
  αυξηθεί η αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και ισότητα στην παροχή υπηρεσιών
  υγείας. Τέτοιες μέθοδοι είναι, μεταξύ άλλων, η γενικότερη χρηματοδότηση των
  συστημάτων υγείας, ο τρόπος αποζημίωσης των νοσοκομείων και του ιατρικού
  σώματος, η εκτίμηση της αποδοτικότητας των νοσοκομείων, η οικονομική
  αξιολόγηση ιατρικών πράξεων και προγραμμάτων υγείας και ο μηχανισμός
  καθορισμού προτεραιοτήτων. Σχετικό θέμα με τον καθορισμό προτεραιοτήτων είναι
  και το ζήτημα της ισότητας. Επομένως, θα εξεταστούν οι υπάρχουσες ανισότητες στα
  συστήματα υγείας και οι πολιτικές καταπολέμησής τους.

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
   (MPM0106)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MPM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
   (MHM0207)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MHM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε Διοικητές οργανισμών φροντίδας υγείας, τα διοικητικά στελέχη του Υπουργείου Υγείας και των Υγειονομικών Περιφερειών, τους ιατρούς και νοσηλευτές με διευθυντικά καθήκοντα, τους εργαζόμενους στη φαρμακοβιομηχανία και τις επιχειρήσεις κατασκευής ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, και γενικότερα όσους εργάζονται στον κλάδο της υγείας και αντιμετωπίζουν την πρόκληση των περιορισμών κλειστών προϋπολογισμών και της ορθολογικής κατανομής των περιορισμένων οικονομικών πόρων. Επίσης, απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους που σκέφτονται να απασχοληθούν στο μέλλον σε θέσεις με τα προαναφερθέντα καθήκοντα. Η οικονομική αξιολόγηση χρησιμοποιείται ως βοηθητικό εργαλείο στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με το κόστος και όφελος εναλλακτικών θεραπευτικών αγωγών, ιατρικής τεχνολογίας ή και ολόκληρων προγραμμάτων υγείας. Το μάθημα θα παρέχει σε εκείνους που θα το παρακολουθήσουν μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των αρχών και μεθόδων της οικονομικής αξιολόγησης στον τομέα της υγείας, με εφαρμογές στη Φαρμακοοικονομία και την αξιολόγηση ιατρικής τεχνολογίας. Με το πέρας των μαθημάτων, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να διαβάζουν και να κρίνουν την αξιοπιστία οικονομικών αξιολογήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στο χώρο της υγείας, αλλά και να σχεδιάζουν δικές τους απλές οικονομικές αξιολογήσεις.

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ
   (MHM0103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MHM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό διδάσκονται οι αρχές και μέθοδοι άσκησης πολιτικής στον τομέα της υγείας. Αρχικά ορίζεται η έννοια της «πολιτικής υγείας», οι παράγοντες που επιδρούν στην μορφή της άσκησης πολιτικής, καθώς και ο ρόλος των συμμετεχόντων σε αυτήν όπως το κράτος, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, πολίτες, κοινωνικές ομάδες κ.α.. καθώς και η δύναμη που ασκείται από τις προαναφερθείσες ομάδες στη διατύπωση, θέσπιση και εφαρμογή των μέτρων πολιτικής. Στη συνέχεια οι σπουδαστές θα εξοικειωθούν με συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής / παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν διαχρονικά στη διεθνή κοινότητα όπως στην οργάνωση των συστημάτων υγείας, στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, στη πρόληψη και στη βελτίωση της δημόσιας υγείας, στην ασφαλιστική κάλυψη των πολιτών, στη μακροχρόνια φροντίδα υγείας, στη συγκράτηση των δαπανών υγείας, στη προσφορά και ζήτηση των φαρμακευτικών σκευασμάτων και στην εξάλειψη των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Αντικείμενο συζήτησης θα αποτελέσουν και τα μέτρα πολιτικής που εφαρμόστηκαν διαχρονικά στη χώρα μας, ιδιαίτερα δε στη δίνη της πρόσφατης οικονομικής κρίσης.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (7 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2002

   • Αλετράς Β. (2002): Οικονομική θεώρηση των νοσοκομείων. Κεφ. υπ’ αριθμ. 6 του διδακτικού βιβλίου των Β Αλετρά, Μ Ματσαγγάνη, Δ Νιάκα Θέματα οικονομικής και χρηματοδοτικής διαχείρισης υπηρεσιών υγείας. Τόμος Α', Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο:115-142.
   • Αλετράς, Β. (2002): Καθορισμός Προτεραιοτήτων στον Τομέα των Υπηρεσιών Υγείας. Κεφ. υπ' αριθμ. 9 του διδακτικού βιβλίου Αλετράς Β., Ματσαγγάνης, Μ., Νιάκας, Δ. Θέματα Οικονομικής και Χρηματοδοτικής Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας, Τόμος Α', Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
   • Αλετράς, Β. (2002): Αποδοτική Διαχείριση Νοσοκομείων. Κεφ. υπ' αριθμ. 7 του διδακτικού βιβλίου Αλετράς Β., Ματσαγγάνης, Μ., Νιάκας, Δ. Θέματα Οικονομικής και Χρηματοδοτικής Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας, Τόμος Α', Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
   • Αλετράς, Β. Ματσαγγάνης Μ, Νιάκας Δ. (2002): Θέματα Οικονομικής και Χρηματοδοτικής Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας, Τόμος Α', Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα.

   1997

   • Αλετράς Β. (1997): Οικονομική ανάλυση λειτουργίας νοσηλευτικών μονάδων. Μία οικονομετρική προσέγγιση. Διδακτορική διατριβή, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ιατρικό Τμήμα, Α.Π.Θ.:1-194.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Aletras, V. (1997): The Relationship between Volume and the Scope of Activity and Hospital Costs, part II in NHS Centre for Reviews and Dissemination, Concentration and Choice in the Provision of Hospital Services. CRD Report 8, University of York.
   • Aletras, V., Jones, A., Sheldon, T. (1997): Economies of Scale and Scope. Chapter 3 in B. Ferguson, T. Sheldon, J. Posnett (eds.) Concentration and Choice in Healthcare, The Royal Society of Medicine Press.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (44 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2023

    • Karaferis D, Aletras V, Niakas D. (2023) Job satisfaction of primary healthcare professionals: a cross-sectional survey in Greece. Acta Biomedica Accepted for puiblication.

    2022

    • Karaferis D, Aletras V, Raikou M, Niakas D. (2022) Factors influencing motivation and work engagement of healthcare professionals. Materia Sociomedica 34(3):216-224.
    • Karaferis D, Aletras V, Niakas D. (2022) Determining Dimensions of Job Satisfaction in Healthcare using Factor Analysis. BMC Psychol. 2022; 10:240. doi:10.1186/s40359-022-00941-2.
    • Karaferis D, Aletras V, Niakas D. (2022) Job satisfaction and associated factors in Greek public hospitals. Acta Biomed. 2022; 93(5):e2022230. doi:10.23750/abm.v93i5.13095.
    • Mylona I, Aletras V, Ziakas N, Tsinopoulos I. (2022) Examining different outcome measures for reliability in assessing the impact of cataract surgery in quality of health. European Journal of Opthalmology 321:2219-2224.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Mylona I, Aletras V, Ziakas N, Tsinopoulos I. (2022) Improvement in general health after cataract surgery is not limited to vision-specific function. Psychology, Health & Medicine 27(10):2152-2160.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2021

    • Mylona I, Aletras V, Ziakas N, Tsinopoulos I. (2021) Rasch validation of the VF-14 scale of vision-specific functioning in Greek patients. International Journal of Environmental Research and Public Health 18:4254.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Mavrodi A, Chatzopoulos S, Aletras V. (2021) Examining willingness-to-pay and zero valuations for a health improvement with logistic regression. Inquiry 58:469580211028102.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Beza S, Mavrodi A, Gima K, Aletras V. (2021) Health-related quality of life among refugees and asylum seekers in Northern Greece. Journal of Immigrant and Minority Health 24:437-444.
    • Mylona I, Aletras V, Ziakas N, Tsinopoulos I. (2021) Rasch validation of the LVQOL scale. Acta Medica (Hradec Kralove) Acta Medica (Hradec Kralove) 64(2):108-118.
    • Mylona I, Aletras V, Ziakas N, Tsinopoulos I. (2021) Successful cataract surgery leads to an improvement in depressive symptomatology. Ophthalmic Research 64(1):50-54.

    2020

    • Aletras V., Klinis S., Mavrodi A., Kakalou D., Ntantana A., Mallidou A., & Niakas D. (2020) “A cross-sectional study of patient safety culture in acute-care hospitals in Greece”, Journal of Patient Safety and Risk Management, 25(3):106-116.
    • Mavrodi A, Aletras V. (2020) A contingent valuation study for eliciting a monetary value of a quality-adjusted life-year in the general Greek population. Value in Health Regional Issues 22:36-43.
    • Κωνσταντιδέλλη Δ, Αλετράς Β, Νιάκας Δ. (2020) Ποιότητα ζωής ασθενών με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου Επίδραση των anti-TNFα ως φαρμακευτική αγωγή. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 37:773-781.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2019

    • Mavrodi A., Aletras. V. Preliminary results of a healthcare contingent valuation study in Greece. International Journal of Finance, Insurance and Risk Management. 9: 3-16.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Dinas K, Vavoulidis E, Pratilas G, Chatzistamatiou K, Basonidis A, Sotiriadis A, Zeprilidis L, Pantazis K, Tziomalos K, Aletras V, Tsiotras G. (2018): Gynecology healthcare professionals towards safety procedures in Operating Rooms aiming to enhanced quality of medical services in Greece. International Journal of Health Care Quality Assurance 32:1-14.

    2018

    • Domeyer P, Katsari V, Sarafis P, Aletras V Niakas D. (2018) Greek students’ attitudes, perception and knowledge regarding generic medicines in times of economic crisis: a cross-sectional study. BMC Medical Education, 18:262.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Dinas K, Vavoulidis E, Pratilas G, Basonidis, A, Liberis A, Zepiridis L, Sotiriadis A, Papaevangeliou D, Stathopoulou A, Leimoni E, Pantazis K, Tziomalos K, Aletras V, Tsiotras G. (2019): Greek gynecology healthcare professionals towards Quality Management Systems. International Journal of Health Care Quality Assurance 32(1):164-175.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2017

    • Flokou A, Aletras V, Niakas D. (2017): A window-DEA based efficiency evaluation of the public hospital sector in Greece during the 5-year economic crisis. PLoS One, 12:e0177946.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Mavrodi A, Aletras V, Spanou A, Niakas D. (2017): Eliciting the monetary value of a Quality-Adjusted Life Year in a Greek outpatient department in times of economic austerity. Pharmacoeconomics Open, 1:291–300.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Anagnostou P, Aletras V, Niakas D. (2017): Human papillomavirus knowledge and vaccine acceptability among adolescents in a Greek region. Public Health, 152:145-152.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Domeyer P, Aletras V, Anagnostopoulos F, Katsari V, Niakas D. (2017): Development and validation of a tool to assess knowledge and attitudes towards generic medicines among students in Greece: The ATtitudeTOwardsGENerics (ATTOGEN) questionnaire. PLoS One, 12:e0188484.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2016

    • Dagklis I, Aletras V, Tsantaki E, Orologas A, Niakas D. (2016): Multiple sclerosis patients valuing their own health status: valuation and psychometric properties of the 15D. Neurology International, 8:6416.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Dario C, Luisotto E, Dal Pozzo E, Mancin S, Aletras V, Newman S, Gubian L, Saccavini C. (2016): Assessment of patients' perception of telemedicine services using the Service User Technology Acceptability Questionnaire. International Journal of Integrated Care, 16:13.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Aletras V, Kallianidou K. (2016): Performance obstacles of nurses in intensive care units of Greek National Health System hospitals. Nursing in Critical Care, 221:157-66.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Flokou A, Aletras V, Niakas D. (2016): Decomposition of potential efficiency gains from hospital mergers in Greece. Health care Management Science, 20:467-484.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2014

    • Konstantinidis G, Aletras V, Kanakari K, Natsis K, Bellamy N, Niakas D. (2014): Comparative validation of the WOMAC osteoarthritis and Lequesne algofunctional indices in Greek patients with hip or knee osteoarthritis. Quality of Life Research, 23:539-48.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2012

    • Kontodimopoulos N, Arvanitaki E, Aletras V, Niakas D. (2012): Psychometric properties of the Greek Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire. Health & Quality of Life Outcomes. 10:17.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2010

    • Aletras VH, Kostarelis A, Tsitouridou M, Niakas D, Nicolaou A. (2010): Development and Preliminary Validation of a Questionnaire to Measure Satisfaction with Home Care in Greece: an Exploratory Factor Analysis of Polychoric Correlations. BMC Health Services Research, 10: 189.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2009

    • Αλετράς Β,  Μπασιούρη Φ,  Κοντοδημόπουλος Ν, Ιωαννίδου Δ, Νιάκας Δ. (2009): Ανάπτυξη Ελληνικού Ερωτηματολογίου Ικανοποίησης Νοσηλευθέντων Ασθενών και Έλεγχος των Βασικών του Ψυχομετρικών Ιδιοτήτων. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, Τόμος 26, σελ. 79-89.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Aletras VH, Kontodimopoulos N, Niakas DA, Vagia MG, Pelteki HJ, Karatzoglou GI, Sintonen H, Yfantopoulos JN. (2009): Valuation and Preliminary Validation of the Greek 15D in a Sample of Patients with Coronary Artery Disease. Value in Health. Vol. 12, pp. 574-579.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kontodimopoulos N, Aletras VH, Paliouras D, Niakas D. (2009): Mapping the Cancer-specific EORTC QLQ-C30 to the Preference-based EQ-5D, SF-6D, and 15D Instruments. Value in Health, vol. 12, pp. 1151-1157.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2007

    • Aletras V, Kontodimopoulos N, Zagouldoudis A, Niakas D. (2007): The Short-term Effect on Technical and Scale Efficiency of Establishing Regional Health Systems and General Management in Greek NHS Hospitals. Health Policy, vol. 83, pp.236-245.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kontodimopoulos N, Moschovakis G, Aletras VH, Niakas D. (2007): The Effect of Environmental Factors on Technical and Scale Efficiency of Primary Health Care Providers in Greece. Cost Effectiveness and Resource Allocation, 5: 14.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2006

    • Paleologou, V., Kontodimopoulos, N., Stamouli, A., Aletras, V., Niakas, D. (2006) Developing and Testing an Instrument for Identifying Performance Incentives in the Greek Health Care Sector, BMC Health Services Research, 6: 118.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Aletras, V.H., Papadopoulos, E.A., Niakas, D.A. (2006): Development and Preliminary Validation of a Greek-language Outpatient Satisfaction Questionnaire with Principal Components and Multi-trait analyses. BMC Health Services Research, 6: 66.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Αλετράς, Β., Ζαχαράκη, Φ., Νιάκας, Δ. (2006): Ερωτηματολόγιο Μέτρησης της Ικανοποίησης των Επισκεπτών των Εξωτερικών Ιατρείων Οφθαλμολογικής Κλινικής Ελληνικού Δημόσιου Νοσοκομείου, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, τόμος 24, τεύχος 1, σελ. 89-96.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2005

    • Σταφυλάς, Π., Σαραφίδης, Π., Λαζαρίδης, Α., Αλετράς, Β., Νιάκας, Δ. (2005) Φαρμακοοικονομική Ανάλυση της Θεραπείας της Ανεπίπλεκτης Αρτηριακής Υπέρτασης στην Ελλάδα, Αρτηριακή Υπέρταση, τόμος 14, τεύχη 2-3, σελ. 166-178.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Stafilas, P.C., Sarafidis, P.A., Lasaridis, A.N., Aletras, V.H., Niakas, A.D. (2005): An Economic Evaluation of the 2003 European Society of Hypertension-European Society of Cardiology Guidelines for the Management of Arterial Hypertension in Greece, American Journal of Hypertension, 18: 1233-1240.

     Προβολή Δημοσίευσης

    1999

    1998

    • Αλετράς, Β. (1998): Το Μέγεθος των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., Ελληνική Ιατρική, τόμος 64, τεύχος 5-6 (Σεπτ-Οκτ), σελ. 408-415.

    1997

    • Αλετράς, Β. (1997) Θεωρητική και Εμπειρική Ανάλυση της Αποδοτικότητας Τύπου Χ των Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, τόμος 14, τεύχος 6, σελ. 662-674.
    • Sowden, A., Aletras, V., Place, M., Rice, N., Eastwood, A., Grilli, R., Ferguson, B., Posnett, J., Sheldon, T. (1997): Volume of Clinical Activity in Hospitals and Healthcare Outcomes, Costs, and Patient Access, Quality in Health Care, 6: 109-114.

     Προβολή Δημοσίευσης

    1996

    • Συνέδρια (3 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2005

     • Αλετράς, Β., Παπαδόπουλος, Ε., Σταματίου, Ι., Νιάκας, Δ. (2005): Έλεγχοι Αξιοπιστίας και Εγκυρότητας Ερωτηματολογίου Ικανοποίησης Ασθενών από τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείου. Σελ. 39-53 στο βιβλίο του Δ. Νιάκα (επιμέλεια) Διαχειριστικά και Οικονομικά Ζητήματα του Υγειονομικού Τομέα (Επιλεγμένα Κείμενα Εργασιών του 6ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Management Υπηρεσιών Υγείας). Αθήνα: Εκδόσεις Mediforce.
     • Αλετράς, Β., Ζαγκουλντούδης, Α., Νιάκας, Δ. (2005): Συγκριτική Εκτίμηση της Τεχνικής Αποδοτικότητας των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. πριν και μετά την Ίδρυση των ΠεΣΥΠ και την Καθιέρωση του Θεσμού των Διοικητών. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Επισημονικού Συνεδρίου Management Υπηρεσιών Υγείας (Υπό Δημοσίευση). Αθήνα: Mediforce.

     2003

     • Aletras, V. (2003): Are Bigger Hospitals More Efficient? In S. Birch, J. Bridges, T. Papanikos (eds.) Issues of Health Economics and Health Management: Selected Papers from the 2nd International Conference on Health Economics and Health Management held in Kalamata on May 29-31. Athens: Athens Institute for Education and Research.
     • Άλλα (30 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2019

      • Mavrodi A, Aletras V. Preliminary results of a healthcare contingent valuation study in Greece. International Conference on Applied Business and Economics, 21-23 October 2019, Thessaloniki, Greece. “”
      • Mavrodi A., Georgiou A., Tsiotras, G., Aletras V. Reliability assessment of an instrument eliciting and interpreting willingness-to-pay values for quality of life improvement. 5th World Congress on Health Economics, Health Policy and Healthcare Management. 14-15 October 2019, Copehagen, Denmark.
      • Karagiannidis E., Konstantinidis N, Koupidis K, Aletras V, Sofidis G, Kaggelidis I, Kartas A, Deligiannis G, Werner G, Di Mario C, Sianos G. Cost-effectiveness analysis of coronary chronic total occlusion (CTO) interventions in symptomatic patients with stable angina. 12th Congress of innovations in international cardiology and electrophysiology. 12-14 September 2019. Thessaloniki, Greece.
      • Mavrodi A, Georgiou A, Tsiotras G, Aletras V. Development of an instrument to assess participants' motivation on assigning a monetary value to a Quality-Adjusted Life-Year: Qualitative interviews and pilot study. Accepted for Oral Presentation at the 21st International Conference on Health Economics. 27-28 June, 2019. London, UK.
      • Mavrodi A, Georgiou A, Tsiotras G, Aletras V. Design of a survey tool to facilitate cluster analysis of determinants of Willingness-to-Pay per Quality-Adjusted Life-Year. Accepted for oral presentation at the 3rd World Congress on Public Health and Health Care Management, 19-20 April 2019, Dubai, UAE.

      2016

      • Aletras V. The patient perspective. Parallel Insight Session 1: How to evaluate telehealth services in daily routine care. Joint Digital Healthcare Symposium, 19-20 January 2016, Brussels, Belgium.
      • Aletras V. Patient perspectives. In Session 23 titled The evaluation framework of eHealth projects: from telemedicine to ICT-supported integrated care. 3rd European Congress on eCardiology and eHealth, 26-28 October 2016, Berlin, Germany.
      • Stafylas P, Farmakis D, Kourlaba G, Aletras V, Giamouzis G, Tsarouhas K, Zouka M, Maniadakis N, Parissis J. The economic burden of heart failure in Greece from a social security system perspective. Poster presentation at the ISPOR 19th Annual European Congress, 29 October - 2 November 2016, Vienna, Austria.
      • Aletras V, Georgiou A, Mavrodi A, Kaparis K, Konstantaras I, Sachpekidis V, Michailidou S, Gatzos T, Styliadis I, Stafylas P. Investigating performance indicators and service quality improvement in an outpatient cardiology department. Poster presentation at the ISPOR 19th Annual European Congress, 29 October - 2 November 2016, Vienna, Austria.

      2015

      • Dafoulas G, Mavrodi A, Giannakakos C, Gkiata P, Theodorou K, Aletras V, Stafylas P, Koukoulis G, Bargiota A. Long-term tele-monitoring of patients with type 2 diabetes mellitus: ancillary analysis of the results of the Greek pilot of the renewing health multicentre randomised control trial. Presented at the 17th European Congress of Endocrinology, 16–20 May 2015, Dublin, Ireland.
      • Dafoulas G, Bargiota A, Mavrodi A, Greuel M, Croci A, Dario C, Calcaterra F, Stafylas P, Theodorou K, Koukoulis G, Aletras V. Long-Term Telemonitoring of Patients with DMT2: Results of the Renewing Health Cluster 2 Multicenter Randomized Pragmatic Trial. Poster presentation at the 75th Scientific Sessions of the American Diabetes Association, 5-9 June 2015, Boston, Massachusetts.
      • Stafylas P, Parissis J, Tsarouhas K, Aletras V, Chatzopoulos S, Farmakis D, Lekakis J, Filippatos G. Reasons for hospitalisation and rehospitalisation among Greek patients admitted for acute heart failure. Poster presentation at the 2nd World Congress of the European Society of Cardiology 29 August – 2 September 2015, London, UK.
      • Stafylas P, Parissis J, Chatzopoulos S, Tsarouhas K, Farmakis D, Mavrodi A, Aletras V, Lekakis J, Filippatos G. The management of acute heart failure in Greece. A sub-analysis of the heart failure pilot survey (ESC-HF pilot). Poster presentation at the 2nd World Congress of the European Society of Cardiology 29 August – 2 September 2015, London, UK.
      • Stafylas P, Parissis J, Aletras V, Mavrodi A, Chatzopoulos S, Tsarouhas K, Karavidas A Lekakis J, Filippatos G. Distribution and predictors of direct costs of acute heart failure in Greece: a social security system perspective. Poster presentation at the 2nd World Congress of the European Society of Cardiology 29 August – 2 September 2015, London, UK.

      2014

      • Pavlidis V, Aletras V. Assessment of burnout syndrome on psychiatrists in the private and public sector during the fiscal austerity in Greece. Poster presentation (poster award) at the 6th International Congress on Brain and Behaviour, 6-8 February 2014, Thessaloniki.
      • Dafoulas G, Mavrodi A, Bargiota A, Giannakakos H, Stafylas P, Gkiata P, Pechlivangolou P, Theodorou K, Koukoulis G, Aletras V. Cost utility of of patients with DMT2: Results of the Greek pilot of the renewing health multicenter pragmatic randomized trial. Presented at the International Digital Health and Care Congress, The King’s Fund, 10-12 September 2014, London.

      2008

      • Stafylas P, Dafoulas G, Aletras V, Lashos V, Raptis O. Cost-utility analysis of home telemonitoring in elderly patients with chronic heart failure. Poster presentation at the ISPOR 11th Annual European Congress, 8-11 November 2008, Athens.
      • Kontodimopoulos N, Paliouras D, Pappa E, Papadopoulos A, Aletras V, Niakas D. Predicting EQ-5D, SF-6D and 15D utilities from EORTC QLQ-C30 data. Presented at the ISPOR 11th Annual European Congress, 8-11 November 2008, Athens.

      2007

      • Stafylas P, Sarafidis P, Aletras V. A pharmacoeconomic comparison between angiotensin converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers in patients with diabetic nephropathy. Presented at the ISPOR 10th Annual European Congress, 20-23 October 2007, Dublin.
      • Aletras V, Stafylas P. The economic burden of haemodialysis in Greece during 2006. Presented at the ISPOR 10th Annual European Congress, 20-23 October 2007, Dublin.
      • Stafylas P, Aletras V. The cost of end stage renal disease in Greece. Presented at the ISPOR 10th Annual European Congress, 20-23 October 2007, Dublin.

      2005

      • Σταφυλάς Π, Σαραφίδης Π, Λαζαρίδης Α, Αλετράς Β, Νιάκας Δ. Φαρμακοοικονομική ανάλυση της θεραπείας της ανεπίπλεκτης αρτηριακής υπέρτασης στην Ελλάδα. Ανακοίνωση στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρτηριακής Υπέρτασης, 17-19 Μαρτίου 2005, Αθήνα.
      • Σταφυλάς Π, Σαραφίδης Π, Λαζαρίδης Α, Αλετράς Β, Νιάκας Δ. Ανάλυση ελαχιστοποίησης κόστους της φαρμακευτικής θεραπείας της αρτηριακής υπέρτασης στην Ελλάδα. Ανακοίνωση στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρτηριακής Υπέρτασης, 17-19 Μαρτίου 2005, Αθήνα.
      • Αλετράς Β, Μπασιούρη Φ, Τερζόγλου Γ, Νιάκας Δ. Μέτρηση της ικανοποίησης νοσηλευθέντων ασθενών σε ελληνικά νοσοκομεία. Ανακοίνωση στο 7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας, 5-7 Οκτωβρίου 2005, Πόρτο Χέλι.

      2004

      • Αλετράς Β, Ζαγκουλντούδης Α, Νιάκας Δ. Συγκριτική εκτίμηση της αποδοτικότητας των νοσοκομείων του ΕΣΥ πριν και μετά την ίδρυση των ΠεΣΥΠ και την καθιέρωση του θεσμού των διοικητών. Ανακοίνωση στο 6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας, 7-9 Οκτωβρίου 2004, Αλεξανδρούπολη.
      • Stafylas P, Sarafidis P, Lasaridis A, Aletras V. An economic evaluation of the 2003 European Society of Hypertension – European Society of Cardiology guidelines for the management of arterial hypertension in Greece. Poster presentation at the 14th European Meeting on Hypertension, 13-17 June 2004, Paris.

      2003

      • Aletras V. Are Bigger Hospitals More Efficient? Oral Presentation at the 2nd International Conference on Health Economics and Health Management, May 29-31 2003, Kalamata.
      • Aletras V. Is bigger better? Concentration and costs in the provision of hospital care. Invited keynote speech at the 12th Day for Health Economics, 7 February 2003, Helsinki.

      1999

      • Αλετράς, Β. Η Αποδοτικότητα των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. Προτάσεις για τη Χάραξη Πολιτικής. Ανακοίνωση στο 7ο Συμπόσιο Φυσιατρικής και Φυσιοθεραπείας που διεξήχθη στην Κεφαλονιά την 2-5 Σεπτεμβρίου 1999.

      1997

      • Aletras, V. Sowden, A. Evaluating High-volume Health Service Delivery: How to Improve Assessment. Oral presentation at the 14th Association for Health Services Research Annual Meeting, Chicago, June 15-17 1997.
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font