Αλετράς Βασίλειος
 • 2310 891.505
 • valetras uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 410

  Αλετράς Βασίλειος

  Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Πρόεδρος Τμήματος

  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  «Μάνατζμεντ και Οικονομικά της Υγείας»

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Α.Π.Θ. (1991)
  • M.A. (Distinction) in Financial and Business Economics, University of Essex, U.K., (1994)
  • M.Sc. in Health Economics, University of York, UK. (1996)
  • Δρ. Τμήματος Ιατρικής (με γνωστικό αντικείμενο Οικονομικών της Υγείας), Α.Π.Θ. (1997)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Διοίκηση νοσηλευτικών μονάδων
  Αποδοτικότητα μονάδων υγείας
  Ικανοποίηση χρηστών υπηρεσιών υγείας
  Ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την κατάσταση υγείας
  Οικονομική αξιολόγηση ιατρικών πράξεων και προγραμμάτων υγείας
  Ικανοποίηση εργαζομένων μονάδων υγείας
  Εφαρμογή πινάκων ισορροπημένης στοχοθεσίας στην Υγεία
  Συστήματα αξιολόγησης μονάδων υγείας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
   (ΟΔ0713)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει γνώσεις σε θέματα μάνατζμεντ στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας. Επειδή αυτός ο τομέας διαφέρει σημαντικά από άλλους τομείς της οικονομίας, απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις από τους μάνατζερ που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο συγκεκριμένο χώρο. Εξάλλου, ο τομέας της υγείας είναι πολύ σημαντικός λόγω των μεγάλων κονδυλίων που απορροφά. Η θεματολογία λοιπόν είναι πλούσια, περιλαμβάνοντας τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της «υπηρεσίας» και της «φροντίδας υγείας», τον στρατηγικό σχεδιασμό και προγραμματισμό σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, την οργάνωση με έμφαση στις υπηρεσίες υγείας, τη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού και την ηγεσία, την αξιολόγηση και τους δείκτες υγείας, την αποτελεσματική επικοινωνία στους οργανισμούς υγείας, την ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, την ικανοποίηση των ασθενών και τη διοίκηση αλλαγών σε οργανισμούς φροντίδας υγείας.

  • ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
   (MHM0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MHM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό παρέχει εξειδίκευση στο μάνατζμεντ με σκοπό να παρέχει την απαραίτητη θεωρητική κατάρτιση και την απόκτηση δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στα στελέχη οργανισμών παροχής υπηρεσιών υγείας. Αρχικά, εξετάζεται η  οργάνωση των νοσοκομείων και του συστήματος υγείας, δίνοντας έμφαση στο οργανωτικό, νομικό, οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον της ελληνικής πραγματικότητας. Στη συνέχεια έμφαση δίνεται στην απόκτηση δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες προκειμένου να είναι σε θέση τα στελέχη να διαχειριστούν βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί φροντίδας υγείας, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου που σχετίζεται με τις δραστηριότητές τους, της αντίστασης του ανθρωπίνου δυναμικού στις αλλαγές και των συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνική της διαπραγμάτευσης. Η τρίτη θεματική ενότητα του μαθήματος αφορά στη στρατηγική διοίκηση και σχεδιασμό που αποτελεί απαραίτητο πυλώνα για την επίτευξη των στόχων ενός οργανισμού. Τέλος, θα παρουσιαστούν διπλωματικές εργασίες που έχουν εκπονηθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και αφορούν σε ποσοτικές μελέτες εστιασμένες στον τομέα της υγείας προκειμένου να ενθαρρυνθεί η επιστημονική προσέγγιση της επίλυσης προβλημάτων στον χώρο της υγείας, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των μονάδων και του συστήματος υγείας συνολικότερα. Σημειώνεται ότι το μάθημα αυτό θα κρατήσει αποστάσεις από πολλά εξέχουσας σημασίας ζητήματα για τα στελέχη οργανισμών παροχής υπηρεσιών – όπως η διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού και η διοίκηση ποιότητας- καθώς τα θέματα αυτά προσεγγίζονται με πληρότητα σε αντίστοιχα (υποχρεωτικά) μαθήματα του μεταπτυχιακού αυτού προγράμματος. Στα πλαίσια των μαθημάτων θα ενθαρρυνθεί ιδιαίτερα η συζήτηση καθώς κρίνεται ιδιαίτερα γόνιμη η ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων από στελέχη και άτομα γενικότερα που βλέπουν το σύστημα υγείας από διαφορετικές οπτικές.

  • ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
   (ΟΔ0204)

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η Μικροοικονομική μελετά την οικονομική συμπεριφορά δύο σημαντικών οικονομικών μονάδων, του καταναλωτή (ή νοικοκυριού) και της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, αναλύει α) τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα νοικοκυριά αποφασίζουν ποια αγαθά και σε τι ποσότητες θα τα αγοράσουν, τις τιμές που είναι διατεθειμένα να πληρώσουν για να τα αγοράσουν, καθώς και τις τιμές στις οποίες θα διαθέσουν τους παραγωγικούς συντελεστές που έχουν στην ιδιοκτησία τους, και β) τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι επιχειρήσεις αποφασίζουν τις ποσότητες παραγωγικών συντελεστών που θα αγοράσουν, ποια προϊόντα θα παράγουν, σε ποια ποσότητα θα τα παράγουν και σε τι τιμή θα τα πουλήσουν. Στα πλαίσια αυτά παρουσιάζονται ο βασικός οικονομικός τρόπος σκέψης, οι παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας, οι έννοιες της ζήτησης και προσφοράς και των ελαστικοτήτων τους, η οικονομική αποδοτικότητα και δικαιοσύνη στις αγορές, η επιβολή ανώτατων και κατώτατων τιμών, η καταναλωτική επιλογή και η θεωρία της χρησιμότητας, οι θεωρίες παραγωγής και κόστους και η συμπεριφορά της επιχείρησης σε διαφορετικές δομές αγορών.

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
   (ΟΔ0720)

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει βασικές γνώσεις στα Οικονομικά της Υγείας, έναν κλάδο της Οικονομικής επιστήμης που έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία τις τελευταίες δεκαετίες λόγω της σημασίας του αγαθού «υγεία» και των αυξανόμενων δαπανών του συγκεκριμένου τομέα της οικονομίας. Στο πλαίσιο του μαθήματος προσεγγίζονται βασικά θέματα των Οικονομικών της Υγείας, που εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθεια των οικονομολόγων και φορέων άσκησης πολιτικής να αυξήσουν την αποδοτικότητα, ποιότητα και προσβασιμότητα των συστημάτων υγείας. Παρουσιάζεται αρχικά η έννοια και το αντικείμενο των Οικονομικών της Υγείας, δείκτες μέτρησης της απόδοσης του τομέα υγείας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγοράς υπηρεσιών υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στην προκλητή ζήτηση, η χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας και τα χαρακτηριστικά των συστημάτων υγείας, το υγειονομικό δυναμικό στην Ελλάδα, το νοσοκομείο ως παραγωγική μονάδα, η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής και η οικονομική αξιολόγηση.

   

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
   (MHM0204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MHM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό διδάσκονται οι οικονομικές αρχές και μέθοδοι στον χώρο της
  Υγείας και έτσι παρέχονται οι απαραίτητες ακαδημαϊκές γνώσεις και πρακτικές
  δεξιότητες σε στελέχη που εργάζονται ή θα εργαστούν στο Υπουργείο Υγείας, στις
  ΔΥΠε, στα νοσοκομεία ή κλινικές και αλλού (π.χ. φαρμακευτικές εταιρίες).
  Καταρχήν, παρουσιάζεται το πρόβλημα της στενότητας των διαθέσιμων πόρων για
  την υγεία και ο ρόλος της Οικονομικής Επιστήμης στην ορθολογική κατανομή
  αυτών. Κατόπιν, εξετάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αγαθού «φροντίδα
  υγείας» που διαφοροποιούν τη συγκεκριμένη αγορά από τις αγορές άλλων αγαθών
  και καθιστούν επιτακτική την κρατική παρέμβαση. Στη συνέχεια οι σπουδαστές θα
  εξοικειωθούν με ποικίλες μεθόδους, που εφαρμόζονται διεθνώς προκειμένου να
  αυξηθεί η αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και ισότητα στην παροχή υπηρεσιών
  υγείας. Τέτοιες μέθοδοι είναι, μεταξύ άλλων, η γενικότερη χρηματοδότηση των
  συστημάτων υγείας, ο τρόπος αποζημίωσης των νοσοκομείων και του ιατρικού
  σώματος, η εκτίμηση της αποδοτικότητας των νοσοκομείων, η οικονομική
  αξιολόγηση ιατρικών πράξεων και προγραμμάτων υγείας και ο μηχανισμός
  καθορισμού προτεραιοτήτων. Σχετικό θέμα με τον καθορισμό προτεραιοτήτων είναι
  και το ζήτημα της ισότητας. Επομένως, θα εξεταστούν οι υπάρχουσες ανισότητες στα
  συστήματα υγείας και οι πολιτικές καταπολέμησής τους.

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
   (MPM0106)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MPM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
   (MHM0207)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MHM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε Διοικητές οργανισμών φροντίδας υγείας, τα διοικητικά στελέχη του Υπουργείου Υγείας και των Υγειονομικών Περιφερειών, τους ιατρούς και νοσηλευτές με διευθυντικά καθήκοντα, τους εργαζόμενους στη φαρμακοβιομηχανία και τις επιχειρήσεις κατασκευής ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, και γενικότερα όσους εργάζονται στον κλάδο της υγείας και αντιμετωπίζουν την πρόκληση των περιορισμών κλειστών προϋπολογισμών και της ορθολογικής κατανομής των περιορισμένων οικονομικών πόρων. Επίσης, απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους που σκέφτονται να απασχοληθούν στο μέλλον σε θέσεις με τα προαναφερθέντα καθήκοντα. Η οικονομική αξιολόγηση χρησιμοποιείται ως βοηθητικό εργαλείο στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με το κόστος και όφελος εναλλακτικών θεραπευτικών αγωγών, ιατρικής τεχνολογίας ή και ολόκληρων προγραμμάτων υγείας. Το μάθημα θα παρέχει σε εκείνους που θα το παρακολουθήσουν μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των αρχών και μεθόδων της οικονομικής αξιολόγησης στον τομέα της υγείας, με εφαρμογές στη Φαρμακοοικονομία και την αξιολόγηση ιατρικής τεχνολογίας. Με το πέρας των μαθημάτων, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να διαβάζουν και να κρίνουν την αξιοπιστία οικονομικών αξιολογήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στο χώρο της υγείας, αλλά και να σχεδιάζουν δικές τους απλές οικονομικές αξιολογήσεις.

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ
   (MHM0103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MHM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό διδάσκονται οι αρχές και μέθοδοι άσκησης πολιτικής στον τομέα της υγείας. Αρχικά ορίζεται η έννοια της «πολιτικής υγείας», οι παράγοντες που επιδρούν στην μορφή της άσκησης πολιτικής, καθώς και ο ρόλος των συμμετεχόντων σε αυτήν όπως το κράτος, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, πολίτες, κοινωνικές ομάδες κ.α.. καθώς και η δύναμη που ασκείται από τις προαναφερθείσες ομάδες στη διατύπωση, θέσπιση και εφαρμογή των μέτρων πολιτικής. Στη συνέχεια οι σπουδαστές θα εξοικειωθούν με συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής / παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν διαχρονικά στη διεθνή κοινότητα όπως στην οργάνωση των συστημάτων υγείας, στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, στη πρόληψη και στη βελτίωση της δημόσιας υγείας, στην ασφαλιστική κάλυψη των πολιτών, στη μακροχρόνια φροντίδα υγείας, στη συγκράτηση των δαπανών υγείας, στη προσφορά και ζήτηση των φαρμακευτικών σκευασμάτων και στην εξάλειψη των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Αντικείμενο συζήτησης θα αποτελέσουν και τα μέτρα πολιτικής που εφαρμόστηκαν διαχρονικά στη χώρα μας, ιδιαίτερα δε στη δίνη της πρόσφατης οικονομικής κρίσης.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (7 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2002

   • Αλετράς Β. (2002): Οικονομική θεώρηση των νοσοκομείων. Κεφ. υπ’ αριθμ. 6 του διδακτικού βιβλίου των Β Αλετρά, Μ Ματσαγγάνη, Δ Νιάκα Θέματα οικονομικής και χρηματοδοτικής διαχείρισης υπηρεσιών υγείας. Τόμος Α', Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο:115-142.
   • Αλετράς, Β. (2002): Καθορισμός Προτεραιοτήτων στον Τομέα των Υπηρεσιών Υγείας. Κεφ. υπ' αριθμ. 9 του διδακτικού βιβλίου Αλετράς Β., Ματσαγγάνης, Μ., Νιάκας, Δ. Θέματα Οικονομικής και Χρηματοδοτικής Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας, Τόμος Α', Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
   • Αλετράς, Β. (2002): Αποδοτική Διαχείριση Νοσοκομείων. Κεφ. υπ' αριθμ. 7 του διδακτικού βιβλίου Αλετράς Β., Ματσαγγάνης, Μ., Νιάκας, Δ. Θέματα Οικονομικής και Χρηματοδοτικής Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας, Τόμος Α', Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
   • Αλετράς, Β. Ματσαγγάνης Μ, Νιάκας Δ. (2002): Θέματα Οικονομικής και Χρηματοδοτικής Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας, Τόμος Α', Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα.

   1997

   • Αλετράς Β. (1997): Οικονομική ανάλυση λειτουργίας νοσηλευτικών μονάδων. Μία οικονομετρική προσέγγιση. Διδακτορική διατριβή, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ιατρικό Τμήμα, Α.Π.Θ.:1-194.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Aletras, V. (1997): The Relationship between Volume and the Scope of Activity and Hospital Costs, part II in NHS Centre for Reviews and Dissemination, Concentration and Choice in the Provision of Hospital Services. CRD Report 8, University of York.
   • Aletras, V., Jones, A., Sheldon, T. (1997): Economies of Scale and Scope. Chapter 3 in B. Ferguson, T. Sheldon, J. Posnett (eds.) Concentration and Choice in Healthcare, The Royal Society of Medicine Press.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (35 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2021

    • Beza S, Mavrodi A, Gima K, Aletras V. (2021) Health-related quality of life among refugees and asylum seekers in Northern Greece. Journal of Immigrant and Minority Health. Apr 8. doi: 10.1007/s10903-021-01199-3. Online ahead of print.
    • Mylona I, Aletras V, Ziakas N, Tsinopoulos I. (2021) Rasch validation of the LVQOL scale. Acta Medica (Hradec Kralove). Accepted for publication.
    • Mylona I, Aletras V, Ziakas N, Tsinopoulos I. (2021) Successful cataract surgery leads to an improvement in depressive symptomatology. Ophthalmic Research 64(1):50-54.

    2020

    • Mavrodi A, Aletras V. (2020) A contingent valuation study for eliciting a monetary value of a quality-adjusted life-year in the general Greek population. Value in Health Regional Issues 22:36-43.
    • Κωνσταντιδέλλη Δ, Αλετράς Β, Νιάκας Δ. (2020) Ποιότητα ζωής ασθενών με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου Επίδραση των anti-TNFα ως φαρμακευτική αγωγή. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 37:773-781.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2019

    • Mavrodi A., Aletras. V. Preliminary results of a healthcare contingent valuation study in Greece. International Journal of Finance, Insurance and Risk Management. 9: 3-16.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Dinas K, Vavoulidis E, Pratilas G, Chatzistamatiou K, Basonidis A, Sotiriadis A, Zeprilidis L, Pantazis K, Tziomalos K, Aletras V, Tsiotras G. (2018): Gynecology healthcare professionals towards safety procedures in Operating Rooms aiming to enhanced quality of medical services in Greece. International Journal of Health Care Quality Assurance 32:1-14.

    2018

    • Domeyer P, Katsari V, Sarafis P, Aletras V Niakas D. (2018) Greek students’ attitudes, perception and knowledge regarding generic medicines in times of economic crisis: a cross-sectional study. BMC Medical Education, 18:262.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Dinas K, Vavoulidis E, Pratilas G, Basonidis, A, Liberis A, Zepiridis L, Sotiriadis A, Papaevangeliou D, Stathopoulou A, Leimoni E, Pantazis K, Tziomalos K, Aletras V, Tsiotras G. (2019): Greek gynecology healthcare professionals towards Quality Management Systems. International Journal of Health Care Quality Assurance 32(1):164-175.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2017

    • Flokou A, Aletras V, Niakas D. (2017): A window-DEA based efficiency evaluation of the public hospital sector in Greece during the 5-year economic crisis. PLoS One, 12:e0177946.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Mavrodi A, Aletras V, Spanou A, Niakas D. (2017): Eliciting the monetary value of a Quality-Adjusted Life Year in a Greek outpatient department in times of economic austerity. Pharmacoeconomics Open, 1:291–300.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Anagnostou P, Aletras V, Niakas D. (2017): Human papillomavirus knowledge and vaccine acceptability among adolescents in a Greek region. Public Health, 152:145-152.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Domeyer P, Aletras V, Anagnostopoulos F, Katsari V, Niakas D. (2017): Development and validation of a tool to assess knowledge and attitudes towards generic medicines among students in Greece: The ATtitudeTOwardsGENerics (ATTOGEN) questionnaire. PLoS One, 12:e0188484.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2016

    • Dagklis I, Aletras V, Tsantaki E, Orologas A, Niakas D. (2016): Multiple sclerosis patients valuing their own health status: valuation and psychometric properties of the 15D. Neurology International, 8:6416.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Dario C, Luisotto E, Dal Pozzo E, Mancin S, Aletras V, Newman S, Gubian L, Saccavini C. (2016): Assessment of patients' perception of telemedicine services using the Service User Technology Acceptability Questionnaire. International Journal of Integrated Care, 16:13.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Aletras V, Kallianidou K. (2016): Performance obstacles of nurses in intensive care units of Greek National Health System hospitals. Nursing in Critical Care, 221:157-66.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Flokou A, Aletras V, Niakas D. (2016): Decomposition of potential efficiency gains from hospital mergers in Greece. Health care Management Science, 20:467-484.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2014

    • Konstantinidis G, Aletras V, Kanakari K, Natsis K, Bellamy N, Niakas D. (2014): Comparative validation of the WOMAC osteoarthritis and Lequesne algofunctional indices in Greek patients with hip or knee osteoarthritis. Quality of Life Research, 23:539-48.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2012

    • Kontodimopoulos N, Arvanitaki E, Aletras V, Niakas D. (2012): Psychometric properties of the Greek Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire. Health & Quality of Life Outcomes. 10:17.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2010

    • Aletras VH, Kostarelis A, Tsitouridou M, Niakas D, Nicolaou A. (2010): Development and Preliminary Validation of a Questionnaire to Measure Satisfaction with Home Care in Greece: an Exploratory Factor Analysis of Polychoric Correlations. BMC Health Services Research, 10: 189.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2009

    • Αλετράς Β,  Μπασιούρη Φ,  Κοντοδημόπουλος Ν, Ιωαννίδου Δ, Νιάκας Δ. (2009): Ανάπτυξη Ελληνικού Ερωτηματολογίου Ικανοποίησης Νοσηλευθέντων Ασθενών και Έλεγχος των Βασικών του Ψυχομετρικών Ιδιοτήτων. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, Τόμος 26, σελ. 79-89.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Aletras VH, Kontodimopoulos N, Niakas DA, Vagia MG, Pelteki HJ, Karatzoglou GI, Sintonen H, Yfantopoulos JN. (2009): Valuation and Preliminary Validation of the Greek 15D in a Sample of Patients with Coronary Artery Disease. Value in Health. Vol. 12, pp. 574-579.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kontodimopoulos N, Aletras VH, Paliouras D, Niakas D. (2009): Mapping the Cancer-specific EORTC QLQ-C30 to the Preference-based EQ-5D, SF-6D, and 15D Instruments. Value in Health, vol. 12, pp. 1151-1157.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2007

    • Aletras V, Kontodimopoulos N, Zagouldoudis A, Niakas D. (2007): The Short-term Effect on Technical and Scale Efficiency of Establishing Regional Health Systems and General Management in Greek NHS Hospitals. Health Policy, vol. 83, pp.236-245.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kontodimopoulos N, Moschovakis G, Aletras VH, Niakas D. (2007): The Effect of Environmental Factors on Technical and Scale Efficiency of Primary Health Care Providers in Greece. Cost Effectiveness and Resource Allocation, 5: 14.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2006

    • Paleologou, V., Kontodimopoulos, N., Stamouli, A., Aletras, V., Niakas, D. (2006) Developing and Testing an Instrument for Identifying Performance Incentives in the Greek Health Care Sector, BMC Health Services Research, 6: 118.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Aletras, V.H., Papadopoulos, E.A., Niakas, D.A. (2006): Development and Preliminary Validation of a Greek-language Outpatient Satisfaction Questionnaire with Principal Components and Multi-trait analyses. BMC Health Services Research, 6: 66.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Αλετράς, Β., Ζαχαράκη, Φ., Νιάκας, Δ. (2006): Ερωτηματολόγιο Μέτρησης της Ικανοποίησης των Επισκεπτών των Εξωτερικών Ιατρείων Οφθαλμολογικής Κλινικής Ελληνικού Δημόσιου Νοσοκομείου, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, τόμος 24, τεύχος 1, σελ. 89-96.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2005

    • Σταφυλάς, Π., Σαραφίδης, Π., Λαζαρίδης, Α., Αλετράς, Β., Νιάκας, Δ. (2005) Φαρμακοοικονομική Ανάλυση της Θεραπείας της Ανεπίπλεκτης Αρτηριακής Υπέρτασης στην Ελλάδα, Αρτηριακή Υπέρταση, τόμος 14, τεύχη 2-3, σελ. 166-178.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Stafilas, P.C., Sarafidis, P.A., Lasaridis, A.N., Aletras, V.H., Niakas, A.D. (2005): An Economic Evaluation of the 2003 European Society of Hypertension-European Society of Cardiology Guidelines for the Management of Arterial Hypertension in Greece, American Journal of Hypertension, 18: 1233-1240.

     Προβολή Δημοσίευσης

    1999

    1998

    • Αλετράς, Β. (1998): Το Μέγεθος των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., Ελληνική Ιατρική, τόμος 64, τεύχος 5-6 (Σεπτ-Οκτ), σελ. 408-415.

    1997

    • Αλετράς, Β. (1997) Θεωρητική και Εμπειρική Ανάλυση της Αποδοτικότητας Τύπου Χ των Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, τόμος 14, τεύχος 6, σελ. 662-674.
    • Sowden, A., Aletras, V., Place, M., Rice, N., Eastwood, A., Grilli, R., Ferguson, B., Posnett, J., Sheldon, T. (1997): Volume of Clinical Activity in Hospitals and Healthcare Outcomes, Costs, and Patient Access, Quality in Health Care, 6: 109-114.

     Προβολή Δημοσίευσης

    1996

    • Συνέδρια (3 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2005

     • Αλετράς, Β., Παπαδόπουλος, Ε., Σταματίου, Ι., Νιάκας, Δ. (2005): Έλεγχοι Αξιοπιστίας και Εγκυρότητας Ερωτηματολογίου Ικανοποίησης Ασθενών από τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείου. Σελ. 39-53 στο βιβλίο του Δ. Νιάκα (επιμέλεια) Διαχειριστικά και Οικονομικά Ζητήματα του Υγειονομικού Τομέα (Επιλεγμένα Κείμενα Εργασιών του 6ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Management Υπηρεσιών Υγείας). Αθήνα: Εκδόσεις Mediforce.
     • Αλετράς, Β., Ζαγκουλντούδης, Α., Νιάκας, Δ. (2005): Συγκριτική Εκτίμηση της Τεχνικής Αποδοτικότητας των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. πριν και μετά την Ίδρυση των ΠεΣΥΠ και την Καθιέρωση του Θεσμού των Διοικητών. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Επισημονικού Συνεδρίου Management Υπηρεσιών Υγείας (Υπό Δημοσίευση). Αθήνα: Mediforce.

     2003

     • Aletras, V. (2003): Are Bigger Hospitals More Efficient? In S. Birch, J. Bridges, T. Papanikos (eds.) Issues of Health Economics and Health Management: Selected Papers from the 2nd International Conference on Health Economics and Health Management held in Kalamata on May 29-31. Athens: Athens Institute for Education and Research.
     • Άλλα (30 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2019

      • Mavrodi A, Aletras V. Preliminary results of a healthcare contingent valuation study in Greece. International Conference on Applied Business and Economics, 21-23 October 2019, Thessaloniki, Greece. “”
      • Mavrodi A., Georgiou A., Tsiotras, G., Aletras V. Reliability assessment of an instrument eliciting and interpreting willingness-to-pay values for quality of life improvement. 5th World Congress on Health Economics, Health Policy and Healthcare Management. 14-15 October 2019, Copehagen, Denmark.
      • Karagiannidis E., Konstantinidis N, Koupidis K, Aletras V, Sofidis G, Kaggelidis I, Kartas A, Deligiannis G, Werner G, Di Mario C, Sianos G. Cost-effectiveness analysis of coronary chronic total occlusion (CTO) interventions in symptomatic patients with stable angina. 12th Congress of innovations in international cardiology and electrophysiology. 12-14 September 2019. Thessaloniki, Greece.
      • Mavrodi A, Georgiou A, Tsiotras G, Aletras V. Development of an instrument to assess participants' motivation on assigning a monetary value to a Quality-Adjusted Life-Year: Qualitative interviews and pilot study. Accepted for Oral Presentation at the 21st International Conference on Health Economics. 27-28 June, 2019. London, UK.
      • Mavrodi A, Georgiou A, Tsiotras G, Aletras V. Design of a survey tool to facilitate cluster analysis of determinants of Willingness-to-Pay per Quality-Adjusted Life-Year. Accepted for oral presentation at the 3rd World Congress on Public Health and Health Care Management, 19-20 April 2019, Dubai, UAE.

      2016

      • Aletras V. The patient perspective. Parallel Insight Session 1: How to evaluate telehealth services in daily routine care. Joint Digital Healthcare Symposium, 19-20 January 2016, Brussels, Belgium.
      • Aletras V. Patient perspectives. In Session 23 titled The evaluation framework of eHealth projects: from telemedicine to ICT-supported integrated care. 3rd European Congress on eCardiology and eHealth, 26-28 October 2016, Berlin, Germany.
      • Stafylas P, Farmakis D, Kourlaba G, Aletras V, Giamouzis G, Tsarouhas K, Zouka M, Maniadakis N, Parissis J. The economic burden of heart failure in Greece from a social security system perspective. Poster presentation at the ISPOR 19th Annual European Congress, 29 October - 2 November 2016, Vienna, Austria.
      • Aletras V, Georgiou A, Mavrodi A, Kaparis K, Konstantaras I, Sachpekidis V, Michailidou S, Gatzos T, Styliadis I, Stafylas P. Investigating performance indicators and service quality improvement in an outpatient cardiology department. Poster presentation at the ISPOR 19th Annual European Congress, 29 October - 2 November 2016, Vienna, Austria.

      2015

      • Dafoulas G, Mavrodi A, Giannakakos C, Gkiata P, Theodorou K, Aletras V, Stafylas P, Koukoulis G, Bargiota A. Long-term tele-monitoring of patients with type 2 diabetes mellitus: ancillary analysis of the results of the Greek pilot of the renewing health multicentre randomised control trial. Presented at the 17th European Congress of Endocrinology, 16–20 May 2015, Dublin, Ireland.
      • Dafoulas G, Bargiota A, Mavrodi A, Greuel M, Croci A, Dario C, Calcaterra F, Stafylas P, Theodorou K, Koukoulis G, Aletras V. Long-Term Telemonitoring of Patients with DMT2: Results of the Renewing Health Cluster 2 Multicenter Randomized Pragmatic Trial. Poster presentation at the 75th Scientific Sessions of the American Diabetes Association, 5-9 June 2015, Boston, Massachusetts.
      • Stafylas P, Parissis J, Tsarouhas K, Aletras V, Chatzopoulos S, Farmakis D, Lekakis J, Filippatos G. Reasons for hospitalisation and rehospitalisation among Greek patients admitted for acute heart failure. Poster presentation at the 2nd World Congress of the European Society of Cardiology 29 August – 2 September 2015, London, UK.
      • Stafylas P, Parissis J, Chatzopoulos S, Tsarouhas K, Farmakis D, Mavrodi A, Aletras V, Lekakis J, Filippatos G. The management of acute heart failure in Greece. A sub-analysis of the heart failure pilot survey (ESC-HF pilot). Poster presentation at the 2nd World Congress of the European Society of Cardiology 29 August – 2 September 2015, London, UK.
      • Stafylas P, Parissis J, Aletras V, Mavrodi A, Chatzopoulos S, Tsarouhas K, Karavidas A Lekakis J, Filippatos G. Distribution and predictors of direct costs of acute heart failure in Greece: a social security system perspective. Poster presentation at the 2nd World Congress of the European Society of Cardiology 29 August – 2 September 2015, London, UK.

      2014

      • Pavlidis V, Aletras V. Assessment of burnout syndrome on psychiatrists in the private and public sector during the fiscal austerity in Greece. Poster presentation (poster award) at the 6th International Congress on Brain and Behaviour, 6-8 February 2014, Thessaloniki.
      • Dafoulas G, Mavrodi A, Bargiota A, Giannakakos H, Stafylas P, Gkiata P, Pechlivangolou P, Theodorou K, Koukoulis G, Aletras V. Cost utility of of patients with DMT2: Results of the Greek pilot of the renewing health multicenter pragmatic randomized trial. Presented at the International Digital Health and Care Congress, The King’s Fund, 10-12 September 2014, London.

      2008

      • Stafylas P, Dafoulas G, Aletras V, Lashos V, Raptis O. Cost-utility analysis of home telemonitoring in elderly patients with chronic heart failure. Poster presentation at the ISPOR 11th Annual European Congress, 8-11 November 2008, Athens.
      • Kontodimopoulos N, Paliouras D, Pappa E, Papadopoulos A, Aletras V, Niakas D. Predicting EQ-5D, SF-6D and 15D utilities from EORTC QLQ-C30 data. Presented at the ISPOR 11th Annual European Congress, 8-11 November 2008, Athens.

      2007

      • Stafylas P, Sarafidis P, Aletras V. A pharmacoeconomic comparison between angiotensin converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers in patients with diabetic nephropathy. Presented at the ISPOR 10th Annual European Congress, 20-23 October 2007, Dublin.
      • Aletras V, Stafylas P. The economic burden of haemodialysis in Greece during 2006. Presented at the ISPOR 10th Annual European Congress, 20-23 October 2007, Dublin.
      • Stafylas P, Aletras V. The cost of end stage renal disease in Greece. Presented at the ISPOR 10th Annual European Congress, 20-23 October 2007, Dublin.

      2005

      • Σταφυλάς Π, Σαραφίδης Π, Λαζαρίδης Α, Αλετράς Β, Νιάκας Δ. Φαρμακοοικονομική ανάλυση της θεραπείας της ανεπίπλεκτης αρτηριακής υπέρτασης στην Ελλάδα. Ανακοίνωση στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρτηριακής Υπέρτασης, 17-19 Μαρτίου 2005, Αθήνα.
      • Σταφυλάς Π, Σαραφίδης Π, Λαζαρίδης Α, Αλετράς Β, Νιάκας Δ. Ανάλυση ελαχιστοποίησης κόστους της φαρμακευτικής θεραπείας της αρτηριακής υπέρτασης στην Ελλάδα. Ανακοίνωση στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρτηριακής Υπέρτασης, 17-19 Μαρτίου 2005, Αθήνα.
      • Αλετράς Β, Μπασιούρη Φ, Τερζόγλου Γ, Νιάκας Δ. Μέτρηση της ικανοποίησης νοσηλευθέντων ασθενών σε ελληνικά νοσοκομεία. Ανακοίνωση στο 7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας, 5-7 Οκτωβρίου 2005, Πόρτο Χέλι.

      2004

      • Αλετράς Β, Ζαγκουλντούδης Α, Νιάκας Δ. Συγκριτική εκτίμηση της αποδοτικότητας των νοσοκομείων του ΕΣΥ πριν και μετά την ίδρυση των ΠεΣΥΠ και την καθιέρωση του θεσμού των διοικητών. Ανακοίνωση στο 6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας, 7-9 Οκτωβρίου 2004, Αλεξανδρούπολη.
      • Stafylas P, Sarafidis P, Lasaridis A, Aletras V. An economic evaluation of the 2003 European Society of Hypertension – European Society of Cardiology guidelines for the management of arterial hypertension in Greece. Poster presentation at the 14th European Meeting on Hypertension, 13-17 June 2004, Paris.

      2003

      • Aletras V. Are Bigger Hospitals More Efficient? Oral Presentation at the 2nd International Conference on Health Economics and Health Management, May 29-31 2003, Kalamata.
      • Aletras V. Is bigger better? Concentration and costs in the provision of hospital care. Invited keynote speech at the 12th Day for Health Economics, 7 February 2003, Helsinki.

      1999

      • Αλετράς, Β. Η Αποδοτικότητα των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. Προτάσεις για τη Χάραξη Πολιτικής. Ανακοίνωση στο 7ο Συμπόσιο Φυσιατρικής και Φυσιοθεραπείας που διεξήχθη στην Κεφαλονιά την 2-5 Σεπτεμβρίου 1999.

      1997

      • Aletras, V. Sowden, A. Evaluating High-volume Health Service Delivery: How to Improve Assessment. Oral presentation at the 14th Association for Health Services Research Annual Meeting, Chicago, June 15-17 1997.