Βαρσάμης Παναγιώτης
 • 2310 891.360
 • varsamis uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 205

  Βαρσάμης Παναγιώτης

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής

  Επίκουρος Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή»)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Εκπαίδευση ατόμων με κινητικές και σωματικές αναπηρίες

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1991
  • Διδακτορικό δίπλωμα στις Επιστήμες του Αθλητισμού, Γερμανικό Πανεπιστήμιο Αθλητισμού Κολωνίας, 2001
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις σε άτομα με κινητικές/σωματικές αναπηρίες
  • Αυτοδιαχείριση αναγκών και αναπηρίας από άτομα με σωματικές αναπηρίες
  • Διεργασίες διαμόρφωσης της αυτοεκτίμησης της ψυχοκινητικής ικανότητας
  • Δραστηριότητα και συμμετοχή μαθητών με κινητικές/σωματικές αναπηρίες
  • Αυτοεκτίμηση και κοινωνικές δεξιότητες ατόμων με κινητικές αναπηρίες
  • Υποστήριξη ψυχοκινητικών και λεπτών κινητικών δεξιοτήτων
  • Υποστηρικτές δεξιότητες εκπαιδευτικών και θεραπευτών

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
   (ΕΑ0716-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

   

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Σε συνάφεια με τον σκοπό και τους στόχους του μαθήματος, τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα επικεντρώνονται στα παρακάτω σημεία, τα οποία υποδηλώνουν το τι αναμένεται από τους φοιτητές μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος: 

  • Εκμάθηση και βαθειά κατανόηση των σύγχρονων μοντέλων θεώρησης των σωματικών αναπηριών και των συνεπειών τους για το εκπαιδευτικό έργο
  • Αναγνώριση, ταξινόμηση και βασική αξιολόγηση των συχνότερων τύπων σωματικών βλαβών, κινητικών αναπηριών και χρόνιων παθήσεων
  • Συγκριτική αποτίμηση των μεθόδων βασικής ανίχνευσης, αξιολόγησης, αντιμετώπισης και εκπαιδευτικής υποστήριξης στις σωματικές αναπηρίες
  • Γνώση, κατανόηση και διάκριση της λειτουργίας του υποβοηθητικού εξοπλισμού, των εργονομικών διευθετήσεων και άλλων συναφών τροποποιήσεων
  • Ανάλυση μελετών περίπτωσης και σεναρίων εκπαίδευσης ατόμων με σωματικές βλάβες, κινητικές αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις
  • Κριτικός αναστοχασμός σε επιλεγμένα ζητήματα συμπεριφοράς των μελών της σχολικής κοινότητας, κυρίως δε των εκπαιδευτικών
  • Απόκτηση δεξιοτήτων συλλογισμού, λήψης αποφάσεων και σχεδίων ανταπόκρισης σε σενάρια εκπαίδευσης μαθητών με σωματικές αναπηρίες

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιαστούν οι συχνότερες σωματικές αναπηρίες (σωματικές βλάβες, κινητικές αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις) της παιδικής και της εφηβικής ηλικίας κατά το ισχύον βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Με αυτό το μοντέλο εξασφαλίζεται η θεμελιώδης κατανόηση της μεγάλης ετερογένειας των περιπτώσεων και των παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξη. Συνεπώς, μελετώνται διεξοδικά οι παράγοντες που διαμορφώνουν σημαντικά την αντιληπτική, κινητική, γνωστική, μαθησιακή και ψυχοκοινωνική εξέλιξη των ατόμων με σωματικές αναπηρίες. Ασφαλώς, ένας από τους κύριους στόχους του μαθήματος είναι ο προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών με σωματικές αναπηρίες τόσο στο επίπεδο της σχολικής μάθησης όσο και σε εκείνο της συνολικότερης σχολικής λειτουργικότητας. Παρέχονται λοιπόν στοιχεία για την αξιολόγηση των συχνότερων δυσκολιών που εμφανίζονται κατά τη δραστηριότητα και τη συμμετοχή των μαθητών με σωματικές αναπηρίες στη σχολική κοινότητα. Τέλος, παρέχονται βασικές οδηγίες για την εφαρμογή των σύγχρονων τεχνικών προσαρμογής, τροποποίησης και εξατομίκευσης των μαθησιακών περιεχομένων.

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
   (ΕΑ351)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΚΠ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ
   (ΕΑ0303)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

   

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Σε συνάφεια με τον σκοπό και τους στόχους του μαθήματος, τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα επικεντρώνονται στα παρακάτω σημεία, τα οποία υποδηλώνουν το τι αναμένεται από τους φοιτητές μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος:

  • Εκμάθηση των σύγχρονων μοντέλων ψυχοκινητικής αγωγής και μάθησης
  • Διάκριση μεθόδων ανίχνευσης, αξιολόγησης και υποστήριξης στην τάξη
  • Ζητήματα ειδικού εξοπλισμού ψυχοκινητικής υποστήριξης – Ταξινόμηση
  • Βιωματική εκμάθηση επιλεγμένων μορφών ψυχοκινητικής αγωγής/μάθησης
  • Σχεδιασμός και τοποθέτηση στόχων σε μικροδιδασκαλίες ψυχοκινητικής
  • Κριτικός αναστοχασμός σε επιλεγμένα ζητήματα συμπεριφοράς
  • Απόκτηση δεξιοτήτων συλλογισμού και ανταπόκρισης σε βινιέτες

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι καταρχάς η εισαγωγή των φοιτητών στη θεώρηση και στα οφέλη της μοντέρνας ψυχοκινητικής αγωγής. Στη συνέχεια γίνεται εμβάθυνση στις σύγχρονες πρακτικές μορφές της ψυχοκινητικής αγωγής και μάθησης που είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές και εφαρμόσιμες μέσα στις σχολικές αίθουσες. Δίνεται έμφαση στα ενδεδειγμένα περιεχόμενα και στις διδακτικές αρχές εφαρμογής της ψυχοκινητικής και της ενσώματης μάθησης. Συνεπώς, οι φοιτητές θα εξασκηθούν έμπρακτα στην κατάρτιση σχετικών σχεδίων μαθήματος. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των πλέον επίκαιρων ψυχοκινητικών παρεμβάσεων για την υποστήριξη μαθητών παιδικής ηλικίας. Σημαντικό χώρο στην ύλη του μαθήματος κατέχει η υποστήριξη της ενσυνειδητότητας του σώματος, των αντιληπτικών δεξιοτήτων, της αισθητηριακής ολοκλήρωσης, της κινητικής μάθησης, του συντονισμού των κινήσεων, των λεπτών κινητικών δεξιοτήτων, της γραφοκινητικής δεξιότητας και της αυτορρύθμισης. Επίσης, μελετώνται οι εφαρμογές της ψυχοκινητικής αγωγής στον τομέα της πρόληψης δυσκολιών μάθησης και προσαρμογής στο σχολείο. Κατά περίπτωση, γίνονται συνδέσεις με ορισμένες κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, όπως είναι η αναπτυξιακή διαταραχή του συντονισμού των κινήσεων.

  • ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
   (ΕΑ0716-3)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

   

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Σε συνάφεια με τον σκοπό και τους στόχους του μαθήματος, τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα επικεντρώνονται στα παρακάτω σημεία, τα οποία υποδηλώνουν το τι αναμένεται από τους φοιτητές μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος:

  • Εκμάθηση της έναρξης, της μέχρι σήμερα πορείας, όπως και των βασικών αρχών των δυναμικών συστημάτων στο πλαίσιο των κινητικών αναπηριών
  • Σύντομη συγκριτική θεώρηση των δυναμικών και αναπτυξιακών συστημάτων σε αντιπαράθεση με τις άλλες θεωρίες για τις κινητικές αναπηρίες
  • Βαθειά κατανόηση της αναγκαιότητας της θεωρίας των δυναμικών συστημάτων για τη μελέτη της ανάπτυξης και της παρέμβασης σε άτομα με κινητικές αναπηρίες
  • Αξιολόγηση και αποκάλυψη των σχέσεων μεταξύ επιλεγμένων δεξιοτήτων μαθητών με κινητικές αναπηρίες στο πλαίσιο επαναλαμβανόμενων μετρήσεων
  • Κατανόηση και βιωματική διαπίστωση της επίδρασης του υποβοηθητικού εξοπλισμού, των εργονομικών διευθετήσεων και των άλλων συναφών τροποποιήσεων
  • Μελέτη της αλληλεπίδρασης μεταξύ επιλεγμένων δεξιοτήτων των μαθητών κατά την εφαρμογή υλισμικών, λογισμικών και άλλων μορφών ΥΤ, ΤΠΕ κλπ.
  • Ανάλυση μελετών περίπτωσης και σεναρίων εκπαίδευσης ατόμων με κινητικές αναπηρίες με εξαγωγή συμπερασμάτων για την εκπαιδευτική διαδικασία

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Η θεωρία των δυναμικών και αναπτυξιακών συστημάτων αποτελεί μια σύγχρονη εναλλακτική προσέγγιση για την ολοκληρωμένη κατανόηση και την αποτελεσματικότερη υποστήριξη της ανάπτυξης ατόμων με κινητικές αναπηρίες. Σύμφωνα με αυτήν, η ανάπτυξη θεωρείται ως μια συνεχής, ρευστή, μη γραμμική και από πολλούς παράγοντες καθοριζόμενη διεργασία. Η παρούσα θεωρία πρεσβεύει ότι η αμφίδρομη διασύνδεση μεταξύ των υποσυστημάτων και των δεξιοτήτων του ανθρώπου είναι καίριας σημασίας για την μελέτη της ωρίμανσης. Επομένως, οι διεργασίες της μακρόχρονης κινητικής, μαθησιακής, ψυχολογικής κλπ. ανάπτυξης είναι εξαιρετικά δυναμικές. Οι διεργασίες ανάπτυξης λαμβάνουν χώρα σε καθημερινά συμβάντα καθώς οι μαθητές αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους. Έτσι, μελετώνται οι ατομικές εκφάνσεις που λαμβάνουν χώρα σε πραγματικό χρόνο και σε ένα πραγματικό πλαίσιο, όπως σε εκείνο μιας εκπαιδευτικής σχολικής παρέμβασης. Σε ένα τέτοιο δυναμικό περιβάλλον, είναι σημαντικό για τον εκπαιδευόμενο δάσκαλο να αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα της ανάπτυξης και να εργάζεται με τους μαθητές προς μια ενεργητική και συντονισμένη ισορροπία μεταξύ μεταβλητότητας και σταθερότητας των δεξιοτήτων.

  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ/ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
   (ΕΑ716-2)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Σε συνάφεια με τον σκοπό και τους στόχους του μαθήματος, τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα επικεντρώνονται στα παρακάτω σημεία, τα οποία υποδηλώνουν το τι αναμένεται από τους φοιτητές μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος: 

  • Σύντομη εισαγωγή στις βασικές θεωρίες της αναπηρίας/υγείας, παρουσίαση των σύγχρονων μοντέλων ταξινόμησης και αξιολόγησης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης
  • Απόκτηση βασικών γνώσεων για τα σύγχρονα συστήματα ταξινόμησης και αξιολόγησης γύρω από τις σωματικές αναπηρίες και το περιβάλλον τους
  • Δειγματική αναφορά και κριτική συζήτηση γύρω από τα αναμενόμενα προφίλ εκπαιδευτικής αξιολόγησης (core sets) ανά σωματική αναπηρία
  • Κατανόηση του μακροαναλυτικού και μικροαναλυτικού επιπέδου της ταξινόμησης και σύνδεση αυτών με την ολοκληρωμένη εκπαιδευτική αξιολόγηση
  • Ταξινόμηση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου σε συνάρτηση με τις επίκαιρες ανάγκες των μαθητών που παρουσιάζουν σωματικές αναπηρίες
  • Εξάσκηση σε παραδείγματα σχεδιασμού παρεμβάσεων (ταξινόμηση παρεμβάσεων βασισμένη στην αξιολόγηση των μαθητών με σωματικές αναπηρίες)
  • Απόκτηση δεξιοτήτων συλλογισμού, λήψης αποφάσεων και σχεδίων ανταπόκρισης σε σενάρια εκπαίδευσης μαθητών με σωματικές αναπηρίες

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Τα πλέον σύγχρονα συστήματα ταξινόμησης και αξιολόγησης προτάσσουν έναν συνολικό, ενοποιημένο και δυναμικό τρόπο προσέγγισης, ο οποίος προάγει την βαθύτερη κατανόηση των σωματικών βλαβών, των κινητικών αναπηριών και των χρόνιων παθήσεων. Συνεπεία της διευρυμένης θεώρησης, υπεισέρχονται στον ορισμό της υγείας/αναπηρίας συνεχώς νέοι δείκτες, όπως είναι ο αυτοπροσδιορισμός, η ευεξία, η κοινωνική συμμετοχή και η ποιότητα ζωής. Ασφαλώς, κάθε μοντέρνα ταξινόμηση επεκτείνεται και στο περιβάλλον των μαθητών με σωματικές αναπηρίες, όπως είναι για παράδειγμα η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, έχουν αναπτυχθεί συστήματα ταξινόμησης των εκπαιδευτικών και των άλλων συναφών παρεμβάσεων που απευθύνονται σε άτομα και μαθητές με σωματικές αναπηρίες. Όλα αυτά τα πρόσφατα μοντέλα επηρέασαν τη σκέψη μας για την ανάπτυξη των μαθητών και για την υποστήριξη στον χώρο της σχολικής κοινότητας. Συνεπώς, η αξιολόγηση των μαθητών και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος με σκοπό τη δόμηση κατάλληλων παρεμβάσεων είναι μια σημαντική δεξιότητα των εκπαιδευτικών που θα έρθουν σε επαφή με μαθητές που παρουσιάζουν κάποια σωματική αναπηρία.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (2 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2021

   • Miller, S. C., & Lindt, S. F. (2021). Κίνηση εντός της αίθουσας. Ένα εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση της κίνησης στις τάξεις του δημοτικού σχολείου. Επιστημονική Επιμέλεια: Παναγιώτης Βαρσάμης. Αθήνα: Gutenberg. ISBN: 978-960-01-2281-7

    Προβολή Δημοσίευσης

   2002

   • Varsamis, P. (2002). Behinderung–Bewegung–Identität. Butzbach-Griedel: Afra Verlag. ISBN: 3-932079-61-2.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (49 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2023

    • Iosifidou, E., & Varsamis, P. (2023). Goal contents, state empathy and instructional goals in a physical disability vignette. Health Communication, 1-12.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Chatzopoulos, D., Varsamis, P., Papadopoulos, P., Giannakos, A., Lykesas, G., & Papadopoulou, S. D. (2023). Effects of balance training using action songs on postural control and muscle strength in preschool children. International Electronic Journal of Elementary Education, 15(2), 161-170.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2022

    • Varsamis, P., Katsanis, G., & Iosifidou, E. (2022). Development and initial validation of a scale for the situational recognition of the basic psychological needs. Heliyon, 8(1), e08786.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Varsamis, P., Halios, H., Katsanis, G., & Papadopoulos, A. (2022). The role of basic psychological needs in bullying victimisation in the family and at school. Journal of Psychologists and Counsellors in Schools, 32(2), 230-242.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Sofologi, M., Koulouri, S., Ntinou, M., Katsadima, E., Papantoniou, A., Staikopoulos, K., Varsamis, P., Zaragkas, H., Moraitou, D., & Papantoniou, G. (2022). The relationship of effortful control to academic achievement via children’s learning-related behaviors. Journal of Behavioral and Brain Science, 12(08), 380-399.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Sofologi, M., Papantoniou, G., Avgita, T., Lyraki, A., Thomaidou, C., Zaragas, H., Ntritsos, G., Varsamis, P., Staikopoulos, K., Kougioumtzis, G., Papantoniou, A., & Moraitou, D. (2022). The gifted rating scales-preschool/Kindergarten form (GRS-P): A preliminary examination of their psychometric properties in two Greek samples. Diagnostics, 12(11), 2809.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2021

    • Varsamis, P., Gkouvatzi, A., Kalamani, V., Manola, A., Papadopoulou, I., Takaridis, S., & Tanou, V. (2021). Elementary school teachers' referral decision making – A biopsychosocial approach. Universal Journal of Educational Research, 9(10), 1785-1793.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Varsamis, P., Halios, H., Katsanis, G., & Papadopoulos, A. (2021). The role of basic psychological needs in bullying victimisation in the family and at school. Journal of Psychologists and Counsellors in Schools, [uner publication] doi: 10.1017/jgc.2021.9

    2020

    • Μουντάκη, Ε., & Βαρσάμης, Π. (2020). Υποστήριξη της φωνολογικής ενημερότητας και της παρακίνησης μαθήτριας με δυσκολίες προσαρμογής στο σχολείο. Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής, 56, 7-32.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Varsamis, P., Gkouvatzi, A., Nanou, A., Ntarilli, I., & Simeonidou, M. (2020). A preschool curriculum-based pre-referral screening: The role of body and movement. Journal of the International Association of Special Education, 20(1), 45-57.

    2019

    2018

    • Σταϊκόπουλος, Κ., Βαρσάμης, Π., & Σταϊκοπούλου, M. (2018). ∆ιαφοροποίηση µαθήµατος µε τη χρήση φύλλων αυτοαξιολόγησης. Θέματα Ειδικής Αγωγής, 79, 105-112.

    2015

    • Σταϊκόπουλος, Κ., Βαρσάμης, Π., & Κουφογάζου, Α. (2015). Η επίδραση της αυτόνομης τοποθέτησης στόχων στην αυτοαξιολόγηση των μαθητών. Θέματα Ειδικής Αγωγής, 70, 75-83.
    • Varsamis, P., & Agaliotis, I. (2015). Relationships between gross- and fine motor functions, cognitive abilities, and self-regulatory aspects of students with physical disabilities. Research in Developmental Disabilities, 47, 430-440.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2014

    • Konstantinidou, I., & Varsamis, P. (2014). Evaluating and Supporting Elementary School Students with Apert’s Syndrome. The International Journal of Learner Diversity and Identities, 20(3), 67-76.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Varsamis, P., & Papadopoulos, A. (2014). Effects of disability and gender on the perceived reasons for participating in sport. The International Journal of Learning: Annual Review, 20, 95-105.
    • Varsamis, P., Koronas, V., & Chatzopoulos, D. (2014). Explaining pre-service teachers’ grading styles through frame of reference, self-efficacy and attitudes towards students with significant movement disabilities. The Learning Teacher Journal, 6(1), 37-54.

    2013

    • Αρβανιτάκη, Α., Βαρσάμης, Π., Γουδήρας, Δ. (2013). Συμμετοχή ατόμων με κινητικές αναπηρίες σε οργανωμένες μορφές φυσικής δραστηριότητας – Διερεύνηση συνεντεύξεων. Θέματα Ειδικής Αγωγής, 62, 16-23.
    • Βαρσάμης, Π., Παπαχρήστου, Β., & Αγγελίδου Μ. (2013). Μια οικοσυστημική εφαρμογή σε σπουδαστές με κινητικές και νοητικές αναπηρίες. Επιστήμες Αγωγής, 1-2, 75-90.
    • Kartasidou, L., Dimitriadou, I., Pavlidou, E., & Varsamis, P. (2013). Independent living and interpersonal relations of individuals with intellectual disability: The perspective of support staff in Greece. The International Journal of Learner Diversity and Identities, 19(2), 59-73.

    2012

    • Kartasidou, L., Varsamis, P., & Sampsonidou, A. (2012). Motor performance and rhythmic perception of children with intellectual and developmental disability and developmental coordination disorder. International Journal of Special Education, 27(1), 74-80.
    • Varsamis, P., Staikopoulos, K., & Kartasidou, L. (2012). Effect of rhythmic auditory stimulation on controlling stepping cadence of individuals with mental retardation and cerebral palsy. International Journal of Special Education, 27(3), 68-75.

    2011

    • Varsamis, P., Staikopoulos, K., Sachpatzidou, E., & Staikopoulou, M. (2011). Teachers’ empathy, attributional beliefs and frame of reference when including students with Cerebral Palsy. The Learning Teacher Journal, 5(2), 3-13.
    • Varsamis, P., & Agaliotis, I. (2011). Profiles of self-concept, goal orientation, and self-regulation in students with physical, intellectual, and multiple disabilities: Implications for instructional support. Research in Developmental Disabilities, 32, 1548-1555.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2010

    • Βαρσάμης, Π., Σταϊκοπούλου, M., Σαχπατζίδου, E., & Σταϊκόπουλος, Κ. (2010). Ενσυναίσθηση, θεωρίες ικανότητας και στάσεις για την εκπαίδευση μαθητών με κινητικές αναπηρίες. Θέματα Ειδικής Αγωγής, 50, 44-55.

    2009

    • Σταϊκόπουλος, Κ. & Βαρσάμης, Π. (2009). Ατομικά χαρακτηριστικά ειδικών παιδαγωγών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που επηρεάζουν τις απόψεις τους για τη συνεκπαίδευση. Θέματα Ειδικής Αγωγής, 44, 28-38.
    • Varsamis, P., Tsapakidou, A., Koronas, V., & Tsompanaki, E. (2009). The role of kindergarten teachers’ sense of efficacy in adopting new movement education goals. Stiinta Sportului, 18(1), 61-77.

    2008

    • Βαρσάμης, Π., Κεσσούδη, E., Δημακοπούλου, E., & Αποστόλου, Π. (2008). Μελέτη επιλεγμένων κοινωνικών – επαγγελματικών δεξιοτήτων του «Detmolder Lernweg-Model» σε σπουδαστές με αναπηρίες. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 152, 182-189.
    • Βαρσάμης, Π., Δημακοπούλου, Ε., Κεσσούδη, Ε., & Αγγελίδου, Μ. (2008). Αξιολόγηση κοινωνικών-εργασιακών ικανοτήτων σε σπουδαστές με αναπηρίες: Μια προκαταρκτική έρευνα σε δύο εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτισης. Θέματα Ειδικής Αγωγής, 39, 68-76.
    • Chatzopoulos, D., Varsamis, P., Mouratidou, K., & Mitrotassios, M. (2008). Ein Test zur Messung der Gehfähigkeit von Körperbehinderten. Bewegungstherapie und Gesundheitssport, 24, 158-162.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kartasidou, L., Sampsonidou, A., & Varsamis, P. (2008). A transdisciplinary assessment of sensory motor and psychomotor skills of children with developmental disability. European Psychomotricity Journal, 1(1), 12-16.

    2007

    • Τσαπακίδου, Α., Βαρσάμης, Π., & Σιβροπούλου, Ε. (2007). Η συμβολή της επιμόρφωσης στις απόψεις των νηπιαγωγών για τη φυσική αγωγή. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 7, 195-205.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Τσαπακίδου, Α., & Βαρσάμης, Π. (2007). Οι απόψεις των νηπιαγωγών για τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής στο νηπιαγωγείο. Φυσική Αγωγή, Αθλητισμός, Υγεία, 20-21, 35-45.
    • Βαρσάμης, Π., Θεοδοσιάδης, Ν., & Ευαγγελίδου, Δ. (2007). Κριτήρια βαθμολόγησης μαθητών κατά την εκπαιδευτική ένταξη: Έρευνα σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θέματα Ειδικής Αγωγής, 36, 7-13 (Α΄ μέρος) και 37, 14-22 (Β΄ μέρος).

    2005

    • Christara-Papadopulou, A., Varsamis, P., & Diomou, G. (2005). Physiotherapie bei Zystischer Fibrose: Ein empirischer Vergleich zweier Methoden. Krankengymnastik. Zeitschrift für Physiotherapeuten, 57(3), 536-542.
    • Varsamis, P. (2005). Förderung der Leistungserfahrung Körperbehinderter – Effekte individual- und gruppendidaktischer Formen. Motorik, 28(4), 196-203.

    2004

    • Mitrotasios, M., Sotiropoulos, A., Zarotis, G., Varsamis, P., & Katsagolis, A. (2004). Erfolgsursachen von Fußballtrainern in der Bundesliga. Leistungssport, 34(1), 50-55.
    • Koronas, K., Mavvidis, A., Athanailidis, I., Hatzimanuil, D., Varsamis, P., & Abatzidis, G. (2004). The positive effects of tennis on the bone mineral density of middle-aged men. Journal of Human Movement Studies, 47, 93-104.
    • Varsamis, P., Mitrotasios, M., & Zarotis, G. (2004). Lebens- und Sportpräferenzen Körperbehinderter – Ein Vergleich zwischen Häufigkeits- und Rankanalysen. Spektrum Freizeit, 26(1), 107-122.

    2003

    • Μητροτάσιος, Μ., Σωτηρόπουλος, Α., Βαρσάμης, Π., & Αθαναηλίδης, Ι. (2003). Επιδράσεις ατομικών χαρακτηριστικών στην αυτοεικόνα και στην επιτυχία του προπονητή ποδοσφαίρου στο ελληνικό επαγγελματικό πρωτάθλημα. Φυσική Αγωγή – Αθλητισμός – Υγεία, 14-15, 123-136.
    • Κίτσιος, Α., Συκαράς, Ε., Παπαδοπούλου, Ζ., Βαρσάμης, Π., Μυλωνάς, Α., Αμπατζίδης, Γ., & Αγγελοπούλου-Σακαντάμη, Ν. (2003). Αξιολόγηση της επίδρασης της άσκησης και φυσιοθεραπευτικών προγραμμάτων στην κινητική αποκατάσταση ατόμων με κάκωση νωτιαίου μυελού. Γαληνός, 45, (4), 427-440.
    • Koronas, Κ., Athanailidis, I., Varsamis, P., Zarotis, G., Kitsios, A., & Abatzides, G. (2003). Knochendichte erwachsener Männer und sportliche Aktivität in Form des Tennisspiels. Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, 54(4), 113-117.
    • Kitsios, A., Varsamis, P., & Sitzoglou, K. (2003). Förderung der Flexibilität der oberen Extremitäten bei jungen Körperbehinderten. Ergotherapie, 4(1), 28-35.
    • Kitsios, A., Varsamis, P., & Porfiriadou, A. (2003). Kraft- Flexibilitäts- und Grifftraining mit jungen körperbehinderten Patienten. Praxis Ergotherapie, 16(6), 332-337.

    2002

    • Χατζόπουλος, Δ., Βαρσάμης, Π., & Κοφτερού, Α. (2002). Διδασκαλία αθλοπαιδιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με διδακτικά παιχνίδια. Αθλητική Απόδοση και Υγεία, 2, 99-108.
    • Varsamis, P., Kitsios, A., & Chatzopoulos, D. (2002). Einführung Körperbehinderter in das Therapeutische Reiten – Ergebnisse einer Teamarbeit. Gesundheitssport und Sporttherapie, 18(12), 209-213.

    2000

    • Κίτσιος, Α., Μηλίδης, Θ., Βαρσάμης, Π., & Αμπατζίδης, Γ. (2000). Η επίδραση της άσκησης στην οστική πυκνότητα ατόμων ηλικίας 18-30 ετών με εγκεφαλική παράλυση. Γαληνός, 42(4), 439-446.
    • Kitsios, A., Tsaklis, P., Koronas, K., Varsamis, P., Ambatzides, G., & Agelopoulou, N. (2000). The effects of a physiotherapeutic programme on bone mineral density, in individuals of post puberty age (18-30 years), with cerebral palsy. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 15(1), 41-45.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Varsamis, P., Kitsios, A., Schüle, K., & Grouios, G. (2000). Die Anwendung eines motopädagogischen Modells zur Förderung motorischer Kompetenzen von Jugendlichen mit frühkindlichen Hirnschäden. Gesundheitssport und Sporttherapie, 16(4), 140-145.
    • Συνέδρια (89 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2022

     • Βαρσάμης, Π., Ιωσηφίδου, Ε., & Κατσάνης, Γ. (2022). Δημιουργία ενός ερωτηματολογίου για την αναγνώριση των ψυχολογικών αναγκών των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς. Προφορική ανακοίνωση στο συμπόσιο «Νέα ερευνητικά εργαλεία για την προαγωγή της έρευνας σε εκπαιδευτικούς», 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας «Το σχολείο (μάς) αλλάζει! Η συμβολή της Σχολικής Ψυχολογίας»,10-13 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη.

     2021

     • Varsamis, P., Iosifidou, E., & Katsanis G. (2021). Developing and validating a scale for recognizing basic psychological needs in a video vignette. Oral presentation at the 3rd International Conference on Advanced Research in Education, Oxford, 11-14 March, UK.

     2020

     • Varsamis, P., Iosifidou, E., & Katsanis G. (2020). Developing and validating a scale for recognizing basic psychological needs in a video vignette. Oral presentation at the 3rd International Conference on Advanced Research in Education, Oxford, 11-14 March, UK.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2018

     • Varsamis, P., Gkouvatzi, A., Nanou, A., Ntarilli, I., & Simeonidou, Μ. (2018). A Preschool Curriculum-based Screening for Pre-referral Support. Virtual poster presentation in English at The Twenty-fifth International Conference on Learning. «Education in a Time of Austerity and Social Turbulence». University of Athens, 21-23 June, Greece.

     2017

     • Καρτασίδου, Λ., & Βαρσάμης, Π. (2017). Κλίμακα εκτίμησης σχολικής λειτουργικότητας – Μια διερευνητική μελέτη της ευχρηστίας της. Διεθνές συνέδριο «Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες: μια πρόκληση για το σχολείο και την κοινωνία», 1-3 Δεκεμβρίου 2011, Θεσσαλονίκη. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Το πλήρες κείμενο δημοσιεύτηκε σε ειδικό τόμο του συνεδρίου, σελ. 98-113.
     • Βαρσάμης, Π., & Καρτασίδου, Λ. (2017). Εκτίμηση του σωματικού και του κοινωνικού εαυτού ατόμων με κινητικές αναπηρίες σε σχέση με το άλλο φύλο – Mια πιλοτική έρευνα. Διεθνές συνέδριο «Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες: μια πρόκληση για το σχολείο και την κοινωνία», 1-3 Δεκεμβρίου 2011, Θεσσαλονίκη. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Το πλήρες κείμενο δημοσιεύτηκε σε ειδικό τόμο του συνεδρίου, σελ. 380-389.

     2016

     • Βαρσάμης, Π., & Χάλιος, Η. (2016). Αντιµετώπιση του εκφοβισµού βασισµένη σε ανάγκες και εστιασµένη σε λύσεις. Εργαστήριο συνεδρίου. Πλήρες άρθρο στο διεθνές συνέδριο: «Σχολική Βία και Εκφοβισμός», 10 Απριλίου, Θεσσαλονίκη. Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Το πλήρες κείμενο δημοσιεύτηκε σε ειδικό τόμο του συνεδρίου, σελ. 367-368.
     • Παπάζης, Φ. & Βαρσάμης, Π. (2016). Μαθησιακό προφίλ παιδιών με επιληψία. Πλήρες άρθρο στο 2o Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων, «Εκπαιδευτικές πολιτικές για το σχολείο του 21ου αιώνα», 27-29 Μαρτίου 2015, Θεσσαλονίκη. Το πλήρες κείμενο δημοσιεύτηκε σε ειδικό τόμο του συνεδρίου, σελ. 755-764.

     2015

     • Παπάζης, Φ. & Βαρσάμης, Π. (2015). Μαθησιακό προφίλ παιδιών με επιληψία. Προφορική ανακοίνωση στο 2o Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων, «Εκπαιδευτικές πολιτικές για το σχολείο του 21ου αιώνα», 27-29 Μαρτίου, Θεσσαλονίκη.

     2013

     • Varsamis, P. & Papadopoulos, A. (2013). Effects of Disability and Gender on the Perceived Reasons for Participating in Sport. Virtual presentation in English at The Twentieth International Conference on Learning, University of the Aegean, Rhodes, 11-13 July, Greece.
     • Konstantinidou, I. & Varsamis, P. (2013). Evaluating and Supporting Elementary School Students with Apert’s Syndrome. Virtual presentation in English at The Twentieth International Conference on Learning, University of the Aegean, Rhodes, 11-13 July, Greece.
     • Kartasidou, L., Dimitriadou, I., Pavlidou, E., & Varsamis, P. (2013). Independent Living and Interpersonal Relations of Individuals with Intellectual Disability: The perspective of Support Staff in Greece. Virtual presentation in English at The Twentieth International Conference on Learning, University of the Aegean, Rhodes, 11-13 July, Greece.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2011

     • Βαρσάμης Π., & Καρτασίδου Λ. (2011). Εκτίμηση του σωματικού και του κοινωνικού εαυτού ατόμων με κινητικές αναπηρίες σε σχέση με το άλλο φύλο – μια πιλοτική έρευνα. Προφορική ανακοίνωση στο ΙΔ’ Διεθνές Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος «Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες – Μια πρόκληση για το σχολείο και την κοινωνία». Θεσσαλονίκη, 1-3 Δεκεμβρίου.
     • Καρτασίδου Λ. & Βαρσάμης Π. (2011). Κλίμακα Εκτίμησης Σχολικής Λειτουργικότητας – Μια διερευνητική μελέτη της ευχρηστίας της. Προφορική ανακοίνωση στο ΙΔ’ Διεθνές Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος. «Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες – Μια πρόκληση για το σχολείο και την κοινωνία». Θεσσαλονίκη, 1-3 Δεκεμβρίου.

     2010

     • Βαρσάμης Π., Σταϊκόπουλος Κ. (2010). Η επίδραση ρυθμικών ακουστικών ερεθισμάτων στον βηματισμό ατόμων με συγγενείς κινητικές αναπηρίες. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεραπευτικής Γυμναστικής & 2η Ημερίδα Ειδικής Φυσικής Αγωγής, 19-21 Νοεμβρίου, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

     2009

     • Varsamis, P., Tsapakidou, A., & Tsompanaki, Ε. (2009). Teachers’ Self-Efficacy and Psychomotor Practices in the Greek Integrated Curriculum for Kindergarten. Virtual presentation at The Sixteenth International Conference on Learning, University of Barcelona, 1-4 July, Spain.

     2008

     • Καρτασίδου, Λ., Σαμψωνίδου, Α., & Βαρσάμης, Π. (2008). Διεπιστημονική αξιολόγηση αισθητικοκινητικών και ψυχοκινητικών δεξιοτήτων παιδιών με αναπτυξιακή καθυστέρηση. 1ο Συμπόσιο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Ψυχοκινητικής, στο πλαίσιο του 16ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 16-18 Μαΐου, Κομοτηνή.

     2007

     • Βαρσάμης Π., Δημακοπούλου Ε., Κεσσούδη Ε., & Αγγελίδου Μ. (2007). Αξιολόγηση κοινωνικών-εργασιακών ικανοτήτων σε σπουδαστές με αναπηρίες: Μια προκαταρκτική έρευνα σε δύο εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτισης. 5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ειδικής Αγωγής, Πειραιάς, 1-2 Δεκεμβρίου.
     • Mitrotasios, M. & Varsamis, P. (2007). Does attribution theory apply to football coaches’ perception of competence? Factor analyses and comparisons between three european countries. 12th Annual Congress of the European College of Sport Science, July 11-14th, Jyväskylä. Full paper published in the conference proceedings.

     2005

     • Βαρσάμης Π. (2005). Εσωτερική διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε μαθητές με νοητική υστέρηση. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεραπευτικής Γυμναστικής & 7ο Συμπόσιο Ειδικής Φυσικής Αγωγής, Θεσσαλονίκη, 7-9 Οκτωβρίου.
     • Σιβροπούλου Ε. & Βαρσάμης Π. (2005). Στάσεις γονέων για την εκπαιδευτική ενσωμάτωση παιδιών με αναπηρίες – Προκαταρκτική μελέτη. Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή: Σχολείο & Οικογένεια. 18-20 Μαρτίου, Ιωάννινα.

     2004

     • Κώτσικας Γ., Βαρσάμης Π., & Κίτσιος Α. (2004). Αξιολόγηση του ελεύθερου χρόνου και της φυσικής δραστηριότητας από άτομα με κινητικές αναπηρίες. Αναρτημένη ανακοίνωση στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο «Η Ευρωπαϊκή διάσταση της Ειδικής Αγωγής: Ανάδυση μιας άλλης φυσιογνωμίας», 19-21 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη.
     • Βαρσάμης Π., Χατζόπουλος Δ., & Κίτσιος A. (2004). Είναι η θετική στάση αρκετή για την ενσωμάτωση; Μια έρευνα σε πτυχιούχους καθηγητές Φυσικής Αγωγής. Προφορική ανακοίνωση στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο «Η Ευρωπαϊκή διάσταση της Ειδικής Αγωγής: Ανάδυση μιας άλλης φυσιογνωμίας», 19-21 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη.
     • Σιβροπούλου Ε. & Βαρσάμης Π. (2004). Επιμορφωτικές ανάγκες και απόψεις νηπιαγωγών για την εκπαιδευτική ενσωμάτωση. Προφορική ανακοίνωση στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο «Η Ευρωπαϊκή διάσταση της Ειδικής Αγωγής: Ανάδυση μιας άλλης φυσιογνωμίας», 19-21 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη.
     • Γεωργίου Π., Κίτσιος Αθ., Βαρσάμης Π., Συκαράς Ευάγ., & Κοτταράς Στ. (2004). Σύνδρομο καταπόνησης της άρθρωσης του αγκώνα: Φυσικοθεραπευτική αγωγή και αποκατάσταση. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 12ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 21-23 Μαΐου, Κομοτηνή.
     • Παϊταρίδου Α., Καλαθά Α., Χατζόπουλος Δ., & Βαρσάμης Π. (2004). Εγκυρότητα ενός τεστ για την ικανότητα βαδίσματος ατόμων με κινητικά προβλήματα. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 12ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 21-23 Μαΐου, Κομοτηνή.
     • Θεοκλήτου Δ., Λαπατίνα Π., Βαρσάμης Π., & Χατζόπουλος Δ. (2004). Γνώσεις και πεποιθήσεις πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την εκπαίδευση Ατόμων με Αναπηρίες. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 12ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 21-23 Μαΐου, Κομοτηνή.
     • Μεγγρέλης Αθ., Κίτσιος Αθ., Κοτταράς Στ., & Βαρσάμης Π. (2004). Η συμβολή της φυσιοθεραπευτικής αγωγής στην αντιμετώπιση της σπαστικής τετραπληγίας στο πρώιμο στάδιο. Προφορική ανακοίνωση στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, 19-21 Μαρτίου, Θεσσαλονίκη.
     • Μποζογλανίδης Γ., Κίτσιος Αθ., Μεγγρέλης Αθ., & Βαρσάμης Π. (2004). Η επίδραση της άσκησης στα κινητικά μειονεκτούντα άτομα (ΑμΕΑ) και οι παραολυμπιακοί αγώνες: Κατηγοριοποίηση των ΑμΕΑ για συμμετοχή τους. Προφορική ανακοίνωση στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, 19-21 Μαρτίου, Θεσσαλονίκη.
     • Sivropoulou, E. & Varsamis, P. (2004). Judgments of kindergarten teachers concerning the educational integration of children with handicaps. Paper presented at the European Conference on Educational Research, 22-25 September, Crete.
     • Βαρσάμης, Π., & Σιβροπούλου, Ε. (2004). Επιμορφωτικές ανάγκες και απόψεις νηπιαγωγών για την εκπαιδευτική ενσωμάτωση. Ευρωπαϊκό Συνέδριο «Η Ευρωπαϊκή διάσταση της Ειδικής Αγωγής: Ανάδυση μιας άλλης φυσιογνωμίας», 19-21 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Το πλήρες κείμενο δημοσιεύτηκε σε ειδικό τόμο του συνεδρίου, σελ. 98-106. University Studio Press.
     • Βαρσάμης Π., Χατζόπουλος Δ., & Κίτσιος A. (2004). Είναι η θετική στάση αρκετή για την ενσωμάτωση; Μια έρευνα σε πτυχιούχους καθηγητές Φυσικής Αγωγής. Ευρωπαϊκό Συνέδριο «Η Ευρωπαϊκή διάσταση της Ειδικής Αγωγής: Ανάδυση μιας άλλης φυσιογνωμίας», 19-21 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Το πλήρες κείμενο δημοσιεύτηκε σε ειδικό τόμο του συνεδρίου, σελ. 108-116. University Studio Press.
     • Varsamis, P. & Sivropoulou, E. (2004). Judgments of kindergarten teachers concerning the educational integration of children with handicaps. European Conference on Educational Research, 22-25 September, Crete. Full paper was published in the British Educational Index.

     2003

     • Αντρέου Ε., Γρηγοριάδου Κ., Βαρσάμης Π., & Χατζόπουλος Δ. (2003). Απόψεις ατόμων με αναπηρίες για τον ελεύθερο χρόνο και την άθληση. Αναρτημένη ανακοίνωση στην 4η Επιστημονική Διημερίδα της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, 15-16 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη.
     • Καράτζιου Μ., Παπαγεωργάκη Ζ., Βαρσάμης Π., & Χατζόπουλος Δ. (2003). Η γνωστική επεξεργασία της αναπηρίας σε άτομα με συγγενείς κινητικές δυσλειτουργίες. Αναρτημένη ανακοίνωση στην 4η Επιστημονική Διημερίδα Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, 15-16 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη.
     • Λυρούδη Κ., Μοσχά Δ., Χατζόπουλος Δ., & Βαρσάμης Π. (2003). Επίδραση των προσανατολισμών επίτευξης των καθηγητών φυσικής αγωγής στον τρόπο με τον οποίο αξιολογούν τις επιδόσεις των μαθητών. Αναρτημένη ανακοίνωση στην 4η Επιστημονική Διημερίδα της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, 15-16 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη.
     • Κώτσικας Γ., Αγγίδης Δ., Κίτσιος Α., Βαρσάμης Π., & Αμπατζίδης Γ. (2003). Η συμβολή της φυσικοθεραπείας και ειδικών προγραμμάτων φυσικής αγωγής στην αποκατάσταση μέτριας σπονδυλολίσθησης σε αθλητές εφηβικής ηλικίας. Προφορική ανακοίνωση στην 4η Επιστημονική Διημερίδα της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, 15-16 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη.
     • Αγγίδης Δ., Κώτσικας Γ., Κίτσιος Α., & Βαρσάμης Π. (2003). Απόψεις των εν ενεργεία εκπαιδευτικών των νομών Θεσσαλονίκης, Λαρίσης και Χαλκιδικής για τη σχολική ένταξη παιδιών με ειδικές ανάγκες. Προφορική ανακοίνωση στην 4η Επιστημονική Διημερίδα της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, 15-16 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη.
     • Γεωργίου Π., Μεγγρέλης Α., Μποζογλανίδης Γ., Κίτσιος Α., & Βαρσάμης Π. (2003). Η συμβολή της φυσικοθεραπείας και ειδικών προγραμμάτων φυσικής αγωγής στην αποκατάσταση άρχουσας κήλης μεσοσπονδύλιου δίσκου. Προφορική ανακοίνωση στην 4η Επιστημονική Διημερίδα της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, 15-16 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη.
     • Μεγγρέλης Αθ., Μποζογλανίδης Γ., Κίτσιος Αθ., Βαρσάμης Π., & Κώτσικας Γ. (2003). Στάσεις και απόψεις μαθητών Δημοτικού Σχολείου για ένταξη παιδιών με ειδικές ανάγκες σε σχολικές μονάδες. Προφορική ανακοίνωση στην 4η Επιστημονική Διημερίδα της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, 15-16 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη.
     • Μποζογλανίδης Γ., Μεγγρέλης Αθ., Βαρσάμης Π., & Κίτσιος Αθ. (2003). Απόψεις μαθητών Λυκείου για την εκπαιδευτική ένταξη ατόμων με αναπηρίες. Προφορική ανακοίνωση στην 4η Επιστημονική Διημερίδα της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, 15-16 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη.
     • Χατζόπουλος Δ., Τσαπαλιάρης Ν., Βαρσάμης Π., Σταμπουλής Π. (2003). Μια μέθοδος διερεύνησης του τρόπου με τον οποίο οι καθηγητές βαθμολογούν τις επιδόσεις των μαθητών. Προφορική ανακοίνωση στο 11ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 16-18 Μαΐου, Κομοτηνή.
     • Σακκάς Β., Κίτσιος Α., Βαρσάμης Π. (2003). Γυναίκα, φυλετικός ρατσισμός και αθλητισμός. Προφορική ανακοίνωση στο 11ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 16-18 Μαΐου, Κομοτηνή.
     • Κορώνας Κ., Ντελής Ι., Βαρσάμης Π., Αθαναηλίδης Ι., Μαββίδης Α., Κίτσιος Α., & Αμπατζίδης Γ. (2003). Οστική μάζα αθλούμενων με την αντισφαίριση. Προφορική ανακοίνωση στο 11ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 16-18 Μαΐου, Κομοτηνή.
     • Βαρσάμης Π., Κίτσιος Α., Χατζόπουλος Δ., & Ακριτίδου Αθ. (2003). Μέθοδοι αξιολόγησης της τοποθέτησης στόχων σε μια κινητική δοκιμασία. Προφορική ανακοίνωση στο 11ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 16-18 Μαΐου, Κομοτηνή.
     • Mitrotassios, M., Varsamis, P., Zarotis, G., & Sotiropoulos, A. (2003). Achievement identity of soccer trainers in Germany – Effects of league and experience. Presented at the workshop “Self and Identity”. 11th European Congress of Sport Psychology, 22-26 July, Copenhagen.
     • Varsamis, P. & Kitsios, A. (2003). Functions of self-enhancement and reality-assessment during identity interventions with disabled persons. Paper presented at the workshop “Self and Identity”. 11th European Congress of Sport Psychology, 22-26 July, Copenhagen.
     • Mitrotassios, M., Varsamis, P., Zarotis, G., & Sotiropoulos, A. (2003). Achievement identity of soccer trainers in Germany – Effects of league and experience. 11th European Congress of Sport Psychology, 22-26 July, Copenhagen. Full paper was published in the conference CD.
     • Varsamis, P. & Kitsios, A. (2003). Functions of self-enhancement and reality-assessment during identity interventions with disabled persons. 11th European Congress of Sport Psychology, 22-26 July, Copenhagen. Full paper was published in the conference CD.

     2002

     • Κασσερούλη Α., Κίτσιος Α., Βαρσάμης Π., & Αγγελοπούλου-Σακαντάμη Ν. (2002). Το παιχνίδι ως μέσο αποκατάστασης και θεραπείας παιδιών με αναπηρίες – Α.Μ.Ε.Α. Αναρτημένη ανακοίνωση στην 3η Επιστημονική Διημερίδα της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, 7-8 Δεκεμβρίου, Θεσσαλονίκη.
     • Θωμαίδου Ε., Δουλκερίδου Α, Κίτσιος Α., Βαρσάμης Π., Καϊμακάμης Β., & Κορώνας Κ. (2002). Η τεχνική της ελεύθερης βολής παικτών καλαθοσφαίρισης σε αναπηρικό αμαξίδιο. Αναρτημένη ανακοίνωση στην 3η Επιστημονική Διημερίδα της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, 7-8 Δεκεμβρίου, Θεσσαλονίκη.
     • Κίτσιος Α., Βαρσάμης Π., Παπαδόπουλος Π., Μητροτάσιος Μ., & Μανδρούκας Κ. (2002). Αποτελεσματικότητα προγραμμάτων άσκησης σε άτομα με αναπηρίες – Ένα παράδειγμα από την ιππασία. Προφορική ανακοίνωση στην 3η Επιστημονική Διημερίδα της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, 7-8 Δεκεμβρίου, Θεσ/νίκη.
     • Βαρσάμης Π., Μητροτάσιος Μ., Κίτσιος Α., Τσακλής Π., & Αμπατζίδης Γ. (2002). Θέση των φυσικών δραστηριοτήτων στη ζωή ατόμων με κινητικές δυσκολίες: Μια ανάλυση ιεραρχιών. Προφορική ανακοίνωση στην 3η Επιστημονική Διημερίδα της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, 7-8 Δεκεμβρίου, Θεσσαλονίκη.
     • Βαρσάμης Π., Γρούϊος Γ., & Τσορμπατζούδης Χ. (2002). Μέθοδοι εκτίμησης των λόγων συμμετοχής στον αθλητισμό από άτομα με κινητικές αναπηρίες. Προφορική ανακοίνωση στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας, 1-3 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη.
     • Κίτσιος Α., Παρασκευάς Η., Βαρσάμης Π., Ανδρέου Ε., & Αμπατζίδης Γ. (2002). Η συμβολή της φυσικοθεραπείας στην αντιμετώπιση του αυχενικού συνδρόμου. Προφορική ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεραπευτικής Γυμναστικής & 6ο Συμπόσιο Ειδικής Φυσικής Αγωγής, 11-12 Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη.
     • Παρασκευάς Η., Κίτσιος Α., Βαρβίτσας Γ., Βαρσάμης Π., Καραογλανίδης Δ., Κοτταράς Σ., & Αμπατζίδης Γ. (2002). Η διατήρηση του επιπέδου φυσικής κατάστασης ατόμων τρίτης ηλικίας σε οργανωμένα γυμναστήρια. Προφορική ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεραπευτικής Γυμναστικής & 6ο Συμπόσιο Ειδικής Φυσικής Αγωγής, 11-12 Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη.
     • Μητροτάσιος Μ., Αθαναηλίδης Ι., Βαρσάμης Π., & Σωτηρόπουλος Α. (2002). Η αυτοεικόνα του προπονητή ποδοσφαίρου στο ελληνικό επαγγελματικό πρωτάθλημα. Προφορική ανακοίνωση στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, 31 Μαΐου - 2 Ιουνίου, Αθήνα.
     • Κίτσιος Θ., Μουζιούρα Σ., Κίτσιος Α., Αντωνιάδου Ε., Βαρσάμης Π., Κοτταράς Σ., & Αμπατζίδης Γ. (2002). Σχολικός Αθλητισμός. Αναρτημένη ανακοίνωση: 10ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, 17-19 Μαΐου, Κομοτηνή.
     • Χατζόπουλος Δ., Συμεωνίδης Μ., & Βαρσάμης Π. (2002). Μέθοδοι διδασκαλίας της πετοσφαίρισης στο δημοτικό σχολείο. Προφορική ανακοίνωση στο 10ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 17-19 Μαΐου, Κομοτηνή.
     • Κοτταράς Σ., Κίτσιος Α., Αντωνιάδου Ε., Βαρσάμης Π., Αμπατζίδης Γ., & Αγγελοπούλου-Σακαντάμη Ν. (2002). Αποκατάσταση παραπληγικών. Προφορική ανακοίνωση στο 10ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 17-19 Μαΐου, Κομοτηνή.
     • Χατζόπουλος Δ., Κοφτερού Α., & Βαρσάμης Π. (2002). Εξάσκηση κιναίσθησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Προφορική ανακοίνωση στο 10ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 17-19 Μαΐου, Κομοτηνή.
     • Κίτσιος Α., Κοτταράς Σ., Μουζιούρα Σ., Βαρσάμης Π., Συκαράς Ε., Αμπατζίδης Γ., & Μανδρούκας Κ. (2002). Κατάγματα – Εξαρθρήματα Α.Μ.Σ.Σ. με νευρολογικές διαταραχές. Προφορική ανακοίνωση στο 10ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 17-19 Μαΐου, Κομοτηνή.
     • Βαρσάμης, Π., Γρούϊος, Γ., & Τσορμπατζούδης, Χ. (2002). Μέθοδοι εκτίμησης των λόγων συμμετοχής στον αθλητισμό από άτομα με κινητικές αναπηρίες. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας, 1-3 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Το πλήρες κείμενο δημοσιεύτηκε σε ειδικό CD του συνεδρίου, σελ. 134-139, Εταιρία Αθλητικής Ψυχολογίας.

     2001

     • Κίτσιος Θ., Βαρσάμης Π., Κίτσιος Α., Κοτταράς Σ., & Αμπατζίδης Γ. (2001). Επίδραση του αγωνιστικού αθλητισμού στο εύρος κίνησης (ROM) των ώμων σε παραπληγικούς αθλητές. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 9ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 18-20 Μαΐου, Κομοτηνή.
     • Βαρσάμης Π., Κίτσιος Α., Κίτσιος Θ., & Αμπατζίδης Γ. (2001). Επιδράσεις κινητικών δυσλειτουργιών στη δραστηριότητα και ταυτότητα εφήβων με εγκεφαλική παράλυση. Προφορική ανακοίνωση στο 9ο διεθνές συνέδριο φυσικής αγωγής και αθλητισμού, 18-20 Μαΐου, Κομοτηνή.
     • Κίτσιος Θ., Κοτταράς Σ., Κίτσιος Α., Βαρσάμης Π., & Αμπατζίδης Γ. (2001). Επιδράσεις της άθλησης στη μυϊκή δύναμη της ωμικής ζώνης σε παραπληγικούς. Προφορική ανακοίνωση στο 9ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 18-20 Μαΐου, Κομοτηνή.
     • Κίτσιος Α., Κοτταράς Σ., Βαρσάμης Π., Κίτσιος Θ., & Αμπατζίδης Γ. (2001). Επιδράσεις της άθλησης στη συλληπτική ικανότητα παραπληγικών ενηλίκων. Προφορική ανακοίνωση στο 9ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 18-20 Μαΐου, Κομοτηνή.
     • Σακκάς Β., Κίτσιος Θ., Κίτσιος Α., Βαρσάμης Π., & Αμπατζίδης Γ. (2001). Κατάγματα κόπωσης σε αθλητές αθλοπαιδιών και στίβου υψηλών επιδόσεων. Προφορική ανακοίνωση στο 9ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 18-20 Μαΐου, Κομοτηνή.
     • Βαρσάμης Π., Χατζηστεφάνου Κ., Κίτσιος Α., & Γρούϊος Γ. (2001). Συμμετοχή εφήβων με εγκεφαλική παράλυση σε αθλητικές δραστηριότητες: Επιδράσεις στην αποκατάσταση και την προσωπική τους ταυτότητα. Προφορική ανακοίνωση στο 9ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 18-20 Μαΐου, Κομοτηνή.
     • Κίτσιος Α., Βαρσάμης Π., Κίτσιου Ε., Μπέης Κ., & Κορώνας Κ. (2001). Επίδραση ενός φυσικοθεραπευτικού προγράμματος στην αγωγιμότητα των νεύρων σε άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, 4-6 Μαΐου, Θεσσαλονίκη.
     • Κίτσιος Α., Βαρσάμης Π., Κίτσιος Θ., & Αμπατζίδης Γ. (2001). Στόχοι, μορφές και προϋποθέσεις εφαρμογής της ιππασίας σε άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, 4-6 Μαΐου, Θεσσαλονίκη.

     2000

     • Βαρσάμης Π., Κίτσιος Α., Χατζηστεφάνου Κ., & Γρούϊος Γ. (2000). Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε άτομα με εγκεφαλική παράλυση στο μάθημα της φυσικής αγωγής. Προφορική ανακοίνωση στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας: Έρευνα και εφαρμογές στην άσκηση και στον αθλητισμό. 1-3 Δεκέμβρη, Αθήνα.
     • Κίτσιος Α., Κίτσιος Θ., Βαρσάμης Π., Κοτταράς Σ., Αμπατζίδης Γ., & Αγγελοπούλου Ν. (2000). Η επίδραση της φυσικοθεραπευτικής αγωγής στην οστική πυκνότητα σε ειδικά άτομα με μειωμένη κινητικότητα μετά την εφηβική ηλικία. Προφορική ανακοίνωση στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, 20-22 Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη.
     • Κίτσιος Α., Κίτσιος Θ., Βαρσάμης Π., Τσακλής Π., Μπέης Κ., Αγγελοπούλου Ν., & Αμπατζίδης Γ. (2000). Φυσικοθεραπεία – Αθλητισμός και Αναπηρία. Προφορική ανακοίνωση στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, 20-22 Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη.
     • Βαρσάμης Π., Κίτσιος Α., & Γρούϊος Γ. (2000). Παράγοντες της ταυτότητας που επηρεάζουν την εβδομαδιαία αθλητική δραστηριότητα νεαρών ατόμων με εγκεφαλική παράλυση. Προφορική ανακοίνωση στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, 20-22 Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη.
     • Κίτσιος Α., Κοτταράς Σ., Βαρσάμης Π., Ευαγγελινού Χ., & Αμπατζίδης Γ. (2000). Διαφορές μεταξύ αθλητών και μη αθλούμενων παραπληγικών στη δύναμη των ώμων και στην αντιμετώπιση καθημερινών επιβαρύνσεων. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, 20-22 Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη.
     • Βαρσάμης Π., Σπηλιόπουλος Π., Νασιούλας Α., & Γρούϊος Γ. (2000). Επίδραση ενός εναλλακτικού προγράμματος στην ανάπτυξη δύο διαφορετικών κινητικών δεξιοτήτων σε νεαρά άτομα με εγκεφαλική παράλυση. Προφορική ανακοίνωση στο 8ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 19-21 Μαΐου, Κομοτηνή.
     • Βαρσάμης, Π., Κίτσιος, Α., Χατζηστεφάνου, Κ., & Γρούϊος, Γ. (2000). Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε άτομα με εγκεφαλική παράλυση στο μάθημα της φυσικής αγωγής. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας: Έρευνα και εφαρμογές στην άσκηση και στον αθλητισμό, 1-3 Δεκέμβρη, Αθήνα. Το πλήρες κείμενο δημοσιεύτηκε σε ειδικό τόμο του συνεδρίου, σελ. 154-156, Εταιρία Αθλητικής Ψυχολογίας.

     1999

     • Θαμνόπουλος Ι., Κατσιμάνης Γ., Κίτσιος Α., Συκαράς Ε., Βαρσάμης Π., & Μυλωνάς Α. (1999). Η επίδραση της άσκησης σε παιδιά που πάσχουν από άσθμα. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 7ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 21-23 Μαΐου, Κομοτηνή.
     • Θαμνόπουλος Ι., Κίτσιου Ε., Κίτσιος Α., Ματζιάρη Χ., & Βαρσάμης Π. (1999). Αλκοόλ και αθλητισμός. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 7ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 21-23 Μαΐου, Κομοτηνή.
     • Κίτσιος Α., Αμπατζίδης Γ., Αγγελοπούλου-Σακαντάμη Ν., Σιτζόγλου Κ., Κίτσιου Ε., & Βαρσάμης Π. (1999). Η εφαρμογή των θεραπευτικών ασκήσεων και της ηλεκτροθεραπείας στην ταχύτητα αγωγής των νεύρων των άνω άκρων σε άτομα με τετραπάρεση: Συγκριτική μελέτη με μη ασκούμενα άτομα με την ίδια πάθηση. Προφορική ανακοίνωση στο 7ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 21-23 Μαΐου, Κομοτηνή.
     • Θαμνόπουλος Ι., Κίτσιου Ε., Κίτσιος Α., Μυλωνάς Α., & Βαρσάμης Π. (1999). Αθλητικά συμπληρωματικά υγρά: Πότε, πόσο και γιατί πρέπει να χορηγούνται. Προφορική ανακοίνωση στο 7ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 21-23 Μαΐου, Κομοτηνή.
     • Erdmann R., Βαρσάμης Π., Βραδέλη, Δ., & Γρούϊος Γ. (1999). Αποτελέσματα ενός αθλητικοπαιδαγωγικού παρεμβατικού προγράμματος για την ανάπτυξη ψυχοκινητικών δεξιοτήτων σε άτομα με συγγενείς κινητικές διαταραχές. Προφορική ανακοίνωση στο 7ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 21-23 Μαΐου, Κομοτηνή.

     1998

     • Βαρσάμης, Π., Κίτσιος, Α., Σεραφείμ, Μ., & Γρούϊος, Γ. (1998). Προαγωγή της αθλητικής παρακίνησης και αυτοεκτίμησης εφήβων με κινητικές ιδιαιτερότητες στο μάθημα της φυσικής αγωγής: Αποτελέσματα μιας προκαταρκτικής παρεμβατικής έρευνας. Προφορική ανακοίνωση στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας, 13-15 Νοεμβρίου, Τρίκαλα.
     • Schüle K. & Βαρσάμης Π. (1998). Promotion of self-confidence dimensions in the sport motor domain. The results of an intervention study in adapted physical education classes. Προφορική ανακοίνωση στο 3ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο στην Προσαρμοσμένη Φυσική Δραστηριότητα, 16-18 Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη.
     • Evaggelinou C., Doganis G., & Varsamis P. (1998). Individuals with motor impairments – Identity development, self-confidence, self-concept of competence, theory, adapted physical education. Προφορική ανακοίνωση στο 3ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο στην Προσαρμοσμένη Φυσική Δραστηριότητα, 16-18 Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη.
     • Βαρσάμης, Π., Κίτσιος, Α., Σεραφείμ, Μ., & Γρούϊος, Γ. (1998). Προαγωγή της αθλητικής παρακίνησης και αυτοεκτίμησης εφήβων με κινητικές ιδιαιτερότητες στο μάθημα της φυσικής αγωγής: Αποτελέσματα μιας προκαταρκτικής παρεμβατικής έρευνας. 2ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας, 13-15 Νοεμβρίου, Τρίκαλα. Το πλήρες κείμενο δημοσιεύτηκε σε ειδικό τόμο του συνεδρίου, σελ. 59-63, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

     1991

     • Παπαϊωάνου Α., Βαρσάμης Π., Κεντριστάκης Δ., & Τσελεκίδου Ε. (1991). Το πλαίσιο του μαθήματος και το επίπεδο ένταξης των μαθητών σε οκτώ τάξεις φυσικής αγωγής. Προφορική ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Φοιτητών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 17-19 Μαΐου, Θεσσαλονίκη.
     • Βαρσάμης Π., Σταφυλίδης Σ., Σταυριανού Μ., & Γρούϊος Γ. (1991). Σύγχρονη εκτέλεση δύο κινητικών θεμάτων: Επιδράσεις σε αριστερόχειρες, δεξιόχειρες και αμφιδέξιους. Προφορική ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 17-19 Μαΐου, Θεσσαλονίκη.
     • Άλλα (3 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2017

      • Βαρσάμης, Π. (2017). Η συνεργασία γονέων με εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής ως κριτήριο επίτευξης στόχων της Φυσικής Αγωγής. Παρουσίαση στη θεματική ενότητα «Ορόσημα της σχολικής φυσικής αγωγής διαχρονικά και οι προοπτικές αναβάθμισής της, ιδιαίτερα σε καιρούς κρίσης, στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα». 20ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, 31 Μαρτίου -2 Απριλίου, Θεσσαλονίκη.

      2016

      • Βαρσάμης, Π., & Χάλιος, Η. (2016). Αντιµετώπιση του εκφοβισµού βασισµένη σε ανάγκες και εστιασµένη σε λύσεις. Παρουσίαση-Εργαστήριο στο πανελλήνιο συνέδριο: «Σχολική Βία και Εκφοβισμός», Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, 10 Απριλίου, Θεσσαλονίκη.

      2004

      • Βαρσάμης Π. (2004). «Μέθοδοι αποκατάστασης για ασθενείς με κινητικά προβλήματα». Παρουσίαση στο σεμινάριο: «Λειτουργική περίδεση και χειρομάλαξη», 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, 19-21 Μαρτίου, Θεσσαλονίκη.
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font