Βασιλειάδης Νικόλαος
 • 2310-891494
 • vasnik uom.gr
 • Γραφείο: ΙΚΖ, 425

  Βασιλειάδης Νικόλαος

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, Πολιτισμός και Θεσμοί της Νοτιοανατολικής Ευρώπης"

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Νομικής, Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1992.
  • Διδακτορικό στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2004.
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
  • Νεότερη και Σύγχρονη Βαλκανική Ιστορία
  • Διαβαλκανικές Σχέσεις
  • Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία
  • Σύγχρονη Παγκόσμια Ιστορία
  • Κυπριακό Ζήτημα
  • Ελληνοτουρκικές Σχέσεις
  • Ιστορία Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
   (ΔΕ3001)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Ιστορική αναδρομή στην οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας. Γενική Θεωρία: περί διεθνών οργανισμών. Ορισμός, σύσταση διεθνούς οργανισμού, νομικό καθεστώς που διέπει τους διεθνείς οργανισμούς, ιδιότητα μέλους, θεσμική διάρθρωση, αυτόνομη βούληση, λόγοι διάλυσης διεθνούς οργανισμού, διακρίσεις διεθνών οργανισμών. Παγκόσμιοι Οργανισμοί: Το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, ΟΗΕ, Βοηθητικά Όργανα και Αυτόνομοι Οργανισμοί, Ειδικευμένες Οργανώσεις, Ειδικές Οργανώσεις συνεργαζόμενες με τον ΟΗΕ. Περιφερειακοί Οργανισμοί. Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί: Πολιτικοί (Συμβούλιο Ευρώπης-Βόρειο Συμβούλιο). Πολιτικοστρατιωτικοί (ΝΑΤΟ, ΟΑΣΕ). Οικονομικοί ( ΕΖΕΣ - Βenelux - ΟΟΣΑ - Οικονομική Συνεργασία Μαύρης Θάλασσας (ΟΣΕΠ)). Η Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέο μόρφωμα στο Διεθνές Σύστημα. Αμερικανικοί Οργανισμοί, Αφρικανικοί Οργανισμοί, Οργανώσεις Νοτιανατολικής Ασίας. Ο κάθε Οργανισμός εξετάζεται κάτω από 5 θεματικές: (1) Ιστορικά, (2) Ιδρυτική Συνθήκη, (3) Μέλη, (4) Θεσμική Δομή, (5) Δραστηριότητες.

   

   

  INTERNATIONAL ECONOMIC AND POLITICAL ORGANIZATIONS

  Historical evolution of the organization of international community. General theory of international Organizations: Notion, Creation, Legal status, Membership, Institutional Structure. Decisions, Dissolution. Classification. Universal Organizations: The system of United Nations. U.N., Special Bodies of the U.N., Specialized Agencies, Special Agencies cooping with the U.N. Regional Organizations. European Organizations: Political organizations (Council of Europe, Nordic Council). Politicomilitary Organizations (WEU, NATO, OSCE). Economic Organizations [European Union, EFTA, Bevelux, OOCE, Black Sea Economic Cooperation (BSEC)]. American Organizations. African Organizations.  Organizations of the Southeastern Asia. East international organization is examined under five thematics: (1) Historical. (2) Founding Treaty. (3) Members. (4) Institutional structure. (5) Activities.

  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
   (Δ28003)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αναλύονται οι Διεθνείς Σχέσεις των χωρών της Βαλκανικής (Νοτιοανατολικής Ευρώπης) ξεκινώντας από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ως τις μέρες μας. Αναλύονται οι διαδικασίες περιφερειακής συνεργασίας των συγκεκριμένων χωρών καθώς και οι τάσεις διάσπασης και αποδόμησης κρατών. Εξετάζονται οι σύγχρονες στρατηγικές προτεραιότητες των χωρών της περιοχής καθώς και οι εξωτερικές τους σχέσεις. Η εξωτερική πολιτική του κάθε κράτους εξετάζεται τόσο ως αυτόνομη δράση όσο και ως συστατικό στοιχείο συγκεκριμένων περιφερειακών πρωτοβουλιών ή οργανισμών

  • ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
   (ΜΔΕ0102)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΕΣ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
   (Δ27013)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα επικεντρώνεται κάθε χρόνο σε μία ειδική θεματική της ελληνικής, ευρωπαϊκής ή παγκόσμιας ιστορίας του 20ού αιώνα, με τη θεματικότητά του να συναρτάται και από την εκάστοτε επικαιρότητα. Η στοχοθεσία του μαθήματος κατατείνει στην εμβάθυνση της γνώσης των φοιτητών για μείζονα ζητήματα που σφράγισαν τη σύγχρονη ιστορία και να τους εξοικειώσει με την ιστορική αναδίφηση, καθώς και με την ιστορική μεθοδολογία και έρευνα, συμβάλλοντας, εν κατακλείδι, στην πληρέστερη κατανόηση των διεθνών σχέσεων.. Η βιβλιογραφία του μαθήματος αλλάζει ανάλογα με την θεματική. Το μάθημα έχει σεμιναριακή οργάνωση. Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή τους, στην εκπόνηση και προφορική παρουσίαση ερευνητικής εργασίας και σε γραπτή εξέταση. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 θα αναλυθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, η ανάλυση του δόγματος του στρατηγικού βάθους της Τουρκίας, η πολιτική της Τουρκίας σε σχέση με μειονοτικά ζητήματα στην Ελλάδα.

  • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
   (ΔΕ5015)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα επιχειρεί μία εισαγωγή στη διεθνή πολιτική ιστορία της μεταπολεμικής περιόδου, από το 1945 έως τις αρχές του 21ου αιώνα. Η διδασκαλία διαρθρώνεται σε τρεις βασικούς θεματικούς άξονες: εποχή Ψυχρού Πολέμου, αποαποικιοποίηση και άνοδος του Τρίτου Κόσμου, Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Έχει διττή στοχοθεσία: αφενός, μέσα από την πλούσια θεματική του, να αποτελέσει μία βάση για συζήτηση και γνώση των σημαντικότερων γεγονότων της ιστορικής αυτής περιόδου, και, αφετέρου, να αποτελέσει πεδίο αναζήτησης πληρέστερης ενημέρωσης για ειδικότερα θέματα της σύγχρονης ιστορίας, χρήσιμης στην κατανόηση της σύγχρονης πραγματικότητας, που βιώνουμε σήμερα.  HISTORY SINCE THE SECOND WAR WORLD

  This lesson attempts to enter the world of the international political history from 1945 to the glitter of 21st century. Teaching is based in three basic thematic groups: the Cold War era, Decolonisation and Development of the third world, European Union. It is aiming, through its abundant subjects, to influence a discussion and promote the knowledge of the most important events of that interesting period. In addition it is aspiring to become the basement of further search and awareness of different parts of modern history, necessary to evaluate and understand the today's reality.

  • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
   (ΔΕ4017)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα επιχειρείται μία μακροϊστορική επισκόπηση των σταθερών και μεταβλητών παραμέτρων που προσδιορίζουν τη νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία. Αναλύεται το ιστορικοπολιτικό πλαίσιο της ιστορικής συνέχειας του ελληνισμού από την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους (1204) έως τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Αναδεικνύεται το νεοελληνικό φαινόμενο, όπως αυτό εδράζεται σε ένα σύστημα ανεξάντλητων αφετηριών, που καταλήγει σε ένα φαύλο κύκλο ρήξεων, τριβών και αναταράξεων. Προσφέρεται έτσι μία περιεκτική και ουσιαστική κατανόηση των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων που διαμόρφωσαν και προσδιόρισαν την πορεία και εξέλιξη του ελληνικού έθνους.

   

  RECENT AND CONTEMPORARY GREEK HISTORY

  This lesson illustrates a retrospective feedback of the variables defining the modern and contemporary Greek history. It attempts to analyse the historical and political framework of the Hellenic continuity from the conquest of Constantinople by Franks (1204) to up to date Greek reality. The Modern Greek phenomenon is emerged through a complicated system of endless starting points to a vicious circle of breaches, frictions and turbulences.
  A comprehensive and substantial understanding of the internal and external factors that shaped and determined the trajectory and evolution of the Greek nation is presented.

  • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ (ΕΔΡΑ UNESCO)
   (ΔΕ4011-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα επιχειρεί μία ιχνηλάτηση της σημασίας της Πολιτιστικής Διπλωματίας, όπως αυτή συναρτάται με την άσκηση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, στα πλαίσια των διεθνών σχέσεων και των διεθνών οργανισμών. Στις αρχικές εισαγωγικές διαλέξεις θα αναλυθεί η έννοια της πολιτιστικής διπλωματίας και θα αναδιφηθεί ιστορική της εξέλιξη καθώς και η ανάλυση του περιεχομένου και των φορέων της. Στην συνέχεια θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην Ελληνική διμερή πολιτιστική διπλωματία και πως αυτή ασκείται ( Υπ.Εξ., Υπουργείο Τουρισμού, Υπουργείο Παιδείας, Οικουμενικό Πατριαρχείο κ.ο.κ.) ενώ θα γίνει μια ενδεικτική αναφορά στην πολιτιστική διπλωματία άλλων κρατών (π.χ. Γαλλία, ΗΠΑ, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο κ.ο.κ.).
  Το δεύτερο μέρος των διαλέξεων θα αφορά την πολυμερή πολιτιστική διπλωματία και τους οργανισμούς και τα φόρα στα πλαίσια των οποίων αυτή ασκείται. Θα αναδειχθεί ο ρόλος της UNESCO, της ΕΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης αλλά και άλλων θεσμών στο πεδίο αυτών όπως ο Πολιτιστικός διάλογος Ευρώπης-Ασίας(ASEM). Τέλος το ακροατήριο θα εισαχθεί σε μια σειρά από σύνθετα ζητήματα που αφορούν το διεθνές περιβάλλον και τις σύγχρονες προκλήσεις, την σύγκρουση των πολιτισμών αλλά και τον διαπολιτισμικό και διαθρησκευτικό διάλογο.

  • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
   (ΝΕΠ0203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΠΝ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Συνέδρια (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Άλλα (1 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

   2013

   • Διάλεξη στις 16.12.2013 στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα με θέμα: 'Οι Έλληνες της 'Ανω Μακεδονίας κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα'.