† Καραβάκου Βασιλική
 • 2310 891.360
 • vkm uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ2, 205
 • 2310 891.257

  † Καραβάκου Βασιλική

  Καθηγήτρια
  Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Φιλοσοφίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Ph.D. (Φιλοσοφία), Birkbeck College, University of London, United Kingdom
  • Μετα-Διδακτορική Ερευνήτρια (Post-Doctoral Research Fellow), Department of Philosophy, University of Edinburgh, United Kingdom
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  1. Ηθική και πολιτική επιστημολογία
  2. Η σημασία των παιδευτικών παιγνίων και της κριτικής σκέψης στη διαμόρφωση της κοινωνικής και πολιτικής συνείδησης
  3. Πολιτισμικότητα, σχετικισμός, πλουραλισμός και παγκοσμιοποίηση
  4. Θέματα μεθοδολογίας της Φιλοσοφίας, της Φιλοσοφίας της Παιδείας και των Κοινωνικών Επιστημών
  5. Η έννοια της «κατασκευής» στη Γνωσιολογία, την Ηθική και την Πολιτική Φιλοσοφία
  6. Γερμανικός ιδεαλισμός και Φαινομενολογία

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ
   (ΕΕΔΒ202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΕΒΔΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • Η ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
   (ΕΕΔΒ104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΕΒΔΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΗΣΗ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
   (ΕΣ0401)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΚΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Κωδ. Μαθ. [ΕΣ0401]
  5 ECTS

  Το μάθημα αυτό αποτελεί εισαγωγή στη Φιλοσοφία του νου και εστιάζει στη θεωρία και την έρευνα γύρω από τα θέματα που αφορούν στη φύση του νου και τις λειτουργίες της νόησης, έτσι όπως αυτά μελετώνται στο σύγχρονο πλαίσιο των γνωσιακών επιστημών (cognitive studies), εκείνων δηλαδή των διεπιστημονικών σχέσεων και συνεργασιών που έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα στη Φιλοσοφία, τις Νευροεπιστήμες, τη Γνωστική Ψυχολογία, την Πληροφορική και την Τεχνητή Νοημοσύνη ως προς τη μελέτη του νου και των νοητικών φαινομένων. Το μάθημα ενδιαφέρεται για τη διερεύνηση και την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη φύση του νου, των λειτουργιών της νόησης και των σημαντικών νοητικών φαινομένων. Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές πλήρη κατανόηση των εννοιών, των επιχειρημάτων, των θεωριών αλλά και των προβλημάτων που ανακύπτουν σε αυτό το σύγχρονο διεπιστημονικό πεδίο.

  Ειδικοί διδακτικοί στόχοι:
  Να αποκτήσουν οι φοιτητές πλήρη κατανόηση και ικανότητες αναγνώρισης, διάκρισης, χρήσης και κριτικής απόφανσης στα παρακάτω θέματα:
  1. Το εννοιολογικό πεδίο της Φιλοσοφίας του νου.
  2. Το σύγχρονο εννοιολογικό και ερευνητικό πεδίο των γνωσιακών επιστημών και των σχέσεων και συνεργασιών που αναπτύσσονται ανάμεσα σε αυτές και τη Φιλοσοφία του νου.
  3. Τις βασικές - παραδοσιακές αλλά τις και τις σύγχρονες θεωρίες για το νου και τη νόηση.
  4. Το πρόβλημα της κατανόησης του αισθήματος υποκειμενικότητας και της συνείδησης του εαυτού.
  5. Τις βασικές φιλοσοφικές θεωρίες γύρω από την προσωπική ταυτότητα.
  6. Τη σχέση συνείδησης και υποκειμενικότητας.
  7. Το πρόβλημα κατανόησης της σχέσης νου-σώματος.
  8. Το πρόβλημα κατανόησης της νου, εγκεφάλου, συνείδησης και τεχνητής νοημοσύνης.
  9. Το πρόβλημα κατανόησης της τεχνητής νοημοσύνης, των προκλήσεων, των άλυτων προβλημάτων και των φιλοσοφικών επιφυλάξεων.
  10. Το πρόβλημα κατανόησης και αναγνώρισης εκείνων των εκπαιδευτικών προβλημάτων που άπτονται του επιστημονικού ενδιαφέροντος και των λύσεων/απαντήσεων που προκύπτουν από τη διεπιστημονική συνεργασία των γνωσιακών επιστημών.

  Περιεχόμενα του μαθήματος:
  Το μάθημα αποτελείται από οκτώ θεματικές ενότητες:

  (1) Γνωσιακές Επιστήμες και Φιλοσοφία
  1. Εννοιολογικές οριοθετήσεις και αποσαφηνίσεις. 2. Ιστορία, βασικοί σταθμοί και σημαντικές εξελίξεις. 3. Η διεπιστημονική σχέση της Φιλοσοφίας του Νου με επιστημονικά πεδία όπως η Φιλοσοφία της Γλώσσας, η Γνωσιολογία, η Γνωστική Ψυχολογία, οι Νευροεπιστήμες, η Βιολογία, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Πληροφορική.
  (2) Η Φιλοσοφία του νου - Βασικά θέματα
  1. Η φύση και οι λειτουργίες της ανθρώπινης νόησης. 2. Γνώση και Νόηση. 3. Αίσθηση, αντίληψη, εμπειρία και ορθολογική σκέψη. 4.Νόηση, μετα-γνώση και συνείδηση. 5.Συνείδηση και Υποκειμενικότητα.
  (3) Παραδοσιακές και σύγχρονες αντιλήψεις γύρω από τη νόηση
  1. Η αρχιτεκτονική και η εξέλιξη του νου. 2. Παραδοσιακές και σύγχρονες θεωρίες. 3. Λάθη, παραλείψεις και μύθοι.
  (4) Φιλοσοφικά ζητήματα της Γνωσιακής Επιστήμης Ι: Αναζητώντας το Υποκείμενο
  1. Υποκειμενικότητα και προσωπική ταυτότητα: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις και βασικοί σταθμοί. 2. Ταυτότητα, μνήμη και εμπειρία. 3. Τα Qualia. 4. Συνείδηση και προθετικότητα. 5. Συνείδηση του εαυτού - Παραδοσιακές και σύγχρονες προσεγγίσεις. 6. Ανάπτυξη συνείδησης του εαυτού και δι-υποκειμενικότητα.
  (5) Φιλοσοφικά ζητήματα της Γνωσιακής Επιστήμης ΙΙ: Αναζητώντας τη Συνείδηση
  1. Νους, ψυχή και εγκέφαλος. 2. Εγκέφαλος και συνείδηση - Παραδοσιακές και σύγχρονες προσεγγίσεις. 3. Αντίληψη και συνείδηση. 4. Εγκέφαλος και συνειδητή εμπειρία.
  (6) Το πρόβλημα νου-σώματος
  1. Παραδοσιακές και σύγχρονες προσεγγίσεις.. 2. Από το δυϊσμό στη φαινομενολογία.
  (7) Νόηση, συνείδηση και τεχνητή νοημοσύνη
  1. 'Ανθρωπος, νους και μηχανή. 2. Η χρήση των υπολογιστών στις γνωσιακές επιστήμες. 3. Μηχανή και νοημοσύνη. 4. Υπολογισμός, συμβολική αναπαράσταση και νοημοσύνη. 5. Σκέψη, γλώσσα και μηχανή. 6. Συνείδηση και τεχνητή νοημοσύνη: προβλήματα, προκλήσεις και προοπτικές. 7. Ενσώματη νοημοσύνη. 8. Τα άλυτα προβλήματα και οι φιλοσοφικές επιφυλάξεις.
  (8) Νους, νόηση και εκπαίδευση
  1. Η σημασία των Γνωσιακών Επιστημών για την εκπαίδευση. 2. Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και θεραπευτικές προσεγγίσεις.

  Διδακτικές Μέθοδοι & Μέσα/ Αξιολόγηση:
  1. Εμπλουτισμένη Εισήγηση, εργασία σε ομάδες, μελέτες περίπτωσης.
  2. Η/Υ, βιντεοπροτζέκτορας, πίνακας μαρκαδόρου, φωτοτυπημένο υλικό, προβολή ταινιών.
  3. Οι φοιτητές-τριες αξιολογούνται με: 1) γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου, 2) την παρουσία και συμμετοχή τους στο μάθημα και 3) την εκπόνηση και παρουσίαση προαιρετικής απαλλακτικής (μεγάλης σε έκταση) εργασίας.

  • ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
   (ΚΕ0102-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΚΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Κωδ. Μαθ. [ΚΕ0102-1]
  5 ECTS

  Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη Φιλοσοφία της παιδείας με σκοπό την κατανόηση των θεμελιακών εννοιών, των προϋποθέσεων και των προβλημάτων τα οποία αφορούν σε ζητήματα παιδείας και εκπαίδευσης.

  Ειδικοί διδακτικοί στόχοι:
  Να αποκτήσουν οι φοιτητές ικανότητες πλήρους κατανόησης, διάκρισης, κριτικής εκτίμησης και αξιολόγησης σε θέματα από τους παρακάτω τομείς:
  1. Εννοιολογική αποσαφήνιση βασικών όρων.
  2. Κατανόηση και εξοικείωση με βασικές φιλοσοφικο-εκπαιδευτικές θεωρίες. Γνωριμία με βασικά κείμενα.
  3. Εξοικείωση και χρήση επιχειρηματολογικών στρατηγικών και φιλοσοφικής ερευνητικής μεθοδολογίας σε θέματα εκπαιδευτικής θεωρίας, πράξης και έρευνας.
  4. Εξοικείωση με βασικά σύγχρονα εκπαιδευτικά και κοινωνικά ζητήματα που επιτρέπουν ή/και επιβάλλουν τη χρήση της φιλοσοφικής προοπτικής.

  Περιεχόμενα του μαθήματος:
  Το μάθημα περιλαμβάνει τέσσερις θεματικές ενότητες.

  α) Η πρώτη ενότητα παρουσιάζει 1) το εννοιολογικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί η Φιλοσοφία της παιδείας ως δευτερογενής φιλοσοφικός κλάδος. Φιλοσοφικός προσδιορισμός βασικών όρων (φιλοσοφία, παιδεία, εκπαίδευση, αγωγή, κοινωνικοποίηση), εννοιών (ανθρώπινη φύση, σκέψη, κρίση, γνώση, αλήθεια, γλώσσα, ορθός λόγος, ηθική αυτονομία, σκοπός, αξιολογία) και αντιλήψεων (δογματισμός, σχετικισμός, σκεπτικισμός, εμπειρισμός, ορθολογισμός, κριτική εκπαίδευση, εκπαιδευτικός προοδευτισμός και πραγματισμός, φαινομενολογία, ρεαλισμός, ιδεαλισμός, ερμηνευτική). 2) Η ιστορία και η συγκρότηση του επιστημονικού πεδίου στη σύγχρονη εποχή. 3) Η σχέση της Φιλοσοφίας της παιδείας με τη Φιλοσοφία, την Παιδαγωγική και άλλες συγγενικές επιστήμες του ανθρώπου και της κοινωνίας (Παιδαγωγική, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία).

  β) Η δεύτερη ενότητα εστιάζει σε ζητήματα όπως: 1) Ο χαρακτήρας των φιλοσοφικών προβλημάτων. 2) Φιλοσοφικές μέθοδοι στην υπηρεσία της εκπαίδευσης. 3) Η χρησιμότητα της φιλοσοφικής ανάλυσης στην αντιμετώπιση εκπαιδευτικών ζητημάτων. 4) Η ανταπόκριση και η παρεμβατικότητα της φιλοσοφίας της παιδείας στις σύγχρονες προκλήσεις της παιδείας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

  γ) Η τρίτη ενότητα προσφέρει μια ιστορική προσέγγιση της εξέλιξης της φιλοσοφικής σκέψης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, με έμφαση σε εκείνους τους φιλοσόφους που συνέβαλλαν στη διαμόρφωση του εννοιολογικού ορίζοντα της Φιλοσοφίας της παιδείας.

  δ) Στην τελευταία ενότητα εξετάζεται η φιλοσοφική διάσταση ενός αριθμού σύγχρονων εκπαιδευτικών και κοινωνικών ζητημάτων, αναδεικνύοντας έτσι την παρεμβατικότητα της Φιλοσοφίας της παιδείας σε ζητήματα όπως: 1) η δια βίου μαθησιακή διάσταση της παιδείας, 2) η σχέση της παιδείας με την ανοικτή κοινωνία, 3) ο πολιτισμικός πλουραλισμός, 4) ο εκπαιδευτικός σχετικισμός, 5) ζητήματα παγκοσμιοποίησης και πολυ-πολιτισμικότητας, 6) η διδασκαλία της ηθικής συνείδησης και της κριτικής σκέψης 7) η διαμόρφωση της πολιτικής συνείδησης στις συνθήκες της σύγχρονης δημοκρατίας, 8) η σχέση εκπαίδευσης και πολιτικής, 9) ο σύγχρονος επαγγελματισμός, η σχετικοποίηση και η απαξίωση της γνώσης, 10) Η σημασία και ο ρόλος των αξιών, των ιδεωδών και των προτύπων στη σύγχρονη εκπαίδευση.

  Διδακτικές Μέθοδοι & Μέσα/ Αξιολόγηση:
  1. Εμπλουτισμένη Εισήγηση, εργασία σε ομάδες, μελέτες περίπτωσης.
  2. Η/Υ, βιντεοπροτζέκτορας, πίνακας μαρκαδόρου, φωτοτυπημένο υλικό, προβολή ταινιών.
  3. Οι φοιτητές-τριες αξιολογούνται με: 1) γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου, 2) την παρουσία και συμμετοχή τους στο μάθημα και 3) την εκπόνηση και παρουσίαση προαιρετικής μικρής εργασίας.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (23 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2013

   • Καραβάκου, Β., (2013). «Χρόνος, Εμπειρία και Ταυτότητα. Μια φαινομενολογική Ανάγνωση». Στο Δεληβογιατζής, Σ., Καραβάκου, Β. & Σιδηρόπουλος Χρ., (επιμέλεια, 2013). «Χρόνος και Υποκείμενο». Θεσσαλονίκη: Eκδόσεις Ένεκεν.
   • Δεληβογιατζής, Σ., Καραβάκου, Β. & Σιδηρόπουλος Χρ., (επιμ., 2013). «Χρόνος και Υποκείμενο». Θεσσαλονίκη: Eκδόσεις Ένεκεν.
   • Karavakou, V., (2013). “Hegel on Nature as speaking the voice of Reason”. In «Philosophy of the Environment». Edited by K. Boudouris. Athens: Ionia Publications.
   • Karavakou, V., (2013). “In defense of critical thinking in modern political education”. In «Philosophy, Politics, Economics». Edited by K. Boudouris, Athens: Ionia Publications.
   • Karavakou, V., (2013). “Conceptual Contestability in the Philosophy of Education: What is it and why should we care?”. In “Noema: Voix de philosophie de l’ education”, επιμέλεια Έλενα Θεοδωροπούλου, Διευθυντές Σειράς: Theodoropoulou Elena, Weigand Gaby, Zambrano Armando Leal, France: Presses Universitaires de Saint Gemmes. Collection: Theories du possible.
   • Karavakou, V. (2013). “Let education in the cave: Reclaiming a progressive political role for the individual in a modern democracy” in Kirby, Chr., (ed.), “Dewey and the Ancients: Essays on Hellenic and Hellenistic Themes in the Philosophy of John Dewey”. United States: Bloomsbury/Continuum.

   2011

   • Karavakou, V., (2011). “Moral learning in glocal conditions”. Στο «Δια βίου μάθηση: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις». Eπιμέλεια Β. Καραβάκου. Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας. σελ.117-133.
   • Καραβάκου, Β., (2011). “Το φάσμα και η πρό(σ)κληση της δια βίου μάθησης”. Εισαγωγή στο «Δια βίου μάθηση: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις». Επιμέλεια Β. Καραβάκου. Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας. σελ.1-32.
   • Καραβάκου, Β., (επιμ., 2011). «Δια βίου μάθηση: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις». Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας. σελ.546.
   • Karavakou, V., (2011). “Philosophy and the art of living”. In «Philosophy, Art and Technology». Edited by K. Boudouris. Athens: Ionia Publications. pp. 146-157.

   2010

   • Καραβάκου, Β., (2010). «Η εννοιολογική αμφισβητησιμότητα στη Φιλοσοφία της παιδείας. Τι είναι και γιατί μας ενδιαφέρει;». Στο «Φιλοσοφία της Παιδείας: λόγοι, όψεις, διαδρομές». Eπιμέλεια Ε. Θεοδωροπούλου. Αθήνα: εκδόσεις Πεδίο. σελ.251-266.

   2009

   • Καραβάκου, B., (2009). «Δοκίμια στην Εγελιανή Φιλοσοφία της Παιδείας». Αθήνα: εκδόσεις Gutenberg. σελ.240.

   2008

   • Karavakou, V., (2008). «The importance of cultural and universal ideals in modern education». Στο συλλογικό τόμο «Paideia: Education in the Global Era». Edited by K.Boudouris and K.Kalimtzis. Athens: Ionia Publications. vol.II, pp.140-154.
   • Καραβάκου, B., (2008). “Η έννοια της ελευθερίας στο Hegel και η σύγχρονη πρόσληψη από την πολιτική φιλοσοφία”. Στο συλλογικό τόμο «Ανθολόγιο Ευρωπαϊκής Φιλοσοφίας». Eπιμέλεια Β. Καλδής. Πάτρα: εκδόσεις Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. σελ.165-183.

   2007

   • Καραβάκου, B., (2007). "Ο ρόλος της πλατωνικής Πολιτείας στην πολιτική φιλοσοφία του Hegel". Στο τρίτομο συλλογικό έργο «Πλάτων». Επιμέλεια Γ. Αραμπατζής & Α. Μαρινοπούλου. Αθήνα: εκδόσεις Παπαδήμα. τόμος ΙΙΙ, σελ. 214-236.
   • Karavakou, V., (2007). “Value pluralism and political liberalism in the global era”. Στο συλλογικό τόμο “Values and Justice in the Global Era” (vols. I & II). Edited by K. Boudouris. Athens: Ionia Publications. vol. II, pp.111-125.[16] Καραβάκου, B., (2007). "Ο ρόλος της πλατωνικής Πολιτείας στην πολιτική φιλοσοφία του Hegel". Στο τρίτομο συλλογικό έργο «Πλάτων». Επιμέλεια Γ. Αραμπατζής & Α. Μαρινοπούλου. Αθήνα: εκδόσεις Παπαδήμα. τόμος ΙΙΙ, σελ. 214-236.

   2006

   • Kαραβάκου, B., (2006). “Πέρα από την απολυτοκρατία και το σχετικισμό: Το μέλλον του εγελιανού ιδανικού του πολιτισμού στην εποχή της παγκοσμιοποίησης”. Στο συλλογικό τόμο «Η Φιλοσοφία του Πολιτισμού στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης». Επιμέλεια Κ. Βουδούρης. Αθήνα: εκδόσεις Ιωνία. σελ.57-76.

   2005

   • Καραβάκου, Β., (2005). “Ελευθερία και Αναγνώριση: Η ηθική βάση της ανταγωνιστικότητας στην ηθική φιλοσοφία του Εγέλου”. Στο συλλογικό τόμο «Φιλοσοφία, Ανταγωνιστικότητα και Αγαθός Βίος». Επιμέλεια Κ. Βουδούρη και Ευαγ. Μαραγγιανού. Αθήνα: εκδόσεις Ιωνία. τόμος Ι, σελ.122-134.
   • Karavakou, V., (2005). "Freedom and Recognition: The moral basis of competition in Hegel's ethics". Ιn “Philosophy, Competition and the Good Life” (vols. I & II). Edited by Κ. Kalimtzis. Athens: Ionia Publications. vol.I, pp.160-169.

   2004

   • Karavakou, V., (2004). "Hegel on Philosophy". In “Conceptions of Philosophy: Ancient and Modern”. Edited by Κ. Boudouris. Athens: Ionia Publications. pp. 178-191.

   2003

   • Καραβάκου, B., (2003). "Λόγος, φύση και δεύτερη φύση στη φιλοσοφία του Αριστοτέλη". Στο δίτομο συλλογικό έργο «Αριστοτέλης». Επιμέλεια Γ. Αραμπατζής. Αθήνα: εκδόσεις Παπαδήμα. τόμος ΙΙ, σελ. 228-239.

   2002

   • Karavakou, V., (2002). “Hegel's Theory of Individual Freedom”. Athens: Gutenberg Publications. pp.327.

   1998

   • Karavakou, V. (1998). “Reason and Nature in Hegel's Theory of Bildung”, University of London, United Kingdom. pp.335.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (17 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2013

    • Karavakou, V., (2013). “Taking Nature Seriously: Hegel on Nature and the Education of the Mind”, Philosophy Study, vol.3, no.6, pp.544-557.
    • Karavakou, V., (2013). “Being properly educated: reflections on the epistemological basis of Plato’s and Hegel’s political vision”. Philosophy of Education, 46, pp.95-105.
    • Καραβάκου, Β., (2013). “Η έκσταση της Επικοινωνίας και η ρεβάνς του Λόγου”, Φιλοσοφείν. Πολιτικά ανθρωπολογικά, τευχ.7.
    • Καραβάκου, Β., (2013). “Hegel και Lacan: Οι παιδευτικές προκλήσεις του επιθυμητικού υποκειμένου”. Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, 30, τευχ.88, σελ.8-21.

    2012

    • Karavakou, V., (2012). “Reclaiming critical thinking in modern political education”. Skepsis - A Journal for Philosophy and Inter-disciplinary Research, XXII/iv, pp. 79-91.
    • Καραβάκου, Β., (2012). “Πολιτικός κονστρουκτιβισμός, πολιτικός πλουραλισμός και πολιτική παιδεία”, Φιλοσοφείν, 6(1), σελ. 70-81.
    • Karavakou, V., (2012). “Democracy, Pluralism and Education”. Skepsis - A Journal for Philosophy and Inter-disciplinary Research, XXII/i, pp. 325-345.

    2011

    • Καραβάκου, Β., (2011). “περιΦρόνησης”. Φιλοσοφείν, 4 (2), σελ.70-92.

    2010

    • Καραβάκου, Β., (2010). “Η ηθική και τα όρια του σύγχρονου αξιολογικού πλουραλισμού και σκεπτικισμού”. Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, 27 τευχ.79, σελ.31-48.

    2006

    • Karavakou, V., (2006). "Hegel's idea of moral education and modern pluralism". Philosophical Inquiry: International Quarterly, vol.26, no.3, pp.77-93.
    • Καραβάκου, Β., (2006). “Πολιτική παιδεία και κοινωνία των πολιτών στη Φιλοσοφία του δικαίου του Hegel. Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, τομ.23, τευχ.67, σελ. 17-33.

    2005

    • Καραβάκου, B., (2005). "Η επιστημολογική σημασία των μορφωτικών παιγνίων στην εγελιανή θεωρία της παιδείας". Μακεδνόν, τομ.14, σελ.175-185.
    • Karavakou, V., (2005). “Hegel on culture and globalization”. Globalization, vol. 5, no.2, pp. 19-29.

    2004

    • Β. Καραβάκου, (2004). "Οι ορθολογικές προϋποθέσεις του κράτους και το εγελιανό Απόλυτο". Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, τόμ. 21, τευχ. 63, σελ. 265-284.
    • Karavakou, V., (2004). "Hegel on language, recognition and tradition". Philosophical Inquiry: International Quarterly, vol. 26, no. 1-2, pp.41-52.

    2003

    • Karavakou, V., (2003). "Friendship and recognition in Aristotle and Hegel". Philosophical Inquiry: International Quarterly, vol.25, no.2, pp. 217-240.

    2002

    • Καραβάκου, B., (2002). "Η προσταγή της παιδείας στη Φαινομενολογία του Πνεύματος". Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, τομ. 19, τευχ. 57, σελ. 259-278.
    • Συνέδρια (5 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2013

     • Καραβάκου, Β., (2013). “Οι προκλήσεις της Παιδείας και η φιλοσοφία της: Η σημασία της κριτικής σκέψης για την εκπαίδευση”, Proceedings of the 13th International Conference of the International Society for the Study of European Ideas (ISSEI), on «The Ethical Challenges of Multidisciplinarity: Reconciling the Three Narratives: Art, Science and Philosophy», Session on “Multiple Profiles of Educational Philosophies: Implications for Children, Peace and Hope”, Cyprus, July 2012, URI http://hdl.handle
     • Καραβάκου, Β., (2013). “Η φαινομενολογική αντίληψη της εμπειρίας: Συνέπειες για την εκπαιδευτική θεωρία, πράξη και έρευνα”, Πρακτικά του 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Παιδαγωγικής Εταιρείας με θέμα «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα».

     2011

     • Karavakou, V. & Papadema, V., (2011). “The role of the educator in transformative learning”, In “Transformative Learning in Time of Crisis: Individual and Collective Challenges”. Electronic Proceedings of the 9th International Conference on Transformative Learning, pp. 695-700.

     2006

     • Karavakou, V., (2006). "The educational demands of a philosophical theory of moral conscience in a modern democracy". In “Philosophy of Education”. Edited by J. D. G. Evans. Proceedings of the Twenty-first World Congress of Philosophy, pp. 65-71.

     2003

     • Karavakou, V., (2003). "Aristotelian ethics and moral education in the modern world". Proceedings of the 2nd World Congress on “Ancient Greece and the Modern World”. Patras: University of Patras Publications. pp. 509-519.
     • Άλλα (41 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2013

      • Καραβάκου, Β., “Η έκσταση της Επικοινωνίας και η ρεβάνς του Λόγου”, Εισήγηση και Συμμετοχή στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας υπό την αιγίδα του περιοδικού «Φιλοσοφείν. Πολιτικά Ανθρωπολογικά», του Εργαστηρίου Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό (ΑΠΘ) και του Τμήματος ΕΚΠ του ΠΑΜΑΚ με θέμα «Λόγος, Επικοινωνία και Εξουσία – Προς μία νέα πολιτική της κουλτούρας», Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ιανουάριος 2013.
      • Καραβάκου, Β., «Η ηθική της αναγνώρισης και η αναγνώριση της ηθικής», Εισήγηση και Συμμετοχή στο Συμπόσιο «Ηθική Φιλοσοφία: Προεκτάσεις και Προοπτικές», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Μάρτιος 2013.
      • Καραβάκου ,Β., «Ηθικός βίος και ηθική φιλοσοφία», ομιλία στην παρουσίαση της μετάφρασης του βιβλίου του R.F.Atkinson, «Εισαγωγή στην Ηθική φιλοσοφία» από την Ελένη Καλοκαιρινού, Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία, 2012, Θεσσαλονίκη, Ιανός, Μάρτιος 2013.
      • Καραβάκου, Β., «Η σημασία της Διαλεκτικής», ομιλία στην παρουσίαση των βιβλίων του Σωκράτη Δεληβογιατζή, «Ζητήματα Διαλεκτικής», Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Ερωδιός, 2010 και του Κωνσταντίνου Ράντη, «Herbert Marcuse. Περί Διαλεκτικής: Τρία Δοκίμια», Αθήνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Θεσσαλονίκη, Ιανός, Απρίλιος 2013.
      • Καραβάκου, Β., «Από το παρελθόν στο μέλλον: Ο αξιολογικός ορίζοντας των νέων προκλήσεων και προοπτικών για την Ευρώπη», Εισήγηση και Συμμετοχή στην Ημερίδα υπό την αιγίδα του Εργαστηρίου Διεθνών Σχέσεων και της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και της έδρας Jean Monnet με θέμα: «Ευρωπαϊκές Αξίες, Κοινωνίες και Κοινωνική Ευρώπη: Επαναπροσδιορισμός του Κοινωνικού και Πολιτικού Τοπίου της Ένωσης», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Μάιος 2013.
      • Καραβάκου, Β., “Eichmann in Jerusalem. The Banality of Evil”, Εισήγηση και Συμμετοχή στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας με θέμα «Το κακό» υπό την αιγίδα του περιοδικού «Φιλοσοφείν. Πολιτικά Ανθρωπολογικά» και του Εργαστηρίου Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό, Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ιούνιος 2013.
      • Karavakou, V., “Paideia in crisis. Arendtian reflections on education, culture and politics”, Research Paper and Presentation in the International Conference on «Philosophy and Crisis: Responding to Challenges to Ways of Life in the Contemporary World», υπό την αιγίδα του Τομέα Φιλοσοφίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Council for Research in Values and Philosophy (CRVP) του Καθολικού Πανεπιστημίου της Αμερικής, Ιωάννινα, Ιούλιος 2013.
      • Karavakou, V., “Ideals in education and the quest for meaning in life”, Research Paper and Presentation in the XXIII World Congress of Philosophy on «Philosophy as Inquiry and a Way of Life», Athens, August 2013.
      • Καραβάκου Βασιλική, «Η αυτονομία στην επικούρεια φιλοσοφία», ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου της Χρυσάνθης Κεχρολόγου, «Η επικούρεια φιλοσοφία. ʼτομο και κοινωνία», Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Ερωδιός, 2013, Αθήνα, Ιανός, Οκτώβριος 2013.
      • Καραβάκου Β., “Πώς είναι να είσαι Υποκείμενο;”, Εισήγηση και Συμμετοχή στο 4ο Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας και Ψυχανάλυσης υπό την αιγίδα της ΦΕΒΕ, του Εργαστηρίου Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό (ΑΠΘ) και του Τμήματος ΕΚΠ του ΠΑΜΑΚ με θέμα «Η θέση του Υποκειμένου», Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οκτώβριος 2013.
      • Καραβάκου, Β. «Πολιτειότητα και Δημοκρατική Εκπαίδευση», Εισήγηση και Συμμετοχή στην Επιστημονική Δι-ημερίδα με θέμα: «Η κρίση της δημοκρατίας ως κρίση της δημοκρατικής παιδείας», Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Νοέμβριος 2013.

      2012

      • Καραβάκου, Β., "Φιλοσοφία της Παιδείας – Πανεπιστημιακές Σημειώσεις", σελ. 92, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012.
      • Καραβάκου, Β., «Ο ρόλος των κοινωνικών επιστημών», ομιλία στην Ημερίδα του Τμήματος ΕΚΠ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε συνεργασία με το επιστημονικό περιοδικό «Κοινωνικές Επιστήμες», Μάρτιος 2012.
      • Καραβάκου, Β., «Η πολιτική Φιλοσοφία στην εποχή της νεωτερικότητας και μετα-νεωτερικότητας», ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Σκουλά, «Εισαγωγή στην Πολιτική Φιλοσοφία και Θεωρία – Ρεύματα σκέψης και στοχαστές της νεωτερικότητας», εκδόσεις Gutenberg, 2012, Θεσσαλονίκη, Ιανός, Μάιος 2012.
      • Karavakou, V., “Democracy, Pluralism and Education”, Research Paper and Presentation in the ISUD 9th World Congress on «Democratic Culture: Historical Reflections and Modern Transformations», Ancient Olympia, June 2012.
      • Καραβάκου, Β., “Οι προκλήσεις της Παιδείας και η φιλοσοφία της: Η σημασία της κριτικής σκέψης για την εκπαίδευση”, Εισήγηση και Συμμετοχή στο 13th International Conference of the International Society for the Study of European Ideas (ISSEI), on «The Ethical Challenges of Multidisciplinarity: Reconciling the Three Narratives: Art, Science and Philosophy», Session on “Multiple Profiles of Educational Philosophies: Implications for Children, Peace and Hope”, Cyprus, July 2012.
      • Καραβάκου Β., “Χρόνος, Εμπειρία, Ταυτότητα”, Εισήγηση και Συμμετοχή στο 3ο Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας και Ψυχανάλυσης υπό την αιγίδα της ΦΕΒΕ, του Εργαστηρίου Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό (ΑΠΘ) και του Τμήματος ΕΚΠ του ΠΑΜΑΚ με θέμα «Χρόνος και Υποκείμενο», Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οκτώβριος 2012.
      • Καραβάκου, Β., “Η φαινομενολογική αντίληψη της εμπειρίας: Συνέπειες για την εκπαιδευτική θεωρία, πράξη και έρευνα”, Εισήγηση και Συμμετοχή στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Παιδαγωγικής Εταιρείας με θέμα «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», Ιωάννινα, Νοέμβριος 2012.

      2011

      • Καραβάκου, Β., “Πολιτικός κονστρουκτιβισμός, πολιτικός πλουραλισμός και πολιτική παιδεία”, Εισήγηση και Συμμετοχή στο 2ο Συνέδριο Φιλοσοφίας του περιοδικού «Φιλοσοφείν» υπό την αιγίδα του Εργαστηρίου Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό (ΑΠΘ) με θέμα «Φιλοσοφία και Πολιτική», Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2011.
      • Karavakou, V. & Papadema, V., “The role of the educator in transformative learning”, 9th International Conference of Transformative Learning on «Transformative Learning in Time of Crisis: Individual and Collective Challenges», Athens, May 2011.
      • Καραβάκου, Β., «Η Φιλοσοφία της παιδείας και οι προκλήσεις της», Κεντρική Ομιλία στο XXII Διεθνές Συνέδριο του Ολυμπιακού Κέντρου Φιλοσοφίας και Παιδείας, Αρχαία Ολυμπία, Ιούνιος 2011.
      • Lazaridou, A., Langer, E., Karavakou, V., (2011) “Mindfulness Contagion in Schools”, Poster Presentation, Conference on «Learning and the Brain», Boston, Massachusetts.
      • Karavakou, V., «Reclaiming critical thinking in modern political education», Research Paper and Presentation in the XXII International Conference of Philosophy on «Philosophy and Education», Olympic Center for Philosophy and Culture, Ancient Olympia, July 2011.
      • Karavakou, V., “In defense of critical thinking in modern political education”, Research Paper and Presentation in the 23rd International Conference of the International Association of Greek Philosophy on «Philosophy, Politics, Economics», Athens, July 2011.
      • Καραβάκου, Β., «Η σημασία της κριτικής σκέψης στην εκπαίδευση», Ομιλία στο Δήμο Θερμαϊκού στο πλαίσιο του Λαϊκού Πανεπιστημίου, Νοέμβριος 2011.

      2010

      • Καραβάκου Β., “περιΦρόνησης”, Εισήγηση και Συμμετοχή στο 1ο Συνέδριο Φιλοσοφίας του περιοδικού «Φιλοσοφείν» υπό την αιγίδα του Εργαστηρίου Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό (ΑΠΘ) με θέμα «Ηθική Φιλοσοφία. Όντινα χρη τρόπον ζην», Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2010.
      • Karavakou, V., «Being properly educated: reflections on the epistemological basis of Plato’s and Hegel’s political vision», XXI International Conference of Philosophy on «Plato, Platonism and the Moderns», Olympic Center for Philosophy and Culture, Ancient Olympia, July 2010.
      • Karavakou, V., “Hegel on Nature as speaking the voice of Reason”, Research Paper and Presentation in the 23rd International Conference of the International Association of Greek Philosophy on the “Philosophy of the Environment”, Kalamata, July 2010.
      • Καραβάκου, Β., «Plato and Democracy», Συμμετοχή με εισήγηση στο πάνελ στρογγυλής τράπεζας (Professor John Anton, Professor Christopher Kirby, Dr. Philip Bishop, Dr, Brent Lamons) στο XXI Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας και Παιδείας, Αρχαία Ολυμπία, Ιούλιος 2010.

      2009

      • Καραβάκου, Β., «Τι είναι η εννοιολογική αμφισβητησιμότητα και γιατί μας ενδιαφέρει;», Εισήγηση και συμμετοχή στην Ημερίδα για τη «Φιλοσοφία της παιδείας», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ιούνιος 2009.
      • Karavakou, V., “Philosophy and the art of living”, Research Paper and Presentation in the 22nd International Conference of Philosophy, International Association of Greek Philosophy on «Philosophy, Art and Technology», Cyprus, July 2009.

      2008

      • Καραβάκου, Β., “Hegel και Lacan: Η διαλεκτική της επιθυμίας στη διαμόρφωση, μεταμόρφωση και αναγνώριση του σύγχρονου υποκειμένου”, Εισήγηση και Συμμετοχή στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας και Ψυχανάλυσης υπό την αιγίδα της ΦΕΒΕ και του Εργαστηρίου Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό (ΑΠΘ) με θέμα «Προς αναζήτηση του Υποκειμένου», Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οκτώβριος 2008.

      2007

      • Karavakou, V., “Cultural and global ideals in modern education”, Research Paper and Presentation in the 19th International Conference of Philosophy, International Association of Greek Philosophy on «Paideia: Education in the Global Era», Pythagoreion/Samos, July 2007.

      2006

      • Karavakou, V., “Value pluralism and political liberalism in the global era”, Research Paper and Presentation in the 18th International Conference of Philosophy, International Association of Greek Philosophy on «Values and Justice in the Global Era», Kavala, July 2006.

      2005

      • Καραβάκου, Β., "Θεωρία και Λειτουργία της Δημοκρατίας – Πανεπιστημιακές Σημειώσεις", σελ.80, Tμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2005.
      • Karavakou, V., "Beyond absolutism and relativism: The future of the Hegelian Ideal of Bildung in the age of globalization", Research Paper and Presentation in the 17th International Conference of Philosophy, International Association of Greek Philosophy on «The Philosophy of Culture in the Age of Globalization», Pythagoreion/Samos, August 2005.

      2004

      • Karavakou, V., "Freedom and Recognition: The moral basis of competition in Hegel's ethics ", Research Paper and Presentation in the 1ο World Olympic Congress of Philosophy on «Philosophy, Competition and the Good Life», Athens, June 2004.

      2003

      • Καραβάκου, Β., "Ο Hegel και η Φιλοσοφία", Εισήγηση και Συμμετοχή στο 15ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Φιλοσοφίας με θέμα: «Αντιλήψεις για τη Φιλοσοφία: Από τους Προσωκρατικούς μέχρι σήμερα», Στάγειρα, Ιούλιος 2003.
      • Karavakou, V., "The educational demands of a philosophical theory of moral conscience in a modern democracy", Research Paper and Presentation in the 21st World Congress of Philosophy, Philosophical Society of Turkey, Istanbul, August 2003.

      2002

      • Karavakou, V., "Aristotelian Ethics and Moral Education in the Modern World", Research Paper and Presentation in the 2nd World Congress on «Ancient Greece and the Modern World», Ancient Olympia, July 2002.
      • Karavakou, V., "Education and the Teaching of Moral Conscience", Research Paper and Presentation in the International Conference on «Philosophy, Education and the Tradition of European Thinking», Pilsen, Czech Republic, September 2002.