Βουτυρά Ευτυχία
 • 2310 891.476
 • voutira uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ2, 221
 • 2310 891.422

  Βουτυρά Ευτυχία

  Καθηγήτρια
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Ανθρωπολογία των Μειονοτήτων και των Μεταναστεύσεων στην Αν. Ευρώπη

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Ph.D in Philosophy, Harvard University, 1982
  • Ph.D in Social Anthropology, University of Cambridge, 2006
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ANTHROPOLOGY OF MIGRATION
   (HRMS103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  HURMIS

  Τμήμα
  MASTER'S DEGREE IN HUMAN RIGHTS AND MIGRATION STUDIES

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • FORCED MIGRATION IN EASTERN AND SE. EUROPE
   (ΒΣ0508-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  The course introduces students to the causes and consequences of voluntary and forced migration both from the standpoint of the host states and the forced migrants' experiences of displacement and search for protection. It examines: a) the historical experiences of major refugee movements and the evolution of the various 'solutions' to the problem of refugees on the institutional level (i.e. integration to first asylum country, third-country resettlement and repatriation) from the beginning of the 20th century till today, b) the development of Western, East European asylum and immigration policies and social exclusion practices, c) the role of the international organizations in defining a common immigration and asylum policy (for host states), d) regional variations (Eastern Europe, Balkans, Middle East) in policies towards asylum and immigration and forced migrant integration strategies. It uses the case study method of presentation as well as institutional and situational analyses.

  [Το μάθημα εισαγάγει τις/τους φοιτήτριες/ητές στις αιτίες και τα αποτελέσματα της υποχρεωτικής μετανάστευσης από τη σκοπιά των χωρών υποδοχής και από τη σκοπιά των βιωμένων εμπειριών της βίαιης μετακίνησης των υποκειμένων που ζητούν προστασία. Εξετάζονται: α) το ιστορικό πλαίσιο των σημαντικότερων προσφυγικών μετακινήσεων και η διαμόρφωση των διαφορετικών «λύσεων» στο προσφυγικό πρόβλημα σε θεσμικό επίπεδο (π.χ. ένταξη στην πρώτη χώρα ασύλου, μετεγκατάσταση σε τρίτη χώρα και επαναπατρισμός) από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα, β) η εξέλιξη των δυτικών και ανατολικοευρωπαϊκών πολιτικών ασύλου και μετανάστευσης, καθώς και οι πρακτικές κοινωνικού αποκλεισμού, γ) ο ρόλος των διεθνών οργανισμών στον προσδιορισμό μίας ενιαίας μεταναστευτικής πολιτικής και πολιτικής ασύλου (για τις χώρες υποδοχής), δ) περιφερειακές ιδιαιτερότητες (Ανατολική Ευρώπη, Βαλκάνια, Μέση Ανατολή) σε πολιτικές που αφορούν το άσυλο, τη μετανάστευση, καθώς και στρατηγικές ενσωμάτωσης των προσφύγων. Στο μάθημα χρησιμοποιείται η ανάλυση μελετών περίπτωσης, καθώς και επιπρόσθετες θεσμικές αναλύσεις.]

  • ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
   (ΒΣΑ302-ΙΙΙ)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
   (ΒΣ0320)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει από τη σκοπιά της κοινωνικής ανθρωπολογίας τις διαφορετικές πτυχές της έννοιας της «μετάβασης» στο πλαίσιο των κοινωνιών της Ανατολικής και ΝΑ Ευρώπης. Αντλώντας παραδείγματα από συγκεκριμένες χώρες (π.χ. Πολωνία, πρώην ΕΣΣΔ, Ρουμανία, Βουλγαρία), παρουσιάζονται ζητήματα κοινωνικού μετασχηματισμού από τον υπαρκτό σοσιαλισμό στον «μετακομμουνιστικό καπιταλισμό» από τη σκοπιά των κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισμικών επιπτώσεών τους στην καθημερινή ζωή των πολιτών, καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισης και στρατηγικές επιβίωσης που επινοούνται για να αντιμετωπιστεί η «κοινωνική αλλαγή». Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα θέματα: α) παλιές και νέες αντιλήψεις περί ιδιοκτησίας και εργασίας ενόψει της αυξανόμενης ανεργίας, β) επαναπροσδιορισμός της έννοιας του συλλογικού «ανήκειν», γ) η δημιουργία ομάδων πίεσης και «κοινωνίας πολιτών», δ) στρατηγικές επιβίωσης και το ανθρώπινο κόστος της «μετάβασης».

  • ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
   (HAC202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΙΑΠΑΝΕ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

  Περιγραφή

  Η κοινωνική ανθρωπολογία είναι η μόνη κοινωνική επιστήμη που ορίζεται με βάση την μέθοδο και όχι το αντικείμενο της. Το μάθημα παρουσιάζει την εξέλιξη της ανθρωπολογικής σκέψης από τον εθνογραφικό ρεαλισμό στην πολιτισμική κριτική καθώς και τις διαφορετικές ανθρωπολογικές σχολές και ‘εθνικές παραδόσεις’ που διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα (πχ. ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία).

  Χρησιμοποιούνται παραδείγματα από τις ‘κλασικές έρευνες’ που καθιέρωσαν τον κορμό της ανθρωπολογίας ως ξεχωριστή πειθαρχεία που ασχολείται με τη διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στον ‘πολιτισμό’ και την ‘κοινωνία’ καθώς και την κατανόηση της ‘πολιτισμικής διαφοράς’ που αποτελεί το κύριο συστατικό των κοινωνικών ταυτοτήτων όπως μελετώνται και βιώνονται στο πλαίσιο των σύγχρονων κοινωνιών.

  Ενδεικτική βιβλιογραφία:

  ΑΡΖΟΥΝ ΑΠΑΝΤΟΥΡΑΪ, Νεωτερικότητα χωρίς σύνορα Πολιτισμικές διαστάσεις της παγκοσμιοποίησης, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2014

  ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΓΑΡΟΥΦΑΛΗ, Ήπια διπλωματία Διεθνικές αδελφοποιήσεις και ειρηνιστικές πρακτικές στη σύγχρονη Ελλάδα, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2013

  ΤΖΩΝ ΓΚΛΕΝΤΧΙΛ, Οι μεταμφιέσεις της εξουσίας Ανθρωπολογικές οπτικές για την πολιτική, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2013

  ΒΕΝΕΤΙΑ ΚΑΝΤΣΑ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΥΤΑΦΗ – ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΤΑΞΙΑΡΧΗΣ (επιμ.), Μελέτες για το φύλο στην ανθρωπολογία και την ιστορία, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2012

  ΒΕΝΕΤΙΑ ΚΑΝΤΣΑ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΥΤΑΦΗ – ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΤΑΞΙΑΡΧΗΣ (επιμ.), Φύλο και κοινωνικές επιστήμες στη σύγχρονη Ελλάδα, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2010

  Βασίλης Νιτσιάκος, Προσανατολισμοί ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ – 2η εκδοση, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2014

  Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΑΛΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΉ ΚΡΙΤΙΚΉ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1999

  Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού,(επιμ.). ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΉ ΘΕΩΡΊΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΓΡΑΦΊΑ. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ Ελληνικα Γράμματα, Αθήνα 1998

  Barley N.,( 2005), O ανυποψίαστος ανθρωπολόγος. Αθήνα, Αιώρα

  • ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
   (ΒΣ0833)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να εισαγάγει τις/τους φοιτήτριες/ητές στη θεωρία, αλλά και την πρακτική της παγκόσμιας πολιτικής σχετικά με τη μετακίνηση πληθυσμών τόσο μεταναστών όσο και προσφύγων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητές θα έχουν αναπτύξει την ικανότητα για κριτική εμπλοκή με τις βασικές θεωρίες, δομές και διαδικασίες των βασικότερων διεθνών ζητημάτων, όπως είναι το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ανθρωπιστική παρέμβαση, η ασφάλεια, η διπλωματία των πολιτικών αρχών στις αιτήσεις για άσυλο, ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών και άλλων διεθνών οργανισμών και διακρατικών φορέων, αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, θα μελετηθούν τα βαθύτερα αίτια καθώς και οι συνέπειες των εκούσιων ή/και ακούσιων μετατοπίσεων κατά τη διάρκεια του 19ου, 20ου και 21ου αιώνα, σε ζητήματα που άπτονται του παγκόσμιου πολιτικού, οικονομικού, θεσμικού, νομικού, κανονιστικού, κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις αλλαγές στο διεθνές καθεστώς του πρόσφυγα από το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και την αναγνώρισή του ως ενός προβλήματος διεθνούς ενδιαφέροντος, το τέλος του Ψυχρού Πολέμου μέχρι και τις σημερινές διαστάσεις του προσφυγικού ζητήματος.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (13 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2004

   • Voutira E. and Harrell-Bond, "Refugees", The Social Science Encyclopedia (third edition) (Routledge isbn: 0415 320968) 2004.

   2003

   • Voutira, E., “When Greeks Meet Other Greeks. Settlement Policy Issues in the Contemporary Greek Context”, in Crossing the Aegean: An Appraisal of the 1923 Compulsory Population Exchange between Greece and Turkey., R.Hirschon ed.. Berghahn Books, Oxford, pp.145-159, New York 2003.
   • Voutira, E., “Refugees: whose term is it anyway? Emic and etic constructions of ‘refugees’ in Modern Greek”, in The Refugee Convention at fifty: a view from forced migration studies, edited by Joanne van Selm, Khoti Kamanga, John Morrison, Aninia Nadig, Sanja Spoljar Vrzina and Loes van Willigen, Lexington Books, pp.65-80, USA 2003.

   2000

   • Voutira E and A. Brouskou, “Borrowed Children in the Greek Civil War”, in Abandoned Children, C.Panter Brink and M.Smith (eds.), Cambridge University Press; Cambridge 2000.
   • Voutira E. and Harrell-Bond, B.H.B, “Successful Refugee Settlement: Are Past Experiences Relevant?”, in Reconstructing Livelihoods, Cernea, M and C. Macdowel, eds., World Bank, D.C. : 56-76, Washington 2000.

   1998

   • Voutira E., B.Pickard, J. Benoist, Anthropology in Humanitarian Assistance. 2nd ed. European Community Humanitarian Office Publications Series, Luxenburg 1998.

   1997

   • Voutira E., “Population Transfers and Resettlement Policies in Inter-war Europe: The Case of Asia Minor Refugees in Macedonia from a National and International Perspective”, in Macedonia: Ourselves and Others. P.Mackridge and E.Yiannakakis, eds. Berg, pp.111-131, Oxford 1997.

   1995

   • Voutira E. and B.E.Harrell-Bond, "Refugees", The Encyclopedia of Cultural Anthropology, D.Levinson and M.Ember, eds, Herny Holt and Co. New York, vol.3, pp. 1076-1082, 1995.
   • Voutira Ε. and B.E. Harrell-Bond, “Refugees”, The Social Science Encyclopedia, Second Edition, Kuper, A. and J.Kuper, Routledge Ltd., pp. 400-406,1995.
   • Voutira, E. and B.E. Harrell Bond , "In Search of the Locus of Trust: The Social World of the Refugee Camp" [co authored, B.E. Harrell Bond], in Mis-trusting Refugee Narratives, S. Daniel and J.Knudsen, (eds.), University of California Press, pp.207-224, Berkeley 1995.
   • Voutira E. and S.Whishaw-Brown, Conflict Resolution: A Cautionary Tale. Studies on Emegencies and Disaster Relief. SIDA, Stockholm 1995.

   1994

   • Voutira E. and Benoist, J., Anthropology in International Humanitarian Emergencies European Community Humanitarian Office Publications Series, Luxenburg 1994.

   1981

   • Voutira, Ε. Is a Science of Human Potential Possible?. Bernard Van Leer Foundation Monograph Series: The Hague.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (10 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2001

    • Voutira, E., “Foreigners in Morocco”, in Minbar Al Jamiaa, Revue editee par le Rectorat de l’ Universite Moulay Ismail Meknes, Special Issue, Regards croises sur l’etranger, no.3, pp.151-168, 2001.

    1996

    • Voutira, E., “The ‘It’s too theoretical’ syndrome”, Refugee Participation Network, Special Issue on Refugee Education, No.21, pp.5-9, 1996.
    • Voutira, E., 'Vestiges of Empire: Migrants, Forced migrants and Refugees in the Russian Federation”, Oxford International Review, Special Issue on Citizenship, Migration and Statelesness in Contemporary Europe, Vol.VII, no.3, pp.52-60, 1996.

    1994

    • Βουτυρά Ε., " Προσφυγική Ελλάδα: Παράδειγμα προς μίμηση;" Ιστωρ 7, σελ.175-184, 1994.
    • Voutira, E., "Refugee Greece: A Model for Emulation?", Istor, Athens/London, vol.7, pp.175-183, 1994.

    1993

    • Voutira E., "Patterns of Ethnic Migration and the Locus of Identity and Greeks of the C.I.S", Refugee Participation Network, no.12, pp.10-14, 1993.

    1992

    • Harrell Bond B.E. and Voutira, E., "Anthropology and the Study of Refugees", Anthropology Today, Vol. 8, No 4, pp.8-12, 1992.
    • Harrell-Bond B.E., Voutira E. and M. Leopold, "Counting the Refugees: Gifts, Givers, Patrons and Clients", in “Responding to Nutrition Crisis among Refugees: the need for new approaches”, Zetter, R., Henry J., (eds.), Journal of Refugee Studies, Vol. 5. No1, pp.205-225, 1992.

    1991

    • Voutira, E., “Pontic Greeks Today: Migrants or Refugees?”, Journal of Refugee Studies, Vol.4, No.4, pp.400-420, 1991.

    1990

    • Voutira E., "Scientific and Literary Narratives in the Explanation of the Emotions: Doesn’t Shakespeare Do This Much Better?", Hughes Hall Journal, University of Cambridge(2), pp.15-26, 1990.
    • Συνέδρια (6 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2004

     • Βουτυρά, Ε., "Μετανάστευση στη Πατρίδα", στο Μειονότητες στην Ελλάδα, Επιστημονικό Συμπόσιο με Θέμα Μειονότητες στην Ελλάδα (7-9 Νοεμβρίου 2002), Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας. Μελέτες Ελληνικού Πολιτισμού, Αθήνα, σελ. 233-259, 2004.

     2002

     • Voutira, E., “Intellectuals, Nation-Building and State-Crafting in the Balkans: Compeeting and Incommensurable Models”, National Identity and Sovereignty in Southeastern Europe, Belgrade 8-10, 1999 , Slavko Terzic ed., Historical Institute of the Serbian Academy of Sciences, Vol.19/1, σελ 171-188, Belgrade 2002.

     2001

     • Βουτυρά, Ε., “Η Κατεύθυνση της ιστορίας: Προφορική Ιστορία, συλλογική μνήμη, και κοινωνική αλλαγή στο μετασοβιετικό χώρο”, στο Ελληνικός Παραδοσιακός Πολιτισμός, Λαογραφία και Ιστορία, Συνέδριο στη Μνήμη της Αλκης Κυριακίδου Νέστορος, επ. Χρυσούλα Χατζητάκη-Καψωμένου, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, σελ 166-182, 2001.

     1997

     • Βουτυρά, Ε., “Βίαιες μετακινήσεις, μεταναστεύσεις και επαναπατρισμός”, στο Η Διασπορά των Ελλήνων στη Ρωσία, Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα , σελ. 171-207, 1997.
     • Voutira, E., “The Concept of Humantarianism”, στο Ethics in Humanitarian Aid, European Community Humanitarian Office, Brussels, pp.13-16, 1997.

     1996

     • Voutira Ε., "Ethical Dilemmas in Humanitarian Emergencies", Proceedings to the European Union Conference in Dublin, The Ethics of Humanitarian Emergencies, European Union Humanitarian Office (ECHO), pp. 13-6, Luxemburg 1996.
     • Άλλα (50 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2004

      • Voutira E., “The ‘right to return’ and the ‘right to stay’ in the margins of Europe”, paper delivered at the Conference on Understanding Borders, Conflict and Reconciliation in South East Europe, The suitability of conventional approaches South East European Studies Programme (SEESP), European Studies Centre, St Antony’s College, Oxford, 5/2004.
      • Voutira, E., “Orientalist and Occidentalist Models of Nationalism”, Invited Paper at the International Conference on Understanding Arab Nationalisms, American University, Cairo. Egypt, 12/1/2004.

      2003

      • Voutira, E., “Varieties of ‘migrants’ and ‘refugees’ in contemporary Greece”, Paper presented in the conference on Nommer et classer dans les Balkans. Les termes de la différence en Grèc. Champs helléniques modernes et contemporains de l'Ecole française d'Athènes, Οκτώβριος 2003 (υπό έκδοση).
      • Voutira E. and Brouskou A. “Itineraries of exile and return among 'separated children' from the Greek civil war to Romania”, paper presented at the International Conference on The child refugees from Greece in Eastern and Central Europe after World War II, Fehérvárcsurgó, Hungary, 3-4 October, 2003.
      • Voutira, E., and L. Labrianidis, “Coming and Going: Albanian returning labour migrants from Greece and Italy”, presented at the South Eastern European Conference on Border Crossings in the Balkans, St.Antony’s College, University of Oxford, 17-18 May 2003.

      2002

      • Βουτυρά Ε., “Η πολιτική οικονομία της τραυματικής εμπειρίας στις ανθρωπιστικές παρεμβάσεις”, Εισήγηση στην επιστημονική ημερίδα με θέμα: Ιστορικότητα, Τραυματική Εμπειρία και Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Ιουνίου 2002.
      • Βουτυρά Ε., “Dehumanizing Social Suffering”, Εισήγηση στην επιστημονική συνάντηση με θέμα Ανθρωπισμός και φωτογραφία μετά τον Steichen, British Council, Thessaloniki, February 2002.
      • Voutira, E., “Women Migrants as Dispossessed”, Invited Paper presented at the International Conference on Women, Migration and Human Rights, University Hassan II Ain Chock, Faculty of Law Economics and Social Sciences, Casablanca, Morocco, 13-14 March 2002.

      2001

      • Βουτυρά Ε., “Εθνογένεση, αποκλειστικότητα και το μοντέλο της μητρικής γλώσσας στα Βαλκάνια”, Εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ΓΛΩΣΣΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ: ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ, Θεσσαλονίκη, 11-12 Νοεμβρίου 2001 (υπό έκδοση).
      • Voutira, E., “Refugees whose Term is it Anyway?”, Invited Public Lecture at the Refugee Studies Centre, University of East London, 4/04/2001.
      • Voutira, E., “Emic and Etic Constructions of Refugees in Modern Greek”, Paper Presented at the VII International Conference of the International Association for the Study of Forced Migration, Johannesburg, South Africa, January 2001.

      2000

      • Voutira, E., and M.Psarou, “Gendered Violence in Rural Greek Families”, Paper presented at the International Conference on Gendering Ethics, University of Leeds, June 2000.
      • Voutira,E., “Post- Soviet Diaspora Politics: The Case of the Soviet Greeks”, Paper Presented at the Conference on Transnationalism, Diaspora and the State, University College London, 21 June 2000.

      1999

      • Voutira, E., “Intellectuals, Nation Building and State Crafting in the Balkans: Competing and Complementary Models”, Paper Presented at the International Conference on national Identity and Sovereign States in Southeastern Europe, Serbian Academy of Sciences, Belgrade, December 1999.
      • Voutira, E., “What is ‘the Knowledge Most Worth Having”, in the Global University of the 21st Century?’ Paper Presented at the Ist International Conference on Global Universities, Methodius and Cyril University, Skopje June 1999.

      1998

      • Voutira, E., “Post Soviet Diaspora Politics”, paper presented at the 2nd International Association Conference in the Study of Forced Migration, Jerusalem, December 1998.
      • Voutira, E., “Refugees, Migrants or Repatriates? The Use of Labels in Understanding Displacement”, Invited Paper presented at the Seminar Series on Identity and Displacement- Department of Social Anthropology, University of St.Andrews, April 30/ 1998.
      • Voutira, E., “Refugee Integration in Receiving Countries”, Paper presented at the International Conference on Integration of Migrants and Refugees in South Africa, Pretoria, South Africa, April 5, 1998.
      • Voutira, E., “Refugee Integration and Resettlement : Challenges for the new South Africa”, Invited paper delivered at the Lawyer’s for Human Rights Conference on Refugee Protection in the New South Africa, Pretoria 27-29/ 03/1998.
      • Voutira, E., “Conflict Resolution: The New Panacea?”, Paper presented at the International Conference on The Emperor’s New Clothes: Is there a New Relief Agenda?–London School of Economics and Overseas Development Institute, London 3/02/1998.

      1997

      • Voutira, E., “Dilemmas of identity and national belonging among the Greek diaspora in the former Soviet Union’, paper presented at the Seminar Series organised by the Greek General Consulate and the Department of Ethnology University of Hamburg, 22/11/1997.
      • Βουτυρά Ε., “Ρατσισμός, νέο-ρατσισμός και το παράδοξο της πολιτισμικής συνύπαρξης”, Εισήγηση στο Συνέδριο, Πολιτισμικές Ταυτότητες, Πολιτισμική Συνύπαρξη, Η Θεσσαλονίκη ως Πολιτισμικό Σταυροδρόμι, Παν/μιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, 1-3/10 1997.
      • Voutira, E., “Constructions of ethnicity and the moral responsibility of the media”, Opening Address delivered at the International Seminar on Multi-cultural Reporting, Jangiellonian University, Krakow 8-10 October 1997.
      • Voutira, E., “Forced migration as a principle of segmentation: A conceptual model for understanding varieties of displacement”, Invited Lecture for the International Conference on Narrating Mobility, boundaries and Citizenship, University of Copenhagen 30 August-1 September 1997.
      • Voutira, E., “New Racism and the New World Order”, International Conference on Xenophobia and Racism in Southern Africa, School of Government University of Western Cape, Bellville- Cape Town, 13-15 June 1997.
      • Voutira, E., “Turn of the Century Pontic Greek diaspora nationalism: Why did it fail?”, Paper presented at the Trinity College Seminar Series Diasporas in History, Trinity College Oxford 3/06/1997.
      • Voutira, E., “Cultural Sensitivity or Creating a Permanent Underclass?”, Paper presented International Conference on Creating a Humane Immigration Regime, Refugee Studies Programme, Queen Elizabeth House, University of Oxford, 14 18 April 1997.
      • Voutira, E., “The Cultural Rehabilitation of the Greek language under State Socialism”, Invited Lecture at the Seminar Series on Culture and Translation, St. Catherine’s College, University of Cambridge, 6/03/1997.
      • Voutira, E., “Dilemmas of identity and national belonging among the Greek diaspora in the former Soviet Union”, Invited Paper presented at the Department of Ethnology University of Hamburg, 22/11/1997.

      1996

      • Voutira, E., “The Politics of Memory and Forgetting among the Pontic Greek Diaspora”, Fourth British Conference on: Identities, Spaces and Activities in Eastern Anatolia and the Caucasus, Queen Elizabeth House, University of Oxford, 8.6.96.
      • Voutira, E., “A science of planned change? Michael Cernea’s model of resettlement”, Paper presented at the International Conference on Reconstructing Livelihoods: Toward new Approaches to Resettlement”, Christ Church College, Oxford, September 9-12 1996.
      • Voutira, E., “The Language of Complex Emergencies and Idioms of Intervention”, Invited Paper presented at the International Conference on Complex Humanitarian Emergencies, World Institute of Development Economics (WIDER), Helsinki 1-4/09/1996.
      • Voutira, E., “East-West Repatriation in the Balkans: Varieties of Returnees and the Logic of Going Home”, Paper presented at the International Conference on Ideology in Balkan Anthropological Research, Sofia-Bankya, 29-31/08/1996.
      • Voutira, E., “Mainstreaming Gender in Humanitarian Emergencies: Problems and Prospects”, 1st International Association for the Study of Forced Migration Conference, Moi University, Eldoret, Kenya, 9-14.4.1996.
      • Voutira, E., “Identities and Displacements in post-Soviet Societies”, Annual Conference of the British Association for Slavonic and East European Studies, Fitzwilliam College, Cambridge, 31.3.1996.

      1995

      • Voutira, E., “Borrowed Children: The Case of Children’s Indoctrination in the Greek Civil War”, Paper presented at the International Conference on Nobody’s Children, Department of Anthropology, University of Durham 27-29/ 09/1995.
      • Voutira, E., “Ethnicity and Conflict in Eastern Europe and Africa”, Oxford Centre for Mission Studies, January 1995.
      • Voutira, E., “Pontic Greek Refugee Repatriation (1919) and Ethnic Migration from the Former Soviet Union to Greece (1989 94): The Role of Civil Society in the Organisation of return”, Trinity College Seminar Series on Diasporas in History, University of Oxford, 18.4.1995.

      1994

      • Voutira, E., “Changing Patterns of East-West Migrations”, CNN East Europe Series, 2.7.1994.
      • Voutira, E., “International Aid, Government Policies and the Development of the Balkan Periphery; The case of the Soviet Greek refugee settlements in Thrace”, Paper presented at the Forum Against Ethnic Violence, University College London , 16.2.1994.

      1993

      • Voutira E., "Nationalism, Regionalism and Ethnicity in the Balkans and their Future as European Nation States", presented at the First International Conference on 'Nation Building in the Balkans', Blagoevgrad; Bulgaria, July 28 1993.
      • Voutira, E., “Refugees as Resources for Development: The case of the Russian Federation”, Paper presented at the Academic Seminar Series on Socialism and Development, Department of Social Anthropology, University of Cambridge, 10.6.1993.
      • Voutira, E., “Human Rights, Refugees and Development”, Special International Conference Report on Human Rights in The Independent, 11 June 1993, Reprinted in the World Bank Development News Weekly Supplement, 18 June 1993.
      • Voutira, E., “Marrying Within, Living Without: Patterns of Cultural Adaptation Among Greek Repatriates from the Former Soviet Union”, Paper presented at the Queen Elizabeth House Forced Migration Lecture Series, 14/03/1993.
      • Voutira, E., “Dealing-in’ Persecution in Post Soviet Society”, Paper presented at the International Conference on Documenting Persecution in an Era of Global Instability, Harvard University Law School, 25.2.1993.
      • Voutira, E., “New Patterns of Repatriation among Pontic Greeks from Central Asia”, Invited lecture at the Centre for Byzantine and Modern Greek Studies, University of Birmingham, 16.1.1993.
      • Voutira, E., “Argonauts of the Black Sea: Nationalism, Forced Migrations and Ethnic Survival among Greeks in the CIS”, Invited Paper at the London School of Economics, Social Anthropology Seminar Series, 26.1.1993.

      1992

      • Voutira, E., “Dilemmas of Greek Identity and the Lausanne Treaty”, Invited Paper presented at the Darwin College Seminar Series, University of Cambridge, 16.2.1992.
      • Voutira, E., “Issues of Ethnic Identity Among deported Nationalities in the former USSR”, Presented at the international Conference on Nationalism and Identity in the Turcic States, Pembroke College, University of Cambridge, May 1992.

      1989

      • Voutira, E., “Making Sense of Refugee Experiences; Nationalism, Regionalism and Ethnicity in the Explanation of Asia Minor Refugee Experiences”, Modern Greek Studies Association (M.G.S.A) Symposium on Greek Migrations from the 15th 20th centuries, Anatolia College, Thessaloniki, 1989.