Βούζας Φώτης
 • 2310 891.583
 • vouzas uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 210
 • 2310 891.533

  Βούζας Φώτης

  Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Αναπληρωτής Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες)
  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  'Μάνατζμεντ με έμφαση στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας"

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχιούχος Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 1984-1988
  • Master of Business Administration (MBA) in Management and Οrganizational Behaviour, Northrop University, Los Angeles, California, USA 1989-1990
  • Master of Science (MSc) in Technology Management, Northrop University, Los Angeles, California, USA 1990-1991
  • Διδάκτορας Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 1998
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Διοίκηση ολικής ποιότητας και αξιοποίηση ανθρωπίνου δυναμικού
  Επιχειρηματική Αριστεία
  Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων – Διοίκηση Ταλέντου
  Διαχείριση Γνώση – Οργανωσιακή Μάθηση
  Διοικητική αποτελεσματικότητα και ρόλος μεσαίων στελεχών
  Διαχείριση Κρίσεων
  Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Εφοδιαστική Αλυσίδα
  Διαχείριση Διαφορετικότητα στον Ιδιωτικ
  Διαχείριση επιχειρησιακών πόρων

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
   (MHM0104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MHM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
   (MPM0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MPM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
   (MIB0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MIB

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
   (MPM0206)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MPM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
   (ΟΔ0801)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Εισαγωγή στη λειτουργία της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και διαφορά από τη διοίκηση προσωπικού, σχέση επιχειρησιακής στρατηγικής και διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, πρότυπα και προσεγγίσεις, στελέχωση, εκπαίδευση, αξιολόγηση απόδοσης, αμοιβή εργαζομένων. Προστασία της υγείας των εργαζομένων στο εργασιακό περιβάλλον και εισαγωγή στις εργασιακές σχέσεις και το συνδικαλισμό. Ανάλυση περιπτώσεων (case studies).

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
   (ΟΔ0714)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Έννοια και ορισμοί των Logistics, η σημασία των Logistics στις επιχειρήσεις, στρατηγική της εφοδιαστικής, λειτουργική σχεδίαση συστημάτων εφοδιαστικής, τα βασικά στοιχεία της εφοδιαστικής (εξυπηρέτηση πελάτη, προμήθειες, μεταφορές, αποθήκευση, διαχείριση αποθεμάτων, διαχείριση υλικών, διαχείριση και επεξεργασία παραγγελιών, δίκτυα διανομών). Διαχείριση ροής αγαθών, υπηρεσιών και σχετικών πληροφοριών μέσα στην προμηθευτική αλυσίδα, βασικές αρχές και τεχνικές ανάλυσης προβλημάτων εφοδιαστικής, μέτρηση και έλεγχος της απόδοσης της εφοδιαστικής, σύγχρονες τάσεις στα συστήματα εφοδιαστικής, σύνδεση εφοδιαστικής με τα υπόλοιπα τμήματα (παραγωγής, μάρκετινγκ, οικονομικό) της επιχείρησης, σχεδιασμός και ολοκλήρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
   (ΟΔ0601)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Σκοπός: Είναι να εισάγει τους φοιτητές στη Διοίκηση της Οργανωσιακής Αλλαγής (ΔΟΑ) και στις εφαρμογές της στις επιχειρήσεις, έτσι ώστε αυτές να διατηρήσουν και βελτιώσουν τη βιωσιμότητά τους στο δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

  Περιεχόμενο: Οργανισμοί και περιβάλλοντα, Η φύση της οργανωσιακής αλλαγής, Οργανωσιακή δομή, σχεδιασμός και αλλαγή, Κουλτούρα και αλλαγή, Πολιτικές της αλλαγής, Ηγεσία και αλλαγή, Μοντέλα σκληρών συστημάτων αλλαγής, Μοντέλα μαλακών συστημάτων αλλαγής, Μέλλουσες κατευθύνσεις και προκλήσεις, Μεθοδολογία ανάλυσης περίπτωσης στη Διοίκηση Οργανωσιακής Αλλαγής.

  Έμφαση: Αναλύσεις περιπτώσεων, Ομαδικές συζητήσεις, Ομαδικές εργασίες.

  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
   (ΟΔ0816)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις έννοιες της αξιοπιστίας (reliability) , των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO14001, EMAS,  ISO 26000), τις επιθεωρήσεις ποιότητας (quality audits) και το ρόλο του επιθεωρητή ποιότητας αλλά και με τα σύγχρονα εργαλεία ποιότητας. Το μάθημα θα γίνεται με τη μορφή διαλέξεων, προσκαλούνται στελέχη τμημάτων Ποιοτικού Ελέγχου από πιστοποιημένες επιχειρήσεις και Εξωτερικοί επιθεωρητές ποιότητας από φορείς πιστοποίησης (πχ. TUV Hellas).

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
   (MPM0203)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MPM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
   (ΟΔ0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΕΡΓΑΣΙΑ)
   (ΟΔ0809-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
   (ΟΔ0301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Eισαγωγή στην Oργανωσιακή Θεωρία. Kλασικές και σύγχρονες θεωρίες οργάνωσης. Σχεδιασμός οργανωτικής δομής.
  Εισαγωγή στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά. Το άτομο και οι ομάδες στον Οργανισμό: Θεωρίες και προσδιοριστικοί παράγοντες ατομικής και ομαδικής συμπεριφοράς. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ατόμου (ατομικά γνωρίσματα, συναισθήματα και διαθέσεις, στάσεις, αντίληψη, προσωπικότητα και αξίες). Θεωρίες και πρακτικές ηγεσίας, παρακίνησης, επικοινωνίας, και διοίκησης ομάδων στις οργανώσεις. Δύναμη και έλεγχος στις οργανώσεις. Xειρισμός συγκρούσεων. Οργανωσιακή αλλαγή.

  • ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ
   (MHM0106)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MHM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Συνέδρια (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Άλλα (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.