Χρυσανθοπούλου Ξακουστή
 • 2310 891.623
 • x.chrysanthopoulou uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 211

  Χρυσανθοπούλου Ξακουστή

  Ακαδημαϊκή Υπότροφος
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
   (ΒΣ0502-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι, αφού καταστεί σαφής η σχέση ανάμεσα στην ανάπτυξη και τη μεγέθυνση, να βοηθήσει τις/τους φοιτήτριες/ητές για μια καλύτερη προσέγγιση αρχικά των κυριότερων θεωριών οικονομικής μεγέθυνσης. Αναπτύσσονται οι παραδοσιακές θεωρίες της οικονομικής μεγέθυνσης (κλασική, κεϋνσιανή και νεοκλασική) και αναλύονται μερικές από τις κυριότερες σύγχρονες θεωρίες (όπως του δυισμού, της ισόρροπης ή μη οικονομικής μεγέθυνσης, της ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης, της γραμμικής οικονομικής μεγέθυνσης και της εξάρτησης). Ακολουθεί μια ανάλυση των πολιτικών οικονομικής μεγέθυνσης που έχουν επιχειρηθεί, ιδιαίτερα σε καθεστώς μετάβασης προς την οικονομία της αγοράς. Η ύλη του μαθήματος ολοκληρώνεται με την προσέγγιση της οικονομικής ανάπτυξης μέσα από την προβληματική της παγκοσμιοποίησης

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
   (ΟΙ0114)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη