Χρυσανθοπούλου Ξακουστή
 • x.chrysanthopoulou uom.edu.gr

  Χρυσανθοπούλου Ξακουστή

  Εντεταλμένη Διδάσκουσα του άρθρου 173 του Ν. 4957/2022
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
  Διδακτικό Προσωπικό


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε.

  Βιογραφικό

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
   (ΟΙ0634)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Β' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΣΤ΄ & Η΄ εξάμηνα) - ΟΜΑΔΑ Γ΄

  ΟΙ0634 - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

   ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0634

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ’ & Η’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

  ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ

  ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΚΟΥΣΤΗ 

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις 

  4

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/ECO206/

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  O σκοπός του μαθήματος είναι κατανόηση και η γνώση του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, των τάσεων και των οργανισμών που το επηρεάζουν, των σύγχρονων εξελίξεων στην Ε.Ε. και στη Βαλκανική περιοχή, καθώς και της θέσης της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό, βαλκανικό και διεθνές περιβάλλον.

  Ειδικότερα με τις διαλέξεις και τις μελέτες περιπτώσεων στις ασκήσεις πράξεις στόχος είναι να γνωρίσουν και να αναλύουν την ελληνική οικονομική και επιχειρηματική πραγματικότητα, στο πλαίσιο του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος και ειδικότερα αυτού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Βαλκανικών χωρών σε μετάβαση.

  Επίσης, να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση και την κατανόηση στα θέματα του διεθνούς, ευρωπαϊκού και βαλκανικού οικονομικού περιβάλλοντος  κατά την επαγγελματική ενασχόληση σε εξωστρεφείς φορείς και επιχειρήσεις  και να έχουν την  ικανότητα  ανάπτυξης και υποστήριξης επιχειρημάτων για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με το διεθνές οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

  Τέλος, να έχουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν, να αναλύουν και να ερμηνεύουν εκθέσεις, μελέτες και ποσοτικά δεδομένα σχετικά με το διεθνές οικονομικό περιβάλλον και να διαμορφώνουν κρίσεις σε συναφή οικονομικά και επιστημονικά θέματα, καθώς και να είναι σε θέση να παρουσιάζουν και υποστηρίζουν δεδομένα, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε ειδικευμένο και μη εξειδικευμένο κοινό.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια/ο φοιτητής  θα είναι σε θέση να: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα έχει:

  1. ικανότητα εύρεσης πηγών για τη λήψη αποφάσεων σε ειδικές θεματικές περιοχές της διεθνούς επιχειρηματικής δράσης και λήψη απόφασης για προβλήματα που αναφύονται σε αυτές.

  2. γνώση των μεθοδολογικών εργαλείων ερμηνείας των προβλημάτων της διεθνούς επιχειρηματικής δράσης

  3. ικανότητα χρήσης οικονομικής συλλογιστικής για τη διαμόρφωση και αξιολόγηση εναλλακτικών επιχειρηματικών επιλογών σε διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.

  4. ικανότητα κριτικής σκέψης για διεθνή επιχειρηματικά προβλήματα.

  5. ικανότητα συγγραφής ατομικής εργασίας σε ζητήματα διεθνούς επιχειρηματικότητας

  6. ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης, παρουσίασης και ανάλυσης δεδομένων που απαιτούνται για διεθνή επιχειρησιακή έρευνα.

  Γενικές Ικανότητες

   

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

  2. ΤΡΕΧΟΝΤΑ-ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΠ

  3. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

  4. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ -ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

  5. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΕ

  6. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

  7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

  8. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

  9. ΑΠΟΛΥΤΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

  10. ΔΙΕΘΝΕΙΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΚΑΙ  ΞΕΝΕΣ  ΑΜΕΣΕΣ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

  11. ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

  12. ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

  13.ΤΡΟΠΟΙ  ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΞΕΝΗ  ΑΓΟΡΑ

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e class.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Αυτόνομη μελέτη

  98

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

  Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών θα γίνεται με:

  Τη διενέργεια εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου.

  Την εκπόνηση ερευνητικής Εργασίας.
  Σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι η απόκτηση της ικανότητας διερεύνησης θεωρητικών ζητηµάτων και της σύνταξης επιστηµονικού κειµένου µε µορφή επιστηµονικής µονογραφίας που να ικανοποιεί τα κριτήρια επιστηµονικής δηµοσίευσης από την άποψη της δοµής, της επιχειρηµατολογίας, των βιβλιογραφικών αναφορών και συναφών ακαδηµαϊκών κριτηρίων.  Τα θέµατα προσδιορίζονται και γνωστοποιούνται από τον/την επιβλέποντα/ουσα μετά τη λήξη της προθεσμίας δήλωσης των μαθημάτων επιλογής και οι εργασίες υποβάλλονται πριν την εξεταστική περίοδο του εξαμήνου. Για τη διευκόλυνση της επιλογής θεµάτων διανέµεται ενδεικτικός κατάλογος θεµάτων που µπορούν να αναλάβουν οι φοιτητές/τριες. Η επίβλεψη του θέµατος συνεπάγεται συνεργασία του/της διδάσκοντα/ουσας µε τους φοιτητές/τριες σε συνεχή βάση. Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος (εφόσον υπάρχει).

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  •  Άμεσες ξένες επενδύσεις_Νέα αναθεωρημένη έκδοση, Κυρκιλής Δημήτρης 
  • Διεθνής ανταγωνιστικότητα και βιομηχανική στρατηγική, Πιτέλης Χρήστος, Αντωνάκης Νίκος (επιμ.) 
  • Η φύση της πολυεθνικής επιχείρησης, Πιτέλης Χρήστος, Sugden Roger 

   

   

  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
   (ΔΕ5016)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το συγκεκριμένο μάθημα ασχολείται με τις διαβαλκανικές οικονομικές σχέσεις πριν και μετά το 1989. Αναλύεται η μετάβαση των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στην οικονομία της αγοράς. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις χώρες της ΝοτιοΑνατολικής (ΝΑ) Ευρώπης και στις σχέσεις των Βαλκανικών χωρών κατά την κομμουνιστική περίοδο ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιείται η ανάλυση της λειτουργίας του οργανισμού της ΚΟΜΕΚΟΝ (CMEA). Επίσης, παρουσιάζονται οι λόγοι που οδήγησαν στη διάλυση της ΚΟΜΕΚΟΝ καθώς και αυτοί που οδήγησαν τις χώρες της ΝοτιοΑνατολικής Ευρώπης σε μακροοικονομική αστάθεια κατά τα χρόνια της μετάβασης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις αρχικές αρνητικές οικονομικές συνθήκες των χωρών της ΝΑ Ευρώπης. Μεγάλη βαρύτητα δίδεται στην πτώση της βιομηχανικής παραγωγής, του εμπορίου και του ΑΕΠ γενικότερα. Στο πλαίσιο ανάλυσης των οικονομικών σχέσεων της ΝΑ ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην έλλειψη δυτικού επενδυτικού ενδιαφέροντος στην Βαλκανική ενδοχώρα. Στο ίδιο πλαίσιο γίνεται σημαντική αναφορά στο ελληνικό επενδυτικό ενδιαφέρον. Επιπρόσθετα, γίνεται ανάλυση των λόγων που θεωρούνται ότι οδήγησαν τις ανεπτυγμένες χώρες και κυρίως αυτές της Δυτικής Ευρώπης να απέχουν επιχειρησιακά και επενδυτικά από τη ΝοτιοΑνατολική Ευρώπη. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται και στους λόγους που θεωρούνται σημαντικοί και επομένως καθυστέρησαν το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων στις χώρες αυτές. Στο πλαίσιο αυτό οι λόγοι καθυστέρησης της μετάβασης των χωρών της Βαλκανικής στην οικονομία της αγοράς, καθώς και οι λόγοι που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι χώρες της ΝΑ Ευρώπης υστερούν σε οικονομική ανάπτυξη αλλά και σε προσέλκυση ξένων κεφαλαίων και επενδύσεων σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ και ιδίως αυτών της Κεντρικής Ευρώπης, παρουσιάζονται.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Κατανόηση των διαβαλκανικών οικονομικών σχέσεων

  -Κατανόηση θεμάτων οικονομικής ανάπτυξης

  -Κατανόηση των διαβαλκανικών οικονομικών σχέσεων.

  - Ανάλυση των λόγων που καθυστέρησαν το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων στις χώρες αυτές 

  - Λόγοι καθυστέρησης της μετάβασης των  χωρών της ΝοτιοΑνατολικής  Ευρώπης στην  οικονομία της αγοράς

  - Κατανόηση της Ελληνικής επενδυτικής δραστηριότητας στην ΝΑ Ευρώπη

  • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
   (ΟΙ0633)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Β' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΣΤ΄ & Η΄ εξάμηνα) - ΟΜΑΔΑ Β΄

  ΟΙ0633 - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0633

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ’ & Η’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

  ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ

  ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΚΟΥΣΤΗ 

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

  4

  5,5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/ECO202/

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Το μάθημα καλύπτει σημαντικά θέματα που συνδέονται με τη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας στην οικονομική επιστήμη. Η «Μεθοδολογία της Έρευνας» αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της επιστημονικής θεώρησης, αφού είναι συνυφασμένη με την αναζήτηση και ανακάλυψη της αλήθειας και της γνώσης και την απάντηση σε σημαντικά ερωτήματα της οικονομικής επιστήμης με την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων. Η διδασκαλία του μαθήματος αποσκοπεί να παρουσιάσει μια ευρύτερη θεώρηση του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζεται, οργανώνεται και διεξάγεται η επιστημονική έρευνα, με απώτερο σκοπό οι φοιτητές, όταν ολοκληρώνουν το μάθημα, να είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να πραγματοποιούν και να συντάσσουν ερευνητικές προτάσεις και εργασίες.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια/ο φοιτητής  επιδιώκεται να:

  • Γνωρίζει τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας, καθώς και τις σημαντικές μη-γραμμικές σχέσεις μεταξύ των διάφορων σταδίων της
  • Έχει κατανοήσει την προσέγγιση των τεσσάρων πλαισίων για ένα ερευνητικό έργο
  • Έχει κατανοήσει ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας στην έρευνα
  • Γνωρίζει και να  είναι σε θέση να εφαρμόζει τις ερευνητικές στρατηγικές και τις μεθόδους συλλογής δεδομένων
  • Έχει αναπτύξει/ βελτιώσει τις δεξιότητές τους στη διερεύνηση και ανάλυση μιας ερευνητικής πρότασης/ έργου.
  • Είναι σε θέση να συντάσσει και να παρουσιάζει τα ευρήματα και τα συμπεράσματα του ερευνητικού τους έργου
  • Αναλύει κριτικά δημοσιευμένες επιστημονικές μελέτες στην οικονομική επιστήμη

  Γενικές Ικανότητες

  • Λήψη αποφάσεων
  • Ομαδική εργασία
  • Αναζήτηση και ανάλυση πληροφοριών, με χρήση του διαδικτύου και των βάσεων δεδομένων της βιβλιοθήκης,
  • Ανάπτυξη κριτικής σκέψης
  • Ανάπτυξη ικανότητας διαχείρισης χρόνου και φόρτου εργασίας
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Εισαγωγή στη μεθοδολογία της έρευνας
  • Θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας
  • Διαμόρφωση εννοιολογικού πλαισίου και ερευνητική φιλοσοφία
  • Ανάπτυξη θεωρητικού πλαισίου της έρευνας
  • Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
  • Εισαγωγή στην ποιοτική και ποσοτική έρευνα
  • Ερευνητική μεθοδολογία και σχεδιασμός
  • Συλλογή πρωτογενών δεδομένων μέσω Παρατήρησης, Συνέντευξης και Ομάδων εστίασης
  • Συλλογή πρωτογενών δεδομένων με ερωτηματολόγια
  • Ανάπτυξη αναλυτικού πλαισίου
  • Ολοκλήρωση ερευνητικού έργου
  • Μελέτη Ερευνητικών Έργων στην Οικονομική επιστήμη
  • Παρουσίαση Ομαδικών εργασιών

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση διαφανειών και σημειώσεων (PowerPoint) κατά τις διαλέξεις
  Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας open-eclass.
  Επικοινωνία με φοιτητές/τριες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  4x13=52

  Ασκήσεις και Μελέτες περιπτώσεων

  Μελέτη και ανάλυση της βιβλιογραφίας

  Αυτοτελής μελέτη

  73

  Γραπτή εργασία με τη μορφή ερευνητικής πρότασης και δημόσια παρουσίασή της (Ομαδική εργασία)

  40

  Σύνολο Μαθήματος

  165

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

  Τελικές γραπτές εξετάσεις (100%)
  Γραπτή εργασία με τη μορφή ερευνητικής πρότασης και δημόσια υποστήριξη της (Προαιρετική εργασία με σκοπό τη βελτίωση της βαθμολογίας)

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Saunders, M., Lewis, P. and Thornhill, A. (2019), Μέθοδοι έρευνας: Στις επιχειρήσεις και την οικονομία, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Δίσιγμα. [ISBN 9786185242503, κωδ. στον Εύδοξο 86054971].
  • Quinlan, C. Babin, B., Carr, J., Griffin, M. and Zikmund, W.G. (2017), Μέθοδοι Επιχειρηματικής Έρευνας (μετ. Ανδρονικίδης, Α. και Μπάλτας, Γ.), Nicosia: Broken Hill Publishers. [ISBN 9789963274642, κωδ. στον Εύδοξο 68373083].

  Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

  Ελληνική:

  • Δρακόπουλος, Σ., Γκότσης, Γ. και Γριμάνη, Α. (2015), Μεθοδολογία κοινωνικών και οικονομικών επιστημών, Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
  • Καραγιάννης, Α. Δ. (2001), Οικονομική Μεθοδολογία, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική ΑΕ.

  Ξενόγλωσση:

  • Creswell, J. W. (2014), Research Design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4rd ed.), Thousand Oaks, CA: Sage.
  • Starr, M. A. (2014). Qualitative and mixed‐methods research in economics: surprising growth, promising future. Journal of Economic Surveys, 28(2), 238-264.

   

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
   (ΟΙ0114)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Α' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Α’ & Γ’ εξάμηνα) – ΟΜΑΔΑ Γ’

  ΟΙ0114 - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0114

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Α’ & Γ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

  ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ

  ΞΑΚΟΥΣΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις 

  4

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  OXI

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  EΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/ECO174/

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  O σκοπός του μαθήματος «Πολιτική Οικονομία της Ε.Ε.» είναι να εισαγάγει τους/τις  φοιτητές/τριες στο «οικονοµικό γίγνεσθαι» της  Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, το μάθημα αποσκοπεί στο να παρουσιάσει και να αναλύσει το βασικό υπόβαθρο για την μελέτη της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (ιστορική ανάπτυξη Ε.Ε. μετά τον Β' Π.Π., διαδικασίες και θεσμοί της βαθμιαίας Οικονομικής Ενοποίησης της Ε.Ε., κ.ά.) καθώς και τις μικροοικονομικές πτυχές και τις βασικές μικροοικονομικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (ΚΑΠ, Πολιτική ανταγωνισμού, κ.ά.).

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια/ο φοιτητής  θα είναι σε θέση να:

  • Γνωρίζουν και να κατανοούν τις βασικές αρχές, τα μεθοδολογικά εργαλεία και έννοιες της Πολιτικής Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Διακρίνουν, ορίζουν, αντιλαμβάνονται και κατανοούν τις μικροοικονομικές πτυχές και τις βασικές μικροοικονομικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.
  • Εφαρμογή βασικών αρχών, μεθοδολογικών εργαλείων και εννοιών των μικροοικονομικών  της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πράξη με σκοπό την διατύπωση απαντήσεων  σε σύγχρονα κοινωνικό-πολιτικά ερωτήματα.
  • Ανάλυση της οικονομικής επικαιρότητας που αφορά το πεδίο της Πολιτικής Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρόπο κριτικό και διεισδυτικό.

  Γενικές Ικανότητες

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Ιστορική ανάπτυξη Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
  • Στοιχεία, Δίκαιο, Θεσμοί και ο Προϋπολογισμός της Ε.Ε.
  • Δασμολογική προστασία
  • Προτιμησιακή απελευθέρωση εμπορίου
  • Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, οικονομίες κλίμακας και μέγεθος αγοράς
  • Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και οικονομική μεγέθυνση
  • Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αγορά εργασίας και μετανάστευση
  • Κοινή Αγροτική Πολιτική
  • Περιφερειακή Πολιτική
  • Πολιτική Ανταγωνισμού
  • Εμπορική Πολιτική της Ε.Ε.

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e class.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Εργαστηριακή Άσκηση

  16

  Μελέτη και Ανάλυση Βιβλιογραφίας

  82

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

   

  Η αξιολόγηση του μαθήματος είναι γραπτή .
  Η γλώσσα αξιολόγησης είναι τα ελληνικά.
  Η αξιολόγηση του μαθήματος είναι με γραπτές εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ελεύθερης ανάπτυξης (Συμπερασματική)

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • R. Baldwin and C. Wyplosz (2017).Τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Εκδόσεις Τζιόλα, E’ Έκδοση.
  • Μαραβέγιας Ν. (2017). Ευρωπαϊκή Ένωση: Δημιουργία, Εξέλιξη, Προοπτικές, Εκδόσεις Κριτική
  • Μούσης, Ν.(2015). Ευρωπαϊκή Ένωση: Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική, Εκδόσεις Παπαζήση

   

   

   

  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font